Skip to main content

Full text of "Dansk-norsk-engelsk ordbog"

See other formats


S^i 4C. A DICTIONARY 
OF THE DAi-NORWEGIAN AND ENGLI8H LANGUAGES A. LARSEN. THIRD EDITION 
COPENHAGEN. 

LIBEÅRT GYLDENDAL (P. HEGIEL & SON). PRINTED BT GRÆBE. 1897. Nw. ÅfA DANSK-NORSK-ENGELSK ORDBOG AF J^ AV LARSEN. TREDJE UDGAVE, Gennemskt af Johannes Magnussen. 

KØBENHAVN. 

GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG (F. HEGEL & SØN). 

fiRÆBES BOGTRYKKKRI 

1897. FV 5oror6 til anben Ubgave. 5oeb Ubfenbelfen af benne l^elt omorbejbebe Ubgooe turbe bet Ⱦre 
^enfigtémæåfigt, noget nærmere at gøre 3iebe for be foretagne goranbringer. 

^oob ber førft falber i Øjnene er jo, at be bonffe Orb nu ere opftillebe 
i ftrængt alfabetiff Orben iflebenfor, efter gammel @fi!, unber |>oDeborbene. 
2)en gamle Drbning ^or unægtelig et mere Dtbenffabeligt S^ijfnit, Ugefom ben 
ogfaa fporer en 2)el ^Iab§, men er bog utoiolfomt inbfommet i Dore Orb= 
bøger, fun forbi bet Mx faa nemt fimpelt|en at føfge i SWoIbec^é Sobfpor, 
^oié banfte Orbbog fetofølgelig altib ^ar bannet ©runblaget for oore Drb= 
bøger fra 2)anff tit fremmebe <Sprog. SRen, fom Cittré figer, ber bør gøreé 
gorffel mellem nationale og internationale Orbbøger; i be førfte, fom ere 
bibenffabelige SSærfer, er ben bertil foorenbe Orbning ogfaa paa fin ^Iob§; 
be fibfte berimob bør i mine 2onfer betragteé fom rent praftiffe ^iælp^-- 
mibter, ^Dor alt bør gøreé for meb ftørft mulig Set^eb at funne ftnbe, f^Mh 
man føger, og aUe anbre ^enft)n fætteå tilfibe berfor. Og i benne ^enfeenbe 
fan bet oel iffe nægteg, at ben gamle Drbning laber meget tilbage at ønffe, 
ibet man iæonlig maa føge to efler flere ©teber, før man finber et Orb. 
^bem fan f. ©fg. i en ^aft og meb S3eftcmtf)eb fige, om et Orb fom 
SSinbebom ffat føgeg unber SSerbet SSinbe etter unber ©ubftantiuet; og foa^ 
bonne Xilfælbe forefomme ftobig. gor Ublcenbingen blioer SSanffelig^eben 
noturliguig langt ftørrc, for iffe at fige uouerfommelig. 2)en ftrængt alfa= 
bctlffe Orbning jgneg ogfaa at uinbe mere og mere ^nbgang og er iubført i 
flere n^ere foenfte Orbbøger, og blanbt uore egne i @i(fé og ^rtjnilbfené. VI 

%ox tiberligere at lette ©øgningen l^or jeg ^cr, i ftørre Ub[træ!ning enb i 
forrige Ubgade, føgt at gennemføre en olfabetif! Drbning ogfaa inbenfor be 
længere 2trti!Ier, nadntig oeb ^jælp af ^ræ^ofitionerne, og bet uben |)enft)n 
til, ont biéfe ftoa foran etter efter Orbet, og i bet ^ele meb mere ^enf^n tit 
33efoemf)eb enb til logifE etter oibenffabelig ©tringeng. fll 

@t anbet ^un!t, ^bori benne UbgaDe abf!itter fig fra ben tibligere og 
fra anbre lignenbe Drbbøger, er bet ftørre ^enf^n, fom l^er (ogfaa i anbre 
|)enfeenber enb ben ovenomtalte) er taget til Ublænbingeng Xavtt. 35en ftabig 
tiltagenbe ^ntereSfe, ber i Sngtanb og i anbre Sonbe t)ife§ oort Sprog og 
t)or Siteratur, fQne§ at gøre gorbring ^erpaa. Xit ben @nbe ^ar jeg ooeratt 
angiDet Drbene§ SSøjning og bere§ ^Betoning, l^bortieb bog bæfentlig er taget 
|)enft)n til ben banffe Sprogbrug; ben norffe ^ar nogle Slfdigetfer, naCnlig 
en ftørre Ubbrebetfe af glertattet paa -er og Ifoniugationen paa -te; men 
bigfe 2tfoigeIfer ^ooe iHe opnaaet en faaban gaft^eb, at jeg |ar funnet tage 
|)enft)n til bem. ^eg oilbe ogfaa gerne gennemgaaenbe |at)e angibet Ub= 
talen; men bette bilbe ^aoe !rædet en altfor ufor^olbgmceåfig ''^lah^, faameget 
mere fom bet i en 9}Jængbe Silfcelbe, for i!fe at fige be flefte, tiilbe ^aoe 
oæret nøboenbigt at ongioe en bobbelt Ubtale (banff og norff). Smiblertib 
er ber igennem Slfceuterne og paa anbre SOiaaber gjort en ®et ogfao i benne 
^enfeenbe. 

Ubdibelfen er meget bet^belig, og bet i^att'o^ oceret min ^enfigt at gøre 
ben enbnu 6ett)beligere, nabntig beb en ftørre SJJængbe tefnifle Ubtrtjf i for= 
ffettige f^ag; nien ba bet iffe ^or bceret muligt for mig — fom for anbre 
tit lignenbe Strbejber — at opnaa offentlig Unberftøttelfe, og bet uben en 
faaban iffe bar min Sejtig^eb i nogen ftørre Ubftræfning ot lønne 9J?eb' 
arbejbere, ^or bet maattet opgibe§. ^mibtertib turbe Sogen maaffe, fom ben 
er, tilfrebgftitte rimelige gorbringer meb $enft)n tit 9tig^otbig§eb; ^aaUbz^ 
ftnbeé ber btot af banffe (og norffe) Drb, efter et tøft Oberflag, omtrent 
50,000 flere enb i forrige Ubgabe, af ^bitfe en meget ftor S)et iffe tibtigere 
§obe bceret optagne i nogen banf! Drbbog. ®ette Sfiefultot ff^tbeS, foruben 
ben fetoføtgetige S8ent)ttelfe af otte trt)fte ^'ilber, nabnlig min egen i en 
9tæffe of 2lar fortfatte Samlerbirffomfieb, og bernæft en futbftænbig @ennem= 
gaaetfe af be to berømte Samlinger: ^. Sebtn§ (paa bet Store kongelige VII 

iBibliotef) og ©tatéraab ©oUiné, ^dilfen fibfte ben ofbøbe forfatter meb 
uforgtentmelig SSeloilje og 2i6eraUtet oDerlob mig tit S3ent)ttelfe i |)jeinmet, 
og ^Dori jeg ^ar funbet iffe libet, noonlig af tefnijle Ubtr^f. Seding 8am= 
tinger, ber for en noget ætbre %it§, og naontig for bette 2tarf)nnbrebe§ førfte 
|)atdbel§ SSebfommenbe ere \aa rigt)otbtge, inbe^otbe for^otb§Oi§ Sibet tit bet 
egenttige 9Jutibéfprog, font jo er benne Drbbogg nærmefte ©enftanb; Ubbt)ttet 
af ©ennemgaaetfen §or attfaa Det iffe oæret faa ftort fom paoregnet, men 
bog attib bett)betigt, og ocefenttig beftaoet i mere og minbre fjætbne og for= 
ætbebe Drb, Set^bninger og 2;atemaaber; faabanne f)ar jeg nemlig troet at 
burbe optage, naar be forefomme t)o3 bet nittenbe 2lar^unbrebe§ ftore 5or= 
fattere, om |oig Sægning ber for Ubtænbinge funbe btioe %ak] fra ætbre 
Xib enb bette Star^unbrebe er intet faabant optaget, nnbtagen af ^otbergå 
^omebier og ?|5eber ^aarå — formenttig be enefte ©frifter fro ben Xii), fom 
en Ubtænbing tet oitbe fatbe paa ot ftubere. 2igefom @t)afefpeare§ Sprog i 
Sficgten finbeé repræfenteret i be cngetffe Orbbøger, faatebeé f^neg ttt at oære 
en ret rimetig gorbring, at ben mere enb ^unbrebe 3tar t)ngre ^otbergg iffe 
gonffe ffat fatjneé i en banff. — 9laar jeg i bet goregaaenbe §ar tott om 
„Ubtænbinge", faa tænfer jeg berdeb iffe ubetuffenbe paa ©ngtænbere; ba 
^enbffab tit ©ngetff nutitbogg er foa ubbrebt ooeratt i SSerben, ^ar jeg 
tænft mig, at benne S3og, nnber ben nuoærenbe SDianget paa en banff 
Orbbog, ogfaa for anbre enb engetffe Sæfere funbe tjene fom 9^øbt)jætp for 
en faaban. 

^Oab tr^fte ^itber angaar, mao bet oære nof at fige, at jeg, foruben 
be i forrige Ubgaoe omtotte, fiffert f)ar benyttet otte be fenere titfomne, 
^oorom ber funbe bære 2;ote. %ov ben ©ogfijnbige er bet næften ooerftøbigt 
ot fige, ot jeg førft og fremmeft t)ar t)aft oderorbenttig ftor SfJljtte of 
@unbbt)å og 53aruété bonff-norff— fronffe Drbbog; bernæft §ar ogfoo 
S3rQnitbfeng engetff=norffe Drbbog gidet iffe tibet Ubbtjtte. 

S8ogen§ Cmfong er bog iffe doféet i gor^otb tit Ubdibetfenå 8tørretfe, 
ibct ber pao mange SD^oober er inbjporet '^iaU, foatebeé deb Stfffaffetfe af 
en SJiængbe oderftøbige ^ntcrpunftionåtegn, og nodntig deb Ubetabelfen of bet 
obtigote Snfinitidémærfe to, ber enbnu, mærfetig nof, ftobig gaor igen i dore 
engetffe Orbbøger og Særebøger, uben ot ber fon jeé nogen fornuftig SJiening VIII bcrmeb; tuærtimob er benne S3rug DilDtebenbe, ibet ben (et uæHer ben gore 
ftilling, at ^nfinitidémcerfet j?ulbe Oære mere nøboenbtgt eller brugeligt i 
dngetft enb i »ort Sprog, i)dab ber ingenlunbe er 5;ilfælbet. I Slpril 1888. X fiorftn. A 2)enne, trebje, Ubgabe er efter gorfatterenå ©øb gennemfet of unber= 
tegnebe, ber ^ar foretaget nogle 3flettet)er, gjort en ®et jTtlføielfer og bragt 
9?etffrit)ningen i OoerenSftemnielfe meb ben af ^ultu§minifleriet befalebe. 
@fulbe ber finbeå enfette Smaamangler t fibftnæonte ^enfeenbe, j!t)Ibeå bejj 
ncernieft ^enft)n tit SSogeng norfte ®el. 3IpriI 1897. 3ol)Qnnc6 Jlagiuisfeii. X il, a n -er (Sogftob og 9?obe) A., a; ^ar man 
?agt 9t, maa man osfaa fige S3 in for a peuny, in 
for a pound; en 2l^2t)b a sound of a; — abbr: 
%. = 9tar year, a. = anben, onbet, anbte other, 
others. 

å fr. prp: 10 a 12 (from) 10 to 12; 5 å 6 droner 
5 or 6 crowns; 4 $b. å 2 Se. 4 Ibs at 2 crowns. 

2la c -er (small) river, rivulet, streamlet; 
monge SBæfte fmao gør en ftor 3la many a little 
makes a mickle el. («c) muckle, little and ofteu 
fiUs the purse. 

%aiett a (ogfaa fie) open; fig frank; (SSreti, 
^afte) open, uiiclosed, unsealed; (Saj) thin, 
sleazy; _ SSaab open et. undecked boat; -ne 
Sreoe letters patent; -t (Snbolferaent blank 
indorsement; _ gjenbe declared fprofessed) 
eriemy; paa - ®abe in the open street; unber 

^tmmel in the open air; -t fiiB open el. loose 
bowels; i _ TOarf in the open fleld; meb - 
3Runb open-mouthed, gaping; _ «piab8 (i SIriftJ 
a blank; labe ^labS ftaa _ til . . . leave . . . 
in blank; ^anl 5pIob8 ftaar - his place is vacant; 
$labien ^olbe§ ~ for ^am the place is reserved 
for him; _ SReb open et. wild road; gamle -ne 
®aar old discharging wounds; -t ©pørgSmaot 
open que-stion, moot point; -ne Steber (t Xrgf, 
Sfrift) blanks, (i 5fen) holes, (i ©foben) clear 
spots, glades; -t Soar a frank et. candid an- 
swer; _ ©0 the open sea, the offing; l^otbe 
-t laffet keep an open house (et. table); -t 
^anbe open et. clear water; fode for -t SSinbue 
sleep With the window open; meb -ne pjne 
With (my) eyes open; fige nt i en§ -ne Øjne 
say somathing to one's face. — 9taben|I)ar 
a manifest, evident, obvious, plain (^eraf from 
this); ftoa _ ©trifte do public penance; — ado 
~ bar(t) t bore evidently (ofo.); atbeleS _ on 
the face of it. -bare vt reveal, disclose, discover, 
manifest, unfold, make known; _ en en ^em= 
melig^eb leveal a secret to one; jeg ^aber -t bit 
9loBn I have manifested thy name; ®ub er -t 
i Røb God was manifest in the flesh; ben -be 
^leligion revealed religion; .£»erren§ Sngel -bel 
for l^om there appeared unto him an angel of 
the Lord. — »r fig (i fQnIig ©Ktfelfe) appear, (fige 
^bem man er) make one's self known (for to). 
-barelfe c -r manifestation, unfolding; (lilfqne« 
lomft) appearance; (9tanbeft)n) apparition, •baring 
« -er revelation; -en (3o^anne8' 9t.) the Revela- 
tion (of St. John), t -barlig a & adv fe -bar, 
-bart. -^eb c openness; (Xejé) thinness, sleazi- 
ness; fig frankness, candour. -fjertet, -^{ertig 

Siarfen: ®anft=ængetft DrbSog. a open(hearted), frank, confidiag. -^jerttø^eb c 
openheartedness, frankness. -t^bt ado loudly, 
audibly. -l^§ a manifest, undisguised; adv 
-l^ft' openly, overtly, in the face of day; 
avowedly; (om Sort) face upward. -tnunb blab, 
tattler. -munbet a babbling, tattling. -munbet- 
^eb c talkativeness, garrulity. -ftaaenbe a open. 

Sta'bne vt (ogfaa fig) open (for to); {paa ^øj = 
tibeltg 9JJaabe, inbote) inaugurafe; ~ igen, paa nq 
reopen; _ en 9lare open et. breathe a vein; _ et 
SJol meb lead oflf a ball >vith; _ en S3uttl set up 
a shop; _ en S3l)lb lance a boil; _ et gfab (flaa 
bet op) unhead, (ftiffe bet on) broach a cask; 
_ fit fjerte for en, open one's heart to one, 
unbosom one's self to one; _ fit $u§ for en, 
throw open one's house to one; _ 3tben open 
(the) fire (mob on); Qfnbgangen -§ St. 7 doors 
open at seven; jeg ^ar -t ®em en Sonto i 
mine Søger I have opened you an account on 
my books; _ ®eteberne, SSlatii) ! rear rank, open 
order! march - Sonfurrence om throw open to 
competition; bi ^ane -t $r. 91 en Srebit t)aa SereS 
$ul we have opened a credit on your house in 
favour of Mr. A; _ et Sig open et. dissect a 
corpse; — er fig open (for to); _ ftg igen et. t>aa nt) 
reopen; — aabnenbe a aperient; _ 9)tibbet 
aperient. 

Sta'bning c -er opening; ($ut) aperture, hole; 
(i ©Fob) glade; (^øjtibeltg) inauguration; (Sfaf) 
opening; (Stolgang) stool, dejection, motion (of 
the bowels); §ar bu gob - are your bowels 
regular? jeg ^or ingen - I am bound, constipated; 
^an ^aobe _ to (Sange the bowels were open 
twice. — 9(abning§|bag day of inauguration, 
opening day. -feft inaugural banquet. -^øj« 
tibelig^eb ceremony of inauguration. •mibbel 
aperient. -tale, opening et. inaugural speech el. 
address. 

9tbo n Abo. 

aiabo c -er a dweller by the river-side. 

tStabob c compensation (e«p for decay). 

9ta'|breb bank of a river, riverside, -brtnl 
sleep river-bank. -br^n, fe -6reb. -bygger, fe -bo. 

3(a'4en n Aix-la-chapelle. 

9la'brie vt, -ing, fe 9lore, 9taring. 

9lobfel n -§ter (bob Sco») carcass; (raabben 
Srop et. raabbent Søb af ffiqr) carrion; ^oor -Slet 
er, ber ftutle jSrnene forfomleS wheresoever the 
carcass is, there will the eagles be gathered 
together. — 9labfet|agtig a carrion-like -bille 
sexton-beetle, JVecTopAortts. -bjørn, feiianbbjørn. 
-filte carrion-fly, Munca Cæmr. -fugl carrion- Slag i 

bird, -jlcnte caxrion-hawk, Milvago leucurm. 
-graoec, fe -fiiUc. -flrib EgypUan vulture, car- 
rion vulture, Nepliron perenopterus. -fitle car- 
rionpit, flaying-place. -iMfltcarrion-smell. -plante 
stapelia. -ftorf carrion-eating stork, -æbcntie a 
ffitjr carrion-eater. 

9lofl n, pi =, (ogfaa fig) yoke, (til Cffer) 
oxbow; (SJfifln.) pier, pile-work; fpocnbe i -et 
yoke, put to the yoke; f^ænbe fra -et unyoke; 
j/ig 6ringe unber -et bring under the yoke, yoke, 
subjugate, subdue: affaffe -et throw oflf the 
yoke. — 9lo'fl|bcn zygomatic bone, eheek bone. 
•b|ielte cross-beam. -bunben a yoked (together). 
t SJafle vt yoke; _ af unyoke. 

Stager c usury; bribe ~ practlse usury; lebe af 
_ live upon usury. — 9tager|agtig a usurious. 
-forretning usury, usurer's business, -gælb 
money one ovres to usurers. -lorl usurer. -lott 
usury' law. -rente usurious interest. -fog case 
of usury. 

9(a'øfri a unsubdued. 

Sla'gre vi practise usury, lend money upon 
usury; fig ~ meb fit 5l3unb make the most of 
one's talents, put one's talent to usury; — vt 
~ SPenge fommen amass money el. enrich one's 
self by usury. + 9lagrer c -e, fe Slagertarl. 

$(a'g|f))anb yoke, f. (SfS. to _ ØUnt two yoke 
of oxen. -f^ænbt o voked. 

«a<) int (Sorfl, æiigbinigelfe, SBøn) Oh! O! 
Oorunbring, ©merte) Ah! Oh! _ ®ub! O dear! 
_ itfe anbet! pooh! - ))Dt! pshaw! _ gib mig 
SSogen ! pray (just) give me the Dook ! give me 
the book, (if you) please ! _ lab bære meb bet ! 
stop that, please! (el. wlll you!); _ tier! I say! 
Look herel _ jo rather; well yes. 

9Iafanbe c -r (l)bib) water-lily, Nymphcea; gul 
_ brandy-bottle, Nuphnr luteum. 

*8toIcrbær arctie raspberry, Ruhus arctieua. 

8(oI c -e tvp bodkin. 

Slal c (i £^om6re) stake. 

9toI c, id «= (giff) eel; (}). $eft) spinal stripe; 
faa glat fom en - as slippery as an eel; t ^anS 
®trøm))er f)ang i _ his stockings hung loose el. 
in wrinkles; t gøre til _, fe -e, t blibe til _ be 
made a fool of. 

9lalnnb§eerne the Åland isles. 

Slttte vt reduce el. call to naught. 

SHaIe|bom eel-pond. -fangft eel-fishing. -febt 
eel oil. -gaarb eel-dam. -I)0t)eb eel's head; fig 
blookhead. 

ttalrje n bed of a river. 

tlalc|!ifte eel-box, -trunk. -!one fe -fbabbe. 
-Iragc cormorant, Carbo cormoranus. -loabbe 
viviparous blenny, Zoarcea viviparus. -ntaage 
sea-gull, Lartis marinns. -malle (a kind of) 
sheat fish, Heterohranchus anguillaris. -ntober 
fe -toabbe- -(labbe amphiuma. -ruft eel-weel, 
-pot. -ftinb eel-skin. -flabe fe -gaarb. -ftang 
eel-spear. -ftangning eel-spearing. -fm)t)e eel- 
soup. -tene fe -rufe. -l^b fe -frage. -»oob net 
for oatching eels. 

9(n|leb current of a river, t -manb fe SUøt 

*2lame c -er. fe Sarbe. 

Slamtnbc n month of a river. 

Slanb c er spirit; (©jælj soul; (Sppgelfe of».) 
spectre, ghost, phantom; (?Vorftanb, ffieni) mind, 
intellect, iutelligence, genins; -en og SRaterien 
mind and matter; ben mciuieftelige _ the human 
mind; ben fjiHige _ the Holy Ghost, the Holy 
Spirit; gobe, onbe -er good, evil, spirits; enS 
gobe, onbe, - one's good, evil spirit; en uren - 
an unelean spirit; en SDJanb af _ a man of genius, 
of high intelligence; flore -er great minds; en 
fraftig el. birlfom - a vigorous el. active mind; 
en Dpfjøjct _ a master-spirit; ftærle -er strong- 
minded persons; greben§, åærlig^ebenS - the Slan 5 spirit of peace, charity: ffriftenbommené, ©broget* 
_ the genius of Christianity, of language; 2oben§, 
3;iben§ ~ the spirit of the laws, of the time el. 
age; be falige -er the blessed spirits; -erneS %\xaf 
(ajiibnat) the ghostly hour (of midnight); opgibe 
-en give up the ghost, expire; fe Siebebon, £ebenbe= 
gere. 

9lanbe c breath; brage (ftn) _ draw one's breath; 
l^olbe fin _ hold one's breath; ilbelugtenbe _ foul 
el. rank breath; l)an§ _ lugter ilbe his breath 
smells; be ftuUe omtomme for ®ub8 ~ by the blast 
of God they perish; bringe en i - draw one out; 
l^olbe en i ~ keep one at it; l^olbe golf i _ keep 
attention on the alert; fomme i - become warm, 
warm to one's work; bære i _ be inspired, be 
in, be in vein; fomme til - take breath, (igen) 
recover one's breath. Stanbe vt & vi breathe, 
respire; _ b^bt draw a deep breath; _ tungt gasp, 
pant; _ ^æbn breathe vengeanee, pant for re- 
venge; _ inb draw in, inhale, breathe; -f _ op 
recover one's breath, _ paa breathe on; _ fig 
mæt draw a long breath. 

9tanbe|agt{g a ghostly. -befbærgelfclexorcism. 
-bcfȾrflcr exoreist. 

Slanbclbrag, -bræt breath, breathing, respira- 
tion; ligge i bet fibfte - be breathing one's last, 
be at the last gasp; til fibfte _ to the last gasp; 
bu truer og fmigrer i et og famme _ you menace 
and court me at a breath. -brætSbcfoærligtjcb 
fe -nøb. -brætSbebægclfe respiratory motion. 
•brætSfl^ftcm respiratory system. + -^entning 
inhalation, -^ul spiracle, stigma {pi stigmata 
el. stigmas), -flemt a asthmatie. 

Slanbelig o intelleetual, mental, spiritual; 
ghostly; - S3ett)bnirg spiritual sense; -e SSetragt« 
ninger religions meditations; -e ©bner intelleetual 
el. mental faculties; _ gober spiritual el. ghostly 
father; _ gi-be intelleetual food; -e ®ater spiritual 
gifts; i - ^enfeenbe intellectually el. mentally; 
-t £ib spiritual life; _ (gubelig, opbbggelig) aKupl, 
sacred music; -e ©ange sacred el. di vine sougs; 
-e ©frifter (%xaltatei:) religious, holy el. sacred 
tracts; _ Sroft spiritual el. ghostly comfort; -t 
SSæfeit spiritual being. -gare vt spirilualize. 
-|cb c spirituality, ghostliness. 

9[anbelt)b c aspiration. 

9(anbelære c pneumatology, doctrineof spirits, 
(om onbe Slanber) demonology. 

2lanbcl«8 a breathless, out of breath. -^cb c 
breathlessness. 

9lanbc|ntaner c -e conjurer, necromancer. 
-maning c necromancy. 

SBonbelmuffter respiratory muscles Slanben c 
breathing. 9lanbe|neb dyspnoea, diflBculty of 
breathing. -puft breath. t & * -puften a breath- 
less. •rrbffnl) respiratory organ. 

9(anbe|rige fe -berben. 

Slanbrrør pi tracheæ, air-vessels. 

2lanbc|r«ft ghostly el. spectral voice, spirit 
voice. -feer, -fcerffc visionary ghost-seer. 

9lonbeftanf foul breath. 

2lanbc|ftemme spectral voice. -fl)n vision, 
apparition. -feUn spiritual sleep. -time ghostly 
hour, witehing time. -tro spiritualism. -ocrben 
invisible world, ghost- world. 

IHnnbfttlb a fe Slaanbrig. 9tanbig a spiritual, 
spirituons. 

2lanbing c breathing. 

3lanb|l«é a spiritless, shallow, stultifying,. 
dull, prosaic, insipid. -løStjeb c shallowness, 
dulness, insipidlty. -rfg a elever, highly in- 
telleetual, brillant, ingenious. -rig^eb c -er, 
cleveriiess, brilliancy; {concr) elever saying, 
flash of wit, conceit. 

9tanbé|a«læg v abilities, parts, -onftrengelfr 
exertion of the mind. -anftrengcttbe a trying. 5(an STor exhaustiDg. -orBejbe mental work, intellectual 
work el. labour. -oriftofrati intellectual aristo- 
cracy. -armob fe -faftigbom. -Bebrag self-delu- 
slop. -JcfJægtct a congenial; c congenial el. 
kindred spirit. + -6ef|>i8ntng fe -febe. -boitnelfe 
mental el. intellectual cultivation el. cullure, 
discipline of the mind. -baai) spiritual baptism. 
-bannrnbe « cuUivating, educating. -battnet a 
cultivated. -b^øtig a capable, ableminded. 
-b^gtigticb mental capacity. -cgenffab mental 
quality. -Cbne (mental) faculty. -fattig a poor, 
empty, duU. -fattigbotn intellectual poverty. 
-forlobt a shallow. -forlobUjcb shallowness. 
■fortniial intellectual object. -forutnrtelfc be- 
nightednef^s. -fornægtrlfc materialism. -for- 
iifegttr materialist. -fortt«bcnl)Cb intellectual 
want. forft^rrclfe, -forfttjnct fe -forbirring, -for= 
»irret, •fortrtrclfc bibl vexation of spirit. -for^ 
totrtnbe a stultifying, tiresome. -forbitret n|crazy, 
insane, distracted. •forbirritig crazinesss, insan- 
ity, derangement. -foftcr production (of the 
mind) creation, lucubration. -fraoærcrfc absence 
of mind, abslraction, preoceupatlon. -fra^ 
Oarcnbe o absent (in mind), absent-minded, ab- 
stracted, preoccupied; et - S^Iif a vacant stare; 
6an er tit - he has frequent fits of absence, -frem^ 
britigelfe fe -fofter. -fri a Iree in mind. -frilieb 
mental el. intellectual freedom el. liberty. -frift 
a of a sound mind. -frift^eb soundness of mind. 
■fræitbe congenial spirit. -frænbffob congeni- 
ality (of mind), -fldbc richress of intellect. 
■faile fe -frcenbe. -f«bc intellectual el. mental 
food el. nourishment, mind-food. -gaber fd 
parts, mental endowments. -^øbbing master- 
spirit. -ibræt intellectual pur.suit. -inbfltjbelfe 
inspiration. -larff a sane. -flor a clear-headed. 
•!larl)cb a clear head. -froft mental power cl 
energy. -fraftig a strong-minded, of vigorous 
mind. -trflbling idiot, -lib intellectual el. 
mental life. -liblig a agile-minded, vivacious. 
-libligt)cb vivacity. -magt spiritual force. 
-ttiobrn a ripe, mature, -mabcntieb intellect- 
ual) maturity. -inarte spiritual darkness. -n^belfe 
intellectual enjoyment. -ticcrtMg food for the 
mind, fe -febe. -itærbærelfc presence of mind, 
self-possession. -tKcrbaErenbe a ready-wittcd, 
self-possessed, quick in emergencies. -o))(øftrIfe 
elevation of mind. -o))t£ftenbe o elevating (the 
mind), exalting. -oberlegcn a s^overeign. -ober: 
legenlicb superiority ofmind. -<)robHft fe -foftcr. 
-)ir(cg intellectual character, -retning bias, tend- 
ency; bent of the mind. -ro tranquillity of 
mind. -flægtffab congeniality, congenialness. 
-fl«b a idiotic, imbecile, obtuse. -flabflfe stupe- 
faetion, hebetation. -f(«benbe n stupefying. 
•ftebbcb idiocy, imbecility. -ftnibig a versatile. 
•fwibigJieb versatility. -ftemning fe -tilftanb, 
•ftorljcb greatuess of mind. -ftbrfe strength of 
mind, fortitude. -flQrIenbe a invigorating (the 
mind), -ftært fe -Itaflig. -fbog a feeble-minded. 
Imbecile, weak of mind. -fDagranftolt asylum 
for imbeciles. -ftiagt)eb imbecility, weakness of 
mind. -fbæftelfe mental debility. -tilftanb state 
of mind. -trang intellectual craving. -tbang 
mental restraint. -ubbtjite intellecttial profit. 
•nbbitling mental development -birtfont « men- 
tally active. -btrlfonttieb mental activity. -titett 
fe -fofter. -ytring manifestation of the mind. 

Var n pi =. year, twelvemoulh; et t)alt)t _ 
bIx months; fonige _ last year; l)t)ert oiibet ~ 
every Iwo years, every other year; _ og Sag jtir 
a year and a day, f (lang 2ib) au age; ^oit er 
Ifle tbt>e - he is not twtnty, he is in his teens; 
ab -e ncrfte _ next year; i ®(ig ob -re this day 
twelvemonth; -et efter next year; for mange 
- fiben years ago; - for _ fra - til _ year by year, annually, yearly; i _ this year; i to _ for 
two years; ^on er i fine bebfte - he is in the 
prime of life, in the flower of his age, f in 
his prime; bet giber fig tneb _ that will come 
With the years; mellem _ og ®flg in the course 
of a year; om -et a (per) year, per anntim, per 
ann. om et _ in a year; i ©ag om et _ this day 
twelvemonth; _ om onbet every year on an 
average, (taking) one year with another; ^an er 
o b e r t b b e _ he is above twenty, he is out of his 
teens; lægge _ til eni Sliber give one a new 
lease of life; til -§ advaneed in years; et to -8 
SSarn a two years old child; to -§ ©tubent student 
of two years' standing; tre -i ^rigétjenefte three 
years of military service. — 3la'r|bag year-book, 
( 9laréf!rit t) annual -b«ger annals, -bogåforf atter, 
-bogéftrtner annalist. 

*9(a'rbnl c chub Leudacus cephalua. 

Slore c -r (i fiegeme, SSlobe ofo. og fig) vein; 
($ulS«) artery; ben g^Ibne _ the hemorrhoidal 
vein, the piles, the hemorrhoids. SHare vi & vt 
(Wa\.) grain. 

Slore c -r (til ot ro mb) oar, (minbre, til at 
l^olfce en i Iftoer ^aanb) scull; reife -rne toss the 
oars; træ!te )faa -rne pull el. tug at the oar; lægge 
-rne inb el. op unship the oars; lægge -rne ub ship 
the oars; fig lægge alle -r omborbe el. ub leave no 
stone unturned. — 9lare|boonb fe -ftrop. 

9lore|bctænbelfe phlebitis. -binbfel compress. 

2larcblab oar-blade, wash of an oar. 

3lare|brof varicocele. -brttb rupture of a vein 

Slorejbrag fe -tag. 

9larcfulb a fuU of veins. 

Slorelgaffel crutch. -greb oar-handle. 

Slorclbinbe choroid. -betænbelfe choroiditis. 

9larrllam)>c rowlock-chock. 

3Iare{tnube varix, varicose vein, aneurism. 
-tortning tying of veins. 

9taretabe vt bleed, let blood, blood, phleboto- 
mize; lobe fig _ have one's self bled. -binb 
bandage, -bætten. -to)> blooding-basin. -jorrn 
fleam, lancet. -f«c|)<>er lancet. Storelobning c 
-er letting of blood, bleeding, blood letting, 
phlebotomy, venesection. ^orelobning^or bleed - 
ing-mark. 

Éorelong a of (several) years; beb -t Strbejbe by 
the labour of years. 

aiarellom, -lomme loom (of an oar). 

Siaremaal term of years; gorpagter )faa _ tenant 
at will; i^orpagtning paa langt _ long lease. 

Starcl^inb fe -tol. -))Iaften c splashing of oars. 

3lorc|pre8fe tourniqnet. -rig fe -fulb. 

Slore^ib galley el. ship with oars. -flag stroke 
of an oar. 

Slorrfbrængt a veined, veiny. 

SMorcftrob oar-grummet. 

9lare|fbulft thrumbus, (^pullaare-) aneurism. 
-fbftem venal el. arterial system. Storet a 
veined, veiny. 

91ore|tag stroke; fiolbe - keep stroke. -tol 
thole, row-pin. 

*?la'rcf te c -r wedge, treenail wedge, foxwedge; 
— vt wedge. 

9larc|btngebe, -binget pi membrane winged. 
hymenoT>ters. 

9larebi§ »dv el. i _ for years. 

*-2lo'rfugt grouse vi black game, Tetrao 
tetrix. 

Slorfølge chronological order. -gammel a a 
year old, of one year. -gong (af SibSfftift) annual 
series el. set, year's course, year's file; (af 8lar§> 
fEri>t) annual publication; t crop (of the year). 
^-gongSfbærn mill with plenty of waler all the 
year rounri. '^-gangénanb perennial supply of 
waler. -gr^n a evergreen, ""-gtcngelig u peren- 
nial. ^-gtcngelig^eb c perennity. 

1* Slår m *9lfl'rljfl«e fe Urbane. 

9la'r^ttnbrebe n century; engong i bet 9be ~ 
sometime in the ninth century el. in the eight 
linndreds 9lar^unbrcbffiftct the commencement 
of the new century. 

*9la'r!)«nc fe Uréane. 

2lartng c -er yearling; pi years, seasons. 

Slartng c (røol.) graining. 

%tt'rtot prov fe Urfiane. 

9ta'rlang fe Starelang. 

3to'rIc adv (+ a) early Cin the morning). 

9lo'rli(j o yearly, annual; — adw (t -ligen) yearly, 
annually. -oarS t & * adv every year. Starltng 
c -er yearling. 

2ta'r|mærte fe -ring. -Vcnge annuity, pension. 
-^-rig a rich in years. -ting circle, yearly ring 
(of a tree). -rætfe series of years. 

3(a'tfag c -er cause, reason, occasion; af biSfe 
-er, for biSfe -er§ ©lijlb for certain reasons; af ben 
_ for thai reason, on that account; af ^tiab _ lom 
■^on iffe? what was the reason for his not coming ? 
gtoe _ til give occasion for; -en tt( at the cause 
why; liat bceret ~ til at has been (the) cause of; 
ingen ~ no matter, all right, you are quite 
welcome, no thanks required; uben - without 
cause, a causeless. +2tarfageltg a causal, causa- 
tive. -fSlnrfngcUgljcb c causality. 

Slarfngé i Smf. causal, _ -IicgrcJ idea of cause. 
-fitnbcorb fe -toniunltion. -for^olb relation of 
cause, causation, -form causative voice. -fon- 
junttian causal conjunction. -fcctning causal 
proposition. 

9lo't§|angitictfC: mangler _ hears no date of 
the year. -orbejbc year's work. -6arn infant (of) 
a year old; bi ere -børn we are of the same age. 
-Jetctning annual report. -biUettcr pi annuals. 
-bfig anniversary; t (iføbfeBO birthday. -feft 
auhual festival. •gammc( a a year old. -grøtte 
produce of a year, a year's crop. 

9ta'rffifte return of the year, new year. 

2to'r§|Ien annual el. yearly wages. -tnøbc 
annual meeting, -prøve annual examination. 
-regning bill for the year, yearly account. 
-regnffoB yearly el. annual account. -ftifte fe 
8lar-. -ffrlft annual. -ffub year's growth, shoot. 
-tat year, date. -tib time of the year, season 
(of the year); be fire -er the four seasons. -unge 
yearling; fig t)on er ingen _ he is no chicken. 
•Oarig of one year's duration. -bcet^t crop. 

Sla'rti n -er decennary. t-tlb anniversary day. 
-tuftnbe millennium. 

Sta'rtiaagen a vigilant, watchful. -^eb c vigil- 
ance, watchfulness, wakefulness. 

9la'r*bcj crop of a year. -Ot§ adv el. i _ by 
the year. *-Bi§ a giving a good crop every 
year, unfailing. 

3ta§ c -e (*-er), ridge; beam. 

2la'ftcb n er jur place of perpetration, spot 
in question, locus in quo. — 9Iafteb§|bef(tcing, 
-forretning, -mebe loeal inquest. -fag lawsuit 
requiring a local inquest. 

Slaf^n n face, visage, countenance; for ®ubS - 
in the face, sight, presence of God; bort fra mit 
_ out of my sight; Blib, Bifter af _ mild el. flerce 
looking. 

Slafæbe n jur residence; place of residence. 
2laf æbcSret right of residence i. e. right (belonging 
generally to the eldest son) of remaining in pos- 
session of the estate at a low price. 

*2lat c food of fishes (small shrimps etc); 
(nabnlig paa f^ift) parasitic insects. 

•■'8late n bait, lure (for beasts of prey); food 
of fishes. 

*9laUirIe vt cut down (timber). 

216' mere f. ©té. 2ebertran _ ©^riftianta codliver- 
oil a Christiania. 9lbattbon' [fr.] c J, aban'donment; Jig. ease. 
-ne're vt aban'don. 

9lbbe'b c -er ab'bot. -i n -er ab'bey. -iS'fe c 
-r ab'bes.s. -f-Iig c abbat'ical. 

3tbbrcu{|rttto'n c -er abridgment, abbrevla'tion. 
-e'rc vt abridge, abbre'viate. -c'rlng c fe -ation. 

9tbc' c -er (?llfa6et) abc, alphabet; (33og) abe- 
book, spelling-book, hornbook, primer; Ag the 
first rudiments, -iavn abcda'rian. -bog fe 
9l6c. 

9t6bertt' c -er Ab'derite, Abder'itan. -iff a ab- 
de'rian, nonsensical. j 

9lbbi|ce're vt & i ab'dicate. -fatio'n c abdicaj 
tion. 1 

9lbbuf'toc c (røufEel) abductor. 

9lbe c -r monkey, (meft Jig) ape (i 3ool. er ape 
pitecuK, monkey simia); J, mizen-staysail, ittbe 
efter vt mimic, ape. — 2lbc|agtig aapish, monkey- 
like. -anftgt monkey face. -ort species of 
monkeys. -blomft mimulus, monkey-flower. 
-brabtræ baobab, Adamonia digitata. -egevtt 
aye-aye, Gheiromi/i mad igascariensiB. -f jæ^ fe 
-anftgt. -t)tt8 monkey-house. -tat monkey; Jig 
(Sfterabcr) ape, jaekanapes; f fbæle -ten wet 
one's whistle. -fattcrt' n buffoonery. -latteftreg 
monkey trick, -fattebæfen whimsical mannets. 
-færlifl a doting. -færligfteb doting love. 

Stbelmoft'uS c musk-seed, amber-seed, Hibiscus 
abelmoichui . 

9(be|nober pi monkey tricks. -^intf(f|et monkey 
-pincher, Canis gryphwi. 

9lber [t.] n ber er et _ berbeb there is a but, a 
difflculty. 

3tbcri' n aping. 

9lbcrratio'n c aberra'tion. 

9lbe§rt'Micn fe Slbijgfinien. 

9tbe|fbtl, -ftregcr pi foolery; brtbe _ meb maki 
fun of. -unge young monkey. 

9lbilb c apple-tree, Pgrus malus. -giiarb or 
chard. -groa a dapple-grav. 

+3tbttbrt'n fe Slppclfin. 

9lbto-t fe Dblat. 

Slbtatib e the ablative (case). 

aibtet'te c fe Sejer (gift). 

9lbnDrnt' a abno'rmal, abnormous. -ite't c 
abno'rmity. -ftote school for defective children? 

2tboJittonlft' c -er abolit'ionist. -tfl a aboli- 
tionist. 

3l6onne|ment' n -er subscription. -mentSaften 
subscription night. -mentSbittet season-ticket, 
pass-tieket, ^fernb. annual ticket. -mentSlifte 
list of subscribers. -nt' c -er {paa S3lab, SCeoter) 
subseriber; (paa f^orlQftelfeSfteb, ^ærnbane o. 1.) 
season-ticket-holder; (paa ©pifetoarter) contractor. 
-'re vi subscribe (paa to); (p. Spifelbarter) con- 
tract; -paa et Sejebibliotef suscribe to a circu- 
lating library; -t fioge private box; ieg ^ar -t 
I have a private box el. seats in a private box, 
I am a subseriber (to the theatre); I have a 
season-ticket. 

Slborce c -r perch, Perca. -græ§ pond-weed, 
Potnmogeton. 

SMbort' c -er miscarriage, abo'rtion. -c're vi 
miscarry, have an abortion. 

aibrtfo'g fe 9lprifo§. 

9(brob c soutliernwood, Artemisia abrotanum. 

9lbru5'5crnc the Abruzzi. 

9tbfente're ur fig absent one's self. 

Slbfint^' c wormwood, absinthium; (Sifaren) 
absinthe, bitters (absinthiated spirits). 

9lbfoI|ut' a absolute; ado absolutely; perforce, 
needs; l^an Bil _ gaa he insists upon going. 
■tttio'n c absolu'tion. -uttS'mc c ab'solutism. 
-utift' c -er ab'solutist. -tttift'ift a absolutistic. 
-be're vt absolve; - fin (Sfiamen pass one's exa- 
mination. 1 

ir- 

I Slbf Slbf abforbie're vt abso'rb. •e'ring c abso'rption. 

abétroiftcre vt abstract'. -ft' a ab'stract; adv 
in the abstract. -t'ter pi (DrBcI; ab'stracts. 
-ftio'n <-• -er abstrac'tion, abstract thought. 

Jltifnri)' a absurd. -iWt c -er absur'dity, 

•Jlbqeftnilen n Abyssin'ia. -itv c -e •ierittbe 

r, -iff a & n Abyssin'ian. 

'Jlcoj ott««J> cashew nut. 

21 (t)ab Ahab. 

■Hditto'li^et Ahith'ophel. 

Sldlit'ler c -e, -if! a Achæan; bet -e gforbunb 
the Achæan League. 

Slqui't [fr.] the lead; lægge _ lead (offj. 

3lb /)rp to, towards, along, by; at; _ ^Bjre, 
Benftre, to the right, left; _ ben SSej by the road; 
jeg rejfte til SI _ ^ I went to A by the way of D; 
^en - ii'ejen along the road; ^en - to 2(at near 
(ly; two years; ^en - Siften towards evening; 
inb - S!Btcn, SSiiibuct in at (el. by; the door, 
window; langS _ along; neb - down; op - 
up; op - ^agcn in the course of the day, op ~ 
Sceggen against the wall; rejie _ fionbon til go 
London way; bet ligger _ iKolIilbe til it stands 
towards Roeskilde; gaa _ ,g)eltiebe til go to the 
devil, be hanged (to yon); _ ©angen at a time; 
fe 9Iar, Smile o. fl. — adv fe Jpore, eporge, ®e. 

%bam Ad 'am; bo - groD, og ®0a fpoiib, ^Oor 
fanbteé ba en Sébelmanb when Adam dolve and 
Eve spån, ^vho was then the gentleman. — 
9[bamé figen fe SBonon. -noal yucca. Yucca 
gloriosa. -ftOU caper spurge, Euphorbia lathyris. 
•f«n son of Adam. -træ Adam's wood (Srcefort;; 
fe -ftob. -ablc Adam's apple (ogfoa (Jitronen). 

Slbcit|e're vt call, summon. -atio'n c sum- 
mons. 

tSl'bbljrb c gesture; fe 9lbfærb. 

Slbbjc're vt add, cast up. -e'ritig, •itio'n c 
addition. •itionéflQfte example el. exercise 
el. sum in addition. -ittonStrgn sign of ad- 
dition, plus. 

Slbcl c (ogfaa fig) nobility; af _ of noble birth. 
-baaren, -btirbtg, -fabt a noble-born. -^efte pi 
true horses. Slbeltg a noble, titled; be -e the 
nobles -t ®obå nobleman's estate; -t fiefin feoff 
noble tSlbeltlabcr blue anemonia, Anemonv 
hepattca. 

9(be(£){brtb patent of nobility. -bljrb noble 
descent, •bame, -frue lady of title, noblewoman. 
-fr«tcn nobleman's daughter, unmarried lady of 
noble rank. -gal mad about nobility, mad 
after a handle to his name. -gob§ nobleman's 
estate. -fterre nobleman. -^crrebemtne power 
el. rule of the aristocracy. Slbelffab n nobility. 
3lbelé|fofte caste of nobfemen. -magt fe -l)erre= 
bømme. -manb nobleman. -manbtg Joe lordly. 
-nabn noble name. -natter aristocratic preten- 
sions. -pattnt fe -breu. -ptceq stamp of nobility. 
-rrgifter (book of the) peerage. -ftjolb escutcheou, 
coat of arms. -flægt noble family. -^olt^eb pride 
of birth, aristocratic pride. ^belftanb nobilitv. 
%beB|tttel title (of nobility;. -bælbe fe -fierre= 
bømme. -t^-bcelbig a aristocratic. 

SIbe|it' c -er adept. . 

St'bfoerb c (Cpførfel) conduct, behaviour, de- 
meanour; (.gtanblemoabe) proceeding(s); unber - 
fftet fiooen at the risk of a legal exeeution, (he 
will be dealt with according to law). 

tl'bgang c -e Onblobelfe) admittance, admis- 
sion; (Silgang; access, approach, avenue; foa _ 
gain admittance, be admitted; jeg filiffe_Iwas 
not permitted to enter; let _ til ot (great) facil- 
ities for -ing; »anftelig at faa - til difflcult of 
access; jeg t)ar ingen ~ til ot I have no oppor- 
tunity of; Setaling of en SfiiHing gioer - til a fee 
of a shilling will pass the visitor to; - til ffalten 
ose of kltchen. — 9lbgangd|berettigelfe fe ret. -elSamen en trance examination, (tjeb Uniberfttet) 
matriculationexamination. -tortticketel. voucher 
of admission, -prié entrance-money, admission 
fee. -ret right of admission, admissibility. -til> 
labelfe admission. 

Slbieu' [fr.] good-bye. 

Adjec'tO: contradictio in _ contradiction in 
terms. 

9tb'|ettiO n -er adjective; fom _ adjectively. 
•iff a adjective, adjectival; adv adjectively. 

Slbjubant' fe Slbjutont. 

!Hbjunge re vt give as an assistant. 

Slbjunft' c -er assistant teacher (of a public 
grammar school). 

Slbjuftc'rbærf drawing-bench. 

Slbjutont' c -er ad'jutant (ogfoa guglen, Lepto- 
ptiloi argala), aid (de-camp). 

StbjubanS n, med adjuvant. 

9»bj«é F fe Slbieii. 

Slbfomft c -er (Steb) access; (SRet) title, right, 
claim; fiooe gob - til have a good claim (etc.; 
to; mcb ^Dillen _ gør Se. . .? what right have 
you tp . . . -brtb, -botumcnt title-deed, muni- 
ment. 

21'ble vt ennoble, nobilitate; knight. Slbling c 
ennoblement, uobiljtation; knighting. 

3l'b(t)be vt obey, yield obedience to; i!fe ~ dis- 
obey; man bør ~ ®ub mere enb fflienneffene we 
ought to obey God rather than men. 

Stbminiftrjatton c administration. -atl'» a 
admin'istrative, administe'riaj. -a'tor c -ato'rcr 
trustee, administrator, -e're vt admin'ister; -nbe 
®ire!tør acting manager. 

Slbmira'I c -er admiral (ogfoa ©nelfe og Som- 
merfugl); »X, canvas-bucket. -in'be c -r admiral's 
wife; tJru- 99Mrs. Admiral B. -ite'tet n the Ad'mi- 
ralty. -ite'téftog Admiralty flag. -ite'térct court 
of Admiralty, Admiralty court. -Sflag Admiral's 
flag. -ftab ad'miralship. -ffib Admiral's ship. 

Slbmitte're vt admit'; _ poo n^ readmit. 

Slbolf Adol'phus. 

Slbo'n|i8 5^ birds' eye. -iff a adoni'c; _ S8er5 
adonic (verse). 

Slbo^tlere vt adopt'. -e'ring c, -to'n c adop'- 
tion. -i'Obarn adopted et. adoptive child. -i'b- 
fober adop'tive father. 

Slbouce re vt soften, temper. 

Slbreéfjant c -er mere adres'ser. -at c -et 
addressee, person addressed, (fiobning?) con- 
signee. 

abreS'fe c -r address, direction; _ ^x. 9i. 91. 
(to the) care of Mr. N. N.; beferge efter -n for- 
ward as per address. -nbiS advertiser. -bog 
directory, -breb letter of conveyance. -bebat 
debate on the Address. -laleuber fe -bog. -lontor 
advertising oflice. -re vt address', direct, (Sfib, 
SSarer) consign. -febbet card of address. 

Slbrtono'^el n Adrianople. 

Slbrta terljattet, bet obriotifte |)ot) the Adriat'ic. 

Slbræt' a nimble, agile, active, smart. 

3l'bftttt|c vt part, separate, divide, sever, dis- 
unite; chem decompose ; (ftelne imellem) distinguish, 
discriminate; ~ fig (ofoige) differ; -8 part, sepa- 
rate, part Company, -clftg a separable, divisible; 
distinguishable. -elig^cb c separability, divisi- 
bility. -elfe c -r separation, disjunction, dis- 
union, schism; distinciion, discrimination. -tlfeS« 
tontraft contract of separation, -'ig a consider- 
able, no little (t fe gorftetlig); -e vi, a several, 
divers, various, sundry, » not a few people; -t 
several things; ig(t) adv rather, nota little. 

9t'bfJ)lltte vt scatter, disperse, dissipate, break 
np, i^ær) rout. -Ife c scattering, dispersion, 
dissipation, upbreak. 

SH'bflircjbe vt disperse, scatter, dissipate; fig 
(Sinbet) divert, amuse; (S^onterne) divert, distract; m m _ fig divert, amuse, recreate one's self. -belfe 
c scatterlng etc, dissipatiou, dispersion; distrac- 
tion; (gorltjftelie) diversion, recreation, relaxa- 
tion; -r amusements; bibl font ere i -n which are 
scattered abroad. -bt a scattered etc; fig absent, 
abstracted; _ Itggenbe scattered, straggling. -bt' 
l^eb c absence of mind. 

3l'bf^)«rflc vt asii, intervogate; (raablpørge) con- 
sult. -Ife c Consulting. 

^'bftabig a staid, steady, sedate, sober, -^eb 
c staidness, steadiness. 

Slbftnnge'tenbc a astrin'gent; _ 9KibbeI astrin- 
gent. 

Sl'bbarle vtvfårn, caution (om, mob of, against); 
(Jjoaminbe, formone) admonish; lab big _ take 
waming; — -enbe a admonitory, cautionary; 
_ Crb word of caution. -fet c -jXec, warning, 
caution; admonition; (lobformeligt fortijnbt) letters 
monitory; lab bette tjene big til ~ take this as a 
warning. 

Slboent c Advent. — 2lbt>ettt§H)ræbtten Advent 
sermon. -f<rnbag sunday in Advent, -tlben i ~ 
during Advent. 

2tbticr'6|ittm n -ter ad'verb. -io't, -toiff a 
adver'bial; i alt adv adverbially. 

9tb»)cr§' fe SloerS. 

2tbtii'§ c mere advice. -t're fe ?loifere. 

Sibttota't c -er barrister, counsel, lawyer, ad'- 
vocate; -erne (foUefttot) the counsel, (fom Stonb) 
tbe bar. -ftonbejt de/ the bar. -u'r c ad'vocate- 
sMp. 

*HbCElt)0't a ad'equate. 

aif prp; — bv- af en ^lænbelfe by chance, 
accideutally; !enbe en af 'Ulaw know one by 
name; ©nebter af $rofe§fton a joiner by tråde; 
gobmobig af fig good-tempered by nature, natu- 
rally good-tempered; af bereS Ubfeenbe funbe man 
tro by (el. from; their looks it might be believed; 
($ngelf£ Drbbog af SSeBfter English dictionary by 
W.; (oeb 5pa§ftO): gjort nf en @ træ bb er made by a 
tailor; ^an agteS af enftber he is respected by 
every one; jeg Ijar t)ørt fige af Søfolf I have 
heard it said by sailors; —for-, af mange ®cunbe 
for many reasons; fian »eb meget af en i8onbe at 
Bære he is well informed for a peasant; — /rom -. 
jeg ))at ^ørt bet af min ©øfter I have heard it 
from my sister (I have been told so by my 
sister); erfare af learn from (el. of); libe af suffer 
from; flutte af conclude from (o. fl.); bet er flart 
af it is evident from; of ^ri^Qgt for from fear of; 
af SlJøbOfnbigfjeb from necessity; — in: af S8æ!gt, 
étørrelfe, 8lar in stature, size, years; en af ifnn-- 
brebe one in a hundred; bet er roSoærbigt af ®em 
it is pralseworthy in you — o/: to af bem two 
of them; en af bem fom one of those who; af 
35igtigt)eb of importance; ajJanb af gforftanb man 
of sense; i Svaft af by el. in virtue of; beb Jpjælp 
af by means of (o. fl.; gjort, Bygget af Sræ made, 
built, of wood; Songe af ®onmart king of Den- 
mark; ®ere§ 33reb of ben lObe your letter of 
the lOth; en SSen af min 3aber a friend of my 
father's; af fig felb of one's self, of oue's own 
accord, spontaneously: — off: hjælpe en of ^eften 
help one otf his horse; bof! Sæben af bit iSnfigt 
wash the soap otf your face; — on : Btioe feb of 
fatten on; gøre ftg til af plume one's self on 
(o. p.); afhængig af dependent on el. of; fem of 
^unbrebe (i SHente) flve on the hundred; of ben 
®runb on that account; — out o/-, langt af SSejen 
far out of the way; ni of ti nine out of ten; af 
gortbiblelfe out of desperation; —to: en S8en, 
gjenbe, Slabe of (fig) a friend, enemy, slave, to; 
— wM: af ganfJe ^iem with all my heart; røb, 
fort (ojb.) af red, black with; I)alDbøb of Srættieb, 
Satter half dead with fatigue, laughter; — (fe 
beguben SSerber, Slbjettiber og (Subftanttber forbunbne meb af); — ado fra farft af from the flrst; fra' 
ajarn af from a child; fra neben of from the 
bottom, from below; fra oben of from the top, 
from above; ^an bil (blibe) af meb he wants to 
be rid of; af og tit off and on, now and tben, 
from time to time; af meb ^»attene! hats ofF; 
bære of be off, =^ be broken; gaa af go et. get 
off, * go to pieces; garnen goar af the colour 
rubs off. ■ . 

ai'forfiejbe vt pay off by work. m 

St'fart c -er variety. I 

3l'fb(jtancerc vt balance. 

91 fbant|e vt beat out; (en) beat soundly, 
cudgel, thrash. -ttlnfl c, -er thrashing, drubbing; 
en orbenlig _ a sound drubbing. 

2t'fliarl|e vt bark, decorticate, strip off the 
bark of; -et stripped of the bark, bark-bared, 
bark-stripped. -ning c -er barking, decortication. 

91'fbebe vt (Jorfeetfe) ask el beg pardon for; 
(noget onbt) deprecate, beg off, avert by prayers; 
(en) recall an iuvitation to; afbeb bine gorfeelfec 
t)0§ Ijam ask his pardon for your offences. -tfe 
c deprecation. a 

3t'f6efotte fe 9Iffolte. 1 

*2tfbeite vt graze off. ^ 

9lfben^ttc vt have the use of; 6abe -t have 
done with, -Ife c use. -Ifeårct right of using. 

2l'fbeftlH|e vt countermand. -ing c -er counter- 
mand, counterorder. 

3t'fbctatie vt pay off; (afgøre) liquidate. -ittg 
c -er paying off; concr part-payment, install- 
ment; liquidation, discharge; mobtage nt paa ~ 
take st on account, by anticipation el. in part- 
payment; føbe et ^pianoforte pao - buy a p 
the hire system. 

at'fbctle fe SIftigge. 

9t'ftietiif|e vt disprove, refute. -lig a dispro'^ 
able, refutable. -ning c disproof, refutation. 

2rfbi|bc vt bite off. -bt a ^ abrupt. 

2l'fbtbf|Ie vt unbridle. -ling c unbridling. 

9t'f6tgt c apology; gøre - apologize (^08 en 
for to one for). 

9l'fbiC|be vt (SStHebli.) form, frame, model; 
(SUal. og fig) portray, delineate, draw, picture. 
-bntng c -er representation, drawing, draught, 
delineation, (tun concr) picture. -tebe n, -r 
image. 

3l'f6i«b|e vt bind; (SSorte 0. I.) tie off; (Rømmet) 
trim; _ et |>u§ join the timberwork of a house, 
put up the framework of a house, -ing c bind- 
ing etc. -ingSpIabå ground for joining timbers. 

9tfblab|e vt pluck, strip off the leaves of. 
-ning c plucking etc. 

2('f6lon!|e vt polish, burnish; fe SJtonte af. 
■ning c, fig cleaning out. 

2l'fble|ge vt bleach out, fade; — vi fade; — 
-get '1 discoloured, {OQ]aa fig) faded. 

-h3t'fblc»en = bteoen af, fe SSlioe. 

aifblomftrje vi shed the blossoms; (biSne, 
falme) fade, wither, decay; ben l^ar -et it has 
done flowering; en -et ©føn^eb a faded beauty. 
-ing c fading, withering, decay. 

2t'fblæf|c vt blow off; _ en Sanon scale (el. 
blow off) a gun; — vi cease biowing. -ning c 
biowing off. 

9t'fblæ§ning§|a))t)ar«tblow-offapparatu8.-tratt 
blow-off cock. -vev blow-off pipe. -tientil escape 
-valve. 

3t'bD]nttte vt take down from the loom 

2t'fbone vt fe S3one. 

2l'fbot)C vt unbow (an anchor). 

2t'fbrafe vt J, brace to; — vi cease frying. 

2l'f6rub n pi =, interruption, intermission. 
3lfbrnbt part of SIférljbe; a abrupt; ker fracted; 
— adv interruptedly, by tits and starts. 9 i 3f 9lf og aKe ©ammenfætninger berof ubtaleS f fom b. Slfb m Sl'fbrugt part done with; ^ade _ have done 
with. 

!H fbrnfe vi cease frothing el. fermenting; 
iBreben ijar -t ^oS ^am his anger has subsided. 

3['fbr^&|e t)< break oflf, interrupt, break in 
upon; (oo^are meb) discontinue; _ i SCaten inter- 
rupt, cut Short; _ en 93ro cut off a bridge; oor 
Samtale 6feb -brubt our conversation was broken 
up e(. broken ofF; _ Omgangen meb break with. 
-elfe c -r, -ning c breaking ofT etc; interruption, 
intermission, break. 

St'fbrcct c & 11 detriment, prejudice, injury, 
loss; til _ for for the detriment of; gøre _ i in- 
jure, prejudice, mar; bet ^ar gjort mig ftort _ It 
has been very injurious el. prejudicial to me, a 
^eat hindrance to me. -le vt break oiF. -ning 
c -er breaking oflf; (i ®uobes) ofF-cut. 

9l'fbrænb|c vt bum, bum down; (ftanon) fire, 
discharge; (Strubt) flash; _ 5Qroærtert letoffflre- 
works; -t SSin muUed wine. -tng c burning etC; 
met dip, pickle; dipping, pickling. 

SS'fbttb n, pi =, countermessage, counterorder, 
fenbe - send an excuse; withdraw an invitation; 
ber fom _ fra ^am he sent an excuse. 

SCfbugfcret part J, towed oflf. 

^'fbuine vi fester away, be removed by sup- 
puration; cease festering. 

3('fbunbte vt divide into bundles. 

*2l fb^gb c -er remote el. seoluded district. 

2l'fb^gge vt min work. t^fbqggergaarb out- 
lying farm, parcelled off from a larger one or 
from a village. 

Si'fb^rb c progeny, offspring. 

St'fb^tntng c -er (Sfal) exchange. 

St'fbælge vt hull, husk. 

2J'fb«be vt do penance for, expiate; (afbætge) 
ward off, parry. 

'Jt'fbajle vt bend aside; (en ittftægger) layer; -i 
(om ffiugle) deflect. -ning c deflection. 

«'fb*n c fe «tf6tgt. 

a'fb«fte vt (Støb) brush off; (Slæber) brush; 
fig dust one's jacket. -ning c -er brushing; fii; 
drubbing, dressing. 

SS'fclrflc vt measure with a pair of compasses. 

*9C fbol c -e remote el. secluded valley. 

2l'fbam>>|e vt (tørre) air; (labe forbampe) evapo- 
rate. -ning e -er airing; evaporation. 

3t'fbanfc vt cast off; -t (Solbat) dismissed, dis- 
charged, (Slæber) cast off. 

^'fban^ning the last dance. -ningSbat the 
closing ball. 

3l'fbelie vt (bete) divide, part, partition, parcel; 
_ paa ni) redivide; (affonbre) partition off. -ing c 
-er division, partition; (9lum) compartment; (af 
©frift) section; (af Sropper, glaabe) detachment; 
oiti« (af Sonate el. I.) movement. 

■M'fbtgle vt t dike off, embank; • drain. -ning 
c er diking etc, embankment; * draining. 

9t'fbi«!ptttere vt dispute, jeg laber mig itfe _ 
min Jro poa I am not to be argued out of my 
belief in. 

*3t fbraott c produce of a dairy. 

ai'fbrag n, pi =, part-payment; (grabrog, 
Stabat) deduetion; i, paa el. fom _ on account, in 
part-payment; fommer til _ i is to be deducted 
from. 'Jlfbragle vt (trætte af) pull el. take off; 
(afbetale) pay in part; (trætte fra) deduct. -cife c 
le Mfbrag. Slfbrag§»l§ adv by instalments. 

M'fbtcjle vt (t)rtDe af) twist off; {paa Srcjeftol) 
tnm smooth; (bortbreje) turu off; — vi cease 
turning. -ning c twisting etc. 

fj'fbtfft c (SuglcS; deflection; J, lee-way; ^abe 
- make lee-way. — ^fbrift^ltuabrant drift 
compass. -oinfet angle of lee-way. 

9l'fbrlHe et drink off el. out; vt cease drinking. 

3l'fbrtti|e vt drive out, dLspel, expel; (Sfoo) cut down, waste; (TOetatter) smelt; — vi cease 
lounging et. idling. -ning c driving etc. -ning3= 
^ngft felling, cutting down. 

31'fbr^VlVC vi drip off, drain off. -ning c drip- 
ping. 

9l'fbnnft|e vi evaporate. -ning c evaporation; 
art drying. 

3t fbqb|e vt deepen, make deeper, sink. -ning 
c deepening etc. 

^'fbætl fe »tuncover; (Stotiie) unveil; _ SSorbet 
remove the cloth; _ ©tal discover check, -ning 
c uncovering etc. 

9('fbæm|me vt dam up; vt . for dam out. 
-ning c damning up; coner dam. 

3l'fbæmi)e vt subdue, soften down, tone down. 

9t'fb« 'i die; _ fra ©tjnben die to sin; _ fra 
SBerben die to the world; -b part deceased, de- 
parted, defunct; ben -be the deceased, departed; 
min -be røanb my late el. poor husband. 

Mfc'Ilnm n aphelion. 

Mffa-bet a affable. 

9l'ffab|e vt draw off. -ning c drawing off. 

%'ffalt n, pi =, (f. et§. iiøwti) fall; (©traaning) 
inclination, declivity, slope, fall; (^bob ber falber 
af, i Slim.) refuse, waste, (»eb Slaqtn.) offal(s), 
(i ^uJ^olbn.) broken victuals, leavings pi, (i en 
^atje) windfalls, (af TOetal) refuse, dro.ss, residue, 
scum; (af 2æber) cuttings; J, falling off; ftøt for 
_ ! nothing off! keep her to ! famle _ i Sfoben 
pick up sticks in the woods. -fSlffalble vi fall 
off; -tn a emaciated; J, bære _ carry a lee helm; 
-enbe a (®cunb) shelving; ^ "deciduous. •ene 
falling off. 

3{'ffa(bd|b4nge (i 9llm.) refuse-heap, scrappile; 
arekce kitchen-midden. -gobS J; shakings. -jorb 
field remote from a village. -probntt, -ftof 
residual product. -f«b shed grain. -bintet 
angle of reflexion. 

affolmet a faded. 

9('ffange vt b. f. f. gtbe gangft, fe ^angft. 

3l'ffarcnbe a ?iSlabS ,1, departure; - SJrebbe, 
Sængbe latitude from, longitude from. 

9tffart c departure, setting out el. off. 

2t'ffor»|e vt decolour; -enbe a decolorant, _ 
3Rtbbel decolorant; -et « decoloured; coloured. 

9t'ffttfe vt (Xømr.) round off, bevel. 

%'^atte vt draw up, compose, indite, word, 
couch. -Ife c drawing up etc, draught. -Ife8= 
ntaabc c style, composition. 

tStffcbbc vt bind into skelus. 

21'ffebte vt scour, get off the grease. 

9t'ffcj|e vt sweep off; -enbe « careless, flippant, 
slighiing, cavalier. -ning c sweeping etc. 

Mffett' c -er excitement; emotion, (ftærlere) 
passion; fomme i _ become excited, (ftærtere) 
flre, fly into a passion, -atio'n c affecta'tion. 
-e're vt affect'. -eret a affected. -io'n c, med 
affec'tion. -io'ndoærbi sentimental valne. 

Stffice'rc vt affect'. 

9tffil|e vt burnish, touch up (with a file); flle 
off -ing c filing etc; (gilfpaaner) filings pi. 

31 ffinbe ftg vr compound, make a composition, 
come to an agreement, come to terms (meb 
with). -Ife c composition, agreement. -IfeSfnm 
sum of acquittance. 

3lffine'r|e vt reflne. -ing c reflning. 

Sl'fftnite't' c aifln'ity. 

21'ffire vt J, ease off; - et ©løbe let fly a 
sheet; -be ©føber flowing sheets. 

iS ffiff e vt draw, unstoek (a pond); — vi : ^ae e 
-t have done fishing. 

9t ffjete vt pluck off the feathers of, displume; 
- 3)ampen cushion the piston. 

9t'fflaa vt flay, skin; flay off. 

ai'fflaab, 2lffIob n drainage; discharge. 

31'fflobe vt fiatten. m 8 m aCffl^be vi flow off. 

9['ffI(e!Ie vt cleave off; pare off. 

8l'fflflbe tt skim (off the cream of). 

9('ffob|re ?< fodder, feed; »t bi Ijatie -t we have 
done foddering. -rijtB c -er feeding. 

3l'ffolt|e vt depopulate, dispeople, unpeople. 
-niitfl c depopulation. 

3l'fforJ)|tc vt (en nt) demand, request, require 
(st from one), ask (one for st el. st of one), call 
upon one to give, show, pay st; jeg pal lobe 
^otn bet » I shall send to him for it. •titig c 
demand. 

9l'ffot«i|e vt form, model, shape, fashion, 
mould: _ nt i SSofS take the cast of st in wax. 
-ning c -er forming etc. 

»'ff ritte vt (en nt) pnmp (st) out of (one). 

-i^Slffrottt' c affront. 

9rffr»)fe vi freeze off; bet f)at -oSfet the frost 
is over. 

Wffuåire ?« defusel. -Httfl c defuseling. 

9lffttt|a'ge c (gun-) carriage. -e'ie vt place in 
battery. 

9l'ff^r|c vt flre, let off, discharge, -inj c 
firing etc. 

affælbig (ogf. Slffærbig) a decaycd, decrepit, 
infirm, breaking up; J, fe 9lffalben. -^et> c decay, 
inflrmity, deerepitude. 

Slffærblge vt dlspatch, expedite, send off; (en, 
ftebeSloft e. I.) put el. turn one off, dismiss, 
dispose of. -Ife c dispatching etc, dispatch; 
dismission. 

9tffæ're c -r (i aUe SSet.) affair; gere gobe -x 
make a good thing of it; toge _ take action, 
take the matter in hånd. 

3l'fT«b|e vt give rise to. -niwg c -er offsprlng, 
progeny; fig outgrowth. 

9t'ff«get part = føget of, fe g^ge. 

+3lffalge c consequence. 

5H'ft«r|e t< (en nt) divest (one of); _ bet gamle 
SJlenneffe put off the old man; _ fig divest one's 
self of, pull off, put off; — vi purge; - e n b e a 
aperient, evaeuant, cathartic; -nbe 9Kibbel ape- 
rient etc. -elfc c puUiug off etc. -ittfl c -er 
evaeuation, purgation, -ing^ntibbet fe -enbe. 

9('fgaa vi (broge 6ort) go, set off, depart, start, 
leave, sail; (fra ©mfiebe) retire; (frobroge?) be 
deductcd; ~ beb ©jøben, die, depart this life; 
aSrebet, ielegromntet ofgil the letter, telegram 
was sent; -ebe ©fiSe sailings, departures; bet 
-enbe røiniflerium the outgoing ministry; J, 
-enbe (om ®runb) shelving, ftcertt -enbe steep-to. 

^'fgang c setting off etc (fe otf.), departure; 
(9lffætning) sale; (gorminkftelfe) decrease, abate- 
ment; (of en S8onIe) slope; bøbelig _ decease, (om 
fj^rfter) demise; - fra fiifler og 9!Konbtal dis- 
engagement, expunction. — 9lfgattg§|6ctii8 dis- 
charge, -bag day of departure el. sailing. 
•etSatnen fe -prøoe. -^ntin port of departure. 
•tIaSfe first class. -mætte 4, starting post. 
-tiertDtt departure platform, -pnntt starting 
-point. -))r«ue final examination (before leaving 
school). -flbe departure side. -fignat starting 
-signal, -ftation station of departure. -fJeb, -tib 
place, time, of sailing (departure). 

aif'gennc vt chase el. drive away. 

3(f'g4att|ei: c -e -ifl a Af'ghan. -iftatt n Af- 
ghanistan'. 

a'fgift c -er (Seje olb) rent; (<Btat, Solb ofb) 
tax, impost, duty. 9lfgift§|fri a rent-free, duty 
-free. -frit odv free of rent el. duty. -fri^eb 
exemption from rent el. duty. -pligtig a liable 
to rent el. duty; ben -e 2:on2bropgtig^eb the regi- 
ster tonnage. 

at'f gitre tt lattice off. 

9t'fgi»)|e vt (ijbe) yield, produce; (oflebere) de- 
liver, hånd, render, give up; _ golf, ©olboter ige; 

ergij 

1 ftarnish men, soldiers; Sorlene felebe ne til et 
anbet SRegiment the men were draughted into 
another regiment _ en erllæting, Setænfning 
make a declaration, give an opinion; - et ^ret» 
deliver, drop, leave, a letter; _ et SSebiS furnish 
a proof; _ fm (Stemme vote, give one's suffrage; 
bette golf -er gobe Solbater makes good soldierg 
-I- - fig meb, fe ®ite fig af. -elfc, + -ning c yiel 
ing etc. 

2l'f gjort a liked, made much of; — part 
Sifgere}; _ SBiSIieb absolute certainty; _ ttnbS« 
gerning positive faet; _ gjenbe decided enemy; 
_ ®ranler confirmed drunkard; onle for _ tal 
for granted; bermeb er brn Sag _ and therfl 
an end of it; tfani Sfctfine er _ his fate 
sealed. 

^'fglanS c reflection, resplendence; bibl 
liglieberS - the brlghtness of his glory. 

5tt'fglo§|fe vt divitrify. -nitig c devitrificatio 

9l'fglat|te vt smooth, polish, -ning 
smoothing. 

19I fgnaUc tt nibble off. 

Sl'fgnoDle vt gnaw off. -ning c gnawing 

2l'fgnib|e tt (6ortgnibe) rub off; {rergere) 
up, clean by rubbing. -ninp c -er rubbirg etc. 

H'fgrab|e tt graduate. -ntng c graduation. 

9l'fgroti|e tt spade, pare off wiih a spade; 
level (with the ground); ie Slfgrøfte; _ et @tei 
mark off a boundary by a ditch; _ en 9la divert 
the course of a stream; _ en S3ej| dig a ditch 
across a road. -ning c spading etc. 

9l'fgrnnb c -e abyss, gulf, preciplce; l^an ub= 
tetrebe -en§ SSanbe he dried the waters of the 
great deep; ber bar mjerft obenober -en darkness 
was upon the face of the deep; Jig gorbærbelfenS 
- the gulf of destruction. afgrnnbé|brcb, -ronJ> 
fe ?Rniib. 

2t'fgrcEttf|c vt bound, mark the boundary o^ 
-ning c bounding etc. 

91'fgrægfe vt graze off. 

2l'fgr«be c -r crop, produce, production. 

9l'ffir«ftle vt ditch off, trench off. -ning c 
ditching etc. 

5K'fgnb c er false god, idol. 3(fgnberi' n idol- 
atiy; bribe - meb idolize, idolatrize. ^Kfgubcriff 
a idolatrous. 

Slfgub^lbiUebe idol. -btjrfelfe idolatry, wor- 
ship of idols, -b^rfcr idolater, worshipper of 
idols, -b^rtcrinbe idolatress. -offer idolatrous 
sacriflee. -Ijræft idol pricst. -temfiel idolatrous 
temple. -tiener fe -b^rfer. -Ijenefte worship of 
idols. 

9l'fBt)be tt pour off. 

31 fgærb|e vt fence off. -ning c fencing off. 

9l'fgære vi cease fermenting. 

2l'fg«re tt (fulbcnbe) finish; (6eftemme) decide; 
(otbne; Betale) settle; part ofgjott, fe obf. -Ifc c 
-r finishing; decision, settlement; minbelig _ 
compromise. -nbe c _ Sone decided, peremp- 
tory, dogmatical tone; _ ©log, Sbor decisive, 
conclusive, final, battle, answer; _ SJigtig^cb vital 
importance; ben - Stemme the castiug vote cl. j 
voice; i bet _ Øjefelil at the critical moment; _ 
^rebe crucial test; _ for conclusive of. 

2l'f^nflr|e vt unhair. -ing c unhairing, depi- 
lation. 

3l'ff|age vt unhook. 

91'Hatfe tt hack off, (meb SJceb) peck off. 

9t'f^onb|!e vt treat of, discuss. -ling c -er 
discussion; concr treatise, essay, dissertation; 
(fort, gubelig) tract. 

3t'ft)ortie vt harrow off. 

tSl'fiaroe, 2lf^o§Ie vt hull, husk. 

9l'f^Dg<)|e vt Wind off, (ogfaa fio) reel off. 
-ning c winding etc. 

%'f^egU tt hackle out. I m m 9l'flirgtt|e tt hedge off, fence oflf. -ing c 
hedgirg etc; ccncr inclosure. 

9l'fl)cnte vt call for, go for, fetch; lobe - seed 
for; $oIfer -? oDcralt i Stien parcels collected in 
all parts of the town. -Ife c calllng etc. 

H'fftjafte fe af;af?e. 

Sl'f^jcntjle ir certify by oath. -liwfl c oertifying 
etc. 

31ftj(elti|e vt (et Crbe) remedy, set (to) right; 
(Sfote, Slaøe) redress; (SKangel, SCronfl) siipply, 
relieve, meet. -elig a remediable, -ning c 
remedving etc. 

9l'fl)j)Ib n fe -cife; -en'^eb. — 3lfftoIb;e »< (en fra 
nt) prevtnt, hinder, withhold, restrain one, 
hold el. ketp ene back, frem st; _ gorfamliiiQer, 
9J!pber o. I. hold asscmblies, meetings etc; - 
Cmfofliiingerne defray the expenses; — rr fig 
fro abstain from, forbear; _ fig fro at forbear to, 
refrain from ing; fon be ilfe _ fig, ba gifte be ftg 
bibl if they cannot cor.tain, let them mariy. 
-flfe c prevention, hindrance etc. -cn{be) a (i 
5Kob og Xrilfe) abstemions, abstinent; (i åeni- 
ntjbelfe) continent. -cn^cb c abstemioiisncs.«, 
abstirence, abstention; contirerice. -cn^cb8= 
frl^ab Teetotal Society. -ning c ^ beaiing oflf. 
— »affiolbglforcning Teetotal Society. -monb 
teetotaller, total ahstainer. 

91'f^olbt a liked, popular, in favour, a favou- 
rite; iffe _ disliked, unpopular; ttirget - of a 
great favourite with. 

3l'f6Mb|c vt flay, s-kin. -ning c flaying etc. 

3l'fftugg|e tf cut (oflf), (hop ofF; iJræ) fell, 
cut down; t (®iocé) cut; _ eiiS |)ot)eb strike el. 
cut off one's head. -niitg c cutting etc. -ntngS 
fTobe cut. 

*3['ffiufet a J, unhooked, (om SKor) unshipped. 

♦9l'fl)Ul n fe Slftrog. 

«'fi)ti(céfe tt grind off, whet off. 

9lfl)t)I|!e tt uncover, unveil. -nitig c uncover- 
ing etc. -ftre vt uncover. 

9l'fl)(clb n slope. 

3l'fl;(tlb|e tt pour off. -tting c pouring etc. 

9lfl;a:nb|e it dispose of, make over, alienate. 
Mffcotnbelig a alicnable. Slf^anbcUgJjcl) a aliena- 
bility. SlftjKttbelfe c alienation, disposal. 

42l'ftiæng n slope. 

%'f^æng|e vi _ of depend on, + hang upon. 
-ig o dependtnt (of on); -e af ftbcranbre (mutu- 
ally) iuterdependent. -ig^cb c dependence. -ig^ 
I|cbéforf)oIb position of dependence. -ig^eb§tU= 
ftonb State of dependence. 

8l'fl)er|e tt hear, examine. -elff, -ing c hear- 
ing, examination. 

|['fl)«fte t* reap, harvest; — vi: ijav -t has done 
harvesting. 

9t'ffi«til(e tt plane (smooth); plane off, away; 
fg polish. -Ung c -et planing etc; polishing. 

+åfilt!e tt deoxidate. -ning c deoxidation. 

SIfife vt clear from ice. 

81'f jage vi : fcor -t has done shooting el. hunting. 
+8lfjoBtt patt knocked up, jaded. 

9l'fjoffe vt slur over, ptrform carelessly, scamp; 
-t (om Rlæber) shabby, the worse for wear. 

9['fToIb n, pi =, renunciation, release, quit- 
claim; g»re el. gtce _ paa give up, relinquish 
(one's claim to), vvaive, (ffriftlig) sign away. 

91'ffant c -er secluded, sequestered spot. 

91'ftante vt plane ihe edges of. 

H^itttflpt tt cut (off), lop (off). -ning c -et 
cntting etc. 

Sl'floftic vt fe Rafle of; (inbbtinge) yield, pro- 
duce; logct blee -t of Stormen the house was 
TiDroofed by the storm, _ en i8l)rbe throw el. 
fling off a burden; _ 9Iaget shake off the yoke. 
-rife c throwing off etc. -ning c b. f.; yield, 
profits. aflile vt wedge off; (fl«tfe) wedge up; (ffære 
i fiiler) cut in wedges; _ et élt)I!e S3reb cut off 
a big slice. 

St'titne vi; bet ^at -t the bells have ceased to 
ring. 

9l'ftIa<)H)e vi; faa t have done applauding. 
-ning c (et2. of 3nbf!rift) squeeze. 

9l'ffIore vt clear, defecate, (SSin) tine, clarify; 
-t <gmør clarified butter. 

9l'fHarcre fe tiorere. 

affloft n, jJ =, cliché. -ning c cllché-casting, 
dabbing. 

91 fllcntme vt pinch ef. squeeze off; squeeze 
out. 

9l'f!lH)!tie vt clip, shear, cut off, goa meb fort 
-t ^aor w€ar one's hair close cut. -ning c -er 
clipping etc; concr cutting, clippings. 

3l'fllæbe it undress, strip, unrope, disrobe; 
J, (Tot) take off the service of; fig expose, 
make an exhibition of, demolish. -ning c -er 
tindressing etc; exposure, demolishing. 

2lfn«t)e vt cleave off. 

9t'f!no^^c vt pinch oft", retrench; _ i deduct 
from; ^an -be mig min £?n he diminished, les- 
sened (P sweated) my wages; _ cn§ Soft stint 
one in his meals. -Ife c -t pinching etc. 

Sl'ftnibe 1 1 fe Slfflemme, Slftnop^je. 

m'flnuge fe SlfpreSfc. 

9t'f træffe rt break off. 

2lf'fo6le vt (^unbe) unlcash, uncouple, slip; 
(£nip.;i disconnect. -lingSinbrefning disconnect- 
ing gear. -ningSmuffe disconnec ting strap. 

IH'ffog [aoj n, pi =, decoction. Slftogle vt 
(ubfoge) boil out; (tnbfoge) boil down; (roo Silfe) 
ungum; (foge tilflræffelig) boil; pharm decoct; — 
et cease boiling. -ning c -er boiling etc; de- 
coction. 

2l'ffom [fort ao] n (t c) issue, offspring, pro- 
geny; bin - »il jeg gi»e bette fionb bibl unto thy 
seed will I give this land. 

2l'ffot)iere vt ccpy, transcribe (efter from). 

Mftortc vt abridge, abbreviate, shorten; (af« 
brage) deduct, curtail, retrench; _ en nt i ffoné 
Hen diminish, lessen, curtail, one's wages; _ et 
SBefeg shorten a visit; -et Segle truncated cone. 
-elfc, -ning c -er abridging etc; abridgment, 
abbreviation; deduction, curtailment. -ning^VltØt 
hotchpotch. 

91'ffofte [6] vt brush. 

aiffrobjoe vt rase. -ning c rasing. 

9l'ffrobf|e vt scrape et. scratch off. -ning o 
scraping etc. 

M'ffrebfe [é] fe SlfcirHe. 

Mf'fribtc vt chalk off, line. 

2l'ftrige vt en nt despoil one of st by war; 
— vi cease flghting. 

91'fftipne vt dechristianize, unchristianize. 

21 ffrog [flo] c nook, (by-;corner, byplace, 
recess. 

2l'fftl)ftc vt press el. squeeze out of. 

2l'ffr(eft|et< weaken, enfeeble, enervate; (SBebiS 
0. 1.) weaken (the force of), invalidate. -elfe c 
debility, enervation, enfeeblement, exhaustion; 
invalidation. -et a weakened etc, exhaiisted, 
languishing. 

3l'ffr(cng|e tt pull el. strip off (by turning 
inside out), -ning c pulling etc. 

2lffræt)e vt fe Slfforbre. 

M'ftuUle tt decarbouize; fe Wffribte. -ing o 
decarbonization. 

3l'fft)ifte vt lop off branches of. 

91 ffBitte rt deduct, set off, credit. 

49l'fft)fe tt, fe Stfflrætre. 

-f'J['fft)éfe vt kiss away. 

St'ffcttttnte vt comb off; mil shoot off (the 
parapet); -t ^oar combings. m 10 ?lfm 9l'ff«be vt buy, purchase of el. from; + _ en 
tiuy one off. 

*A'ft«I|e vt cool, refrigerate; (i 9f8) ice; _ fin 
58rebc cool one's anger; -e§ cool. -elfc c fe -tnfl. 
2lff«tcmaf!tne, 2lft«(cr c -e refrigerator. 2lf= 
{øl{tng c cooling (down), refrigeration, chilling. 
-inflåfiabe cooliug surface. -ingSoanb cooliag 
water. 9tft«ltrtg§»ogtt refrigerator car. 

91 ffete vt overdrive (a horse). 

2( flaafe vt lock. 

Sl'llab ji(Dp5ør) cessation, intermission; (©^nbS= 
for(abelie) indulgenoe. 

Slftabe vt unload (a gun); let go the charge 
of (a Leyden jar); (SSarer) ship; fe 2oSfe. 

9l'ftabe vi fra leave off; _ (meb) at cease -ing. 
•Ife c cessation, intermission; ubcn _ without 
ceasing. 

SSl'ftabler c -e shipper, freighter, consigner. 
-niuB c shipping; fe Sonning. 

3lffab§|aar year of jubllee. -firet) letter of 
indulgenoe. -Ijonbel sale of Indulgences. -fræm= 
mer seller of indiilgences. -))cnge shrove money. 

■Jl'ffagrc vt store; -be Stgater (o. f[.) well sea- 
soned cigars. 

M-flaBt fe atflægge. 

aiflanbåoinb c offshore wind. 

9l'ilang a oblong. -runb oval. 

ai'flttUe adv fe 2aoe. 

3('flcb|e vt draw el. turn ofF, turn away; 
(Santer, ©Ijabomme) divert; (SSanb o. I.) carry off; 
(Bonet) eonduct; (Ocb) derive; -enbe ^Jlibler med 
derivatives, counter-irritants. -er e -e conductor. 
•et a mus derivative; _ Drb derivative, formative; 
~ Sattart compound time. -nlng c -er turning 
offetc; derivation; teleg d., partial earth, faulty 
insulation; fe -et Dcb. -ningålanat drain. -ntng3= 
rar discharge pipe. -ntngétegn accidental. -§• 
enbelfe derivative el. formative termiuation el. 
ending. -8orb derivative, formative. -§tone 
chromatic tone. 

2l'flc{e vt en nt hire st of one. 

3t'f(ejr|e vt deposit (strata, layers); _ fig settle, 
form layers. -ing c -cc stratification. 

'K'fictte vt lift oflF. 

91 ftctic vi lian ^ar -t he is no more. 

9rf(etier|e vt deliver, leave; _ et SSreo paa $oft = 
^ufet deliver, leave el. drop a letter at the post . 
•ing c -et delivery. 

9t'f(ibe vi pass, elapse; af leben fe 9lft)tgt. 

9t'f(iggen|be a remote, sequestered, out of the 
way. 4-^eb c remoteaess. 

2rf(tgn|e vt adjust; _ et 8{egnffa6 balance an 
account. -ing c -et adj usting etc. 

9t'flittter|c vt rule. -ing c ruling. 

9tflfre vt fig grind, rehearse. 

9t=fltftc vt en nt obtain st from one by arti- 
fice, trick one out of st; _ en en §emmeligf)eb 
worm e(. flsh a secret out of one. 

9rflttie vt put to death, deprive of life, slay, 
murder; _ fig make away with one's self, 
destroy one's self. -tfe c putting to death, slay- 
ing, murder. 

9rflob|be vt (afbele) parcel out, partition; »X, 
sound, -ning c parcelling etc. 

2('floffc vt coax el. wheedle out of, draw from; 
-be {jam Saater drew tears from his eyes; _ en 
en ^^ilftaaelfe elicit a confession from one. 

9lflo§|fe vt unload. -ning c unloading. 

9l'ftugc vt (®cæS) weed out; (SSeb) weed. -ning 
c weeding. 

91 ftu!|te vt (®øt 0. I.) lock; (afffitte) partition 
off; (oeb ®ætbe) fence in; (SBei) stop, bar. -te n 
-X closet; Onbfjegning) enclosure. -ning c locking 
etc. 

%'^\xtt vt en nt find out (by watohing one). 

9l'flut]re vt clarify, reflne. -ring c clariflcation. m 

radical vow^H 
agttettatn) ps .iion 
.ted, 

\ 9t'fft)b c modiflcation of the radical vowl 
gradation. 

91 ftijfl« vt proclaim; revoke; Oagttettatn) p^ 
teet, feace; _ en ^JJanteoBligatton cancel a mort- 
gage (legally notifled); — vn bet 6IeO -ft for bent 
the bans were published for the last time. -ning 
c proclamation; revocation; protection; can- 
celling. 

9lftæg|gc vt (lægge fra fig) lay down, put 
down, put off; (^en(ægge) put by, lay aside; 
(lægge for ®agen) exhibit, evince, display; (lønne) 
reward, remunerate; (Xiaa Sort) lay out; (^glanter) 
lay, layer; (33let) hive; typ distribute; - en S8eret= 
ning om give (in) a report of; _ en et ^Jeiøg 
pay one a visit; fe (£b; _ en gottlattng make a 
deposition; _ Siort ^o3 en leave a card at one's 
house; _ et Søfte make a vow: _ Saftet (om 
Slonner) take the vows; _ bet gamle røennefle put 
off the old man; _ en %xe>oi poo give a proof 
of; _ Stegnftab give in cl. pass one's accounts; 

- ©orgen leave off mourning; _ fm Sotftgelfe 
offer thanks; _ en Xilftaaelfe make a confession; 
~ en SSone leave off el. unlearn a habit; _ SSibneS' 
btjtb bear witness (om to); gobt, baatlig, aflagt 
well, ill, paid; aflagte flæbet cast off el. left off 
clothes. -gclfe c laying, paying etc. -ger c -e 
cutting, layer. -nlng c layering, propagatioa 
by layers; typ distribution. -8 a antiquated, 
worn out, behind the time, out of date. 

9l'ffætttc vt unchain. 

9('jlære vt (afrette) train; _ en nt leara 
from one (by looking on); — vi: ^an ^at -rt 
has served his time. 

9t'f(æf|c vt read off, (^anteobltgatton) fe 3tfll) 

— vi lian ^at -ft he has done reading. -nil 
[langt æ] reading etc. 

9l'flæ8|fe vt unload, discharge, -ning, ■feif*' 
unloading. 

9t'fl«6 n, pi =, flowingel. runningoff; (Stebet) 
outlet; (3f{efultat) result; ffaffe SBanbet - open a 
passage el. an outlet to the water. 9l'f(a6e vt 
run off; (meb gil) smooth: — vi fe Søbe af + = 
ubløbe; cease running. 9lf(øberfnit> (8{om.) cir- 
cular knife. 9lf[øbning c J, launch. 

9l'ftabning§|taag J, dog-shore. •pv.'att, -ffiffer 
^I, bilgeways. -flæber J, slidings-ways. -ft«tter 
J/ poppets. 

9t'fi«b§|gr«ft, -lanal drain, -^nt tap-hole. 
•Iran escape valve. -renbe gutter. -r«r wa 
pipe. -tub spout. 

t9t'f(«b [tort ø] c stain, plebaldness. 

9l'f(«ftc vt lift off. 

9t'flan|ne vt pay (off). -ning c paying; pa 
wages. 

9l'fJ«f|e vt (løfe) unloose, loosen, untie; (Sagt, 
ttltbeibe) relieve; (SEienbe) commute; t (af Sanb) 
absolve; fig (følge poa) succeed, displace, foUow; 
^ - sBagten set the watch, spell. er- c -e 
reliever; successor, -ning e loosening etc; relief; 
commutation; t (Stfifolutton) absolution. -ning3> 
tib time of relief. 

9('ft«»c vt strip off the leaves of, unleave. 

9l'fmaal|c vt measure (off), fig (afpaSie) suit, 
adapt, accommodate; _ en Sejt mark out a camp. 
-ing c-ermeasuringetc; measuretnent. 9t'fntaaU 
rt measured, preeise, formal; meb -e Stribt with 
measured steps. 9(fmaaltt)eb c formality, 

9l'fmag|re vt emaciate. -ring c emaciation. 

9l'fmagt c feebleness," debility, impotence; 
(Sejbimelie) a swoon, a faint, med a syncope; 
falbe i _ fall into a swoon. 

9lfma(|e (ogfoa fig) paint, portray, picture, 
depict, fig deliaeate. -ing, -ning c painting etc; 
delineation. 

t9l'fmiilfe vt milk dry, — vi ban ^at -t he has 
done milking. bole. 
va^M mm n 3(fr -!j('finattiie vt unman. -Ife c unmanning. 
^'S'fniane vt dissuade. 

'H'^mavé) c marching off, march, departure. 
•ere vi march (off), depart. 
^91'fmaroe vt enervate. 
*3t'finofIe vt unmask; _ fig unmask. 
3l'fmafte vt dismast. 

ai'fmatte << exhaust. -Ife c exhaustion. 
SCfmeJle vt reap, cut down. -»iwg c reaping 

si['fme||8let;eehiseloff; (gattern.) unhair. -ling 
c chiseling off; unhatring. 

^'fmelbe vt recall, revoke, put off. -fe c -r 
revocatioa. 

*9('fmcire fe ?rfmaUe. 

3l'fm(Egti9a(fraftIog)powerless, impotent; (fbag) 
faint, feeble, weak; blitoe - (bcfoime) faint, go 
into a fit; oære _ be in a 'swoon, be in a faint- 
inff fit. -tieti c impotence. 

Si'fmærlie vt mark out, off; J, beacon. -ntn8 
e marking etc. 

"afttienftlte vt discharge, pay off. -ting c 
discharge, -ringåbag day of discharge. 

"UfaafiU vt unnail. 

ai'fnatfe vt cut off the head of (fish). 

a'fnaptie vt pluck off. 

tSl'fnege ie Dpnege. 

Sl'ffnoplpe vt burl. -wing c burling. 

3t'fn«tic vt extort from, force from; bet -r oi 
Seunbring it compels our admiration. 

3lfortå |me c -r aph'orism. -tift a aphoris'tic. 

2l'f^)onfI|e vt board off. -ing c boarding off. 

9l'f^ant|e vt _ en 6anS ©jenbele seize el. distrain 
a person's goods (for debt). -ning c seizure, 
distress. 

%'fpattt]t vt parry. -ing c parrying. 

4l'f^arr|e vt pair (offj. -ing c pairing. 

58'f^«é|fe vt adapt, suit, flt, adjust; propor- 
tion; bu fiinbe itfe ijave -t Siben bebre you could 
not have timed your visit better; -fet ftiole 
dress piece with trimmings attached; -jebe ©er= 
uiettcr napkins in the piece. -ning c adaptation, 
suiting etc. 

^■fpeiViC vt J, set. -ing c setting. 

3('f|)cnnc vt thin. 

+St f))cnéle vt paint, pencil. 

H fVerfle vt press out, squeeze out. -ning c 
-er pressing. 

3l'f))ibe vt Oagt) signal one to movu. 

«'f|)if!e »< tap off, peck off. 

IlfpiUlc vt pluck off, pick off, peel off. -et 
a (mager) emaciated, thin. -ing c plucking etc. 

SCfpimpe vi: i^ax -t has done tippling. 

9t'fi)imi>c vt pumicate. 

9('fi)inc vt en nt torture one out of st, extort 
st from one. 

S'f^jtffe vt (nt) whip off; (en) whip soundly. 
-et fig diluted, wishy-washy, watery. 

Il'fplante vt partitlon off with planks. 

3t'fplatte vt flatten. 

2l'f^(ttt n picking. -te vt pick off, pluck off. 
•ning c plucking etc. 

■Jlfplijnblre vt (ubpl^nbre) plunder, pillage; _ 
en nt plunder one of st. -ring c plundering. 

H-ftilojje ot ploughoff; —vi: ^at -et has done 
ploughing. -ning c ploughing off. 

9l'f<»oIcce c« polish, burnish. -ing c polishing 
eto. 

31 fpoftje vt pump off. -ning c pumping off. 

81'fi)ramme vt discharge from a lighter; d. in 
lighters 

31 f))reQing c -er rebound. 

91fprcntle, -ning fe Slfpcæge. 

ft'fpreéife vt press out, squeeze out; fig en 
nt extort, force, wring st from one. -ning c 
t|'■^>ssing etC; extortion. 3l'fVrif|fe vt doti;off, prick off; J, beaeon. 
-ning c dotting etc. 

*JC fpro))|pe vt bottle. -ning c bottUng. 

9l'fprotf|c vt dismount, unlimber, take from 
the litnbers. -ning c dismounting etc. 

2l'fl»rntte vt beat down, cheapen; lobe fig _ 
abate; _ 10 Pre (i ^grifen) beat down el. cheapen 
the price (by) 10 ore; ^on laber fig intet _ he 
will not submit to any abatement, fi^ he will 
not abate one jot (of his demand el. I.) 

3{ f)ir9gl|e vt drub soundly, cudgel. -ing c 
drubbing. 

3t'f)>r(eg n, pi =, impression, impress, stamp. 
-e vt impress, imprint, stamp, -ning c impress- 
ing etc; impression. 

%fptate vt en nt talk one out of st; — vi: 
l)at -t has done nrosing el. sermonizing. 

'Jt'fpnbfle vt (pubfe) clean, polish, finish, (3Rur) 
dress, rough-coat; (faa bort) clean off, rub off. 
■ning c cleaning etc. 

-h31 f^jntfc vt fe atftrobfe. 

9l'fpum|>|e vt pump off. -ning c pumping off. 

2t'fDnfte vt blow off. 

2t'fpægle vt measure by half-pints. 

5K'fpæl|e vt (afbele) pale off; (afmærfe, OQ^aafig) 
stake out; (®runb) pile. -ing c -er paling etc. 

-t-91 fraabe vt dissuade (fra from). 

91 fraabne vi rot off. » 

9l'frag|e vt shave off; * rake off. -ning c shav- 
ing etc. 

aifraffe vt wear out; -t wom out, shattered, 
shabby; _ en handle one roughly; fe Matte neb. 

3tf'rante vt cut off the tendrils el. runners of 

*ll'frafc vi spend one's fury, exhaust one's 
rage. 

8t'fraf|>|e vt rasp off. -ning c rasping off; 
concr raspings. 

2t'frebe vt measure with a rope. -ning c 
measurement etc. 

21 frebe vt comb off; -bt ^paar combings. 

3t'fregnc vi bet bar -t it rains no more. 

3('fregn|e vi settle aceounts. -ing c settling 
of accouQt, flnal aceounts; fip gøre _ meb en 
quit scores with one. -ingé^ué clearing-house. 

9l'frc|fe vt chamfer. 

St'frcjfe vi depart, start, set out, leave (til 
for). Slfrejfc c departure. 

*3l'frcnf|c vt clean off; (renfe) clean, purify, 
cleanse. -ning c cleaning etc. 

31'fretlte vt train, (^eft) break in; (Sonon) dis- 
part; (ajiur) level; (Wetalorb.) adjust; (3;ømmer) 
side. -ning, -telfc c training etc. -ning^pnåfet 
protractor. -ning§))(abe (SRioell.) slide-vane. -ter 
c -e trainer. 

9l'fre»ne vi crack off, burst off. 

ai'fribe vt en Storm ride a gale out; (en ^eft) 
override; t _ et SKartffel settle the boundaries 
by survey on hor.seback. 

9l'frib§ np^=, sketch, outline, rough-draught, 
(mot. og aiibert Sonturtegntng) diagram, -e vt 
sketch, rough-draw an outline of. -ning c 
sketching etc; fe 2lfrtb§. 

9l'frigge vt unrig, dismantle. 

Slfrltn n Af'rica. -'ner, -e, -nerin'be c -r, 
-'nft a Af'rican. -rejfcnbe c African traveller. 

St'fringc vt call off by a bell; — vi fe Slftime. 

Sl'fringc vt (tage 9{ing af) unring. 

•■•3lfridt)C vt strip off i^leaves etc) 

9l'fri»»e vt tear off, pull off, rend off; (poa 
aiideiærn) grate off; smooth (a wall); strike (a 
match); gpiud (colours), (meb SRioe) rake off. 

9t'frobe vt rnmmage off. 

3t froct pirt: er _ has rowed off. 

9t frubibe vt mb off. -niw; c rubbing off. 

91 fruK|C vt nnroU. -ing c unrolling. 

9l'frnnbe vt round (off>; -et (om Stil) well- m 12 2lff rounded. -iitg c rounding. 

3l'fruff|e vt twitch, shake, jerk, ofiF. -ning c 
twitchiug etc. 

a'frnfte vi rust oft'. 

9l'ftuft|e vi disarm. -niitfl c dlFarming, dis- 
armament. 

8l'frl)t» [tort ti] n clearings pi; (braget gober) 
leavings. -be vt clear oflf; (r^bbe) clear, -niitfl 
c clearing. 

9l'fr^g|e vt evaporate; (fibiffølt)) dry ofl"; — vi 
cease smoking. -ni«fl c evaporation. 

8l'fr^!|te vt twitch off, pull oft'. -tting c 
twitching etc. 

ai'frl)ft|e vt shake oflf. -elfe, -ntitfl c shak- 
ing oflF. 

9l'fr«ge tt smoke completely. 

É'ffoblle [Icingt a] t« unsaddle, ofTsadle. -Itng 
c unsaddling. 

»M'ffoflc fe saffaBe. 

tStt'ffafltt n rumour. 

ai'ffaflt « - gjenbe sworn el. declared enemy. 

+3l'ffamle vt gather ofT. 

at'ffonfc vt galher (off"), glean. 

9l'ffot§ c -er (Srap^jeO landing(-place), resting 
-place; arch break, ofTset, setoft'; (^abeO terrace; 
^ (pao SRunb^oIt) stop, {tiaa SfJapert) step. 

9('ffa»)|c vt saw oflf. -itinfl c -er sawing off. 

91'ffnlin fe Satin. 

Sl'iffe vt do without, spare; _ til spare for; _ 
Sib til at make el. find time to; -et fro without 
taking into consideration; independent of, apart 
from, waiving. 

3l'ffej|Ie vi sail; — tt take down the sails of 
(a wind-mill). -infl c sailing; før -en before 
sailing. -ttigSftofl blue peter. -tngdorbre sailing 
orders. -iitflSffub sailing gun. -iitflétib time 
of sailing. 

9t'ffenb|e vt send (oflf), (Surer o. I.) dispatch; 
(meb €!ib) ship; (fom befulbmoeøtiget) delegate. 
-elfe c sending, -er c -e sender, dispatcher; 
(Slflober) shipper. -ing c fe -elfe. -I«g c -er 
messenger, deputy, envoy, ambassader. 

St'fftbbe vt (SS»be) work out. 

-rSl'ffibe c secluded spot. 9lfftbe§ a remote, 
retired, out-of-the-way; adv aside, apart. 

5a'fft, *3rffl!e vt strain off; (fte) strain. -ning 
c straining (off). 

a'ffige vt (tilbagefa(be) countermand; (lobe fare) 
renounce, relinquish. abandon; + (gitie Slffalb 
^laa) resign; _ 2)om give judgment, pronounce 
el. pass sentence; _ SibSftrift give up; jeg tiar af= 
fogt bette JibSfftift, SBIab I have withdrawn my 
subscription from this journal, diseontinued this 
newspaper, I don't take that paper in any more; 
fe Slffagt. -Ife c countermanding, renunciation; 
passing. tStfflgt c judgment. 

aiffigtle it sift off. -ning c sifting (off). 

*2l fftlle fe Slffi. 

91'ffiMb n madness. 8l'fftnbig a insane, mad, 
crazy, (rafenbe) frantic, (tun om *$erfon) distracted, 
cracked, deranged, out of one's senses; en - a 
maniac, lunatic; blitie _ go mad; gøre _ drive 
to madness; — adv insanely, frantically. Slffttt' 
big^eb c insanity, frenzy, derangement, lunacy. 

9l'fftbe vi ooze out; vt drain. -ning c oozing 
etc. -ning§gr«ft drain. 

2l'ffiælet a exanimate, lifeless. 

2l'ffioffe ff abolish, do away with, discontinue, 
abrogate. -elfe c abolishing etc, abolition, abro- 
gation, extinction. 

at'fftagc vt en 2:alje fleet a tackle. 

9l'fftot|fe vt slope, slant, -ning c sloping. 

9t'fffoI|re vt & »■ peel el. scale off. -ling, 
-ning c peeling (off); med desquamation. 

St'fflati n scrapings pi -e vt scrape off. -ning 
c scraping off. KSL,. a'fffeb c (gorbel) leave; (aifflebigelfe) dlsmissal, 
dismission, discharge; (fritiiritg) retirement, resig 
nation; tage - meb el. fra take leave of; »eb -eii. 
at the leave-taking; omfatne tit _ embrace i 
parting; brtffe et ®la§ fammen til _ drink a pai 
ing glas together; rejfe uben _ take French leav 
flitie _ discharge, dismiss, p give the sack; to 
fin - retire (from offlce), resign (one's offlc< 
leave service, (om Officerer) throw up one's coi 
mission; forlonge fin - tender el. give in on« 
resignation; ^on ^or faaet fin - he has be« 
placed on the retired list, i SJaabe he has retir^ 
with his sovereign's favour, i Unaobe he hi 
been dismissed in disgrace, joc jjoa groat $a|! 
he has been turned away with scant ceremonf 
has got the sack; Officer, fom ^ar toget _ retiréi!! 
el. (poo ®runb af Sliber) superannuated officer 
3lfflebige vt dismiss, discharge, discord, joc gi 
the sack, amr quit, (©olbattr) discharge, (9{ei 
ment) disband; -t dismissed etc, (fom ^or tO( 
atfffeb) retired; -t ©Ifffr discarded lover. 

3lfftcb§|anf«gntng, -begæring resignation, -an- 
bicné audience of leave. -bef«g farewell visit, 
visit of leave-taking. -bltt parting look. -brejt 
farewell et. valedictory letter; fe -pai. -bæger 
parting cup el. glass, grace cup. -bag day of 
parting. -bigt valedictory poem. -brif fe -bæger. 
-gilbe parting treat, farewell party, -^ilfen last; 
farewell. -ft)§ parting kiss. -orb parting el 
valedictory word. -pai letter of discharge, -pa- 
tent certificate of discharge, •ptcetiten farewell 
sermon. -faint parting salute. -fang farewell 
song. -fcene parting scene, -febbel fe -vai 
-fcljlob fe -gilbe. -ffub parting gun. -ftunb part- 
ing hour. -taore parting tear. -to(c valedictory 
oration. -lime fe -ftunb. -ttljtt fe -beføg. 

91'fffejc vi swerve, deviate, depart. -Ifc c -r 
swerving etc, deviation, aberration. 

2t'ff(ib|e vt ship. -ning c shipping, .shipment. 
-ningéftcb place of shipping. -ningStib time of 
shipment. 

Mfffiftc '« divide. 

SM'fftiHe fe »ffenbe. 

9l-ff!ilb|re vt fe Stfmole; + = WiHe. -ring c 
fe Sifmaling. 

9l'ffliHe vt partition off. 

-f9l'ff!in c reflexion. 

9l'ff!otte vt count el. divide by sixties. 

91'fffBlbe vt scald off; (flolbe) scald. 

Srfjfoue [oo] vt (SJanb) clear of woods, strip. 
of its forests; (®toB) cut down, fell. 

M'fffoble vt shovel oft'; clear with the shovel. 

Slfffrao, vt chamfer, bevel. 

21'fffraocr c -e cutter, hack-iron. 

9l'fftraa|nenbe a shelving. -ning c shelving. 

3l'fffrab n scrapings pi. -e vt scrape off. 
-ning c scraping off, abrasion. 

9( fffregct par« ^at ~ has done shrieking (etc. 
fe Sfrige). 

31'fffribtc vt measure by steps, pace. 

21'fflrift c -er copy, transcript; toge _ af take 
a copy of. 

91'fftribe tt copy, transcribe, write out; (ftrljge) 
cancel; - en ©um write off a sum, credit one 
for a sum. -er c -e copier, transcriber. -erfefl 
error, -ning c copying etc. 

SHfffrot c fe SIfffraoer. 

9l'fflrub|bc vt scrub off. -ning c scrubbing off. 

9Cfffru|e vt unscrew. -ning c unscrewing. 

91'fffrætte vt deter, frighten, scare, (railbere) 
discourage; fian laber fig iffe - he is not to be 
daunted. -Ife c determent, discouragement. 
-effcéftjftemet, -elfe^feorien, the deterrent sys- 
tem, -nbe a deterring, discouraging, (at fe tiO 
forbidding; opfliUe en fom et _ eiåempel make 
one an example, make an example of one. ^fl" 13 stff «'fffr«tt|e vt peel foflf), (®ræ3t»rt)en) pare. -ino 
c peeling: paring. 

+ai'fffræmme vt |e 9ttf(rærre; - en et Søfte et. I. 
frighteu one into a promise. 

jlfffuffe vt scrape cleau; fe 9tfffoole. 

K'fffum [fort ii] n, pi —, (ogfoa /?</.) scum, re- 
ftise; (om entelt $er(on) monster, brute. -me vt 
skim (off); t Wælt skim-milk, skimmed milk. 
•lti«9 c -er skimming. 

afflurje vt seour off; (fture) scour. -Jng c -er 
scouriag. 

31'fftq vt detest, abhor, abominate, loathe. 
Wfff^ c aversion (to, + for;, abhorrence, horror 
(Of et. for), autipathy (to), (milbere) dislike (to), 
disgust; fotte, faa _ take a dislike: ^ooe, nære _ 
for nt have an aversioa to st, hold st in abhor- 
rence, abhor st. 

« fffflble vt (affDre) fire (offj, discharge, («|3tl) 
shooc, let fly; (fitjbe af) shoot off. -nlng c firing 
etc, discharge. 

Sl'fffqbentte a sloping. 

9lfff9 eltg a abominable, detestable, odious, 
hateful, disgusting, sickening. -^eb c dete-!table- 
ness, abominableness; concr horror, atrocity. 

9t fff«)8!fle vt shadow, (m»ft om (^aroeoDergang) 
shade; ge*, _ fig cast a shadow; 6lQ0t -t til fort 
blue shading into black. -ning c -er shadow; 
shade. 

M'fff^IiU vt (flette Bort) wash off", wash away; 
(ffoHe ren) rinse out. -ning c washing. 

9l'fffæfte vt take off the stock of. 

S'fffænte vt pour off. 

8t'fffær!e «(! cut off, intercept; i'tiær^ale) dock, 
- en a^ejen intercept one; _ en Silbagetoget cut 
off one's retreat: _ en Crbet cut one short; J, _ 
oBenborbé cut down; alt ^aa6 bleu mig afftaoret I 
was cut off from every hope. -ing c cutting 
off. -ing^uentil cut-off valve. 

8l'fftær<>e vt fe Stfpenne. 

Slfffanfte vt J> snape, flinch. 

«'fflao vt (ftaa af; strike off, knock off, beat 
off; (@ræ§) mow, cut down; fip (en SSegcering) 
refuse, deny; (SilBub) refuse, reject, decline; 
(angreb) repulse, repel; J, _ vaa Sponteloft lav 
down; -enbe Soar refusal; -ebe atnbrifer mailards 
in the moulting state. — 3{ff(ag n, pi =, refusal, 
rejectioD, declination, denial; repulse; fe 3tft(aft= I 
ning; (SiU.) rebound; Søen§ _ the heave of the I 
sea; _ i «Urifen abatement, reduction of price, \ 
discount; gioe en _ refuse one; fao - be refused, ! 
rejected; beftemt _ a flat refusal. 9(fflagning c 
jt laying down; fe Wlaftning. Mfjlagningéioft 
fe ©panteloft. 9(f jlag§grunb reason for refusal. 

H'fflamme vt (ftanon) scale (a gun). 

81'fjleffe vt en nt wheedle one out of st. 

8l'fUft|te vt plane, planish; ^ dub fair. -ning 
planing; J, dubbing. 

»'filibie vt (flibe bort) grind off, fig wear off; 
(^bæåfe) sharpen, whet; (glatte) smooth, polish. 
•Hing c grinding etc. 

Sfflib n wear. ^fflibje vt wear off; tear off. 
•ning c wearing etc. -t a worn. 

* fjTitfc vt lick off. 

Sl'fllime vt rid of slime, (gifl) water. 

S'fflingre vt ^ roll out; -t rolled away. 

+8l'fflHmrft n (fallen) asleep. 

a fflutltc vt (fulbenbe) complete, (bring to an) 
end; ( Jor^anbling) close; (2;roftat) conclude; (Saan) 
contract; (iSøger, SUegnftaber) close, balance; - en 
vonbel strike a bargain; -tet (parf fe obf.) a se- 
parate, fixed; exclusive. -wing, -telfe c com- 
pieting etc, completion. -i- •tetbeb c exclusive- 
nesE. 

5'ff[«r|e vt unveil. -ing c unveiling. 

a fflaoe vt blunt, deaden. 

81'ffmog c (ubehagelig Smag) tang, disagreeable taste; (SWobb^beligbeb) distaste, 'disgust, dislike, 
disrelish; faa _ for take a dislike to; gtt)e en _ 
for disgust one with. -enbe a unsavoury, ill 
-flavonred. 
3t ffmalnenbe a tapering. 
9C ffmclt[e vt melt, smelt (out, off). •ning c 
melting etc. 

3t ffmergte vt rub el. grind with emery, glaze. 

2l'ffmigre vt en nt coax et. wheedle one out 
of st. 

91 ffmage vt slip off. 

9t ffmøge vi-, bar -t has done smoking. 

2l'ffntttic vt en nt talk one out of st; _ en fra 
dissuade one from; — vi: \)ax -t has done talk- 
ing. 

3('ffne vi: bet ^ar -t it snows no more. 

ai'ffnit n, pi =, (af (Strfel, SBue) segment; (af 
Sog) section; (2;ib8=) period; mere appoint; foftif 
retrenchmeat. -te vt cut el. snip off. -ning c 
cutting oft". 

21 ffno vt Wind off. 

9t'ffnote vt measure el. mark off with a cord. 

9t ffnorte vi: f)ar -t has ceased snoring. 

9l'ffnub|bc vt curtail, cut short; (en) snub. 
•bet a curt, clipped. -bet^eb c curtuess. 

-^2l ffitue fe 9lfinorfe. 

9lffttUVpe 0. fl., fe 9tffnub6e. 

2l'ffnt)Ue vt en nt obtain st from one by 
spunging. 

+% ffob [fort oa] n decoction. 

9l'ffon|bre vt separate, divide; med secrete, 
secern; phyi isolate; _ fig sequester one's self, 
fra a?erben withdraw, retire, from the world. 
-bret a isolated, retired; lede _ live retired, lead 
a retired life. -bring c -er separation; sekretion; 
isolation, sequestration, seclusion, privacy, re- 
tirement, withdrawal (from the world). — 5a[f= 
fonbringSlneruer, -organer o. p. secretory nerves, 
organs etc. 

2lffon|e vt expiate, atone for; fe Stfrtbbe. -ing 
c expiation, atonement. -tng^alter expiatory 
altar. 

21 ffortere vt separate; (fortere) sort. 

21 ffoue [aa] vi: \jav -t has done sleeping. 

91 ffpabe vt pare off (with the spade); (fpabe) 
spade. 

21 ff^iarfe vt kick off. 

2t'ffpej{|e vt reflect, mirror; _ fig be reflected. 
•ing c reflection. 

2('ffptae vt play off; — vi: Iiar -t has done 
playing. 

9t'ffptttbe vt spin off. 

2t'fftiifc vt eat (off); _ en meb put one off with, 
amuse one with; — vi: f)av -ft has done eating. 

9I'ff|iUntre vt splinter off, break off in splin- 
ters. 

9l'ff)ioI|e vt unspool, reel off; — vi: bor -t has 
done spooling. -ing unspooling. 

2rfft)ring n, pi =, side spring; fig digression. 

9rffiirungen part burst off. 

+'& sprætte vi burst off. 

9l'ffprættg|e vt force off; blow off. -ning c 
forcing etc; met fe 9lfbrænbing. 

9t'ff»)rætte vt rip off. 

9l'\ipult vt J, wash (down). 

9('fftiisn|be vt unbuckle, unclasp; (S8ue o. 1.) 
unbend; fig unstring. -bing c unbuckling etc; 
fig relaxation, unbending; med atony. -bt a, 
7ned atonic, unstrung. 

2l'ffbærire vt block up, barricade; shut out, 
cut off; (.!pat)n) blockade. -ring c blocking etc. 
-tingéf»)ftcmet the prohibitive system, -ringd^ 
tientti escape-valve. 

21'fftaa vt resign, give up, yield up, cede, re 
nounce, relinquish, make over; —vi~ fra deslst §lff 14 Slft from, give over. -cUfl a transferable. -eliø^cb 
e transferability. -elfe c -r resigning etc, re- 
signalion, remmoiation, relinquishment, (af 2Qiib) 
cession, •dfcSfutn consideration, compensation. 

9l'ffto6Ie [longt o] vt divide into heaps. 

Sl'fftafie re stake off. 

St'fftamltne vi desoend, spring, be descended; 
gran, be derived. -ntelfe, -nitig c descent, nativ- 
ity, gram derivation. 

å'fftonb c -e distanre; i cl. ifaa. _ at a distance; 
i long _ at a long distance; i en - af at a dis- 
tance of; i lige - equidistant; inbfitjrbeS _ distance 
apart; nieb en - af to Sommer mellem ^ber at inter- 
vals of two inches; ^olbe fig i gob _ fra nt give 
st a wide berth; l^olbe en i - make one keep his 
distance; fig tage - fra keep aloof from. — 2lf= 
ftanb^lfignat vi, distant signal, -ttintel aatr angle 
of elongation. 

8lffte'ii [æ] adv away, ofF; (fremab) on, forward; 
_ meb big ! get otf, away with you, get you gone, 
make yourself scarce; jeg maa - I must be off 
el. gone, F I am off; tomme _ get off, be off; 
(+ = afftebfomme); tomme _ meb get on with; 
naar t)an tunbe tomme _ bermeb when he could 
manage it; 3Jtatematifen tunbe jeg ilte tomme - 
mrb I could not away with mathematics; tomme 
galt el. tlbe ~ fare ill, get into a scrape, into hot 
water; tomme galt ~ meb get into mischief with; 
tage _ leave; + »= tage paa aSeje. -lomme vt cause, 
occasion, work, bring on, bring about, be pro- 
ductive of. 

a'fftcmme vt (meb TOejfel) chisel off. 

2t'fftcm|me vi vote, (hemmelig) ballot. -ntng 
c -er voting, (i fortorn. ) division; (hemmelig) 
ballot; fætte unber - put to the vote; tomme unber 
_, ftribc til _ come to the vote; foretage _ (Sl5arl.) 
divide; fotlonge ftriftlig - (oeb SSalg) crave apoll. 
-ninfléfal division lobby. 

a''fftcm})|{c rt stamp, cancel. -Hug c stamping, 
canceHing. -litiflémærte cancelling stamp. 

SR'fftillfe vt mark out, stake off, trace; (9JJur.) 
knock off; (S8in) rack off; (JorO) cut; -g J, be 
unbent; — + t)i t= ©tilte af. -lenbe a incongruous; 
(of gfaroe) glaring, gaudy; fig singular, excentric; 
bære _ imob form a contrast to. -fer c -e detour, 
tum; (®a§rer o. 1. ) service-pipe; (i 2:alen) digres- 
sion; gjøre en _ til go round to. -nittg c marking 
etc; J. unbending. 

Sl'fftible vt stay; (SSceg el. 1.) shore up; (meb 
9J!urbærf ) buttress. -nittjl [langt i] c staying etc. 

SK'fftDlfc et (et Sinter) unship the stock of (an 
anchor). 

2l'ff(o^)<)e vt stop, cut off. 

9l'fftrofl|Ie fig vr bereflected. -littfl c reflexion. 

91'fftroffe vt punish, chastise. -Ife c punish- 
ment, rhastisement. 

M'fftrcgle [æ] vt mark off with lines; (liniere) 
rule; + — unberftrege. -tting marking etc. 

81'fftrcjfc vt sweep off, rub off. 
-t^Sl'fftrcHget a unstrung, unstringed. 

tl'fflribc vt en nt contest el. dispute st with 
one. 

aCfftrigle vt curry off; fig (en) curry one's hide. 

at'ffirtmle vt shred off. 

21 fft'^^gf '^' strike off, wipe away; (SRagetnib) 
strap; (4»ot) clean and polish, (SJJaal) strike (level); 
(mole fi-rfte (Sang) prime; - en gt^rftitte strike a 
match, -melfel spectaeles. — Slfftrt^gning [langt ^] 
c striking t-tc. — 3(fftt£g n lead-scum. 

•91'fftubbc fe 8lfftiibfe, Slfftumpe. 

91'fftubfje vt crop, clip, cut off, dock, curtail, 
(Iræer, i 2:o:pven) poU; et -et STræ) a pollard. 
-nittg c cropping etc. 

9l'fft«m))|e vt curtail, dock, truncate; fig (flBbe) 
blunt, duU. -elfe -jting c curtailing etc., cur- 
tallment. M'fft^rte vt shoot (out). 

Srfftccffc vt clip (wings). 

2t'fft(titg|e vt shut off, cut off; (ftænge) lock, 
bolt, bar. -ning c shutting etc. •ningSImn 
stop-cock. 

3rfftccbne fe Stfta^e. 

2l'fftab|e vt cast, found. -ning [longt ø] c -ei; 
casting etc; cojjcr cast. 

M'fffable vt thrust off, knock off, break off, 
-ning [langt ø] c knocking etc 

ai'fftatte vt shore, prop up. 

2t'fft«b|e vt dust. -ning [langt ø] c dusting 

2l'ff«g|c vt suck out; (pobe) i ngraft by approach, 
inarch. -ning [langt u] c sucking etc; inarching, 
t ablactation. 

31'ffboje vt bevel. 

21'fftiolc vt fe Slftøle. 

3l'fft)i|bc, aiffbie vt singe off, scorch, parch; 
(om åorn) blight, blast. -bning [langt ij c singei 
ing etc. 

É'ffbire vi: \)ax -t has made an end of hiij 
revels. 

9l'fft)0til|e [langt aa] vt sulphur (well); desuL 
phurate. -ing c sulphuring etc; desulphuration. 

St'ffUærgc vt abjure, forswear, renounce. -Jfe 
c abjuration, renunciation. 

Sl'ffbterme vi: aSieme tiabe -t the bees have 
swarmed for the last time; fig ^an ^ar t he has 
done with his day-dreams; he has sown his wild 
oats. 

Slfftjbe fe aiffoge. 

aifftj'ne fe ©^n. 

St'ffinBiC '' sing; — vi: !^or -t has done sing- 
ing. -elfe, -ning c singing. 

2('fft)élc Kl: ^ar -t has flnished his work. 

9l'ffæb|e vt soap. -ning [langt cej c soapiug. 

at'ffælbe vt sift away. 

9l'ffænt|c vt sink. -ning c -er sinking. 

21'ffæt [tort æ] n, vi =, fe 9lffat8. — 9lffæl|te 
tt (fra 6m6ebe) remove, dismiss, discard, dis- 
charge, deprive of office, (Songe) depose, de- 
throne; ((ælge) dispose of, sell, put off, ^an tan 
itte - bet he cannot find a sale for it; (3!Kærte 
0. 1.) leave; (paa Sort) mark out, lay down, 
J, prick; chir amputate, cut off; chem deposit; 
ivp set up; (Qagt) station, -ning c sale; amputa- 
tion; sediment, deposit; + fe SlffatS; jur sequestra- 
tion; ^a\)t, finbe - sell; finber let _ sells readily; 
finbcr frembelfS gob _ remains in favour; ^an t)ar 
megen - )(icia fine filæbeborer his cloths sell well, 
have a large sale, are in great demand. -ntng§= 
ømraabe^ -ningSfteb market. -tclig (og affæt'telig) 
a removable; saleable, vendible, marketable, 
merchantable. -teligljeb c removability; s^aleable- 
ness. -tclfc c removal, deprivation of offire; 
deposition, dethronement; (foreløbig) suspension; 
making etc; amputation. 

8l'ff«g|c vt search; mil reconnoitre. -ning 
[langt ø] c search(ing); reconnaissance. 

SK'ffirlbning c (af 581^) desilverizing. 

9l'f f^rge vi : iiax -t has left off mourning. 

91'ftng|e vt take off; - en $Iet take out a stain; 
_ en SSorte, et Sinb remove a wart, a bandage; 
(portræt) ie Sage af; —vi fall off, decay, decrease, 
deeline, be impaired, (om ©^gbom, Sinb) abate; 
beb -nbe 9Kaane when the moon is in her wane; 
-nbe ©øm graduated hem -clfe c taking etc, 
removal, -en c falling off, decrease, deeline, 
diminution; i - on the deeline. -cnbew decrease, 
wane; SKaanrn er i ~ the moon is iu her wane; 
fiu bære i ~ be in the wane. -ning [langt a] c 
fe -elfe, (i Sort) cut. 

91 ftal|te vt discharge, dismiss, (8?egtment o. 1.) 
disband. -Iclfe, -ning c discharge, disbanding. 

9l'ftfl!|le vt j, unrig; (9JJafl) strip; -let itte i I SIft 15 5lfO Ijetiefle (om ftrigSftiS) in ordlnary. -H«9 c un- 
rigging etc. 

9['f t ole i < agree upon, appoint, concert, arrange; 
-It SHebe appointment, rendezvous; bet bor et -It 
é}!il it was a done thing between thcm, a con- 
certed piece of acting. — Sif tale c r agreement, 
appointment; bet er en _ that is a bargain; bet 
»ar ifle -ii that is not in the contract; efter - as 
agreed upon; træffe - om agree on, om at agree 
to; gere - meb en (cm at træffeé) make an appoint- 
ment with one; ti mobteS efter _ \ve met by ap- 
pointment el. (efter -n) according to our appoint- 
ment. 

Sl'ftalt [langt o] part fe 9lftale og SlftæOe. 

9lftntn<>|c, -niwg fe 2lfj)rl)gle. 

3i-Uap\pt vt draw (ofl"), tap, (paa glaffer) bottle; 
-t ^I bottled beer. -ning c -er drawing etc, 
draught. 

91'ftegn n, pi =, (i 2Qr§ goroe) conspicuous 
mark, stain. — 9Iftcgn|e tf draw, delineate. 
-ing c -er drawing, delineatlon; fe Slftegn (i Sræ) 
Curl, wave. 

aften c -er evening, night; poet (og om 2tftenen 
fer 4»cn'flt"i8 fKer anbcn forcentet SBegioen^eb) eve; 
Sule _ Christmas-eve, IRfitcorS _ new-year's-eve, 
-en fer ©laget Beb SEoterloo the eve of thebattle 
of W.; en - one evening; en af be forfle -er one 
of these eveuings; SiociS _ the evening cl. vale 
of life; gob - good evening; bet latter ab _ even- 
ing draws nigh, it is getting dark; i _ tonight, 
this evening; i røorgen _ to-morrow evening; 
i(®aar)Slfteé last night, yesterday evening, over- 
night; i gorgaarg 91fte§ the night before last; 
mob _ towards evening; om -en in the evening, 
of an evening; fra SJiorgcn til _ from morning 
to el. till night; bet er Jib ot fpife til _ it is supper 
time el. time for supper; b^bc en tit _ invite one 
to supper; blioe og fjjife til - stay supper; l^tiab 
ffal bi f)ane til - (§,)? what shall we have for 
supper? ub paa -en Jate in the evening; beb -8 
Sib towards evening. — Slftrnlottbagt evening- 
prayers til. -at)t§ fe -blab. t-inffe fe ^loggermnS; 
fe SRatratn. -bcUjéning evening light. -bcf«g 
evening visit. -Iilao n, pcet blue evening sky. 
•blob evening paper. -bl«be evening s-hower. 
•boriB ie SlftenSborb. -iøn evening prayer; fe 
-onbagt. -cirfcl evening circle. -brt! evening 
drink, -bug evening dew. -fobrr evening fodder. 
-f«gl fe -fbo-rmer. -fubc evening meal. -gang 
evening walk. -gubétjcncfte evening service el. 
prayers. -gæft evening guest. •himmel evening 
sky. -Ijtitle evening rest. -flo!fe evtning bell, 
curfew. -loft supper. -IrcbS even'ng circle. 
•Iwlbe evening cold. -føltng cool of the evening. 
-lanbftab evening landscape. Slftenltgo evening; 
nightly. Slfien|Iuft evening air. -luftnijtg even- 
ing breeze. -lljfttgiieb evening mcrriment. -tnanb 
one who keeps late hours. -t-ntat a drowzy (in 
theevening). -incnntffe fe-monb. -ntcåfe evening 
service, vespers, -mufif evening nnisic. -wa:lt 
evening milk. -tn«be night-sitting. -marfc 
dark of the evening, -regn evening rain. -tabe 
c (-f-r«bt 11) evening-red, evening sky. -falme 
eveninp hymn. -foitg even-song, afiemoon ser- 
vice. Sficnéborb supper (tBbk). SIftcnfcIfrali. 
Slfteti^flilbe evening party. -f!oleev<ningschool. 
Slften^foft fe 91ftenloft. Éficnlffumriwg evening 
twilight, dusk of the evening; -flljgge evening 
shadow. -fJcet evening-tints;,;. Slficnémflaltib, 
9lftrncmab evening meal, supper, barm - mcHt- 
tea. 8lffrn|foleveningsun,setting)-un. -fomwcr- 
fugl fe -fbocrmer. -f^iife supper, -ftrmning even- 
ing mood, (9J?aIeri) evening tone. 3lficnélib 
evening, eventide. 9lftcti!fJjcrne evening star, 
Hesperus; fe Siatbiot. -ftunb evening. -ftjove, 
-fbating fe -l«ling. SlftettiStiaTfet one day's notice. 9(ftrn|fti<mner hawk-moth, iSphinx. -time even- 
ing hour. -tttr evening walk. •uttberfialbning 

evening('s) entcrtainment; evening party; mufi= 
Taift _ musical evening. -bagtffub evening gun. 
-ttittb evening wind. 

Slflrr c, 7inn residue, tail, tailings. 

2l'fttflgc tt en nt obtaiu st of one by begging. 

•21'flinct part = aiftoet. 

aftinge vt fe Slfjirutte. 

9l'ftjc«e vt work out; _ ftn SSærneptigt serve 
one's time as a soldler; — vi: fiar -nthasserved 
his time. 

9lftn|c3 vd draw towards evening; betBegt)nber 
tiblig at _ evening sets in early. -ing c twilight; 
P = Siften. 

afto vt wash (oflf). -flfe c, -nlng c -er wash- 
ing, ablution. 

É'ftorbne vi: bet ^or -t fhe thunder has ceased. 

Sl'ftra|iH)et a 3Slm built in corbic steps, SBalfe 
terraced. -wijtg c terrace. 

9l'ftrobfe vt en nt bully one out of st. 

Mftmc vt en nt extort st fiom one by threats. 

Sl'ftr^gle vt en nt obtain st from one by sup- 
plications. 

3l'ftr^( n, pi =, impression, print, copy; (fær« 
ftilt) _ af reprint from. -fe vt (trfilfe ub) press 
out, express (af of, from); (tratte) print, take oflf 
an impression of; (Segl) impress; ber er lun -ft 
faa ©flemplarer a few copies only have been 
printed; -!t efter reprinted from; _ et ®ebær pull 
the trigger of a gun. -ter c -e trigger, •ning c 
expression; printing, impression. 

Sl'ftræbc vt (træbeleS) tread oflf; (fratræbe) sur- 
render, yield, resign, give up, retire from; — 
vi (trælle fig ttlbnge) withdraw, retire; ben -nbe 
Cfficer the relieved officer; en -nbe (SnibebSmanb 
a retiring officer. -Ife c treading off; withdrawal, 
resignation, cession. -Ifcébærelfe place of call, 
occasional ofHce, (one's) room in town. 

»'fttæl «, pi =, (f. etS. for SRog) outlet; typ. 
proof, pull; fe -Ter. -!e vt (troeife af) pull oflf, 
draw ofl'; tvp throw off, strike ofl"; (meb Si') draw- 
file, (SBoMe) file; (SBorb o. 1.) smooth (with the 
spoke-shave); (5Rage!ni0l set; (Ur) set right, min 
mea.«ure; (frabrage) deduct. -ler c -e trigger. 
■fertilt trigger-plate. -ning c -er puUing etc. 

aftrocUc vt work off by drudgery. 

ffl'ftrættc vt fe Slfbiéputcre, Slffiribe. 

9lftMbc vi: i)ar -t has done whining, piping. 

9l'fiiif!e vt en nt obtain st ftom one by barter. 

31'ftutte vt roll up in paper. 

aftbtnge vt en nt extort el. wring st from one, 
fe afnfbe. -Ife c extortion. 

-faflsJftc fe SlfbiStJutere, Wftribe. 

a ftb(Et|te vt wash oflf; fig blot out. -ning c 
washing (oflf), ablution. 

a fit)lbe vt pour off. 

aftægt c annualallowance or pension reserved 
by one who surrenders his real pioperty to his 
heir; bære boa - receive an „?lftægt". — aftflcgtSt- 
jiibet one who pays „Slftægt". -bolig, -fjnS house 
of: -folt -manb, -fone people, man, woman, 
who receive an „Wf'ægt". 

aftællte it unroof. -ning c unroofing. 

afiælllc tt count ofl (beforehand). -l«g c 
couniing off. 

aftærle tf, -ing c fe »fmogre. 

a'ftærff|c vt thrash (off); — vi: f)at -et has 
finishtd thrashing. -ning c thrashing. 

a ft« vi thaw oft"; bet ^or -et the thaw hasceased. 

aftejlle tt unbridle. -Ing c unbridling. 

a ftejre vt tether ofl". 

a'ft«tti|me it empty. -wing c emptying. 

aftnrrle vt wipe up el. off. -Ing c wiping etc. 

a fbabfl|e vt wash off. -ning c washing, ablu- 
tion. 2tft) 16 ^tge J 3l'foanti|e vt drain. -ing c draining. 

91'fDane c disuse; faa _ tit, lomme i _ meb get 
out of the habit of. SlfUnnt a meb disused to, 
out of the habit of. 

3('f»ej c -e wrong way; fomme paa -e (ogfaa fig) 
go astray, go wrong, get off the right path; føre 
paa -e mislead, misguide. 

9l'foej|c vt weigh off (and set aside), weigh; 
(nioellere) level; fi7 (Drb o. 1.) weigh; (mob ^in- 
anben) balance, poise. -nlnfl c weighing etc. 

Stfeej'cn adv fe SSej. 

3l'f»)etd|(e «i change, vary, alternate; - meb at 
læjc og fttiBe read and write by turns; S3jærge og 
2)ale _ meb t)inaiiben mountaln and valley suc- 
ceed each other alteraately; — vt vary. -(entie 
a changing etc, alternate, various, (om 2anbfEab 
o. I.) diversified; Sf alternate; _ §Rtm alternate 
rhymes; _ Stjlte various el. varying fortune el. 
success; _ meb relieved by; — adv alteruately, 
by turns. -Ung e, -er (Dmffiftning) alternation; 
(^oranbring) change, variation, variety; bringe 
_ i give variety to, relieve (the monotony et. 
sameness of); tit en ~, for en -§ ©t^Ib by way of 
variety, for a change; - frijber variety is charming. 

2l'f»enbe vt avert, preveat; _ fra en avert from 
one; _ goilet fra bet§ jTvoffab seduce the people 
from their allegiance. -Ife c averting etc, pre- 
vention; (^jertetS) alienation, estrangement. 

Sl'focnte vt wait et. stay for, abide, wait to 
see; »jerf-nbeS3e5anbIing§maabe expectation, expec- 
tant treatment et. medicine. 

9t'fUtg|e vi (breje af, fteje ub) swerve, depart, 
deviate, diverge; (Ⱦre uotjerenSftemmenbe) diflfer 
(fra from), disagree (with), vary. -elfc o -r 
swerving etc, deviation, departure; difference, 
disagreement; (SompoSfetS) variation; art devia- 
tion; ast aberration, -ning [langt i] J, departure. 
-te a, de/ last; fibft _ last past. 

9t'ft»if|Je vt unroll, unwind; _ en ^forretning 
Wind up el. settle a business. -Ung c unroUing 
etc; settlement el. wiiWing up of a business. 

9l'foinbe vt win el. gain from; _ nt ^ntereSfe 
make si interesting. 

9t'fotnbe vt unwind, wind off, reel off. 

Sl'fttinge vt take off the wings (from the seeds 
of the fir-tree). 

Sl'fDtfe vt (en) refuse one admittance, tum one 
off", send one away, send one about his business; 
(SSegæiing) reject, dismiss; (SSeft^lbning) repudiate; 
(SBerget) dishonour; jur (en $oaftanb) overrule, 
(9JnfIage) throw out (a bill), (en Sag) dismiss (a 
cause); _ meb fjoragt scout; ^an laber fig iRe _ 
he won't be rebuffed; blioe -ft (meb en ålage) be 
non suited. -cr(ften) c -e spur-post, guard-iron. 
•et(t>cctt) dolphin (before the pier of a bridge). 

2l'fOlft|e vt wipe, dust (off el. away); _ en Sa= 
non sponge a cannon. -ning c wiping etc. 

3t'ft)i§ne vi wither, fall off. 

9l'f»)l§|ntng [lanat i] c -er dismissal, rejection; 
repudiation; rebuff. -ningSbont nonsuit. -ningS- 
gcunb exception. 

9l'f»>ofée vi: ^at -t is fuU-grown. 

3lf»rlb]e vt (f. ®fg. aSanb) wring out; (®reno. 1.) 
wrench off. -ttlttg [tangt i] c wringing etc. 

+91 ftiriftc vt fe graorifte. 

9rftiæb|ne [langt æ] vt disarm. -ning c dis- 
arming, disarmament. 

9t'f»)æ(te vt roll off, tumble off; be fanbt ©tenen 
-t fro kratten they found the stone roUed away 
from the sepulchre; _ en 33eftQtbning exonerate 
one's self from a charge. 

9l'ftiisnne vt disaccustom, disuse, wean (fra, 
meb from); mon moo foa ^am -nt fro (meb) ben 
©tit he must be broken of that habit; t)an l^or 
otbeleS -nt fig meb at britte he has quite left off 
drinking. -Ife c disuse, weaning, breaking. re 

irafl 

1 1 9t'f»)ærge vt ward off, parry; fig (ofoenbe) avert, 
(for^inbre) prevent. -Ife c warding off etc, pre 
vention. 

-f9('fJ)nbe vt disflgure, spoil the beauty of. 

91 fæbe vt eat off. 

9rfæn|brc vt alter, modify. -bring c -er alte: 
tion, modifloation. 

9lfæ'rcfl8 c apher'esis. 

9l'fæff|c vt (en nt) ;exact, demand, require 
from one). -ning c exaction, demand. 

9l'fætfe vt remove by caustics. 

9l'f«f!e vt lade, ladle et. dip out; (S8anb of Saab) 
bale et. scoop out. -ning [langt ø] c ladling etc. 

9lg(H)on'tftu8 c agapanthus, African lily 

9lgo't c -er ag'ate; fort _ jet; iSlonbft - obsidiai 
-træ agate-wood. 

9(ga »e c -r agave, -dam)) pita. 

9tge vi drive, ride (in a carriage), 'slide; — 
vt drive; ben -nbe $oft the mail-coach. *-baIIe 
coasting hill. f-itcet seat of a waggon. t-b«r 
cart-gateway. t-f«re wheeling. t-ljl)nbe cushion 
for the seat of a carriage. t-Iæ§ cart-load, wag- 
gon load. j 

9lgcn'be c -r agenda, ritual. I 

9tgent' c -er a'gent. -u'r c -er a'gency. -u'r' 
forretning agency-business. 

9tger c -gre fleld; t ridge; coll fe -lanb; bibl gif 
^en, ben ene poo fin _, ben onben tit fit Jtøbmanbftob 
went their ways, one to his farm and another to 
his merchandize. -brug agriculture, husbandry, 
farming, tillage; concr farm, farming business, 
-bruger husbandman, agriculturist, tiller. -brugS« 
lemi 0. ft., fe -bt)rtmng§=. -6unb soil. 

9lgerbop))er pi valouia. 

9l8crbt)rt| eube a agricultural; _ fjolf agricul- 
tural nation, nation of husbandmen. -er agri- 
culturist. -ning agriculture. -ntng§bcretning 
agricultural report, -ning^temi agricultural 
chemistry. -ning^tære art el. science of agri- 
culture. -ningiSrebflob farming implement. 
-ningSfelffob agricultural society. -ningSoibCR^ 
ftati fe -ningllcere. 

9tge're vt & i aet, play; jur plead; mil operate; 
_ 2onbmanb play the farmer; _ fiøjmobig play the 
magnanlmous. 

9tger|fll) dart. Agrotis. *-fIæt fe -ptet. -fure 
furrow. -gaa§ bean goose. Anser arvensis. •Ifent 
partridge, Perdix; fe lønbeinette. -dønefaroet a 
partridge-coloured. -ffeiietra partridge tree; 
-wood. -danS partridges. -jorb fe -lonb. -laol 
charlock {Sinapis arvensis; Raphamu rapkani- 
strum), wild cabbage, Brassica campestris, -lanb 
arable land. '-lap fe -plet. Mo fe ^iejle. -lob 
lot of arable land. 

9tgermaane c ag'rimony, Agrimonia. 

9Iger|mar{ field, piece of arable land. -»ton 
fe -lanb. -utuS field-mouse, Arvicola agrestis. 
-tnljnte corn-mint, Mentha arvensis. 

^gern «, pl = & -er acorn. -I)at calix el. cup 
of the acorn. -faffe acorn coffee. -otie nut-oil. 
-futter quercite. 

3tger|iilet little patch of arable land. -ran 
fleldrobbery. -ranuntel corn crow-foot, Ranun- 
cm/m« arvensis. -ren balk, head-land. -renbe 
drain. *rit3e fe SSogteltonge. -rt)bning clearing. 
-r^g (highest part of a) ridge. -fcnnejt charlock, 
Sinapis arvensis. -ftel field-boundary. t-ffiftc 
parcel of arable land. -fnegl commoa slug, Li- 
max. -fncrie corn-bind, Convoloolvs arvensis. 
■ftenfr« corn groniwell, Lithospemum arvense. 
-fump slough. *-teig ridge. -tibfel corn sow- 
thistle, Circium aroense. -ugle dart. Agrotis. 
•ulb fe Særutb. -oanbing irrigatiou (of fieids), 
•ært field pea, Plsum aroense. 

t9tgelftoI seat of a waggon. t-t«i vehicle. 

9(ggtutine'reRbe a agglu'tinative. ^^99 17 %n Slggrega't n -er ag'gregate. •(,io'n&)^otm, -tit- 
ftonO State el. conditiou of matter. 

•Jlgflreé-fttt 'i agpres sive. 

Stflio c agio 9(giota'ge c a'giotage, stocls:- 
jobbiiig. 9lsiotø'r c -et stoclc-jobber. 

9lgit|otio'n c agita'tiou. -o'tor c -o'rer agi- 
tator, -e'te c< & i agitate, stir up the public 
mind, make a stir, raise a movement; _ for fine 
"•ijieitiiifler agitate one's views. 

+3lnte vi stagger, reel. 

9lflU n bait; fætte _ paa bait. 

Slgnat c -er ag nate. -tff a agnat'ic. 

3tgn|e rt bait. -fifl bait fish. -^otb (•-ftolb) 
barb. -lifte bait-box. -maxt fe ©anborm; 9iegu= 
orm. 

••'9(gnor c -er barb. 

~"2tgn|ffæl ie Slaamugliiig. -tine fe -fifte. 

Slgraf' c, Slgraffc c -fer clasp, brooch. 

3tgrama'ncr pi ornamental lace-work. 

9lgra'rtfl a agra rian. 

9lflremcnt' n -8 accessory. 

Slgrttultur c agriculture. -lenti fe 9Igerbt)rf= 
niiifli;-. 

9igro|no'm c -er agriculturist. -nømi' c science 
of agriculture. -no'miff a agricultural. 

5tgt c (jpenfigt) intention, purpose, design; 
Cpmcerffomtieb) attention, care; (SJgtelfe) esteem, 
-siimation; gioe _ paa pay attention to, attend 
to, take heed of, heed, mind; gid _! attention! 
still ! tage i _ talie care of; tage fig i _ take care, 
have a care, take heed (for of); tag big i -.! (t)ar= 
floenbe) have a care ! have at you ! beware ! look 
out! tag big gobt i _, p mind your eye; ^olbeS 
i _ og SGre be esteemed, stand high in the 
estimation of. -bar a respectable. 

Sigte vt (lægge SRærfe til) mind, heed, regard, 
attend to; (oije 9tgteiie) re.spect, reverence, (^olbe 
for) regard, consider; agt mine Orb mind my 
words; _ ^Bjt think miich of; _ ringe think el. 
make light of, joc think st small potatoes; ^an 
-r bet ifre en Søft bærb he does not valne it a 
straw, ^on -r bet for ingen Xing he makes nothing 
of it; ^Dor -r ©e ®em hen? where are yougoing? 
!^an -t fig til 5Rom he is going to Rome, — vi ~ at 
intend, propose to; _ paa. attend to, heed. 2lg= 
tclfe c respect, regard, esteem, deference; ^aoe, 
bære _ for have a regard for; ^an I)ar tabt fin _ 
he has lost his character; ftaffe fig _ make one's 
self respected; nteb _ 35ere8 yours respectfully; 
meb megen _ yours most respectfully, af _ for 
Sooene in defereuce to the laws. 

9tgten|for prcep 4, abaft; - tcær« abaft the 
beam. -fro adv from astern. -om præp astern of. 

Slflter a & adl) vi, aft, after, abaft, astern; -ft 
aftermost, aftmost, (ubenror Slibet) stemmost; 
bet -fte ©tib the sternmost el. rearmost .-<hip; bet 
gaar til -i for el. meb ftam he is going down hill. 
-brog cnitch. -bel hitid-part. -boet atter-deck. 
-efter adv aft. -cnbe stern. -flag ensign. -for- 
tøjning, -fæfte stem-fast. -gafter /-/ alterguard. 
-^danb; J, i _ at the tail-end; fig Bære i -en be 
in arrear. -^olå ^ afier-hood. -inb udv J, from 
astern. -lappt compauiou. -taftet (SUnmpe) po- 
steriors. -lanterne stern light, -loft alter-hold. 
-ntanb (Slib) rear-ship. -ooer adu astt-ru. -^axx 
after-body. -rum fe -laft. -faton after saloou. 
-fejl after-sail. -ffarjicn the run of a ship. -f(lb 
afier-body. -f^ejl siem. -f<>il main capstan. 
-ftiring fe -fæfte. -ftabn stern. -fttng back-stitch. 
-ftqtte (p. Jtanon) reinfon-e. -ftæun stern-post. 
-ftoeondtnæ sternson. -ftæbn§yonltefl fulse-post. 
-f abe stern -sheets. -toO stem tast. -tra^jpe eom- 
paniou ladder. -utt adv astem. fejle - leave 
astern, fiu distance, leave behiud. 

Slgtlpaagiuenbe a mindful, attentive. -paa 
gibcntieb c attention, heedfulness. -fomaheed- 

fiarfen: S)onff=(Jngelft Orbbog. ful, mindful, careful, attentive. -fom^eb c care- 
fulness, heedfulness, attention, -bccr'big a estim- 
able, respectable. -bær'biglieb c estimableness, 
respectableness, respectability. 

9lgnrf' c -er cucumber, (minbre) gherkin. (e)= 
folat sliced cucumber; ^oab forftaar SSønber fig 
paa -? that Is caviar to the general, -urt fe 
SBorago. 

^gut'i c agou'ti, Basvprocta. 

311)! ah! oh! 2ll)a'! aha! 

9tt)adoe'ru§ Ahasuerus. 

9lftl c hardpan. 

9tl)mc fe "Urne. 

8lt)orn c maple, Acer, atm. _ sycamore, mock 
plane, A. pseiidoidatanut; tanbblabet _ Norway 
maple, A. platnnoides. -ftttter maple-sugar. 

Sligret'te c -r e'gret. 

tSlile c liquid manure. 

3tié n, mus A sharp. -iå n A double sharp. 

31 jour meb abreast of. 

atjonrne're vt adjoura. 

311' ! alas ! alack I alackaday ! af ja ! (6ul) helgh 
-ho! 

3lfa'cie c -r acacia; (Sræfort, of uægte _, fe 
jRobinie) locust. 

$lfabe|.ni' n -er acad'emy. -'mljfer c e acad'- 
emist, academ'ic. -'mifloacademic(al); _ SBorger 
university man; _ 'Sorgerbreo certificate of ma- 
triculation; _ 2)annelfe (a) university education. 
-mtft' c -er pupil of an academy. 

3l!an'tf)n3 c brankursine, bear's breech, (ogfaa 
arcfi) acanthus. 

tSliobct a awkward, clumsy; — adv awkwardly ; 
precipitately, helter-skelter. 

Sltcent' c -er ac'cent. -l«8 a unaccented. -ue're 
vt accent', accent'uate; Jig lay stress upon, em- 
phasize; mun accentuate, mark, _ for ftærit over- 
mark, -uotio'n, -ne'ring c accentuation. 

%Uept' c -er acceptance; fenbe til - send for 
acceptance. -ant' c er accept'or. -baø day of 
acceptance. -e're vt (58elå«l) accept, honour, pay 
due honour to; fig acciept; -t SBetåel acceptance; 
er bleoen -t has had due attention, met due 
honour; 3!!ere§ bratte bteo itfe -t acceptance of 
your draft was refused, your bill was dis- 
honoured. 

3lfce§'|fit n second best premium, proxime 
accessit, -fo'riff a ac'cessory. 

3ltciben§' c & n -er phil ac'cident; mut acci- 
dental; pi (Sportler) perquisites. -arbejbe tvp 
jobbing, piece work. -fætter compositor paid 
by the day. -tratter job-printer. 

Sltel'fe c excise. -betjent excise officer, excise- 
man. -bob excise offiee. -fri a free of excise. 
-fri^eb exemption from excise. -(iligtig a liable 
to excise. -febbel permit. 

3lfclej'e c columbine, culver-key, Aqtnlegia 
vu/pfrin. 

Sllit'leSl^æl Achilles' heel. -fene AchiUes' 
tendon. 

*9lffer c fe «læ!fprut. 

3ltt(omation c acclamation. 

2lf(limotife'r|e«taccli'mate,accli'matize. -Ing 
c acclima'tion, acclimatization, accli'mature. 

3lttommobe're vt accommodate. 

9ltfDm))ogn|e re vt accom'pany. -atø'r, -ift' c 
-er accom panist. -ement' » -er accompaniment. 

3l(torb' c -er agreement, bargain, compromise; 
mu9 chord: gøre _ om make an agreement about; 
gøre _ meb fine Srebitorer compound el. make a 
composition with one's creditors; arbejbe paa el. 
i _ work by the job; ubbQbe i _ offer 011 con- 
tract; ooertage i _ contract for, undertake by 
contract, in the lump; fig qaa paa - meb make 
terms with, compound with; -enS 9lanb the spirit 
of compromise. 3(ftorbant' c -er compounder. mt 18 Slib 9IItarb{art)cjbe task-work, piece-work, job. -at- 
bejbcr piece-hand. -e're vi (om) agree (on), 
bargain (for); (meb ftrebitorer om) compound for. 
3lltør'bton n acco'rdion. Slltovtifegcnbe fe Sllfor- 
boiit. 

9lllret)i|tc'rc vt (®eianbt, tonful) accred'it; mere 
_ en fto§ open a credit for one with. -ti'U n -er 
letter of credit. 

9ttlura't a exact, ac'curate, (om «|5erfon) pre- 
cise, punctnal; — adv (netop) exactly, precisely, 
just so. SttffurateS'fc a ac'curacy; punctuality. 

9lltuf'a|tit) c -er tlie accu'sative (case), -to'tlfl 
a accu'satory. 

9(fro6a't c -er ac'robat. -ifl a acrobat'ic. 

2lfroma'|tiff a achromat'ic. -tiS'røe c achro'- 
matism. 

afro'^)oli§ n the Aerop'olis. 

2tf§ n, pi =, ear, ^ spike; *(p. 9iøgle) bit; 
ftao i _ be in ears; fcette _ ear, set ears; fonte _ 
glean. -Iilomft spicate flower. -bannelfe earing. 
-tiannet a spiciform. 

2lt§e c axis; ^ racbis. 

2ttée|^u§ ^ glume. -tranS wreath consistiug 
of ears of corn. 

SltScl c -tsier (Slulber) shoulder; (paa Slæbning) 
shoulder pieee. 

2l!§el c -tSIer (til ©jul o. f. b.) axle, axle-tree; 
[p. Waffine) shaft. -arm axle-tree arm. 

ailéclbaonb shoulder ribbou, shoulder knot. 

SltSclbeocegelfc shaft-motion. 

SltScIlbcn shoulder bone. -fiJab shoulder blade, 
^ stipule; meb -e stipulate; uben -e exstipulate. 

tlt§el|6ltl cramp-iron. -ioU gudgeon. 

åtéellbrub fracture of the shoulder bone. 

SHUelbat beam-tree berry. -ven, -ttct beam- 
tree, Sorbtrn aria. 

9H§eIf«r a broad-shouldered. 

Slt§clgan8 shaft-alley. 

Mt§cl|9cf)æng shoulder-belt, scarf. 

ai!éel|$al§ neck of the shaft. -^olbcr gulding 
-plate. 

9tt§el^tttc armpit. 

Sltåeljærn clout. 

^tMtaabe short cloak. 

atéelWobS iixle-bar. 

afScUIæbe amice. 

S(l§eHoger plummer-block. 

2tféttteb shoulder joint. 

9lf8cl|Icbntn(j shafting. -)>anbe shaft-brass. 
-plabe fe -jcetn. 

2lt§cl|rem fe -gehæng. 

Slt^cllring axle-hoop. -rum shaft-trunk. -ffab 
coom. 

3lf§cl|f!ærf fe -gehæng, -fnor shoulder-strap. 
-f))jcelb gusset. -ftittet a ^ axillary. -ftt)He 
shoulder-piece. -fiært fe -før. 

2tt§cl!tai) gudgeon. -tort) victual market. -træ 
axle-treé; timber flt for axles. 

Mtécombrcining rotation. 

2tf§e|fonIcr gleaner. -fantning gleaning. -flæg 
beard (of an ear). 

%mt\ppev (Waftine) header. 

mele vt shoulder; fe 'røtSIe. 

9lté)){Ining c fe 3lt§efontning. 

9lft c -er aet, solemnity, ceremony; (i ®fuef))il) 
aet; jur -er papers. 

3lf t [t 'Haft] : fcette i JRigenS _ put under the ban 
of the Empire. 

Slltte c -r share; stock, (forfteHige ®Iag§) stocks 
p(, fig credit. -bflwf joint-stock bank. -ejer fe 
-^ober. -foretagcttbe joint-stock enterprise. -^an- 
bel dealing in shares. -^anbter share-dealer. 
-^aber c -e shareholder. -tapital share eapital, 
joint-^tock. -mægler stock-broker. -felflob joint- 
stock Company. -f);ctulant stock-jobber. -f^>c= 
fulation stock-jobbing. 3(ttio'n c -er ac'tion; jur criminal prosecution 
-e're vt prosecute. -æ'r c -er fe 3lftie^at)er. 

9ltti b « ac'tive; i _ Kfenefte in active service, 
on the active list. — 5ttl'tib n, gr the active 
(yoice); mere property; -er assets pi; -er og %oA-- 
fiber assets and debts, debts due and owing, 
debts active and passive. 2ttliOite't c activ'ity; 
fætte i ~ put in activity, iu action. 

5M(tmælfig o documentary. 

3{ftor c -o'rer counsel for the prosecution 
mtoxa't n prosecution. 

IMttri'ce c -r actress. 

aiftft^ffe n document. 

Slftuiolite't c actuali'ty, present interest 
c -er ac'tuary. -el' a ac'tual, present. 

Stttto'r c -er ac'tor, player. 

2ltuft|i!' c acous'tics p^ -'i!er c -e acoustic'iau 
-'iff a acoustic; ©alen er tilfrebSfliHenbe i _ ^en= 
fecnbe the acoustics of the hall are satisfactory. 

2lfut' a acu'te; — c the acute accent. 

Étbajmari'n c aqua marina, aqua marine, 
-rcl' c water-colours; painting el. drawing in 
water-colours; concr water-colour drawing. -rcl= 
moler water-colourist. -'rtum n -rier aquarium. 
-bit' c a kind of gin or whiskey. 

%\' a all; _ SSerben all the world, the whole 
world; ^bab i al SBerben ftol jeg gøre what on earth 
shall 1 do? _ ben ©tunb in as much as; ^an ^ar 
- (mulig) 91arfag til ot he has every reason to; 
af ~ Wogt with might and main; meb _ SRet with 
perfect justice; til - 2t)tte by great good luck, 
as good luck would have it; uben _ 3;BibI with- 
out a doubt; uben _ @runb without a show of 
reason, without any reason whatever; i _ Stil= 
^eb (very) quietly; fremfor -t above all, of all 
things; -t all, everything; -t Bel oberoejet all 
things considered; formao t ^ol en be all in all 
with one, have great influence with one; mit -t 
my all; |on8 et og -t his all in all, all in all 
with him; i et og -t eutirely, to all intents and 
purposes; f-t) i t altogether, all told; -t onbet 
enb anythiug but; -t f)bab jeg ejer my all; -t (Sngelfl 
everything English; noor -t lommer til -t after 
all, after all is said, when all comes to all, 
(when) all (is) said and done, in the end; meb 
t bet for all that; meb -t bet ot t)an notwithstand- 
ing that he, for all his -ing; ^on er meb til -t 
nothing comes amiss to him (fe ogfaa 2tlt adv); 
-le (oEe SKennefter) all, everybody; -le og enbber 
everybody, each and all, (^oemfom^elft) anybody; 
-le onbre everybody else; bi -le all of us, we all; 
-le tre all three, the whole three; -le fom en one 
and all, all and suiidry, (all) to a man; -le 9Jlanb 
every man; -le 9J?onb op i ^ all hånds ahoy ! enj 
for -le og -le for en jointly and separately 

•911 c heart-wood, duramen. 

'■'311 c -er (a kind of primitive) one-horse 
plough. 

m c fe m,\. 

Sttabnft' c alabaster. 

Stloguer re c fe ©uerre. 

tSllomo'bifl a fashionable, modish. 

Sllanb c chavender, chub, Gyprinug cepholu*. 

jlla'ntr pi Alani. 

9IIant c ^ elecampane, scab-wort, Inula He- 
lenium. -btit elecampane wine (o. fl[.) 

%(arm' c (£arm) iioise, tumult, racket, uproar, 
hubbub, din, (3tnf!rig) ala'rm; blinb _ false alarm; 
gøre ~ (SInftrig) give the alarm; 6læfe, flao _ 
sound, beat the alarm. SHarrae're vt alarm. 
2tIarm|ftoffe alarro-bell. -^jibe alarm (whistle). 
■ptabé alarm-post. -ffub alarm-gun. -ftang sig- 
nal light, -tromme alarm-drum (o. fl.) 

3tlotern' c al'atern, Rhamnus aluternus 

Stlba'ner c Al'ban. -bjærget the Alban Mount 
3(tba'nff a Al'ban. I 


il 

i Mount:^! %lb 19 m 3t(6a'tt|ien Albania. -e'fet c t, -eferin'be c 

r, -c'fift n Alba'uian, Al'banese. 

'HtbavmtiiettiQ a all-merciful. -^cb all-merci- 
inliiess 

3llbntr88(fe)c -feralbatross, I)ioniedea(exulana). 

3llbi9en'fcr(e) pi Albigenses. •Irigen the Al- 
liigensian war. 

3IIbi'n|o c albino, -ié'me c al'binism. 

^itlbmctat Albion metal. 

Sllbrcft Albert. 

3l(bue c -r elbow; puffe meb -en elbow; puffe fig 
frem meb -tue elbow one's way. -ben eublt, ulna. 
-teb elbow-joint. •ntaa( cubit. -flæl limpet, 
Patella. -fttfb jog With the elbow; bruise on 
the elbow. 

^Ibum c twelfth part of a „®fæppe ^orttorn". 

9t(bum n -er album; OotografiO photograph 
book. -i'n n albu'men. -i'nftof albnminous 
substance. 

ailcæ'ffl fi alcaic. 

atbefaoron Aldeb'aran. 

3(Ibci)b b n al'dehyde. 

Slibe led adv quite, entirely, totally, absolutely, 
altogether, ntterly; _ itte not at all, by no (manner 
of) me.ins. f not a bit of it; _ iuflen none at 
all; - intet nothing at all; _ ingen ®runb, intet 
jpaftocert no reason, no hurry, at all; ~ font om 
quite as if, for all the world as if. 

Stlbenftunb fe m a. 

Sliber c -e age; meget ^»j _ extreme old age; 
^on ^av -en he has the years; af fin _ (ot Pære) 
or his years; $efte af alle e all-aged horses; i 
en ~ af at the age of; bøbe i en _ af to 21ar died 
aged two years; i en l)ei _ at a great age; i en 
tiblig - at an early age, early in life; i en filbig 
_ late in life; i fin bebfte - in the prime of life; 
i min _ at my age; i ben ~ at of an age to; i ben 

- ba of an age in which; ^an er paa min _ he 
is (of) my age; paa fin gamle _ old as he is. 

Sllberbom c (old) age; -men old age. +3llber= 
bontmeltg b f f. tlIberbo«té= senile. -fStlber^ 
botnSjforførgelfeSfadfe superannuation fund. 
-ffrabcligljeb, -ftiag^eb decrepitude, infirmity of 
(old) age. -ftøtte stay of one's declining years. 

9lIbcrS|formanb chairman el. president by 
senioriiy. -forftcl difference in years. -følge fe 
Slnciennetet. -groenfe limit of age, age-limit. 
-tlauful age-elause. -m«tfe mark of age. -ov 
itn fe ^Inciennetet. 

3llberftegen a aged, stricken in years. 

3llbcrd|tib, fra _ from timeimmemorial, time 
out of mind. -tibS^æbb immemorial right, -til- 
leeg pay-increase aecording to length of service. 

-t-SIberfbag « decrepit. 

Sllbi'nere pi Aldine editions. 

Sllbrjenbea elderly, oldish, declining into the 
vale of years. '-eS vd grow old. 

Slibrig adv never; _ mere no more; om ^an 
baPbe - faa mange though he had ever so many; 
_ foa fnart ... far no sooner . . . than; man ftal 
_ ftge - never is a long word; f itte for _ bet 
not for the world; næften ~ hardly ever; bette Ian 
»el _ nære Sereå ftlæber? these are never your 
clothes? 

*8IIe vt plough with an „911". 

Slleman'ttler pi Alemanni. -ifl a Alemannic. 

Slien c, pi =, ell, two feet; be ere to _ af et 
Stifte they are a pair el. of a piece; maale en 
anben meb fin egen - measure another by one's 
own standard; bibl Ian lægge en _ til fin 3?æf§t 
can add one cubit unto his stature. -brcb, -b^b 
a two feet broad, deep. 

Slle'ne <« alone, by one's self; ganffe ~ all alone; 
Bcere - be alone el. private; Ult)ften tommer fjælben 

- misfortnne rarely comes single; — adv only, I solely; ifle _ . . . men oofaa not only . . . but. 
•faliggørenbe a only savmg. 
I Sltcn|gob§ dry goods. -ffgi a two feet high. 
j -Irant fe -gobS. -long a two feet long. -maal 
! ell-measure. -ribber, -rl)ttet counterskipper. 
-ttti, -Biå, i _ by the ell. -oarer fe -gobS. 

Sllcttt'lcrnc, be -iffe jZ)er the Aleu'tic el. Aleu'- 
tian isles. 

Slle£an'ber^a|)eg«je ring-paroquet, Palmomis 
Alexmtdri. 

9lle£an'bri|a, -en n Alexandria, -'ner c-e (S8er§) 
Altxau'drine. -nff Alexan'drian. 

Sllf c -er elf, fairy. 

Sllfabe't n -er alphabet. -Ifl a alphabet'ic. 

Sltlfaber c father of all. -fat «: _ Sgej b. f. f. 
-fotBej high-road, highway. 

Sllfe!agtig a elfin-like, elflsh, fairy-like. -band 
fairydance. -bronning fairy queen. -longe 
fairy king. -lanb fairy land. -let a fairy-light. 
•rige fe lanb. -flare host of fairies el. elves. 

^Ifond Alphon'so, Alfonso. 

Sllforbor'mienbe a all-merciful. -tren de/ the 
all-merciful. 

Slige c -r alga, pi algæ, sea-weed. 

Sllgebra c algebra, -iff a algebra'ic. 

Sllgi'cr n (©tåben) Algiers; (el. Sllgerten) Al- 
ge'ria. -er c, pi =, -ff a Algerian, Al'gerine. 

Slllgob a all-good, all-bounteous, all-bountiful. 
•gob^eb supreme goodness. ■^•^eb c totality, 
-^erren, -^crfleren the Lord of all. 

Sllbiba'be c -r index, al'idade. 

Sllta'å adv a'lias. 

Sllibt n al'ibi; beeife fit _ prove an alibi. 

Sllilbot'tonerp/, wjusariquot- tones, harmonics, 
overtones. 

Sllimentot{o'n(§bibrag) alimentary allowance, 
(til fraftilt §uftru) alimony. 

Sllt 'nea c paragraph. 

Slttjari'n n aliz'arine. 

Sllta|li n alter alkali. -lifatio'n, -life'ring c 
alkaliza'tion. -lifCre vt al'kalize. -'lifl a al'- 
kaline. -loi'b n -er al'kaloid. 

Slltan'narob al'canet, orchanet, Anchwa tinc- 
torin. 

Sllfe vi waddle. 

Sllfc c -r auk, Alca torda; * \aa fulb fom en _ 
as drunk as an owl, as a lord. *-tongc little 
auk; Meraulus alle. 

Slltol^ol c alcohol. -^olife're vt arcoholize. 
•bolifatio'n, -bolife ring c alcoholiza'tion. -t)d'= 
lifl a alcohol'ic -^olonte'ter n alcoholom'eter, 
alcohol'meter. 

Slllora'nen de/ the al'coran, the Ko'ran. 

Sllto be c -r alcove. 

SlItQmi' c al'chemy. -ft' c -er al'chemist. 
-ft iff n alchem'ic(al), alchemist'ic(al). 

Sllfæ'iff fe 2llcæiff. 

Slltter lig a allloving. 

aaé' c -r avenue (oftrees). -tr« avenue tree. 

9(aego|ri' c -er al'legory. -rifc'te vt <fe vi alle- 
gorize. -rife'ting c al'legorizing. -'rifl a alle- 
gor'ie(al). 

Slllelbaanbe (ogfaa -^aan'be) a all manner of, 
all kinds of, all sorts of; —« all sorts of things, 
(Kr^bberi) allspice, pimento; ^an fer ub til - he 
has a suspicious look; et _ an omniumgatherum. 
-^aanbetræ pimento, Eugenia pimenta. -^el'« 

gen(ébag) AU Saints, All Saints Day. -^el'gen«' 
ugt All-Saints-bay. -^ergenStræ (a kind of) 
Brasil wood. -manb fe 911. -ntanbiSben every- 
body's friend. -nfalS adv p, at all events, at 
any rate. 

Slller- (tjeb ©uperlatio, Ionen enten paa ol'- el. 
paa bet anbet Crb i Sommenfætningen, ^oor bet ilte 
ubttt)Ifeltg anmærfe?, at ben lun fan vxte paa bette) 
of all, very, (uben Sammenligning) by far; (Peb m 20 silo 2;ttler) most. -alminbeligft a the very commonest, 
by far the most commou. -bcbft a the very best, 
by far the best, a & adv best of all; _ font just 
as. at the very moment when, in the midst of. 

fHBcrebe, Slllere'be adv (tun »eb et <J5ræbitat) 
already; (engang tibtigere) before now, ere now; 
_ nu even now; - bengaug even at that time; ~ 
i bet tolDte Siar^unbrebe as early el. as far back 
as the twelfth century; _ tiblig quite early; _ be 
gamle »tbfte even the ancients knew; ~ fontme 
ffiag the very same day; _ ben Dmftcenbigtieb ot 
the very faet that el. of; bet er _ meget that is 
something. 

9(ller|fleft a by far the greatest number (of); 
bem er ber _ af they are by far the most numerous. 
-færrcft a-. be -e very few (people;. -f«tft a & adv 
lirst of all; fra _ af from the very first. -ffeV' 
ligfte (om *J5at)en) most holy; ben -e the most 
Holy; bet -e bibl the Holy ofHolies, the Holiest 
of all, (etlerS) the sanctuary. -^elft adv jeg bii 
_ I should like best, I should greatly prefer. 
•fftVMebcé a devilish; en _ Sart a very devil of 
a fellow. -^øjtft a highest of all; ben e the 
most High; i -e @rab to the (very) last degree, 
to a degree; i bet -e b f. f. -^«jft adv at the (very) 
utmost. -^ejftfam'mc His (el Her) Majesty. -in^ 
betftfe^nberft. -frift'eltflft most Christian, -færeft 
a dearest (of all), most beloved; bet ftulbe Ⱦre 
mig - I should like nothing better than. -!æ'tefte 
a (føb 0. 1.) most charming, most lovely, dainty; 

— adv most charmingly. -laOeft; ben -e $ri8 the 
very lowest price. -meft a by far the greatest 
part; adv more than ever. -minbft a least of 
all; the very least; i bet -e at the very least; — 
adv least of all; less than ever. -naa'bigft a 
most gracious; — adv graciously. -nærrøeft a; 
mine -e my own family. -nebigft adn; bet faa 
jeg - I should like that least of all. -nøbbenbtgft 
a most necessary (of all); bet -e the very neces- 
saries (of life). -flbft « & adv last of all; oente 
til - wait to the very end. -fnarcft adv; jeg tror 
_ I think nothing more likely than. -fom- (meb 
Superl.) joc, very. -tro'efte a (S^itel) most faith- 
ful. -unberbo'nigft a most humble; — adv most 
humbly, (Unberft.) Your Majesty's most humble 
and loyal subject. •«tterft a the very topmost; 

— adv at the very top; - (oppe) i el. paa at the 
very top of, 

9iae|fatnmen altogether. -fjæ'Ieå ®og All Souls' 
Day. -f(ag!S of all kinds, every kind of, all 
kinds el. sorts of, a variety of, various. -ftcb8 
adv everywhere, in all piaces. -ftebSfra adv from 
everywhere. -fteb§nærb(C'renbe a omnipresent, 
ubiquitous. -ftcbSitærbæ relfe c omnipreseace. 
-tibcr F a(ii> always. -pegne ado everywhere. 
-pegne fra adv from everywhere. 

%Uian'ce c r alliance, -trattat treaty of a. 
2WIie'ret a allied; — c, ebe ally, pi allies. 

SlUigatio'nSregning alliga'tion. 

9(Utga'tor c -er alligator, -ftttb^abbe c alligator 
tortoise, Chelydra. 

tnUtgebet (og -Bel') adv still, notwithstanding, 
nevertheless, for all that, all the same, (unber 
aHe Omft.) at any rate. 

tSHUite e -r jackdaw, Gorvus monednla; faa fulb 
fom en ~ as drunk as an owl, as a lord. 

3lQinger p/ slender spars of pine-wood. 

+9iai»ct de/, poet (all) life. 

flUybro'gernc the AUob'roges. 

9lUo b|(ittm)nallodium, freehold (estate). -ia'l- 
allo'dial. 

iHQotutia'n c er address, allocu'tion. 

3lUBn ge c -r mere allonge, -pavtit fuU-bot- 
tom(ed) wig. 

9lUD|pa't c -er allop'athist. -pott' c allop'athy. 
"<)a'tifi a allopathlc(al). Sino'tria pi alien, irrelevant el. heterogenous 

matters el. subjects. 

9tIIu|be're allu'de. -flo'n c er allu'slon. 

UØUPilum n alluvium. -a'l- allu'vial. 

9«m c fe Seim. 

3IIntagt c omnipotence, almightiness. 9tImagtS- 
orb almighty word. 

3(Intanat' c -fer. al'manac. 

9ltmen a general, common, public, universal. 
-aanb public spirit. -befinbenbc state of health 
in general, -bannclfe eduoation of the (oommon) 
people. H-bom public opinion, -cjcnb om public 
property. -fattelig, -forftaaeltg a intelligible to 
all, «to the meanest capacity», popular. -fattC- 
liglieb, -forftaaelig^eb slmplicity, popularity. 
-f«lelfe public spirit, philanthropy. -gabtt fe 
■n^tte. -gplbig a generally binding, universally 
received. -gljlbig^cb general validity, univer- 
sality. -^Ebcn c the public. •læinittg general 
reading, r. for the million. 

*9ltmc«ning c fe Sllminbing. 

3llmcn|nt)tte public good, p. Utility, -tmtttg 
a of p. Utility. -fanS fe -aanb. -fltter^cb public 
safety, general s.; joc -en (i Sbt)ODn) the house 
of detention, -ffole board school; ^øjere - public 
school. -ftctntting general feeling. -fteb (+), -f«t= 
ning commonplace. -ttel public weal, common 
welfare. _ tilgængelig a accessible to all. -Pæfcn 
public affairs. -Qnbeft popularity. -Qnbet a 
popular. 

9ttm{tt'belig a (mobf. fiælben) common, general, 
ordinary, (uben Unbtag.) universal; (mobf. fpeciel) 
general, generic; _ SBrøt vulgar fractions; -e 
©CEtninger, iJSaaftanbe generalizations, generalities; 

- røenneffeforftanb common sense; -t Slaglmoal 
a free fight; en _ S^ro, et -t SRijgte a current be- 
lief, rumour; ben -e Sirfe the universal church; 
bet -e *-8ebfte the public good; bet -e the public; 
til ~ gorfiaufelfe for to the general surpri.se of; 

— adv commonly etc; mon tror - it is currently 
believed. -g«re vt make general; generalize. 
-gerclfe c generalization. -tjeb c generalily, uni- 
versality; i _ in general, geuerally; qanfte i _ 
in a general way, broadly, vaguely; SSerben i _ 
the world at large. -BtS udo generally, in general. 

3llminbtng e -er common; (p. Sirfegaarb) pau- 
per's side. 9lltninbing§ret commonable rights. 

9llmt§fe c -r å'lms, charity; bebe om _ ask an 
alms, beg charity. -blot alms-box. -bcelten 
alms-dish. -bolig, -5u§ alms-house. -inbfamler, 
■inbfamlcrffe collector, gath^rer, ofalms. -inb> 
famling gathering of alms. subscription. -Itut 
pauper, aims-man. -ftiftelfe charitable institu- 
tion, -ubbcler almoner. 

Sllmue c -r the common people, the peasantry, 
the poor, the vulgar, the lower orders, the ple- 
beians,*(gorfomling) gathering -bibllBtelpeople's 
library, parish 1. -btgter popular poet. -tækning 
reading for the million, -orb word belouging 
to the vulgar tongue, vulgarism. -fogn popular 
tradition, -fang popular song -fanger popular 
poet, ballad writer. Sllmucgfolf peoiile of the 
lower orders. 9llmuc|ffole parish school, board- 
school, common school -ftolclærer parish-school 
teacher. -flrtft book for the million 3ltmueS= 
tPinbe woman of the lower classes 9(lmueå= 
manb plebeian. 2llmue8orb fe -orb. 2llmuc|fprog 
popular language, vulgar tongue -tribun tri- 
bune of the people. -unberPiétting education 
of the common people. -iS^Pen friend of t" 
lower orders. 

3(l|m(cg'tig a almighty, all-powerful; ben 
the Almighty. -^eb c fe Sllmagt. SHnature: 
poet (all) nature. 

atloe c ^ aloe; med aloes pi. -agtig, -^olbig on I mo 21 ^2(mb a aloet'ic. -gitter aloetic pills. -f^re aloetic 
cid -trce, -Vtb agalloch, aloes-wood. 

aiofe c fe (EtQinftlb. 

%\\)aVa c (SDijr og Søj) alpaca. 

'iU pari mere at par. 

2lH)C}rne the Alps. 9(H>e= alpine. -ttfter§ blue 
■ilpine daisy, Asteralpinux. -bruttcKc alpiue lark, 
Accentor alpinus. -gUll the glow of siinrise or 
Miust't on the snow-elad Alps -l)ore alpine hare, 
LeiniH rarinhilifi. -fiom alp-horn, alpine horn. 
-iorbbær ie 93atfe . -flotte soldanel. -llub alpine 
club. -tva^t chongh, Fyrrhocorax gracuux. -net' 
Itte alpine pink, Dianthufi alpinus. -oft sapsago. 
-ranttntel mountain crow flower, Énunculns 
■ilpeHris. -ratut fc frage. -rofc rhododendron. 
•rljjtc fe 5JCBlb=. -WfCtttt wall ereeper, Tichodroma 
lumria. -fteniut ibex. -ftof alpenstock. -foale 
■ilpine svvitt, Cyp^eLus melha. -tliol sow-bread, 
('t/c/amen europæiim. 

%I[raatienbe n omnipotent. +-tctf«rJ)ifl a all 
righteous. 

9tIrune{rol>) c mandrake, mandragora; pro- 
)ihetess. 

"211 i f ammen altogether. -feenbe a all-seeing. 
-fibig (t manifold, multifarions; versatile, uni- 
urSa',; P all round. -fibig^eb c versatility. 

3ltrttct(«t)cr Alsike (cloverj, Trifoliwn hybridum. 

9tl|ftnberen the Creator of al) things, +-ffab- 
ittngen the whole creation. 2llftené, alftagé a 
of all kinds, every kind of, all kinds of, a variety 
of, various, miscellaueous. 9lt|ftt)rcni)eall-gover- 
ning, all-ruling; p naa bu - good gracious me ! 
-ftl)rcrcn ttie Great Ruier. 

21U ndv (9(lt n fe 911) already; _ efter according 
to; _ efter fom in proportion as; b. f. f. _ fom; 
_ tor too, (by) far too; ~ for ^oflig, cont too civil 
by half; _ imebeiié all the while -ing; _ mere Otj 
mere more and more; _ fom just as, according as. 

9llt c alto, contralto, counter(teuor). 

SlUai Altai. '&Ua\-, alta'ifl « Altaic, Altaian. 

9Uta'n c er balcony. ; 

9lltc'a c althea, marsh-mallow. j 

9tltcr n -e altar. ! 

9l(teratio'n c aflright. | 

Slltcr blllebe fe taoie. -bog service-book. •borb ! 
commuuiou table. -bug altar cloth. 

9lltcr!e'renbea, merf al'terative; _ Wibbel altera- 
tive. -e'ret a frightened, agitated; jeg bled faa 
~ F it gave me such a tum. 

9lItcrjfob foot of the altar. -gang eommunion; 
_ ^oibeé the Holy Communion is celebrated. 
-gnlu ie -fob. -gænger c e, -gteft communicaut. 
•ilb sacriflcial flre. -tar altar vessel. -ttæbe a. 
cloth. -tloeber cauonicals, robes (of a priest). 
-U)é a. light. 

Stlternati'O n -er alter'native. 

^J[(tcr|ftrub fe -flæbe, -ftogc altar candleslick. \ 
-taole a. piece, reredos, (meb gloje) triptych. ; 
-tfenefte a. service, -tone cont unctuous tone. 
-frin il. step. -bin communion wine. 

9t(tfl«tte counter-tenor flute. 

altfor fe Sllt for. 

9lttib adv always, in every case; F (Birfelig) 
certainly; _ mere more and more. 

Sllting n legislative assembly in Iceland. 

Slding n everything; for - by all means; for 
_ iffe on no account, not on any account; ^oorom 
~ er any way, hovvever that may be. 

Slltifl' c -er alto singer. 

aUnegle alto clef. 

Stltomfattenbe <( all-comprehending, all-em- 
bracing 

2lUo<)Ofrenbe a self-sacriflcing. 

9tltfaa conj consoquently, therefore, so, then. ; 

3Utfammen all, altogether. 

flltf anger, -inbe alto singer. i +9l(tt)iberl n, wnt omniscience. 

9l(ttito(tn tenor violin, viola. 

Slttæbenbe a omnivorous. 

9ltumi'nium/talumin'ium,alu'minum. -bronje 
a. -bronze. -^Qbro£t)b aluminic hydrate. -jorb 
alu'mina, al'umino. -tiorib aluminic chloride. 
-orl)b fe -jorb. -fulfat aluminic sulphate. 

3tlum'nu@ c ner collegian. 

Sl'Inn n al'um. -agtig a alumish. 9(Iu'n|e, 
•ere vt alum. -befbfe c alum-mordant. -ertå 
alum-ore. -garber tawyer. -garoert, -garbning 
tawing. -f)oibig a aluminous. -jorb alumearth. 
-læber fe -ftinb. -r«bt a. red. -ftifer a.-slate. 
-fttnb a -leather, whitleather. -fien stone-alum. 
•fljber c e alum-boiler. -oanb a.-water. -b«tl 
a.-work. 

Stljbcr'ben all the world; ()t3orIebeå i _ (o. f[.) 
how in (all) the world, hovv in the name of 
wonders, how the deuce; -§ golf all the world. 
(and his wife). -tit'benbe a omniscient, all 
-knowing. -bi'benl)eb c omniscience. -biS a 
allwise. -oidbom supreme wisdom. 

9t(bor [aa] c k n earnest; fe -lig'^eb; meb _ 
earnestly; bet bar mit ~ I was in e.; gøre _ af nt 
set about st seriou.sly; blioe til _ become serious; 
bliber bet til - meb krigen? will the vvar really 
break out? et Spøg og et anbet _, fe -lig talt; bet 
er bog ifte 2)ereé -? you don't say so? for _ (mobf. 
for ©pøg) in earnest; (mobf. miblertibig) for good; 
for ramme - in good, real el. sober earnest, in 
very e. -blanbet a mingled el. blended with 
earnest. 2tlbO'rliga earnest, serious, grave, sober, 
demure; ^olbe fig _ keep a grave face; — adv 
earnestly etc; _ talt joking apart, raillery el. 
jesting aside, in earnest, seriously speaking; 
tage for ~ )faa. take too much in earnest. 211= 
bo rlig^eb c gravity, eamestness, seriousness. 

— 9llboré|bUtgravelook. -bl|ft serious encouuter. 
-fttlb a earnest, serious, grave, -manb earnest 
man. -orb serious word. -tante s. thought 
(0. fl.) 

9(m ager n Amager. 9(mager{(bonbe) inhabi- 
tant of A. -br«b fe mab. -^ætte fe ©torml^at. 
-tone woman from A.; basket- woman. -mab a 
kind of sandwich (one slice of brown bread and 
one of white). 

9lmaletit'er pi Amal'ekites. 

9(malga m n amalgam, amal'gama. -ere vt 
amal gamate; _ meb a. el. incorporate with. 

Stma'lie Amelia. 

Stmanuen'fiS c amanuensis. 

Slmarant' c am'aranth, Amarantkus; røb - 
love lies-bleeding, A caudatu«. 

3lmart)l'Ud c amaryllis. 

%matat c -er fe dilettant. 

Slmajo ne c -r am azone. -bragt riding habit. 

— 9tmaiion|floben the Am'azon. -m^re amazon 
-ant, Formica aanguinea. -papegøje amazon 
parrot, Uhrysotis amazonica. -fteil amazonian 
stone. 

3Imbadfa'|be c -r em'bassy. -ba'r c -er am- 
bas'sador. 

Slmbe c -r two numbers in the lottery. 

3lmber(ine c J, hambroliue, hamberline. 

tftmbitio n c sense of honour. 

9lmbHge re P vt employ. 

SImboi na « Amboyna. 

Slmbolt c e (ogfaa i ^ret) anvil. -^orn a.horn. 
-ftot a -stoek. 

^mbo n c -er (i ^irfe) am'bo. 

9lmbra c ambergris; fe atbrob. -bnft amber 
-tree. -buft perfume of ambergris. -febt, -l'n 
c am'breine. -inføre ambre'ic acid. -olie oil 
of amber. 

9tmbro'f|ia c ambrosia, -ia'nft iJoofang Am- 
bro'sian chant. -ift a ambrosial. -inS Am'brose. 5lm6 22 5Inb %mbttlan'ct c -r am'bulance. -telt a. tent. 
-Oøgn a.(-cart). 
Hme c -r aume, awme. 
Stmei'Ua c -er (girbeii) ameiva. 

9(tn'en a'men; cift font _ i Sirfeii sure as fate. 

Stmenbement' h amendment. 
9lme tifa n Amer'ica. -forer emigrant to 
America, -ner c e, -nerln'be c -r, -nfl Amer'- 
ican; Slmerifanerinbe 09(00 Amer'icaness. nft 
Clie castor oil; nf( Siæber American cloth. -ni- 
fe're vt amer'icanize. -niS'me c -r Amer'icanism. 

SHmctJjft' c -er am'ethyst. 

3ltnfi'|{iium n -ier amphib'ious auimal, am- 
phib'ium. -Uff a amphibious. -tio'bec pi am'- 
phipods. -teater amphithe'atre. -tentralff am- 
phitheatrical. 

Stmt'b n amid. 

Sltninbelfe c memory, remembrauce, comme- 
moration; til _ om in remembrance of — 9(inin= 
be(fe§{ta(e commemoraiive speech. -tegn Iceep- 
sake. 

3(mme e -r nurse. 3lmme vt nurse, sucide. 
-^olb iieeping (of) a nurse. -I«n wages of a 
nurse, -plabé situation of e(. as a nurse, -ftue 
nursery. -ftuefnol nursery tales et. talk. -tjenefte 
fe -plobS. 

Slmtnoniat' c ammo nia. -agtig, -a Ift « am- 
moni'acal. -gaS ammonia gas. -gummi gum 
-ammo'niac. -^otbig a ammoniacal. -fait am- 
moniacal salt. -banb ammoniacal water. 

Slmmowit' c -er am mouite. 

9(mmo'nium n ammonium, -^^brofulfib n 
ammon'ic sulphydrate. -tatbonat ammonic car- 
bonale (0. fl.) -Oj^b ammonic hydrate. 

9lmmou3t)ørn fe aimmonit. 

Slmmunition c ammunit'iou. — 9(mmuni= 
tion^\latre a. waggon. -tnSfe shot box. 

9lmnr|fte'rc vt grant (one) an amnesly. -fti' 
V am'nesty; (-behet) amnesty, aet of oblivion. 

^il'mHtng c trim, draught; poa - in trim. — 
9(mn{ttgé| tal, -mærter pi water- marks. 

Slmor c Cu'pid, Love, -t-A'mor. 

2lmorf' a amo'rphous. 

^moTx nev pi Cupids. 

3lmorti|fe're tf sink. -fatto n, -fering c amor- 
tiza'tion. 

SImourett'e c -r amou'r, love-afftiir. 

9Im^c{ c -^jler hanging flowerpot el. lamp. 

Stm^Utu'be c ^ amplitude. 

3tm))utatio'n c -er amputa'tion. — '^mpnta' 
tionéjbeftit case of am'putating instruments. 
-fttib amputating knife (0. ft.). 9(m<>ttte're t« 
am'putate. 

8lmt n er district of a superior magistrale, 
couniy. -manb superior magistrale, sheriif. 
-manbffab place el. function ofa superior magi- 
strat e. 

3Imt§| 'agronom government agriculturist for 
a county. t-barber surgeon-barber. t-fonb 
county treasury. *-formanbftab fe -roob. t-for« 
tialter receiver of thc public revenues (of a ju- 
risdiction). -f^fitud ooimty phys-ician. t-ft»8 
residence el. offlce of a superior magistrale. 
-tommune county (regarded as a self-governing 
community). -fort map of a couniy. *-Iage fe 
-ftjftfuS. t-^robft dean of an „9tmt". -raab 
county council, c. board. -reliartitionSfonb fe 
-fonb. -ffole county school. t^lmtftue offlce of 
a receiver of public revenues. 

Stmulet' c ter am'ulet, charm. 

Slmur c the Amou'r. 

+3lmur fe SWelotenflecer. 

3lmJj'l n am'yle. -«ter amylic ether. 

9ln' adv (f. ef§. 6inbe on of».) fe SJerbcrne; on! 
fftr ! present, fire! 

Sltt' prtrp, mere to. I tKnagram' n -mer an'agram. 

*J(uafar'bien«b cashew-nut. 

3Ina|toIutt' c -er anacolu'thon. -totut'ift a 
', anacoluthic. -fore't c -er an'chorile. 

ainatreon'ttf! u Anacreontic. 

j 9tnallroni§'me c r anacli'ronism. -lo'g a 

j anal'ogous. -logi' c -er anal'ogy. -Iogi'f(utning 

anal'ogism. -togtft a analog'ical. -Itj'fe c -r 

I anal'ysis; gram parsing. -It)fc're tt an'alyze; 

[ parse. -l^tiC c analyt'ics pi. -Itjt'iler c e 

an'alyst. -Iljt'ifl a analyt'ical; ben -e Wetobe 

chem the a. method, the m. of residues. 

Sdt'anaS c -er pine apple, ana'nas. -IjamV a. 
hemp. -iS pine apple ice. -jorbbær pine-straw- 
berry. -tirfebær Peruvian Cape gooseberry, 
Physdli« pertiviana. -lærrcb grass cloth. -otie 
pine apple oil. -)>un(^ pine-apple punch. -t«i 
fe -lærreb. -Uin pine apple wine. 

%na)fci\t' c -er an'apest, -ift a anapes'tic. 

2lnarti' n an'archy. 9(nar'tiff ana'rchical. 

3lnofta'tift 2;r^f anastat'ic printing. 

Slnate'mo n anath'ema. 

3lnoto'|mc-eranat'omist. -me're»<anat'<)mizo, 
dissect. -me'riltg c anatomizing, dLssection. 
-mi' c anat'omy. -mi'Iammer dissecting room, 
anatomicai hall. -'mift a anatom'ical. 

9(nbefa(|e vt recommend, commend; _ fig take 
leave, retire; jeg -r mig your servant; -et ^Sret) 
registered letter. +-elig, -elfeSuærbig fe -iitg?' 
bærbig. -enbe « recommendatory, (om ?)bie) pre 
possessing. -Ing c -er recommendation, referene 
introduction. 

Slnbefatingdlbreti letter of introduction, 
commendatory letter. -gebQr registration. -to 
business card, trade-card. -^antegning rccom 
mendatory note. -Oærbig a recommetidabk', 
commendable, worthy of recommendation. 

■fSlttbelajtge fe Wngao. 

Stnbetro vt entrust, trust el. charge one wi 
st, commit st to one's trust. 

3(nbore et (Job) broach. 

3(nbriug{e vt put, place, dispose, flx, appl 
insert, introduce, (^ciifle) invest, (SSorer) sell; _ 
i ^onbelen settle el. place in tråde; .. et Slag hit 
a blow; Del -gt well applied, apposite; oet -gt 
8tjBb homethrust; bel -gt Slag well planted blow; 
flet -gt misapplied, misplaced, out of place; -gt 
til rette 3;ib seasonable, opportune, well timed; 
•gt tit urette Sib unseasonable, ill-timed. -elfe 
c placing etc, application, insertion, introduc- 
tion, investment. -enbe n .statement 
(33ranbU.) feeder. 

Stnbrub n fe ^rembrub; min opening. 

iknbrutfen part (3;olbo ) broken open 

9(n{bub n, pi =, offer, tender, -b^be rif otfei 
tender, -btjber c e party tendering. 

9ln4o biå fe WnfjoS. 

Slnciennete't c seniority, standing, mil date 
commission. 

9lnb c, pi S@nber, duck; (.'piftorie) hoax, mare'i 
nest, canard. 

9(nbagt c devotion; forrette fin - say one 
prayers. — 9tnbagt§|bog book ofd., devotional 
book. -fulb a full of d., devout. -fteb place 
of d. -ftunb, -time hour of d. -taare tear of 
d. -euclfe religious et. devotional exercise, exer 
cise of devotion. 

31ttbalu'fi|en n Andalusia. er c e, -erinbe c 
-r, -ft « Andalusian. 

$tnbe|t)ag( duck shot. -Ibol beaked whale, 
Hyperoodon rontratui. -jagt duck shooting, anir 
ducking -jirger duckshooter. 

9(nbe( e -e share, part, portion, quota; ^oBe ftoc 
_ i have a large share el. part in, have much 
to do With; føbe en _ i buy into; fø6e mi ~ buy 
one out; min _ i Ubb^ttet my share of the profit pre- 
ic^_ 

im- 

)k', 

I I 5inb 23 ^^ng — 9(nbe(å|brift. -f^ftem the system of profit- 
sharing, agr cooperative farming. 

^nbrmab duck-weed, duck-meat, Lemna; fiitb 
af - duckweedy. 

Slnbrn « -bet, pi -bre, a other; ord second (bet 
-bet 'iiub the third commandment ; en -, et -bet 
another, (ubift ^Bem et. Ijtat) some other; en etter 
_ some (. . . or other); en etter _ of Øerne one 
or other of the istands; ^der _ every other, every 
second, every alternate; i en ganfte - SJetljbuimi 
in a very diflferent sense; _ 2!ag the following 
day, the next day; en _ ®ag auother day; . 3)el, 
_ ®aiig the second volume, time; en - ®anf) 
another time; _ 2)or, ®obe, Ijerfra the next door, 
Street, but one; fra Snbe tit _ from end to end; 

- etSamen (nærnieft =) the Little Go (Cambridge), 
the Sinalls (Oxford); petuntcere og anbre gorbele 
advantages pecuniary and otherwise: paa ~ Jpanb 
at second hånd; tf\}ox er min _ i£»anbffe where is 
the fellow to my glove? ben - ^ainmr on the 
second of January; tage -bre Slæber paa change 
one's clothes; i bet -bet 2ib, i ben _ SBcrben in a 
future life, in the next world; bet er en ganffe ~ 
TOanb he is a very diflferent (sort of) man; meb 
-bre Crb in other words; bet er en ganfte _ Sag 
that is very ditierent, that alters the case entirely; 
intet -bet Steb nowhere else; f^nge _ Stemme sing 
a second; fomme paa -bre Xanfer change one's 
mind; fra 5ib til _ from time to time; — s en 
an ben another (person), somebody else; ingen- 
no other person, nobody else; ingen _ enb no- 
body but; en og _ some people; en etter _ some- 
body or other; noget anbet something cl. any- 
thing else; intet _ nothing else; intet _ enb no- 
thing but; iffe -? is that all? ^tiab - what else? 
for bet _ secondly, in the second place; blanbt _ 
for oue thing, inter a/ia; fif - at tænte paa got 
something else to think of; fif _ at Bibe was un- 
deceived; alt _ enb anything but; et og _ some 
things; et etter _ something or other; bet fan itte I 
Botre _ it can be nothing else, (nnbgaaS) it can- 
uot be helped, cannot be otherwise, there is I 
nothing else for it; bet fan itfe bære _ enb at it ! 
cannot be but; jeg fan iffe _ enb I cannot but; i 
ieg fan iffe tro _ enb at I cannot but think that; j 
faa ^Dtenneffer Bil Bære - enb tofnemmelige for few I 
people will he other than grateful for; bet er [ 
noget ganffe _ that is another aftair altogether; 
ieg Beb iffe _ (rettere) as far as I know, I know 
nothing to the contrary; bet Bar iffe gobt _ I 
should he very sorry not to believe it; — anbre 
other people, others; atte _ everybody else; Of - 
the rest of you; ingen _ no others, nobody else, 
ingen _ enb none but. — 3(nbcniba(j§6r^Bup 
entertainment the day after a wedding. -bage' 
feber agne, tertian fever. -bagémorgen the mor- 
ning of the next day, the next day in the mor- 
ning. -Idtrer submaster. -manb somebody else; 
the second man. -ftebå adv elsewhere, in some 
et. any other place; ingen _ nowhere else. -ftcbé= 
fra ado from another place. -ftcbåften ndv some- 
where else, to some other place. -foenb second 
journeyman. 

9tnbenaeb duck's bill; duck's bill-forceps. 

Slnbertebed adv (f a) otherwise, in another 
manner, differently; bliBe - til SinbS change 
one's mind; ^an er itfe _ that is his way; ganfte 
~ pOQlibe:ig far more trustworthy; Sagen er ganfte 
- the thing is (juite dilferent; f bet er en - 
Wanb, fe onben. -tcentenbe pi such as think 
' 'therwise. 

'Snbcrå Andrew. 

^nbcdbjargene, ^nberne pi the Åndes. 

Snbeiffæt acom shell, barnacle, Balanm. -ftcg 
cast duck. *-fte99 drake. -æfl duck's egg. *9(nbf«ttt3 adv, prov. ligge _ lie head and 
tail. 

*9tnb|)uften a fe 9lanbelø§. 

9lnbrage vt represent, submit; + amount to; 
— vi _ t>aa, om apply for, request. -nbe n -r 
representation, petition. 

9(nbre'ad An'drew. -forS saltier, St. Andrew's 
cross, -otbenen the order of St. Andrew. 

2lrbrc|e vt twist on; -8 twist on. 

9tubrtf c er drake. 

Stubritic vt (Sribler o. t.) raise, grow. 

• Mnbunge, fe Setting. 

9Inbuti|e »t & » ^ stand in for iand, make 
the land. -ninfl c making (of) the land. 

9(nb(cg'tig a deyont, devotional, pious. -^eb 
c devoutness, devotion. 

'■'Mnbiibe vi lie on the oars. 

9lne prov fe 9lnna. 

9lne vt & imper. suspect, anticipate, gness, 
forebode, have a foreboding, presontiment, of; 
ieg -r et. bet -r mig, at I suspect etc. that; ieg -r 
intet gobt my heart misgives me; intet (onbt) -nbe 
unconscious, unsuspecting, unwitting, unwot- 
ting; vt, bet -r there is a cat's paw. 

tnncfbo te c -r an'ecdoto. -ogttg a an'eedotal, 
auecdot ical. -jæger, -træmmer anecdotist. 
•famling collection of anecdotes. 

9(nc(fe c r suspicion, foreboding, presenti- 
ment, misgiving, anticipation, pre.sage; jeg ^aBbe 
ingen , om at I had no idea that. 9{ne(fei§{fu(b 
« fult of presenliment. -e-rig a auspicious. 

Stnemo'ne c -r anem'one, windflower. -fljre 
anemon'ic acid. 

3lner pi (\ioh\e) ancestors. 

!Kner|tetibe t-t acknowledge, own, accept, ad- 
mit, recognise; iffe _ not etc; disown, disclaim; 

— -te nbe nbe a appreclative , appreciatory ; 
-fenbt 'i (generally) recognised; — adv. foa - 
btjgtig of such g. r. ability. -tenbelfe c acknowl- 
edgment, recognition; appreciation; Qbe fin - 
pay el. bear tribute to; Binbe - gain favour. 
-lenbclfcétiærbig n creditable. 

^neroi bbarometcr an'eroid barometer. 

9lnc|ftDlt a proud of his ancestors. -tal num- 
ber of ancestors. 

9(nfa(b n, pi =, attack, assault, charge, onset; 
(af SDflbom) fit, access; (libenft. Ubbrub) trans- 
port, paroxysm; _ af j^ortBiBlelfe fit of despair; 

- af "Scbn access of fever; fif et _ af wm taken 
With a fit of. 9nfalbe tt attack, assault, assail, 
fall upon. 

Slnfare vi min descend the shaft. 

ijlnforbring c demand. ^nforbringS|6et)i§, 
-febbel note payable on demand. 

Jlnfægte vt (angribe) assail; (paaBirte) aflfect; 
(Øtjlbigbebcn af) dispute; (frtfte) tempt; laber fig 
iffe ~ of is not atfected by. -(fe c -r vexation, 
anxiety; temptation. 

9lnf«r|e vt (fom befotenbe) command, (gaa i 
Spibfen for) head, lead; (Bejlebe) giiide, condtict, 
direct; (inbfure) enter, book; (ongioe) state, give, 
refer to; (beroabe Hg poa) aliege, adduce, urge, 
plead; (citere) cite, quote; _ til fin Unbfft)lbning 
allege In one's excuse, plead; _ ®runbe state 
reasons; _ fom ©fSempef quote as an instance, 
instance. -elfe c stating, statement, quoting, 
quotation; pleading. -er c -e (^esbing) leader, 
commander, chief; (5»rer) guide; (f. ®r«. of 
Crfefter) conductor; (i et Cprer) ringleader. -fet 
c command; direction, guidance; (Crt.) con- 
ductorship. -felStegn inverted commas pi, 
(sign of) quotation, quotation-marks; imettem _ 
in quotation-marks. 

SIngaa vt concern, regard, relate to, have 
reference to; ^Dob -r bet mig? what is that to 
me? bet -r iffe 55cm ifs none of your business, "•iin 24 'Knt it does not concern you; l^Bab mig -r as to me, 
as for me: fiOflb bet -r as to that, for that matter, 
on that point. Slngaacnbe præp respeeting, 
regarding, coucerning, touching, relative to, 
about, relating to, anent, as to. 

9tnabtt)ft{et^ -ig a asthmatic. -Igfteb c asth- 
matic affection. 

Slnge c (^og §e|i) pussiness, pursiness. 

+9ln8e c vapour. 

aingel c -gier (Srog) hook; (paa Snib o. I.) 
tang, tongue. -fiffer angler, -flffcri angling. 

fHnge'Iita c augelica; mus angelot 

3(nge({f(crn (a kind of) fox-trap. -mager hook 
-maker. -mué shrew(mouse), Sorex. 

SlnoflK«) n Angeln. -fadifer c -e Anglo-Saxon. 
-fcirfjftff a &» Anglo-Saxon, Old English. 

9tnge(ffaaren a (53Iaiire) feather-edged. 

tatngcltoftc fe |)at)litQnb. 

Singer c repeutance, remorse, penitence, con- 
trition, compunctlon, regret; føle _ otier repent 
of. -fri a fe -le?, -fulb, -gitien a repentant, 
penitent, contrlte, compunctious. -t«b repented 
bargain; smart-money. -Ie§ a guiltless, blame- 
less. -IǤl)cb c blamelessness. SlngerStaare 
tear of repentance. 

Slngcft a anxious, apprehensive, afraid; _ for 
anxious el. uneasy about; afraid of; ~ for at 
apprehensive lest; gøre en _ og 6ange make one 
very uneasy. — Slngeft c fear, dread, apprehen- 
sion, terror; _ for fear of el. (= for en§ ©fijlb) 
about, on one's account; fBæfte i bobelig _ be in 
a mortal fright. -futb a fearful. -f«lelfc feeling 
of fear. -raa6, -ffrig cry of terror, scream, 
shriek. -fucb eold sweat. 

9tngtti|e vt state, mention, report; (en) inform 
against, denounce (for to); (oife) indicate; (til 
i<fortoIbning) enter (at the custom house); _ en 
®runb assign a reason; _ SEonen mm give the 
tone el. key, fig take the lead, (SIlKoben) lead the 
fashion. -elfe c -r statement, declaration, re- 
port; information, denunciation. -enbe n state- 
ment, -er c -e, -erffc c -r informer, denouncer. 
-eri n -er informing. 

Slngtai'fe c -r country-dance. 

Single vt angle, -r c -e angler. 

9lngl{ila'nft « Ang'lican; ben -e Sirle the 
Churchof England, -ifere vt anglicize; fe (£ngli= 
fere. -o-amcrilan^ Anglo- American (o. fl.). -omn'n 
c -er Anglo-maniac. -ontani' c Anglo-ma'nia. 

Slnga'latrte barwood. 

^ngo'rajgeb Angora goat (o. p.). -^aav A. 
goat's hair, mohair. 

Slngofiu'ra c angostura. 

Slngre vt & itup repent of, repent one's self 
of, rue, regret, be sorry for; jeg -r el. bet -r mig 
I repent ofo.; -nbe a repentant, penitent. 

SlngreB n, pi ==, attack, assault, agression, 
onset, (I)eftigt, of Sropjier) charge, (^aa. et Sanb) 
invasion; (i SaoS) (bolt-)toe; (aSejbfe) mordant, 
6Iæfe til _ sound the charge; forn^e -et (ogfoo 
fig) return to the charge. 3lngreb§{Iiet)iegetfe 
offensive movement. -Iiranb mil well. -foronnb 
offensive alliance, -front front of attack. -lO' 
lonne attacking body. -Irig oflfensive war, 
aggressive warfare. -linie line of approach. 
-ntaal objeetof attack. -mibbelmeans of oflfence, 
aggressive means. -<)lan plan of attack. -^olitit 
aggressive policy. -punft -fteb point, place, of 
attack. -ff^rte attacking force. ■'oaoAtn oifen- 
slve weapon, o. arms 35/. -tii8 ado -. gao - til 
SSærfS aet on the offensive. 

^ngrible vt (i 9llm.) attack, assail, (Sienbe) 
engage, (heftigt, fom SaBaHeri) charge; (birfe ftærlt 
pofl) affect, (ftobeligt) injure, (tære) corrode; (tage 
})oa) exhaust, shake (the nerves, the health) ; 
(beftribe) contest; (en Kapital e. I.) encroach upon; -eret Pimpinella anisum. ~ tlfjenben i ^anS Sejr beat up the enemy's 

quarters; enbe a fig trying, exhau.sting; ben 

_ the aggressor, -er c -e assailer, aggressor 

Slngroet P a rickety. 

2lngft a &. 8 fe Slngeft. 

Slngælbe fe Stngao. -nbe c the person 
question el. aforesaid. 

9lnt)oIebe ©tøber .h sheets hauled aft. 

9lnt)ang n appendix; fe Sil^ceng. ^nt|angSfto! 
(i ^.Isiano) bridge. 

9lnt)i mo c scream er, Palamedea 

Slntiirtb n J/: tage et _ take a turn. — 9ltt' 
^olb|e vt apprehend, take up, seize, stop, (©fié) 
lay embargo on; — vi om apply for, solicit. 
■elfe c apprehension, seizure; fætte unber - take 
into custody. -elfedørbre (writ of) capias, 
warrant. 

2lnt)Uflge vt (©foo) begin to cut. 

9tnét)bri'b n -er an'hydride. 

ainljængig a pendent; gøre en Sag _ el. -gun 
vt en ©ag commence legal proceedings, bring a 
suit before the eourt. -gørelfe c commence- 
ment of legal proceedings. 

+9ln^_are vt hear, listen to. 

2lnilt n c an'iliae. -farber a. colours (0. fl.), 

9lnima'lff a an'imal. 

2lni «te|gummi anime, courbaril. -træ anime 
-tree, Ht/mencea courbaril. 

3lnijn|e're tt an'imate. 
■ofite't c animos'ity. 

Sining c J, cat's paw. 

Slnio'n c, chem a'nion. 

21'nié c an'ise (-seed), 
-fir^pfutfcr anise-seed lozenges. -brænbetiin 
anise-seed (cordial). -br«b bread flavoured with 
anise-seed. 2lni§et'te c anisette. %niS\fve, -lom 
anise seed. -fngler anise comflts. -lifar fe 
■firænbeuin. -olie anise oil. -fuMer sugared 
anise. -træ anise-seed wood. 

-'■■■5ttnt n wailing; anxiety. 

3lnte c ((Sulbfm. o. ft.) thimble-stamp. 

Slnte c -r complaint, grievauce. — 2lnfe vi 
paa, oBer complain of; * regret; * - fig wail. 
-fri a blameless. 

Slnfel c -fler ankle. 

Slntelifte c list of grievances. 

9lntcl|lobc anklebone. -leb ankle joint. -f!i 
ankle-jacks, a.-boots, high-lows. 

Slnfelmaal, -^jofl c complaint, grievance 

Sinter c & n, -e (gab) anker. 

Slnfer n -fre J, anchor; (i røur) brace, iron-tie, 
cramp iron; -et gaar meb the a. comes home; 
lappe -et cut the cable; tafte _ a., cast a.; lippe 
-et fish the a.; fomme til -§ come to an a.; lette 
_ weigh a.; ligge til -§ ride at a.; -et ripper meb 
the a. drags; -et er i:fIort the a. is foul. -ornt 
a-arm. -bebbing ridingbitts pi. -bolt fe 9Infer 
(i SRur). -bro bill-boards pi. -bunb anchoring 
ground. -bænb clinch, -baje a. buoy. -bøjle 
a. sbackle. -foft a at anchor. -flig fluke el. 
palm of au a. -foring a. -lining. -gang a. 
escapement. -gangåur watch with a. e. -garn 
croehet-thread, -grunb fe -6unb. -^age fe flig. 
-^al§ throat of an a. -^etå fe -bøjle, -fjerte 
crown of an a. -^olb a.-hold. -!lo fe -arm. 
-!lob§ fe ©Binertig. -Iran cat-head. -tr^bS crown 
of an a. -foetting. -læbe (chain) cable. -laaS 
tumbler, -lanterne a. -light, -leje fe -plabS. -let= 
ning weighing the a. -ligger ship at a. -læg 
shankofana. -længe a.-sling. -næb, -pen bill 
of an a. -plabS anchorage, anchoring ground. 
■pram crane-barge. -røring puddening of an 
a. -ffinfel fe -bøjle, -fpil windlass; winch. -fti! 
clinch, -fto! a.-stock; ''■' coarse brown loaf. -tob 
cable. -bogt a. watch. -borte a.-nut. 

*SlnIeftæ»ning c appeal. .1 

1 

O 

e 

5, 

i 

il 
I 


5lnf 25 2lnf Stnifagectaccuse, charge; (altionere) prosecute; 
_ en for cii 51forbrl)belie accuse one of a crime; 
^ en for i)ai\é (fTfiatte complain of one to his 
superiors. — SInflage c -r accusatiou, charge; 
indietment; fcette en unber - for accuse one of, 
prosecute one for. -att bill of indietment. 
•bcent: \)aa -en in the felon's dock. -jurtien the 
Grand Jury. •matéimcn, -proccåfen the accusa- 
tory process. -pnntt count (of an indietment). 
-r c -e accnser, complainant, (offentlig) prosecutor. 
-r^ticro prosecution. -fltift fe -att. -ftan)>: i _ 
accnscd; fætte i - accuse. 

9(nt(ang c sympathy. 

Knfomlme vi arrive (at), come (to), reacli (a 
place); -ne ©fibc (home) arrivals; — -men a (om 
SDlaboarer) taiuted. -ft c arrival, coming; oeb 
min - at el. on my a. -ft^iecrott arrival plat- 
form. -flfiS) time of arrival. 

9lnlr|e vi anchor. -ing c anchoring. -ingS- 
afgift anchorage. -ingSarbejbe anchor- work. 

-i-3lHleb{ige tt fe goranlebige. -ntng c -er occa- 
sion, cause, reason; tage _ til at take occasion 
10; i _ af on (the occasion of), in consequence 
of, on account of; gibe _ til give cause for, give 
rise to. 

^Intiggenbe n -r aflfair, concem, business, 
matter. 

Stntiggcnbe a Sure J, the heading course. 

ainluonJng c J, Inffing. 

■Jlnlreg n, pi =, ( Cpfjorelfe) foundation, con- 
-jiiction; laying out (of stråets, gardens); sett- 
ling, planting (of coloniesi; (Ubtaft) plan, design; 
(gabrif) works; (SfraaningS) drawing-back; (QJaoer) 
talent, turn, aptitude, natural gifts; (». ©!pb= 
ning) rest; (b Srejning) touch; mil present'; 
foerbig til - ready for the present; be nfle ~ i 
^atien the new improvements in the garden; Bi 
gil nb i -gene we went in to the (pleasure-)grounds; 
^or gobe - for has a talent for; fiar iffe _ for bet 
has no turn that way; ^ar _ til Sbinbfot has a 
disposition el. tendency to consumption. 2(n= 
(sglge vt lay out (streets, gardens); set out, 
plant (gardens); make (roads); found (schools, 
towns); (gabrifer) establish, erect, set up; fig 
plan; apply (a bandage); invest (money): - ^enge 
i S3i'ger make investments in hooks; _ @og imob 
bring an action against; _ ©org go into el. put 
on mourning; naar man -r benne Waaleflot mea- 
sured by this standard; anlagt ifaa aimed at, 
for, til (naturally) fltted for. -gclfe c founding 
etc, establishment, foundation; investment, 
•ger c -e founder. 

9[n{æg§|Iiro pier. -gartner landscape gårdener. 
-ta)>tta( funds, -maaf lijie for measuring the 
height of horses, -platé landing(-place). 

-f9ln(«b n onset; start; J, meb _ af calling at. 
%nleb\t vt ^ touch at, call at; (©taal) temper; 
— vi become oxidized, tarnished; lobe - blaa 
blue; labe en JJlint _ bronze a gun. -ning c 
calling etc. — 9lnleiS\plabé, •ftctt stopping place, 
place cl. port of call. -tlb hour of stopping. 

9lnmar(^ c advance; oære i _ be approaching, 
advancing, coming on. 

SlnmaSfe jig vr arrogate, assume, usurp. -Ife 
c -r arrogation, assumption, usurpation, -ntle 
a arrogant, presumptuous. 

9tnmetb|c vt announce, notify, give notice of, 
(til en 9lutoritet) report, (tolbpiigtige SSarer) de- 
clare; _ 55roteft note a p., cause a p. to be noted; 
_ et gorflag give notice of a motion; _ en Sog 
notice el. review a book; _ fig (til SJefag) send 
in el. give in one's name, announce one's self. 
-cife c -r announcing etc; announcement, noti- 

cation; notice; (af SSog) review, notice. -er c 
V- announcer; reviewer, critic. 

31nmob|e om vt request; - en om nt ask, beg, request st of one. -ning c -er request, desire; 
pao - af at the request of. 

9ltiin(erl|e vt (mærfe) mark; (bemærfe) remark; 
(optegne) note down, put down. -ning c -er re- 
mark; (aifote) comraent, note, annotation, com- 
mentary; (i Karatterbog) special remark; ^ifte en 
en _ put one's name down; gere -er ober com- 
ment upon. -ningS^irototol (i ©folen) black 
book. •ningStegn reference. 

Slnna Anna, Ann, Anne, Annie, Nan, Nancy. 

9lnnaicr pi an'nals. 

3tnnalt'n n unbumt plaster. 

Stnnamtne vt receive, take; flfonben - . . . 
confound . . . -Ife c reception. 

9lnna ter pi an'nats. 

2lnnelé' n -er parish of ease. 

9tnneféio'n c -er annexa'tion. 

9tnnet§|ttrfe chapel of ease. -fogn fe Stnnef«. 

9lnneffe'r|e vt annex. -ing c annexation. 

9(nneli'ber p( annelids. 

9(nnon'cc|]bureau advertising office. -mattb 
boardman, sandwich-man. 3lnnonce're vt adver- 
tise. -tiogn advertising- van et. carriage. 

annuitet c -er annu'ity. 

^ttnuUjere tt annul', render null and void; 
jnr defeat. -atio'tt, -e'ring c annul'ment. 

Slno'be c, e/ectr an'ode. 

Stnontii'l a anom'alous. -i' c anom'aly, 
anom'alism. -iftifl anomalist'ic(al). 

SlnonQ'tn a anon'ymous. — c -er anonymous 
writer. -ite't c anon'ymousness. 

9lnorb|ne vt (orbnc) arrange; (befale) order, 
ordain, decree; (9Kebictn) prescribe. -ning c -er 
arrangement; order, ordinance, edict, rule, regu 
lation; prescription. 

Knorga'nifl a inorgan'ic. 

Slnpart c -er, fe 9lnbel. 

2lnprtf|e vt praise, recommend. -tting c praise, 
recommendation. 

Stnraab n, pi =, (af ©fitbnagt) challenge. 9ln= 
vattb\t vt call to, challenge; (bebe) implore, in- 
voke; _ Jtongen om 9^aobe implore the king's 
mercy. -etfc, -ttlng c calling etc; invocation, 
challenge. -clfeéforæcl form of Invocation. 
-f-ningéorb fe ^eltraab. 

9lttret|te vt (berebe) prepare, arrange; (9Kab) 
dress, (!i;)aa SBorbet) serve (up); (foraarfage) do, 
make, cause; ber er -t dinner is on the table; 
~ ©fabe do damage; _ |Z;beIceggeIfe commit ra- 
vages el. havoc -ning c -er serving; (©amling 
af iietter) course; folb - a cold collation. -ningS' 
borb dresser, tay-boy, tea-poy. -ning^fab plat- 
ter, -telfe c committing. 

^[nritie vt, tech trace. 

3lnfain(|e fig vr accumulate. -ing c -er accu- 
mulation. 

9lnfat§ c disposition; mus embouchure; _ til 
^ale a rudimentary tail, a rudiment of a tail; 
§0Bbe - tit gebme was inclined to be stout. -flt 
safe-edge. -ror eonduit-pipe. 

3lnf(^0j'e))(erc ancho'vy pear, Grias caxUifiora. 

atnfc vt: _ for regard, consider, deem, judge, 
esteem, think, reckon, look upon as, take for; 
_ for at consider to; - meb en SKuIft impose a 
fine upon; -S efter Boben be sentenced according 
to law. -'Hg a (af Ubfeenbe) stately, portly; 
(ftor) good-sized, (bet^betig) handsome, consider- 
able. -'ligl^eb c portliness; greatness. -elfe c 
(?)bre) appearance, exterior; (9lgtelfe) considera- 
tion, esteem, status, reputation; prestige; !enbe 
en af et. for _ know one by sight; ntjber flor _ 
isinhigh esteem; uben <)Serfon8 - without respect 
of persons; gør iffe ^^erfon« ~ is no respecter of 
persons, -enbe n appearance; efter - to judge 
I from appearances. -t a of high standing, of 3tn§ 26 ?lnf consideration, of note; er tlbe _ has a bad 
character. 

Stnåga'r Ansgarius. 

3(ttfi8t n -er face; countenance, look, looks, 
mien, visage; ftære -er ab en make (wry) faces, 
make mouths at one; Dig fra mit _ out of my 
sight; fe en (lifle) i -et look one (full) in the 
face; foa i)am aloorligt inb i -et looked him 
earnestly in the face; bliue røb i et blush, red- 
den, colour (up), turn red; blitie lang i -et look 
blank, make el. puU a long face; fige en nt lige 
i -et tell one st (right) to his face; i bit -i Soeb 
in the sweat of thy brow cl. (hibl) face; fætte et 
oloorligt _ op put on a grave face; jeg fan fe bet 
poa bit _ I see it by your looks; ftaa - til _ meb 
stand face to face with, be full front with. — 
9(«flfltå|6en facial bone. •betiaegetfe facial move- 
ment (o. fl.). -iannelfe physiognomy, fe -form. 
■fortie complexion. -forbrejelfc contoition el. 
distortion of the face, wry face, grimace. -form 
form e(. make of face. •Icnber physiognomist. 
-(ig^eb similarity of features, -muffet facial 
muscle. -ncrtte facial nerve, -rofen facial ery- 
sipelas. -runbingen the oval form of the face. 
•Mbrne red colour of the face. -fmertec facial 
neuralgia, faceache. -træl features, lineaments. 
-trtefninger convulsions of the face. -ubtr^f 
expression of countenance. -Oinlel facial angle. 

^nfjo'(«i)8 c -er anchovy. -buni keg of an- 
chovies. -finar anchovy paste. 

Stnffoffe vt (ftg) procure, get, provide; - ftg en 
Sfcipage set up a carriage. -Ife c procuring etc. 

SlnffteOen a: er bel _ (et @teb) is well seen, 
(f)o^ ijam) is in great favour with him, stands 
high with him, is in his good books; er ilbe - 
1)0i stands ill with him, is in bad odour with 
him. 

Slnffrig n, pi =, outcry, halloo; gøre _ give 
the alarm, cry out, call out, halloo. 

SInffue vt know by intuition. 

5lnf!tt'elig a perspicuous, plain, intelligible. 
•fl«re vt render plain el. intelligible, elucidate, 
illustrate. -gørelfe c elucidation, illustration. 
•^eb c perspicuity. 

Slnffuelfe c -r intuition, perception; (St)ni= 
maabe, Wening) view; efter min . in el. according 
to my view (of the matter). 9lttffttelfcå|ftine 
intuitive power, -metoben the intuitive prin- 
ciple of instruction. •«t)elfe object lesson. 

SlnflQbe vt wound (by a shot); — vi, chem 
crystallize, shoot into crystals. 

SInffQbfe vt, min turn (the water) on the 
Wheels. 

StnfTcere it (om ^agt^unb) moulh. 

Stnflaa vt, mus strike; (burbere) estimate, rate, 
value, compute (til at); _ for ^eit overrate, over- 
value; _ for laBt underrate, undervalue. -enbe 
a taking, attractive. — 9tnf(ag n, pi =, mug 
touch; mech impact; (p. 95ævttøj) leader; (SSur= 
bering) estimate, valuation; (<l5lan) scheme, plan, 
project, plot, design; bringe i _ take into ac- 
count; gioe - ^aa refer to, suggest. — 3tnf(ag§| 
^aftig^cb striking velocity. -Jlttl (Urm ) stiik- 
ing-wheel. -jæm hatchet stake. -Iroft force of 
impact. -)>unlt point of impact. -pæt (oeb $ott) 
gate stop. -tiinfel (^rojeftilS) angle of impact; 
(SBærttfli) back-square. •«ieb(it: i -fet at the 
instant of striking. 

9(nftiore vt spur on, stimulate, ineite, instigate, 
urge, fire; - en til at gøre ftt bebfte put one on 
el. to his mettle. -Ife c stimulation. 

9lnf)i(enb|e vt strain, stretch, put upon the 
stretch; - aHe fine Sræfler stiain every nerve. 
•cife, -iug c straining, strain, exertion. 

Stnftaa vt (Behage) please, suit, take one's J fancy; _ el. _ ftg for be suitable, proper, decent 
el. flt for, become, bcfit, beseem. 

Stnftalt c er (Sorberebelfe) preparation, arrange- 
ment, disposition; (©liftelfe e. 1.) etablishment, 
institution; gøre -er til make arrangements, pre- 
parations for. '-mager c -e schemer, humbug, 
one who is fond of making a noise in the 
world. 

9(nftanb c deportment, grace; jur delay, ad- 
journment; '^aa _ (3090 upon the eatch; meb _ 
graeefully, with a good grace. — 9tnftanb3| 
bame chaperon. -grunb eause for adjournment. 
-rolle dignified part. 

Slnftiftje vt (U(Qffe) cause, contrive, work; 
(Urolig^eber) stir up, set on foot, raise, excite; 
(fiomplot) batch, plan. -elfe c causing etc; ^aa. 
ifan^ _ at his iustigation. -er c -e, -erfle dL 
author; insligator. ^| 

9Inftigenbe fe Stnfætteiibe. ■ 

3lnftlHe vt (gab) broach. ^ 

3lnftil|le vt institute, set on foot; - Unber= " 
føgel!e(r) commence et set on foot investigations; 
_ 5or^ør ober make an examination of; _ jjorføg 
make experiments; _ betragtninger make, indulge 
in, reflections; _ en ©ommenligning draw a pa- 
rallel; be fig font om l)an bar made believe, pre- 
tended, affected, to be: - fig bum (o. fl.) sham 
stupid. -Ung c, mero ofter 

9inftreng|e vt exert, strain, tax; _ fine Øiue for 
at fe strain one's eyes to see; - alle fine Ércefter 
exert one's self to the utmost, strain every 
nerve; _ fig exert one's self; - fig ober ®bne 
over-exert one's self -e(fc c -r efifort, exertion. 
-cnbe a laborious, fatiguing. -t n: - Slrbejbe 
hard work; _ Stubium intense stutly. 

SInftrtjge vt paint, colour, brush, (meb Salf) 
white-wash. -fotUer pi honse-painter's colours. 
3Ijtftri)gning c painting etc; coat, coating. 2tn= 
ftrag n b. f.; fig (Ubfeenbe) appearance, aspect, 
colouring; (Smule) touch, tinge, dash, suspicion. 

2(nftænbig it decent, proper; en - Selenning 
a handsome reward; et -t *)3arti an eligible 
match; en _ '^Jige a decent, honest, girl; en _ 
$at a respectable hat; ^ar fit -e Ubtomme can 
live respectably. -ficb c decency, decorum, 
propriely. -Oiå a>iv in (common) decency. 

Slnftøb »j (,!pinbring) obstacle, hindrance, im- 
pediment; (i %<s.Uv.) i., hesitatiou, stammering; 
(Oforargelie) ofi"ence, scandal; (Mnfalb) fit, access; 
bætfe - .give otfence; tage ~ af take offence at. 
9tnftø belig a offensive, indelicate, indecent. 
3lnft«'bctigf|cb c offensiveness. 9tn{i«b3ften 
stumbling block, s. stone. 

Stnftiar n responsibility, accountability; ftaa 
til _ be responsible et. answerable, answer (for 
for; [oberfor] to); )faa. eget 9tn= og lilfbat at one's 
own peril; brage til - call to account; brageS tit 
_ (for Metten) be made amenable to jnstice. 
9(nftiar|e vi for answer for. -^ouenbe, 9lnf»a'r= 
Ug a answerable, responsible, amenable, ac- 
countable (for for; [oberfor] to, before). SCn- 
ftia'rlig^rb c responsibility, accountability. — 
9tnf»or8|frl, -I«å '< irresponsible. -fttlb a re- 
sponsible, fiiU of responsibility. -føfelfe feeling 
of responsibility. 

9lnfcEtning c (Smeb.) setting; J, setting-up. 
— 2tnfætt|e '«< (anflaa) value, estimate, rate; (til 
Slat) assess; (i ©mbebe e. I.) appoint, place; art 
ram (home); ^ set up; gobt onfat (f. ©fS. Jpale) 
flnely set-on; faft anfat permanently appointed. 
-elfe c valuation, estimate; assessment; appoint- 
ment, engagement; nt> - re- engagement, -enbe 
a: fom - came at full speed; lom _ for fulbe 
©ejl came down with all sails set. -er c -e ait 
rammer, -ctfolbe rammer-head. -erftage ram- 
mer-staff. I Stnf 27 ^po 3(nføø|e vi om apply for, sue for, soUicit; — 
ft eii om petilion one for. -et c -e petitioner, 
iipplicunt, supplicant. -ning c -er petition, suit; 
supplicatiou, application. 

Slntnge r,t (gobfeiibe) admit, receive, (noget til- 
bubt) accept, (i S^ienefte; engage, (et SBorn) adopt, 

en iiceii o. I.) embraee, espouse, adopt; (tro, 
(Ætte) suppose, assume, take it; _ for take for, 
set e(. put down for; -8 for at uære is supposed 
10 be; _ en gorm take el. assume a form; _ 
Hongetitlen assume tlie regal title; _ en SSiine 
put on au air; _ en ^^irofnrotor retain a lavvyer; 
- enS 9Jaab take one's advice; _ en Unbftljlbntng 
ildmit el. accept an excuse; _ SSoner contraet el. 
iissume habits; . en SBetfel, fe 9(fceptere; — vr _ 
fig interest one's self in (sti el. for (one), take 
up e(. espouse (a cau.sej. 'iånta'QeiiQ a accept- 
able, admissible, eligible; (trolig) likely; -e SBe= 
tingelfor acceptable, likely, terms; en - Størrelfe 
a fair et. goodly size; — adv likely, probably, 
Slnto'gcdfl^el) c acceptableness , acceptability, 
admi.'jsiblenejs, eligibleuess, eligibility. %nta- 
flclfe c admission, acceptance, reception; en- 
gagement; adoption; assumption; supposition, 
theory. ^jlittagcnbe n supposition. 

9Intagont§'|nte c antagonism. -tlff a antago- 
nis'tic, anlag'onist. 

^ntal n number, multitude; i ~ in number, 
uumerically; i et ~ of numbering, to the num- 
ber of. 

^ntafte vt assail, attack. 

9lnteccbeu'tier pi antece'dents, foregoings. 

Stntcbatc'rc » t an'tedate. 

'Mntcbituota'nff « antedilu'vian. 

^jlntcgnle yMvrite down, putd., note (down), 
make a note of. -elfc c -r, -ing c -er writing 
etc; note. 

f[ntiti))|e're tt antic'ipate. -otio'n, -erlttg c i 
anticipation. 

9(ntt{fIogi'ftif( a antiphlogistic. -font' c anti- j 
ph'ony. •frtttio'ndmetat antifriction metal. i 

Stntt'gone Antig'one. [ 

^KnHt' « anti'que; — c -er antique; -en an- 
tiquity, ancient art, -tatitnet cabinet of an- 
ti(}ne.s. i 

2(nti|fir'(eng a Anti-Church. -tUmafé c anti- 
climax; (latterlig) batlios. -tlo'r « antichlorium. 
•Irifl' c a'ntichrist. -trlffelig a antichristian. 
-fritif reply (to a critici^^m). ' 

3lnttt'|»ia c Roman letter et. character, •^a'v 
<: -er an'tiquary, antiqua'rian; (SSog^.) second 
-band book.seller. •oa'rliog^anbel second-hand i 
book.seller's shop, •lia'rti08|)anblcr fe -ror. 
-Oo'rtff a antiquarian; ob ~ S?ei at second hånd. | 
-tioffrift fe antifoa. -ttc'ret a an'tiquated. -oitc't 
o -er antiq'uity. -tiite't§()anbe( old curiosity 
shop. -uite'té^anbler seller of antiquities, old 
curiosities. 

Stntil'Ierne the An'tilles, the Caribbee istands; 
be fnicia -ler the Lesser A. 

3lnti(o'<»(e) c -r antilope, antelope. 

9inttmafaé far c tidy, antimacassar. 

31ntimo'it(ium) n antimony. -agtig a anti- 
mo'nial. •blomft Howers of antimony. -brint 
hydric antimouide, stibamine. -gland a. glance. 
-ttlaé glass of a. -^olbig a antimo'niated. 
•legertng alloy of a. -olSljb autimouic oxide 
cl. aiihydride. -otierfurt Salt peroxide of anti- 
mony. -))cntat(ori b autimo'nious peutachlor'- 
ide. -fm«r butter ofa. -furt Salt antimo'niate. 
■ftjrc antimon ic acid. -triflorib antimonious 
(hloriiie, *-uanbftof fe -brint. 

'flntinomlid me c Antino mianism. -ift' c -er, 
-ift iff (i Antino'mian. 

'Mnti'noué Antin'ous. 

3(ntio tllen n An'tioch. -ff « Antio'chian. I I 9(nti))(iH' c -er antip'athy. 

9Inti))o'|be c -x antipode, pi antip'odes. -biff 
a antip'odal. 
j Slntife^tlil' « antisep'tic method. -'iff a anti- 
1 septic. - røibbel antiseptic. 

Slntite'lfe c -r antith'esis. -tlf! antithet'ic(al). 
9(ntug n approach, advance; gjenben et i ~ 
the enemy is approaching. 
3lntologi' c -er anthol'ogy, choice collection. 
9tnton, 9(ntø'niu9 Anthony. 
Stntunomufi' c antonoma'sia. 
9tntracit' c an'thracite, glance coal. 
^Jlntrotiollo'g c -et anthropol'ogist. -logi' c 
anthropol'ogy. -morftdrne canthropomo'rphism. 
-eSlntræbe fe Siltræbe. 
Slntræffc vt meet with, fall in with. 
*9lntræl n dress, attire. 
9lntt)cr^en n Antwerp. 
^(utoorbe vt deliver up, commit. 
9(utt)b{e vt (i gremfttHing) indicate, shadow 
forth, give a hint of; (labe forftaa) intimate, in- 
sinuate, hint; (tl)be ipaa) indicate, suggest. -ning 
c -et indication; intimation, insinuation, hint; 
(om noget tillommenbe) foreshadowing, adumbra- 
tion; (Spot) trace, -ningdbi^ adv by way of 
suggestion. 

2intæn|be vt Olb ofd.) kindle, light; (noget 
6tænbbQTt) fire, ignite, set fire to, set on fii-e. 
-'belig <t inflammable, rombustible. -'brlig^eb 
c infiammability. -belfc c kindliug etC; inflam- 
mation, ignition. -beifeStemtieratur (<PettoI.) 
tlashing-point. 

9(utienb|c vt (bruge) employ, use (til for); (Sib, 
*J}enge) spend (in), expend, "bestow (upon); (gøre 
nyttig) utilize; (Jeori, 2iflnelfe) apply (to), bring 
to bear (upon); _ ilbe misemplny, misapply; ^ 
ftn jEib oel make a good use of one's time; labe 
fig - t(i\i apply to; en oel -t Ungbom a well-spent 
youth. -'belig « practicable, of use; - x>^a appli- 
cable to. -belig^eb c practicability, applica- 
bility, applicableness. -belfe c employment, use, 
application; gøre (en) gob - af make a good use 
of; finber en nbfttatt _ is extensively used; ftnber 
_ i(iaa applies to. -bt CBJatematit oftt.) applied, 
mixed 

^iKnoifle < < (paauife) show, indicate, point out 
(st to one); (lære) direct; (tilbele) assign, allot; 
mere assign; _ paa Sanfen give a check on the 
bank; - tit Ubbetaling pass for payment; - en 
^anS ®age give one an order for the payment 
of his salary; - en ©um til (et Stug) appropriate 
a sum for. -ning c -ec mere assignment, order, 
assignation; (VBanfO check; (til at gøre nt) direc- 
tiou, instruction; min indication, vein; gioe en 
_ paa give one the directiou of, refer one to. 
-ningdtontor p-ivate inqniry oflice. 

9lnæfte'tiffe Wtbler pi anæsthet'ics. 

*5H»aIb prov fe «6ilb. 

Stpana'lge c -t ap'panage. -ge're vt endow 
with an appanage. 

'Upax'it a odd, out of the way; ado extra. 

%ifa\t\' c ap'athy. -'tifl « apathet'lc. 

Sl^oiit' c ap'atite. 

9lj)ennl'nerne pi the Ap'ennines. 

9(^er<^n n prcci's. 

lH)>e rienS n -'tia aperient. 

Sl^de'liunt w, ««( aphelion. 

aplomb c self-possession, assurance, 

9lt>obit tiff a apodietic(al). 

^iioga'um n, nut apogee 

SCiiofr^f (iff) n apoc'ryphal, be -ifTe iBøger -erne 
pi the Apoc'rypba. 

9tpoUina'riff a Apollinan'an. 

9tio(o|ge't c -ft apol'ogist. -getif c apologet - 
icsp^ -ge'tiff a apo!oget'ic(al). -gi' c apol'ogy. Slpo 28 2lrb ^poplt\Vtittt c -e, -Ittfl o apoplec'tie. -tåi' 
o ap'oplexy. 

^po^t'tl c -ftle & -ftler apostle; -ftlene« (Ser^ 
ninger the Acts (of Ihe Apostles); rejfe meb -lene? 
^efte. Bruge 91. Søretsj go on foot, trndge it, go 
on Shank's mare. -agtig a apostle-like. -c«t' 
iebe apostleship, apostolate. 9t^ofto'(tff o 
apostoric(al); ben -e SÉroSbefenbelfe the Apostles' 
creed. 

3H)oftt|of' c -er apos'trophe. -o'fe c -r apos'- 
trophe. ofc're vt apos'trophize. j 

^pote't n -er chemist's shop, (fiaa ©liB, ^ofpi' 
tal 0. 1.) dispensary. -er c -e chemist, druggist, 
apoth'ecary. — l&potttttl'bOQ pharmacopæia, 
dispensatory. •brenø chemist's apprentice. 
-Iruffe gallipot. -funft pharmacy. -meb^jæl^er 
chemist's assistant 'regning chemist's blU. 
-tiorer drugs. -bibenflaB pharmacology. -tjifl- 
tafå mspection of chemists' shops. -tXtQt apo- 
th'ecary's weight, troy-weight; apothecary's 
scale. 

%poteo'^e c apothe'osis. -Te vt apothe'osize. 

yippttva't n -er apparatus. 

"RpptV c -ler mil (ron-)call; jur appeal; fig 
biioyancy; ^unben ^or _ the dog obeys the call. 
-la'bel a appeaiable. -lant' c -er appel'lant. 
-(atio'n c appeal, appealing. •latio'n^frift time 
allowed for appealing. -(atio'nSret eourt of 
appeal. -'lotiti n -er (nounj appellative. -le're 
vi & t appeal (til to), lodge an appeal with; 
ber fan -S fra ... til .. . from ... an appeal 
lies to . . . -te'ring fe -latton. 

9l))^el{!'n c -er (sweet) orange, -ffal orange 
-peel. -træ orange tree, Citrus aurantium ««- 
nensin. 

^ppen"bxté n -er appendix. 

Slpvetit' c ap'petite, stomaeh; fao, gibe _ get, 
give, an appetite; bælte -en whet el. provoke 
the a , give an edge to the a. -lig a ap'pe- 
tizing, nice, delicate. -(Ǥ^eb c want of a. 
-tiicltcnbe a appetizing. 

Slf^ift a Appian. 

^ll)>))Iau|be're vt applau'd. -'8 c applau'se, 
plaudits. 

^ppixiatxi't c (the art of) flngering. 

9l))^oint' c, mere appoint. 

^ppoxtt't\t vt fetch and carry. -^unb retriever. 

%ppo^iWn c apposition. 

"iLppxtltt'xt vt dress, finish, -tu'r c dressing, 
finishing, finish, -turanftalt flnishing-laboratory. 

2l]p))rob|e're ?j«approve (of), sanction. -atio'n, 
-e'ring c approba'tion, sanction. 

^ppxo'<l)tt pi approaches. 

9l))rito'é c -er a'pricot. -træ apricot tree, 
Prunus armeniaca. 

StVri'l c A'pril; narre en - make an April foot 
of one; førfte _ all-fools'-day; -§ SSæbe er SJonbenI 
®læbe when April's wet and blows his horn it's 
a very good sign for hay and corn. — 9t))rUd{' 
nor April-fool. -bcjr April weather. 

9tVrJ0'rifI a a priori. 

9())rD^0'S adv by the bye, by the way, apro- 
pos; _ om speaking of, talking of; tomme - 
come a., F come pat. 

3l))ft§, M^fi'be c -iber arch & ast apsis, apse. I 
9l))ftbenntrn the line of apsides. ! 

9H)tc'r|e vt fit. -tnger pi fittings. 

9I)iutiett n Apulia. 

9lt' n, pi =, scar, cicatrix, seam; $« stigma, 
button. 

*9lr, fe ''911 c 2. 

%xa c -er macaw, Macrocercw). 

%xa'b\ex c -e Ara'bian, Ar'ab; ($eft) Arabian 
horse, -erin'be c -r Arab woman. -ef('(c) c -er 
ar'abesque. -ien n Arabia; bet Iljffelige _ Arabia the Happy, -ifl a Ara'bian, Arab'ic; « AraW<! 
-ift' c -er ar'abist. 

9lrago'nt|ett n Ar'agon. -er, -erin'be Arago 
nese. -f! a Arago'nian. 

9lraf fe 9lrrat. 

2lratf«en Lake Aral. 

Stramæ'iff a Aramaic, Aramean. 

Slrauta'rla c araucaria, monkey-puzzler. 

^rbejb, 2lrbeibe n -er (i Slim., abst og coucr)' 
work, (tun abut) labour; CJSeftæftigelfe) etnploy- 
ment; (fom ftal ubføreS) task, job; (noget ubført, 
ifcer oonbeligt) performance, production; (gobt el. 
flet) workmanship; en gorfatterg -r the works of 
an author; -t Beb bctte løj er beunbringsocerbigt 
the workmanship of this cloth is admirable; 
DpBøJet - raised work, relief, embossment; tnb= 
lagt _ inlaid work, mosaic; be offentlige -r the 
public works; offentligt - (©traf) hard labour, 
penal servitude; f|ar et _ for has a work in 
hånd; ^an er i _ he is at (his) work; i hilbt - 
hard at work; étøslerne er i _ the boots are in 
hånd; foette en i - set one to work; gaa paa ~ 
go to work; ^olbe en ftrængt til _ make one 
work hard, p keep one' s nose to the grind- 
stone; oære uben _ be out of work; beterunber 
~ it is in hånd, in progress of making; o eb 
fine §ænberS ~ by the labour of his hånds, by 
manual labour. 

3lrbe}be vi & t work, labour, (ftrængt) toil; 
SSinen -r the wine is working; ®ti6et -r the ship 
labours; _ en i ^ænberne work into the hånds 
of one; -igennem work thoroughly; . inb force 
in; _ op force open; ~paa work at, be engaged 
in; _ paa at strive to; -r paa eberS egen Salig= 
gørelfe work out your own salvation; _ u b force 
out; _ fig ft)g fall sick from hard work; - fig 
frem work one's way; - ftg i^jel work one's 
self to death; _ fig igennem, inb, inb i, neb 
ofo. work one's way through, in, into, down, 
struggle through etc; _ fig op Jig work one's 
(own) way; _ fig ub af make one's way out of. 
3tr6ejben c working. 

airbcjber c -e (i Slim., ogfaa om aanbeltgt ?l.) 
worker, workman; (tun om legemligt) labourer 
(bibl), hånd, operative; en _ er fin £øn Bcerb the 
labourer is worthy of his hire. -befoltntng 
population of labourers. -boliger pi labourers' 
dwellings. -b^ town of labourers. -forening 
working men's association, trådes' union. -tla8< 
fen fe 9lrbejb§=. -loarter district inhabited by 
labourers. -ofiftanb rising of (the) labourers. 
-fagen fe -fpørgSmaalet. -famfnnb fe -forening. 
SMrbejberffe c -r work woman, worker. 9(rbejber= 
f))£rg§maa(et the labour question. 

3lrbejb§|anftnlt workhouse. -baob kL pinnace, 
skift", dingy. -bcfparenbe a labour-saving. -bi 
working bee. -borb work-table. -btug work. 
-b^rbe labour, toil. -bag work-day, working 
-day. -bragt working dress, mil fatiguc dress. 
-btigttg a able to work, capable of working, 
able-bodied. -bt)gtigi)eb working ability, faculty 
el. powers. -bt)r working beast. -b*r (pao Dbn) 
working-door. -fag department of labour. 
-flaabe vt, floating stage, -flib industry. -fol! 
pi labourers, workmen, operatives, workpeople. 
-formanb foreman, overseer, -fortjenefte earn- 
ings pi. -frofte working coat, undress coat. 
-fri a exempt from work; en - 3!ime a vacant 
hour, leisure hour. -fættc fellow-worker. -før 
a able to work, able-bodied. -før^eb c ability 
to work; maturity for labour. -fliuer, -^crre 
employer. -gulb jeweller's gold. -^cft work- 
-horse, ^(7 drudge. -^uS work-house. -^ttsloing 
met tymparch. -inbftiUing strike. -inbtocgt 
earnings. -fori labouring man. -tiaSfen the 
operative classes. -totnmanbo fatigue-party, 3trb 29 ^2lrm party of men on fatigue. -lotte charwoman. 
-froft working-powcr, strength to work; numbcr 
of hånds. -fur» work-basket. -leie hire of 
workmen. -J^ft love of work. -liften a fond 
of working. -latt wages pi, hire; -nen ftiger 
wages are going up. -ItS « out of work, want- 
ing employinent; -rofe pi out-of-work inen, un- 
employed; gøre - throw out of work. -led^cb 
c waut of employment. -tttantie working me- 
thod -tttattb workmau, labourer. -tttaftine 
operator, -meitttefle drudge. •ittQre workiug 
-ant, worker-ant. -ttKCitgbe amount of work, 
work done. •ncblicggelfe strike. 

9lrbe|'bfont « iudustrious, hard- working, labori- 
0U8. -^eti c industry, laboriousness. 

9lrbcibd|))enge wages. -pr^et pi rates of 
wages. -fong workmen's song. -fejfittg J, 
sennit. -fpag ^ handspike. -f|)arettbe a labour 
-saving. -ftattbåttittg stoppage of work; (fra 
arbejbégioeré Sibe) lock-out. -ftcb place of 
work. -ftof material (for working). -ftol number 
of hånds, -fttte work-room, workshop; study. 
•Ht)ttc block, material. -ft^tte fe -ftot. -tager 
employed, employé. -tnHie J, burton-tackle. 
-toflc work bag. -tegning working drawing. 
-titi working-hoiirs; fort - short hours; efter -en 
after hours; etstra - over- time. -titne hour of 
work. -trang want of work el. employment. 
-træl toiler. -t«j working clothes. -ubtialg 
working committee. -ttont a accustomed el. 
used lo work, inured to labour. -bogn (agri- 
cultural) cart el. waggon. -Dfcrelfe fe -ftue. 

3lr*l= fe 3Jrfi=. 

!£(rtiannelfe c cicatrization. 

*arben'ner|ne pi the Ardennes. -flooen the 
Foresi of A. 

9ltea'l n -er a'rea, stretch, (i S^enber 2onb) 
acreage. 

Stre'fa c areca(-palm), betel-nut tree. -faflt 
cabbage-tree, Areca oleracea. -tWb areca-nut. 
-)ialme fe 9lrefa. 

9lre'na c arena. 

Sreopa'g c areop'agus. 

3lrg a wicked, bad, arrant, '■■' angry; io -ere 
Slall, io fiebre Spfle the greater rogue, the better 
luck; bet -efte @not)å the most wretched stufiF, 
the veriest trash. 

SlrgaUfaar n a'rgali, Ovis ammoti. 

Sivganbff Sampe A'rgand lamp. 

tSlrgcltft cunning, craft, wile. 

^Jlrgenta'n n a'rgentan, german silver. 

'.'(rgentin'a (ben argentinfte SRepublitj c Ar- 
Kcnlina. 

Strgonan't c -er A'rgonaut. -ertoget the Ar- 
gonau'tic expedition. 

9(rgi Her c, pi =, A'rgive. 

Slrguincnt' n -er a'rgument. -e're vi reason, 
argue. -otio'n, -ering c argumentation, rea- 
soning. 

Strgud c A'rgus. -fafan A. pheasant. Argtis 
oigiinteus. -fomttterfugt Silver - studded blue 
butterfly, Papilio Argus. -ajne the eyes of 
Argus, Argus-eyed vigilance. 

JHriab'netraab elew. 

9trta'n|er c -e, -ff a A'rian. 

5lric c -r air, aria. 

Slricr c -e Aryan. 

Srilbétib: fra _ time out ofmind, from time 
immernorial. 

3lriftar!' c Ar'istarch. 

Striff •< Aryan. 

3trtfto'fa|neé Aristoph'anes. -'nifl « Aristo- 
phuu'ic, 

Slriftofra't c -er ar'istocrat. -i' n aristoc'racy. 
-tft (j aristocrat'ic(al). «rifto'te|Ie8 Arlstotle. -'tifer c -e, -iiff a 

Aristolelian. 

airitmeitif c arith'metic. -tifer c -e arith- 
metician. -'tift <i arlthmet'ic(al). 

t^Srl c ark; ^Pagtenå _ the ark of the covenant; 
9ioQ!)§ _ Noah's Ark. 

SSrt n, pi =, sheet. 

5Krfa'be c -r areade. 

9(rta bilen n Arcadia. -er c -e, -fl a Arcadian. 

3lrtai§ me c -r a'rchaism. -ft'tfl a archa'ic. 

3(rfa'nnin « -na arcanum. 

9(rfebu|fa'bek)anb arquebusade. -fe're vt shoot. 

Slrfeli' n J, gun-room. -port gun-room port 

artCoiftriber copyist. -flrioning copying (by 
the folio), -tal number of sheets. 

Strlett)))' c a'rchetype 

^2lrtebtd adv by the sheet. 

Slrtimanbrtt' c -er archiman'drite. 

Slrtitne biff a ©true Archime des el. Archi- 
me'dean el. Archimede'an screw. 

%rtipt\ta'Q n archipel'ago. -iagud the Archi- 
pel'ago. 

Strtiteft' c -er a'rchltect. -o'nift a architec'- 
tural, architecton'ic. -n'r c architec'ture -u'r= 
maler architectural painter, painter of architec- 
tural subjects. 

9lrtitra'b c a'rchitrave. 

Strli'to n -er a'rchives pi; (©tebet) muniment 
-room, m. house, record oflace. -tt'r c -er 
keeper of the records el. archives, archive- 
keeper. -fager pi archives. 

Slrlont' c -er a'rchon. -oærbig^eb archonship. 

Slrtæolo'g c -er archæorogist. -i' c arehæol'- 
ogy. -ift a archæolog'ic{al). 

Érm a poor; fe 5Ribber. 

Mrm c -e {oQlfig om ainter, glob, Sæneftol o. fl.) 
a'rm; (af ^aubugt) member; (p. Sampm., ®eI8= 
tant) radius; _ paa en S^fefrone branch of a 
chandelier; ben berbSIige _ the secular power; 
kolber Søb for fin _ maketh flesh his arm; <I3Iob§ 
til at røre -ene elbow-room; _ i _ arm and (el. 
in) arm, with locked arms, p arm in crook 
together; fætte -ene i ©iben set et put the arms 
akimbo; meb -ene i Siben with arms a-kimbo; 
Toftebe fig i -ene paa tntg threw himself into my 
arms, Jig took refiige with me; git nteb ^am 
unber -en walked arm and arm with him; fig 
tafle en unber -ene lend one a helping hånd. 

3(rtnatu'r c a'rmament; phys & met a'rmature. 
-fifte arm-chest. -ftqtter pi armament. 

JSrtnIbaanb bracelet, armlet. -ben bone of 
the arm. -beotegclfe gesture. -binb (arm)sling, 
bandage, -brub fracture pf an arm. -br«ft 
cross-bow. -brøftbolt cross-arrow. -biftinttion 
Chevron. 

'^9lrtne ub vt impoverish. 

9lrmé' c -ec army. -befaling general order. 
•bubget army estimates -bepartementet the 
War oftice. -toxpé army-division, army-corps. 

9trine'ui|en n Armenia. -er c -e, -erin'be c 
-r, -fl a Armenian. 

armer I e vt arm. -ing c armament. -ing9- 
reglement armament-book. 

SIrmlfuIb c a'rmful. -føbbebe, føbber pi 
brachiopods. -ftul (ffimp.) hand-hole. -^ul, -^ttle 
armpit. 

9lrminia'n|er c, -fl a Armin'ian. 

9(rm|*{nap sleeve-button. -fraft power of 
arm. -leb brachial joint. -Ian, -I«ne arm, 
support for the elbow. -loengbe length of arm. 

Slrmob c poverty, penury. — Slrmobél'^'bom 
c poverty. *-folI poor people. -i-^ceélig a 
haggard. 

Srmlpibe brachial bone. -poUfp hydra, -pnbe 
arm-eushion. -ring bracelet, arm-ring. -ffinne 
vant-brass. -fmQtle fe -baanb. -fnor chevron. 3lrn 30 Uxt) •^pan bibl bracelet. -f^jælb gusset. -f^aenbc 
snap of a bracelet, -ftase branch candlestick. 
•ftiUing saw- frame, -ftol arm-chair. -ftum)) 
stump of an arm. -ftt)rle strength of arm. 
-ftært a strong in the arms. -ft*!) arm, support 
for the arms. -ftette rest. -tog stroke (In 
swimming); grapple, tage - grapple. -træ sleeve 
board, -tl^t a thick as an arm. 

Slrnau't c -er, -iff a A'rnaut. 

9lrnc c -r hearth. -ilb chlmney fire. -frog 
chimney corner, fireside. -fteb fe Slrnej fiø hot 
-bed, seat (for of}. 

Stro'ina c aroma, -'tifl a aromat'ic. 

atrVe c furfur, achor. 

3(rrat c arrack, rack. 

3lrra«fle|ment' n -er arra'ngement. -'te vt 
arrange. 

Sltreft' c -er (33eflag) arrest, seizure; (pao ©fib) 
embargo; (goengfel) custody, conflnement, prison, 
ie -l^uS; fætte i _ send to prison; belægge meb - 
put under an arrest, seize, (©(ibe) embargo; 
bolbe en i ftreng - hold one a close prisoner. 
atrreftant' c -er prisener. SIrrcftlbcfaHng fe 
-orbre. -baje ^ bilboes pi. SlrrcftCte vt arrest, 
apprehend, take into custody; faa en -t give one 
into c. Slrreftc'ring c arrest, arrestlng. lttrteft|= 
fotretning arrest, arrestation, seizure. -forsorer 
jailer, keeper of a prison. -I)u8 house of deten- 
tion, lock-up. -fenbelfe, -orbre warrant, mit- 
limus. 

atrrct a scarred. 

2lrrte'regorb£ rear, rearguard. 

Sirrig « ill tempered, ill-natured; fe Strg; _ 
^ftinbe ill-tempered woman, shrew, vixen, term- 
agant; - Jpunb suappish dog; bliee - paa get 
angry with. -^eb, -ffab c ill-temper, ill-nature. 

Slrroglon'ce c ar'rogance, ar'rogancy. -ant'a 
ar'rogant, insolent. -e're fig vr ar'rogate to 
one's self. 

SIrronbe're vt round off. 

9(r& c p arse. -bolbe buttock. 

2lrfeno'I n -et a'rsenal. 

Strfe'n, airfenif c a'rsenic; b»ib - fe -ftjrling. 
■amalgam arseniuret, a'rsenlde. 9lrfenita'IfI 
n arsen'ical. 9lrfenit|brtnt hydric arsenide, 
arsen'amine. -forgiftning ar.senic-poisoning. 
-I^otbig a arsenical, a'rsenal. -jaern a'rsenate 
of iron. -Ii§ arsen'ical py ri tes. -fatt, -furl 
Salt a'rsenate. -fViftt arsenic-eater. -fur: - 
åa\i a'rsenate of potash (o. fC.). -f^re arsen'ic 
acid, hydric arsenate. -ft)rling arse'nious acid, 
White arsenic. -Oanbftof fe -brint. 

9lr§|Iæber breech-leather. -mibfe (crupper-) 
dock. -t»if(cr bum-brusher. -Oift bum-fodder. 

SIrt c -er (SSæfen) nature, natural disposition; 
(©lagi) sort, kind, fmobf. ©lægt) species; (91Koabe) 
fashion, way; bet ^ar ingen - it won't do, it's 
not the thing; nteb . . . ^ot bet ingen (rigtig) ^ 
... is rather unsatisfactory. 

SIrte vi & r fig (ftoa an) grow, thrlve; - pg 
gobt promise well; turn out well; _ (fig) efter 
take after; _ ub, fe Ubarte. 

9l'rterie c -r a'rtery. -blob arte'rial blood. 

Slrte'fift a ©renb artesian well. 

airttg a (^»flig) civil, courteous, polite; (mobf. 
uartig) well-behaved, good; (egen) rare, curious; 
Bær joo - (tilbQbenbe) (if you) please, there it is, 
P there you are; ja Ⱦc faa ~ (titlabenbe) by all 
means, you are quite welcome; Bær faa _ at 
have the goodness to, be so kind as to, . . . if 
you please. -^eb e -er civility, courtesy, polite- 
ness; fige en -er say civil things to one, pay 
one compliments. 

9Irttf'{eI c -tier {grum, SSare-, XroS«) a'rticle: 
(<Poft) item, head, count; (SKfbeling of et ©ftift) 
section, clause; (SSfabO article, paper, (fort) 5 paragraph. -cISbreo articles of war. -niatio'n 
c artlcula'tion. -niere vt artic'ulate. 

SlrtiKcri' n artill'ery, ordnance; ribenbe - horse 
a. -gobé, -inbcntarium J, ordnance stores. 
■totpa artillery. -furfué cour.se of artillery. 
-løjtnant lieutenant in the artillery. J, gunnery 
lieutenant (o. fl.). -maaleftot caliber-rule. -part 
park of cavallery. -f aloe salvo of artillery. -ffib 
gunnery ship. -ffole school of artillery. -ft' c 
-er artill'erist, artillery-man; J, gunner. -Diben- 
flab science of artillery. -øoelfcr gunnery prac- 
tice. 

Strttffot' c -ter (true) a'rtichoke, C'vnara ncoly- 
muo; f^janf! - cardoon, Cvnara cardunculvs. -bURb, 
-ftol artichoke bottom. 

SIrtium, 'c ©tSamen - the matriculation exami- 
nation. ^ilrtiumSopgaoe c matriculation paper. 

9lrt§|mærte specifle character, -nabn specific 
name. -riflbom unmber of species, -oalg natu- 
ral selectiou. 

9lrum c cuckoo-pint, wake-robin. Arum. 

2trO c -e inhitt & conc) inheritance; (tun conc) 
heritage, (efter ijorælbre) patrimony; tiltræbc ei 
_ enter upon an inheritance; tage ~ efter suo 
ceed to, inherit from el. of; gaa fra _ og ®ær^ 
renounce inheritance and debts; faa i _ succeed' 
to; gaa i lige _ succeed to cl. come in for an 
equal share of inheritance; gaa i _ til descend 
to, gioe til - og CSje bestovv in full property; 
»eb - by inheritance. — SlrOe vt & t (nt) inherit, 
succeed to; (en) be the heir of; _ efter inherit 
from. J 

3lrOe (■ chickweed, AUine media; t pimpemelj 
AnagaUis. 

9(rOc|abeI hereditary nobility. -afgift legacy 
el, succe.ssion duty. -begraoelfe family vault. 
-beretttgelfe fe -ref. -berettiget n entiiled to 
inheritance, capable of inheriting. -bel in- 
heritance, heritage, portion, share of an in- 
heritance. -beling division of an inheritance. 
-falb succession, -falbSret the king's right to 
unclaimed inheritance.s, -fejl hereditary defect. 
■flenbe, -fjcnbe hereditary el, born enemy, 
-fienbffab, -fjcnbjlob hereditary enmity. -for= 
bring claim on an inheritance. -forening com- 
pact about an inheritance, -fljrfte hereditary 
prince. -fæfte heritable lease, emphyteusis, 
(omtr.) copyhold, -fæfteafgift emphyteutic rent. 
-fæftebreO heritable lease contract, -fæftegaarb 
emphyteutic farm, fee farm. -fæfler emphy- 
teuticary, tenant by emphyteusis, fee-farmer. 
-f«ftefl«be deed of conveyance by emphyteusis. 
-f«bt a legitimate. -følge order of inheritance, 
(om ftonge o. 1.) succession, (p, ®obS) entail. 
-føtgetrig war of succession, -følgetao law of 
succession (0. fl.). -gaorbpatrimonial el. hereditary 
estate. -gang descent, succession. -gangSmaabe 
mode el. manner of succession. -gob8 {Wco) 
inheritance, heirloom, heritage, patrimony; fe 
-goarb. -g«lb hereditary debt. -^erre hereditary 
monarch. -Iiertug Hereditary Duke, -^ttS royal 
line et. house, -ti^tbtng homage, oath of fealty. 
-jorb hereditary land(s). -tonge hereditary king. 
t-føb sum paid (by foreigners) for inheritance. 
-(aber c -e testator, bequeather, devisor. -laber= 
ffe c -r testatrix. -lanb (fRige) hereditary king- 
dom; fe -jorb. -Icb generation, remove. -len 
hereditary tief. 

9lr0elig o heritable, inheritable; er - i biSie 
Sfamilier runs in families, -^eb c inheritability, 
(9Joturl).) heredity. -^ebStooen the law of he- 
redity. 

9lrOe{linie line of succession, -lob hereditary 

share, share of (an) inheritance. -loo law of 

succession. -løS a disinherited; fe ogfaa Strt)ing= 

I Ib8; gere ~ disinherit, cut off with a shilling. 11 2lro 31 m •løSgørelfe, -løétiel) c disinherisou, disiuherit- 
ance. -tnaabc fe -gaiigSmaabe. -maSfe estate, 
residue. -tniblrt hereditary fortuiie, fortune 
obtained by inheritance. -^aaftanb fe -foibring. 
•paqt fe -forening, •patt fe bel. -<>rtn8 heir 
presumptive (to the throne). -VrinfcSfe consort 
of the „SlroeprinS". -regfrinB hereditary govern- 
ment. -ret right of inheriting el. succession, 
heirship. -tetlifl a e ^Regler rules of inherit- 
ance. -rige hereditary monarchy. -fag law- 
suit conceruing an inheritance el. succession. 
•flat fe -ofgift. -ffifte partition of an inherit- 
ance. -ftat hereditary state. -ftorltertug Hered- 
itary Grand Duke. -ftrib di.spute about an 
inheritance. -ftttg embezzlement of inheritance, 
defrauding of co-heirs. -ftjgbom, -ftjgc hered- 
itary malady. -fQnben original sin; grim, ftfig, 
font"- as ugly as sin. -fæbe family seat. -feg<$= 
ntaal fe -fag. •\el\) inherited silver, a silver heir 
-loom -tro hereditary faith. -trætte fe -ftrib. 
•t«gt entering upon, taking possession of, an 
inheritance. -al funeral feast. 

Strøing c er heir, Inheritor, (ft)inbelig) heiress, 
inheritress, inheritrix; _ efter 2oDen heir-at-law, 
retmceSfig - heir-apparent; for pjebltt!et nærmefte 
- heir presumptive; inbfatte ^am til _ instituted 
him niy heir. •{S')leé a (om ^erfon) without heirs, 
heirless; (om 2lrd) unclaimed, vacant. -dløS^eb 
c yacancy. 

9{rt)tager c -e inheritor, heir. 

?IS' n, »i«« A flat. 

Slå c -er As, pi Ases (gods of Norse mythology). 

Slfolb c -er 'e "Jlfgelbærren. 

9lfa{((sren the religion of the Ases, Old Norse 
mythology. -tljot Thor the As, 

3t§beft c asbes'tos, asbestus. 

3lfc vi toil; _ fig frem toil onwards. 

H\tn n -er (ogfaa fio) ass. -fotc foal et. colt 
of an ass. -^ub hide of an ass. -in'be c -r 
sbe-ass. -fæft jaw-bone of an ass. 

SHfeptt'n n boracic acid. 

jléfalt' c asphalt, asphaltum. -c're rt asphalt, 
bitumenize. -filt asphalted felt. 

9ldfobet' c as'phodel, Ånphodelus. 

SlffHji' c asphyx'ia, asphyx y. 

*9i8gaarb8rejen Arthurs chase. 

Mfto, Slfle c -er (large) preserved cucumber. 

3tjt|e» n Asia. -a'ter c Asiat ic. -a'tiff a Asiat'ic, 
A'sian; bet a-tiffe iQrti Turkey in Asia. 

tlft c er ash, Fraxinus excelsior; af _ ash, 
ashen. 

*3lfl c er box. 

Sffari'be c -r as'caris, pi ascar'ides. 

Slfle c ashes pi (i 6mf. og chem ogfaa sing, f. ®t8. 
bone-ash; ogfaa: the ash of a cigar); lægge i _ 
lay in, el. reduce to, ashes; opftob af -n rose 
again from its ashes; j'oroanblet til _ incinerated; 
tomme af -n og t 31ben plump out of the frying 
-pan into the fire. -bogt a baked in hot ashes. 
-bei|olber ash-pan. -beftanbbcle constituents of 
the ash. 

Stfleblabet a (Kartoffel) ash-leaved. 

9lffe|blanbet u mixed with ashes. -bl^ fe 
SSiSmiit. -broenbtng burning to a'ihes, incinera- 
tion. -bæger ash-cup, ash-tray. -btgel crucible 
made of ashes. -b«r ash-door. -fang ash-hole, 
reposiiory for ashes (in a furnace). -farbe ash 
colour. -farbet, -graa a ashy, ash-coloured, 
ash-gray, ash-white, ashen-white, ciiiereous. *-fl8 
fe -lobb. -^ul ashhole, (Smp.) ash-pit, (i 3:ærn) 
flaw. -!oge cake baked in hot ashes. -tegle 
cone of vulcanic scoriæ. -fruffc cinerary urn, 
fnneral urn. -(abb »Boots«, »c ashiepatlle (the 
nigest son in the Norwegian nursery tales, 

.'lale Cinderella). -lub lye of ashes. -ondbag 
v>li Wednesday. -pot Cinderella. -peS ash- bucket. -regn shower of ashes. -rig « rich in 
ashes. -r«m ash-pit. 

2lflc'fe c ascet'idsm. 

Mflelftuffe (i Sattelobn) ash-pan. -ftianb ash 
-buoket. 

Mffc't c -er, Mffe'tiff a ascet'ic. 

Slffetræ fe 9lfl; ash-wood. 

aiffctrætfer (Sten) c ash-drawer. 

21 ©tibe J, Aships. 

9lfti c (i^ift) flnscale, ,4 »pif« rapax. 

%\p c -er fe m\p. 

2lfi)aragi'n c asparagine. 

Slfjpar'gcé (+ 9lfparge) c pi =, asparagus, 
sparrow-grass, Atpnrapuit. -beb bed of a. -benne 
a kind of kidney bean. -ært winged pea, 
Tetragonolohus. -^obeber tops of asparagus, 
•taal broccoli, Brassica oleracea aajparaooidefi . 
-fnio, -ftifter a.-knife, -fpibfer fe -^obeber. -fnrt 
©alt aspa'rtate. -ft)re aspa'rtic acid. 

%\ptit' c -er (ogfao astr) as'pect. -er pi con- 
flguration; antage _ configurate. 

3lf<>e|l«b fe sefpe-. .*-maar fe S!ot)-. 

a^ver'to (SBiU.) losing hazard. 

9lf<)tc c (3}et) aspic. 

9lfi>ir|ant' c er aspi'rant, aspi'rer, candidate. 
-atto n c aspira'tion. -e're vt as'pirate; — t-t 
til, efter aspire to. 

2lf)>iéflange asp, Nuja haje. 

2l§fc8for c -er judge (where there are more 
than one), judge-lateral, puisne-judge. 

9l8fict' c -ter (dessert) plate. 

9(éfign|a'ter + assignats. -ata'r c -er check 
-holder, -a't(n8) c drawee. 

2låfimile're vt assim'ilate (meb to); _ fig assimi 
late. 

Méfi'fler pi assizes. -ret court of assizes. 

2l8ftft|an'ce c assis'tance. -end'bnS lombard 
(-house). -enSi^uéfcbbel pawnbroker's duplicate, 
-enSur d^ assistant watch. -tnV c -er assis'tant. 
-e're vt & i assist (ceb at el. in^ 

2låfocié c -er partner; bære _ i participate in; 
optage fom ~ take into partnership. 

3léfj)rt|er'e vt assort, -intent' n asso'rtment. 

9léfuran'cc c insurance, assu'rance, (Sb=) 
under^vriting, marine Insurance; tegne - effect 
i., (om 9I§furonb»r) underwrite the i. -beteb fe 
-fum. -forening, -tombagni fe -felfloB. -tontor 
i. oflSce. -mfrgtcr i. -broker. -|ioIice policy of i. 
•Iiroced action on policy. -)>robifion commission 
for eflfectiug i, -firfemie premium of i. -felflab 
i. -Company, -fnm sum insured. -f big defrauda • 
tion on the underwriters. -biefen insurance 
matters, — StSfuranbø'r c -er insurer, assurer, 
(noonl. 6øO underwriter, — Sléfnrc're vt insure, 
assure; ber Dor itte -t there was no insurance. 

9l§fQ'ri|en n Assyr'ia, -er c, -erinbe c -r, -ft 
Assyrian, 

9lfto'tlff a astat'ic. 

Mfter c -§ (9lfter§ er) aster. 

Slfterof'be c -r as'teroid. 

Slftijma c asthma, -tiafiir antiasthmatic paper, 
touch-paper, -'titer c -e, -'tift a asthmat'ic. 

Slftra'gel c milk vetch, Attngalus; (fob) wild 
liquorice, A. glycxphyUu»\ (flfflte) goat's thorn, 
A. tragacanthus . -toffeSwedish coffee, ^«<ra^rtZtt» 
boeticna. 

aftrata'n^inb Astrakhan' fur. 

Slftranampe as tral lamp. 

SIftran'tie c masterwort, Aftrantia. 

3tftro{(a'biunt n -bier as'trolabe. -lo'g c -er 
astrologer, -logi' c astrol'ogy. -(o'gift a astro- 
log ic(al), -nom c er astron'omer. -nomi' c 
iistron'omy. -netttifl a astronom'ical. 

9lftu'r|ien n the Asturias. -ier c, -ift a Astu- 
ri an. 

*llf«)'l n -er asylum, (place of) refuge. -barn m 32 charity chlld. -måber matron of an asylum. 
■flote charity school. -ret the right of an 
asylum. 

%t' conj (foran ©ætn.) that; (for) ot tHe lest; 
meb niinbre at unless; bet ftulbe ba oære at unless 
indeed; jeg tDtbler iffe om at I do not doubt but; 
ieg oeb, ot 6an er ærlig I linow that he is honest 
el. I know him to be h.; bet unbrec mig, at bu tom 
I wonder at your coming; ben Omftæiibig^eb, at 
^on fom the circumstance el. faet of his coming; 
gfølgen af, at fian tom the consequence of his 
coming; efter at wheu, after; for at that, in 
order that; ber er intet onbt f at ^an . . . there 
is no harm in his . . . -ing; faa at so that; fao 
ll)ft, at bet gør onbt i øjnene so bright as to pain 
the eyes; 9Jl)^eben er for gob til at jeg fan tro ben 
the news is too good for me to believe it. 

9lt' conj (foran inf) to; at fige that's to say; jeg 
Bil prøoe at gøre bet I will try to do it (p and 
do it); bet er let at fe it is easy to see; ber er 
intet at fe there is nothing to be seen; for at 
to; for ilfe at not to; efter, i, meb, om ofD. at 
after etc. -ing; maa jeg ulejlige 2)em meb at may 
I trouble you to; til at to; »il ®e ^abe mig til at 
bafle . . . would you have me (to) wash . . .; 
ilte tit at beftrtoe not to be described; beb ot 
orBejbe (iUJibbel) by working; oeb at fe mig om 
(o : ibet) looking round; jeg græber beb ot tænte 
Xiaa I weep to think of. 

9ttat)id'me c at'avism, reversion. 

iStclie'r n er studio. 

2ttci|§m'e c a'theism. -ft' e -er a'theist. 
-Ift'iff a athe'istic(alj. 

Slt^anafta'nft a-. bet -e Stjmbolum the Athana'- 
sian creed. 

Stt^e'n n Ath'ens. 

^ttje'ne Minerva, Athena. -tempel temple of 
Minerva (o. fl.). 

att^enicn'f ler c -e, -erin'be c -r, -ift a Athe'nian. 

9lt^en(C'um n athenæiim. 

9{tlant'|er pi atlantes. -er^aoet the Atlantic 
(ocean); Mejle ober _ over-sea voyage. -ifl a 
Atlantic. 

9ltlo§ c & n -fer (ogfao §birbel6en) atlas. 

2lHaå(l) » satin, -btab a satin-like. -ertå flbrous 
malachite. -format large square folio, -fugl 
satin bower bird, Ptilonorhynchua kolosericua. 
-garn satin wool. 

9lHa§l)t»trt)eI atlas. 

8ttlaé|tc§ a satia. -læber glazed leather. 

9(t(aåløtie Barbary lion, Leo birbarua. 

MtloålDavlr satin paper. -^pttt, -ften satin 
spar. -f))inber atlas, -træ satin wood, Ghtoroxylon 
Swietenia. 

Sttlc't c -er, ath'lete. -ifl a athlet'ic. 

9ltlinganb garganey, Åna8 querquedula. 

9ttmoffæ'r|e c -r at'mosphere. -ifl a atmo- 
spher'ic(ai). 

Stto'm n -er at'om. -ift- -Ift'ifl a atom'ic. 
-itc't c atomic'ity. -læren (the) atom'ic philo- 
sophy. -teorien the atom'ic theory. -tal, -Oægt 
atom'ic weight. 

*2ltt)0flftæng c cont appeudage, tail. 

aitfadjé c -er attaché. 

9lttcn eighteen, -be eighteenth. 

9lttent| a't n -er attempt; _ paa nt an attempt 
at st; gøre - Jjoa en, mob en§ £ib make an attempt 
on, el. attempt, one's life. 

SHtter ndv again, once more; _ onbre still 
others, others still; _ og atter again and again, 
over and over again. -bub fe 9lf6ub. -tiang 
0. fl. fe ®eu-. 

SHttcft' c -er certificate, testimonial. -a'tS c 
graduation in divinity, in law; toge juribifl _ 
graduate in law. -e'rc vt certify (meb etter uben 
to), attest, -e'ring c certification, attestation. suai 
Baqtai 

I 

ince 
irne) 

ry. 

) 

Stan 
rust- 

ri«|| aitt'il c fe SommertiDlb. 

9lttit', aitt'ifa c att'ic (story). 

3ltti|ter c, -ifl a Attic. 

9lttrna c desire (efter of), craving, yearning, 
longing (efter for, efter at to); fonfelig _ sensual 
desire. 9lt(raa vt desire, covet, aspire to, yea 
afier. -bcerbig a deslrable, covetable. 

%itxa)f'{t) c -r trap, take-in. -e're vt seia 
eatch. 

aittrtttut' n -er att'ribute. 

3lHbicn8' c -er audience; fao _ ^08 get an' 
of -gemal, -oærelfe audience room, presence 
-chamber. 

9lubi{to'rium n -ter lecture room; (Xil^ørernei 
au'ditory, audience. -ta'r c -er Solicitor to 
Royal Army and Navy. 

SiugittSftalb Augean stables. 

2lugit' c au'gite. -))orfqr augit'ic porphyry. 

^Hugment' n -er ang'ment. 

iilugSburg n Augsburg; ben -ffe ftonfeSfion 
Augnstan Confession. 

aiugn'r c -er augur. 

Sluguft' c Au'gust; (gornabnet) Augustus. 
August'a. -e'ift: ben -e JibSalber the Augustan 
age. -i'n St. August'ine. -i'ner c e- August- 
in'ian. -i'ncrmunl August'ine, Austin fria 
-i'nerorbenen the August'ine order. 

9tultio'n c -er (sale by) auction, (public) salj 

auction sale, vendue; fælge »eb _ sell by a.; 
fætte til _ put up to a. ^uttiona'riud c auc- 
tioneer. — Éultion§|be(eti fe -penge, -bub ($er= 
fon) assistant at an a ; (bet ber bQbeS) bid. -bag 
day of the sale. -birelt^r direetor of piiblic 
sales (in a district). -forretning fe Sluttion. 
-foroalter auctioneer. -gebjjr fe -omfoflninger. 
-jammer auctioneer's hammer; tomme unber -en 
go to the hammer, -^otber auctioneer, vendue 
-master, -latafog sale catalogue. -lonbitioner 
conditions of sale. -letale auction room, auc- 
tion mart, saleroom. -omloftninger auctioneer's 
fees. -))enge amount of an auction. -fitatat 
notice of sale. -^jriå a.-price. -regning a.-bill 
-rclbirent person who has demanded a sale by 
auction. -flflbe conveyance signed by the auc- 
tioneer. -fteb place where an a. is held. -bæfen 
laws and regulatlons relative to auctions. 

*2lur c gravel. 

3luritel c -fler auricula, bear's ear. 

3luriDigraent' n o'rpiment. 

aiuro'ra Auro'ra; (Sommerfugl) orange-tip 
(butterfly), AnthocharM. 

^uflultlant' c -er law student keeping his 
terms -atto n c auscultation. -e're vt examlne 
by the stethoscope; — vi keep one's terins. 

3tuf()ic'icr pi aus'pices. 

9tuftra'Ii|en n Australa'sia, Polynesia, (9lt)6ol« 
lanb) Australia. -er c -e, -erin'be c -r, -ff Au- 
stralian. 

9lutcn{ti' c authentic'ity. -'tift a authent- 
ic(al). 

3(uto|biografi c autobiog'raphy. -(^to'n c -er 
autochthon. 

Slutobafe c -er auto-da-fe (pi autos-da-fe). 

Stutobibott' c -er self-taught man. 

^utogra f c -er au'tograph. -e're vt au'to- 
graph -i' c autog raphy. -ift a autograph 'ic. 
•famler, -famling coUector, coUection, of au- 
tographs. 

Éutoma't n & c -er autom'aton (pi -ta el. -tons). 
-ifl II automat'ic(al). 

9lutor c -o rer author. -ifatio'n c -er authori- 
za'tioii. -ife'rc vt au ihorize, empower. -ifc'rct 
a au'thorizerl, lieensed -itet c -er authority. 
-ite'tStro unquestiouing faith. 

Slujiliæ'r a\ixili ary. 

Mb'! Oh! Oh dear! Ow! 3rua 33 «oa SItiait'ce c profit, advaotage, advance. -ment, 
n -er advancement, promotion, preferment. -'re 
vi (roffe frem) advauce; (forfremmes) be promoted 
el. preferred, rise (in the service). 

Sloan'tgarte c vanguard, van. 

Slue vt (tbinge) check, restrain. — 9loe c check, 
Control, restraint; (Xugt) discipline, correction. 
chastisement; ^olbe en i _ keep one in check, 
under restraint. t-I*8 a nnrestrained, undis- 
cipliued. 

9ltic-3Raria » Ave(-Mary). 

Stornttnerbjisrget Mount Av'entine. 

SCtterjé' c er obverse (side), -fio'tt c aver'sion. 
-flonaifum sum of acquittance. -te're vt ad'- 
veriise. -tidfe'mcnt' n er adver'tisement; inb= 
r^tfe et _ advertise. — 'JloertiéfemcntSilotttor 
advertisiug oflSce. -omfoftntn§cc expenses for 
advertisements. -orb cautionary word. -po^t fe 
Stotfo-. -tittenbe advertiser. — »Sluertlfflrgut 
call-boy. 

ttløet a awkward, clumsy. 

JIttinb c envy; t (Siag) grudge, rancour; Bære _ 
ttl en bear one malice, have a grudge el. spite 
against one, owe one a grudge. — StOinb^lfri 
a without malice el. envy. -fulb a spiteful, 
malignant, envious. 

aBiitbfljolb : føre _ mob Songen bear arms 
against the king and state. 

Sloinbdmanb c maligner, enemy. Stbinblf^g a 
envious. -f^gc envy. 

*9lotnfl fe Jrom. 

Stbi'S c mere advice. 

^Oi'é c -er newspaper, journal, public print, 
paper; maa jeg fe ben _ efter ®em? I will take 
that paper after you, please; ^olbe en - take in 
a paper; fætte nt i -en insert st in the news- 
paper, advertise. -Ottbnhoax. -artifcl n article, 
(fort) paragraph. 

MtJt'åbrejj fe Sloifo-. 

9l»)t'§|bub newsman, newsboy. -efterretning 
newspaper account. -etdt)Cbitian newspaper 
offi''e; (p. $oft^.) n. branch. 

9J»ife're vt advise. 

SlBt Sfejbe newspaper war. -frieri adver- 
tisiug for a wife. -lontor n. ofHce. -lafer 
reader of newspapers. -(leSning reading of 
newspapers. -n^^cb report in the newspapers. 

SlOi'fo fe 9lDi3 1. -baab advice boat. -breb 
letter of advice. -bam))fltb dispatch steamer. 
-fart«! dispatch vessel.j %oi'd))apir (til Stsifer) newspaper, news; (af 
3lBifer) old newspapers. 

Slbi'S^oft post of observation. 

9lDt'3rQgte rumour in the newspapers. 

9(tii'åfttb dispatch vessel. 

9(oi i^lffrioer newspaper writer. -ftugenbe a 
news-devouring. -f^atte n. column, -telegram 
press telegram, -tratter printer of a newspaper. 
-Uarclfc news-room. 

A Tlsta mere at sight. 

9lbl c culture; (af S)>)r) breeding; (®rift) hus- 
bandry, farming; (®røbe) crop, produce; bruge, 
briee _ farm, manage a farm.f 

•Mbl c er forge. 

SMblc vt (frembringe) beget, procreate, (meft om 
3)t)r oqfig.) breed, generate, (meft ./?».) engender; 
(af forben) raise, grow; _ 93ørn beget children; 
i min ^aoe fan ber -§ gotc Kartofler my garden 
will grow good potatoes. -baob aet of coition. 
•brift sexual desire. -b^gtig a procreative, able 
to procreate. -bMtig^cb capability of procrea- 
tion. -ebne, -fraft procreative power, -lem 
genital member (pigenitals). -Ibfl fe -brift. -^-r 
c -e procreator; t boarder, -reb^ab fe -lem. — 
Sloling c -er procreation, begetting; fe Slbl; t 
larable) land. 

3lbt§{brug farming, agriculiure. -bruger hus 
bandman, farmer, -btigninger farm buildings. 
-brift fe -brug. -b^r breeding animal. -foroalter 
land steward, farm-bailiff, se grieve. -gaarb 
farm. -farl farmer's head servant, steward. 
+-manb fe -bruger, -rebflab farming implement. 
-tialg natural selection. 

9lbnb«g hornbeam, Carpinus betulus. 

Slbn|e c r chafif, husk. -et a chaffy. -tni^^e 
oommon sedge, Cladium marigctis. 

3l£io'm n -er ax'iom. 

%£iame'ter n axiom'eter. 

^£iéi)jort axis( deer). 

^loUtl e axolotl. 

^jaica c azalea. 

iK Jimut n az'imuth. -fom))a$ a. compass. 
-ffibc a, dial (o. ft.). 

9ljincou'rt n A'gincourt. 

9(se'r|ifl a Azorian; be -e ^er el. -erne tha 
Azores, the Western Islands. 

Stjo't n az'ote. 

atjobff a : bet -f!e $atj the Sea of Azov el. Azoflf. 

ajtefler pi Aztecs. -ifl a Aztec. 

aiittr c azure. -blaa « azure. V, » [©e] n -er («ogft.):|B, b [bee]; musBflat; 
abr: as. = 83inb volume; Set. = SJetQbning 

nse; bt. = blanbt among. 

«aab c e boat, (ritte, let) skiflF, (Ittte, flabbunbet) 
punt. -aore, -befætning fe 93aabl=. -bctræl boat 
cover, -bjætte skid beam. -brog boat's gripes. 
-bygger, -b»)ggert, -btjgntng fe i8aabe=. -beje boat 
buoy. ©aobe vt boat, transport in a boat. 

99aabe c gain, profit, advantage. — ©aabe it 
iienefit, boot; bet -r big fun libt it will be of 

aall use to you, it will not beneflt you much. 

tSaabe a fe Segge. 

Saabe conj: _ ... og both . . . and; ban er 

nre enb - bu og jeg he is taller than either your 

ISaabel (* i olie biSfe Smf. »aob-) bro bridge 
Sarfeu: Sanfl-ffingelft Drbbog. of boats. -bygger boat-bullder. -bqggeri, -b^g^ 
gerbærft boatbuilder's yard. -bagning boat 
-building. -fort boating. 

tSaabelfulb a fe rig. 

95aob(e)^abn berth el. harbour for boats. -ffui 
k -ffur. 

93oab|ejer boat owner. -elS^iebitien boating 
expedition. 

^aab(e (eje fe -^abn. 

■f9aabe|I«iS a unprofltable, fruitless. -^-rig n 
useful, profitable. 

Saab'e)|ftnr boat house, shod. -trattd)>ort 
conveyance by boat. -tnr boating excursion. 
•tømmer timber for boats. 

Saablfifferi fishing from boats. -formig a 
boat-shaped. -fugt fe Sipftjært. -fnlb c boatful, '^aa 34 «og boatload. -f«tejr boatmaii. -Bolfle boat-gallows. 
-tatftft cuddy. -lanon boat-service gun. -Ilnb 
b. Club, rowing club. -Icjc ?e SBaobS^. -lænflbe 
boat's length. -ttenge boat-sling. -manb boat- 
man. -nrcb boatbill, Cancroma. •■naft fe SSaabe^ 
flur. -^rop plug. *-ti<> sheer-strake (ofaboat). 
a3aab§|aare boat's oar. -anfer boat anchor. 
-befcetning boat's crew. -ito skids pi. -bræg 
grapnel. -foll boatmen. -fragt boat's freighi. 
-^oge boat hook. -^tiiler c -e boat- fender, -fart 
boatman. -tlo«H>erp/ boat's chocks pi. -Itabbe 
gripe. -lobttirtg boat load. -tnanb boatswaiu. 

©a(Jb8manbé|bnlle boatswain's mess. -gafter 
boatswain's crew. -^cUegat b.'s store-room. 
-Inob reef-knot. -mat b.'s mate. -pibe b.'s 
whistle el. call; ftøbe i -n wind the call. 

S3aab9|moft mast of a boat. -tebffaber boat's 
gear. -ribber ledges ofa boat. -ringe boatrings. 
-roer boatman. 

a3aa'b|ftue boat-show. -ftoge puutpole. -ftJ)- 
rer coxwain. *-ft« hard. -furring boat's gripes. 
-ttlbtte boat-accident. -(S)oægter boatkeeper. 
"'vaae c -x sunken rock. 
^aat, ajaale c -r beacon. 
S3aoI n, pi =, fire; (Sigfiaal) pyre, (funeral) 
pile; bøbe poa -et was (tied to a stake and) burned 
to death, suffered death by fire el. at the stake; 
bømteS til - og Sranb was condemned to the 
stake el. to the flames. 
mal Ba'al. 8aal§bflr!clfe Ba'alism. 
»oanb n, pi =, (i mim.) band, tie, bond, (fmalt) 
string; (til <PDnt, DrbenSfiaonb) ribbon; (^Panbe^ 
$aar=) fillet; (©trifie) band; (Xemr.) feather, truss; 
arch moulding, stringing, filet; (Xanbe« o. 1.) 
hoop; anat ligament; fig band, bond, tie, (Koang) 
check, restraint; ®ntgt)eb§ - bond of union; SSeiP 
ftobS _ ties of friendship; lægge ~ paa check, 
restraiti, lay a restraint upon; unber -, fe Sori-. 
93aanb|agat ribbon-agate. -agtig a ribbon-like; 
ligamentous. -befcetning : meb - trimmed with 
ribbou. -blomfter artificial flowers. -bannet « 
fe -formig. »nanbe vt hoop. aSaaublbribcr coo- 
per's driver, -fabrit, -fabrilotion ribbon manu 
facture. -fabrifant ribbon-manufacturer. -flft 
ribbon-flsh. -formig i ribbon-shaped; 3f ligulate. 
-gePmS string, -go^jle cestum. -græ§ ribbou 
grass, Fhalaris arundinaeea picta. -bage turrel. 
-l^anbct ribbon tråde, -bonbler dealer in rib- 
bons. -bu§bro§ ribbon isinglass. -IjflOl hoop 
shave. 93aanbing c hooping. SBaanb|jaé<)ié 
atriped jasois. -jærtt hoop-iron. -ttliO addice, 
adze, drawing-knife. -tæbe mech band-chain. 
-Ugnenbe a fe -agtig. -lægge vt tie up. -læggelfe 
c fettering. -lære syudesmology. -I«b twisted 
barrel. -lobet a with twisted barreis. -lotte fe 
-fløjfe. -maal measuring tape. -mager c -e hoop- 
maker. -matrcl streaked mackerel, Equulw. 
-naale minikin pins. -orm fe SSænbel-. -^>il osier, 
Salix viminatis. -rofe rosette. -rulle roll of 
ribbon. -fab, •*fag band saw, endless saw. 
-i«$fe bow of ribbon, favour. -ftage hoop-pole. 
-ftolcooper'sbench. -ttæti ribbon-weaver'sloom. 
-»ætter ribbon-weaver. -refte band-box. -«I§c 
fe Xætigfel. 

»aare c -r (£ig=) bier; (til ©^ge) stretcher; * 
hand-barrow. 
Saare c -r proo fe SSøtge. 
fSBaare c prov = SSvatniart. 
»artren part (of SSære) borne; føbt og _ bom 
and bred; i Sebet _ bred in the bone. 

Saoé c e stall, (luttet pao oHe ©iber) pen; (p. 
SafteUoft) berth. -e vt stall. 
Saba c currant cake. 
»abel n Babel, -ft a Babylon'ic. 
CabimS'fe c -r babyroussa. 
9able vi babble. r 

« 9}abtti'n c bab'uin baboon, Gimocephalua 6a- 

btiin . 

SBab^llOR n Babylon, -lo'nien n Babylonia. 

-lonler c Babylonian. -lo'nift a Babylonian, 

Babylon'ic, Babylonish; ben e ©føge the Baby 

lonian whore; bet -e gongenftob the Babylonisl 

captivity. 

^accalau'reuå c bachelor of arts. 

ajacil' c -Her bacillus (pi i). 

©ab n e bath; (SBabefteb) baths pi, wateriug 

-place, spa(w), tage et _ take a bath el. bathe; 

er i ~ is bathing; rejfe til et _ go to a watering 

-place; ligge ueb et - stay, spend a season, at a 

watering-place; fe ®enføbeife. 

©obe vt & i bathe; (ftjge Cemmer o. 1.) foment; 
- fifl bathe; _ fig i ©olen bask in the sun. -an- 
stalt bathing establishment, -appatat bathing 
apparatus. -baltle, fe -far. -boSfinbathiDg-basin. 
-bragt bathiugdress. -gæft baiher, frequenter 
of the baths. -^otel marine hotel. -bu8 bathing 
house, -^cette bathing cap. -jomfru bath woman. 
-lammer bathing room, bath room. -tappe 
bathing gown. -far bathing tub, bath. -larl 
bathman. -tjolc bathing-gown. -flæber bathing- 
dress. -fone bath-womau. -fur the useof mineral 
waters; Bruge _ take the waters. -læge physician 
in a watering-place. -manb, -mefter bath-keeper, 
bathing-man. -mibbel lotion, fomentation. -n 
c fe SBabning. 
SBabcn n Baden. 

SBabel^ige fe -jomfru. 33aber c -e bath-keeper. 
SBabelrejfe joumey to a watering place. -ftjorte 
bathing-gown. -flam bathing-mud. -fteb (til at 
babe fig) bathing- place; (fom man rejfer til) water- 
ing-place. -ftiam)> bathing sponge. -fæfon 
bathingseason, season at a watering-place. -tib 
bathing hours; fe -fæfon. -Oanb water of the bath. 
-Oogn bftthingmachine. — Skabning c bathing. 
tSBobftær c -e barber-surgeon, surgeon-barber. 
©abftue c bath-room, bathing-room; * drying 
-house {for grain). -manb bath-keeper. 

Sobut'IfVring vault. -fejringer vaulter, tum- 
bler. 
iBaffittSbugten Baffin Bay. 
SBag c back; tole ilbe om en paa ^an§ - speak 
ill of one behind his back; ^ar mange 9lar paa 
•en is well stricken in years; ^ar fgrret^oe ?lat 
paa -en is turned forty. — Sag præp behind, 
at the back of, in the rear of; — adv behind. 
-af proep : falbt - SSognen fell off the waggon be- 
hind; fig goa _ Sonfen go to the wall. 

a3aga'ge c -r ($ær§) bag'gage; (9lejfenbfS) lug- 
gage, umr baggage, plunder. -fane fanion. 
-tjogn baggage- waggon. 
33aglal^el c hind axle. 
S3agartt succession of ascendants. 
SagaS fe c bagasse, cane-trash. 
Sagotel' c Her trifle, hagatelle; aa - ! never 
mind! flddlestick! bribe %iitn ^en meb -ler trifle 
away one's time. 

SBaglben hind leg; rejfte fig paa -ene rose on 
his hind legs, reared; jfia fætter fig paa -ene is 
obstinate el unpracticable, recalcitrates, shows 
fight, puts up his back, p rides rusty. -binbe 
vt pinion, tie one's hånds behind his back. 
-borb port (+ larboard); _ meb Koret! port the 
helm; fejler meb -é ^aife (ooer ©t^rborb) is on 
the port tack. -boo hind quarter. -bue (®mp.) 
back link. -butit back shop. -btigning back 
building. -bæft ass, jack-ass, booby. -bel (i 9llm.) 
hind part, hinder part; (Kumpc) backside, po- 
steriors, fundament; (af SBufSer) the behind, the 
seatof one's trowsers. -b ofte back puppet. -bor 
back door, postem. 
©oge vt bake; _ SSrøb make bread; - ftg (fammen. ^Qfl 35 'm u ftiili cliiiker. -borb kueaiUiig boaid. -braenbe 
i'iiwood. 

iBflflcfter præp. & adv behind, (om Sib) after; 

iir feiit) too late; F bev er til Sqx. Sil. - Mr. N. 

i 11 liave to pay for it. 

Sagctul baking coal. 

Øagcnbe c hiud part. 

Sagenlfor, *-fr«> -tit ie »og (pro'/j & arf«), aafl= 
ha, SBagtil. 

Sagepenge money paid for baking. 

Sager c -e bakér; gaa til -en go to the baker's 

::op. -fiarn baker's child; gine -Bom ^Debebrab 

irry coals to Newcastle, -bob, -buttt baker's 

lop. -breb baker's bread. -brcng baker's ap- 
l>renli('e. 

*S8agerc comp f hinder. 

Sagerjgaarb bake-house, bakery. -^aanbooert 

iker's tråde. Sageri' n -er b. f.; fe -gaarb. 

agerifarl baker's man. Sager|Initi dough 
i^uife. -tone baker's wife. -lob bakers' company. 
•iiere: er i - is apprenticed to a baker. -læt= 
ling baker's apprentice. -Ian te SBageoenge. 
tntftcr (master) baker. -obn (baker's) oven. 

yagerS n bake-house. tBager{^obI peel. -fm«r 

kin;; butler. -fOenb journeyman baker. -(cble 
: nkiuK apple. 

Sageft, *iBflgerft sup, a hindmost; — adv 
fiirthest back el. behind. 

Sagelftue bake-room, -oattne heat of the 
oven -beb oven-wood. 

*33agebje c eddy. 

Sa'glftnne hind fln. -fjcrbing hind quarter, 
ip. minbre ®tir) hind leg. -fjæt back board, tail 
-board, -flll c heel-piece, heel-tap. •flitte vt 
heel(-piece, -tap), -fllfttijig c heeling. -fob hind 
foot. -fra adv & præp from behind; Beat)nbe nt 
_ begin st at the wrong end; tabe _ load at the 
breech. -gaarb backyard, rear-yard. 

SagøeKr)^ -rt c, -tnafline fe Wubbermaffine. 

Sagigrunb (9RaI. og .^t?) backgronnd, distance; 
theat back scene; maatte træbe i -en for was 
thrown into the shade el. eclipsed by. -grunbS- 
fuliSfer flat scenes, flåts. -t)aanb (9l&e§) hind 
hånd; -^aanben (JJort) the younger hånd; ^ fe 
agters (J^eflå) fe SrtjbS; er i -en is the younger 
hånd, the last player; "^aoe nt i -en have st in 
reserve, -ftaar back hair. -^ale fig vr J/ back. 
-fjerne hind brain, cerebellum. -^ittl hind 
wheel. -Ijotb ambush, ambuscade; ligge i _ for 
lie in ambush el. in wait for; lægge fig i _ for 
waylay. *-^on, -Ijun (outside) slap, flaw-piece. 
•tiobcb hind head, occiput. -I)u§ back house, 
back of the house, -i adv in the back; — præp 
in the back of. -inb adv (in) from behind. 
•inbicR n Further (el. Farther) India, -tammer 
back room. -tappe quarter-piece. -tlo hind claw. 
-flog « dftenvise, afterwitted. -ttog^ab after- 
wlts. -Kæbning back. -trop hind-part (of the 
body); (p. 3nfett) abdomen. -tropéring abdo- 
minal section. -feb meat of the hind quarter. 
-laage small back door. -laar back parth of 
the thigh. -Iaa9: Søren er gooet i - the lock 
has slipped el. caught; breje i - slip the lock, 
tix the key; Wunben git i _ for ^am he stopped 
Short, -laber, -labcttdabcn breech-loader. -Iab= 
ningSgcbær, -labningStanon breech-loading gun 
(0. fl ). -loftet o loader by the stern. -lentMposte- 
rior extremity; hind limb. *-li, -Hb shady side 
of a valley, hill-side with a northern aspect. 
+»flgHg <i backward. »aglUb (3nf.) fe -frop. 
-(omme back-pocket, coat-tail pocket. -((Cber 
fe -lappe, -ttcnb hindmost part of the loin. 
•loen^ iidv backward(s). -lænSløb backward 
race. -læS back part of a carl-load. -manb 
rear-rank man. -mur back wall; (i TOaéoen) 
twyer-wall. Sagning c baking. 

Sag|*ol(e) fe SSagrem. -op ado up behind; ftige 
_ i en SBogn get into a waggon from behind; 
flaa ~ kick. -ober adv backwards; f gaa - af 
^enrqffelfe be struck all of a heap with eestasy. 
-paa adv & præp behind; tomme - en steal upon 
one; faa bar fom _ min Jpaanb as bare as the 
back of my hånd. -ptabe back-plate. -plabiS 
I back seat. -plob hind part of a plough. -poW' 
mertt Further Pomerania. -port back gate, 
postern. -pote hind paw. -raob to look the 
stable door when the steed is stolen. *-re fe 
S8agere. -rebe fe »ogn. -rem crupper. -ro (p. 
®eticertaa§) hind notch (of the tumbler), -rum 
hind compartment. ■ -fat back parlour e(. room: 
(©tofttærf) back floor. -fejle fig vr ^ ti;l:e thf 
wrong side of a point, -fibc back, backside; 
reverse (of a coin). -ffant leg. -flo hind shoe. 
■ffo vt furnish with hind shoes. *-ffflt e stern. 
-ffnb straight away shot. -ffæftc butt end. 
-flab n tail. -flag reaction -fmcet after-clap. 
-fmætfe fe fjæl. -fnat after talk. -fpor: jage 
paa _ hunt counter. 

*9Jagft c baking. 

Sa giftag J, preventer-back-stay. -^agdbtnb 
quarteiing wind. -ftaPR stern. 

*S8agcftc|^eae, -d^He baxter, glrdle, (af ©ten) 
back stone. 

Sa'glftol (i 2aa8) bridle. *-ftræP reaction. 
*-ftræber c -e reactionist. -ftr«m (back-)eddy. 
-ftue back-room; (©toge) back ground-floor. 
-^^ttc back-piece, after-piece; fætte nije -r i 
(*entl.) reseat. -ftæbn fe 9lgter=. -fæbc back 
seat. -f« backsweep of the waves. -tao hind 
toe. -tal last num'ber of an „2lmbe". -tole vt 
backhite, calumnlate, slander, defame, asperse, 
malign, traduce. -talelfe <; baekbiting, calumny, 
alander, scandal, aspersion, defamation, detrac- 
tion; -ni ©tole the School for Scandal. -taler, 
•talcrffe backbiter, calumniator etc. -talertft, 
-talerft a slanderous, defamatory, cnlumniatory, 
, calumnious, scandalous. -tanb cheek tooth, jaw 
tooth, grinder, -tang (p. ^øBlebænt) hind-screw. 
•tanfe secret thought, underthought. f little 
game. -tit adv at the back, in the rear, posteriorly . 
-tog fe -trab. -tommel hind thumb. -trappe back 
stairs, b. staircase. -trao, -trop rear, rearguard. 
-tung u heavy behind, back-loaded, -tceppe 
back curtain, back scene. -Ub ado behind; flaa 
_ kick. -ttbfpcenb n kick. -oabffe vt fe -tale. 
-babffelfe, -babffning fe -talelfe. -oabffenbe a fe 
-talerift. -babfler fe -toier. -Panb backwater. -»eb 
adv behind. -bej fe ©nig^. -oenbt a turned the 
wrong way, fig preposterous; — adv the wrong 
way. -benbt^eb c preposterousness. -Pinge hind 
wing. -ointer afier-winter. -oogn hind part of 
a waggon, -oæg back wall. -Poegt(igt)eb) over- 
weight backwards. -bærelfc back-room. 

Sa'gbætt n pastry, pasti*y-work. 

Sa^a'maøerne the Bahamas. 

8aj n (%øi) baize. 

»aj c (»ugt) bay. 

Sai|crn n Bava'ria. -er c -e en (t)alB) _ a haJf 
-bottle of Bavarian beer. -crff a Bavarian; _ jBt 
el. -crel Bavarian beer. -rer c -e Bavarian. 

Sattalfoen. Lake Baikal. 

Saireut^ n Bareuth. 

Sajaberc c -r bayadere. 

SBai aå c -er buflfoon. -ftreg buflfoonery. 

Sajonet' c -tter bay'onet; tage meb -ten carry 
at the point of the bayonet; gennembore meb -ten 
bayonet; meb -terne paa with flxed bayonets. 
•angreb bayonet-charge. -brint motion of the 
socket. -baØe bayonet-socket. -fægtning bayonet 
-exercise. -^ttlé neck of a bayonet. •dt)lfe fe 
belle. -tobling mech bayouet-clutch. -tom 

3* S«Qf 36 33al bayonet stud, -riJiB locking-ring. -flebe bayonet ' 
scabbard. -fftibd point of the bayonet. 

S9at' a & adv ^ aback, taken aback; 6ra|e - 
heave to. 

9i>f(tci c ^1, forecastle (ubt. olm. «foxl»). 

SBoIe c -r beacon. 

Vattena'l w, -ier bacchanals. — Salfattt' c 
-er bacchant. SBatfatttin'iic c -r bacchan'te. 

SBalte c -r hill, rising ground, rise, eminence, 
elevation, slope; * (p. ftnio o. I.) back; opati - 
up hill; nebob _ down hill; bft gaor nebab _ nteb ', 
\jam he is going down hill. 

Saffc c -r (2ine) night-line, long line, bultow, i 
trimmer. 

SBot!e <! -r mech cheek; (til ©frueffcertng) die. 

»tttfc i:t J, (©ejl, gKafline) back; -Sirene bank 
the fires; _ of back off; _ om box off. 

93alte c -r (Sræt) tray, salver; ^ mess-kid; 
mess; (til at lægge iinbcr) mat; bære i famme _ 
mess together. — SBaftc vi op serve out et. up; , 
- op for en treat one sumptuously. [-Ibotb dumb 
waiter. i 

93al!ebrag range of hills. - ■ | 

Saltefil thin grooved flle. ■'"' 

»otielfulb rt hilly, fuU of hills. -l^albl a 
declivity, slope, hill-side. -jdtrbBær Alpine straw- [ 
Vierry, Fragaria collina. -lanb hilly country. 

93aftelfe c -t pastry, svveet cake. -boeft fe Sag= 
6æft. -beJB paste. -form pastry mould. -jæm ' 
doughknife. -ruHe roller, -f^ote jagging tron. 

tSBaflemab pap. 

Saffenbart c -er whisker; (p. ^nfett) barba. 

SBaffelneUife maiden pink, Dianthw deltoides. 
-plots turu-wrest ploiigh. -flbe fe -^ætb. -ftaav 
gully. -ftraaning, -firænt fe -^ælb. -ftierne flea- 
bane, Erigeron. -ftrcBcr pi hachures. SBaflet a 
hilly. SBattetibfet earliue-thistle, Garlina. 

»offtft a Bacchic. I 

S3alfu§ Bacchus. -bljrtec bacchana'lian. -feft 
bacchic feast. -ftab thyrsus. 

93atning c J, (af WafEinej backing, reverse 
motion; (unber 93anfer) backing. I 

8af§|bjæWer forecastle beams. -bom swinging i 
boom. I 

SSafSbræt J, rack for the mess-kids. 

S3a!§bæn! bowsprit rack. 

Safébreng mess-boy. 

ajalfe vt (cælte) tumble, (meb ^oanbfpog) prize, 
fSanon) train. -bom large handspike. — ^al^' 
ntnj c training etc. 

»otfeg fe ao!fe§. 

iBalåjftft forecastledeck partners, -gattgf^it 
fore-capstan. -goft forecastle man, f. jack. -gulO 
f. sole. 

SJatSljunge mess boy. -lammevat mess-mate. 
-lag mess. 

SBalSluge fore scuttle. 

Sal§|mcftcr caterer. -|)Iabd mess berth. 

SBaI§tiort chaseport. 

SBalérutte mess-book. 

8o!ft»)rtng reversing gear. 

Sottc'rtcr pi bacteriums, bacteria. 

Satterirbtjrltting c cultivation of bacteria. 

Sol' c -ler hall; gøre en _ (Siliorb) pocket (el. 
hole) a ball. 

Sol' n -ter ball; gaa paa _ go to a ball. 

Salan'ce c -r bal'ance; (®mp.) beam; (p. Jinib) 
bolster; l^olbe -n keep one's balance; fomnte ub 
af -n lose one's balance, overbalance one's self; 
opgøre -n strike the b. -bog balance-book. 
Salance'rftang balancing pole; mech balance 
-verge. Salflncc|fcbel swing-kettle. -fnib balance 
-knife. -lampe swinglamp. -maftine beam-en- 
gine. -o^tgarelfc balancé-aceount, balance-sheet. 
Éalante're t-tpoise, (ogfaamerc) balance. Satance^ 
tap centre gudgeon. '"Satblom fe (gngblomme. 

!8a(bog programme. 

Salbati'n c -er canopy. -bærer c.-bearer. 

Salbame lady at a ball; partner. 

SBalbc c -r (p. Jfoben ofb., ®rab.) ball; tvi^ 
dabVjer, ball. 

SSalbcrdbroa dog-gowan, May-weed, Matricari(^ 
inodora; dog-fennel, Ånthemis cotula. 

!BaI|birtIt«r floor-manager. -bragt Imll dress-" 

Salbrian c vale'rian, Valeriami. -furt ©alt 
val'erate, vale'rianate. -f^re val'cric(valerian'ic; 
acid. 

Salbvonning belle el. reigning beauty of ti 
ball. 

Salbuit: Baldwin. 

SalbQ're vt embroider. 

*Solc vi prov toil. 

Solca'r lerne, be -iffe ^er the Bal'eares, th^ 
Balear'ic isles. 

Salfcber dancing fever. 

Salg c -e sheath, scabbard; flitte i -en sheatli 
broge af -en unsheath. 

Sa(gæft person invited to a ball. -^etre dancerT 
ball-goer. -inPitation invitation to a ball. 

Salfjornifere [t ] vt bowdlerize. 

Salje c -r tub. m 

Saltan the Balkans, -^albøeu the Balkafl 
Peninsula. -ftatcme the Balkan States. m 

Sal|faba(er fe -^erre; partner, -fiole ball 
-dress. -t(æbt a dressed for a ball, in evenin.s? 
dress. 

Sadon' c -er balcony; en (Zeat.) the dress 
circlc 

SaKort fe SBalbog. _ 

Salta be c -r ball'ad. M 

SaOagrnbin bal'as ruby. m 

SaUaft c ballast; tage _ inb ballast, take ir 
ballast; loSje -n untaallast the vessel. -blol pi.af 
of ballast. SaMafte vt ballast. Sottaftlfab bal- 
last-breaker. -jærn kentledge. -lifte tier of 
ballast-boards. -fommfSfton Ballast-Board. -Hn= 
jen the ballast mark. -ioSning unballasting. 
-Io@fer ballast-heaver. -ning c ballasting. -^»enge 
ballastage. -pott balla.«! port. -renbe ballast 
shoot. -fejt port-sail. -flot ballast-boards, -bogn 
ballast-truck. 

*SoBe vt fammen bundle up, huddle togethei-. 

Safle fe Solje; »albe. 

Sotte c -r (SSare-) hale, bag; en _ $apir ten 
reams of paper. -gobiS, -borer bale goods. 
-Itenge bale sling. 

Sattet' c -ter ballet -bonferb. dancer. -bonfer- 
inbc b. dancer, b. girl. -mcfter b. master. 

SoUiftlil' e ballistics. -'ifl a ballist'ie. 

Sotton' c -er balloon; (glaffe) demijohn, car- 
boy; ^1, balloon-jib. -f«rcr balloonist. -^)oft 
bailoon-post. 

SaUot|c're vt & i baU'ot, vote by ballot. 
•e'rfugle ballot-ball. -c'rmaffine ballot-box. 
-e'ring c ballot(ing). 

Salfal c ball-room. 

Salfom, Salfom c -er balsam, {oq'iaafig) halm. 
-baSfe b.-box. -buft balsamicodour. Solfome're 
«<embalm. Solfame'ring cembalming, embalm- 
ment. Solfomgran b. fir, Abies balsamea. Sai- 
fami'ne c -r bal'samine, garden balsam, Tmpa- 
tienn balsamin'i. Solfo'mi^ a balmy, balsam'ic, 
fragrant. Sa(fam|)>o))tic( b. poplar, tacamahac, 
Popultig balsami/era. -træ balsamodendron; 
balm-tree, Åmvria gileadensia. -(tilt b.-apple, 
Momordica balsamintt. 

Sal^o pi dress shoes, pumps. 

Salft^'rig « ungovernable, unruly, refractory, 
untractable. -fjeb c refractoriness, unruliness. 

Sol't^afar Baltha'zar. 

Saltre fe SSoItre. «nl 37 33ar !Ba(Hft a Baltic; bet e |)ao the Baltic. 

Safnftra'be c bal'ustrade. 

SombuS c, -wr bamboo'. -ftof bamboo(-cane); 
|)rl)flle meb _ bamboo'. 

Samfe c -r he-bear; -n Bruin. 

9ana'l a common, backneyed. 

Sana'n c -er banana. -træ banana, Musa 
»vtpientum. •tt'bn plantain-eater, Mimophaga. 

Snnb'nban, excommunication, interdict, ana- 
ihema; fætte i _ escommunicate; fætte i Sam^ 
funbetS - put out of the pale of society. 

»anba'loc c -r bandage, -gift' c -er bandage 
-maker, truss-maker. 

Sanblbreti, -SuHe buU of excommunication. 

9}anbe c -r band, gang. 

ISanbe c -r (53i[I.) cushion. 

S3anb|e vt swear at (one), curse; — vi swear, 
curse, use profane language; . paa swear to, 
take one's oath on; benne ©finfe -r i(fe this ham 
is not to be sneezed at; fe SQrf. -en c curs- 
ing etc. 

^anbeloflev ie <)5enbeloquer. 

*9anb^unb bound dog, bandog. 

93anbit' c -ter bau'dit, pi -s el. banditti, brig- 
and, -tiæfen brlgandage. 

©anbltjfc vt excommunicate, anathematize; 
./ip (foroifej banish. -nittfl c excommunication; 
banishment. 

IBanbote'r n shoulder-belt, bandoleer. 

Sanboti'n (til liaoret) ban'doline. 

99anbifat {part af -fætte); « confounded, cursed, 
damned; — adv confoundedly, devilish, -ftraale 
fulmination (of an interdict). -fætte vt excom- 
municate. -fættelfe excommunication. 

©ane c (Seb) death, destruction; fe -manb; bet 
JOug b(eb ^anS ~ that blow proved mortal to 
him. 

Sone c -r course, path, way, (ifær Søbebanei 
eareer; art trajectory, track; ($Ianeté) orbit; 
lp. jpommer, 9lmboIt, ®rat)ftiffe) face; '©føjteo 
rink; (SSæbbelabSO course; fe ®Itbe=, Segle-, 3ærn=; 
5!)^benS _ the path of virtue; bringe poo _ start, 
broach, open (the subject of); br^be en _ beat a 
path, open a way; brQbe fig nl)e -r break new 
ground; flaa tnb poa en _ enter a course. — 
©ane vt level, smooth; _ SSej ober et SBjærg 
clear a way across a mountain; -t S8ei beaten 
el. trodden road el. track; _ fig S8ei make one's 
way; fig ~ SSejen for pave et. prepare the way 
for, be the stepping-stone to. ©ane|anlisg 
construction of railways; et ntjt _ the construc- 
lion of a new railway. -betjent railway officer. 
-brQbenbe a pioneering; sære _ break new 
•Tound. -:brt)ber pioneer. -gaarb (railway-t 
iation, lerminus, -^egn railway fence. 

©anet)ug death-blow, death-stroke. 

©anc|(cgemet the (railway) embankment, road 
t)e(i, the permanent way. -linie railway line. 

©aneuionb slayer, destroj'er. 

©ancimcftcr overseer, -mit mile-run, train 
mile. -ribber, -r«mmer cow-eatcher. 

©anrjfaar mortal wound. -h-faaret o mortally 
wonnded. -fot mortal illness. 

©aneftrætntng section. 

9aneft«b dcath-thrust, mortal thrust. 

©ancjtog train. -bogter signal-mau, line-man. 
-t»ogtert)n^ signal-man's lodge. 

Sange « afraid, apprehen.sive, fearful; g»rc 
en - frighten el. intimidate one, give one a 
fright; bliu i!Ie - don't be afraid el. alarmed; 
- af fig naturally timid; ucere _ for (frqgte) be 
afraid of, (for enS ©ft)lb) be apprehen.sive, 
vmeasy, anxiou.s, on one's account el. about 
one, (om^tjggelig) careful of; bu ftol itfe bære - 
for mig (for min gf^lb) ncver fear me; _ for af 
imph riiif I afraiii lo, (meb Sætn.) afraid el. apprehensive that, of -ing; bu be^eber ilte at 
oære _ for at you need be under no appre- 
hensions that. ©angiieb c timidity. 

©ania'nttte ban'yan(-tree), Ficus indica. 

©anjer n, -b<el orlop deck. -ribber o. ledges. 
-bæger o. clamp. 

©ant n & pi a, drabbing, a thrashing, a 
beating. 

©anf c : ooer en _ in the gross, on an average; 
ffbbe ober - fire in barbe el. over the parapet. 

©anl c -r bank; lægge _ op, ^olbe _ keep the 
bank. -aftie bank share; -r bank stock. -«n- 
biSning bank-bill, check. -a8flf»ent clerk in a 
bank. -beftqrelfe governors of a bank. -Ibog 
pass-book (at the banker's). -bogf|o(ber clerk 
In a bank. -bepofitnm bank-deposit. -biretter 
bank director. -bidtonto bank discount. 

©anie c -r (Sanb«, SaogeO bank; (foran ^abn) 
bar; ber ^ar "^ou funbet en gob - he has made a 
good hit there. — ©anIe vt bank, heap up into 
banks. 

©nnle et & i beat, (p. en ©er) kuock, rap, 
tap (at a door); (om ;&iertet) beat, tbrob, palpi- 
tate; bet -r there is a knock (at the door): -nbe 
Xinbinger throbbing temples; _ en (of) thrash 
one, dust one's jacket; _ et @»m i drive a nail 
in; _ nt inb i en beat st inlo one; _ en op 
(bæfle) knock one up, *= _ af; _ en p. Stulberen 
tap, pat one on the shoulder; _ ub beat out. 
©anfelaanb rapping spirit. t-b^g peeled bar- 
ley, Scotch el. French barley, pot barley. -tob 
stewed beef. ^-teUe mallet. 

©antembebdmanb officer employed in a bank, 
bauk-clerk. 

©anten c knoeking; throbbing, beating. 

©anterot' c -ter bank'ruptcy, insolvency, fail- 
ure; fpiUe _ become a bankrupt, fail, break. — 
o bankrupt, insolvent, ©anlerot'ør c -er bank- 
rupt, insolvent. 

©anf e|ff ammet bucking-stool. -ftol fe i^ebing. 

©onfet' c -ter ban'quet. 

©antcltærflcl, -træ batlet. 

©onfftftier(farl«j) banker, -eri n banking. 

©antlforretntng banking business. -fulbmæg= 
tig clerk in a bank. -t)efte(fe mortgage (granted 
to the bank), -^olber person who keeps the 
bank. 

©antie'r c -er banker, -forretning banking 
establishment; -er banking business. 

©ant|fapita( stock in bank. -tonto bank 
-account. -laan loan in the bank. -(oogibningen 
bank-law. -note bank-note, amr bank-bill. 
-obligation bank bond. -oltroi statute of a 
bank. 

©antojmart marc-banco. -febbel fe 'SSonfnote. 

©antjpapir bank-paper. -penge bank-money. 
-protnra full power for the transaction of bank- 
ing business, -probifion banker's comraission. 
-raab fe -befl^relfe. -rebifor bank-auditor. 

©antfl«)te banker. 

©anfbæfen banking-affairs. 

©anner n e banner, -fører slandard-bearer. 
-fterre banneret, -mærle banner, -ftang standard 
-stafl'. 

©antingtnren Ban ting' s cure, bantingism; 
bruge _, f do Banting. 

©ar n acicular leaves, pine-needles. 

©ar a bare; meb -e gjøbber with his teet bare, 
in his bare feet; meb -e ©en bare-legged; meb -t 
^aax bare-headed; meb -t Jpooeb with his head 
bare, bare-headed (o. fl.); paa ben -e Sorb on the 
bare ground; poo ben -e Krop on the bare skin; 
i ben -e ©Ijorte in his (bare) shirt; -t 2^8 a naked 
light; begtjnbe paa ~ fflunb begin at the very 
foundation, break entirely new ground; _ for 
(- paa) bare el. destitute of; brttfe bet- e 5Banb drink S3ai- 38 Sor pure water, drink water only; of -e fflieblibenl^eb 
in pure plty; af -e 9HigunbeIfe from mere et. sheer 
jealousy; bet -e ©nat)8 the merest trash; font -e 
Sfattben confounded, devilish. 

Saral'te c -r hut for soldlers; onbragt i -r 
hutted. 

©aran'Ier vi Astrakan lamb-skins. 

Sarartnet a with naked arms. 

9a>6a'boå Barbadoes. 

SBorbo'r c -er barbarian. 

$3arliareft'ftaterne iå the Ba'rbary states. 

^arbati' n (Ufultur) ba'rbarism; (©rufom^eb) 
barbar'ity, cruelty. 

93ar6ari'ct n Ba'rbary. 

Sarbarifering c barbarisation. 

SarBn'rtff a barba'rian, barbar'ic; (grufom) 
ba'rbarous. -if{^eb c ba'rbarousness, barbar'ity. 
-td'ine c r ba'rbarism. 

93arbe c r ba'rbel, Gvprinua barbus. 

93iirbe c (^aar^j^nt) lappet. 

33a'rBenet a bare-legged. 

Sorbc'r c erer ba'rber (and hair-cutter); (5!fiP) 
grouper, iS'erranua. •itetUn, -fat« shavlng-basin, 
barber' s plate. -brenflbarber'sapprentice. -ttctht 
shaving cloth. -fniu razor. -loft, -!ttaft shaving 
brush. -lære: er i _ is apprenticed to a barber. 
-rem razor-strap. -ftuc barber's (and hair-cutter' s) 
shop. -fuenti joumeyman barber, barber's man. 
-fæbe shaving-soap. -taj shaving-apparatus, 
s. -case. 

Sarbe're et (ogfao fig) shave; ~ ftg shave. 
-ri«B c shaving. 

SBarbcttebtttteri barbette battery. 

93a'rbugct n (om gift) apodal. 

^arttc c- -r (©tolb) bard. 

9arbe c -r whalebone. -^t>oI w. whale. 

9arbc|ttiab bardic poem. -faitfl b. song. 

Sarbu'n F fe Srenfe. 

Sarbu'tt c -er J, backstay. -r»ft backstay 
stool. -fttnne b. plate. -ftxt overhånd knot. 
-dræbere whiskers. SBarbunSøje b. coUar. 8ar= 
butttatfet guy-tackle. 

SJorbtt'å adv bang! llke a bolt. 

©Ore ftg vr forbear, help, refrain from; jeg 
hiitbe ifte _ mig for at le I could not help 
laughing; jeg lunbe tf!e _ mig I could not 
help it. 

SSare adv only, mere, but; - f)an vat I)er if 
only he were here, (oitffenbe) would that he 
were here! 8arefte(n8) F b- f- 

SJaret' c -ter honnet, cap. 

■•Sa'rfleltet a ■■ bet er _ the snow is off here 
and there. 

IBo'rlfobet, *-fob a bare-foot, bare-footed. -fob« 
munt, -føbbermuttt bare-footed friar. 

tSarfreb n belfry; asylum. 

»o'rfroft black frost. 

*8a'rfttfli grouse (i btbere SSet.). 

SSo'rIlialfet a bare-necked. -^obebet a bare 
•headed. -^ænbet, *^ænbt a bare-handed. 

©ariutn n barium, -tarbonat baric carbonate. 
-tlorib baric chloride (ofo.) 

Surf c -er ,1, ba'rk. 

3ar( c ba'rk; lægge $uber i _ lay hides in 
tan. -agtig « barklike, barky. 

S3orta§', Sorfaøfe c -r 4, launch, long-boat, 
(S^efg=) barge. 

!8arl{beb tan- el. bark-bed. -biHe bark-beetle, 
Bostri^hus. -brage bark-cutter, -brun o tanned. 
-bflr steller, stellerus, Rhytina. 

Sarte vt (garbe) tan; (afborle) ba'rk, strip the 
bark from; -be ©ejl tanned sails; -t fig (om 
garben) tanned, weather-beaten, (geitttembartet) 
hardened, seasoned. 

Sartebrøb bark bread. 

Sarteltar tan-vat. -tub ooze. m ©artlfarbe tan-colour. -farbet a tan-colonred. 
-garbning tanning. -^aarb a hard as bark. 

Sartl^olt a -er J, walc. -^ottSgang strake of 
wales. 

a3art|fantet o fe 58anbfaiitet. -tbcern tan mill. 
-log layer of bark. -lub ooze. -lué psylla. 

SBartmaft J, mizen-mast. 

a3arl|m«ae tan mill. Sartniug c tanning. 
9art|ø|i)IøSntng solution of tan. -yobning crowu 
-grafting. 

S3art|rigget a ^ bark-rigged. -fejt spanker. 
■ffib bark. 

Sarlffjolb piece of bark. -f))ore lenticel. 
-ftof tannin, -fubftanfett the cortical substance. 
-torn prickle. -t«rb tan cake. M 

SBarlu'n c -ec baulk, yuflfer. ■ 

l^a'rtinb c yew, Tuxu» baccata. m 

©arm c -e bosom, (om JJormett) bust; J, corner; 
griber i fin egen _ looks into, goes home to, his 
own heart. -^jertig a compassionate, merciful; 
■e SJrobre, Søftre brothers, sistera of charity; 
ben -e ©omoritan the good Samaritan; -e ®uC! 
mercy on me! -^jertig^eb c compassion, mercy, 
pity; ^M _ meb o§ ! have mercy upon us ! -^jcr= 
tigbeb^gerning labour of mercy. 

SBa'rn n pi SSorn (* ofte pi =) child, (fpæbt) 
infant, baby, babe; - føbt efter goberenS 25eb 
posthumous child; ^an ^ar ingen _ he has no 
family; fra - af from a child; bære meb - be 
with child el. in the family way; antage i -i 
Steb adopt; brænbt _ ftQr ^Iben a burnt child 
dreads the fire, once bit twiee sh^; biS - i 33t) 
og gaa felo efter if you want a thing done do it 
yourself; naar -et faar fin SSilje, græber bet iffe my 
mind to me a kingdom is; bet beb ^bert ~ that 
is familiar to every schoolboy, the merest 
schoolboy knows that; af S3ørn og SRarre ftol man 
^øre 6anbfteben children and fools speak the 
tnith; ^an er ilte af SSorl^erreS bebfte Søm he is 
no better than he should be. 

©a'rnaal pine-needle, leaf of a coniferons 
; tree. 

i ©a'rnagtig a childish, puerile, infantine. -^eb 
1 c childishness, puerility. 

©a'rnbom c childhood, (tib(igfte) infancy; ^an= 
belen« _ the Infancy of commerce; fra -men af 
1 from a child; i min tiblige _ in early childhood; 
gaar i - is in his dotage; begQnber at goa i _ is 
falling into dotage, is fast verging on a state 
of second childhood. — SBarnbom^jaor, -alber, 
•boge years, days, of childhood; i mine _ in 
the years olf my childhood. -egn place of one's 
nativity. -glæbe joy of one's c. -lio fe SSatiu 
bom. -minbe recollection of one's c. -oen, -bcn^ 
inbe friend of one's childhood. 

©arnejaanb child-mind. -oor years of child 
hood. -alber childhood, infantile age. -anftgt 
child's face. -barn grandchild. -baruåbarn 
great grandchild. -baab christening, baptisiii, 
(mobf. SoiéneS 35aob) pedobaptism, infant baptisui. 
-faber alleged father, ublogbe fiam fom - fathered 
the child upon him. -fob child's foot. -føbfel 
childbirth; _ i S)ølg§maal concealment of preg- 
nancy. -fabt a bom; t)an er _ i 91. he is a 
native of N. -gerning childish aet. -glab o 
happy as a child. H-gob a fond of children. 
-^aanb, -fjerte, -^obeb child's hånd, heart, head. 
-^ne child's cap, biggin. -jomfru nursery gover- 
ness. -tommer nursery, children's room. -tjotc 
child's frock. -laber pi childish manners. -leg 
(mere) child's play. *-Iege child's toy. -Itb 
child's life. -mab food for infants, pap. -mober 
mother fof an illegitimate child). -morb infanti- 
cide, child-murder. -morber, -morbcrfte infanti- 
cide. -natur child nature. *-onbt pains of 
childbirth. -orb children's word. -^lige nursery Sar 39 S8at mald, nurse maid el. (tjitøre) girl. -)>ortrat por- 
trait of a child. -remfe, -rim nursery jingle. 
•ret sonship. -rob kidnapping. -r«ft voice of 
:i child. -rutter kidnapper, -feng bassinet, cot. 
finb childlike mind; child-mind. -fjocl child 
mind. -ffc child's spoon. -fli( children's way. 
-ffo child's shoe. -fmU child-smile. -fnil 

iiildish nonsense. -fprog children's language, 
-ficmmc fe -røft. -ftreg childish trick, -ftue 
inirsery. -f»»eb swaddling cloth. -tonfer childish 
thoughts. -tro childlike faith. -tii§: paa _ in 
the way of children. -Uife song for children. 
j -tioqn perambnlator. -ttærf child's work. 
I 33a rnlig a childish, infantile, (om SSotSne) child- 
like; (i Jorljolb til ijorcelbrette) filial; i ben -e Sliber 
in childhood. -^eb c childish el. childlike sim- 
plicity cl. artlessness. 

SarttliH'e little child. 93a'r«|t«§ a childless. 
-Io§t)eb c childlessness. 

"Ba'tnébcn -. fra _ from childhood, from a 
child. *@arn§Ug fe Samlig, Satnagtig. SSarnSh 
n»b : Oære i _ travail, be in labour; ftaa en ftone 
6t i - lay a woman. '-unge little child. 

Saro!' o odd, singular, grotesque. 

Saromc'ter a -tre barom'eter. -falb fall of 
the b. -ijøjbe fe -ftanb. -tagttagelfe barometric 
observation, -tap^tl cistem of a barometer. 
•tttrbe barometric curve. -ftanb height of the 
barometer, -føjten the barometric column, -tr^f 
barometric pressure. 

33aro'n c -er bar'on. Saroneå'fe c -r bar'oness. 
Saronct' c -ter bar'onet. 93aronett)ærbtg^eb 
bar'onetcy. Saroni' n -er bar'ony. Soronife're 
vt make el. create a baron.] 

93ttr'rabo8 Barab'bas. "- •.'«»■ j» 

Sorre c -r (af ©»lo, Øulb) bar, ingot; J, bar; 
(®Omn.) parallel bars. -form ingot-mould. -for= 
nttg a ingot-shaped. -gulb (gold-)bullion. -t^tU 
fer exercises on the parallel bars. 

S3arrte're c -r bar'rier. 

SBarrifabe c -r barr'icade. -'re vt barricade. 

9a'rrt)g c gymnotus. 

!9ar§ c bass, Labrax lupii». 

Sarfel n -)Ter lying in, confinement; (®ilbe) 
ffeast in celebration of a child's) christening; 
laoer til _ is in the family way; gjorbe _ was 
confined. -feber child-bed fever, puerperal fever. 
-flaab fe -renfclie. -gilbe fe SBariel. -tone,- foinbe 
lying-in woman; p lady in the straw. -loft [ao], 
-tnab caudle for lying-in women. -renfelfe 
cloansings, lochia. -f eng childbed; tom i _ (meb) 
was delivered, coniined, brought el. put to bed 
(of); ligger i _ lies in; bebe i - died in giving 
birth to a child. -ftne lying-in room. -ftuefnat 
gossip of the lying-in room. -tJlfit lying- In 
risit. — Sarf(e vi lie in, be confined. 

Sarft a harsh, stem, severe; (om Stemme, 
3?æfen) gruflf, rough; (af Ubfeenbe) beetle-browed; 
-t S?ejr inclement, severe, weather. -^eb c 
harshness, sternness, grufifness, severity; in- 
clemency. 

»a'rffoo fe 9taaleftob. 

Sa'riflibt a threadbaie. -ftiae(g arcbangel, 
Galeobdolon luteum. 

+93art c -er, fe (Stoeg. 

9att%oloma'tté Barthol'omew. -natten the 
massacre of St. B. 

Sa'rtrce tree with articular leaves, conifer. 

tSartftær fe Sobffær. 

Sarnt'ft^e c -r tarouche. 

Sar^t' c bary ta. -^tiibt permanent white. 
-magnet Bononian stone. 

9a'r))ton c -r bar'ytone. 

8a8' c -fer base, bass. 

©a'S c master, boss; J, master shipwright; f 
fpiDe _ meb play el. trifle with, lord it over. 9afalt' c basa'lt. -agtig a basaltic. -formet, 
-formig a basaltiform. -tugle basaltic ball. pot' 
f»)r porphyrite. -ftttte basaltic column, ba- 
saltine. 

SJa'fan n Ba'shan, Bas'san. 

©afa'r c -er bazar, bazaar, fancy-fair. 

Sofi^ibosut'erne pi the Basbi-bazouks. 

»aft^ttrer pi Ba.shkirs. 

»afc^Iit c -g bachelic. 

"Sttfe et toil, tumble, make a noise. 

©afe c -r chem base. -banner c -e basifler. 
©ofcite't c basic'ity. 

SBafet n Basel, Basle. 

SSafc're vt base. 

SSoéifiol bass-viol, viola di gambii. -ftojte 
courtal. -^orn serp'ent. 

aSafificere vt ba'sify. 

ajaft'Iita c basil'ica. 

SSafi'litonfaloe basilicou. 

S3afi'Ittum (Urt) c bas'il, Ooymum ba»il%curn. 

SaftUft' c -er bas'ilisk, cockatrice. -blif basilisk 
glance. 

®ajt§ c basis, base. Saftft o bas'ic; _ tulfurt 
Salt subcarbonate (o. fl.); _ JJIabe (Rrljft.) basal 
plane. SaftSmaaltng measurement of base-lines. 

Saft n pi =, (lijbenbe ©lag) slap, thwack; 
i^rljgl) flogging; * fe S3aftetag. -e c« slap, thwack; 
— vi: - meb SBingerne flap the wings. 

Suffler c -e, -iff o Basque. 

*8afletoj n brush, bout, set-to. 

SBa§{ tiarmet basset-horn. -tIabiS fe nøgle. 

Saålemaner pi (ridiculous) ceremony. 

SaSjlttt^ theorbo. -nobe bass-note. -nøgle 
)iass-clef. -piie bassoon. 

93a8retief' n -er bas-relief, basso-rilievo, low 
relief. 

SaSfanger c bass-singer. 

SaSfe c -r wild boar; F bulky, stout fellow, 
whapper. 

SBaSferal'Ie c -r gossip; joUiflcation. 

S9o8fet' c basset, -^orn b.-horn. 

SBaSfin' n -er ba'sin, reservoir. 

©aSIftft' c -er bass-singer; b. f. f. -ftiiQer bass 
-viol player. -ftemme bass-voice. -ftreng b. 
-string. 

S3aft c bast, bass; (3;oj) foulard, biambonees; 
lægge en i S3oanb og _ put one in irons el. 
fetters. 

Softo c (i fi^ombre) basto; int enough! bermeb 
_ there's an end. 

Saftarb' c -er bas'tard, (tun om ®t)r) mongrel. 
-agtig a bastard, -art hybrid species. -attaS 
Turkish satin, -fil bastard file. -folt mongrel 
nation. -frembrJngelfe hybridization. -laaå 
back-spring lock. -nattergal sedge warbler, 
Hvpolais salicariei. -orb hybrid word. -race 
mongrel breed. -betfel accommodation bill. 
-oinbue Flemish window. 

Safte vt bind, tie (securely). 

Saftldat bast hat. 

Saftinga'ge c ^ topgallant bulwarks. 

Saftio'n c -er bas'tion. 

Saftlmaatte, -matte bast mat. 

fSaftona be c bastinado; gioe - b. 

Saftlreb coir rope. -fejl bast sail. -filte raw 
silk. -tott coir-rope, (fdærere) coir-cable. 

Safn'n c -er trombone, sack-but; 6*6/ trumpet; 
btæfe 9aa _ play on the trombone; fig ftøbe i _ 
for blow the trumpet for. -blæfcr sack-but 
player. -engel: ftinber fom en - checks like a 
cherub (on a tombstone)- 

SataiUe' c -r battle, action. -lanterne fight 
ing lantern. -molerl battle-piece. 

»atttlHo'n c -er battal'ion. — 9ataiaonS{IirKrg 
surgeon major, -i^ef major. «ot 40 93eb Sata'te c -r batatas, sweet potato, Convolvolue 
batata*. 

1Bata'Vi\a n Batavia. -iet c -e, -iff a Batavlan. 

»at^Ctbencn the Orcler of the Bath. 

Catift' c cambric. -Icerreb coarse cambric. 

93atte vi f, sufflce, avail. 

♦Sottcné pi 6 to 7 inches broad deals, -borb 
5 to 7 inches broad boards. 

fdattexl n er bat'tery; ^ gun-deck, (ftanonerne ) 
battery; neberfte _ lower (gun-)deck; meHemfte - 
mlddle (gnn-)deck; jøberfte _ upper (gun-)deck; 
-er (Srtjfter) p bubbics; opfofte et -erect a battery. 
-bæl gun-deck. -fafline battery fascine. -t«r») 
gabion. -loaS flint-lock. -tanterne J, fighting 
lantern. -^øtfc saucisse. 

•©ang fe aSob. 

•»ont, SBaute ie SJobte. 

93abta'n c -er baboon, Cvnocephalus; ^ boat 
-keeper. 

taSabl n twaddle. SJabte vi twaddle. 

SSat>n c -er beacon, cresset. 

Sabtaften c (old Scandinavian) stone monu- 
ment. 

93aQTUm bay-rum, bay-water. 

99eaan'be vt (aonbe ifiaa) brealhe, blow softly 
npon; Jig inspire, animate. -Ife c inspiration. 

93ear(ej'b|e vt work (up), Oorben] prepare, 
(Bog) revise, remodel, (for ©cenen) adapt, muH 
rescore; _ nieb (Softefl^tg o. I.) ply with; _ en§ 
K^g) belabour one's back; _ en }io work upon, 
practice on, manipulate, one. -ctfe c -r work- 
ing; belabouring; revision; manipulation; (af 
©fuejpil) adaptation, -et c -e adapter, -r=SRutine 
adaptative experience. 

Beati possidentes possession is nine points of 
the law. 

SJeauntonben the fashionable world. 

tScbtan'be vt mix up. 

+^ehlceVte vt besmear with ink, be-ink. 

»ebo' vt (Steb, 2anb) inhabit, (^ui, fiejltg'^eb) 
occupy, tenant. -eltfl a habitable, inhabitable, 
tenantable. -etig^eb c habitableness. -clfe c 
habitation, occupation. •etfcSIejIigt^eb dwelling 
•er c -e, -erin'be, -crffe c -r inhabitant; occupant, 
occupier, inmate, denizen, dweller, resident, 
lodger (be tre fibfte meb in, be BOrtge meb of). 

SJebrej'be vt upbraid, reproach (for, with st). 
-tf e c -r reproach, upbraidiug. -nbe a reproachful. 

SJcbriU'et a bespectacled, spectacled. 

Sebræm'me vt border, edge. 

^ebn'b |e vt announce, proclaim, herald, notify, 
foreshadow, forebode, indicate. -tfc c -r an- 
nouncement, notiflcation. -er c -e herald, 
harbinger. 

SSebJjgl'ge vt build upon, cover with buildings; 
(lolonifere) settle, colonize. -etlg a to be built 
upon. -elfe c building etc; settlement, coloni- 
zation. 

Seb^r'be vt burden, load, encumber; -t meb 
Ubgifter til saddled with the expense of; jeg 
oil ifle - 3)em meb I will not trouble you with. 
•tfe c burdening etc; burdeo, encumbrance. 

+8etiæ'e vt joc cry baa to, hoot. 

Secif're vt, mus flgure. -ring c flguring. 

Seb n -e (i en $abe) bed, plot; gaa en i -ene 
meddle with one's affairs, poach upon one's 
ground. 

Sebaa're vt infatuate, beguile, befool, delude, 
deceive; lob flg ~ af was infatuated by. -Ife e 
infatuation, delusion. -nbe a infatuating, be- 
witching. 

Seba'ge fig vr lull, clear ofif, abate; bet -r fig 
she lulls, she is clearing ofif, the storm abates. 

Sebaget a aged, strickeu in yesirs, super- 
ann uated. 

Sebbing fe SSebing. d dl. 

II 

m. 

1 »ebe c -r ^ beet. Beta. 

tScbe c -r (S)^r) wether. 

tScbe vt (C>uber) tan; t (5D?r) bait; 
bait. 

SSebe Bob, Beoet el. Bcbt vt beg, ask, desire, 
(inbftænbig) beseech; _ en om nt ask, beg st of 
one; _ en om at beg one to; maa jeg _ ®em om 
Saltet I will thank you for the salt; mao ieg _ 
®em om at forlabe SScereljet I will thank you to 
leave (el. for leaving) the room; _ en fri beg 
one off; _ en til SKibbag, S3rt)llup invite, ask, 
bid, one to dinner, to a wedding; bet ■% Bemærtet 
please to observe; {)an lob fig ilte _ to (Sange he 
needed no second bidding; Bob fig fritaget 
begged to be excused; — vi (t)olbe aHen) pray; 
_ om ask, beg for, (til ®ub) pray for; _ for 
intercede for, (til ®ub) pray for; _ om 9tl' 
miSIe ask charity; _ om Crbet ask permission to 
speak; om jeg tør ~ if you please; jeg -r don't 
mention it, no matter. SBcbejbag prayer-day, 
fast-day, rogation day. -bagSanftgt woful, rueful, 
laekadaisieal face et. counteuance; fætte op et - 
pull a long face. -5n§ house of prayer, chapel. 
•lammer oratory. 

93ebetar macerating-vat. 

SBcbcltorbonnbe mutton chop. 

SBebelloIte prayer-bell; cath Ave Maria. 

SBebeføb (wether) mutton. •lalle leg of mutton. 

93ebc|manb undertaker. -manbSftit balderdasl 
fustian. 

SBeben c praying etc. 

SBebe|rt)g, -fobel saddle of mutton 

^ebelfat oratory. -fcbbet list of sick persons 
to be prayed for. -ftantmcl devotional stool. 

Sebefteb baiting place. 

SBcbcfteg roast mutton. 

SBcbelftot pew. -ftue oratory. -fefler devotee. 

SBcbctib baiting-time. M 

SBebettme hour of prayer. 9 

SBebing c -er J, (omborb) bitts; (om TOaft) Qtm 
-rail; (unber £aft) bedding; (til ©fibSBog.; Cp= 
^alerb.) slip. — iBebtngSlbJKtte cross-piece of 
the bitts. •bolt bitt-bolt. -t)obeb bitt-head (o. fl.) 
•Inæ bitt-knee. -tnægt (vertical) bitt. -pvCot 
bitt-bolster. -f!nr ship-building shed. •flog 
bitter; gøre _ bitt the cable. •fpit heaving-up 
winch. •ftopper bitt-stopper. 

aSebro'g n,pl=, fc-eri; (©lilfelfe) delusion, illu- 
sion, fallacy. 93cbrag|e vt deceive, beguile, 
impose upon, take in, (for $enge o. I.) cheat, 
defraud, trick; - en for cheat cl. swindle one 
out of; _ en i ©pil cheat el. trick one at play; 
_ pg be mistaken; ©finnet -er (ofte) appearances 
are (often) deceitful el. deceptive; SSerben Bit -§ 
the world will be taken in. -elig a deceitful, 
deceptive, delusive; fraudulent. -i-etig^eb c 
deceitfulness. -er c -e deceiver; impostor, cheat, 
swindler. -eri' n -er deceit, deception, imposi- 
tion, imposture; fraud, swindle. -eriff, -erft a 
fe -elig; i - i^enfigt with intention to defraud, 
for fraudulent purposes, •erfle c -r (female) 
impostor (ofb.). 

Se'bre [ce] a (comp of ®ob) better; til bet _ for 
the better; goa ober til bet _ go to a better 
world; _ Sealitet superior quality; »eb itfe _ 
knows no better; forlanger ilfe _ deslres no better; 
en - 9Ribbog a good (heavy) dinner. — l^ebre 
adv (comp af: ®obt, S8el) better; Blibe - mend; 
ftaar ftg - is better off; ®e gør - i at you had 
better; Btjbe _ bid higher; Qngen _? going; gaa 
_ frem go further on; _ op further up, higher 
up. — SJebre vt better, mend, amend, amelio- 
rate, improve; ®ub _ bet ah, welladay; -g mend, 
improve, get better. -ftillet a better off; be be 
those better off. 33eb 41 «ef ©ebrifr c -er exploit, achievement; (ub. pi, 
•JiærtngS6nig) trade, business. 

©ebriitfl [æ] c improvement, amendment. 
efter ©ijgbont) convalescence, recovery; ber er 
inbtraabt en _ there is a change for the better; 
fr i _ is oonvaleseent; gob -! Ihopeyou'll soon 
De better. SJebringStegn symptom of improve- 
ment etc. 

»ebrl'tie vt commit; f Cbeftille) do, be about; 

- .©or commit adultery. -Ife c commission. 
83ebr<'t)|e vt affliet, distress, grieve, sadden; 

P = beftjæle; bet -r mig meget aterfare I am very 
much grieved to hear; -S oBer be afflicted (etc.) 
it; — bebrabet a sorry, grieved, distressed 
oeer at); bihl fteiibeS @iæl Bar _ i ^enbe her soul 
was vexed within her; min Sjæl er ganffe - 
uibtil 3)øben my soul is exceeding sorrowful, 
even unto death. -clfg a sorrowful, melancholy, 
sad, dismal; (t)n(elig) sorry; _ 2:ibenbe sad news; 
-t anftgt melancholy face; -t Sejr deplorable 
weather; fe ©fitfelfe. -eligtieb c sadness, sorrow- 
fulness. -cifc c sorrow, afHiction, distress, grief, 
sadness, melancholy; -n efter ®ub godly sorrow; 
efter ftiB ©orger og otte -r after no end of bother. 
Scbft [ubt. bceft] a best; i -e galb at best; of -e 
Sort of the best quallty; jeg ftal gøre min _ 
mulige 3ltb I shall do my best, use my best 
endeavours; fætte bet -e Sen foron put one's best 
leg foremost; i ben -e Wening for the best; i fin 

- Sliber in the prime of life; 9l(t Bor t ben -e 
jng everything went on as well as could be; 

(fubflantiBtfl) : ben SBebfte the best (of men); 
ben farfte ben e the flrst comer; min _ ! my dear 
Sir (Madam); — bet bliBer bet S3ebfte itwillbe 
the best plan; bet -e af bet ftele bar the best part 
of it was; bet -e er bet ®obe§ gjenbe striving to 
better, oft we mar what's well; let well alone; 
bet -e bu Ian gore er your best plau is; fian 
fl^nbte ftg bet -e ^an htnbe (el, :^aBbe tcert) he 
made the best of his way; ifte meb bet -e not 
very good, middling; paa bet -e In the best 
manner; 6eni)tte paa bet -e make the best of; 
ubtUbe tioa bet -e put the best construction upon; 
til bet -p for the best, to the greatest advantage. 

— Sebff adv best; bu gør _ i at you had better: 
~ fom, ba . . . fom - just as; - fom I)an fCreB in 
the middle of his writing; alting gif fom bet - 
funbe everything went on at random. — SBeb^a 
F granny. — »cbftc n: bet alminbelige _ tho 
public weal, the general good; gjorbe ftt _ did 
his best; til _ for for the good el. benefit of; til 

- for mig for my good; ftaobc nt til _ was in 
easy circumstances; l^aBbe lagt fig nt til _ had 
put something by (for a rainy day); fe en til _ 
benefit one; éabe en til ~ make fun of one,- 
fltbe til _ deliver. — iBcbfte|6orger respectabk- 
Citizen, -fobet grandfather. -faberlig a grand- 
fatherly. •faberftol reclining chair. -forælbrc 
grandfather and grandmother. -manb the besl 
hånd. -tnober grandmother, f grannv. •ntober 
liø a grandmotherly. — 33ebftgob§ the best to- 
bacco leaves, 

Sebu^'ge vt bedew. -Ife c bedewing. 

Sebm'n c er Bed'ouin. -fl a Bedouin, 

+»cbu«|ftrt a fe Cmtaaget. 

8cbal'f)ingft stallion, stone-horse. 

Scbæt'ifc vt cover (ogfaa nril og om ^eftj; 
(efforterf) escort; ^aBnen Bar -t meb Sftbe the 
harbour was crowded with shipping; Bære -t 
ifiaBe gatten paa) be covered; ben -be SBei the 

)vered way. -felfe c covering. -ning c -er 

•vering, cover; (Sftorte) escort; astr occultation . 

i8ebæ!'ning8|onftolt stud. -ntonbffab escort 
-fib covering sea.son. 

Sfbar'ueé vr/ fom SSarer) be damaged, (om ftøb) tainted, diseased. -elig a -. let -e Sgarer 
perishable goods. -et a damaged etc. (fe oBfr > 
8cb«m'|me vt jndge, judge of -elfe c iudg- 
ment, criticism. i8eb«mtnelfe8!omité price-jurv. 
iøebøtnmer c -e judge, critic. 

SBfb«'Be vt (Beb 'élag. Støj og;??) stun, stupefy; 
(Jøonbt)«ienbe) narcotize; -nbe TOibler narcotlcs 
•Ife c stupefaction , narcotization; fZilftonb) 
stupor. 

JBee'bige vt confirm by oath, swear to; -t gor. 
tlaring sworn deposition. -Ife c confirmation by 
oath. ' 

Seef c beefsteak. 
SBeerf^abtt n Beersheba. 
t»cfnlb' -e, fe SBetiog. e. 
SBefa'le (imp t befol) vt (6^be) command order 
direct, bid, (gioe i SSoIb) commit, resign; -be at 
aaone SSinbuerne directed the windows to be 
opened; _ ober command; ^oab -r SJe? what is 
your pleasure? what are your commands (I^Bob 
BefoI(b)er t fe S3et)age); fom 2)e -r? as vouplease- 
- ftn ©jæl i ®ub8 SBoIb commit ones soul into 
the bands of God; i bine ©ænber -r jeg min ?lonb 
into thy hånds I commend my spirit; ®ub -t 
adieu ! God speed (you) ! *©efol n (body of) offi- 
cers. Sefaljenbe a commanding; — c commander 
-iitg c -er command, order(s), injunction, man- 
date, charge, behest; efter _ af by order of; 
efter ^an? _ at et. by his order(s), ^aBe _ ober 
have the command of. -ingSmanb commander 
officer. 

^efam'I{e vt finger, handle, paw. -iitg c 
fingering etc. 

Sefa'rle vt pass, frequent; survey; _ en ®tu6e 
descend, examine a pit, mine; _ en glob o I 
navigate a river; _ en Stjft visit a coast. -e« a 
,t: ^el - Semanb able el. able-bodied seaman; 
^alo - ordinary. -en^ebiggrab) c rating, -ing o 
passing etc; examination; navigation. 

95cfot|t'e w fig meb have to do with, meddle 
With, (lun om Sing), deal in, engage in. *-ning 
c er dealing, concem, avocation, something to 
do (With). ^ 

»efcjbe vt war against, make war on. 
SBefi'Ic vt file. 

S3efiN'b|e vt find; rigtig befunben found correct; 
-8 at Bære prove (to be); — »r fig be; ^Borlebeé 
-r Se ®em? how are you? how do you do? (til 
en f^g) how do you feel el. find yourself? jeg -r 
mig Del berbeb I find it agrees with me. -enke 
w health, state of health; fpørge Hl en§ _ inquire 
after a person's health; ©agen _ the merits of 
the case. -H-tUg o being, contained, present. 
©eflttglre vt finger, thumb, handle. 
iBefln net a flnny, finned. 
»eft<)'ti|elfe c perplexity, flurry. -et o flurried, 
disconcerted, perplexed; gøre _ flurry, dis- 
concert. 
-fScftff'le vt fish. -wing c fishing. 
»efje'bre [æ] vt feather; -t feathered. 
SJeflftt'e or fig paa apply one's self to, be 
studious of, strive after; (at) strive et. try to, 
do one's best to. -Ife c application. 

Sefol'Ile vt people, populate, (bebo) inhabil. 
-ning c (^onbt.) peopling; Onbbbggerne) popula- 
tion, -ningdtal (number of the) population. 

SSefot'blre vt (fremfenbe) forward; (transportere) 
convey, carry; (fremme) further, advance, pro- 
mote, encourage; (til émbebe) prefer, promote; 
bliBe -t (faa ©mbebe) obtain an office, (forfremmet) 
be promoted. f-etlig a. Bære en - assi.st one. 
•ter c -e forwarder; furtherer, advancer, en- 
courager, promoter, patron, -ring c -er for- 
wardingetc; conveyance; furtherance, advance- 
ment; promotion, preferment; fe ©eforbring«' 
mibbel. «ef 42 «C8 fJefofbringSlmoabemodeofconveyance. -miJ»= 
bel (means of) conveyance. -regler rules of 
promotion, -omtoftninger costs of conveyance. 
-ret right of conveying travellers by postj stage 
-coach licence. -taj fe >mtbbel. -ubgifter ex- 
penses Incident to promotion, -ttej way to 
promotion, -kiæfen regulations for posting, 
posting establishment. 

©efrogt'le vt freight, charter, -er c -e freighter, 
charterer, affreighter. -ning c freighting, chart- 
ering, affreightment. 

©efrogt'niugSlagent chartering agent. -Betient 
chartering clerk. -lotttor chartering offlce. 
•tontraft contract of afFreightment. 

aSefri' vt (fætte i gri^eb) free, set free, release, 
liberale; ~ for deliver el. save from, rid of, (frt= 
toge) exempt from. -etfe c freeing etc, deliver- 
ance, delivery, release, liberation, enfranchise- 
ment; riddance; exemption. -elfeScb oath of 
purgation. -elfeSfrig war of deliverance. -er e 
-e deliverer, liberator. 

©efrugt'le vt Oorben) fructify, fertilize, (om 
^Jlantcr og ©Qrj fecundate; (fun om S)Qr) im- 
pregnate; fig fructify. cife, -ning c fructifica- 
tion, fecundation, impregnation. -enbe o, fig 
fruitful. 

Sefr^gt'le vt apprehend, dread, fear; bet er at 
- it is to be feared. +-elig a to be feared. 

SSefr^n'fet a fringed. 

!6efugt'|e vt moistea, wet. -cIfe, -ning c 
moistening etc. 

9$efu(bm(cgt'ig|e vt empower, authorize, com- 
missiou. -et a authorized; _ TOinifter pleni- 
potentiary; — c agent, assignee, proxy. -cIfe c 
authorization. 

»efæng'c vt infect: -gt meb Utøj infested w^ith 
parasites. -Ife c infeetion. 

SSefær'bet a frequeuted; crowded. 

Sefæfti'e vt (fæfte) fasten, fix, secure, attach, 
_ igen; refasten; (ft^rfe) conflrm, strengthen; (en 
©tab 0. 1.) fortify; for at _ ftg >?aa %xontn in 
order to establish himself firmly on the throne. 
-elfe c fastening etc; attachment; conlirmation; 
fortiflcation. -elfeSmaabe mode of fastening. 
•ning c fortiflcation; $immelen# ubflrafte _ the 
firmament of the heaven. -ningStunft fortiflca- 
tion. 

Seføjle vt entitle, authorize, warrant, -et a 
entitled, competent; (grunbet) well-grounded, 
just, legitimate, justifled, sound, -elfe c author- 
ity, competence, title. 

S5ef«I'ie vt feel, finger, -ing c feeling etc. 

+SJef«I'ge vt follow. 

+5Bef«'re vt traduce, calumniate. -Ife c ca- 
lumniation. 

_ »eg [ubt. t 93ei, *S3e'g; ligefaa i alle be følgenbe 
®mf. og SlfJ.] n pitch; !^t)o fom rører beb - Be= 
fraitteS btbl they that touch pitch will be deflled. 

Segaa' vt commit, (oærre) perpetrate; _ ftg 
get on, rub on; man fan tf le _ ftg meb ^am there 
is no living el. agreeing with him. -etfe c com- 
mission. 

SSega'be vt gape at, stare at. 

Seg'agttg a pitchy. 

8ega'ti|e vt meb endow with, bestow st on, 
grant st to. -elfe c endowment, gift(s), gifted- 
ness, capacity, intelligence, -et a gifted (meb 
with), talented, elever. 

Seglblenbe pltch-bleude. 

SSege vt pitch, pay (with pitch). 

Cegcgn'c vt treat, behave one's self towards. 
■Ife c treatment, behaviour. 

S9egej'ft|re vt inspire, animate. -ret a enthu- 
siastic, ardent, in ecstacy. -ring c inspiration; 
enthusiasm, passion. ©eg|et a pitchy; be -be ajrenge the tars. -fattel 
torch, link. -fingret a light-fingered. 

SBegge a both, (Ooer af lo) either; »i _ both of 
ns, we both; _ to both; _ ®ele both; ^villi _ 
both of whom, who both of them; i _ ^tlfælbe 
in either case; en for _ og _ for en jointly and 
separately. -ftebS adv in both piaces. 

a3eggrQbe pitch pot. 

93eg^ar'ber pi Begua'rds, Begha'ids. 

i8egt)ortiit3 stone-pitch. 

SBeg^i'ner pi Beguines. 

SBcgéætte pitch cap. 

Segiue vt give up; — vr ftg go, repair, pro 
ceed; (fjænbe) chance, come to pass; J, strain; 
* cease; _ ftg paa SSej set out; _ ftg faa en atejfe 
set out on a journey. -n^eb c er event, occur- 
rence, incident; rig paa -er eventful; fattig paa -er 
uneventful. 

iBeglfoge pitch cake -febel p.-kettle. -foft [o, 
p.-mop. -franS p.-ring, pitched hoop. -fttglL 
>1> logger-head. -ful jet, caking coal. M 

93egto' vt gape, stare el. gaze at. -t-en B 
staring. • 

!8eg{ntanb pitch-buruer; p gifte en en - flatten 
one's nose. -naaber pi ^ old oakum. 

+S3eflni'be vt rub. 

a3eg|ølie pitch oil. -opal resinous quartz. 
-))anbe p.-pan. -pap, -^JO^Jtr tarred paper. -Jiloftcr 
pitch plaster, -potte pitch-kettle. -))rant ]> 
-boat. 

SBegram'fie, -ning fe SScfamte. 

SSegra'Ue ot bury, inter, entomb; Jig bury 
-Ife c -r funeral, burial, interment; inhumatioii; 
(dSraofteb) tomb, burial place, (muret) vault; 
tvp out, omission. 

SBegro«eIfe§| afgifter burial dues. -bag day of 
(one's), burial, burial-day. -gilbe funeral (feast). 
-ft«{tibeligfteberobsequies. -lo^jcIfeCSraB. -tontor 
undertaker's offlce. -omfoftninger funeral ex- 
penses. -|)Iabé burial ground. -ret right of 
burial. -felflab burial society, b. club. -fliffe 
funeral rites, -flcb burial-place. -abbalg: ^en= 
oift til _ postponed sine die, proposed to be 
read that day six months. •UtefCtt burials, 
burial regulations. 

gjegreb n notion, idea, conception, concept 
(om of); (Sone) apprehension, intelligence; fort 
_ abstract, compendium; i fort ~ concisely, in 
a nut-shell; i -et notionally; 'hurtigt _ quickness 
of apprehension; langjomt - dullness of a.; gøre 
fig et - om form an idea el. notion of; bet ^ar 
jeg ifte _ om I have no idea; bet obergaar alt _ 
it is past all comprehension; ftaar el. er i _ meb 
at is going to, about to, ready to, on the point 
of, in the aet of. S3egreb8|bcftemtnclfc defini- 
tion, -en^eb notion-unit. -farbtrring confusion 
of ideas. -lære logic. -mæSfig « rational. 
+-rigtig a logieal. -nbbifling chain of reasoning. 

S8egri'b|e vt eomprehend, understand, (tænfe 
fig) conceive. -elig a comprehensible, conceiv- 
able; F bet er -t I believe you, that goes with- 
out (the) saying; fagte at gøre ^am -t tried to 
make him understand, -eliglieb c comprehen- 
sibllity, eonceivableness. -eligbid adv of course. 
-elfe, -ning c coiuprehension. 

+33egrlnc vt grin at, laugh to scom. M 

93egri{)) c wax-end. S 

SJegro'et a meb overgrown, overrun with. ■ 

a3egrun'b|e vt (lægge ®runb) ground, found, 
establish; (gttie (Srunbe) prove, makegood, make 
out; (ubgøre ®runb) be the motive of, oceasion; 
t (grunbe ober) ponder on; er -t i el. paa is 
owing to; -t well-founded. -elfe c establish- 
ment; proof, confirmation; reasons, argument(6). 
•er c founder. 

93egr(C'b|e vt deplore, mourn, lament, bewail. I «eg 4a Scl^ -elig a deplorable, lamentable. -elfe c -r lament- 
aiion; J^eremiæ -r8 Sog the lamentations of 
.Teremiah. 

Seflræn'f |C vt bound, limit, circumscribe : _ fig 
draw the line. -et a limited. •ning c limita- 
tioD, restriction, circumscription; limits; lenbet 
ftn _ has discovered his limitations, linows his 
depth; be meiineffelige (SbnerS-the limit of human 
capacity. •ningijlabe boundary plan. 

8egjffc paying-ladle, pitch-ladle. -fob shin- 
ing .soot. -fort n pitch black, pitchy. -traab fe 
•viio. -trojc (Jack) tar. -tero bituminous turf. 

SJcgun'fttge vt favour, countenance, encour- 
ai^o; -t af favoured by, under favour of. -Ife c 
I favour; preference, countenance (iib. p/)- 

-Scgt) be vt pour on. 

2}cgi)nb'ie, -bte, -bt, vt & i begin, commence, 

iter upon; _ at tale begin to speak, commence 

.(■aking; _ at, f take to el. fall to -ing; _ igen 
■jogin again, (t) recommence, resume; - paa nXf, 
Vaa igen begin over agaiu, start afresh; fibcn jeg 
engang ftar -bt my hånd being in; bet -r at fne 
it sets in snowing; 3}interen -r tibltg the winter 
sets in early; _ fin e^en ^uS^olbning set up for 
one's self; - et n^t Seonet turn over a new leaf; 
ban -bte (fit iiib) iom rtntpel StrbejbSmanb he began 
the world as a common labourer; oel -bt er ^ato 
fulbenbt well begun is half done, a good be- 
ginning is half the battle; t)tjab fta( jeg nu _ paa 
what is to be done uow? -cif c c -r beginning, 
eommencement, outset; i -n at flrst, in the be- 
ginning; lige i -n at the very beginning, i -n af 
?^eIttoget on opening the campaign; fra -n til 
©nben from beginning to end; -n til @nbcn the 
beginning of the end; beg^nbe meb -u begin at 
the beginning; tage fin - begin; gere -n take the 
first step; al _ er foær the dififtculty is in the 
outset. 

SegQn beIfeS|bogftatt initial; -er ti/p capitals; 
ftort _ initial capital. -grunbe rudiments, be- 
ginnings, principles, elements, -^oftigljcb initial 
velocity. -linie initial line. -(junft beginning; 
(3æmb.) terminus, -f^ænbigficb initial tension. 
-træt opening move. — SBegtjnbcnbe a incipient. 

Segl^n'ber c -e beginner, tyro, novice; Stole 
for -e primary school; Sroen? - og J^ulbfommer 
the author and flnisher of our faith. -arbejbe; 
et _ the work of a beginner. -tucfuS course of 
lessons for beginners. 

Segæ'r n desire, appetite, mere demand. 8e= 
gærle >:t lattrao) desire, (ogfaa bibl) covet; (for- 
lange) request, solicit, ask for; fføbet -r imob 
Slanben the flesh lusteth against the Spirit; _ til 
Segte ask, demand, in marriage. -c lel. -ingå) 
-ettne appetitive power el. faculty. ^Begæring 
'• -er desire; request, demand. 93egærtig a 
desirous (efter of); (graabig) covetous, greedy; 
mere in demand, in favour; _ efter at eager el. 
anxious to. S3egærUg(cn) adv greedily, eagerly. 

Segaerlig^eb c -er (Slttraa) desire; (efter »JJenge 
0. l.i cupidity, covetousness; anxiety. 

:8e^aa'ret a hairy. 

Se^a'ø n pleasure, gratification, satisfaction; 
(Dnbe) grace; efter (fit eget) - at pleasure; efter -I 
as you please, as you like; finbe - i take plea- 
sure in, be taken with; ^»i§ jeg finber ~ i t)am 
if he is to my liking; gøre en til ~ jilease one. 

Se^a'ge vi please; font 35e r as you please; 
Ijoab -r? Sir? Ma'amV beg (your) pardon. Sir! 
(Ma'am!); f What? Eh? 2)e -be at bemærtc you 
were pleased toobserve; be^ag at tage $labS please 
to sit down, sit down (if you) please; — vt bet -be 
barn at he was pleased to; bet ^ar -t Øub at it 
has pleased God to; bborlebeg -r bet ®em? how 
do you like it; -r De Se ? will you take tea f — 
■•■ vr _ fig i take delight in, affect. Set^agetig a ag^reeable, pleasant, pleasing, ft)ettommen) 
gratifying, acceptable; gøre fig _ for make one's 
self agre eable to, ingratiate one's self with; bet 
er mig meget -t at I am very happy to; jeg ^r 
bet ganfte -t ber I am very comfortable here; jeg 
ubbeber mig DereS -e TOebbelelfer I request the 
favour of your Communications. SBe^agelig^eb 
c -er ((Sgenftab) pleasantness, agreeableness, 
amenity; -er delights, comforts, amenities, (gt 
tringer) civilities, compliments, amenities; man 
^ar ben _ at you have the ad vantage of (el. 
that). — aSetiagelUft desire of pleasing. -Hften 
a desirous to please. -f^g a over-desirous to 
please, coquettish. -fflge excessive desire of 
pleasing, coquetry. ' 

93cJ)n!'|te vt hoe. -niwg c hoeing. 

!l3e^anb'|(e vt (^aanbtere, omgoaS mebi handle, 
manage, deal with; (t)el, ilbe) treat, use; (brøfte) 
discuss; (^anble om) treat of ; (^Patient) treat, 
attend: _ en ilbe use one ill, illtreat one. -Hug 
c management; treating, treatment, usage; dis- 
cussion; cure. -lingåmaiibe manner, mode of 
treatment, mode of dealing with. 

!8et)anb'ftct a gloved. 

SSe^cnjnøb ben(nut), Moringd pterygogperma. 
-olie oil of ben. -rob bennut root. 

33efterff'|c vt rule (over), govem, sway, master; 
mi/ (om aSeliggen^eb) command; _ fine iJibenjTober, 
fig felD, fin Stemme o. 1. be master of, control; 
iabe fig _ af be governed by, under the control 
of. -elfe c rule, sway, dominion, mastery, com- 
mand. -er c -e ruier, lord, master; be S^roenbeS 
_ the commander of the faithful. -erin'be c -r 
mistress. 

SBeftjcr'tct a stout-hearted, dauutless, intrepid, 
resolute. -^eb c courage, intrepidity. 

a3e^)(el))'|e rr fig meb make (&) shift with. 
■clig u »ære en _ help el. assist one, lend one 
a helping band. -eliglycb c assistance, -fom a 
ready, shifty. -fom^eb c readiness, manage- 
ment 

SSeQoIb' c; i)a\}e i ~ have on band, in reserve; 
er i _ remaius, is left; i gob ~ in safety, safe 
and sound, safe and well. — 93e^oIb|e vt retaln, 
keep; Iabe en _ nt leave st to one; Iabe en - 
Sibet spare one's life; _ fiioet save one's life; 
^an ftemte for at - bem he voted for their reten- 
tion; ^an tunbe ingen 2;ing - he could retain 
nothing on his stomach; _ for el. \)oi fig felo 
keep to one's self; _ gatten, grotlen paa keep 
on one's hat, coat; - nt tilbage have st left, 
remaining. -ett a: (bel) - safe, in safety; _ 
Sure course made (good). -er c -e reservoir, 
receiver, container, -ning e -et (af SJaret o. I.) 
stock (in band), supply; (^eft) surplus, remains 
l>l, remainder; (ftaéfe ) cash balance. 

fBtifoV (*'-bo'D), n & a need, requirement, ne- 
cessity; bet gøreé _ it is necessary: babe _ for 
nt, ^aoe nt _ need, lack, have need of, stand 
In need of, st; efter - as occasion requires; 
when required; ^ar til - has a competency; 
gøre fit - do one's business. 

S3cf)ug'ge vt rough-hew. 

©C^æf'te vt burden, encumber; -t meh ©bgbom 
afflicted with disease; -t meb SSanfteligbeber beset 
with difficulties; -t (meb ®ælb) encumbered 
(with debt), in vol ved. 

Se^cen'biB (t »Seljænbe) " handy, adroit, dex- 
terous, deft, (i iBebcegelicr) nimble. -Ijeb c handi- 
ness, dexlerity, adroitness, nimbleuess. -^ebé- 
tnnfi sleight-of-hand trick. 

Se^ang e vt hang (round); gobt el. ftærlt -gt 
(om ^unb) long-eared, with fine hangiug ears; 
• blioe -nbc meb, fe ^ængenbe. 

Sei)ø'rig o due, proper; i _ gorm, Dtben iu S3el) 44 ^^ef due form, order; i _ ©tonb in proper condition; 
paa ~ TOaabe duly; — adv duly. 

lBet)«'tic vt need, want, require, stand in need 
of, have occasion for; bet -§ iffe there is no 
need of it, no occasion for it; ®e -r tun at 6efale 
you need only say the word; bu -r itfe at fomme 
you need not come; bet -r ifte at bære fanbt it 
may not be true; jeg -r to Zirnn til ot it takes 
me two hours to. 

9ttfe\)'U vt plane. 

Seja'e vt answer in the affirmative, assent to; 
-nbe a affirmative; — adv in the affirmative. 
■Ife c affirmation, assent. 

Scjamrc vt hemoan, bewail, lament. 

SBejbfe vt {%xæ) stain; (Som) steep; {%øi) mor- 
dant. Sejbfc c -r stain, wash; steep; mordant 
-tttit spirit printing. S3eji>§nittg c staining etc; 
fe åfBrænbing met. 

33ejt|e vi til malse love to, vyoo, court; fig 
covet, court; _ til enS ®unft court one'.s favour, 
currv favour with one. -en c wooing etc, 
couTtship. -er c -e wooer, suitor, lover. 

*»eitc vt fe ®ræife; fe Seibfe (Sej); — vi fe 
®ræ8fe. — ^^SBcjte n -r fe ©ræSning; (9tqn) bait. 

SBcitel c -er chisel. 

aSefoi'er c J, tripping-line. 

»cfnffc vt fe aSeftnbe. 

SBetenb'lc vt (ttlflaa) confess; (goroe) follow suit; 
ille at _ not to foUow^ suit, to renounce el. re- 
voke; bet maa jeg _ I know it to my cost; — 
vr fig til en SReligion profess a religion; _ fici 
ff^lbig plead guilty. -elfe c -r (Jilftaaelfe, Zxoh) 
confession; (af 9Jeligion) profession; goa tit - 
confess, make confession, make u clean breast 
of it, P own up; bringe en til _ make one con- 
fess. -elfcéIflS a religiously indifferent. -clfe8= 
fftiftct symbolic books. -ctfeSftrll* controversy 
about the confession. -er c -e professor, fol- 
lower; t confessor; ©bbarb -en Edward the Con- 
fessor. 

S3elent)t' a (well-)known, (tun om SJJerfon) 
noted, (ifte om Sperfon) familiar; et ~ Slnfigt a 
familiar face; bet i^bet _ it sounds familiar; 
almtnbeltg _ (oltfor) bel - notorious; bet er al= 
minbeltg - ot it is common knowledge that; bet 
er mig _ at I know that; (fao bibt) mig - at as 
far as I know; en af be meft -e one of the best- 
known; fom ~ as is (wellj known, as you know, 
it is well known that; ~ for famous for; _ for 
at bære known to be; _ m e b (en el. nt) acquainted 
with; tiHob mig at gøre ®em _ meb |)r. N. allow 
me to introduce you to el. make you acquainted 
with Mr. N.; blibe ~ meb nt be informed of st; 
gøre fig - meb acquaint one's self with, make 
one's self acquainted with; gjøre fig _ beb brin.y 
one's self into notice by; — oil itfe bære bet - 
is ashamed to own it; jeg fan ifte boere ~ at I 
would not have it known el. supposed that, 
ilte biHe bære en _ disown el. cut one; bu fan 
itte bære ben Jpat - you cannot show your face 
with that hat on; bu fan itfe oære anbet ~ you 
cannot in honour do otherwise. — SBelenbt c -c 
acquaintance; en gob - a friend. -gøre vt make 
known, publish, notify ; (i ffllab) advertise 
•gørelfe c -r publieation, notiflcation, (official) 
notice; advertisement. -^cb c notoriety. -manb 
fe Senbtmanb. -flttt n -er acquaintance; (Senbflab) 
knowledge; gøre el. ftifte - meb get acquainted 
with, make the acquaintance of; gøre nærmeri- 
_ grow more familiar, improve the acquaint- 
ance; beb nærmere _ on more familiar acquaint- 
ance; jeg ^ar intet ~ til ^am I am not acquainted 
with him. -ffoB§lreb§ acquaintance. 

aSetige, Sctifl'c vt peer at. 

Seffafl'n c -er snipe, Scolonax. 

I^etla'gie vt lament, deplore, regret, (en) be sy, 

1 sorry for, pity; _ fig ober complain of; jeg 
meget at I am very sorry that; bet er at _ it 
a matter of regret; l^an er meget at _ he 
greatly to be pitied; _ fig for en ober complain 
to one of. -ellg a deplorable, lamentable, 
regrettable. -elig^eb c deplorableness. -elfe^ 
-r regret; -r lamentations. -elfeSticerbig a pitfl 
able, to be pitied; fe -lig. fl 

SBellat'Ic vt blot et. spot with ink. " 

^tliaYpt vt applaud, clap. 

SBellem'Ime vt oppress. -t a anxious, nneasy, 
faint, heart-sick, down-hearted. -melfe o, -t^i ' 
anxiety, uneasiness, heart-sickness. 

SScttif'Ie vt cast a blot et. stain on. 

SBclti'ne vt daub, smear. 

a3etli))'^e vt clip, cut, (^æt o. 1.) trim; 
curtail. 

SBeMift're vt paste over. 

aSetlum'ret « close, oppressive, sultry, stufify. 

^tUct'it vt f. eta. en S8æg, et %ax>\i meb nt 
paste, glue el. gum st on. 

aScttæ'bje vt deck, clothe, cover; _ meb $apir 
paper;. _ meb S3ræber, ^lonter board, plank; _ en 
9Rur meb ©ten line a wall with stone; _ meb 
fflJetoH)laber case; - et ©mbebe fill el. occupy an 
Office; SKarter -bte meb SSlomfter fieids decked el. 
enameled with flowers; -bt meb en SBærbig^eb 
clothed, invested, vested, with offlce, authority; 
aiiagiproten er -bt meb benne rø^nbig^eb this 
power is vested in the magistrate. -h-elfe c 
clothing. -ning c (bet at b.) clothing etc; concr 
boarding, lining, casing, (inbb. i 6ttb) ceiling. 

9Je!tæbntng3|genftonb article of clothing. 
-^jæl)) relief in the shape of clothing. -fette ^ 
serving-mallet. -mur lining-wall, revetment 
(-wall). -fftante textile plant, -ften facing-stone. 
-ftof textile fabric -ftifte fe -genftanb. -isn 
facing-sod. 

iBetnc'b, SBetni'6 n: bære i _ be at a pinch, 
J, jammed (in). — Sctnib'e vt stint, pinch; ^ 
jam, stop in; ~ fig »1/ get jammed. -t*rn J, nip. 

iBctom'Itne vt get, obtain; agree with; benne 
SRet ^ar itte -t mig bel this dish has not agreed 
with me, has disagreed with me; bet bil _ ®em 
bel it will do you good; bet befom ^am ilbe at 
^an he fared the worse for -ing; bel - ! you are 
welcome (to it) (itte efter 39orbet), iron much 
good may it do you, I wish you joy of it. -fl' 
c sufficiency; faa fin - have one's fill, have 
enough, (fin 9{eft) be done for, served out. 

SBeloft'le pay el. defray the expenses of; jeg 
tiar -t mig en nt) Sjote I have been at the cost 
of a new coat. -eltg o expensive, costly. -eHg= 
^eb c costliness. -tttng c -er cost, expenses, 
charge; føre, fætte en i - put one to expense; 
gøre _ '^aa spend, lay out, money on; meb en 
_ af at an expense of; )(>aa min ~ (ogfaa fig) at 
my expense el. cost; paa egen ~ at his own ex- 
pense; )faa. _ af fig at the sacrifice of; )(>aa 3an^ 
^ebenå - at the sacrifice of truth. ■ 

*a5elrabf'c vt scratch, scrape. ^ 

39c!rott'f|e vt wreath, crown [with a garland. 
-ning c wreathing etc. 

SBefrt'ge vt make war upon. -Ife c making 
war upon. 

aSetræf'te vt (ftabfæfle) confirm, corroborate, 
bear out; (bejae) afflrm; (bebibnej certify, (officielt) 
legalise; en -t ®enpart a certifled transcript, a 
legalised copy; 8?t)gtet ^ar itte -t fig the rumour 
has proved to be unfounded, there is no corro- 
boration of the rumour; gormobningen t)or itte 
-t fig the conjecture is not borne out by the 
facts; bet ^ar -t fig at it has proved true that. 
-Ife c confirming, conflrmation, corroboration; 
affirmation; verification; til bet§ - in witness eli J '^d 45 S8cm liuiouy whereof. -nbc a affirmative; — adv 
the affirmative. 

■^Sefsem' a (paSfcnbe) flt, fltting, proper, sult- 
le; I belejlig) convenient; (let) easy; (magelig, 

.jgelig) commodious, comfortable; _ til et (£m= 

.DC flt el. qualified for an offlce; gøre fig bet -t 

Miake one's self at home; tage fig bet -t take it 

■ isy; I)Dtå bet falber fficm -t if it suits your con- 

■uience. -Jjeb c fitness; suitableness; com- 

odiousness. -me vr fig til nt persuade one's 

if to, submit el. condescend to; - fig til at 
l'ievail on one's self to, per.suado oue's self to; 
'-r ~ fig efter, fe 9Jette). !BeIucinme(tg a com- 
modious, convenient, comfortable. %iett>enttne= 
ligget) c -er comfort, convenience, accommoda- 
tion; '•■ dwelling, apartménts; elfter (fin) _ is 
fond of (his) ease; efter fin _ at his convenience; 
iiioetg -er the conveniences el. comforts of life; 
til _ for the convenience of 

SelQnt'Itre vt grieve, trouble; — vr fig for be 
concerued about; _ fig meb trouble one's self 
With; - fig om care about, trouble one's self 
about; ingen -r fig om at nægte no one is con- 
cerned to deny; -r eber berfor iffe for ben ®ag 
i ?(Rorgen take therefore no thought for the mor- 
row. -ret a (ooer, for -fom) concerned, anxious 
(about, for); btbl uærer iffe -be for noget be care- 
ful for nothing. -rtng c -er care, concem, 
anxiety; bibl bu gar big ~ og Uro meb mange 
Sing thou art careful and troubled about many 
things. 

9ttcem'p\e vt combat, struggle with, contend 
With. -cife c (af) fight (against). -er c -e ad- 
versarj'. 

^tlaa'nt vt encvimber. 

93clabt' a meb loaded, oppressed, (SQgbom) 
infected, with. 

©elagt' a loaded, furred, foul (tongue); veiled 
(voice). -tfth c foulness. 

Selaft'le vt load, charge; mere (enS Sonto for) 
debit el. charge (one el. one's account for). 
•ni«fl c weight, load. 

Setd'tie vt prepare; — - w _ fig paa prepare 
(one's self) for, make ready for; -t paa prepared 
for. -Ife c preparation. 

©ele' vt laugh at, deride, ridicule. 

93cle)'lig a convenient, seasonable, opportune; 
naar bet er ®em -t when(ever) it is convenient 
to you el. suits your convenience; gribe bet -e 
JCieblif take time by the forelock; adv oppor- 
tunely, just in time. -^eb c opportunity, op- 
portuneness. 

©elej'rlc vt besiege, lay siege to, beleaguer. 
-er c e besieger. -Infl c -er siege. 

Se(ej'ring3|arlieibcr besieging operations, -ar« 
Htteri. siege artillery. -batteri siege battery. 
'tictt besieging army. -frig obsidional war. 
•Ittnfl art of besieging. -ffijtS heavy artillery, 
battering train. -tilftanb state of siege; lille _ 
petty s. of siege; erflcere en i&t) i _ declare a 
town in a state of siege. -tvopptt besieging 
forces, -ticerter approaches. 

99e(emnit' c -er belem'nite. 

99elcm'r|e vt encumber, lumber, hamper, im- 
pode, burden, clos, (fun fig) saddle. -Ing c 
eiicumberment. 

93ele'n|c vt enfeoff, invest, -tng c enfeoflfment, 
investment. 

^tieta'qt c flrst floor. 

Sete'oen « polite, courteous, urbane, -^eb c 
politeness, urbanity, courtesy. 
- Oelgijen n Belgium. -er c -t, -erin'be -r 
Belgian. -ft a Belgian, Belgic. 

Selgrab n Belgra'de. 

Uelig'ge vt lie with. 

9elig'gen|be a lying, situate, situated; nær - fe nærliggenbe. -^eb c -er situation, site; (geogia= 
fifl) position; (meb denf^n til SBejr, ©ol o. 1.) ex- 
posure, aspect; (58ærelfer8 inbfiQrbeS) arrange- 
ment. 

»eliftning <• J, fe 8ift. 

8eti'ti|c vt animate. -et a animated, spirited. 

»caetriff c -er belletrist, -iff a belletristic. 

93cUt@ c -er daisy, »c gowan, Belliv perennin. 

Srlo'bct [aa] purt promised. 

»cltet the Belt; HiHe «elt the Lesser Belt, 
Little Belt; ©tore «elt Great Belt. 

!Settfajar Belshaz'zar. 

©elub fd||er c -eBiluchee', Belooche', Balochi'. 
-iftan n Beluchistan (etc). 

fdtlu'Qa c -er fe jpbibfifl. 

-fSBetugt'e vt smell at. 

8ettt'r|e vt (secretly) watch el. listen to, keep 
a watch on. -er c -e watcher, spy. -inø c 
watching. 

SBel^'fe vt light, light up, illumlnate: fig throw 
a light upon, illuminate, elucidate. SSclQ 'Ætling 
'; lighting etc, illumination, light; i biåfe -er in 
some lights. — 8cI^§ningå=ap<)arot illumiuatiug 
apparatus. -gai? illuminatiiig gas. -ubgifter 
lighting expenses. -Otebfte photogen. -oæfenet 
the lighting of the streets. 

iBelQ'be vt belie. 

aSelfle'bre vt, mus leather. 

93el(rg' »i covering, coating; (i |)ofpital o. 1.) 
number of inmates el. hånds. — iBr(«g|ge vt 
cover, coat, case, overlay; (tnbttenbig) line; _ meb 
atrreft put under arrest; '■' _ en SBaab make fast 
a boat; (meb SSebifer o. 1.) support; _ meb 9911) 
lead; - meb Sroften o. 1. pave; _ meb SBræber 
board; _ meb ©ttater support with quotations; 
_ meb Srlifer flag; _ en gæftning invest a fortress; 

- en ®ru6e employ workmen in a mine; ~ meb 
©ræStøro sod, turf, _ meb bobber copper, sheath 
with copper; _ meb Rbitteringer furnish with 
vouchers; _ meb fiænfer load with irons; _ meb 
9Koatter mat; _ meb SJJarmor pave with marble; 
_ meb et 9?aBn give a name to; ^on »eb gobt at 

- fine Drb he is a fair-spoken man; \)a\>e Set til 
at _ en ©eng (paa et 4)ofpital el I.) have the dis- 
position of a bed (at an hospital, almshouse); 
(meb ©forpe el. 1.) incrust; (©pejle) Silver, - meb 
en ©traf set a punishment on; belagt meb 2olb 
charged el. burdened with a duty; fe SBelagt. 
-gelfc c covering etc. -nittg c -er covering etc; 
©fræbberé _ stay, tape and buckram; fe Selagt^eb. 

8elæ'r|e vt inform, instruct, teach; labe fig _ 

be taught, take advice; enbe a instructive, 

(jEone) didactic -elfe, -ing c information, in- 
struction. 

S5tlæ§'fe vt load, charge, burden. -Ife <■ 
loading etc. 

SJclæ'ft a well-read, conversant with books. 
-^eb c (extensive) reading. 

S3el«'b n, pi =, amount. — 9tiabt ftfl vr til 
amount to, come to, make; ^tjor ^ojt fon bet _ 
what may it come to?' 

)6et«tt'n|e vt reward, recompense, remunerate. 
-er c -e rewarder, requiter. -ing c -er reward, 
recompense, remuneration, poet meed; (51Jri86.) 
premium, prize. 

Sem'a|(e vt bepaint, daub. -Ing c daubing. 

Setnan'bje vt j, man. -fng c mannlng; eoncr 
complement, crew; ©fibct ^ar fin fulbftænbtge - 
the ship has her complement of men. -ingd= 
tifte crew's list. -ingSregnlatio scale of man- 
ning. 

SJemelbt" a said, aforesaid. 

IScmcft're fig vr make el. render one's self 
master of 

iBemibiet a of means, well oflf, wealthy. 

-^8emo8'fet a mossy, overgrown with moss. 58eni 46 S3en Øem^n'&ige vt authorize, empowcr, commis- 
sion. -Ife c authorization etc, sanction; concc 
l'ull power, power of attorney, warrant, author- 
ity; eftei _ by authority; gttie _ til authorize. 

^tmanq'c vr meb p meddle with. 

83ein(crt'|e vt (lægge SKærte til) perceive, notice, 
note, (ogfaa i 23et. ptre) remark, observe; + = 
6ett)be; ieg tiUober mig at ~ I beg to remark, 
observe, mention; bet fortjener at -§ it deserves 
notice; gøre fig -t make one's self conspicuous, 
-ellg a perceptible, perceivable, noticeable. -elf c 
c -r signification, meaning, acceptation, sense 
■ninfl c -er remark, observation; gøre -er »eb 
remark upon. 

tScmøg'e vt begrime, befoul. 

-t-SBemoje vt, fe Umage. 

S3en n, pi == {+ joc -e) (i Segemct) bone ; 
(Sem, p. 9!J?jøbler, SSintet o. 1.) leg; gjorbe lange _ 
made good use of his legs; et febt _ a good 
prize; tage -ene ub af bone; benne @ang er bet _ 
of mine _ bihl this is now bone of my bones; 
fpænbe - for en trip one up; fætte bet Bebfte _ 
foron put one's best leg foremost; orbejbe i - 
work in bone; ber er ingen ~ i bet it is all plain 
sailing; ^ar - i Sftæfen (el. ^anben) has plenty of 
backbone, has a (little) will of his own; tage 
-ene meb ftg, P stir one's stumps; falbe o ber 
fine egne _ stumble over one's own legs; ^an er 
altib paa -ene he is always on the move; jeg 
^r »æret paa -ene ben fiele ®og I have not been 
off my legs all day; ^e(e ^ujet er paa ene the 
whole house is astir; fomme paa -ene igen regain 
one's feet, recover one's legs; faa ®e er aEerebe 
paa -ene igen so you are come round again; 
hjælpe en paa -ene (ogfoa fig) set el. put one on 
his legs; bringe el. ftiUe en ^ær paa -ene raise an 
army; ton ifte ftaa paa -ene cannot stand on his 
legs; ftoo paa fooge ~ totter, be in a tottering 
oondition; ftoo paa egne - stand upon one's own 
bottom el. legs, stand alone, be self-sustaining 
el. self-supporting; man Ian ilte gao poo et ~ joc, 
p you must wet the other eye, gaar paa fine 
flbfte _ is on his last legs; gioe en _ at gao paa 
make one find his legs; toge -ene paa ^llatten el. 
tage til -§ take to one's heels; er boorlig til -S 
is a bad, poor, walker; gøre fig ub til -i become 
restive. 

■*!Be»t a straight; -t adv straight, right. 

9enaa'b|e vt (en gorbr^ber) pardon; _ en meb 
nt favour, grace, one with st, confer st on one; 
_ en paa Sibet pardon one his life. -etfe c 
favouring etc, favour, grace. -ning c b. f.; 
(©ftergioelfe af ©traf) pardon, mercy. 

S3ettaa'btting§ I antegning petition for mercy. 
-iteii letter el. charter of pardon, -gcunb mo- 
tive for pardon, -ret pardoning power, prerog- 
ative of mercy. 

93en|aare vein of the leg. -agtig « bony, 
osseous. -ant))Uteret a with his leg amputated. 
-arlicjtie bone articles. -arbejber worker in 
bone. -flflc bone-ash(es). 

©c'n|beftabigelfe injury to a bone. -bctæn> 
belfc inflammation of the bone, osteitis. -itltce 
gelfe movement of the leg(s). -bor trepan. 
-branb necrosis. -brub fracture. -brubftyge fe 
-f!ør^eb. -brufl ossein. -bræl Sf c bog-asphodel. 
Narthecium oKsifragum. -bagning structure of 
the bones, skeleton. -ccHc bone-cell. -bannelfc 
bone- formation, osteogeny, ossiflcation. 

Senbe c -r, 33enbingfube basket for catching 
snails on the bottom of the sea. 

8e'n|brcjer turner (in bone), -b^nge heap of 
bones, -b^r vertebrate animal. -e vi of run 
away, bolt, leg it. -ebber caries. 

Senebift' Ben'edict, Ben'net. -e Benedic'ta. 

!IBenebtftt'ner|{(ofter Benedic'tine monastery. 5 -tnunt Benedictine (monk). -nonne Benedictine 
nun. -orben order of St. Benedict el. Bennet. 

»enebilt'Irob, -urt fe sReHiterob. 

©encfl'ce c -r ben'eflt; t)ar fin førfte _ takes 
her first benefit. -foreftiUiug benefit, bespeak 
(night, performance), tieket-night. S3enefl|ce'ret 
®obg lands appropriated to church livings or 
other public offiees; _ (gog suit in formå pau- 
peris. -ciant' c -er person who takes the bene- 
fit. -cla'niuS) c ben'eflced clergyman. -c'ium 
n fe 83enefice. 

SBenenbe c end of the bone el. leg 

i8en|et » fe -ogtig. 

Se'nifcbt bone grease, fe -olie. -fil bone-flll 
med raspatory, surgeon's rasp. -fiff osseous fish 
teleost. -flif(e) bone=splinter. -forbinbelfe ar- 
ticulation, -fri a boneless; -t S!øb boned meai. 
-fulb a bony. 

aSengailcn n Bengal; -e'fcr c -e, -eferin'bc -r 
Bengale'se. -ft a Bengal; n (6prog) Bengalee; 
_ 3lb Bengal lights, blue fire; ben -e SSugt the 
Bay of Bengal. 

!iBenget c -gier tvp bar, rounce; (StælbSorb; 
brute, lout. -agtig a brutish, loutish. 

S3c nigflbning bones (as a manure). -jIoS 
bone-glass. -t)oarb c hard as bone. -^tnbe 
periosteum. -^tnbebetcenbelfe periostitis. -^ooeb 
anat condyl. -t)ug cut to the bone. -^nle, 
•^ul^eb anat cotyla. -^uS charnel-house. -jorb 
bone-earth. -terne centre of ossiflcation, ossifie 
centre. -Kæber trowsers, pantaloons; torte - 
breeches, small-clothes. -tlæbelomme trowser.s' 
pocket. -flæbcflræbber trowsers-maker. -tl(ebe= 
iej stuff for trowsers. -Inap bone-buttou. 
-tnube protuberance on a bone; fe fbulft. -træft 
cancer in the bone. -ful bone-charcoal. -ta = 
ntelle fe -plabe. -lim bone-glue. -tære osteologj-. 
skeletology. -I«å a boneless; legless; e gugle 
beef olives, poupics. -mel ground bones, bone- 
dust. -malle bone-mill, bone-grinding machine. 
•olie neat's-foot oli. -)>onfer euisse. -^»ibe 
cavity of the bone. -))labe scale el. lamina of 
the bone. -rab c & n, -er og -e skeleton. -tap 
a swift-footed . -fob surgeon's saw. -ftaal co- 
tyla. -flabe ulcer in the leg. -ffinner greaves. 
-fl«r^eb brittleness of the bones, -fmcrter bone 
-ache, osteocope. -fort bone-black. -fpat bone 
-spavin. -fplint splinter (of a bone), -ftnmp 
stump (of the leg); fragment of bone. -fttjfte 
bony piece of raeat. -fteu bone-dust. -fubftan§ 
osseous substance, bony structure. -foulft exos- 
tosis. -f^gbom disease of the bones, -ftiftem 
osseous system, -fem anut suture, -tang bone 
-nippers pi. -tej F legs; gobt _ streng el. well 
-made legs. -ubbætft fe -fonlft. -ulb gare. *-urt 
fe Srogetlo. '•■-beb c spindle-tree, Euonymur, *fe 
Srifitorn; (fe ogfaa nbfr.). 

93enob'|et a uneasy, nervous, shaky. -elfe c 
uneasiness, nervousness. 

*S3c'n|beb (af S3en a) fly honeysuckle, Lonicera 
xvlosteum; fe Scolttieb. -bej short cut. 

SBenibælft growih of the bones, -bærl goui. 
-bæb osseous tissue el. texture. 

i8cnt)t'te vt use, make use of, employ: (fom 
Silbe) consult, lay under contribution; _ en Sej = 
liglieb take, seize et. embrace an opportunity; 
_ Sejlig^eben improve the occasion; _ Siben make 
good use of one's time, improve the time; _ 
fin 5Eib paa bet bebfte make the most of one's 
time; — w tig of, fe SBentjtte; profit by, take 
advantage of, avail one's self of; _ fig af fin 
iJorbel improve el. push one's advantage. -Ife 
c use, using etc, improvement. -Ifedmaabe way 
of using st. 

Senji'n c ben'zine. 

^enjoe c (gum) benjamin, benzoin'. -balfam ■ -i i8eu 47 SBer ». )'. -tilomfter flo\yers of beuzoin. •gnmnti, 
-tiavpiU fe ^Benjoe. -olie benzoin oil. -furt 
éolt benzoate. -ftjre benzoic acid. -tinitur 
virgin-milk. -træ benjamin tree. -«ter benzoic 
ether. — Scnjoi c ben'zole. — SSenjoQ'I n ben'- 
I zoyl, ben'zule. 

^ 9tnas't\e vt deny, (ifle ttlftaa) disavow. -elfe 

' c -r denial, disavowal, (jur. Qnblæg) traverse. 

-e(fe3eb oath of denial. -enbe a negative; - 

©bor answer in the negative; — adv in the 

negative. 

SenaV'Ine vt name, call, designate; (t fe S3e= 

TOtnme) -nelfe (+-ninfl) c -er appellation, de- 

siKnation. -nt a (+ = Semeibt); _ %al concrete 

applicate number; Slbbition (ofo.) i -e 2oI 

inponnd addition etc. 

Stnei't fiB. fe 3iøie Tifl- 

iBeorbre vt order, direct; -t til fiettl^ under 
orders for Leith. 

Scpal |fe vt load el. fill with packages el. bag- 
gage, -ning c mi/ fe Cppofning."; 

©e)>on'f|re »t, -ring fe $anfre. 

8e()ante vt pledge, mortgage.j 

Sclpel'fct a elad in furs. 

SeVié'fe vt bepiss. 

©eplan'tle vt plant; _ ^jaan^ replant. -nlng o 
planting; concr plantation. 

©Hjlct'te if spot, stain. -Ife c /^ stainlng. 

+S3cpr>j'J>c vt fe *J5rpbe. 

9e|)ub're »f bepowder. 

+8c<»ur'pfe vt dress in purpie. 

9eraa'be vr fifl paa (en) appeal to, refer to, 
quote, (nt) plead, urge; -nbe fig paa at under 
the plea that. -Ife c appeal. 

Seraa'b n deliberation; meb ~ deliberately; 
Ⱦre, gaa i - meb deliberate with; toge i - take 
into consideration; jeg bar i _ (meb mig felB) om 
jeg flulbe gaa I was irresolute whether to go or 
not. — l^eraab a -. meb (bel) _ $u deliberately, 
advisedlv. -e (+-fjøre) fig vr meb consult. t-floa 
fe Saabflaa. 

+S3crom' n -. paa (et) _ at a venture, at random, 
at hap-hazard; boa eget ~ of one's own accord, 
on one's own authority. -me vi flx, appoint. 
-melfe c appointment. 

Strappe vt (TOur) rough-cast. 

?)erbcr c -e Berber, (|)eft) barb. -i'tt n Ba'r- 
bary. 

©erberlS' c, -buff barberry- el. piperidge-bush. 
Berberis vtdgaris. -bær barberry. 

Serbermu^ Barbary mouse. Mm barharus. 

Sere'be vt prepare; - et røoaltib prepare el. 
dress a meal; _ Sæber dress el. curry leather; 

- SSejen for en pave the way for one; _ en nt 
cause one st, bring st upon one; _ ^am SSanfIe= 
ligl^eber throw difflculties in his way; _ en en 
Oberraftclfe give one a surprise; _ en til Seben 
prepare one for death; — vr fig paa. prepare for; 

- fig tit get ready for; — berebto paa prepared 
for. -Ife e preparing etc, preparation. 

Sere'ben a mounted; gøre - mount. 

Sere'blning c dressing, -ffab n: i _ in readi- 

ss; ^olbe i - hold in readiness; ftaa i - meb at 

in readiness to, on the point of. -Uinig 

i. re'bO a ready, willing. -oiQig^eb c readi- 

-s, willingness, (frejBig, glab) alacrity, prompt- 

iide. 

Seregnle vt compute, calculate; (fiitle i 8Jeg= 
ning) put el. place to account; _ fig (i SBetaling) 
charge; jeg ^ar -t Sem bi8fe SSaret til I have 
charged these goods at; -8 fom 9Jettelfer tvp is 
charged for as corrections; -t pao intended for; 
t paa at calculated to. -elifl a calculable. -enbc 
a calculating. -er c -e aetuary. -et a eunning, 
polilic. -infl c -er computation, calcuiation; 
toge i - make allowance for, allow for; tage meb i -en count with; tog fejl i fin _ was out in his 
calculatioiis. -ingdmaabe way of calculating. 

Sercj'Ife vt travel over, traverse, p do. -fl a 
travelled; en meget _ TOanb a great traveller. 

8ercn'b|e vt, mil invest, -ing c investment. 

SBcret'Ite vt state, relate, report, record; _ en 
©t)g administer the sacrament to asick person. 
-»ting c -er statemeni, account, report; aflatgge - 
om make (draw up) a report, give an account, 
make a statement of, report. -f-ningSmanb c fe 
-ter. -telfe c administration of the sacrament; 
* fe gortæHing. -ter c e relator. 

aSerett lg|e vt entitle; -r til at liiaalt at war- 
rants the hope that; -et til at entitled to, war 
ranted el. justified in -ing; — berettiget a 
legltimate, lawful; SereS 3nbbciiBing er _ your 
objection is sound, -elfe c right, title. 

•Berg «, pi — , fe SSjærg. (3 Sammensætninger 
bruges benne ^orm i SJorge altib, Iioor ber er Sale 
om Sergboefen, og meget alminbelig ogf aa i anbre 
Silfcelbe). 

Sergamot' c -ter bergamot. -olie (essence of) 
bergamot. -tr« bergamot. Citrus bergumia. 

*S5ergc vt fe SBjærge. 

Sergen n Bergen, (i SSelgien) Mons. tSergeflft. 
Scrgfift fe SJubfift. 

©erge're (fr.) c -r easy chair. 

SBerglfoII miners; fe S3jærg=. -guarbein assayei 
of a mine. -g^Ite c ballan wrasse (»c berggil), 
Labrus bergvita. 

SJergi'nejbraS vi, cross-jack (ubt. crodjec) brace. 
-rflo crossjack yard (ofb ). 

39ergjt)au))ttnanb intendant of mines. *-^attS 
-fnott, -inauS hill-top, rock. *-tnop wall pepper, 
Sedum acre. -t^nbig a skilied in mining; — <• 
mineralogist, metallurgist. -Ial§ fe ®\\)\t, ^1= 
mule. *-lænbt a mountainous. -manb miner; 
fe i8jærg=. -inefter superintendent of mines. 
-ncebbe gold sinny, Crcnilabrus norvegicus. -ret 
bergmote. -ftob mining town; fe Sjærg'. "-fttgje 
fe -gijlte. -tørring drying on the rocks. -Otecf, 
-Otcrtdbrift o. fl. fe 33iærg=. -Dæfen mining 
(matlers). 

Seri'be vt break; (Sanbet) ride about. 

SBcri'ber c -e mi( riding master, rider, horse 
-breaker, rough-rider; (ftunft=) circus-rider, horse 
-rider, equestrian performer, -bane, -cirhid 
circus. -foreftiUing equestrian performance. 
-funft circus-rider' s art. -funfter pi feats of 
horse-manship. -Jiift longe-whip. -felflab horse 
-riding etablishmcnt, equestrian company, Com- 
pany of riders. Seriberfte c -r (female) circus- 
rider (ofb ). 

Seri'ge vt enrich. -Ife c -r enriching, enrich- 
ment. -IfeSntibbel means of enriching one's 
self. 

a3crig'tige vt correct, rectify; (betolej settle. 
-Ife c -r rectifying, correction, rectiflcatiom; 
(offentlig, $roteft) diselaimer; til _ af in correc- 
tion of 

©ertng'et a bejewelled, be-ringed. 

33ering§|ftr«bet Behring's strait(s). 

Serffl'n « bar'racan. 

ScrfeSKbreb) pi collars, claws. -fr* poppy 
seeds. 

Serli'n n Ber'lin. ©erli'ner c -e Berliner 
93erliner|blaat Prussian blue. -Mbt Prussian 
red. -trattaten the Berlin treaty, the t. of B. 

Serlot' c -fer watch-lrinket. 

3Jerm(e) c mil berm, herme. 

33ermu'ba3*erne the Bermudas, Bermuda. 

©em n Bern, Berne. -er c Berne'se. -er- 
flUjerne the Bernese Alps. 

99crnate(gaaS brant goose, Anser leucopsis. 

a3ernt)arb Bernard. — 99ernt|arbi'ner{mttnt 
Ber'nardlne -orben order of 8t. Bernard. — »er 48 33ef (St.) ®ern^arb§|^ttnt) Great St. Bernard dog. 
-fre68 te eremtt=. 

»ernften fe atJao. 

©ero' vi (finbeS) be; (^aoe fit gorblibenbe) stand 
over, rest, remain in abeyance; -r (grunber fig) 
paa is founded upon; -r paa (afhænger of) depends 
on, (en) rests with; bet -t paa en SKiSforftaaelfe 
it is due to a misunderstanding; berbeb maa bet 
_ there tlie matter must rest; labe bet - tit en 
fluben ®ang leave it for another time. SSero « : 
ftiHe nt i _ lay st by for the present, let tlie 
matter rest. 

SScto'Itgc ealm fdown), quiet, tranquillize, 
compose, soothe, reassure, appease, set at rest 
el. ease. -nbe a reassuring, comforting; med 
sedative, composing; _ 9)ltbbel sedative, Jig og 
F calmer, quieter. -tfe c calming etc; bet er 
en _ at »ibe it is a comfort to know. 

©erfærf c -er wild warrior of the lieathen age, 
Berserk. ©erfoetf'evgang fury of a Berserk; f 
gaa - run. a muck. 

©ert^a c Bertha; berthe, bertha. 

SBertle vt edge, border, burr up. ^etttijrntn 
edging-tool. 

©ertramrob sneezewort, bastard pellitory, 
Achiliea ptarmici. 

39ertt'f|c vt intoxicate, inebriate; _ fig get 
drunk el. tipsy. -elfc c intoxication, inebriation. 
•enbe a intoxicating etc; _ 3)ri!Ie i. liquors, 
intoxicants. -et a drunk, tipsy, (ogfoa fig) in- 
toxicated (of with). 

©et^gt'Ct a in bad repute, notorious; _ Sbinbe, 
|>u8 woman, house, of bad repute, of ill-fame. 
-fteb c bad reputation. 

Scr^r c -ler ber'yl. -jorb glucine, glucina. 

+8et'«Be vt smoke, fumigate. 

93crøm'|me vt laud, extol, commend, praise; 
~ fig af boast of, glory in. -meU§ o laudable, 
commendable, praiseworthy, creditable, honour- 
able; illustrious. -meng^eb c praiseworthiness. 
-melfe c -r (SRo§) praise, eulogy, commendation, 
credit; (3?at)nfnnbtg^eb) celebrity, renown. 8e= 
t«mt' a celebrated, renowned, famed, famous. 
©erømt^eb c celebrity, renown; ($erfon) ce- 
lebrity. 

S3et«'r|e vt touch; fig (omtale) touch on, hint 
at; _ ^inonben touch; -rte mig fmerteligt made a 
painful impression on me; -rte mig u6ef)ageligt 
gave me a shock; ^riferne -§ itte af prices are 
not aflfected by. -elfe, -ing c touching etc, 
contact; ftoar t!fe i nogen - meb has no connec- 
tion with. 

©erø'tingSleleltridtet galvanism. -linie con- 
tingent line. -pian tangent plane, -^untt point 
of contact. -»infel angle of contact. 

Serfl'be vt deprive of, bereave of, divest of; 
~ en Sioet take one's life. -Ife c deprivingetc, 
deprivation. 

8e§' n mua B double flat. 

9e\aa' imp af S3efe. 

Stfaa' vt sow; fig -et meb strewed, dotted, 
overspread with. -jtittg (+-elfe) c sowing. 

tStfo'n fe aWefan. 

Sefot' part fe SSefætte; — a : possessed; _ af 
2)jæBeIen possessed by (+ of) the devil; _ af 2®r= 
Berrigl&eb (o. fl.) possessed with ambition; ftrige 
fom en - scream like one possessed. 

©efe' et view, inspect, look over; * - fig paa 
et 6teb take a look at, take a view of, see the 
sights of, a place; (éjenbommen) ton •§ is on 
Tiew. 

©efeg'Ile vt (ogfaa fig) seal. -ing c sealing. 

©eftfile vt uavigate; _ paanx) renavigate. 
+-«Iig a navigable. -ing c navigating, naviga- 
tion; fe -tngStogt. -IngåfommiSfton trial com- 
mittee. -ing§ra)))iort report on the sailing and ber; 
ooIh 

I«? other qualities of the ship. -ingStogt sailing 
expeditiou, trial trip. 

©tfe{'r|r vt vauquish, beat, {oq\aafig) get the 
better of, conquer, overcome, SSanffeligtieber sur- 
raount. -et c vanquisher, victor. -ing c vau- 
quishing etc; victory (af over). 

©efib'be vt possess, be possessed of; (6e6o) 
occupy; _ ens Xillib possess el. enjoy one's con- 
fidence; — befibbenbe a: ben ~ SloSfe the 
propertied el. property classfes). -Ife c -r (ogfoo 
<oncr) possession; occupatiou; enjoyment; -r 
(Sanbe) dominions, dependencies; tomme i _ of 
get possession of; toge i ~, fætte fig i _ of take 
possession of, possess (atter: repossess) one's 
self of 

a3e|ib'bctfe8|for^olb tenure. -leSaunmoneyed, 
unportioned. -ret right of possession. -tagelfe 
c occupation. -tager c -e occupant. -ttiOeri 
imlawfuUy taking away one's own goods in 
another man's possession. ©efibber c -e, -inb'e 
c -r possessor. 

©efig'te vt inspect, survey. -Ife c inspection, 
survey. — ©cfigtelfe^lforretning survey; survey 
-report, -gcfi^r surveyor's fees. -fommiSflott 
board of surreyors el. inspectors. -manb inspec- 
tor, surveyor. — ©efigtige fe SBefigte. 

tSBefln'Ibe vt consider; — vr fig (ftifte ©inb) 
change one's mind; ~ fig paa recollect, call to 
mind, think of. -bclfe c reflection; recollection; 
to6e -n lose one's senses el. one's head; Tomme 
til _ recover one's senses; come to sober reflec- 
tion; bringe en til - bring one to his senses. 
-big a considerate, discreet, circumspect, sober; 
cool. -big^eb c discretion, circumspection; c 
ness. 

©efjfl'Iet a shawled. 

SBefjæ'I|e vt animate. -cnbe a animating. -ltt| 
c animation. 

S3cff a bitter, acrid. -^cb c bitternefiS, acridity. 

©cftabige vt (om bobe 2;ing) damage, (Semmer 
0. 1.) injure, hurt; (ftærtt, »eb 33ef£t)bning) batter; 
_ et 5DJonument deface a monument; -t of SBanb 
sea-daraaged. -Ife c damage, injury, hurt; de- 
facement. 

©eftoff'en a conditioned; Sagen er faatebeS _ 
the matter stands thus; benne ©ag er anberlebes 
_ enb mon tror the case is diflerent from what 
it is supposed to be; ^Dorlebel er bet -t meb !^att§ 
Baget'/ what is the state of his aifairsV røenneftet 
er foolebcl -t man is so constituted. -^eb c quality, 
condition, description, nature; ©ogenS - 
nature of the case. 

©ef(ot'|te vt tax, assess, lay a tax upi 
(gjenbe) lay under contribution; be l^øjft -be tKe 
highest tax-payers. -ning c taxing etc, taxa- 
tion, assessment. -ningémaabe system of taxa- 
tion. -ning^mqnbigfieb, -ntng§ret power of 
taxation. 

©efte'bcanswer, information, (til unberorbnebe) 
directions; got) ^om ben _ ot gave him for 
answer that; gøre _ do good work, do one's 
work effectually; gere en - pledge one; fenbe 
en - send one word, let one know; fige 2;je= 
neren _ give the servant his directions el. orders; 
ieg fogbe ^om (orbentlig) _ I told him a bit of my 
mind; »ibe gob - meb be up to; be fom »ibe 1 
those who know; berom »eb jeg ingen _ I know 
nothing about it; jeg »eb - I know what is 
what; berom »eb jrg _ I know all about it; jeg 
»eb bebre _ I know better; »ibe _ i et §nS know 
one's way about a house; jeg »eb tngeti _ I)er I 
am a stranger here; tnbtil Bibere _ till further 
orders; * meb _ to good purpose, eifectually, 
with a vengeance; * ber er ingen _ meb ^am he 
has no energy et. eflicieucy about him. 

©efle'bcn a modest, unpretending, unassu imy, 

li Luassum- 

J 93ef 49 S3ef ing, uuuoirusive, mild; (maabeoolfteii) moderaie. 
•ftcb r. modesty, bumility. 

33efle'ler c -e stud-horse. 

93effl'|be vt p shite on. -bf a F (09faa fio) 
dirty. 

93'efltf' |fc p< order, arrange, dispose; (anfætte) 
appoint, commission, (i en anben? ©teb) substi- 
tute; jur serve a notice upon; _ ftt JpitS set 
one's house in ordcr. -felfe c appointment; 
notice; + = Xilffilfelfe. -fcIfeSBtbne t (private) 
witness to a notice. -ntnø c met mixing the 
Ores and fluxes. 

SJeffin'nc «< shine upon, irradiate, illumine. 

SBeffo' vt shoe. 

©eflra'be vt scrape (an oyster-hank). 

8effri't)|c vt (ogfaa geom) describe, (ubførligt) 
detail; (ft)Ibe meb Sfrift) flll with writing; ilte til 
at _ not to be described; jur 6ef!re»et in writing; 
— -enbe a descriptive. -elig a describable. 
•elfe c -r description, account; jur copy; fejlagtig 
_ misdescription; ooer al _ beyond all expres- 
sion, -elfelgebijr copying-fees. -er c -e de- 
scriber. 

tSeffub': paa Bebfte _ p at haphazard. 

tSBfffub'bc, fe »effiippe. 

9Jeffu'|e vt gaze at, view, contemplate. -dig 
a visible, perceptible. -elig^eb c visibility, 
conspicuousuess. -f-elfc, -en c viewing, inspec- 
tion. -er c -e viewer, beholder. 

tSeffup'pe vt swindle, cheat. 

©effDul'^e vt beat el. dash against, wash. 

95eff5'b|e vt fire upon el. into, cannonade, 
batter; _ fangffiB? rake; ©tiQing ^»orfra fjjeiiben 
fon -8 langffibø a raking position; fra bette ?fort 
fan ^ele Jpibnen -§ this fort commands the har- 
bour. -iting c firing etc, cannonade; _ langffibS 
a raking fire. 

©cfftjg'Ige vt shade, overshadow. -gct a shady, 
shaded. 

Beff^Ib'c vt for aecuse of, charge \vith, tax 
with, lay to one's charge, -ning c -er accusa- 
tion, charge, imputation (for of). 

Seff^He »« water, wash. 

Seffflt'te vt protect, guard, defend; (Sunfter 
0. 1. og iron) patronize; _ mob JRegnen shelter 
from the rain; _ en *^effe( protect el. honour a 
bill; — befftjttenbe a protecting, protective. 
-Ife c protection, defence; patronage; (mobf. 
gri^anbel) protection; unber kanonernes _ under 
cover of the guns; finbe _ find shelter; SBcffelen 
bil finbe prompte _ the bill will meet with due 
protection; tage unber fin _ take under one's 
protection, countenance, patronize; føge _ mob 
seek shelter (from). 

9efIqt'teIfeiS|ttg^eb protective likeness. -manb 
protectionist. -mibbcl means of protection; 
protective remedy -ret right of protection, 
protectorate. -f^ftcmet the protection system, 
protection. -tolb protective, protectionist cl. 
prohibition duty, protection. 

SJeftljt'tcr c -e protector; patron; (i Ur) shock 
-proteclor. -inbe c -r protectress; patroness. 
•Bttnc patronizing air. -tone patronizing tone. 

Seffæftige vt employ, (ogfaa aanbelig) occupy; 
-t meb occupied in, with, busied in, engaged 
In, on, upon, taken up with; -be mig meget meb 
l^m occupied myself much with him. -Ife c 
-r occupation, emplojTnent, pursuit; uben _ un- 
employed. 

Seflcrm'me vt shame, disgrace, dishonour; 
(gøre ftamfulb) abash; (gøre til ©lamme) put to 
shame; hihi ^aabet -r iffe hope maketh not 
ashamed. -Ife c shame, disgrace, dishonour. 
-abe a shameful, disgraceful. 

tiBeffæn'f|e vt = beuærte, 6egabe. -et a fud- 
dled, tipsy, in liquor. 

iiarfen: 35anff»(gngelff Orbbog. iBcftære (-oe, -t, -h iom ©tære; allot (st to one), 
bestow (st on one). 

©effæ'rc, -ffar, -flaaret vt clip, pare, trim; fig 
curtail, reduce, pare; (SSogb.) cut (the edges of), 
(ftcerft) crop; (Srceer) prune, lop, trim. -ftsbl 
plough, plough-knife. -tniU prnning-knife, 
(33og6.) edge-tool. -mafline cutting machine. 
-preSfe cutting press. — iBeffoering c clipping 
etc. 

©eftær'røle r>t screen, shelter, shield, protect 
(mob from, against). -elfe c protection. -er c 
-e protector, defender. 

iBeftfljt' c -er bis'cuit. 

93e{laa' vt mount, bind, (inbfatte) cswe, (tnb« 
Penbtg) line, (paa Snben) tip; (et ^ab) hoop; 
(4)efte) shoe; _ meb ©øm stud; ,1, (©ejl) furl, 
Olof) strap; -et fig (meb 53enge) lined, (meb 2ær= 
bom) well grounded el. equipped. -fejfing J, 
gasket. 

SBcfla'g n, pi =, (ifær til $rQbelfe) mouuting; 
(p. 33ør 0. 1.) iron work, butts; (i gotm af iRing) 
hoop, (mtnbre, p. ©tof o. 1.) ferrule; (p. $jul) 
tire; ^I, (til 5)lot o. 1.) strap, strapping; (t. 3om= 
fruer) binding; (9Irreft) arrest, sequestration, 
attachment, seizure, fp. Sfib) embargo; lægge _ 
paa sequester, sequestrate, (ogf. om ©fibe) seize, 
place el. put under an arrest, (belægge m. (Em= 
bargo) lay an embargo on, embargo, fio (ogf. 
tage i _) take up, engross, engage, claim, oc- 
cupy, monopolize, lay an embargo on; lægge _ 
paa enl ®age arrest one's pay; lægge futbt - paa 
tax ... to the utmost. t-en a fe gorflagen. 
-jammer shoeing hammer, -tægge vt seize (o. 
R. fe obfr); fom fan -8 seizable. -tæggelfe c 
arrest (o. fl. fe obfr). -lære farriery. -mefter 
cavalry farrier. -fejftng fe 33eflaa=. -ffolc far- 
riery school. -filtr horse-shoeing shed. -fpcnb 
journeyman farrier. 

+©efiut': til - fe -ning. 

iBeflut'Ite vt & i resolve, decide, determine 
(at that, meb Snf- to, nt st, on el. upon st): t 
= flutte; _ ober el. om decide on; — vr fig 
come to a resolution, make up one's mind; _ 
fig til, fe SBeflutte; _ fig til at (ogfoa) make up 
one's mind to; -t paa at determined el. resolved 
to. -ning c -er resolution, decision, (faft) deter- 
mination; fatte en -, fe SSeftutte fig; tage _ om 
decide on; bet er min fafte _ at I am determined 
to, have made up my mind to. -ningébtjgtig 
a: Pære _ be a quorum. -ntngSfrtfieb liberty 
of decision. -ningStet right of decision. +-Som 
a resolute. 

SBcflæ'bet a trained. 

»eflæg'te vt ally; = flægte paa. 

Scflæg'tct a related, akin, allied (meb to), 
kindred: -be (Smner kindred .subjects; 9lrfitefturen 
og alle bermeb -be S^unfter architecture and all 
the allied arts; _ aJlunbart, £t)b, Crb cognate 
dialect, sound, word; -ebe ©jæle kindred el. 
congenial souls; — c -ebe relation, relative, 
kinsman. -I)eb c relationship. 

+^t\le'te vt veil. 

tSScfmitt'Ie vt = belmpffe. 

SBefmttt'e vt (fmttte) infect, taint; (befubte) pol- 
lute, deflle, contaminate, soil; -be fin 9©re soiled 
his honour. -Ife c pollution, contamination. 

©efmubf e, aScfmufl'e vt dirty, soil. 

f8e\mt)t'U vt gloss over, colour, put a face 
on, palliate, extenuate. -Ife colouring, pallia- 
tion, extenuation; gloss, colour. -nbe a pallia- 
tory, extenuating. 

SBefm«'re vt besmear, smear. -Ife c besmear- ^efnal'Ie vt talk over el. round. 
ing etc. 
SSefne'et a covered with snow. -Ife c talk- 93ef 50 »ej iBcfnit'te vt \e SBeffære 2. 

SBcfao'ret a laced, braided. 

^efnu'fle vt snifif el. snuflfat. -nittB csniffing 
(at). 

SBefnæ'rle vt ensnare, invelgle, entrap. -elfe, 
•itifl c ensnaritig etc, llnveiglemeut. -entte a 
ensnaring; fascinating. 

Sefolb'le vt pay. -ning c pay, payment. 

Scfo'Ue e< lie with; fe sBeftiongre. 

!Bef))a'r|e »t save, husband, eeonomize. -cnbe 
a economic. -elfe, -ing c saving, economy. 
-tnggftjftem saving system. 

tSeftiej'be vt |e Ubfpejbe. 

Sef^t'fle i;« feed, -nlng c feeding; (toft) fare. 
-ttingSanftalt , -ningSforening, -nitigSfelffnft 
dinner - distribution establishment el. society. 
-ttingétcgtcmcnt dietary. 

fde^po'vet a spurred. 

S8ef|pott'|e vt mock, scoflF, deride, sneer at; 
_ ®ub blaspheme (God), -elig a blasphemous. 
-elfe c -r mocking etc; mockery; blasphemy. 
•et c -e blasphemer. 

Seftiring'e vt cover, leap, (om SBæber prov) 
tup. 

SBef^iræng'lc vt sprinkle (over), besprinkle. 
-ning c sprinkling. 

S3ef<)t«J't|e vt squirt over, bespatter; (bonbe) 
water; (meb ^aanbfprøjte) syringe, -ning c be- 
spattering etc. 

SBef^j^' vt bevomit. 

SBefii^tt'e vt bespit, spit on. 

©ef^ænbe vt (ipænbe for) put horses to; (oni' 
ringe) surround, fig beset; -bt af Sorg oppressed 
with grief; -bt of 9RælI distended with milk. 

SBef^Jar'ge fig vr inquire; _ fig meb consult. 

Selfaro'fiien n Bessarabia. 

93e§fcmer|a^))atat -oiin Bessemer apparatus 
el. converter. -^iroceS Bessemer process, bes- 
semerizing. -ftaal Bessemer steel. 

f&tftaa' vi (sære til) subsist, exist, be in ex- 
istence; (oare) continue, eudure, survive; ^onS 
SRetfærbig^eb -r altib his righteousness endureth 
for ever; _ af consist of, be composed of; -for 
en nøjere SSrøtielfe bear a close examination; _ 
for ^erren stand before the Lord; _ i consist 
in; bet fan if!e _ meb it is inconsistent el. in- 
compatible with; _ mob hold out against; — 
vt (ub^olbe) sustain, stand, undergo, go through; 
(®!§amen) pass; _ en 5Prøt)e stand el. meet a test. 
-en c continuanee. -enbc a existlng; bet _ the 
existing state of things; en Cmft^rtelfe of bet _ 
(oflf.) a subversion of upstanding things. 

SBtfiariling c -er commission, patent of offlce, 
fælge fin _ sell out (of the army). -ter, -tet a 
}oc duly appointed, accredited\ 

93eftanti' c continuanee, durability; (@fot)>) 
growth, amount, stock. -bel ingredient, com- 
ponent part el. element, constituent (part); ubgør 
en ~ of enters into the composltion of. 

SBeftan'big a (uortg) lasting, enduring; (flobig) 
constant, perpetual; bibl ben fom filiDer _ tnbtil 
©nben he that endureth to the end; SBorometeret 
flaar Jjoa -t the barometer is at set fair; — adv 
constantly; for - for good, (ebig) for ever. -^eb 
c durability; constancy. 

tSBcfte'be vt fe Stebe. t-Ife c situation. 

93eftem'nt|e vt (afgøre; 6. bibenftobeligt, aet, ,1, 
0. 1.; beDæge) determine; (»eb (Srænfer og log) 
deflne; nærmere _ deflne more closely, qualify; 
(om ©tæbnen) destine; (foftfcette) appoint, settle, 
fix; -t (of Sfæbnen) destined, fated; _ fig come 
to a determination; Soben -r ot the law pro- 
vides that; -for et. til intend for, (til et færligt 
aSrug) set apart for; _ (beflutte) fig for decide 
upon; _ forub (om ©læBnen) predestine, pre- 
determine; - om el. oBer determine on; _ fig tit determine el. decide on, make up one's 
mind to; _ fig til at determine el. decide to; 
-mt til (om 3fJeife) bound for, ^ -mt til Ublanbet 
foreign bound, -t til |)iemftebet homeward bound; 
S3egrat)elfen 6leB -mt til Srebag the funeral was 

arranged for Friday; e n b e a determining, 

determinative (for of); _ for en, conclusive for 
one. -clig a determinable, definable. -cife c -r 
determination; (ogfoo Steb) destination; (Stæbne) 
destiny; (^Zjemeb) purpose; definition; qualifica- 
tion; appointment; (*JJoliti> o. 1.) regulation; 
fiobenS -r the provisions of the law; bu moo toge 
en _ you must come to a decision, make up 
your mind; tage anben _ alter one's mind. 
-elfeiSgrttnb motive. -elfeSorb definitive word. 
-elfeéftcb (place of) destination. 

»eftentf (part fe SBeftemme); a Cfaftfot) flxed, 
appointed, stated, set, certain; (nøjagtig) defi- 
nite, precise; (og ingen anben) particular; (faft, 
uforonberlig) peremptory, decided, decisive, posi- 
tive; (om Soralter) determined, firm; math de- 
terminate; ben -e Slrtifel the definite article; _ 
5|5rt§ flxed el. set price; -e Ximer stated hours; 
_ ©Bor positive answer; _ Xone decided el. 
peremptory tone; _ Slfflog a flat refusal; — adv 
deflnitely; peremptorily, decidedly; positively; 
jeg tør itte fige bet _ I won't be positive; I don't- 
know for certain. -^eb c precision; decision, 
determination; Beb bet meb _ know it positively. 
— tSBefteont = SBeftemt (flxed). 

tSc'ftl|c c -r beast, brute. -otite't c bestial'ity, 
beastliness. -o'Ifl a beastly, best'ial. 

SBefti'gle vt (^eft) mount; (SBjærg o. 1., Srone) 
ascend; _ en TOur scale a wall; _ en ^ræbifeftol 
go up into a pulpit. -elig « ascendible, acces- 
sible. -clig^eb c accessibility. -elfc, -ning c 
ascending etc, ascent, ascension; scalade, es- 
calade. 

SBeftit' n, pi =, case (of instruments); J, ((St= 
maalet) day's work, (i Slim.) reckoning; regne 
-fet do el. calculate the day's work; offætte -fet 
prick the ship's position; oære efter el. forub for 
fit _ be astern el. ahead of one's reckoning; 
fig gøre fit - poo reckon upon; gøre golt _ reckon 
without one's host, be out in one's reckoning 
cl. calculations. -(rebbe latitude by dead 
reckoning. -^otb day's work; reckoning. 

SBeftil'fle vt stick; (Brobere) embroider; (unber= 
føbe) bribe, corrupt, f tip, fig gain over, cap- 
tivate; — -enbe a, fig prepossessing, engaging, 
seductive. -etig a corruptible, venal. -elig^eb 
a corruptibility, venality. -eIfe§forf«g attempt 
at bribery. -elfeSf^ftem system of corruption. 

SBeftif'lIufaf ^ chart-house. -o))gøc traverse 
table. -regning reckoning. -febbel report on 
the ship's reckoning at noon. -tabeller traverse 
table. 

S8eftitt'|e vt (ubføre) do; (tabe ubføre, forlange) 
bespeak, order, engage, (f. (£t§. en 5tBi8 p. en 
Safé) bespeak; _ $labfer, SSærelfer take el. secure 
piaces, apartments; jeg ^or -It ^om til ^l. 8 I 
have appointed him to come el. to meet me, 
at eight; ^or nt ot _ has something to do, is 
engaged; ^or meget at _ has a great deal to do, 
a great deal on his hånds; t)ar gobt ot _ has 
plenty to do; "^Bob ^or ®e !^er at _? what busi- 
ness have you here? ^abe at _ meb have to do 
with, have dealings with; bet ^or libet meb ©ogen 
at _ that is little to the purpose; bit itfe ^oBe 
nt at _ meb will have nothing to say to; ^on 
ffal fao meb mig at ~ I shall give it him; + bet 
er flet -It meb Ijonl ©oger he is but ill off, in a 
poor way; bet er fnort -It meb ^om it will soon 
be over with him. -ing c -er (^forretning) busi- 
ness, occupation, employment; (Drbre) order. -I i8cf 51 55cy inmission (Xtaa for); ((Smbebe'i place, office; efter 

i o order. -ingSmanb fuuctionary, employee. 

Scftjer'net " starred, star-bespangled. 

©eftjæ'Ie vt en for nt steal st from one, rob 
one of st; jeg er 6Ieocn Beftjaalen for 53cnge I have 
had mouey stolen; ben fieftjaalne the robbed 
party. 

SJeftor'me vt storm, assault; fip assail, impor- 
tune. -Ife c storming, assault; Importunlty. 

S3eftroo'l|e vt irradlate, illumine. -ing irradia- 
uon. 

©cftrcng'lc vt string, -ning c stringing. 

^eftri'be vt (bffæmpe) combat, fig coutest, im- 
pugn, dispute. deny; (ubfare) do, perform, carry 
on, manage; (SSefoftninger) bear, defray. -Ife c 
combating etc; management; expense. 

93eftrl)'g|e vt coat, spread over, daub over; _ 
meb @ummi gum; (ftrejfe) graze; batteriet beftrøg 
5DaIen the battery raked el. commanded the 
valley; _ meb TOagneten touch with the load- 
stone. -ning c coating etc. 

SSeftræ'be fig vr strive, endeavour, labour, 
study (for ot to). -Ife c -r endeavour, effort, 
exertion, aim. 

93eftr«' vt bestrew, strew, (meb minbre 'Uartifler) 
besprinkle, sprinkle, powder; _ meb @onb, ^ub= 
ber sand, powder. -clfe c bestrewing etc. 

a3eftu'»|e vt stow. -ning c stowing. -ningS' 
reglement stowing el. stowage regulations. 

!&eftt)f'|te »t mount, arm. -ning c armament. 

*S5cftfl'r n, pi =, ado, trouble; avocation. 

Scft^'rc vt (^erfte ooer) rule; (gorretning o. 1.) 
uianage, conduct, direct; (Smbebe) fill, admin- 
ister, perform the duties of; -nbe JReber manag- 
ing owner. -Ife c rule, management, direction, 
administration; concr (©elftobS) managers, board 
of directors, governing body, committee; melbte 
mig ub of -n resigned my seat on the committee. 

8eftt)'relfc8|gren department. -tomité manag- 
ing committee. -mcblem director. -møbe meet- 
ing of directors. -roob board of directors. -ttolg 
electlon of directors. — SBcft^rer c -e (i 211m.) 
manager; director; (af ®foIe; head-master, prin- 
cipal; (flf S8o) trustee (to an estate). !8eft^rer= 
inbe e -r directress, manager; schoolmistress. 

©eft^r'fc tt (Befræfte) confirm, corroborate, 
bear out; - en i confirm one in; t = -ftQrfe. -Ife 
c conflrmation, corroboration, strengthening; 
til _ af in corroboration of. 

Seft^rt'le vt amaze, disconcert, startle, dis- 
may. -elfe <; consternation, amazement, dis- 
may. -et', t-fet a amazed (etc. fe obfr.). 

3kftænf'|e c( besprinkle, sprinkle, -elfe, -ning 

■urinkling. 

iicfta'bgftl rough file, rubber. 

t*-8cfte'dct o =: ftBbet; _ meb powdered with. j;, 

SJcftou'tet a booted, in boots; ben -be Sat puss 
in boots. 

Scfta'tining c ^ pollination, fecundation. 

SSefttb'Ite ctsully, soil, befoul, defile. -ling c 
sullying etc. 

©efuang're vt get with child, impregnate. 
-Ife c getting etc, impregnation. 

Sefoa're vt answer, reply to;"(»éb at gøre bet 
famme, f. ®f§. 31ben, en $ilfen. Salut, 3nbite) re- 
turn (the fire, a bow, salute, lead); (lefe) solve. 
-Ife c -r answer, reply; solution; (6e|t3aret Cpgaoe) 
theme, paper. 

SBefbi'ge vt (for) defraud (of), cheat (of, out 
•Ife c -r defrauding, fraud. 

'^efui'me vi swoon, faint, fall into a swoon, 
taken faint. -Ife c -r swoon, tainting flt. 

!8efoo'gr|e [aa] vt ally by marriage; _ fig ally 

le's self by m., beeome related by marriage 
nieb to); jeg er -t meb ^am we are related by marriage. -elfe, -ing c connection, alliance by 
marriage. 

33ef»»æ't n trouble, inconvenience; gøre en - 
trouble, inconvenience one; bære el. falbe en til 
_ be burdensome to one. JBefOære vt (bettjnge) 
oppress; (ulejlige) trouble, give trouble; (plage) 
molest, vex; (iiin'Dte, gøre befbotrlig) obstruct; bet 
-r TOoben it lies heavy upon the stomach; bibl 
tommer ^ib til mig atle fom arbejbe og ere -be come 
unto me all ye that labour and are heavy 
laden; — vr fig meb trouble one's self with; ~ 
fig ooer complain of. 

Seftiærg'le vt (Slanber) con'jure, (bortmane) ex- 
orcise, lay; (bebe) conju're, adjure, beseech; _ 
©tormen lay the tempest. -elfe c conjuring, 
exorcism, incantation. -elfeSformuIar (formula 
of) exorcism el. incantation. -er c -e conjurer, 
exorcist. 

99eftiis'r|ing c -er complaint, grievance. -lig 
a troublesome; (btjrbefulb) burdensome; (møjfom= 
meltg) laborious, toilsome; ^on ^ar en _ Ubtale 
he has a diflicult pronunciation; falbe - = f. til 
58efBær; — t adv with difflculty. -liggøre vt 
impede. -lig^cb c -er trouble, inconvenience; 
difflculty; toil, hardship; meb - with difflculty; 
9llberbommen3 -er the inconveniences ofoldage. 

SBeft)' vt sew, stitch. 

Sef^n'bcrlig a Strange, curious, singular, odd, 
queer; (t = færegen); -t not Strange to say; — 
adv strangely etc; (t = ifær). -^eb c -er parti- 
cularity, singularity, oddity; (ti- == i Sær= 
beleSbeb). 

SBefQng'e vt slng, celebrate in seng. 

8cft)'ti c & n -er: faa fin _ inbført, gtbe fin _ 
meb (i fiagct) put in a word or two, put in one's 
(feeble) oars, say also one's say. 

IBefæt' n: i _ beset by the ice. 

SBefæt'ning c -er (bet at b.) trimming; concr 
(Seftanb) stock, (af Soæg) live stock; (paa ftaobe 
0. I.) trimming; (i ©præng^nl) tamping; (i SaoS) 
garnishment, guards, wards; mil garrison; J, 
(9J?anbf(ab) crew, cpaa lamp) pointing; lægge _ i 
garrison; ^ar for ftor - J^ is over-manned; f)ar 
for libeu _ is short-handed; ^ele en omfommen, 
rebbet all hånds lost, saved. — SJefcetning^jbaanb 
braid, lace, ribbon (for trimming). -jomfrtt 
trimming-hand. -ret right of garrisoning. 

Scfat'te vt (£onb, JJæftning) occupy; (<piabl, 
aUoUe) flU (up); fubft^re, pflnte) trim; _ SRolIeme 
cast the characters et. parts; _ et ©tib man a 
ship; ^1, _ en Snbe point a rope; - en giftebam 
stock a pond; _ et Kort stake money upon a 
card; _ meb (i 9llm.) put st on, set with; _ 
meb Kanoner mount with cannon; _ et ^u§ meb 
aSagt station a watch in a house; - meb <|Serler 
set with pearls; _ meb ®ulb= el. ©ølofnore lace; 
_ meb (JrQnfer fringe; _ ^ané ^lab§ meb en anben 
replace him with another; aHe i)ani Simer ere 
befatte all his hours are taken up; fe SBefot a. 
-Ife c occupation; (af en Wonb) possession; _ af 
et (Smbebe appointment el. nomination to an 
Office. -IfeS^ær occupying army. -IfeSret ad- 
vowson. 

8ef«'g n, pi =, visit, call; (om Seater, Sorb 
0. 1.) atteudance; boarligt - a poor attendance; 
aflægge en et _ pay one a visit, (tort) call on 
one; et _ ^o§, i, paa a visit to; i el. paa _ l^o§ 
on a visit to; bar tommen i _ til ^erregaarben 
had come to visit at the manor; jeg er tun paa 
_ t)er I am only visiting here; gøre en et ubentet 
_ drop in upon one; et talrigt - a large attend- 
ance. — a3ef«g|e vt visit, come el. go to see, 
call upon el. on, give a call; (et ©teb ofte) fre- 
quent, (offentligt ©teb) resort to, (gorelceSninger 
0. 1.) attend; - paant) revisit; teatret bor gobt 
-gt the theatre was well attended. -elfe c visit- S3ef 52 33et ing etc; 9Jlartæ _ the Visitation of the Holy 
Virgin; forbi bu ifle lenbte bin § Sib because 
thou knewest not the time of tliy visitation. 
-ettbe c, pi =, -er c -e visitor; caller. 

i8cf«r'gc vt take charge of, look after, (fom 
iOielleminanb) arrange, uegotiate; (fenbt) forward; 
_ nt gjort see st done. -Ifc c charge, care. 

S3et c -er bast; gøre _ bast; blibe _ be basted, 
(i 2:refort) looed; fig fætte en -er nonplus, pose, 
one. 

93eta'Q|e vt (om en gølelfe) seize, come over; 
_ en nt deprive el. bereave one of st; _ en 2t)ften 
til disincline one from; - en 9Kobet dishearten, 
discourage one; _ en 9Jlælet strike one dumb; 
_ en en jTco disabuse one of an impression; 
persuade one to the contrary; _ en "^anS XBioI 
remove one's doubts; _ en Ubfigten obstruet 
one's view; fig - en Ubfigten til take away el. 
destroy one's chance of; _ en SJejret take away 
one's "breath; _ en ^an§ SSilbforelfe undeceive 
one. •tn a overwhelmed, overcome (af with), 
excited; _ af Sulbe benumbed with cold. -en« 
^cb, -etdet) c rapture, transport. 

©etaf'fc fig vr beg to be excused, decllne 
with thanks; jeg -r mig I'll none of it. 

S8etai|e vt pay; _ en 35etfel pay el. answer a 
bill; -§ éøjt fetch high prices; bet ffal 5De tomme 
til at _ you shall pay for this, I will be even 
with you yet; _ en lige for hge pay one in his 
own coin, + give one tit for tat; _ for fig pay 
one's way; ti lian ftal - '^oer efter ^anS (gerninger 
who will render to every man according to his 
deeds; _ meb ®ulb pay in gold; bet fan itte -§ 
meb $enge it is invaluable, worth any money; 
_ onbt meb gobt return good for evil; _ fig pay; 
-It paid, (unber SRegning) settled, (poa 58reo) 
prepaid; gøre fig -It repay one's self, reimburse 
one's self; tage fig gobt -It charge a good price. 
-Bar, -elig a payable. -et c -e, -erffe c -r payer. 
-ing c (§anbl.) paying; (ogfaa concr) payment; 
(Søn, ©olb) pay; tage _ for charge for; ftanbfe 
fine -er suspend payment. 

SBeta'ItnflSJbngpay-day. -frift respite. -mibbcl, 
tosligt _ legal tender, circulating medium, -rittge 
pi ring-money. -flote voluntary school. -ftonb§= 
ittng suspension of payment. -termin instal- 
ment. -tib time of payment. -ttiltaar pi terms 
el. conditions of payment. 

*S8e'tc n fe SSejte. 

tSetc', ^etee' vt show; _ fig behave one's 
self; hibl show one's self 

SetCfl'Ine vt (mærfe) mark; (ub»ege) point out, 
designate, indicate, characterize; (gøre SEegn til) 
iudicate, signify; (6ef£riBe) describe; (Betljbe) ex- 
press, denote, "signify, represent, -nelig a de- 
seribable. -nenbe a significant, suggestive; - 
for charaeteristic el. significant of -nelfe, -ning 
c -r marking etc, designation, indication; de- 
scription. -ningSntaabe mode of designation. 

iBetel c, -^jebcr betel. Piper betel, -nebtræ 
betel-nut tree, areca palm. 

*SBetc§marf c pasture, pasture-land. 

SBet^a'nten n Beth'any. 

8e'tl)clf!lb n beth'el-ship. 

58et«)cå'ba ®am the Pool of Bethesda. 

SSetibå' adv betimes, in good time. 

SBeti'mcltg a timely, seasonable, well-timed, 
opportune; — adv in good time, opportunely. 
-^cb c timeliness, seasonableness. 

Seting'le vt (aftale) contract for, bargain for, 
condition, stipulate, fleje) hire, engage; (Bære en 
-elfe for) be the condition of; _ nt af make st 
conditional upon; er -t af, -§ af is contiugent 
upon; _ ^øje $rifer fetch high prices; - fig 
stipulate for el. that; — fiettngenbe« condi 
tional; — betinget a (begrænfet) qualifled; gram ~ røaabe conditional mood. -elfi; 
condition, stipiilation, proviso, qualiflcatioi 
pi terms; (gorbring) requirement, requisite; '^a 
el. opftjlber atte -r for has el. fulflUs all the 
quirements of; vcia. ben _ at ^an on conditior 
with a proviso, that ho, conditionally upon his' 
-ing; uben -r unconditionally. -elfcSfætning 
conditional proposition. -clfe8bt§ a conditional; 
adv conditionallv. .^1 

S8etlt'|te»« (lalbe) title, entitle, style, intitul«M| 
-e betitle, -let o (fom ^ar en STitel) titled. ■ 

Sctje'Inc [æ] vt serve; _ en Sanon work el. 
serve a gun; _ 9?etten administer justice; kræften 
-r be fljge the priest administers the sacrament 
to the sick; — ur _ fig af make use of, employ. 
-ning c -er service, working; (DBOartning) attend- 
ance; (SefttEing) offlee, charge, employment. 
-nt' c -e (2;jener) servant, domestic, attendant; 
(53eftining§manb) officer, functionarj-, employé, 
F (politi") policeman. ^; 

SBctIc vt & i beg (om for); ask alms. M 

SBctter c -e beggar (-man, -woman, -child)^B| 
mendicant. -I' n begging, beggary, mendi- 
cancy. -munt begging friar, mendicant. -^ige 
beggar-maid. SBctterfle c -r beggar-woman. 

SBctort' [fr.] c concrete, beton, -arbejbe Jcon- 
crete masonry. 

S3eto'|ne vt accent, accentuate; fig emphasize, 
lay stress on; -t Stabelfe tonic syllable. -ning 
c accentuation, emphasis. 

Scto'nie c -r bet'ony, Betonica. 

iBetragt'lc vt look at, gaze at, eye, scan, 
survey, (ogfaa fig) view, regard, (meft fig) con- 
template; _ fom look upon, regard, take, as, 
consider, esteem. -t-eltg a considerable. -er c 
-e regarder, beholder, looker-on, contemplator. 
-ning c -er looking at etc; consideration, con- 
templation, (tænfenbe) reflection, meditation; 
(SSemærlning) comment; onftiEe -er ooer reflect el. 
meditate on; i _ af in consideration el. view 
of, considering; tage i - take into consideration; 
labe el. fætte ub af - leave out of consideration, 
set on one side; tomme i - be taken into con- 
sideration , considered , remembered , enter- 
tained; ilte tomme i ~ be disregarded; bet tommer 
minbre i _ this is a secondary consideration. 
-ningSmaabe view. 

SBetro' vt en nt (SSaretægt, ^Berb) confide st 
to one, commit st to one's charge, give st in 
charge to, (ogfaa om Srebit) trust one with st; 
_ en at tell one in confldence that; -r fig til 
mig makes me his confidant, takes me into his 
counsel el. confldence. -elfc c coufiding etc. 
•et a (om ^erfon) trusted, confldential; _ @ob? 
deposit, trust; - StiHtng position of trust. 

iBctr^g'ge vt secure. -Ife c securing; security., 
-nbc n sufficient, satisfactory. 

©etror n distress, strait, pinch. 

Setræ'be vt tread on, set foot on, (træbe ir 
i) enter, fig (Sane o. I.) enter upon; 4 jur cateh; 
_ $ræbiteftoIen mount the pulpit; _ Scenen tread 
the stage. -Ifc c treading etc. 

SBetræff'e (ub. ^mp.) vt, -nbe præp fe Slngaa. 

SBetræl' n, pi —, (i 9llm.) cover; (p. SBægge) 
tapestrj^ hangings, (af ^opir) (print-)paper; mui 
set of strings; |»eftel)aarS _ {paa ©tote) hair seat- 
ing. -le rt cover, tapestry; paper; -trutten ^im= 
mel cloudy sky, sky overcast with clouds; -trutne 
mere the drawee. -tærrcb sarplier. -ning c 
covering etc. -^afitr paper-hangings. 

SBettængt'a distressed, oppressed, hard pressed, 
in straits. 

SScttcIftat) : bringe en til -en reduce one to 
beggary, beggar one. 

Setutt'le vt confuse, bewilder, perplex. -etfe ity. 
inlP' Set 53 93eD o confusion, Dewilderment, perplexity. -et a 
eonfused etc. 

!Setoino'{e vt (unbettbinge) subdue, conquer; 
ftolBe i %emme) repress, check, curb, control; 
- fig control one's self. -elifl a controllable. 
-elfe c subduing etc, subjugation, repression. 
•er c -e subduer. 

iBetoiU'le [* -i'Ie] vt doubt. 

^etq'bje vt (^aoe S8ett)6ning af; i benne S3et. imp 
ogf. 6etøb) signify, mean, import, denote; (gioe 
at forftaa) give to understand, signify, intimate; 
tjoab ftal bet -'? what is the meaning of that? 
har meget at_ is of great consequence; ^at meget 
at - \)oi has great interest with; ^ar noget at - 
is of some consequence, goes for something; 
f)ar libet at - is of little c, does not tell for 
much; ftar intet at - is of no c, does not signify, 
goes for nothing, (gør ingenting) is no matter; 
-r ilfe noget gobt is a bad omen, bodes ill; 
noget fom ftulbe _ en fjrofoft an apology for a 
brealcfast. -eltfl a conslderable; en _ Wanb a 
man of mark, remarkable man; blanbt be -fte 
'•Bcerfer among the works of chief mark; — adv 
ronsiderably. -elig^eb c importance, greatness. 
-elfe r., +-enbe n, signifying, intimation. +-enbe 
a important, of consequence. -enfjeb c signi- 
ficance, consequence, import, moment, con- 
sideration; intet af - nothing particular, nothing 
of any consequence. -ning <-■ er meaning, signi- 
fication, sense, (antogen - af et Drb) acceptation; 
fio import, bearings, significance, importance; 
fe SBet^bentieb; i onb _ in a bad sense, i en oil _ 
in a sense; i Oibere _ by extension; i _ af in 
the sense of; lægge en onb _ i put a bad con- 
struction on. 

SBetQ'bningSlfiilb a signifieant, important, full 
of import, meaningful; et -t S31tf a meaning el. 
signifieant look. -IǤ a insigniflcant, unimpor- 
tant. -I«8^eb c insignificance, unimportance. 

^et^ng'e vt (gere tung) make heavy; (bebDrbe; 
burden, load; (befocere) weigh down; -t af ©øon 
heavy with sleep; ftærtt -t af heavily laden v/ith. 
•Ife e burdening etc.; burden, weight. 

SJetæn'be vt inflame. -Ife c -r inflammation; 
(t lammer) dry rot, foxey. -Ifeéfeber inflamma- 
tory fever. 

SSctCtnVc vt consider, think of, reflect on, bear 
in mind; _ en remember one; - en meb nt be- 
stow st upon one; gtoe en at _ leave to one's 
consideration, put it lo one to consider; naar 
jeg ret r b''t on second thoughts; — »r _ fig 
(ftifte ©inb) change one's mind, think better of 
it; _ fig paa think (twice) of, consider (meb el. 
uben of), hesitate about; _ fig )paa at hesitate to; 
bet »ar Del -t af ^am at he was well advised to; 
ilbe -t ill-judged. -elig a (om Stng) critical, se- 
rious, problematical, unsafe, precarious, (og), 
om $er;on) doubtful; ^an bltv ~ berbeb el. bet 
gjorbe ftam - it made him hesitate, waver. -eJig' 
^eb c (iierfon«) scruple, hesitation, doubt, uncer- 
tainty, misgiving; (Sags) difticulty, seriousness, 
doubtfulness; Qtre -er express oue's doubts; ^ooe 
_ BCb ot gøre nt hesitate. stop, before doiug st; 
Sagen ^ar ben _ there is this difficulty about it, 
what makes one hesitate about it is. +-en c 
considering, hesitation. -ning c -er hesitation, 
scruple; ffagf^nbig ©rflæring) opinion; (3nbberet= 
ning) report; ftaa i - he.sitate; gøre fig ~ ooer el. 
oeb, tage i _ at hesitate, scruple, to; jeg tager ilfe 
i _ at ertlære I have no hesitation in declaring; 
inbbente cn8 _ apply to one for advice; afgioe fin 
_ ooer pass et. give one's judgment on; uben _ 
unhesitatingly -ningSfrift respite. -ningétib 
lime for considering, for reflection. -fom « 
circumspect, judicious, discreet; (6cnil)n§fulb) 
ihoughtful, considerate. -fom^eb c circumspec- tion, foreeast considerateness. -t a (part fe ®e-- 
tænte): Dæte _ paa intend, contemplate; jeg maa 
Bære - ipaa at I must be prepared to. 

!9et«n'bing c buoyage. 

Seun'blte c« admire. -rer c -e admirer, -ting 
c admiration. ^-ringiSfuIb a full of admiration. 
-ring§»ærbig a admirable; — adv (t) admirably, 
to admiration. 

tSSetJOO'gc vt watch over, guard. 

^etiaa'gen a graciously el. favourably disposed 
towards. -^eb c. favour, good graces. 

93ettan'bret a (i) well versed, practised, skilled, 
travelled (in), conversant, familiar (with). -Ijeb 
Sebanbring c practice (in), familiarity (with), 
experience (of). 

tS8e»>ant' a familiar. 

tSebo'r » keeping. 

a3eba'r|e vt keep, preserve; ®ub _ ftongen ! God 
save the king ! SSot^erre _ mig ! God forbid ! ®ub 
-§! of course, most certainly; -et (i SSe^olb) 
preserved, extant, oære -t (ogf.) remain; -ing c 
keeping. -ingdtnibbel preservative. -ingSftinner 
J, whelps. 

iBebenbt' «: bet er flet _ meb l)om he is in a 
bad case; bet er iffe ftort _ meb ^ani ftunbftobcr 
his knowledge is not much to boast of, f no 
great shakes, not up to much. 

SBeutb'ne vt testify, aflBrm (begge m. el. ub. to), 
certify, attest, witness, bear witness to, (for iRetten 
ogf.) depose to; (ubtale) express; _ ^am min 9Jgr-- 
bøbigl)eb pay et. present my respects to him. 
-Ife c -r attestation; expression. 

93ebibft' o oære fig nt _ be conscious of st; bære 
fig felo _ be in a state of consciousness; (faa bibt) 
mig _ as far as I know; iffe mig - not that I 
know of; bet -e SSreo the letter in question. -^eb 
e consciousness; mind; tabe -en lose consciousness 
el. one's senses; become senseless; bringe en til 
- restore one to consciousness; tomme ttl - igen 
recover one's senses; be^olbt -en til bet fibfte was 
sensible to tbe last; i -en om conscious of; bet 
er gaaet o»er i ben alminbelige _ it is popularly 
believed. -laå « unconscious, senseless, insen- 
sible. -toS^eb c uuconsciousuess, insensibility. 

fStvit'le vt enwrap, wind about. 

SBcbil'Ige vt grant, concede, vote; ben -nbe 
SKJlQnbig^eb p those who have the power of ihe 
purse. -Ung c -er (til |)anbel o. 1.) license; (2;il= 
labelfe) permission, coneession; (tf ær af 5J5enge) 
grant, pari vote; tage - fom SiSfetræmmer take 
out a pedlar's license; uben _ unlicensed. -Iing§> 
ret right to grant snpplies. 

-fScutn'be vt wind about. 

!iBeøing'e vt fig wing, give wings to. -t a (ogf. 
fig) winged. 

SBeoir'fe vt effect, work, bring about. 

©ebi'å n -er proof, evidence {jpaa, for of); (-grunb) 
argument; (-førelfe) demonstration; (9Jlobtagetfc»=) 
receipt, acquittance; (9ttteft) certificate; til _ paa 
in proof of; et _ Doa bet mobfatte a proof of el. 
to the conlrary; et - paa at a proof ihat; ber er 
intet - for at there is nothing to show that; bteo 
•et flDlbig for at failed to prove that; føre _ for 
demonstrate. -btjrbe onus probandi, burden of 
proof, onus of proof. SJebifle vt prove, demon- 
strate, make good, show; bet er -t at (ogf.) it is 
in evidence that; _ en en Sjenefie do et. render 
one a service. _ en 2®re do one honour, confer 
honour upon one; - fin ^oaflanb establish one's 
case; _ at ^an er en JBebrager (ogf.) prove him an 
impostor; — -enbe a convincing, conclusive. 
-f«re(fe c (line of) argumentation, demonstration. 
•grnnb argument, -froft demonstrative power. 
-H-froftig fe -enbe. -(c)Hg a demonstrable, capable 
of being provatl, evident, -tiggere vt prove. 
•iig^eb c demonstrableness; -er proofs, vouchers. S3et) 54 i8ib •tttibbel evidence, means of proot. •maabe mode 
of arguing, manner of demonstration, t-ning 
c -er proof. -ftej) passage alleged in proof. -teori 
theory of evidence. 

^etiogtje vt watch, guard. -er c -e, -erfle c 
-r guard, keeper, custodian. -elfe c, -ning c 
watch, guard, custody; unber ftreng -ning in close 
eustody. 

^ct>oW\ct a covered, (til 6Iabe) overgrown, 
overrun. -nittfl c -er plantation, stock oftrees. 

SBettæ'Bnje vt arm. -et a armed; -ebe « pi 
armed men. -infl c arming, armament; (9luft= 
ning) armour, accoutrements. 

S8eȾ'g|eK<move, stir; (formaa) induce, prompt; 
- iliii og oib agitate; ~ til jCaarer move to tears; 
i)an lob ftg itle ~ he was not to be moved, re- 
mained inflexible; — vr ftg move (om fin 9It8e 
on its axis, om Solen rouud the sun), mecA 
travel, work, (mooere fig) take exercise; — be^ 
bægenbe a moving, motory; — bebæget a 
moved, afFected; _ %\t stirring period el. time(s). 
-f-aorfag fe -grunb. -clig a movable, (nteft fig) 
mobile; + moving, pathetic; let - impressible, 
susceptible, excitable. -eligljeb c movableness, 
mobility. -elfc c -r movement, motion; (9iøce) 
stir; (aréotion) exercise; (©inb§=) agitation, emo- 
tion, excitement; fætte i _ put in motion, set 
going; fætte himmel og Qiorb i _ move heaven 
and earth, leave no stone unturned; fætte fig i 
_ fip take action; gøre fig ~ take exercise; ben 
aarlige - the annual period; planterne ^aoe 2tb 
men itfe _ piants have life but not locomotion; 
oære i Beftanbig _ be in constant motion el. al- 
ways OU the move; |>ærenS -r the movements 
of the army. 

93et)æ'gclfe§!at§c axis of rotation, -etine power 
of movement, locomotion. -Iraft moving force 
el. power, motive force el. power, motor. -lære 
dynamics. -f-monb progressist. -ntængbe mo- 
mentum, -ncrtie motor nerve, -^artt party of 
movement. -rcbflafi organ of locomotion. 

SSeUceglgruttb motive, inducement. -fraft fe 
SebægeljeS'. -ftang (®ampm.) main connecting 
rod. 

©ctiært'l c vt entertain, treat, regale, -ning c 
-er entertainment; b. f. f. -ningSfteb place of 
entertainment, refreshment room(s), tavern, pu- 
blic house. 

SBejoa'r « be'zoar. -gcb b. el. mountain goat, 
Capra cegagrm. -ften b. stone. 

sficæng'fte vt frighten, alarm, distress. -tfe c 
anxiety. 

Seæ're vt honour. 

©i c -er bee; lægge -er til rear bees. 

9Ji ado : ftaa en - assist one; stand by one; 
^ fulb og _ full and by; ligge ~ lie to, lie by, 
for %alltl og Sod lie a-hull; lægge ~ lay to, bring 
to. -aarfag subordinate cause. -arbejbe by-work, 
by-job, parergon. 

SBiatJl c bee-culture, apiculture, bee-keeping. 
-er c -e bee-holder, -master, -keeper. 

Q3i|begreb implied notion, secondary notion. 
-ie^olb n retention; meb ~ af retaining. -be^orbe 
vt keep, retain. -be^ol'belfe c retention. 

SBibel c -Bier Bible, -bub tract-distributor. 
-foft a well versed in the Scriptures; _ SWanb 
textualist, textuary. -faft^eb knowledge of the 
Seriptures. -forbub Bible prohibition. -fortoll= 
ning biblical interpretation, sacredhermeneutics. 
-^iftorie biblical history, Bible stories. Scripture 
history. -l)Mfar joc textualist. -Iriftne Scrip- 
turists. -lærb fe -foft. -læigning reading of the 
Bible; ^elbe _ give instruction in the Bible. 
-orb scriptural word. -oberfcettetfe translation 
of the Bible; bor _ the authorized version. -fc(= 
|fnb Bible Society. -ft a biblical, scriptural, ^ scripture. -f))røg text, scriptural sentcnce. -fteb 
passage from the Bible, scripture passage, -ftærl 
fe -faft. -teologi biblical theology. -ubgaoe 
edition of the Bible, -ubtr^t scriptural ex- 
pression. -bcert Bible with notes, polyglot Bible 

S3ibem(crlning c iucidental remark. 

SBibcr n a kind of duflfel. 

SBlbcrncI'Ie c burnet, Poterium »anguiaorba 

a3i|bcffæftigelfe secondary occupation. -bei 
ftanbbct secondary element, -betlibnittg su 
-audition, connotation, by-meaning; ^abe 
connote. 

»ibtiolfi'I c -er bib'liophile, bibliophil'ist. 
-gra'f c -er bibliog'rapher. -grttft' c bibliog'raphy. 
-ma'n c -er biblioma'niac. -mani' c biblioma'nia. 
-te't n -er library, -tefo'r c -er' librarian. -telar= 
<)Oft librarianship. -tefSaSfiftent assistant libra- 
rian, clerk of the library. -tetS^em^el stamp,' 
-tefSftigc book-ladder. 

Sibog beekeeper's manual 

SJi'bringe vt en en fJoreftiEing give one an idea, 
convey an idea to one; _ en en SKening impress 
one with an opinion; _ en et ©lag deal one a 
blow; ~ en et Saor Inflict a wound upon one; 
_ en @ift give one poison; (lære) instil into, im- 
part to, imbue with, indoctrinate with el. in. 
-Ife c giving etc. 

SBijb^gning annexed building. -bceger ^ ca- 
lycle. 

SBtceHe cell of a honeycomb, alveolus 

Sic^l'Ic c -r bi'cycle. 

S8ib' n, pi =, bite; (agg) edge; (}3. SBtbfel, SSor; 
bit; faa ~ get a rise. Sib' c -(b)er bit, morsel. 
Sibc, Beb, Bibt vt & i bite; (om Wnib o. 1.) cut; 
(om gift, fe _ x>aa)\ (bræBe) kill; ^an :^or ^oerfen 
at _ el. brænbe he is starving, as poor as a church 
mouse; _ ab en, _ en af snub one, snap one up 
Short; ~ efter snap at; _ fra ftg hold one's own; 
_ i bite; beb mig t fingeren bit my finger; Beb fig 
i Sæberne bit his lips; _ fig faft i nt seize st with 
the teeth, fig seize hold of; _ i fig swallow, bite 
in; _ i bet fure 2@BIe swallow a bitter pill; _ i 
®ræ2fet bite the dust; ~ ooer bite in two; _ paa 
(Srogen) swallow el. take the bait, rise (to the 
baitj; '^an faar itfe mig til at _ x>^a he won't get 
a rise out of me; _ paa lungen bite the tongue; 
gab t)am nt at _ Xiaa. gave him a bone to pick; 
intet -r paa. ^am he is proof against anything, 
thick-skinned; _ Sænberne f ammen set one's 
teeth (hard), clench the teeth: — BibeS bite 
each other; ^an er itfe gob at -5 meb he is an 
ugly customer; § om nt have a fight el. tussle 
for st; — bibenbe a (ogf. fig) biting, cutting, 
(fig) caustic; en _ folb SSinb a nipping wiud; bet 
er en _ Sulbe it is bitterly cold. 93ibemunb mouth 
armed with jaws. Siben c biting pain, smart. 
©iber^boS a snappish, crabbed. 

SBibeOinb adv close-hauled, by the wind, on 
a wind. -er c vessel sailing on a wind. — SBibe= 
binb§|fejlab§: t _ when sailing on a wind. 
-fciler fe -er; zo Portuguese man of war, physaUa. 

JBib^baS a very keen, sharp; fig fe SBtberfibaS. 

IBi'brag n, pi =, contribution, addition, share, 
(tegnet) subscription; lebere _ til (Sibftrift o. 1.) 
contribute to. 93ibrage vt & i (ogf. fig) con- 
tribute; fig be conducive to, instrumental in. — 
S8ibrog§|pligtig a bound to contribute. -(§)^ber, 
-Qbenbe contributor; subscriber. 

Si'bronning queen bee. 

SBlbfcI n -fler (TOunbbib) bit, (Søjle) bridle; 
lægge ~ paa, toge -flet af bridle, unbridle (a horse) 
-ftang branch (of a bit). -Vant a used to t 
bridle. 

ajibff a snappish. -fteb c snappishness. 

tSib^en c -er morsel. 

SBibfle vt bridle. e. i li- 

P JBib 55 «it t»iJ)f»rup 71 Bedlam. »ibfttu^jSfonblbat bed- 
lamite. 

Sibtattfl c cutting-nippers. 

^ib«r c back-door. 

Sic vi stay, wait, tarry (poo, efter for); jeg ^ar 
lært at _ I can wait; -enbe fflJanb faar S8»r every- 
thing comes to him that waits; — t »( bide. 

93ieoenfta6 c secondary el. additional qualifi- 
cation. 

8i|ejer fe -abler. -elffer bee-fancier, apiarian. 

»iclt) fe SBiflob. 

'éitn c waiting. 

SBier [t.J : een? _ all one. -fiblev (alehouse) 
fiddler. -^atie cock. 

^ter^OcrO n extra source of profit. 

Sif c, fe mi 

^ifalb n approbation, approval, applause; 
(Snigfteb) assent; ftæiile ftt - approve of, give in 
one' s adhesion to; finbe alminbeligt ~ meet with 
general approbation. 93ifalbe vt approve (of), 
as.sent el. subscribe to; f (en) agree with. -enbe 
a approviug: fe S^ifalbS-. 

©ifolbélobreéfc address of approval. -Hap 
pl&uåits pi. -mumlen hum el. murmur of appro- 
bation, -nif nod of approval. -orb word of 
approbation, -taab applause, acclamation. -fatbe 
round of applause. -ftorm roar of applause. 
-lutring bravo, cheer, er applause. -ticcrbig a 
worthy of approval. 

SBilfag secondary branch (of knowledge). -figur 
subordinate flgure, accessory. -flob tributary, 
aftluent; -i ~ sub-afHuent. 

iBifoIt »1 population of bces. 

Sfiforbcl additional advantage. -form by 
-form. -formaal by-end, secondarj' object. -for> 
retning bv-business. -fart|enefite extra profit. 

»iffteg fe »øffteg. 

93ifl)r n secondary light. 

!8tgaarb c bee-garden, apiary. 

^iga'm c -h fe -tft. -i' n big'amy. -ift' c -er 
big'amist. 

^igarr eau' c -er bigaroon, white-heart. 

SBilgot n J, buU's eye. -gat^blof bee. 

^i'j gerning fe -beftæftigelfe. 

SJigot' a big'oted; hypocritical. -teri' n big'- 
otry; hypocrisy. 

!@i'{grunb secondary reason. -^anbling sub 
-plot. 

Si^atie bee-garden, apiary. 

Silljavn subport. -ftenftgt by-end, by-design. 
-ftcnf^n secondary consideralion. -fjerne cere- 
bellum. -^jnl change wheel. 

!Bi|f|U§, -iltfttt shed for bees. -^«ttc cap used 
when tending bees. -^«g pern, honey-buzzard, 
Pernis apivorus. 

S8i|inbtægt perquisite; ffaffe fig -er eke out one's 
means. -intcreåfc by-interest. 

93i)outeri'oarer pi bijoutry. 

iBitogc c honeycomb. 

Slfir c polypterus, bichir. 
Silfe vi tilt, tip over. 

*33itlje c -r bitch. 

SBi'floo o lateral toe. 

iSi'tItjnge c cluster of bees. 

!Bi'ton{ta'li a bicon'cave. -tiefS' bicon'vex. 

iSi'fronblab n 5* petal-like scale. 

•©iffe c -r F mighty man, big wig, biggun, 
big card. 

93ilube <■ bee-hive, skep. 

^i'foabrl at n biquad'rate. -a'tiff a biqua- 
drat'ic. 

SSi'!«Ifoin J, additional keelson. 

©il c -er broad-axe. 

!^i(ag n, pi =, voucher, appendix, (til ©re») 
Inclosure. 

bilager n nuptials pi. iBilan'ce c mere fe SSalance. 

SBilanb n dependency, dominion. 

Silarue c larva of a bee. 

©ilboque't [fr.] c cup and ball. 

SJiibrcu n j, builder's certificate; certificate 
of registry. 

tSilb, »llbe c -er pick, fiBilbe vt pick, dress 
(a millstone). 

©iJbe (te, -t) inb vt fe Snbbilbe. »ilbenbe a 
(Sunfter) plastic (arts). 

tSilbelJaern pick. -ffoft pick-handle. 

©ilbing c dressed side (of a millstone). 

©ileam Balaam. 

a3tif(crbig a ready from the builder's hånds. 

aSilliggerffe c-r concubine. -(igning«!,: unber 
_ in lying-to. -linie mus leger line. 

iBiliæ'r a bil'iary. ^Uit'é a bil'ious. 

Sittarb c & n -er (©pil) billiards; (Sorb) 
billiard-table; fpiUe _ play at billiards; et 
53arti _ a game at billiards. -bal billiard-ball. 
-blttfe pocket. -e're vi make a foul stroke; (om 
|)eft) make an outward sweep with the fore legs. 
•fabrifant billiard table maker. -^ut pocket. 
-tugte fe -6aU. -queue cue. -f<)lt game of) bil- 
liards. -Spitiet billiard-player. -ftot cue. -b«= 
relfe billiard- room. 

»iHe fe SBilbe vt. 

SBiMe c -r chafer, beetle. -bo horsebane, water 
hemlock, Phellandrium aqvaticum. 

!!8iUcb(e) n -er image, picture; portrait; (Sinb») 
emblem, type, symbol; (Ubtrlgl) trope, figure, 
metaphor; bibl ubftaaret ~ graven image; @ub 
ffa&te røenneflet i fit _ God created man in his 
own image, -arbejbe sculpture; arch tracery. 
-orf sheet of prints, -bibel pictorial Bible, -blab 
illustrated page; fe ttbenbe. -bog picture-book. 
•bogftab hieroglyph. -b^rtelfe image worship, 
idolatry, iconolatry. -blyrfer idolater, iconolater. 
-fabrifant image-maker. -fabritation image- 
trade. -fob pedestal. -gaabe rebus. -gaUtri 
picture-gallery. -^anbel image-trade. -^anbler 
image-vender, picture-dealer. -^uggcr c -e sculp- 
tor, statuary. -dugger arbejbe sculpture, carved 
work, carving. -t)uggerinbe c -r sculptress. 
•^uggertunft sculpture, statuary. -((uggermarmor 
statuary marble. -tram aU sorts of pictures, 
prints. -triEmmer fe -fianbler. SiQeblig a figu- 
rative, metaphorical; -t UbtrQf flgure of speech. 
9}ilteb|lære iconology. -l«8 a imageless, uni- 
maginative. -bragt (splendid) imagery. -rig a 
figurative, full of images, -rigbom fe -pragt. 
-fal picture-hall. -ftaarcn a carved. -ffrift pic- 
ture-writing. -ffærer c -e carver. -flan a pic- 
turesque, lovely. -fbrog figurative language; 
fe -flrift. -ften flgure stone. -ftormenbe a ico- 
noclastic. -ftormer c -e iconoclast. -ftrib icoru)- 
clastic war el. riot. -ft«ber caster of statues. 
-ftøberi statue-casting. -ftatte statue, -tibenbe 
illustrated journal. -Uiå adv figuratively. -øcert 
carved work, sculpture; (Sog) pictorial work. 

Sillet' e -ter ticket; (S3re») note; tage _ til take 
a ticket for, (3ærn6ane=) book for el. to. -!a8= 
ferer director el. superintendent of the box-oifice. 
•lontor (Seat.; box-oflice, ($oft^., 3ærnb. o. 1.) 
booking-offlce, money-taker's offlce. -poft note- 
paper. -fælger fe SBiHettar. SBillctte're vt ticket, 
label; — vi sell el. coUect tickets. ^Wittta't c -er 
money-taker, ticket-clerk, check-taker; (gærnb.) 
booking-clerk. 

93illig a (mobf. b^r) cheap, low-priced, inex- 
pensive; (rimelig) equitable, fair, just; _ $ril 
moderate, reasonable price; for en _ $rt§ cheap; 
et -t gorlangenbe a reasonable demand; bet er itte 
mere enb -t it is but just, only fair. !Billig{e vt 
approve of, assent to. -elfe c approbation, ap- 
proval. -^eb c cheapness, economy; equitable- m 56 93ii ness, fairness; meb - in fairness; finbe fig i ~ 
agree to what is fair and reasonable. -I)eb§= 
f»Ietfe sense of justice. -tænfentic « reasonable, 
impartial; — c reasonable person. -»iS adv fairly, 
in reason el. justice. 

tSBiUing fe »ilbing. 

tSBiUinfl c -er little bit. 

iBtHto'n c -er billion. 

BiUon' c bill'on. -pulb base gold. 

©ilæg fe SSilog. a3t((eglge vt (forlige) adjust, 
compose, make up; (oeblcegge) accompany with; 
_ et ådegnftab (meb) be fornebne SBebifcr provide 
an account with the requisite vouchers, -fltlfe 
c adjustment. 

fSBilfitier c under-groom; (^eft) third horse to 
a carriage. 

S9i(øfe(ig a-. Dpgaeen er ~ the problem has a 
second solution, two solutions. 

93il{i§ning c second solution. 

S3tmaane c paraselene, mock-moon. 

iBimonb c hiver. 

+!8iralc vi jingle, -n c jingling. 

SBimober c mother-bee. 

tSJi«H)eI c -pier keg, cag; p qaa poa _ go on 
the spree. 

SBilm^rc bee-ant, velvet-ant, Mutilla. -xMi 
bee-moth, Galleria mellonella. 

SBtnabn n surname; (^genaBit) by-name. 

aSinb n, pi ■=, tie, ligature, (for øjnene, gor= 
binbing) bandage; (poa Sog) binding; (Stog) vo- 
lume; (i %aq) truss; bære Slrmen i _ go with one's 
arm in a sling; meb _ for øjnene with eyes ban- 
dage d. 

Sinbe, banbt, bunbet vt & i (ogf. Jig) bind, tie 
(fnt)tte); med bind, constipate; prov &* = ftrtffe; 
_ aSufetler make nosegays; _ gobe hoop casks; 
Jig ~ enS $ænber tie one down, fetter one; ®j8rfn 
-r the door sticks, shuts hard; Solfen -r gobt the 
mortar holds well; - Som bind grain; _ ffofte 
make brooms; be £æn!er ber batibt bem the chains 
that held them (bound); _ af fe Slfbinbe; -an 
meb engage in contest, enter the lists, with, 
(ogf. om Sing) closewith; _ for øjnene blindfold 
one, bandage one's eyes; _ for en @æ£ tie up 
el. close a sack; ~ i nb bind (a book), slall 
(cattle); _ o\> tie up, t (om So) dry up; ~ |Ⱦnber 
og gjøbber paa en tie one hånd and foot; - en 
nt paa 2®rmet make one believe st, palm st off 
upon one; -til bind up; fiabbe intet anbet, ber 
banbt I)om til SiBet had no other tie to life; _ 
faft til tie on to; bu flal itle - SDlunben til paa en 
Dt§e, naar ^an tærfter thou shalt not muzzle the 
ox when he treadeth out the corn; — »?• fig 
bind one's selt, tie one's hands; — binbenbe 
a (ogf. .fig) binding, fig obligatory (for on); (^orb) 
«tiff. SBinbe|bjælfe girder. -bue mus bind, tie. 
-etine holding (power). -foU binders (of sheaves). 
-færbig a (om Som) dry enough to be sheafed. 
-gol a raving mad, stark mad. -garn string. 
■5inbc, -l)Ub (|Siet») Conjunctiva. -^unb chain 
dog, bandog. -jcern cramp-iron. -!raft binding 
power. -Ifb (connecting-)link. -Ife c constipa- 
tion. •mibbel cement, medium; (flæbenbe) ag- 
glutinant; pharm excipient. -n c fe *^inbing. 
■noat needle used in making fishing nets. -nagle 
wooden pin, peg. -nøglen the binding of St. 
Peter, -orb conjunction. -<)inb knitting-needle. 
-tilabe (t. SSjælfer) tie-plate. -r c -e binder; 
(røurften) header; (Semr.) intertie. -rent thong. 
-ften binding-stone. -^reg hyphen; (i (Stritm.) 
upstroke. -tegn hyphen; mus fe -bue. -traob 
binding-wire. -Oæo flbrous el. connective tissue. 

93tnb{^age cramp-iron, SStnbig a meb (jEomr.) 
flush with. -ing c binding; (Sommenfajning) 
joining; mus fe SBinbebue. 

SBinbingé|mur frame wall. -fparre tie-beam. I 

er 
1. 

it> 

1. 
t, 

0- 

be 

1 -ften bonder, bona-stone. *-ftiffe knitting-needle. 
-træ bond-timber. -uært frame work, brick 
-nogging; -8 ^u8 frame house. 

aSinbllit cement. -I«é a coverless. -platter 
sticking plaster, -rig fe -ftært. -faal, -Jaale in 
-sole. -falat white curled endive. SBtnbfel u 
-Ker bandage , ligature, band ; constipation. 
93inb|ft(ert a voluminous; ftrioe -e SSeger om 
write large volumes on. -eHt smoothing-axe. 

a3ing(e) c -er hutch, bin; (i $ot£)U§) well 

^Bingelurt c dog-mercury, Mercuriaiis perennU 

•SBtngfe, SBinne c -r she-bear. 

SBino'miff a binomial; _ ©tortelfe binomial. 

SBinijre c suprarenal gland. 

33incc'r a bi'nary. 

93tn(ering c secondary tråde. 

SBiolgra'f c -er biog'rapher. -grafl' c -er biog' 
raphy. -gra'fiff a biograph'ic(al). -lo'g c -er 
biol'ogist. -logi' c biol'ogy. -lo'giff a biolog'ical. 

93i|am{oftninger acccssory expenses. -omftcen> 
big^eb subordinate circumstance, accessory. 

St|orb adverb. -perfon (leot.) accessory el. 
secondary character, -planet secondary planet, 
satellite. -poft branch mail. -probuft by-pro 
duet. -punft accessory point, incident, -renbe 
by-channel. -ret corner dish, side dish, ho] 
d'oeuvre. 

iBirpitt'le Brid'get. -i'nert Brid'getines. 

iBiriliber ^ secondary ridges. 

tSBirf n -er a small jurisdiction. 

Sirf c -e birch, Betula; af _ birchen, birch. 

S3trfe{Bar{ birch-bark. -brcenbe birch-wood. 

t33irte| bommer, -fogebjudge ofa „S8tr!"; bailiff. 
-friJiEb fe -rettig^eb. 

S3irIe|Ioft [6], *-Hmc birch-broom. -olie birch 
-oil. 

t!8irte!repræfenlont councilman in a „S3irf 
•rettig^eb privilege of jurisdiction in a „58irt" 

JBirtefoft c birch juice. 

S8trleé= fe a3erc^eg=. 

SBirteffoo birch wood. 

93lrle|ffritier clerk of a „S3trt". -ting co 
assize of a „S3trt". 

S3irfe| tjære birch-tar. -træ birch-tree; bi 
-wood. -»anb fe -faft. -»eb birch-wood. -Bi 
bireh-wine. 

iBirma n Birma, Burma, -'ner c -c Burmea 
-'nfl Bir'man, Bur'man. 

a3irmtngl)amcr=3Sarer Brummagem goods. 

SBt|rob ^ adventitious root. -rolle subordinate 
part. 

SBirtlie Bridget. 

Sifag matter of secondary importance 

SBtfam (og ©mf.) fe WofluS. -fr«, forn mus' 
-seed. -punge cods of the musk-rat. -ffinb skin 
of tbe musk-rat. 

Siftbber c -e assessor, judge lateral. 

iBtffalj'a Bis'cay. Sifla^er^bat fe SfJorbfaper. 
aSiffaJjift a : ben -e Sugt the Bay of Biscay. 

SBiftop c -per, fe SSifp; ordinary tobacco. -eSfenS 
bishop-essence. SBiffop'peltgaepiscopal. iBtffop§= 
fnelte mitra. SBiffopOærl tobacco-cutting ma- 
chine. 

S3ifftti't c bis'cuit; ($orceIlæn) biscuit (ehina), 
bisque (ware). 

*a3i'ftetfct fe SSiaol. 

iBi'flog n, pi =, small porch el. verandah, 
pent-house 

SBi'flagtning c killing of the bees. 

tSiflopperffe c -r concubine. 

SBi'fmag by-taste, smack. 

93t@mer c -e steel-yard, prov trone, -frog hook 
of the Steel-yard, -lob weight of the steel-yard 
'■'•-punb 12 pounds. -ftang rod of the steelyar " 

SBiémutl) fe æigmuti 

Sifogn n fe 9tnnef§. 1 II i 


m 57 >8jæ Sif ol c parhelion, mock-sun. 

©ifonotSe c bison (i 3lmr. fejl «buffalo»), Bos 
bifon. 

Sif<) c -er (ogf. ©rif) bishop; ^aoe -en til Wor= 
brober have a friend at conrt: fibbe font en - i 
en ®Qaferebe be in clover. — !Btf))C|bragt bishop's 
robes, -bømme n -r bishopric, diocese, see, 
(ogf. om 58ærbig^eben) episcopate. •ttiamtn ex- 
ainination of clergymen before taking orders. 
-cmbctie office of a bishop, episcopate. -gaarb 
bishop's palace, -liuc mitre; ^ mitella. -taabe 
Vjishop's mantle. iBtf^elig « episeopal. SBif<>f j- 
oritination fe -oielfe. -ornat fe -bragt, -refibend 
fe -fæbe. -ftaB crosier. -ftol (bishop's) see. -fæbe 
episeopal residence. -oielfe consecration of a 
bishop, -oifttation visitation of the diocese. — 
S{f))inb'e c -r bishop's lady, bishopess. 

iBt'fp«rg§moa( n incidental question. 

tSBiéfe c -r boor, cad, rough. 

iBiéfe c -r (SBjørnefp.) tooth (of a baby). 

tSiéfe vi gad. -tram pedlery, pedlar's wares. 
-troemtner pedler, pedlar, huckster, packman. 
-læber, i)an i)at _ i ©foene his shoes are made 
of running leather. ^-Itcge peripatetic doctor. 
-f99 a fond of gadding about. -f»)9e gaddiug 
dispo.sition. 

Si'ftaa vt assist, stand by, back. 

Si'ftabe n bee-hive. 

^i'ftanb c assistance, aid, support; t)be en _ 
give fl. lend one assistance, render a. to. 

Si'ftaoelfe c subordinate syllable. 

SBi'ficmtne c secondary part. 

SBifter c- (yarce) bistre. 

©iftcr a (ov6ragt) exasperated, incensed; (6arff) 
grim, gruflE", stem. -gat u raving mad. -^eb c 
fierceness. 

iBi'Ifti! sting of bees. -ftot bee-hive. 

SBiftouri' c bis'toury. 

SBiftre're vt bistre-wash, paint with bistre. 

Si'ifoærm svarm of bees. -fotertner sesia. 

!!3if(ctntng c subordinate proposition, relative 
clause. 

Sifætte vt deposit (a corpse) in a vault. -Ife 
c deposition etc. 

Sitoa c lateral toe. 

ISi'time spare hour, leisure hour. -ting fe 
-fag. -tone rnus aliquot-tone; gram secondary 
accent. 

Silte a very small; en litte _ (* _ liben) Wonb 
a little bit of a man, a diminutive man; tfte bet 
-rite not the very least, not a bit of it. JBitte c 
little bit. 

S9itter i (ogf. fig) bitter, (om ®mag ofo.) acrid; 
_ Snapl, 2)ram, fe 33ittertnap§ c; en _ ©tunb an hour 
of bittemess. -agtig a bitterish, somewhat bitter. 
-e§fcn8 bitters, -^eb c bitterness, (nadnl. i Drb) 
acrimony; -er pi bitter words, sharp words. 
-jorb magnesia. iBittccIig adv bitterly; _ foibt 
bitter cold. S3itter|raonbeI bitter almond. •xncslt 
ox-tongne. Fieris hiemcioides. -folt Epsom salts. 
-fmagenbc a of a bitter taste, -fnopig glass of 
bitters. •\^at bitter-spar. -ftof bitter-principle. 
-f«b « bitter-sweet, between sweet and sour. 
-f«b(e) bitter-sweet, Solanum dulcamara. -faerne 
the Bitter Lakes. -tibfel bitter thistle, Centaurea 
beneUicta. -ti bitter beer. 

SitflU c fe Softarbnattergar. 

Sijubgift additional expense. -tiaane vt be 
present at, attend. -oaanelfe c attendance. 

SBioalent' a chem diatomic. 

Siorj c by-way, by-road, by-path. 

Sioen c fe SBielffer. 

Sijoinge bastard-wing. -oirtning secondary 
effect. 

!Bi oifer fe -bronntng. -oogter keeper of bees. Siouat' c -tei biv'ouac. -ere vi bivouac. 
•ilb wateh-flre. 

Siloærf fe -foge. -Qngel brood ofyounebees. 

Sijar' a bizarre, odd. -reri' n -er oddity. 

Si|Ccbenbe a bee-eating. -æbet bee-eater, Me- 
rop« apiaxter. 

33i eiemeb by end. -t\ne ocelli, stemmata. 

SBjæf n, pi =, yelp, bark. -fe vi yelp, bark, 
cont yap; _ ab bark at. -fen c yelping etc. 

93jælbe c -v jingle, little bell; Itjbenbe TOalm 
eller en fltngenbe _ sounding brass or a tinkling 
cymbal. -Ijatdbaanb bell-collar. -tappe focjl's 
cap and bells. -Hang jingling, jingle, -to bell 
-cow. -t«i harness with jingles (little bells) 

»jælfe c -r (ogf. SScegtffoalS) beam, (ftor) balk, 
(ifær 3ærn=) girder; t ogf. log; Aer ordinary; (i 
SRiffel) land; (p. »Bibfel) branch. -anfer braee, 
campoon. -baanb bond. -branb dry rot. -bugt 
round of a beam. -bQggct a built of logs. -bog 
df rafting dog. -cnbc beam-end. -fag bay. 
-flaabe timber raft. -boDcb head-piece of a beam, 
corbel. -tfui log-house. -log, -rab tier of beams. 
-loft ceiling of rafters, -poalæg pad. -rum space 
between the beams. -ftreng shelf. +!8jæl!et a 
raftered. 8jælfc|tontt timber yard. -oejer, -oæger 
clamp. -oærf beams, timber work. 

!Sjærg n -e, '^ ogfao 33erg, pi =, mountain, hill; 
-et (partiet) the Mountain. (Smf. ber ^enftøre til 
S3ergcæfen, fe SBerfl«). -aanb mountain-goblin el. 
sprite, gnome, (toinbelig) oread. -aaé ridge. 
-atabemi miniug school. -olun rock alum. -onb 
scaup pochard, Fuligula maril'i. -arbejbe min- 
ing. -arbejber miner, -art rock. -af(e fe -blaot. 
-batfom naphta. -befoltning mountaineers. -beg 
asphaltum, asphalt. -befttger Alpine cliraber. 
-beftigning mountain-climbing; ascent. -blaat 
n mountain blue, bice -bo c -er, -boer c -e 
mountaineer, highlander. -bor bore, borer. 
•brug minlng. -brnneUe alpine accentor, Thnr- 
rhaletM inontwiMus. -bal gien, dale. -brift 
mining. 

SBjærge vt (rebbe) save; (ernære) support; (Stoling) 
house, gather in; _ fjjøben support life, keep soul 
and body together, keep the wolf from the door; 
_ Sejl take in sail; _ fig manage to live, make 
both ends meet. -fol! salvors. 

Sjtergegn c mountain distriet, mountalnous 
region. 

SBjicrgelgobå salved property. -tontraft salvage 
agreement. 33}Ærgelig a to be saved. !Biærgc|« 
len, -penge salvage. -r c -e salvor. -ri', Sjoergcr- 
lai) n salvage association. 

SBjærget « mountainous. 

IBjoergifaar mountain-sheep, Ovis montana. 
•faft a solid el. firm as a rock. -febt mountain 
tallow. -fin « native. -finf, -finte brambling, 
mountain finch, Fringilla monti/ringilla. -flabe 
table-land. -flob mountain-torrent. -fob foot 
el. base of a m. -folf = boere, -aanber; fe SSerg-. 
-fulb a mountainous, hilly. -f^r mountain pine, 
Finus iiiontatut. -ffcftning mountain fastness, m. 
stronghold. -geb mountain goat, Copra ameri- 
cana. -grunb rocky ground. -gruppe group of 
hills. -grønt mountain green, -gulb mine-gold. 
•gult n yellow ochre. -bule mountain cave el. 
cavern. -^«j n mountain-high, mouutains high. 
-t)«r mountain tiax, amianth. 93|aergig a fe -fulb. 
SBjærgjirifl yellow-beaked linnet. Frinpillnflavi- 
rostris. •talt mountain limestone. -fom erest 
(of a mountain). -fint cliff. -fl«ft cleft, ravine, 
chasm. -tiener mountain clover, Trifolium mon- 
tanum. -fnolb hill-top, rock. -tnube knot of 
mountains. -tort mountain-cork. -frig moun- 
tain war e(. warfare. -trt)ftal rock crystal. -fur 
mountain cure. -fæbe mountain chain el. range. 
-lag layer, stratum. -la!8 fe ®lt)fe, ftulmule. «iæ 58 »ra •lonb mountainous country. -Wb, -libc moun- 
tain-side. -lotomottu locomotive for gradients. 
•luft mountain air. -Iceber m. leather. *-Iænbt 
a mountainous. •tterfe Alpine larli, Alauda al- 
pestris. -manb fe -aanb; fe SSerg^. -manbel drop- 
wort, Spirært filipendula. -met, -mætt mountain 
milk. -mt)nte marjoram, Origanum vu/gare. -me 
fe -iiQmfe. 

SBiærgtting c salving, salvage. — S3jærgnin9é| = 
bnm^ftib salvage steamer. -entcujrtfe, -forening, 
■forrctniufl, -lortjaration salvage association. 
-forf«o attempt to save. -lontcatt salvage agree- 
ment. -omloftninger salvage expenses. -fag 
salvage case. 

!8jærg|n^mfe oread. -olie rock oil. -orbning 
statutes for the mines. -^a)>ir mountain paper. 
-)>ottict the Mountain. -paé mountain pass, 
deflle. -^Jlante mountain plant, -^ræ&ifenen 
the sermon on the Mount. -^uSUng mountain 
goblin, dwarf. -vig fe -fulb. -rié mountain rice, 
Oryta montana. -rifc hill giant. -rljg mountain 
ridge. -rtjie fe ©tenoenfaet. -rar wood small-reed, 
Caiamagrostis epigejos. -fait rock-salt. -fttfc fe 
-papir, -ffo alpine boot. -flotte Highlander. 
-ffraaning mountain slope. -ffreb mountain 
slide, -ffrænt precipice, brow^ of a mountain. 
-flette table-land. -ftot mountain castle el. strong- 
hold. -flæbe mountain-sledge. -fnurr rock butter. 
-fne mountain snow. -fnæuring deflle. 

SBjærgfom a thrifty, acquisitive, plodding. 
■I)eb c thrift. 

a3jærg|fpib§ fe -tinbe. -ftab mountain town; 
fe 58etg=. -fti mountain path. -ftot alpenstock; 
fe -Enube. -ftrælning range of mountains. -ftr«m 
fe -flob. -ft^rtning precipice. -fooul native sul- 
phur. -fæbe mountain soap. -fe mountain lake. 
-tagen a spirited off into the mountain. -tinbe, 
•top mountain-top. -tfære mineral tar. -trotb 
gnome, -træ rock- wood. -tøro mountain peat. 
-ugle eagle owl, great horned owl, Strix bubo. 
-ulb fe -f)øt. -tianb fe ®ru6e«. -bej mountain 
road el. path. -bin mountain wine. -Uinb m. 
Wind. -bof§ mineral wax. -bæg rocky wall. 
•boer! mine. 

SjærgbærfSlbiftrift mining district. -brift 
working of mines, -ejer owner of a mine el. 
mines. -tJjnbig fe aSergftjnbig. -felflab mining 
Company, -ffolc mining school. -bibenftab 
science of mining. -bæfen mining (matters). 

S8jærg|bæfft fe -plante, -æg mountain egg. 

*S3jærf fe «trt. 

*S8jarI c fe aSirl. 

SBja'rn c e bear; J[, (i 9Ker§) lubber's hole, 
(til at ftrubbe meb) bear, * fe ©pilflamp, f -£ wind- 
lass-bitts; F (fRuS) a brick in the hat; ben graa 
- the grizzly (bear); ben ftore _ the Great Bear, 
Ur.sa Major; ben liHe _ the Lesser Bear, Ursa 
miuor; fælg itte -en§ $ub før bu l^ar fanget ben 
don't reckon your chickens before they are 
hatehed. 93iørne vt J, scrub (with a bear). — 
58jartte|aBe howling monkey, Mycetes ursinus. 
•agtig a bearish. -baøian pig-faced baboon, 
Cynocephalus porcariiM. *-brob Scottish asphodel, 
Tofieldia horealis. -bær bearberry, Arbutus uva 
ursi, * fe Sorboer. -bærfpinber fox-moth, Gastro- 
pacha ruhi. -ban§ bear's dance. *-far track of 
a bear. -fcbt bear's grease. -fcnnilet bald- 
money, Meum atkamaiiticum. -^i bear's winter 
-layer. -^ibSning bear-baiting. -Ijul J, lubber's 
hole. -Ijbalp bear's cub. -jagt bear-hunting, 
bear-shooting. -jæger bear-hunter. -Ko bear's 
foot, Helleborus foetidus. (*-Ijæf§) cow parsnip, 
Heracleum sphondylium; arch acanthus. -trcbé 
mother-lobster, Scyllarus arctus. -lab bear's 
paw. -tarbe, *.marf caterpillar of the tiger moth, 
Arctia. -leje bear's lair. -maar biturong, Arc I titis olbifroiu. *-ntofe hair moss, Folytrichum. 
•rob fe -fennifel. -fflnb bear's skin. -ffinbSftuc 
muflf-cap, busby. -ftinte bear ham. -ff^tte ie 
-jæger, -foramcrfugl great tiger-moth, Arctia. 
-fa, Store _ Great Bear Lake. -tjcnefte awkward 
et. unwelcome service. -træfter bear-leader. 
-unge fe -bualp. 

SBlaa a blue; -t ^elt azure; -t Øje (af ©lag) 
black eye; _ 9?inge unber Øjnene eyes surrounded 
by a blue circle; flaa en gul og ~ beat one black 
and blue; _ SKanbag, fe S8laa=; i bet ~ a airy, adv 
airily, at random, in nubibus. SSloo n -. §tmIenS 
_ poet heaven's azure. -aaret n blue-veined. 
-agtig « bluish. -ot§ moor-grass, Sesleria. -baan= 
bet a blue-banded. -bog Blue Book. -but (3nf.) 
violet callidium. -bær bilberry, whortleberry, 
se blae-berry, amr blue-berry, Vaccinium myrtil- 
lus. -broSfel blue-thrush, Petrocincla cyana. 
-fait merlin, FaUo (xsalon; ring-tail, Circus cya- 
nens; fe ®ue-. -farbe smalt, blue-glass. -farbet 
a blue; dyed blue. -farbebært smalt-house. 
-fift young Greenland seal. -froSfcu a blue with 
cold. -graa a bluish grey, blue-gray, ^ cæsious. 
-gran « bluish green, glaucous. -guften i livid. 
-^aj blue shark, Carcharias glaucus; piokedshark, 
Galeus acant/iiat. -^olå blue-breast, Sylvia sue- 
cica. -^atfet a blue-neeked. -Ijat devil's bit, 
Suecisa pratensis; scabious, Knautia. -^eb c 
blueness. t-^jætntet a (om Sbæg) bluish-gray 
with a white head. -t|btbrab a blue, red and 
White, -iriff hedge accentor, Accentor modularis. 
-tctte fe -ifM. -ttofte bluebell, harebell, Gampa- 
nula rotundifolia. -tobber blue copper(-ore). 
-lop fe -ntejfe. -torn fe Sornblomft. *-traotc fe 
-maoge. -troet a blue-crawed. -tugter bluecake, 
blueing, thumb-blue, -tabeu n bhiish. t-Ianb 
Africa. -ter potter's clay. SStaalig a bluish. 
SBtaa 1 1^§ blue light, -maage fe ©bartbag. -måber 
fe -ftjerne. -matet a painted blue. -manb kind 
of sealskin; kind of tobacco; t blackamoor. 
-manbag Saint Monday. -måbe picked dogfish. 
-mejfe blue titmouse, Pams ccemleus. -munte 
sheep's scabious, sheepsbit, Jasione; fe ©fabiofe, 
gornblomft, ©torm^at. -musling mussel, Mytilus 
edulis. 93Iaanc vi become el. look blue; — vt 
blue. S3taane c -r bluish cloud. !SIaaneIfe c, . 
fe -ftioelfe. S8taa|papir carbonic paper. -plettet 
a blue-spotted. 

tS3taat pi tow, hards; ftitte, fætte en - i Øjnene 
throw dust into one' s eyes, hoodwink one, draw 
the wool over one' s eyes. 

S3Iaa{raage rook, Corvus frugilegus. ''--roate 
fe eHefrage. -ranbet a with blue margins, streaks. 

iØIaaregn c glycine, Victoria chinensis. 

5Btaar|et a towy. -garn tow-yarn. -^egle tow 
-hatchel. -(ærreb tow-linen. 

©taojrubet a blue-checked. -ræb blue arctic 
fox, Vulpes lagopus. -rab a bluish red. -fanb 
eobalt-sand. -ftmmer blue anemone. Anemone 
hepatica. -flabe iudigo-bird, Gyanopica; a kind 
of pigeon, -ftimlet a dapple-gray. -fttmmel 
dapple-gray hor.se. -flæg Bluebeard '*-ftæt fe 
-musling, -flaaet « livid, bruised. -fort a bluish 
black. -fot cyanosis. -fpaan logwood shavings. 
-fpot(e) fe Stfp (gift), -fpraglet a speckled with 
blue. -fpætte nuthatch, Sitta europæa. -fpættct 
a spotted with blue. -ftaal striped wrasse, La- 
brus mixtus. -ften blue stone, blue vitriol. -fti= 
belfc blue, blue starch. -ftibet a blue-starched. 
-ftjcrnc field-madder, Sherardia arvensis. -^ribet 
a with blue stripes. -ftrubefongerfe-l^alS. -ftrampe 
blue-stocking. -fur SJJæl! milk become sour with- 
out curding. -ftjge fe -fot. -ftjre prussic acid. 
-tanb : ^aralb _ Harold Bluetooth. -tabtet a 
blue-chequered. -top purpie melic, Enodivm 
cceruleum. -træ logwood. -trajc blue-jacket. I Sta 59 mt I •tætnet a blue-checkered. -urt fe fiorn&Iomft. 
♦-»eis fe -fimmer. -Oinge copper butterfly, Ly- 
ecena. 

»Io6re vi fe <lBIapre. 

»lob n -e (af %xx, Sog, SBorb o. 1.) leaf; (of 
folio, Satå 0. (.) blade; (Slare-) wash, blade, (p. 
éttue) blade, arm; fSfeO bowl; (©at)=) web, blade; 
(©p^t)') head; (3;ræforB.) scarf; (i SBceB) sley; ()). 
^iort.) shoulder; (Sloiå) iiewspaper, paper. print; 
biåfe -e (o. 1. om en SBog) these pages; et - ^Cipxt 
& slip of paper; libet ~ leaflet; bet oanbrenbe _ the 
walking leaf, Phylliuni sicci/olium; naot ^øgen 
^or -e when the beech is iu leaf; f^nge, fpille fra 
-et sing, play, off, s. el. p. at (flrst) sight; gangen 
fra -et sight-slnging; tage et fra røunben speak 
out, speak one's miud; -et tan oenbe fig the tables 
may turn. — SBIabjaare fe -neroe. -agtiga folia- 
ceous, resembling a leaf. •anmetbetfe notice in 
the newspapers. -arttf el uewspaper-artiele. -hiUe 
chrysomela. -bolt holdfast. -bMb newsboy. 
•banttelfe foliatiou. -banntt a forrned like a 
leaf. -bejg putt'pasle. -buff Sf coma. 33(abe 
vt & i: tum e(. ruu over the leaves; (om |)iort) 
troat; _ af, fe 9tf6(abe; _ efter turn over the 
leaves for; _ i turn over the leaves of; - tgen= 
nem run over; - om turn over (the leaf); — 
blabeS vd shoot out leaves, come out in leaf; 
med & min exfoliate. »labebqg green barley; 
borge };)aa - eat the calf in the cow's belly. 
93(ab(e)^ang foliage. »(aben c turning over the 
leaves etc; troating. »labeftub leaflng. »(abet 
o foliaceous; fe -rig. »lab(c)tobaI tobacco in 
leaves, leaf tobacco. — »lab |f(ig lobe (ofa leaf). 
•fortnet a fe -bannet. -fu(b, fe -rig. -fabbebe, 
•f«bberp^phyllopods. -grant chlorophyl. -gu(b 
leaf gold, gold-leaf; uægte _ leaf-metal. -Dang 
loliage. -^ot agaric. -bjørne axil. -t|a(bcr 
subscriber. -^ornebe pi lamellicorns. •ttnébiai 
leaf isinglass. •it'oepi s&\v-&y, T/ientredo. ^æng= 
fet foliaged hinge. -jotb leaf-mould. -faal 
ijorecole. -!attu3 leaf cactus, PkyUocactus. -la- 
pitai foliated capital. -Ino)) leaf-bud. -frané 
crown el. garland of leaves. -trobe band. -IrebS 
glass crab, PhyUosoma. -tul foliated coal. •!«»( 
newspaper polemics. -feb parenchyma, green 
pulp of leaves. -laff flat scarf. -literatur jour- 
nalistic literature. -la))))e psylla. -luå plant- 
louse, puceron, aphis. -(»8 a leafless, aphyllous. 
•ntaoe manifold. •mo§ foliaceous moss. -neger 
penny-a-liner, paragraphlst. -nerbe nerve, vein. 
»løbning c (bet at blabeé) leaflng; fe -en. »lab]- 
notitå paragraph. -næfe phyllostome. •orm 
Caterpillar. •)>tabe limb. -plante fohage plant. 
-(iragt leafy splendour. -ranb margin, »lab're 
vi fe aSIabe. »lab{rebattør editor of a newspaper. 
-referent reporter, -ribbe ridge. -rig a leafy. 
-rigbom leaviness. -rofct roseite. -folot coss 
lettuce. -flbe page; side of the leaf. -filb her- 
ring in the second year. -ffcbe sheath Cof a leaf). 
-ffriber writer for a newspaper, journalist, -flæ- 
rer (sBii leaf-cutter, Megachile. -fiugcr voracious 
newspaper-reader. -fmutte wood-wren, Sylvia 
sibilatrix. -fmører newspaper-scribbler. '-fop 
fe -foamp. -fti(t leaf-stalk, petiole -fuger fe 
-lobpe. -fucjfe vt lap-weld, scarph-weld. -falb 
leaf Silver; forgtjlbt _ party gold. -tong laminaria. 
•tap pivot With cheeks. -tin tiu-foil. -tobo! fe 
»(abe=. -torn prickle. -ubgioer fe -rebaltar. 
-benber book-marker. -biller tortrix. -binfcl 
fe -t)iørne. -bié adi- leaf by leaf. -oifer fe Su= 
ftobe. -«je fe -fnob. 

»lof ' n J/ cat's paw, slatch of wind. »laffe, 
blafre vi (om iiX)i) flicker, (om Sejl) flutter, flap. 

»laffert c -er pop-gun. 

»laf, -fet a fallow, pale, (om ^eft) dun; ♦-fen 
the dun horse. »(atcftob^er J, stopper. 

smatte : falfte _ ! false villain. 

»(arne [fr] c -r censure. -re vt disgrace, dis- 
honour; _ fig make one's self ridiculous. 

»(an^ef c -ter busk. 

»lanbe vt mix, mingle, blend; (ftort) shuffle; 
(SKetoller) alloy, amalgamate; - fig i anbreé Sager 
meddle in the aifairs of others; 6 1 a n b e t a mixed 
etc, promiscuous; - ^nb^olD miscellaneous con- 
tents; -ebe ©trifter miscellaneous writings; ^unb 
af - SRace mongrel; J, _ 2uft cloudy el. mixed 
air. »lanben c mixing. »lanblfober mixed 
provender, mashn. -gabning, '-gabfel compost. 
*-g«bfle vt manure with compost. »lanbing c 
-ermixingetc; mixture, intermixture, compound, 
blend, cont medley; (af Wetal) alloy, amalgama- 
tion; (fRoce) hybrid; -er miscellanies; meb en _ af 
^aab og grijgt with mixed hope and terror. 

»Ianbtng8|brøb maslin bread. -bel ingredient. 
-brit mixed beverage. -b^r hybrid, mongrel. 
•farbe mixed (^olour. -folt mixed race. -fordolb 
proportion (of parts), composition. -form hybrid 
form. -gob§ unassorted goods; (baarligt) trash. 
-^agl mixed shot. -forn mangcorn, mixed corn, 
maslin, meslin. -ful throughaud-through coal. 
-maabe mode el. mannerof mixing. •miuifterium 
coalition-ministry. -orb hybrid (word). -refl= 
ning alligation. -fbrog mixed language, -barer 
fe -gob§. 

»lanb|Iorn, fe »lanbingg«. -fllb herring taken 
in January. -fæb fe »lanbingåtorn. 

»lant a (ogf . om gebme) shining, (tfær om 9Retal) 
bright; p (pengeloé) cleaned out, tight; - ®tbe 
blank page; -e ajaaben swords and bayonets; ti 
-e 2)alere ten silver dollars; _ forn et Spejl smooth 
as a mirror; labe ftaa _ leave n blank; træffe ~ 
draw; be -e the vvhite el. whites. — *»lan! c -er 
smolt (two years old). 

»lanta Blanche, Blanch. 

»lantjaal fe ®aarb«. -brænbing glaze-bakiug. 
-(e)b«rfte pollshlug-brush. »lånte vt polish, 
brighten, burnish, furbish, _ Stader clean boots; 
p - en af clean one out. 

»lanfeften c ©iff) pagellus. 

»lonfef c -ter form, (ogf. 9RQnto.) blank; (5Het) 
White frioassee, blanquette. 

»lanflftff sea-monster, Chimæra ntonstrosa. 
-gnibning furbishing. -tiat glazed hat. -Ijeb c 
brightness, polish, -læber sleek-leather, patent 
leather. »lantning c polishing etc. (fe »lånte), 

»lanfo- blank; in blanco in blank, -alcebt 
acceptance in blank, -fulbmagt authority in 
blank, blank-charter. -trebit blank credit. -tratte 
draft in blank. 

»lantjobn glazing oven. -ffure vt scour to a 
shining whiteness. -flibe vt polish, -fob shining 
soot. -fort a shining black. -fbærte, -bofå 
blacking. -fbærtcfobritant blacking manufac- 
turer. -ørreb fe »lant a. 

»IttS' [t.] a wan, pallid. 

»lofe'ret a blase, jaded, sated. 

»lo§fc|mi' c blas'phemy. -'miff a blas'phe- 
mous. 

»IflpuS Blaise. 

»le c -er child's napkin, diaper, swaddling- 
clout. 

»leg [t F ej'] a pale, paUid, (bobbleg) white. 
(af ftjgeligt Ubfeenbe) wan; bliue _ tum el. grow 
pale; _ af Sfræl pale with terror; ^an bles baabe 
r»b og _ his colour came and went, he turned 
all manner of colours; be -e Slnfigter the Pale 
-faces. »leg c -er fe »legebom; fe -ning. »leglblaa 
pale blue. -barn fe »lege=. -e c -r bleak, Abra- 
mit blicca. *-t c -r whiting, Gadus merlangu«; 
fe *»lant. 

»lege (ogf. -t -t) vt bleach. -bam bleach- 531e 60 ©It el. bleaching-ground, bleaeh(ing)-green. J-foIt 
bleacJiers. -falf ehloride of lime. -(«n bleach 
-money. -tnantt bleacher. -mibbel bleachlng 
agent. -Vlobé fe -bom. -^ulucr bleaching powder. 
-r c -e bleacher. -ri' n -er bleachery. -ttb bleach- 
ing season. -tKJ bleach-clothes, bleach-lineu. 
-Oanb bleaching liquid. -»cjr weatherforbleach- 
ing. •-»»olb fe -plabs. 

iBIcglfeb, -febtet a flabby. -ftå P tallow-face. 
•grøn a pale-green. -gul a straw-coloured. -fteb 
c paleness, wanness. (-^bibt, fe S3I50- -ttnbct a 
pale-visaged. -tåben a palish, somewhat pale. 
-laben^eb c pale-facedness. 

tSIcan c -er blain, blister, bleb. 

SSIcgJne vi grow el. turn pale, (om jjaree og 
fig) fade. -nen c growing etc. SBIe'gning c 
bleaching. 

3?Ic'g|næbfiet a pale-looking. -røb a pink. 
-feUcri common celery. -fot green sickness, 
chlorosis. -fottig a chlorotic. 

*9Jlci c er vvedge. 

»aSIete c -r fe »le. 

*SBle!c c -r fe *931ege. 

*!iBIcmme c -r fe SSlegn. 

S3(enb|e et dazzle; deceive; lobe fig - af be 
deceived by. -elfe, -en c dazzling. -enbe a 
dazzling; _ £t)§ d. et. fierce light, -er c -e, -ing 
c -er eye-shade. -ing c -er nrch recess, niche. 
•Iflgte dark lantern. -ramme blind frame, -bært 
illusion, delusion, phantom. 

93(enbe c, min blende. 

Slcnbc're, SBIenbing, fe SBlinbere, SBIinbing i^arch). 

93Ie8|fe'rc vt wound. -fu're c -r wound. 

Slib « mild, gentle; (milb, oenljg) bland; (rolig) 
placid. 

iBIibe c -r catapult, mangonel. 

»libcHfl, blibt ndo mildly etc. (fe SBItb). 

tSfibemaaneb February. 

tS3IibeS vd fe JBIibne vi. 

a3H'b|garc vt soften, mitlgate. -^eb c mild- 
ness, gentleness; blandness; placidity. -ne vi 
grow mild; soften, relent; — vt mitigate, soften. 

S3til' n, -fe look, glanee (of the eye), fig eye; 
oHeS -te all eyes; ^or _ for has an eye for; meb 
et - ({)en) paa with an eye to. 

SBtil' n fe aSItnt n. 

Stil' n (SfærnO whiteiron, tin, tinplate; (i 9tlm.) 
sheet-metal. -affatb tin clippings, scissel. -blæ« 
fere pi brasses. -baafe tin (box). 

©titgulb reflned gold. 

Still teammer great hammer forbeatingwrought 
-iron into piates. -fjtjtte sheet(iron) forge. -in^ 
ftrument brass wind-instrument. 

fdiitte vi glanee; (om ®Ian§) twinkle, shine, 
(6ø(t)) lighten. -f-Stitfe c -r, fe 2øjer c 

Stitfcnftoger tin-man, tinker. -i n tinning. 

SBtif|raaat tin-pot, dipper. -mager c -e, fe -fmeb. 
■mJjnt, -ment bracteate. -})tabe tinned iron plate. 
-fafé plate-shears. -fmeb tin-smith, white-smith. 

Stilftilte a calm, stirless; bet Bles _ it fell a 
dead calm; — n a dead calm. 

aSIitffltO lightened silver. 

SIit|t«j; tin articles. -»olfcoært rolling mill. 
-Ȍrer tin-ware. 

Slinb a blind; ben -e the blind man (woman); 
be -e the blind; græbe fig _ ery one's eyes out; 
-for blind to; ~ paa bet ene |8je blind of an 
eye; _ Sllarm false alarm; gøre _ Sllarm raise a 
false alarm; -t 9tngre6 feigned attack; ~ ®ar 
blank el. mock door; _ ®Qbe blind alley; labe et 
(Sesæt t load a gun with a blank charge; _ |)øne 
fon ogfoo finbe et ft'orn a blind man may hit the 
mark; _ åoerlig^eb fond love; -e Slipper, ©tær, 
S?rag sunken rocks, shelves, wrecks; _ 2omme 
simulated pocket; _ S^big^eb implicit obedience; 
- S^tte mere chance; ~ SKotter, ben -e SKonb the I et. 

Il i blind man, dummy; fpttle meb _ 9!3t. play dummy; 
_ *Pa§tager stow-away; t Stub blank shot; _ 
2;illtb, Iro implicit confidence, faith; -i SBinbue 
mock el. wall-eyed window; — blinbt adv, _ 
ben blindly, heedlessly: eiiber -t has no outlet 
Stinblbar fe ocfr. Stinble: i _ in the dar 
blindfolded; fig blindly, heedlessly. -e J, 
spritsail; fe -ering. -e vt blind. •-(e)6ertel blii 
mole. 

Slinbelbut blind man's buff, hoodman-blind, 
blind Harry, -gaffet ^ sprit-sail gaflf. -^oftiitat 
blind hospital, asylum for the blind, -inftitut 
educational establishment for the blind, -manb 
fe bitnb Watter. -roo spritsail yard. -raanot 
spritsail-yard arm. 

a3tinbe'r|E vt, mil blind, -ing c blindi: 
blind, blindage, mantlet. 

a3tinbc|ffflb§tnoti J, spritsail sheetknot. -tri: 
spritsail topping-lift. 

StinbcunberbiSningen the education of 
blind. 

Stinblfabt a bom blind, -^eb c blindn 
cecity. Stinbing c blinding. Stinbing c 
(Sømr) dowel(-pin^; arck facing; zo cleg, Ck 
sopn cæcutiem. SIinb{føti buying a pig in 
poke. -tanterne, -t^fltc dark lantern. -ma 
fe blinb 5Kafter. -mué blind rat, tSxialax typhlus. 
-ramme blind frame, -f^it blindfold play. 
•f^iiller (©tot) blindfold player. -tarm blind 
gut. -tttft blind tooling. -træ ground. -binbuc 
fe æitnb. 

*Stingf c «f squint. 

Stint », pi =, glimpse, gleam, (of SJijnilb, ©f: 
flash, (meb øjnene) twinkle. *S8Iint c -er bul _ 
eye, the white. Slintje vi gleam, twinkle, 
glimmer, (meb ^Sjnene) blink, twinkle; _ ob wink 
at. -en c twinkling etc. -er c -e mil skirmisher. 
-ftjr revolving el. intermitting light; fe SSIoolQS; 
- meb SSIul revolving light with flashes. -fJir^ 
ftagc blue light holder. -f)inbe nictitating mem- 
brane. *-fI^tter dead shot. -h-ni§ adv fe ®Iimt=. 
-«ie c blinker, blinkard. -ajet a blinking. 

-nStire vi, fe 531ire. 

Sliå' c & n blaze. -anb widgeon, Anas pene- 
lope. -bttc blazed pigeon, -futb a f disguised 
in liquor, foggy. -gao§ white-fronted goose, 
Anser nlbifrons. -^enc common coot, Fudca 
atra SBtiéfet a blazed, with a blaze on |the 
forehead; fe -fulb. 

Stifter c common hake, Merluccius vulgaris. 

Stifter n (Iglofter) blister. 

*Stiftrc vi fe *pit)ftre. 

Stib n, poet command. 

Stibe, bleo, blenet vi (^jælpeb. t. *l5a§fib) 
(bleo elftet was loved ofp.); (forblioe) stay, stop, 
remain, tarry; (Ccergong tit en anben 2:ilftanb, 
©tiHing) become, (plubfelig el. uanet Ooergong) 
turn, (tun oeb Slbj.) grow, get (bet fibfte ogf. m. 
^JSort.); (6etegnenbe guturum) shall el. will be; 
(opftao) arlse, ensue, come on; (omtomme, naenl. 
tilføl) perish, be lost; bliP t)er tarry el. stay here; 
^bor længe bleb bu ber? how long did you stop 
there? ^on er og -r en Star he is a fool and ever 
will be (to the end of the chapter); _ ftooenbe 
continue el. remain standing; _ fionbmonb, 9KiIi= 
tær, S!ø6monb, ®nfe, Sigger ofb. become a larmer, 
a soldier, a merchant, a widow, a beggar; _ 
Songe become king; _ gorræber turn (a) traitor; 
_ ^roteftont, Sriften turn protestant, Christian; 
~ bleg (blegne) turn pale; ~ fur turn sour; _ rig, 
fattig ofb. grow, get, become rich, poor etc: _ 
breb grow, get el. be angry; blio it!e breb don't 
be angry; _ f^g fall sick; bet r fent it is growing 
late; bet -r ti Soter it makes ten dollars; jeg -r 
20 Stor i aiiorgen J shall be twenty years to-morrow; 
bet -r (bil ~) oonfteligt it will be difficult; naor -r I I mo 61 »lo bet? when is it to beV ber bien et Uuejt a storm 
came on; ber 6IeB en ilbebatSIenbe SEaoS^eb an 
ominous silence ensued; ®ub jagbe: ftorbe £p§ ofl 
ber bleu iJl)8 God said, Let there be light, and 
there was light; 500 røanb bleb paa SBalpIabfen, 
i ©laget five hundred men were left on the fleld, 
fell in the action; ber Bleo ilfe noget of (bet) it 
came to nothing, was given up; l^Bor -r ^an af? 
what is he about? ^oor er ^an bleoen af? what 
has become of him? ^toor er min S3og bleoen af? 
where is my book got (el. gone) to? _ of meb 
(tobe) lose, (_ fri for) get rid of, (affætte) dispose 
of; - borte (ubebliee) stay away, absent one's 
self, ';tabe?) be lost, disappear; _ efter be left 
behind; fall behind, hang back; _ fra shun, 
eschew; blio mig fra Sitiet stand off; for at - i 
Stgnelfen to carry out the metaphor; bibl i)t)o 
fora -r i ^am whosoever abideth in him; -igen 
remain, be left; lab bet _ imellem oS let us 
keep it between ourselves; bette -r imellem oS 
this is to go no further; _ ooer tarry, be delayed; 
fe Ooerblioe; -til (nt) become, (fomme til SSerben) 
come into existence el. life; _ til 3(g, Sten ofo. 
turn to ice, stone; _ til intet come to el. end in, 
nothing; før SBjærgene bleoe til before the moun- 
tains were brought forth; _ tilbage remain, be 
left; _ ube stay el. stop out; _ (ftaaenbe) o e b (nt) 
persist in, adhere el. stick to, abide by, (meb nt) 
go on, proceed, with; bliO bcb go on; _ beb at 
continue to; bet -r beroeb it is agreed el. deter- 
mined; bet bleb iffe berdeb that was not all, the 
matter did not stop there; bet er bleOen »eb iJøftet 
it has remained a promise unfulfllled; bleB ftabig 
t)eb at gaa kept moving; lob bet _ oeb Irubfelen 
coniined himself to the threat; alt bleb beb bet 
gamle everything went on as before; — blibenbe 
a lasting, permanent; 616/ bi ^ave ijex iffe en ~ 
©tab here have we no continuing city. 93Ittie{' 
fteb permanent abode; grøet maa foa§ l;)aa -et the 
seed must be sown on the spot where it is to 
grow. -tib stay. 

SBIob n blood; (ubgtjbt, ftørfnet) gore; ubgDbe - 
shed blood; et ungt - a youngster, a damsel; 
røb fom et _ scarlet; fcette onbt - make bad blood, 
breed ill-blood; -et er albrig faa tljnbt, bet er io 
tt)ffere enb S8anb blood is always thicker than 
water; close sits my shirt, but closer my skin; 
-eté SBaanb the ties" of blood; en $rin8 a f -et a 
prince of the blood (royal); en røanb af ^ibfi^t _ 
a hot-headed, hottempered man; flaa SBanb t -et 
be cool; foømme i - swim, welter in blood; bet 
ligger i -et it is bred in the bone; er gaaet bem i 
-et has become their second nature; fcette en 
©træt i -et give one a fright; ^an§ _ fom i 8og 
his blood was up; meb tolbt _ in cold blood; 
lian i)ar faaet ~ paa Sanb he has tasted blood; 
flaa en til -i draw blood of one; mit ~ bleb til 
3S my blood ran cold. — !BIab|aare vein. -aatt= 
hiob venal blood. -aavtbtot fe -brof. -aareftiutft 
varix. -afgang loss of blood. -ager bihl fleld 
of blood. t-oile vet red murrain. -anfamling 
accumulation of blood. -ati^jetftn blood-red 
orange, -bab camage, slaughter, massacre. 
-bebættct a covered with blood. +-6cftitgtct a 
related by blood. -bef^roengt, -bcftænft, -bt- 
fubtet a bespattered, sullied with blood, fig 
blood-stained. -bctteubelfe phlebitis. -blanbet 
o mixed with blood. t-blegn red pustule. -brof 
hematocele. -brDUu^iet the Bloody Wedding. 
•brætning vomiting of blood. -bule, -b^Ib an- 
thrax. -bøg bloody lieech. -baab blood-baptism. 
•bannelfe sanguiflcation. -bannenbe a blood 
-making, sanguigenous. -banner c -e sanguifier. 
-bom sentence of death. -braabe fe a3lob?=. 
•br))p)>cnbe a dripping with blood. -eg scarlet 
oak, Quercus coccinea. -fone red flag. -farue c blood-red colour. -faroe vt strtin el. dye with 
blood. -farbet a blood-stained, ensanguined. 
-fattig a hloodless, anæmic; [t.J excessively poor. 
-fatttgbom bloodlessness, anæmia, exsanguinity. 
-fcrffcn nectarine. -fjenbc, -ficnbc deadly cl. 
mortal foe. -flag J, red flag. -flob hemorrhage; 
bibl is.sue of blood. -forgiftclfe, -forgiftning 
blood-poisoning, pyæmia. -fraabe Ijloodv foam. 
-fugl, fe SSøbftjært. -futb, -fulblieb fe -rig. -f«= 
renbe « sanguiferous. -gang dysentery, blood 
■flux; bibl the issue of blood. -gerning bloody 
deed. -gerrig, -grifl, -gerrig^eb fe -tørftig, -tørft. 
-beftfeS3lobg=. -^ibfenbe a blood-heating. -^jirfe 
cock's foot finger-grass, Pmieitm Hnnøiinale. 
■ftoftc coughing up of blood. -bunb blood-hound; 
fig bloody tyrant. -i|aeon revenge for bloodshed. 
•■tiætiner avenger of blood. Slobtg a (i aHe »Bet.) 
bloody; (btobbefublet) gory; fe -tørftig; en _ fiamp 
a sanguinary struggle; iDlaria ben -e Bloody Mary; 
— adv -t: ^æbne fig -t take a bloody revenge. 
!B(ob|igIe leech, Éirudo. -jaf^iiS bloodstone. 
•fage crassament. -far blood- vessel. -lirtcl 
ductless gland. -fluttt)) clot of blood. -tløocr 
crimson clover, Trifolium incarnatum. -foaglcr 
2)i coagula. -longeftiøner pi congestions. -top 
cupping glass; fætte -per cup. -loral isis. -!orn, 
•fugle globule of the blood. -ful animal char- 
coal. -legeme blood corpuscle. -lub blood-lye. 
-lubfalt (gult) pota.ssic ferrocyanide, ^røbt) po- 
tassic ferricyanide. -Iu§ American blight, Apkin 
lanigera. -I«b fe -omløb. -I«8 a bloodless. -iS^- 
^cb bloodlessness, exsanguinity. -mabbife fe 
-orm. -maltning, ••røclfning blood-milking. 
-manb man of blood, blood-shedder. -mangel 
fe -fattigbom. -madfe mass of blood. -menne^c 
fe -manb. -mlbe tick, IxiMies. •omiei circulatiou 
of the blood. -o)>taftning vomiting of blood. 
-o))^cmntng venous hyperæmia. -orm larva of 
a midge, Chironomm. -oberfQlbning hyperæmia. 
-^enge blood-money, bibl the price of blood. 
*-<iigger rudiments of feathers. -<)i8 hæmaturia. 
•put bloody stain. -))lettet a blood-stained, 
spotted with blood. -JiriS exorbitant price. 
-broti thrombus. -<»^t, -t>«I pool of blood. -pelie 
btood-pudding, black pudding. -regn raiu of 
blood. -renfenbe « that purifies the l)lood; 
_ røibbel aljluent, detergent, -ret sanguinarj- 
court. -ribå red-flowered currant, Ribes nangut- 
neum. -rig a plethoric. -rigbeb c piethora, 
plethory, fuUness of blood. -rob septfoil, tor- 
mentil. -r«b a blood-red, (om SRøbme) scarlet. 

©lobSlbraabc drop of blood; til ftbfte - to the 
last drop of my blood; Srifti _ fuchsia; ber er 
ifte en gob _ i ^am there is not a partiele of 
good in him. -foroanbt, -frænbe blood relation, 
-forbanbtftab, -frocnbffab consanguinity. -^eft, 
•iioppe blood-horse, -mare. 

3Jlo'b|ffam incest; i _ incestuously. -ffnb 
lumbago; fe -ubtræbelfe. -ff^Ib (Strafffljlbig^eb for 
ubøft aiob) blood-guiltiness; ('5orbrl)belfe, fom 
ftraffe§ p. Stbet) capital crime. -fftjlblg <i, bihl 
bloody. -ffænoer c -e incestuous person. -ffcenbC' 
riff n incestuous. -f mtttet a blood-stained. -f ottig 
a dysenteric. -fbnt blood-spavin. -fl»or track 
of blood. -flirængt a blood-shot. -f))t)tning 
spitting of l)lood, hemoptysis. -fbænbing fe 
-oberfDlbning. -ften blood-stone, red hematite. 
•ftigning determination of blood to the head. 
-ftiucnbe n blood-stopping, hemastatic, styptic; 
_ 3Kibbel, ftraft stvptic, stypticity. -ftjært fe Miob-. 
-ftraale jet of blood. -ftribe, -^rime (lilack and 
blue) weal. -ftrem stream el. curreut of blood. 
-ft^rtning violent hemorrhage, (fra Eiomoberen) 
flooding. -ftænft fe -beftænti. »lobSnbg^belfc 
bloodshed, effusion of blood. -»^:81ab|fuge vt 
suck the blood of. -fnger c -e (ogf. fig) l^lood 35Io 62 sro -sucker, vampire, fio extortioner. -fugeri n 
vampirism. -f»ont|i lileeding cancer, -foeb bloody 
sweat. -ftiulft varix. -ftfObom disease of the 
Wood. -f^nb, ?e -ffijlb. grievous sin. -ft^ftem 
circulation. •fcentning hypostasis. +-ftfle vt 
suUy in blood. -taft lossofblood, hemorrhage. 
■træ blood-wood, Hæmntoxylum. -tøtft blood- 
thirstiness. -tørftig a bloodthirsty, sanguinary, 
bloody-minded. -ubtræiclfc, -unberlelining 
extravasation of blood. -ubtemmelfe fe -tab. 
-unberløien a Hvid. -unQ a [t.] very young. 
•VttUe, -Vanh serum, -uarme blood-heat. -beb 
(e -træ. -bibttc martyr, -borte ambury. -bccbffe 
liquor sanguinis, plasma. t-«rn blood-eagle. 
-«tSt hist Bloody-Axe. 

©lol' c -le fi ailm.; ogf. $it8fle=, ©!arpretterv 
^atte- 09 ^) block, (fun iræflobS, Sømmer) log; 
(?llmt§fe0 alms-box; ((SfomagerS) boot-tree; fætte 
poa _ tree; J, - om _ block and block, chock 
-a-block. 

SSIofa'be c -r blockade; 6rt)be -n run el. break 
the b. -brub breach of blockade. -brljber 
blockade-runner. -fort«} blockading vessel 
(0. fl.) -tilftnnb a state of blockade. 

S3IoI| beflag J, block-strapping. -bit) pig-lead. 
■bog block-book. 

S3lo!e'|re vt blockade, block up, tyv turn. 
-ring c -er blockade. 

99toI|forbanbt block bond, old English bond. 
-ftjul wheel made of a single piece of wood. 
■^U§ log-house, mil block-house; <^ shell. -iS 
block ice. -farm bond-timbers. SB(oIte vt (op) 
put on the block, stretch. 

*'8lD!(fe)bær fe WofebøHe. 

SSIoffebrefer, 93IoI|tnager blockmaker. -nagte 
pin for the sheave of a block. -^enge money 
coUected in a poor-box. -^oft Oærnb.) block 
-system, -fab pit-saw. 

"8Io!§bjærg : ®ib bu fab ^joa _ I wish you (were) 
at Jericho 

©lotlfflb block-ship, hulk. -ffibe sheave. -ften 
unhewn stone. -ftjært tail of a block. -tin block 
-tin. -tritt curtail-step. -træ, -tømmer unhewn 
wood el. timber. -tiogn truck, drag. -btcg log- 
wall. -bær! blocks. 

93Iom|Iaat cauliflower, Brassica hotrytis, (SRet) 
cauliflowers. -larfe Indian cress. 

•SSIomme c fe fjlomme. 

Slomme c -r (i aSg) yolk; poet = SSIomft; lebe 
fom -n i et 2Gg live in clover. 

SBIomme c -r (f!frugt) plum; grøn - green gage; 
gul - mirabelle; Bilb - bullace plum. -mo^ rob 
of plums. -punge (p. 3;ræer) bladder-plums. 

SBIommet a flowered, sprigged. 

^lommetrce plum-tree, Prunus domestica; oilbt 
- bullace. 

SB(omraabben a rotten to the core, thoroughly 
putrified. 

SBIomft c -er flower (ogf. fig) blossom, (S8lom= 
ftring) bloom; (i 2®6le 0. 1.) core; (|)areng) tail; 
(frugttræerne ftaa i _ the fruit-trees are in blos- 
som el. bloom. 

tSIomfter n, pi =, fe Slomft. 

a3Iom^er|an(icg parterre of flowers. -bane 
flowery path. -bcb flower-bed. -begonia flower- 
ing begonia. -btab (Sron=) petal; (83lab »eb el. 
mellem SBlomfter) floral leaf. -borb flower-stand. 
-bulet nosegay, bouquet, -bunb fe grugtBunb. 
-buff flowering shrub. -boeger calyx. -bant 
garden-frame. -bal flowery vale. -bannelfe flori- 
fication. -bragt flowery-garb. -buft fragrance 
el. scent of flowers. -buft (en oil -ftanb) thyrse; 
fe -bufet. -btjgttg a floriferous. -b^r pi anthozoa. 
-b^rtntng culture of flowers, floriculture. -bæffe 
perianth. -elflcr lover of flowers. -eng flowery 
mead. -fabritant maker of artiflcial flowers. i "il 
dll -fcft floral tete. -flor show of flowers. -flui 
syrphus. -fr« flower-seed. -f-fulb a fe -vig, 
-gartner florist, -qlaé flower-vase. -gren flower- 
ing branch. -groet a covered with flowers, 
flowery, -grubbe group of flowers. -gubinbe 
goddess of flowers. Flora, -^anbler nurseryman 
florist, -(lanblerfte flower-seller. -tiaiK flowa 
-garden, -^otber nosegay-vase. -^u8 greeuhousi 
-bænget garland of flowers. -jorb gardenmould 
■folt calyx. -lenber florist, -f-tlolte flower-bell. 
-tl^nge cluster of flowers. -Kæbe vt deck with 
flowers. -fttob flower-bud. -loft nosegay. -tranS 
garland, wreath el. (om .Jiooebet) chaplet of 
flowers; -Iroue corol, corolla. -lurb basket of 
flowers; ^ head. -tbarter fe -anlæg. -ft)nbtg 
a skilled in the knowledge of flowers. -leje 
flowery couch, flowery bed; ^ receptacle. -lænte 
poft chain of flowers. -leg flower-root, flower 
-bulb. -(Ǥ a flowerless. *-maanebMay. -maler 
flower-p^inter. -maleri flower-palnting. -i-ma(et 
a painted with flowers. -mel fe -ftøo. -b'ge 
flowergirl. -binb prop. -piattte fe -oælSt; jjhane- 
rogamous plant, -potte flower-pot. -pragt, -prtjb 
flowery pride. -pr^bet a decked with flowers. 
•regn rain of flowers. -rig a flowery. -rige 
floral kingdom. -rar Indian shot, Canna. -fam= 
ling anthology. -firater flower-work. -ffaft 
peduncle. -ffebc spath. -fmljffet a fe -prflbet. 
-frtor garland of flowers. -fprog language of 
flowers, floral language, -ftanb inflorescence. 
-ftilt flower-stalk, peduncle. -ftot prop. -ftra vt 
strew with flowers. -ft^fte flower-piece. -ftænget 
stem. -ft«b pollen, -ftebpung anther. -fælger= 
inbe flower-girl. -tegning drawing of flowers. 
-tib flowering season. -torb flower-market. 
-trappe flower-stand el. -stage, -tæppe carpet 
of flowers. -ubftiUing flower-show. -ur flower 
-clock. -oafe flower-vase. -U en lover of flowers. 
-Orimmel profusion of flowers. -bæ!åt flowering 
-plant, -bærl flower-work. -aje flower-h)ud, 
flower-eye. 

SBlomftlre vi flower, blossom, bloom, blow, 
fio (florere) flourish; _ af go out of flower. -ren 
c fe -ring. -renbe part fe oofr.; a (fpottenbe, om 
Ubfeenbe og ©til) florid; (florerenbe) flourishing; 
en ung _ ^ige a young blooming girl; i ben _ 
Sliber in the flower of age. -ret a flowered. 
-ring c flowering etc. -ringStib flowering season; 
fio flourishing age. 

93Ionb a fair, fair-haired, fair-complexioned, 
blonde. S3tonber pi fStI!e=) blond-lace; (ægte) 
thread edging-lace; (uægte; cotton edging-lace. 
SBIonbine c -r fair girl, blonde. 

SBIoomerié'me c bloo'merism. 

SSlot' a bare, naked; (6ar, lutter) mere, pure, 
sheer; meb - |»ot)eb, -te SSen bare-headed, bare 
-legged; en _ åaorbe a naked sword; fe meb -te 
^jne see with the naked eye; meb -te ^Ⱦnber 
with his bare hånds; tro en paa ^anl -te Drb 
believe one's bare word; ben -te Svante at the 
bare idea that; af _ 9!Ki§tonfe from mere suspi- 
cion; _ for *3enge destitute of money; gioe ftg _ 
expose el. commit one's self, lay one's self open. 
!8Iot adv only, merely, but, (oieb 9Jøb) barely, 
(ene og alene) solely; ifte _ not only, not merely; 
naar ~ so that, if only. 

tSto't n sacriflcial banquet. -bolle sacrificial 
bowl. SBlote vt & i sacriflce, make a sacriflce 
(to the heathen gods). 

+S3Iot'^eb c bareness, nakedness. SBlot'Iægge 
vt expose (to view), lay bare. 

tSfo'tmanb heathen worshipper. 3 

SBIotftiUe vt expose. i 

SBtottc vt (gøre 6ar) bare, denude, lay bare; Ji 
^oDebet uncover (one's head); meb -t .^ooeb un- 
covered; -t (Stilling 0. 1.) exposed; 6leB -t til I 93Iu 63 mæ I Sfinbet was stripped to the skin; -t for destltute 
el. devoid of; -t for al '■JJIigtfelelfe lost to all sense 
of duty; - fig for $enge come short of money, 
leave one's self without money; _ ft Sanb for 
Snbbtjggcre depopnlate a country; - ftn Uoiben^eb 
betray one's ignorance; - en§ Ueiben^eb expose 
one's ignorance; - jtg expose one's self. -Ife c 
-r baring etc; destitution; betrayal; exposure. 
élottet^eb c nudity; want. 

8Itt c shame, bashfnlness. tSIu a fe SIQ a. 
Sluelfe c shame. ©lueé vd blush, be ashamed. 
(oeb, oDer at for). iBIujfær'big a bashful, modest, 
coy. -fær'bt§^eb c bashfulness, modesty, coy- 
ness, pudicity. 

Slumift' c -er florist. 

Slunb n & e, pi (+) =, wink, snatch of sleep, 
nap; faa fig et - take a nap; '^on el. .©aafen - 
the dustman. 33Iunbe vi nap, doze, slumber. 
Slunben c dozing, slumbering, nap. 

*©lu«le vi wink; Jig flinch (for from). 

S3(ué' n, pi =, CSattd) torch, flambeau, link; 
(3Ib) blaze, flash, flame; ^ flash; flange Stal Oeb 
« spear eels by torchlight; meb - faa ^inb wlth 
rosy el. glowing cheeks; f ^an ^ar _ pao dampen 
he is mellow. 

iBIufe c -r smock-frock, blouse, blowse. -for^ 
Ilabe pinafore. -fjole morning gown. -Iltebt a 
bloused. -flæbte, -tnienb pi blouses. 

©luf el c shame; (SanSb.) genitals pi, bihl 
iiftkGcinGSS 

S3tu8'lf^t flash-light. -ilb blazing flre. -Ian- 
terne, -l^gtc flash pan. 

-^SBIufom a bashful. 

33tuS'lr«b a fiery red, flaming red. S3(n3fe vi 
blaze, flame; (i 9lnfigtet) glow, bum; prov make 
bonfires; _ op flare up, leap up, fig flre (up). 
^(uSfen c blazing etc. SSluSfenie a blazing 
etc; bleO - røb blushed to the roots of her 
hair. 

S3I^ a bashful, coy, retiring. 

331^ n lead; af - leaden; tæfte meb _ lead. 
-oare vein of lead. -acetat plumbic acetate. 
•agtig a resembling lead, plumbeous. 

^(^ont c (og n) -er (røineral) plumbage, blaek 
-lead; (©I^antSpen) (black-) lead-pencil. -(gne 
red cedar. Juniperus Virginiaiut. -^olber port 
-crayon. -Sbigel black-lead crucible. -f^jtbfer 
pencil-pointer. 

93Iflant§H»en, -ftift fe æitjant; (SRør) pencil-case. 
•fttcg pencil-stroke, pencil-mark. -tegning pencil 
-drawing. 

ajt^larlieibe plumbery. -arbejber plumber. 
-offe lead-a.ihes. -cinnoBer minium. -ebbtte 
vinegar of lead. -ertS lead ore. -fatttc leaden 
colour. -fortiet o lead-coloured. -forgiftning 
lead-poisoning. 

-F93lflfærbigi)Cb fe SSIufærbtg^^eb. *S8I^g a bashful. 

i8i>)'igIoné lead-glance, galena. -glaS l.-glass. 
-glofur l.-glazing. -glatte, -gleb litharge. -groo 
u leatlen. -grube lead-mine. 

»iBHj'flfom a bashful. *©lt)g'fel a bashfulness. 

$lt) gult yellow lead. -^ot F hrick in the 
hat. p tight case. 

Sl^^eb c bashfulness. 

931^|^olbig a leaded. -^tiibt white-lead, ceruse; 
ftr^ge meb _ white-lead. -^oibtfalue white oint- 
ment. -^t)bro£4b plumbic hydraie. -t)t)lfter 
leaden coating, -^^tte house for smelting lead 
ore. t-ilte oxide of lead. •tnbfotning leads (of 
a window). -jobib iodide of 1. -folf oxide of 
1. -fommer l.-chamber. -Ilorib chloride of lead. 
-tlumti lump of lead. -lolil l.-colic, belion. 
-trontot plumbic cromate, c. of lead. -fugle 
buUet. -lob plump, plummet. -utolm fe -ert8. 
•mine fe grube, -mønt 1. coin. -mærfe 1. tally. 
-nitrat plumbic nitrate. -ooerilte, -ooeroc^b peroxide of i., plumbic p. -oj^b oxide of 1., 
plumbic oxide. -plabe 1. plate. -)>lofter dia- 
chylnm plaster, -plombe l.-tally. -(juloer 1. 
powder. -rot glazier's vice. -rulle roll of 1. 
-r«g 1. fume. -fait fe -futter, -fonb a kind of 
grey heath-sand. -fegl leaden seal. -ffrue fe 
-rot. -ftum fe -glub. -fnor plnmb line. 

+i8I^fom «. -^eb >-, fe »Itj, -tieb. 

!Btt)'|ft)ot fe -tromot. -f^lfe lead-speiss. -ftang 
1. bar; balancing-pole. 

*9JlJ)ftre vi whistle. 

!Bl^'|ft«6er plumber. -ftflbeti plumbery. -futter 
sugar el. salt of lead, sal Saturni. -fulfat 
plumbic sulphate. -fem pi lead nails, plumber's 
nails. -tog 1. roof, leads. -tom^ life-preserver. 
-toote plate of lead. -troob 1. wire. -træ arbor 
Saturni. -tr«}e 1. jacket. -tung heavy as lead, 
leaden. -tætfer plumber. -uonb Goulard's ex- 
tract. -oinbe fe -rot. -oitriol fe -iulfat. -uægt 
leaden weight. -Ⱦrt lead mine. 

SBlæbe vt strip off" the leaves of 

iBla:(b)e vi (om |)iort) troat, bell; (om 3æger) 
imitate the cry of the female roedeer. 

S3l(Bt n ink; tlart fom _ clear as mud. -ogtig 
a inky. -fift fe -fprutte. -floffe ink-bottle. -t)om 
-t|U§ inkhorn, inkstand, (i et Stoleborb) well. 
SBlcctfe vt ink; _ fig til black one's self with 
ink. SBlætiflaf, -flat spot el. blot of ink. -^lonte 
New-Zealand ink-plant, Coriaria thyntifolia. 
-)>lct ink-stain, ink-blot. -^uloer ink-powder. 
-fm«rer scribbler, quill-driver. -f^irut, -fprutte 
cuttle-fish, squid. -ftift indelible pencil, -fuger 
blotting pad, inkpad. 

♦Slæmme c -r, fe SSIegn. -ftoal fe S3IcEre>. 

*SBlænfe > t (Sræer) blaze. 

SBlænter c -e skirmisher, eclaireur. 

»lære c -r (Suft ) bubble; (Sable) blister, 
vesicle; (Urtn=) bladder; (i 3ærn, ©taal) flaw, 
blister, (i Olal) bleb; ($erfon) bragger, boaster, 
strutter, »lære fig vr swagger, vaunt; talk big 
el. high. -ogtig a vesicular. -betænbelfe in- 
flammation of the bladder, cystitis. -buft fe 
-bælg. -bæger winter cherry, alkekeugi, Phytalit 
Alkekengi. -bælg, -bælle bladder-senna, Uolutea 
arborescens. -bounet a vesicular. -fob thrips. 
-fri a flawless. -føbbcbc physopoda; (Snf) 
læmodipoda. -gru§ gravel, -grønt sap-green. 
-^otS neck of the bladder. -^oldtirtel prostate. 
-fotorr^ catarrh of the bladder, vesical c, cys- 
tirrhæa. -tl«r fe -tang. -forol Sertularia. -n«b 
bladder-nut, IStaphylea. -orm hydatid, Echino- 
coccus; fe Koæfe, Sitnte. ©tæreri' n braggardism, 
rodomontado. »fære|rob bladder- wort, Utn- 
cularia. -rofcu oedematous erysipelas. -rum 
vesicular cavity. -fmælbe catch-fly, Silene inflata. 
-fuegl, -fneffe wood-digger, Bulla. -ftool blister 
-Steel, -ftar bladder sedge, Carex vesicaria. 
-ften stone el. calculus in the bladder. -futter 
scum sugar. -fæl rrested seal, Vyntofora cri- 
atata. SSlæret o vesicular, bladdery. !Blære|tong 
sea-wrack, varec, Fucus venicidoana. -træ fe 
-bælg. -træffenbe o epispastic, vesicatory, blister- 
ing; - Wibbel vesicant, vesicatory, epispastic. 

93læfe, -te, -1, vt & i blow, - flcertl Wow hard; 
_ S5alb^om play the horn; _ en SJrttfe (i 5)om) 
huft' a man; fabe fig _ stand the hufi"; bet -fle 
ftærft i 3Jat it was a high wind to-uight; jeg -r 
ab ^am, jeg -r ^am et StCtfe, _ Ⱦre meb ^am a 
flg for him, I don't care a pin for him; _ of 
blow off"; fe Slfblæfe; bet -r af iCften it blows from 
the East; -bort blow el. carry away, be blown 
el. carried away; bet »ar fom -ft bort there was 
no trace of it to be seen; -r SSinben fro ben 
fiant ! oho ! that's what you want: _ i trompeten 
sotmd the trumpet; _ i SSalbftornet wind the 
horn; _ i SfinQ^f"^ blow one's nails; _ om 33(0 64 «og blow down, overturn; _ op blow up, intiale; 
bet -fte op it came on to blow; ~ ifiaa gløjte 
play on the flute; _ til ^Iben blow the fire; 
_ til aingrefi sound the charge; -nbe 3nftru= 
ment wind instrument; bet er font -it it is as 
clean as a new penny, -bolb balloon. -bætg 
(pair of) bellows. -^ut (|)BaIen8) blow-hole. 
-inftrumcnt wind-instrument. -mafline met blow- 
Ing-engine; (tit Som) winnowing-maehine. -n c 
fe sBlæSning. -^»ilic glass-blower's pipe. Slæfcre 
pi, »)«» brass(es), wind-players. i8læfe|wr blow- 
pipe. -oentll snifting-valve. ©læåning c blow- 
Ing. SBtæft c wind, blast, blowiug weather; 
gøre _ (af) brag, boast (of), make a fuss (about), 
Jolæftticjr biowing weather. 

fSieb a (mobf. |aarb og fig) soft; (om S^oner, 
©prog) sweet; -t ©finb soft, smooth, delicate skin ; 
_ Srug' s., mellow fruit; -e garber s., mellow, 
delicate colours; -t (Senujt gentle disposition; -t 
fijerte tender heart; blioe _ om JpKi^ift feel one's 
heart touched; _ at føle paa soft to the touch. 
S5l«b c: lægge i _ soak, steep; lægge fit ^opeb i 
_ cudgel el. rack one's brains. -ag'tig a etfemi- 
nate, enervated. -ag'tiggøre vt eiieminate, ener- 
vate. -ag'ttgflarclfe c enervation, -ag'tig^eb 
c effeminacy. -b^r pulpy animal, moUusk. SBIabe 
e (33pge) drenching shower (of rain). 93Iøbe, -te, 
-t vt soak, steep, (opløfe) macerate; — vi J, wet. 

SBløbc, -te, -t vi bleed (ogf. fig.); - fig tt)iet 
bleed to death. 

-HSl«b|cItg adv softly. -e(fc c soaking, mace- 
ration. 

931eben c bleeding. 93Iøbere pi persons suffer- 
ing from hemophilia. SBtøberf^gbom hemo- 
philia. 

SSlø'biftnneftffe malacopterj'gians. -finnet a 
soft-finned. -fiff (mobf. tørret) fresh flsh. -g«re 
vt soften, moUify. -g«rcn c softening. -gerenbe 
a emoUient. -Ijeb c softness; _ t hjernen soften- 
ing of the brain. -{|jertet a soft el. tender 
-hearted; t cowardly. -fjjcrtct^eb c softhearted- 
ness. -^ubet a smooth- el. softskinned. -togt 
a soft-boiled. -(obcn, -f-lig a softish. -mættet a 
easily milked. -munbet a soft- el. tender-mouthed. 
-munbet^eb c tender mouth. SBta'bne vt & i 
soften. 

©(åbning c bleeding. SBløbningåf aft bleeding. 

a3(«'bffallet a soft-shelled , malacostracous. 
-fttnbet a fe -^ubet. -faben fe -togt; fig imbecile, 
sottish, maudlin. •-tiftet fe ©Binemælf. -pcbbet 
a soft-wooded. 

S8o vi live, dwell, reside; _ til fieje live in 
lodgings; - til Seje I)o§ en lodge with one; _ 
fammen cohabit, F (om ^ommerater) chum to- 
gether; bu -r fmutt ^cr you are nicely lodged 
here; jeg -r meget 6ttligt "the rent is cheap; jeg 
Peb ilte §0ab ber -r i ^am I don't know what is 
In him. So c (33olig) abode, fætte, fæfte _ settle, 
establish one's self. iBo n -er (3nb6o) furniture; 
(©fterlabenftab) estate; 6an§ _ er forfeglet his 
eflfects are sealed up; fibbe i uftiftet _ retain 
undivided possession of the estate of a person 
deceased; fe DpgiPe. 

SBofl c -er (ogfaa 93elilrabe) boa. 

SBoaå Boaz. 

SSobi'Ine c -r bobbin. -net' n bobbinet. 

SBoble c -r bubble. SBoble vi bubble. -n c 
bubbling. 

SBoborctt'e c -r fe SBlærebæger. 

^iåei strong Bavarian beer. 

S8ob c (33ebring)amendment, correction; (9lf6igt) 
penance; (SSøbe) tine, mulet, penalty; * (£ap) 
patch; raabe _ ^aa remedy, correct, amend; 
gøre _ do penance; ibømme en en ftor - fine 
one heavily; looebe _ og SBebring promised to 
turn over a new leaf. SBob c -er (gjælebob) booth, stall, ;!8unt) shop; 
lutte fin _ shut up (shop), -biff counter. -breng 
shop-boy. 

SBobcnffl Lake Constance. 

SBobfær'big o penitent, repentant, contrite, 
•fteb c penitence, repentance, contrition. 

iBobile fe 83ubbtte. 

SBo'bteje shop-rent. 

SBobmeri' n bottomry; laane $enge p. _ tak« 
money on b., (ublaane) advance money on b. 
-otteft certiflcate of b. -6reu bill of b. •bebitor 
borrower on b. -forbrtng b. claim (o. fl.) 
-gipcr, -trebitor lender on b. -laan b. loan. 
-præmie b. premium. -ft' c -er, fe -trebitor. 
-tager fe -bc6itor. 

So'b§| (og S9ebe)bog'day of prayer and repent- 
ance -fængfel penitentiary. -grab degree of 
penance. -præbifant preachor of repentance. 
-^»ræbtfen penitential sermon, ser mon on re- 
pentance. -falme penitential psalm. -ftforte 
hair-shirt. 

SBo'bfPenb shopman. 

S8o'bø|trtn fe -grab. -aPelfe penitential exer 
cise, aet of mortiflcation. 

"!8oe fe S3aae. 

»ocuf fe S3øf. 

SBofaft a established. 

SBoftft c -er puck-flst, puck-ball, Lyciyperdo; 
bovint'i. 

tS3og [aa] c, pi =, (SBøgefrugt) mast. 

©og [aa] c, pi SSøgerbook; liben _ booklet; en 
_ ^apir a quire of paper; aJagerneS _ the Book 
of books; tale fom en _ talk like a book, talk like 
print; fe Suttet; jeg ^ar a)em itfe i mine SBøger your 
name is not on my books; ^olbe _ o Per keep an 
account of; føre t i I _(S) book, enter in a book el. 
on the books, make an entry of; ftoa til -§ for 
be hooked for; Blep |oIbt til -en was educated at 
a public school; buer itfe til -en is unflt for study. 
-auttion book-sale. -h-aut literature. -beflag "fe 
-fpænbe. -binb book-cover. 

©ogbinber c -e bookbinder. -Iiaut plow-knife. 
-i n fe -profegfion. -ten cost of binding, -pap 
binder's boards, -preåfe bookbinder's press. 
-profeSflon bookbinding, tråde of a bookbinder. 
-fpenb journeyman bookbinder. 

S8o'g]6ærer'book-distributor. •bommer critic, 
■elffer lover of books. 

©O'gftnte c -r chaffinch, Fringilla eceleba 

SBo'glform: i _ in the shape of a book. -for= 
raab stock of books. -fortegnelfe catalogue of 
books. -fare vt enter, book; ligelpbenbe -t passed 
in conformity. -fører book-keeper. -føring, 
-førfet book-keeping. -gnib leaf gold. -gcetb 
book-debt. -^anbet book-trade, bookselling 
tråde; (®utit) book-(seller's) shop; booksellers; 
ajrøbrene 3i.'å - R. brothers, booksellers; til' 
gængelig i -en accessible in the bookselling tråde; 
er itfe længer i -en is out of print. 

©o'g^anbterbookseller. -forening bookseller's 
union, -tatalog bookseller's catalogue. -tommiS 
bookseller's clerk (o. fl ). -rabat tråde discount. 
tSog^anbling fe Sog^onbel. 

SBo'gl^olber book-keeper. -^otberi' n book 
-keeping; entelt og boppelt _ book-keeping by 
single and double entry. 

SBo'g^PCbe c buckwheat, Polygonum fagopyrum. 
-gr^n b.-groats. -grøb boiled b.-groats. 

S3o'g|b^lbe book-shelf; *fe -reol. -ftøtersecond 
-hånd bookseller, book-hawker. -tammer b.- 
room. -tenber connoisseur of books, biblio- 
grapher. -Iræmmer fe -^øter. -funbftab know- 
ledge of books, bibliography. -fijnbig a versed 
in books; c fe -tenber. -tøber bookbuyer. -labe 
bookseller's shop, amr bookstore. -labepriS 
publication price, published el. selling p.; _ 3 I 

i 

I • I «Dg t)5 53om Sroner published at 3 crowns. boglig a lite- 
rary; -e Sunftcr letters. +iBogltg{)cb c literature. 
JBoflJIuS psocus. -lærJ) a booklearned. -tccrbattt 
book-learning, -lore; Ijookishuess. -maal fe -fprog. 
-mager c -e book-maker, book-wri.trht, literary 
manufacturer. -mogerl'n book-making. -marfet) 
book-market. -mærtc book-mark, (book- jmarker, 
register, -m«! plinus; death-watch, Anobium. 
-nar bibliomaniae. -mt new publications. 
•orm book-worm (ogf. fig); fig book-huuter. 
-<ja!fe book-parcel. *-))erm b.-cover. -raferl 
bibliomania. -reol bookcase. -rulle roll (of 
Avriting). -fol library, -famler coUector of 
books. -famltng collection of books. -ffab 
book-press. -ffat valuable collection of books. 
•fforpioit chelifer, book-scorpion. +-ffrift c 
letters, -flriuentie a book-maklng , literary. 
-flrtoer writerof books, bookmaker, -firiucrl n 
bookmaking, scribbliug. -f<)rog book-language; 
cnfleif! _ book English, -ftiænbe clasp. 

93ogftao »i & c -er letter, character; et ftumt _ 
a mute; ftore -er capital letters; -en i^ielflaar, 
men aianben leeenbegør the letter killeth but the 
spirit giveth life; efter -en literally; meb latinffe 
-er in Roman lettens); forfine (mærfe) meb -er 
letter. -br*I algebraic fraction. -tiue partridge 
bronze- wing, Geophapt scripta. ^Sogfta'oclig 
a Uteral; — adv literally, in a literal sense, 
(fulbftænbig, ogf.) positivcly, in literal earnest; 
_ fanbt strictly true. 33ogfto'tJcHgt)eb c literal- 
ness. Sogftatic're vt spell; _ fejl misspell. i8og= 
ftao'cring c spelling. S3ogftati{fejI literal error. 
-forbinbelfe letter-combiuation. -fortoltntng 
literal interpretation, -falge alphabetical order. 
-gaatte logogriph. -gummer nephrops. -laaS 
letter-lock. -Icerbom literal knowledge. -om« 
fætning transposition of letters. -orbe» fe -følge. 
-overgang trausmutation of letters. -|iunfc( 
letter punch, -regning algebra -ret, -rigtig a 
literal. -rim alliteration. -ræffe alphabet. -ftrift 
(writing in) letters, alphabetic writing. -tro 
literal belief. -træ letter-wood, PjVaJtnera. -^-^^i§= 
bom pedautry. 

3}o'g ftempel book-plate. -ftol reading desk. 
-ftue study, librarj-, book-room. -ftati dust of 
books. 

!Bo'gtr^!!er c (master) printer, typographer; 
(5nf.) t. beetle. -breng printer's apprentice. 
•farbe fe -foærte. -forening printer's union, -i 
n -er printing; (Stebet) printing offlce, printing 
house; (^oab ber ^erer til at træffe) printing ma- 
terials. -funfteu the art of printing, typography. 
-tireSfe printing press. -ftot tail-piece. -foenb 
journeyman printer, -fbitrtc (printer's) ink, 
priuting-ink. 

iBo'g't^o book-thief. -t^oeri stealing of books. 
-bcrben world of letters. -biS adv by the quire. 
-bæfen book-matters, literature. 

i8ot)aoe n furniture, (nogelfaft) fixtures. 

©Oi fe S9aj n. 

SBoja'n c -er demijohn. 

S3o)a'r c -er boiar, boyar. 

^olar fe S3ufar. 

S9o!fe vi, -§ vd box. -^anbffc boxing-glove. 
•lamb, -n c boxing; (9?æbbe=) boxing-match, 
prize-fight. -tunften the pugilistic art. -))Iabfen 
the prize-ring. -r c -e boxer. 

iSotSning c boxing, sparriug. 

t©oI n, pi =, hide of land, small farm; * (om 
^Bepfe 0. 1.) nest, (om Sain) Iltter. 

9o(ag n, pi =, partnership, company. 

93oIb a bo'ld, intrepid. 

»olb (t ogf. SSoIbt) c -e ball; fpille _ play at 
b.; _ i ^at egghat; Ⱦre en _ for be the sport 
of. -gabe: sære paa fin egen - be as at home, 
in one's own sphere el. element, -^nå racket 

aorfen: ^'onft^Sngelft Crbbog. -court, tennis-court. -tafter bowler, -tap bat, 
racket, -fot tennis court. -f<)il ballplaying; 
ballgame. -træ fe fæp. 

tSBote vi have illicit intercourse. -r c -c 
paramour, gallant. -ri' n fornication. -ti\t a 
bawdy. -rffc c -r paramour, mistress, leman. 
-bife love song. 

SBoIig c -er dwelling, habitation, abode, man- 
sion, i min JflberS ^u3 ete monge -er in my 
Father's house are many mansions. 

*93oIf c -er partition-wall. 

iBoHe c -r ftil 3)titte0Qrer) bowl, basin. 

SBoHe c -r (93røby bun, muffln, (tøbO dumpling. 
-bejg forced meat. -mcelt boiled milk with 
dumplings. 

»oUen, SBoIne fe SSuHen, 58ulne. 

-^58oHet a dumpy, chubby. 

SBoIogne'fer c -e Bolognese. -flaffe Bologna 
phial. -ftunb Bologna dog, spaniel, -ften Bo- 
logna stone. 

tiBolfi^cr pi lozenges, sugarplums. 

tiBo'ISmonb small farmer. tSSo'Ifteb fe SSol. 

Solfter n (* c) -ftre f og * = S^ne) bolster; 
(S8aar) bedtick, ticking. t-b(øb a soft, downy. 
-b^ne feather bed covered with ticking. -f^tb 
stuffing for bolsters, f-leje soft couch. 

SBolt c -e bolt, iron pin; 4, (i Sejl) band; 
(9lrm6røft=) cross-arrow; (StrtjgeO heater; lægge i 
_ og 3ærn put in irons. SBoIte vt bolt. — 93oue| = 
gong bolt-strake. -iyammer, -tluhbe maul. -^ooeb 
bolt-head. -mafline bolt-screw. -^labe washer. 
-fab iron bow saw. -ffærcmoffine bolt-screwing 
machine. -tang shackle-crow. 

*SBottite c -r dotterel-plover, Gharadrius mori- 
nelJus. 

93oItre vt & i roll; _ fig roll, gambol. 

SBoItftttte c (®raB=) round sculper. 

SBoIué c bole, med bolus. 

Sotbærl n -er (»eb 6aon) pier, wharf; fort og 
fig bulwark. — SBo(t)(sr!S{bæmning jetty. -penge 
pierage. 

©om' [6] c -me (©franie, ©tængfel) bar; (paa 
en 9Jej) turnpike, toll-bar; {paa SSogn) cheek; 
(SSæberO beam; fig fætte _ for put a stop to. 

*SBom' [o] c -mer miss; ft^be _ mdss (the mark). 

93omanb c husbandman. 

!BDmbarb'(e) c -r mit & mtcs bom'bard. 

©ombarble'rbtUe bombardier-beetle. Brachi- 
nus crepitmn. -erd^alup, -ergaliot bomb-ketch. 
-ement' n -er bomda'rdment. -e'te vt bomba'rd, 
Shell; joc pelt. -e'rer c -e bombardi'er. -e'ring 
c bomba'rding. 

SBombarbnn [6] c .|, boom quarter-guy. 

SBombaftn' [fr.] n bombazi'ne. 

©ombaft' c bom'bast, rant, fustian. -tf( « 
bombastic, high-sounding. 

Sombe [6] c -r shell {+ bomb); fafte r throw 
Shells, shell. -åialxip fe *ombarber. -faft, -fri 
a shell-proof. -fanon shell-gun. -tanonbaab 
mortar vessel. -laft, -foftning throwing of shells, 
Shell-firing; be bleoe forbreone fra »pen oeb - they 
were shelled out of the towu. -ftfte bomb-chest. 
-toggeri? shell-box. -ere shell -handle. 

93ora|birf [6] J, boom topping lift. -for<»ogter 
tollkeeper. -gajer J, laz> guy. -^uUer holes 
for the capstan-bars. -^u8 toU-house, turnpike 
house, •traoe mast-rim. -lærfe hunting, Em 
beriza miliaria. -manb turnpike man, turnpike 
-keeper, toll keeper. 

©omme [6] vt roll on the beam; 4/ _ an set 
to (the planks). 

'*'35omme [6] vi miss (the mark). 

©omme [6] c -r sort of wooden box with 
handles. 

trommer [6] n thundering noise. 58om 66 58or SBommer [6] c fe *!8om; + t». f. j. SSommert c 
-er blunder; 6egoa en - make a blunder. 

SBommcfan [6] c J, spanker, mlzen. 

SBommcft' n fustian. 

bomning [6] c rolling on the beam. 

ajomlnot [6] boom-end. -olie sweet oil. 

-fSotnli [6] n (c) thump. 

fBompeuQe [6] tumpike money. 

SBotnrc [6] vi blunder, t (Poa en Dør) tbunder. 

SBomlfattel [6] stuffed saddle. J, boomsaddle. 
-falUC cement for trees. -fe}l boom-sail. -fejter 
Vessel with boom-salls (mobf. square-rigged). 
-flo shoe-piece. +-ffoIe fe Srceffole. -ftati(c) 
boom-sheet. 

*SBontffub [6] n miss. 

SBomlflag [6] (9!KaI.) foliage. -flæfier ^1^ guess 
-rope. 

SBomftiUe [6] a stone-still, stock-still. 

SBomjftærl [6] aexceedingly strong, herculean. 
-toti >%, swifter. 

a3o«t'«lS> c cotton, c. wool. — S8omnIb§|- 
affalb waste cotton. -agtig o cottony. -aot, 
•b^rfning cotton cultivation. -6nttift c cambric. 
-faBrtl fe -ft)tnbert. -flejl c. velvet, Manchester 
Telvet. -fr«Ioger cotton-seed cakes. -garn cotton 
(yarn). -tntiuPrl cotton industry, c. tråde. 
-Irttbt gun-cotton. -lærreb cotton fabric, c. -linen, 
c. cloth, long cloth, callco. -plante cotton-plant, 
Gossvpium. -fjiinberi cotton faetory, c. mill. 
•tot bit of cotton. -traab c. thread. -taj fe 
-lærreb. -barer cottons. -bisbert cotton mill. 

SBomærle mark (instead of name or signature). 

S3o«' [fr.] c -§ bond; check. 

SBonap'be bona fide. 

5Bottabart|i8'ine c bonapa'rtism. -ift' c -er 
bonapa'rtist. -Ifi'ifl a bonapa'rtean. 

SBon'bon [fr.] n -I sugar-plum, bonbon. S8on= 
bonSæfle comflt-box. 

iBonbc [6] c, pi SJønber, peasant, countryman, 
rustic, farmer, cont boor, clown; * yeoman 
(farmer), freeholder (of the uneducated class); 
(i 6faf; pawn; + = ^nægt (i Sort); bet »tlbe bære 
at fætte -n paa ^erremonbcn that would be rather 
a downfall; nojiper bu -n, laa nappet t)on big (omtr.) 
put a beggar on horseback and he will ride to 
the devil; bet fan bu bilbe S3ønber inb go and tell 
the marines!, Walker! SBonbejagttg a boorish, 
clownish, rustic. -agtigl)eb c boorishness, clow- 
nishness, rusticity. -almue peasantry. -arbejbe 
rustie work, country work. -barn (pi ogf. 
SSønberbørn) peasant child. -brnb rustic bride. 
■brug husbandry. t-b^ village. -bæft boor. 
-bani rustic dance. -batter daughter of a pea- 
sant el. yeoman. -bigter peasant poet. -bont 
fe -arbeibe. -bragt rustic garb, dress of a peasant. 
■brcng peasant boy. -fanger flat-catcher, amr 
confidence-man, fool-farmer. -ftaocr fe -blager. 
t-fogcb village bailiff. -freb peace concluded 
privately between the country people on the 
border, -frebril fe -tnolb. -fri^eb freedom of 
the peasantry. *-fut a sharp, cunning (in the 
way of rustics). *-fuI^eb c rustic cunning, low 
c. -f«bc fe -foft. -f«bt a born of peasants. 
-gaarb (pi ogf. Sønbergaarbe) farm, (meft om Sljg- 
ningerne) farmstead; •'freehold estate belonging 
to a yeoman. -gerning fe -arbejbe. -gilbe rustic 
feast el. merry-making. *-gut country lad, 
young country-fellow. -^gbe cottage garden. 
-fteft farm horse, -^obmob peasant arrogance. 
-^unb eur. -^uS house of a peasant, farm-house, 
cottage. -f^tftte hut, cot. -^ær army of yeomen 
and peasants. -^(cnber pi: fomme i - comeinto 
the hånds of uneducated farmers el. peasants. 
-l)«jffoIe fe golfe=. *-jente fe -jiige. t-jotte fe -tø§. 
t-jorb farms, -laar the conditions of a peasant. 
-larl (pi ogf. Sønberfarle) countryman, rustic. 3 ■firle village church. -!Iob§ country bumpl 
c. clown el. lout. -!Iog a fe -ful, -Itæbcr fe 
-bragt, -tlæbt a clad like a peasant el. yeoman, 
■fnolb boor, churl, country bumpkin. -fone (pi 
ogf. 58øuber!ouer) p. el. country woman, farmeress. 
•toft rustic fare. -Iratn ware used by the pea- 
santry. -Irig war of the peasants. -tro country 
alehouse el. inn -fteUing old country woman. 
■fær a fe -benlig. -feter cur. -leg rustic game 
el. sport. -leonet, -lib rustic life, life of a 
peasant. -I^ftig^eb rustic merriment. -læS pea- 
sant's cart- el. waggon-load. -lønttnel fe -fnolb. 
•maat fe -fprog. -manb peasant, countryman. 
-manerer rustic manners. -menig^eb village 
congregation. -obftanb insurrection of the pea- 
santry. -tilge (pi ogf. SSønberptger) peasant girl, 
country lass. -^tager oppressor of the peasantry. 
-))Iageri oppression of the peasantry. -ptceft fe 
2anb§6Q=. -raab rustic remedy. f-rebfel reni 
and taxes paid by a peasant. -rofepeony, Pæonia. 
-fogcn the cause of the peasantry el. farmers. 
-fang rustic song. -flaarcn o J, feather-edged. 
-ffif rustic el. country custom. -firæbber country 
tailor. t-fft)tb rent. -flogter country butcher. 
*-fIam<> fe -fnolb. -flægt race of peasants el 
yeomen. -fmag rustic taste, -fbtog rustic el 
country dialect. -ftabS rustic flnery. -^anb 
peasantry, yeomanry. -ftolt^eb rustic pride. 
■f^§fel rustic occupation. -foeber rustic manners. 
-fan son of a peasant el. yeoman. -tjenefte 
service of a peasant. -tniat wild el. Syrian 
tobacco, English tobacco, Nicotiana rustica. 
•træt fe Xrælbonbe. -teiptv fe -ftobS. -teS country 
lass el. wench. -ben friend of the peasantry. 
-benlig a friendly to the peasantry. -OiS ; paa. ~ 
in a country-like way, after the fashion ol: 
peasants. -bife country ballad, -sogn peasant 
el. country cart el. waggon, -bccfen boorishness. 
■«g jade; (Stælbl.) lout. Sonbff, *bonb§Iig fe: 
obfr. -agttg. 

•Sonbffe vi aflfect to speak like a rustic. 

SBonbfffieb c fe S3onbeagtig{)eb. 

Sone vt polish, rub with bee's-wax. -| 
polishing brush, rubber. -bolS polishing-\i 
-tt, SSontng c polishing etc. 

33onifa'cin8 Bon'iface. 

SBottit' c -er boni'to, Thynniis pelaniys. 

SBonilte're vt value. -te't c quality. 

SBonjott'r [fr.] c -er frock-coat. 

!IBonmo't [fr.] n -§ joke, witticism, bon'i 
epigram, good thing. 

Sottne c -r nurse, dry-nurse; nursery goi 
ness. 

SBonnet' c -ter J^.bon'net. 

^onbibant' [fr.] c good-liver, ftee-liver. 

^onn c -r bonze. -floftcr monastery 
bonzes. 

SBopæt c (place of) resideuce. SBo^iætéforon« 
bring removal; (3lbertigf.) notice of removal. 

S3or n, chem boron. 

aSor n (* ogf. c) pi =, bore, (til TOet.) drill; 
liEe 35rtb= gimlet, ftort auger, (5bingel= wimble; 
chir perforator. 

SBora'go, So'ralurt c bor'age. 

SBorar c borax. -bflgfe soldering-box, 

ajo'rbib n bit. 

SBorb c -er bo'rder, edge, edging, trimming. 

SBo'rb n -e table; J, board; * (pi =) board, 
(fun om ®ran og %t)v) deal; bæffe -et lay the table; 
lay the cloth; fluttet _ dining club; gtbe en frit 
_ board one gratis; ^abe frit _ ^o§ en board 
at one's house; folbt _ a cold luncheon el. 
dinner; føre et gobt - keep a good table; gøre 
rent ~ make a clean field, (meb) make a clean 
sweep of; tage af -et take away, clear the table, 
remove the cloth; efter -et after dinner; ftaa I »or 67 »or (op) fra -et rise from table; ffifleS fra _ og ®eng 
be separated from bed and board; ,X, fra -e 
from alongside; oflf, (om ^riS) ex ship; fjør -et 
before diuner, i -e J, in the side; lægge 9}oret 
i -e put the helm hard over; fætte kanonerne i 
-e run the guns out; i nb en -e onboard, within 
ship; om - onboard, aboard, * _ om _ board 
and board; fig gaa ftærit om -e meb en press one 
hard; fe Slare; goa ober _ go over board, by 
the board; oDer -et fe nbfr. : »eb -et; fcette (f. (£f§. 
SoHerfener) pao -et lay out (the piates); SKoben 
er pao -et dinner is served; gaa til ®ubS, ^errenS, 
_ partake of the Lord's supper; fibbe til -§ sit 
at table; fætte fig til -§ sit down to dinner el. 
supj>er, sit down to the table; føre en 2)ome tit 
-S bring (take) a lady down to dinner, hånd a lady 
to dinner; læfe til -I say grace; ^ til -e along- 
side; fætte ijoben unber eget _ establish one's 
self in life, have one's feet under one's own 
mahogany; britfe en unber -et drink one under 
the table; o eb -et at table, during dinner el. 
supper; »arte op »eb -et wait at table; beb fluttet 
_ in private. — 93o'rb|6en leg of a table. -blab 
top el. board of a table. -ben grace (before 
meat). -tiarftc tablebrush, crumb-brush. -batne 
dinner partner. -banS table-turning. -bril 
table-drink. -bug table-cloth. -bætntng laying 
the table. ©o'rbe vt J, board, lay alongside. 

93orbeau'coin c claret. 

SorbeC n -ler brothel, bawdy-house. -tiært, 
•Dicrtittbe keeper of a b. 

S3o'rb|cnbe head el. foot of the table. *-f[aobc 
raft of deals, -flage, fitfj leaf of a table. -fob 
fe -ben. -fol! messmates. -frugt table fruit. 
-fæUe messmate; fellow-boarder. -gæft dinner 
guest. -lont edge of table. -lar %il table 
-plate. -Http, *-rioff flap of the table. -Ilolfe 
O'om ftaar pao SJorbet) hand-bell; (5KabfIofIe) 
dinner- bell, table-bell. -flæbe n table-eover, 
tablecloth. *-Ilæbc vt board, (ponele) wainscot. 
*-IIæbning lining. -tniU table-knife. -tur« t. 
-basket, -lampe foot-lamp. -leoninger leavings 
of the table, broken victuals. -Itnneb table 
-linen, -lægning saying grace. -maotte, *-inattc 
table-rug. -mul^f fe Soffel-. -nabo neighbour 
at table. -opfatS centre-piece, centre-ornament; 
cruet-stand. -penge fe Soffel-. -ptabe table 
slab, table top. '-pram deal-lighter. *-rebuf' 
' tion calculation of the solid contents of deals. 
-fait basket-salt, table-salt. -famtolc table-talk. 
•fang couvivial song. -fclftab dinner el. convivial 
party, -feruice service of plate (for the table). 
-ffit manners at table, behaviour at t.; ^olbe _ 
behave one's self at table. *-ffri»)cr overseer of 
a timberyard. -fluffe table- drawer. *-ffa;rer 
sawyer. -fmt)fte decoration el. garniture for 
the table. *-\'p\\xt strip of board, -fpii^ntng 
dining (at a table). -fiolpe leg of a table. 
•-tog roof of boards, -tale table-talk; dinner- 
speech. *-tojnt [6] timberyard. -tæppe fe -flæbe 
n. -t«j table furniture, t. utensils. 

Sotbu'n c drone; d. bass. 

©orburften c edge-stone, cheek-stone. 

*!8o'rb»eb c slabs sold as fuel. 

So'tbloen table friend, parasite, trancher 
friend. -»in table wine. -el t. beer. 

aSore vt bore, pierce, (i Wetol) drill; (^jerne= 
ffol) trepan; (Sønbe) broach, (for ot ftjæle) spile; 
(Sfib) scuttle; _ en 33rønb sink a well; _ i Sænl 
(oeb $oofejling) run down; -be ffnioen i ^on§ 
fjerte plunged the knife into his heart; -r fig 
inb i, neb i penctrates, makes its way into; 
bor op ftarbuicnl .i. prime! _ ub bore out, up. 
•bitte anobium. -bræt drill-plate. -brenb bored 
well. -bue drill bow. -bænf boring-lathe. 
•^opeb boring-block. -^nl bore, auger-hole, (i ilRtne) blast-hole. -Jærn bit; (til gjJinering) borer; 
fe -ftong. -fette heavlng-mallet. •marine boring- 
el. drilling-machine. -mcftcr boring-engineer. 
-tttndling pholas. -møtte boring-mill. -orm 
borer, ship's worm, eopper-worm, feredo nava/is. 
-r c -e borer; zo cossus. -ffratte ratchet-drill. 
-fmeb fe 53or=. -fpaan borings, -fpibé boring 
-bit. -fpinbel drill-box. -ftang boring-rod el. 
bar. -ftilling. -ftol boring- el. drilling- frame. 
-t^P boring ihiof. -pær! fe -matte. 

Sorg c J, sling; (til 35ont) shroud-stopper; 
(^jælpetoo) preventer. 

Sorg c -e castle; bor (Sub ^an er fao faft en _ 
God is our refiige in distress. 

Sorg « credit, trust, f tick; toge pao - take 
on credit, borrow; _ gør Sorg he that goes a 
borrowing, goes a sorrowing. SBorge vt (tage 
poo as ) borrow; ((rebitere) credit, trust; vi - for 
vouch el. answer for. 

!Borge|leb castle-gate. t-Ieje n garrison; fætte 
fig til _ sit down at one's ease. 

Sorg(e)meft'er mayor, aldermau, «c provest, 
(om Ub(anbet) burgomaster. -b^b: gorfigtig^eb 
er en - discretiou is the better part of valour. 
-embebe mayoralty, aldermanshlp. ' -in'bc c -r 
mayoress. -maage burgomaster. Lams glaucut. 
-maPe a big belly. -mine a lordly air. 

Sorgen c bail, surety, security, caution, 
guarantee, (!un jur) mainpemor; ftitle - give 
security, find bail; gaa i _ for en be surety for 
one, bail one; blibe løSlabt mob ~ be bailed out. 

Sorger c -e citizen; (Sremmeb, fom tior fooet -ret) 
denizeu; (i en SQ) townsman, tradesman, free- 
man of a city; (mobfat Slbelig) communer; (t & 
jur) burgher, burgess; t(Sranber) pun; afabemifl 
_ university man; Bltoe _ i en Sfl get the free- 
dom of a city; gøre en til _ i en SQ make one 
free of a city. -aanb fe -ftnb. -blob blood of 
Citizens, -brep freedom of the city, certificat€ 
of citizenship; fe iHtobemift. -baab patriotic deed. 
-batter daughter of a tradesman. -b^b civic 
virtue. -eb citizen's oath. -cnfe widow of a 
Citizen el. tradesman. -folt Citizens, city folks. 
-forening union of Citizens, -fribeb fe borgerlig. 
-garbe civic guard. -^elb national prosperity. 
-btté house of a citizen el. tradesman. SDrgcr= 
in be c -r (female) citizen. Sorger jfaptajn Cap- 
tain in the town militia. -flaéfe fe -ftoiib. 
-fone citizen's el. tradcsman's wife. -tongen the 
citizen king- -franå, -frone civic crown. -frig 
civil war. Sorgerlig a civil, civic; (fom bebt. 
Sorgerne i en Stab) municipal; (jæbn) homely, 
plain; bet -e Slår the civil year; bet -e i)rama the 
mingled Drama; _ 2)øb civil death; _ gri^eb 
civil liberty, 1. of the subject; _ ^tcetina tråde ; 
tale et -t Drb meb en speak earnestly with one; 
_ ©tiHing position; ftoa op, gaa til SengS, i - Sib 
keep good hours; -t Segteffab civil marriage; 
en - a commoner; — adv. ~ bøb civilly dead. 
Sorgerligbeb c homehness. Sorger|manb fe 
Sorger, -mefter fe Sorgc=. -millté town militia. 
-mob courage of a good citizen. -pat plebeiaus. 
-pige girl of the middle dass. -pligt duty of 
a Citizen, -repræfentant municipal representa- 
tive, town-councillor, amr townsman. -repræ« 
fentantftab town council. -ret citizenship; 
(Sorgerftab) freedom of a city; Ijar _ i has got 
the freedom of, isjree of; Erbet ftar faoet - ihe 
word has been naturalized. -rettigbeb right of 
a Citizen; Xob af -er (^ivil death. -famfnnb com- 
munity (of Citizens), -filfer^cb civil security. 
Sorgerftab n fe -ret; coner citizens, citlzenry, Cor- 
poration, community, commonalty; tage _ take 
out one's freedom; toge _ fom Urtefræmmer (omtr.) 
take out a licence as a grocer; foo - i en Sq 
obtain the freedom of a town, be made free of a 

5* 58or 68 i8or city; f bcerge ~ take the oaths ol a citizeu ; Sort _ 
er i himlene our oonversation is in heaven; d, -et 
the idlers. JBotgcr|fIole middle-sohool, middle 
-olass school. -folbot militia-man. -ftanb middle 
-class (of towns), oommonalty. -fan sou of a 
tradesman. -ttogt city guard, guard of Citizens. 
-»cJ public weal. -»en friend of the people. 
•titcbning city el. townmilitia, civlc guard, 
train-band. -Orerb worth as a Citizen or patriot. 

93orgeftue c servant's hall. 

5Borg|ejcr \e '^erre. -fogcb steward ofacastle, 
seneschal. -frue lady of the castle. -frøICR 
damsel. -fængfel dungeon. -gaarb castle court. 
-greueburggrave. -grcDinbc burggravine. -greb' 
fiob l)nrggravate. -^ctrc lord of the castle. 

SBorgtætting c J:< sliug chain. 

ajorgmcft'er ?e SBorgemefter. 

SBorglraa .1, spare yard. -ft«be, -ftog, -tot) 
fe JDJæipe«. -talje jigger-tackle. 

S3org bagt castle guard el. watch. -bægtec 
warder. 

boring c boring, sinking; concr bore. SBoring3> 
biameter diameter of the bore. 

*S8orIct a pale-yellow with a tinge of red, 
dun. 

93o'rfna)) c auger-head. 

SBorne'rct a narrow-minded, strait-laced. ©or« 
ne'rt^eb c narrow-mindedness. 

SBorre c -r fe Surre. 

SBo'rlftoft stock of an auger. -fmeb bore- 
smith, -fttcfte terebellum. 

S8o'r|fuIflb boric sulphide. -fur a borac'ic; -t 
yfotron Ijorate of soda. -f^re hydric borate. 

SBo'rfbingcI (breast) brace. 

SBort c fe S3orb c. 

Sort itaa, *6, ogfoo i atte be følgenbe ©mf.] adv 
away, otF; * fe $en; fomme _ (fli<)pe 6.) get away, 
(gao* tabt) be lost; t)on tnao _ he must go; _■! 
away! be gone! avaunt! _ meb fjingrene! hånds 
ofif! "fe SSceg. 

SBortoonbc vt breathe el. wiff away. 

SBortatforbere vt contraet for. 

S3ortb(æfc vt blow away el. off. 

Sortbringe vt bring away, carry away. 

SBorttbrbbc, -brælle vt break otf. 

©ortbrænbt part burnt away. 

SBottjb^ttc Dfexchange. -bytning c exchange. 

ajortbære vt carry oiF. 

g3ort]bam^e vi evaporate. -bamvnittg evapora- 
tion, 

Sortbanfe vt dance away. 

Sortbrage vt move off, draw off; vi withdraw, 
retire; -§ fra fine ©ijSIer be diverted from one's 
pursuits. 

Sortbrift c drifting away. 

SSortbribe vt drive away, chase away; — vi 
be carried away. 

SSortbramme vt dream away. 

SBortbunftc vi fe -bompe. 

SBortba vi die away. -en c fra ©^nb dying 
to sin. 

S3ortbefe vt doze away. 

SBo'rte [ao]. *S8ott'c [6] adv away; absent; * fe 
$enne; Ⱦre _ be lost el. gone; bitbe _ (ubebliee) 
stay el. remain away, (gaa tabt) be lost; "^olbe fig - 
frakeep el. stand aloof from; langt _ far away, 
far ofF, bet ligger noget _ it lies some way off, 
bobbelt faa langt _ at twice the distance; jeg 
Umx itle længe ~ I shall not be long; fig bitoe 
_ t bet be ready to die, near fainting; bibl be 
i)Me bereg Søn _ they have their reward; bøb og 
~ dead and gone. 

SBortcbIcticn part never heard off. 

»ortelbUbctfc, -bliben fe Ubeblioelfe. 

SBortcffamotcre vt spirit away. 

'^Sorteft a furthermost. i ]>e dropper II Sortlfalb n, fe -falben. -folbc vt ]>e droppei 
el. omitted, fall to the ground, Ijecome nuU 
and void; bet -r we drop that. -falben c omis- 
sion, being dropped. 

SBortfange vt catch (away). 

SBortifare fe gare Bort. 

Sortifeje vt sweep away. -fejning c sweepi 
away. 

SBortfttc vt flle away. 

aSortfiffe vt fish away el. off. 

SBortfjofe vt trifle away. 

S3ort| fjerne vt remove, put out of the wi 
_ fig withdraw, go away. fjernelfe c removi; 
removal. 

SBortflane vt flirt away. 

SBortfl^ vi flee, fly away. 

Sortflbbe vi run off, flow away. 

aSortflJjgte fe -ftt). 

SBortlfltjtte fe giijtte bort. -fletning c removi 

SBortlftlobe fe gitjoe bort. -flaben c flying awi 

SBottfortlare vt explain away 

SBort I forlagte vt farm, rent, let, lease o- 
-forpagtning c farming etc, location. 

SBortfortolIe vt iuterpret el. explain away. 

SBortfragt outward freight, freight out. -fragte 
vt charter, -fragtning c charter. 

S8ort|fri)fe fe gr^fe bort. -fct)§ning c destri 
tion by frost. 

aSortfærb c departure. 

SBortlfæfte fe gæfte bort. -fæfining c hiring; 
leasing. 

SBort|f«re vt carry off; (flt^gte meb) run away 
el. elope with; tabe fig _ af run away with; et 
S@gteffa6, ^bor ?Pigen er bleoen bortført a run-away 
match, -farelfe c -r carrying off, (uloBltg) ab- 
duetion, (SsinbeS) elopement (with). -fører ab- 
ductor. -førfcl c carrying off. 

Sortjgaa fe ®aa Bort. -gang c departure; 
(2)øb) decease, demise. -gangen part gone away, 
departed. 

Sortgcmme vt hide away. 

SBortgenne vt drive el. chase away. 

Sortgtfte vt give away in marriage 

S8ort|gtbe vt give away (to), bestow, co; 
(on). -gioelfe c, -giben c giving away. 

Sortglibe vi glide away, slide away. 

SBortgnabe vt gnaw away. 

SBortgrabe vt dig away, (SSonb) drain 
-grabning c digging etc. 

Sortgræbe vt cry away, weep away. 

aSortgijbc vt pour away. 

SSortgøgle vt juggle away, trifle away. 

iBortbjæHie vt help off. 

SBortbugge vt hew away, cut away. 

SBort^ljre vt hire out. 

Sort^øble vt plane away. 

SBortilc vi hasten away, speed away. 

Sortjage vt chase away, (S^jener) turn away, 
(fra ©tole, Unib.) expel. 

Sorttalbe vt call away; fig bltbe -bt pass away, 
be takeu: ®ub '^ar -bt f^am God has taken him 
to himself. 

S3ort!a))tie vt cut (away). 

SBort|Iafte vt throw away, discard; bet er -be 
^enge that is (so much) money thrown away. 
-laftclfe c throwing away; ør elision. 

SBortjflatte, vt *-ftatre fritter away; muddle 
away, waste. 

Sårtll^nte vt whine away. 

SBorttoge v boil away. 

Sorttomrae ie Siomme Bort. 

S8ortt»)fe vt frighten away. 

SBortftjåfc vt kiss away. 

SBorttflbe vt buy up; (en) buy off. 

Sortlere vt carry el. cart away; — 
1 away. -tarfel c carrying etc. 33or 69 S5oå iBortlaane vt lend. 

iBortllebe vt (aSanb) drain off; (en giob, Sonfer) 
divert; (Wiétanfe) ward off. -Irbnittg c draining 
ete., diversion. 

^ovtlt^e vt trifle away. 

**ortIejc i:t let; _ igen relet. 

'£ort I licitere vt fe Sicitere. -licitetinø o con- 
tracting, awarding to the lowest bidder. 

^octliggenbe a distant, remote; længft _ re- 
motest. 

93ortltfte vt steal away. 

^ortj lobbe vt dispose of by lottery, put up 
in a raffle, put up to raffle. -lobning c dis- 
posing etc, lottery, raffle. 

Serttotfc vt lure away. 

^ortlooe vt promise away, engage. 

^ortluøe vt weed away; _ Ufrubtet fra weed. 

^ortlicgge vt lay by, put aside. 

^Bortløben part runaway, fugitive. 

SBortmonc vt conjure away, (en onb 9Janb) 
exorcise. 

iSortmubre vt dredge away. 

iBortnøIe vt dawdle away. 

tSBortjiante vt pawn. 

8ortl)Ioffc vt bang el. pop away. 

Sottplulfe vt pluck away. 

^oxtpleie xt plough away. 

!Borti>utte vt put away. 

S3ortt;aabne vi rot away. 

Sortrage vt scrape away; shave away; *rake 
away, 

93ortrane vt |e 9Jane. 

'•SBortre a further. 

SBortlrcjfe c departure. -relfenbe part going 
away, departing. -tejft a gone away, departed. 

Sortrinbe fe 9iinbe bort. 

l^ortribe vt tear away, carry away, sweep 
away, carry ofT; f rake away. 

Sortrufte vi rust away. 

93ortjrtjbbe vt clear away; fig remove. •xXfy-- 
belfc, -rebning c clearing away etc, removal. 

93ortjrl)ge, -r«gc vt smoke away. 

Sortrtjfte vt pluck away; (om Søben) carry ofT. 

Sortrljfte vt shake away, shake ofF. 

SBortræfonnere vt reason away. 

$3ort|r«mme fe fRømnte vi; — + «f fe -r^bbe. 
•rømning c escape. 

SBortrøoe fe JRaoe. 

JBortfalg n sale. 

SBortfat part put away. 

^ortfe vi\ ~ fra set aside, waive, look at it 
apart from; -t fra setting etc; -t fra SBlgeme 
consequences apart. 

®ortj fejlet riart sailed; (tabt) carried away, 
gone. -fejling c sailing off, departure. 

!Bort fenbe vt send away, despatch. -fenbetfe, 
■fenbing c sending etc. 

SBortiffaffc vt remove, clear away; mat elimi- 
nate. -ffaffelfe c removing etc; elimination. 

Sortftibe vt sliip off. 

JBortffiftc rt exchange. 

»ortiffiffe fe -fenbe. 

t33ortffot>c vt cut down, fell (a wood). 

33tirtffrobe vt scrape away el. off. 

iBortftribc vi vauish. 

SBortffroElIc rt pare ofT. 

©ortffræmmc fe »SortlQfe. 

©ortftnre vt scour away. 

*»ortftu8Ie vt fe SBorttlatte. 

iBortfttibe vt shoot away; (ubrflbbe) destroy (by 
shooting); (forbruge) expend; fe Stfotfe. 

8ort:fft)ae vt washaway. -ff^tting, -fl^lning 
c washing away. 

''Sortffæmt part spoiled. 

93ortft»nte vt give away, bestow. SBortftære vt cut away el. off. -ffæring c 
cutting etc. 

SBortfføbe vt convey. 

!Bortf(aaet part thrown away; (af ©øen) carried 
away. 

»ortflobre fe SBortfnaHe. 

iBortflibe vt wear away. 

SBortfliffe vt lick away. 

!l3ortflut)t>en part escaped. 

©ortflicbe vt drag away, haul a. ; (bære) 
carry oif. 

SBortflænge vt fling away. 

93Drtfmelte vt & i smelt away, melt away. 

©ortfmilc vt smile away. 

aSortfmugle vt smuggle el. spirit away. 

»ortlfmul(br)e, -fnittl(br)e8 o moulder away, 
crumble away. 

iSortfnatte vt talk away, chat away. 

SBort|fna^)»e vt snatch away, snap a. -fnap« 
^lelfe c snatching etc. 

SBortfobe vt sleep away. 

SBortf^jilbe vt fe ©pilbe. 

SortfipiBe vt play away, gamble away. 

33ortfi)<rge vt jest, trifle el. toy away. 

©ortftjæle vt steal away. 

SBortftr^ge vt (meb Str^gejærn) iron out; (feje 
bort) sweep away. 

©ortftrø vt disperse, scatter. 

SBørtftuoe vt stow away. 

SBortlftøbc c< thrust away, spurn; (en) repulse. 
•ftøbning c med desquamation. 

Sortftøue vt dust ofT. 

SSortfuffc vt sigh away. 

SBortfbinbc vi (ftjinbe bort) dwindle, fall away; 
(forfoinbe) disappear, vanish; ben -fbunbne Ungbom 
departed youth. 

åortlfulre, -fbacrnte vt spend in revelling, 
riot, dissipation. 

Q3ortftiømme *» float away; swim away. 

SSortfqnge vt sing away. 

SBortfoslgc vt sell. 

©ortltoge vt take away, remove. 'tfigetfe c 
taking away etc, removal. 

SBortttnge vt let out, hire out; promise away 
(at an agreed priee). 

iBortto vt wash away, wipe out. 

t33orttog n departure. 

^orttrænge vt force away, dislodge. 

Sorttufte vt barter away. 

SBorttuætte vt wash away. 

SSortJtQbe vt explain away. -t^bning c ex- 
plaining away. 

©orttærc vt wear out, consume. 

©orttø v thaw away. 

SBorttørre vt dry up; wipe away. 

JBortoaage vt spend in waking. 

iBortoanbre fe SBanbre bort. 

Sortoafte vt wash out. 

"■Sortoej fe ^enoej. 

93ortticjre vt blow away, scatter. 

!SDrt|t)cnbe vt turn away, t. the other way; 
fe Slfoeube. -uenbetfe c turning etc. 

SBorttJtfte vt fan away, waft away. 

SBortlUige vi move away, depart, retire. 
-bigelfc, -Oigen c moving etc, departure. 

©ortlbife vt dismiss, refuse admittance, turn 
away; reject. -bidning c dismissal, rejection. 

33ort{tii§ne vi fade away, wither. -bUnen c 
fading etc 

SJortbcctte vt roll away. 

^orticbe vt eat away, corrode. 

Sortløbe, -øbéle vt squander (away), waste, 
dissipnie. -øbSlen, -øbSting c squandering, 
wasting. 

So'roinbe c (breast) brace. 

Soå' n mech boss. SBoj 70 S3ra ©olfat, -ftbbenbe a resident, settled, estab- 
lished; bære _ i reside in, +-fibt»elfe c settle- 
ment. -ffaJ n, fe -l^ose. ©o'Slob share of com- 
mon property, portion, (^uftruS) dower. 

33oåtti|en n Bosnla. -at c -er, -ff a Bosnian. 

SBoSViTwS n the Bosporus el. Bo.sphorus. 

©oSfet c -er (ftugle i fteglefpil) bowl. 

^o3fe c -r boss. -'re •«< boss, emboss. 

!^a'fteti n -er resideuce. ^^oftebSbaanbet the 
disability of non-residents. 

S3ofton c (Spil) boston. 

9of(Et|te fig vr establish one's self, settle, 
take up one's abode. -ninQ, -telfe c establish- 
ment, settlement, domleiliation. 

!Bota|Mi!' c bot'any. -'wilet c -e bot'anist. 
•nife'rlaéfe botan'ieal colleeting box, b. case, 
botanizing-box. -nife're vi bot'anize, herborize. 
■nife'ring c bot'anizing. -nift a botan'ieal. 

^oteiur fe iSutelur. 

'"SBotemibbcI n remedy. 

Sotfelbff SRoe navew, Freuch turnip. 

*33otfo'r [aa] c er over-boot. 

SBotKiftc SBugt the gulf of Bothnia. 

iBouboi'r [fr.] n -er bou'doir. 

Sottflt'c [fr.] c -er bougie. 

SouiUon' [fr.] c beef-tea, gravy soup. .^tt§ 
soup-kitchen. -tager portable soup. 

93aulcba'rb c -er boulevard. 

SBourgeoiS c tvp bourgeois'. 

^ouåfote c -r box-compass. 

©out c J, tack, board; gaa ~ tack, go about. 
93oute »t beat to windward, tack. 

©outeill'e c -r bottle. -'re d« bottle. -'ring 
c bottling. 

aSob c -e {paa S^r) shoulder; »^ bow. -aitfer 
bower(-anchor). -baanb J, breast-hook. -ben 
shoulder-bone. -blab shoulder-blade. -brubt a 
galled in the shoulder. SBobe vt (et Sinter) af 
take the anchor off the bow. 

SBouen-SBooenlr^bé- -i, mizen-royal. 

Soucnbram 4f royal, -barbun r. backstay. 
-brejercb r. tye. -falb r. halyard. -rno r. yard. 
-rafte r. parralrope. -fejt royal, -ft^be r. sheet. 
-ftag r. stay. -tø^Ient r. lift. -bant r. shrouds. 

SooentrtibS' J, mizen top-gallant. 

©ooenutegt c top-weight. 

SBoti^a(§ c ^1, fore-hood. 

»obift fe ajoftft. 

SBob] jager ^t. bow-chaser. -lam a chest-foun- 
dered. -tcb shoulder-joint. -line fe S3ug=. 

tS3eune vi belly, swell, bulge out; :^enbe§ ^tnber 
~ af Sunb^eb her cheeks are bursting with 
health. 

!Bo»|fenter pi ^ harpings. -f))rængt fe -lam. 
-fVrøb fe aSugfprl^b. -ftag pi bowsprit shrouds. 
■fto|)<)cr.l> stopper, -ft^lte shoulder. -feheadsea. 

*i8ra adv fe Srau. 

•■'SBroa a quick, has ty. 

»raab' fe S3rob. 

SBranb' c, *n fe SSraabfø; *shred. 

tSraabe fe aSrage vt. 

tSroobe c heap of felled trees (fe SBraate). 

©raabifr« n o. fl. fe S8rob=. 

Sraabf« c -er heavy sea, breaker. 

*S8rooibJ)b fe SSrabbtjb. -gjort a done in a 
hurry, hurried. -^aft great hurry. -Saftig a 
hasty, precipitate. 

'•'iBr aat n bustle, ado, fuss. !Braat|e »i bustle, 
fuss, '.vorry; fe SSrage vt. -font a bustling. 

*i8raonc d melt. 

*SBraa|rig a suddenly grown rich. -flnbt fe 
ajrabfinbet. -ftanbfe stop suddenly. -ftnp preci- 
pice. 

*a3raate c -r heap el. a^jjaatis of felled trees 
(for obstructing the passage of an enemy); 
land on which the trees are felled and burnt. and com sowu in the ashes; heap, mass; 
Brænbe - clear the land by burning the trees, 
amr burn brush. -brcenbing c burning of 
,,S3roate", + sartage. -rug rye sown in Sb. 

•■'»raatt fe »raabfjø. 

*SBraa| batter a pretty at first sight. -benbe w 
turn abruptly. 

SBrabant n Brabaut. -er c Brabant'er. -ft « 
Brabant'ine. 

tSBrob c -e joint (of meat). 

taSrab a fe S3rat 1. -bt)b a steep-to. -b«l 
sudden death. 

33rob'e)bænt ^ careeniug place. 

tSBraborbet a hasty el. intemperate in speech 

©rab(c)^)aitbc c dripping-pan. 

SBrabflnbet a hasty, touchy, testy. 

SBrabfpib n spit. i 

SBrabfpil n windlass; S3jørn paa _ bitt. 

SBrog n, pi =, crash, crack, ©rage vi crash 
(fprage) crackle. 

!8rage c -r brake. ©rage vt brake. 

©rogcbteger «, poet toasting cup. ! 

©ra'gnlng c braking. 

©ragt, bragte, fe SBringe. 

©ra^nt{ai§'me c Brah'manism, Brah'minism. 
-an, -i'tt c -er Brah'man, Brah'min. -o'nft, 
-i'nft a Brahman'ic, Brahmin'ic. 

©rot' imp af ©rætte. 

©rat' a (om SBanb) braekish. 

©rot' o (om 3torb) fallow; ligge _ lie fallow. 
©raf c fallow; ren - bare fallow; benyttet _ 
green fallow. -oar fallow-year. -ager fallow 
field. 

*©rotal c alder buckthom, Rhamnus frangula. 

©ratlfrugt fallow-crop. -!^arti(e) breakharroWj 
drag. ©rotte vt fallow. 

©rattc c ie 33ara!te. 

©rot|(onb fallow-land. -mart tfe -ager; *fi 
-lonb. ©rotning c fallowing. 

©rotlnoEfe flat nose. -næfet a flat-nosed. 

©rotl^Jlajc vt break up. -fbole pratincole, 
Glareola pritincola. 

©rottcat c -er brac'teate. 

©rat|»anb braekish water. -oonb§fift fis: 
that lives in b. w. 

t©rol' n F fuss, big words. ©raUe op 
rattle away, talk big; - ub vt rattle out. 

©rom' c ostentatious display, show; meb ©raft^ 
og - with flourish of trumpet. 

©rom'^ ,%, topgallant (ubt. p togal'lant) 

©ramoigme o. fl. fe ©ra^m=. 

©romo'^tft £oo!?, ©ra'ma^|taa§ Bramah lock. 
-(Jreéfc Bramah-press. 

©ram'orboig c -er braggart. -e're vi brag, 
talk big. 

©romborbuu c topgallant backstay. 

©rombær fe ©rombær. 

©rombrejereb n topgallant tye. 

©rambug = Siaonbug. 

©ramfotb n topgallant halyard. 

©romfrt a unostentatious. 

©romgoorbing c topgallant buntline. 

©romgooS c bernacle goose, Bemicla leucop»is 

©romgiDtob n topgallant clewline. 

©romi'n fe ©rajman. 

©romlæfcjt n topgallant studding-sail. 

©romme vi meb boast of, make a show of, 
display; -nbe a ostentatious. -n c boasting etc. 

©romlroo topgallant yard. -rattc t. parrel 
rope. -fejl t. sail. -ftebe t. sheet. -ftog t 
stay. -ftang t. mast. -bont t. shrouds. 

©ranr^c c -r line, department. 

©ronb c -e fire, conflagration; (brænbenbe @t 
%xx) brand, firebrand; (i Som) blight, blast; 
(i 2t)i) snuff; med mortiflcation , gangrene; II V 

'I 

I I I Sra 71 83re *(StoI) stock, beam; *f devil of a fellow; 
fætte, ftiffe i _ set ou fire, set fire to, (ogi. fig) 
fire; tomme i _ catch fire, take fire; ftaa i _ be 
on flre; Soten? - the seorching of the sun; tF 
^an f)or en _ he is drunk; er en _ i 9Zæfen paa 
f)am is an abomination to him, is a thorn in 
his side; "•' ^ete ^aoet ftob i 'Hxaat og _ the sea 
was all feather-white. -aare iliac arterj-. -ofS 
blighted ear of corn. -allarm f. -alarm. " -aitti je 
-gaal. -anorbning statiite of fires and arson. 
•anftait fire etablishment. -aéfurance fe -for= 
fifring. -Btegn, -filære blister, -bombe incendiary 
Shell, -brco incendiary-letter, begging-letter. 
-bræber sheets of pasteboard. -bræt bum. -b^Ib 
carbuncle. -bccger groundsel, Senecio vulg'xris. 
•birettar firewardeu. -bragt fireman's dress. 
-bræg fire grapnel. SBranbje vt snufl:"(a candle). 
-er c -e (Sfi6) fire-ship; (SStttigfi.) quibble, pun; 
(-et 3?ue) fire-baek, fire-pigeon. -fattet firebrand. 
-fare danger of fire. -farttg a inflammable, 
llable to catch flre. -fafttne dipped bavin. 
-feber inflammatory fever. *-fob brand-iron. 
t-fogeb village flre-warden. -folt flremon. -for^ 
ber examination in a case of flre. -forfttring 
flre-insurance. -forfttringéfclffab flre-insurance 
Company, -fri a flre-proof, gøre ~ fireproof. 
-gaaS brand goose, Anastidorna. -gobc fe 2elt=. 
■gaul stone partition wall (above the roofj. 
•gobS ,i' rombowline. -granat incendiary shell. 
-gul a orange-coloured; le -t laugh grimly. -bage 
fire-hook. -^ane fire-plug, f.-cock. -tficelp relief 
to a sufferer by flre. -tfui fusee-hole. -buå fe 
(Sprøjte«, ©roribig a, røerf gangrenous. S8ronb| = 
tor fire-tub. -tarl flreman. -taSfe f. -Insurance 
fund. -flotte fire-bell, alarm bell. -tontingcnt 
premium of Insurance, -torn blighted corn. 
•totp^ fire-brigade. -tugle fire-ball. -Hbt a 
suflferer by fire. -Itlie orange lily, Lilium bul- 
biferum. -lugt burning smell. -l^gtc signal 
lantern in cases of fire. -major chief of the 
firemen. -manb fe -tarl. -mur fireproof wall, 
party-wall. -mu§ field-mouse. Muh agrarius. 
•olie fe kraniet, -orbning fe -onorbntng. -Jiil 
fire-arrow. -)jlabe flame-plate. -pUt bum; old 
fireplace, place of burning. -politi fire police. 
•pX9Vt assay. -raab cry of fire, alarm of fire. 
-ralet congreve rocket, war-rocket. -rebftab 
fire implement, fire apparatus. -ret court for 
trying cases of fire. -ruKe fire-bill. -rflb fe 
3lbrøb; _ 9{epubli!aner red-hot republican. -rar 
fuze, fuzee. -rørbor fuze-auger. -rartit lute 
for the fuze. -rerSbombe time-fuzed shell. 
-rar§fot8 fuze compositiou. -rartrætfer fuze 
-engine. -faar bum. -falue ointment for bums. 
-fotS composition. -fejl fire-sail. -ftgnal signal 
of fire. -ffab fire-alarm (-box). -flabe damage 
by flre. -^at forced contribution. -ftatning 
c levying contributions. -ftattc levy a contribu- 
tion on, requisition. ftib fire-ship. -ftifer coal 
-slate. -ftilt badge worn by flremen. -ftor)>e 
eschar. -ftrig fe -roab. -ftub flre-signalling gun. 
■ftær gleam of (the) flre. -ffærra fire-screen. 
-jlongc fe Sprøjte--, -flutter fire-estinguisher. 
-flutningérebffab fe -rebffab. -ffianb fire-bucket, 
leathern bucket used at fires. -f<jrajte fire 
•engine. -ftation fire-station. -fteb place of a 
fire. -ftifter incendiary. -ftiftetfc incendiarism, 
arson. -ftige fire-ladder, fire escape, -ftot P 
shrew. -ftorm furious hurricane. -foenb fe 
-tarl. -fDcermer rocket, -falo reflned silver. 
-taage blighting fog. -tatft Insurance valne. 
•tegn fe -ffitt. -telegraf flre telegraph, •tomt fe 
-fteb. •tromme flre-drum, alarm drum. •tej 
sulphurated cloth. -bagt watch el. guard of 
flremen; (entelt Wanb) watch, watchman. -bæfen 
flre-oflSce, flre regulations. Srante vt (brune) browu; (foibe) singe; -t Olie 
empyreumatic oil; -t 2ugt, Smag empyreuma. 

SBraå n (iJqb) crash, crackle. 

SraS c -er j, brace; luo _ weather b.; læ - 
lee brace. -orm bumpkin. -blot brace-block 
(0. fl.). 

SBrofe vi f crash; _ imob knock agaiast; 

- neb come down with a crash; _ fommen 
coUapse, 

SBrafe vt i, brace; _ an b. to; ~ 1iai b. aback; 

- btbeoinb, _ op b. in; _ l^oarbt an (ftærpe) b. 
Sharp up; _ fulbt flll; _ om brace round el. 
about. 

Srofe vt fry, roast, cook; ber -3 og ftegeS 
beftanbig i bet ^u§ there is cooking from mor- 
ning to night in that house; — vi fry; _ op 
for en meb regale el. feast one with. -n c fry- 
ing etc. 

Grafen c -er bream, Abramin brama. -fabe 
quill-wort. Isoetes lacuslris. 

Srofl'Ilien n Braz'il, the Brazils. -io'ner c -e, 
-io'nft Brazil'ian. -ietræ brazil-wood. 

SBroft c show, display, fe S8rom. -e vi make 
a show, a dash; _ meb make a parade of, pa- 
rade, t-er c boaster. 

iBroft indec, ftaa 2aft og - meb share good or 
bad luck with. 

Sroft iwip of SSrifte. 

SBrot' a (plubfelig) abrupt; faa en _ ©nbe come 
to an untimely end; — adv suddenly. 

©rot' a (ftejl) steep, precipitous. -beb c 
steepuess, abruptness, preclpitousness. '''•(ænbe 
n steep ground. *-(ænbt a with steep accUvities. 
©rotning, "iBrotte c steep place. 

SBrotft^ c -er viola, tenor violin, -ift c -et 
player on the viola. 

!8ro» a (mobig) brave; (ftiftelig) honest, worthy; 
(anfelig) sufficient, goodly; — adv not amis's, 
sufliciently, rather; bravely; bet er _ not that is 
all very well. -^eb c uprightness, honesty. 

©robo int bravo! •roob cry of bravo. 8ra= 
biS'fimo ! bravissimo. 

©rODU'r c bra'very; mus bravu'ra. •arie bra- 
vura. -cabcnce brilliant el. ornamental cadence. 

SBrcccic c breecia. •agtig a brecciated. -mat- 
mor pebbly marble. 

33reif)e c -r breach; gøre, ft^be _ make a 
breach. 

©reb' c -ber border, edge, margin; (af ^lol') 
bank; (af ^ao) shore; (af ®la§ o. 1.) brim, edge; 
t (af ©og el. ©lab) margin; (Sraoen? _ the brink 
et. verge of the grave; oeb ^aoetS _ on the 
seashore; gif ober fine -ber overflowed its banks; 
bet er bebre at fpare paa -ben enb paa ©unben it 
is too late to spare when the bottom is bare. 

©reb a broad, wide; (om Stilen) diflFuse; f bet 
-e ftaar titbage the worst remains; fef§ 5ob lang 
og fire - six feet by four; gør fig _ looks big, 
gives himself airs; fører en _ $enfel is lavish of 

his colours; 1 adv broadly etc; btbt og -t 

far and wide; (bibttøfttgt) at great length. -bile 
ie -øfle. •blobet « broad-leaved, (ftnio) broad 
-bladed. -bringet, -brtjftet a broad-chested. 
-bnget a broad-bellied. -bqgget a broad-built. 

©rebbe [é] c -r breadth; (StilenS) diffuseuess; 
geog latitude; h- = ©reb; unber norbtig - in north 
latitudes. -cirtel circle of latitude. -forftet 
difference of latitude. -grab degree of latitude; 
unber oore -er in our latitudes. -iagttogelfe 
observation for latitude. -trebS fe -cirtel. -patai^ 
let parallel (unber on). 

©rebe -te, -t vt spread; _ fig square el. spread 
one's self; J, breb for! square away the head 
-yards! _ ub, fe Ubbrebe. 

©re'b|f(ab angler, Lopkitu piscatorius. -flabet 58rc 72 33n a broad-jawed. -fobet a broad-footed. -fol 

square sail. 

»rcb'ifttlb, +-ftjlbt a brimful. 

Sre'bjfuret a broadfurrowed. 'fælget a broad 
-fellied. -gang i, spirketing. -^anttner flatteu- 
ing-hammer. -l)eb c broadness. -tirtclig broad 
-church. -fæftct « cross-chap (hand-vice). -mci' 
fet broad chisel. -morfcl morel, Morchella escu- 
lenta. -muttbet a wide-mouthed. -næbbet a 
latirostrous. -næb^fugt boat-bill, Eurilaimna. 
•næfet a (Sfo) square toed; zoo platyrhine. 
■^anbe broad -nosed eel, Anguilla latirostria. 
•rt^gget « broad-backed. •'[aa vt sow broadcast. 
■foamofftne broadcast sowing-machine. -faaning 
broadcasting. -ftbe broadside. -flulbtet a broad 
-shouldered. -ft^gget a broad-brimmed, broad 
•leaved. -ffæbe sledge with a seat for two. 
-fnubet a square-toed. -flioret a broad-gauge. 
-ftorfcjt square mainsail. +-beb præp beside. 
-øoISen a squarebuilt. -flfSe broad axe. 

iBrcgne c -r (i Slim.) fem; (ifær ?5tneb.) brake, 
prov bracken. -Itat brake. -ftantme stipe. 
-træ tree-fern. 

*£reiSgau n Brisgau, Brisgow. 

fdteUtt'ev fe »erloffer. 

S3rem|en n Bremen, -ethtaat Bremen blue. 
■iff a Bremen. 

SrcrøS, Sremfe c -r gadfly, horsefly, hornet, 
Oestrua; (til $eft) barnacles; (til SSogn ofd.) brake, 
skid. Stemfe vt brake. f&ttmU\appatat brak- 
ing apparatus. -r c -e brake(s)mau. -f!o brake- 
shoe. -ftnng brake lever, -tiogn brake-van. 
-bogtcr fe -r. — 93remSning c braking. 

fSvtåtau n Breslaw. 

:Sretagn'|e n Brit'any. -er c -t, -ifl a Bret'on. 
tSBretlonb w poet Britain. 

©reb n -e letter, epistle, missive, (minbre) 
note; F (i 2Qfet) letter in the candle, eabbage 
-head; «)Souli -e the Epistles of St. Paul; betSIe 
-e meb en correspond with one: gioe _ xx^a. give 
in writing; et _ Snappenaole a paper of pins. 
93reb|aabner c -e letter-opener. -abel patent 
nobility. -abelig a of patent nobility. -bog 
letter-book. -brub breakiug of letters, -bærer, 
-brager letter-earrier. -bttc earrier (pigeon), 
homing pigeon, -form epistolary style; i _ in 
the form of a letter, -^etnntetig^ebcn the 
inviolability of letters, the privacy of corre- 
spondenee. -^ofber letter-clip. 

93rebia'rittm n brev'iary. 

iBre'b{ta3fe letter-box, (offentlig) pillar-box; 
(i 9tt)i§) eorrespondence. -fiftc muniment-chest. 
-fletnme letter-clip. -lort postal card, post-card. 
-ntabbc portfolio. -naale pi paper-pins. -oblat 
wafer. -ombeUng delivery. -omflag envelope. 
-t^abir letter-paper, note-paper (2utSu§papir fancy 
•paper). -Jjorto postage, postage rate. -boft letter 
-post. -^jrcSfer paper-weight. -famling coUection 
of letters. t-famUngéftcbreceiving house el. offiee. 
-flab n -e press for letters, -ftaber jj? papers, deeds. 
-ftribcr writer, correspondent. -ffribning letter 
-writing, epistolary writing. -forterer letter 
-sorter, -fortertng sorting of letters, -ftemvel 
stamp, -pil epistolary style. -ftr^ger paper 
-folder, -fæl letter-bag. -tatft postage rate, 
postage. -toffe letter-case, pocket-book, wallet. 
•t-oeI8et = -bef§Iing. -ocféle correspond. -bcl§= 
lenbe, -betSIer correspondent. -oelSItng corre- 
spondence; ftaa i _ correspond, cultivate a 
correspondence. -blfer bearer, exhibitor of a 
letter, -oægt letter-balance el. -scales, letter- 
weigher; fe -prelfer. 

SBribon' [fr.l c bridoon. 

Srtbff c mil platform. 

iBrtbnrt rupture-wort, Herniaria. 

Srig' c -ger J, brig; rigget font - brig-rigged. 


S8riga'bec-r brigade, -t^ef, -general, ©rigabe' 

c erer (brigadier)-general. 

SBriganti'nc c -r brigantine. 

SBrifllbom main boom. -gaffet trysail-gaflf. 

SBrtggiff « Briggian. 

iBrtgttta fe Sirgitte. 

SBrtgjfcjI boom-mainsail. -fejt^bom (S3rig6ora; 
boom-mainsail boom. -fejlggaffcl boom-maiQ' 
sail gafF. 

SBrit, ©rilfe c -r wooden plate; (i ©piO man, 
(naont. Cfficer) piece; (af $ot) bottom; (TOentd. 
blank; -r P (?5enge) tin. 

SBrifS c -er Harlequin's wand; (2eje) pallet 
couch of boards. 

SBrtttant' a og o -er brill'iaut. -garn tinse 
cord. -i(b egret-flre. 

SBriHcr pi spectacles, glasses; <1> hawse-pleces 
SBrltte (Srejeft.) horse-shoe, (i Staf) fork; (Solurt 
seat; -I- = SBriUer. — 93riIIe{bol fork-chue 
-bl)ller jackass penguin, Spheniecw dememi. 
■foberal spectacle-case. -glaå spectacle-glass el 
-lens. -f-bagc nose-saddle. -inbfatning fe ftæn 
ger. -tajman spectacle-alligator, ChampHa acle- 
ropa. -mager spectacle-maker. -flange hooded 
snake, cobra de capella, Noja tripudiens. -ftættJ 
ger pi spectacle-frame. 1 

Sringe, bragte, bragt vt (i Slim.) bring; takej 
fetch, carry, convey; _ en fjorbel benefit one; 
bet bragte lam 2®re og ^orbel it redounded to 
his honour and profit; _ et Dffer make a sacri- 
fice; _ bet bibt be very succesful, achieve great 
things, go far; -for Eofet bring to light; _ en 
fra nt divert el. dissuade one from; _ 2Q8 t 
clear up; ~ i Srfaring learn, ascertain; _ i 
Stiftem reduce to a system; _ inb bring in, 
yield; _ en inb (i ©pil) put the lead in one's hånd; 
_ nt Oder fit ©inb bring one's self to, find in 
one's heait; _ en paa nt remind one of; _ en 
paa ben Svante lead one to fancy; _ en paa anore 
2:anter make one change his mind; ~ en paa 
gobe igen retrieve one's affairs; _ til Stjbig^eb 
reduce to obedience; _ til gortdidlelfe drive to 
despair; _ til S^adS^eb silence; _ en til at . . . 
make one . . .; _ nt til ©ibe hlde, eonceal some- 
thing; _ en til at gøre nt make one do st; _ bet 
(ber)tii at bring matters to such a pass that; _ 
nt ub iblanbt goll spread abroad; ^an -r raeget 
nb af ben ®aarb he makes a good deal by that 
farm; _ en ub af bet put one out. 

a3ringe c -r (paa ®Qr) chest. -brubt a galled 
on the chest. 

*SBringebær n & c, pi =, raspberry, -bnfl r. 
bush, Rubus idæus. 1 

SBringebrflj a broad-chested. J 

SBringcr c -e bringer, bearer. " 

SBringelrem breast-strap. -ftjjlle brisket. -ftærl 
fe brøj. -taj breast-hamess. — SBring|lobbel pole 
-straps. *-loIl brisket. -ft^lle (©elet.) breast 
-plate, -strap, -fele fe SBringetøj. 

©rinl c -er brink, edge, verge, (ftejl, deb 2?anb) 
bluff. 33rtnlet a steep, precipitous. 

tS3rtnt c hydrogen. Srtnt|c(f^re) hydracid. 
-Inft fe iSrint. -oberitte peroxide of hydrogen, 
hydric peroxide. 

SBrioi^'e [ft.] c (a kind of) bun, brioche, light 
sponge cake. 

iBriqnett'er pi briquettes, patent fuel. 

S3ri§(e) c breeze. SBrifc vi: bet -r op there is 
a breeze, a b. is coming up. 

SBrifl c -er, fe SBrifg. 

*S8rtfl c juniper fe (Sne^. 

*©rifle fig vr meb show oflf. 

ajrtfle|bær juniper berry. -laag deeoction 
of j. 

SSrtSling c -et sprat, Clupea aprattua. -fifleri 
spratting. 53ri 73 «ro SriSfel c sweetbread, pancreas. 

'SBriåfel c brazil-wood, sapau-wood. 

93rift c -er <fe =, break, rent; fig defect. 

SBri^e, braft, bruflet (ogi. >be -t) vi burst, crack, 
break (ogf. fio ■ om fjertet); øjnene - the eyes 
grow dim; bet maa _ etter bære it must break or 
bend, come vveal come woe; færbig at _ af 
Catter ready to split his sides with laughing; _ 
ub i flatter, ®raob burst out (a) laughing, crying. 
Stifte vi fflaa fejl) fail; bet -r Ijam x>^a. Ubf)olcen= 
^eb he wauts perseverauce. -fcerbig a ready to 
burst. SBriftntnø c bursting etc. 
i ©ritlonicn n Brit'ain. -ift a British, -te c 
-r Briten. 

9Jro c -er bridge; (^aBiicbro) pier, jetty; (i 
Sebel) fire-bridge; (©tenbro) pavement; — fritte 
(Seg) the king and his traiu, thread-the-needle, 
the bells of London; f(aa _ otier throw a bridge 
over, bridge over. -aabning cut. -aag pier. 
-anlæg fe -bagning, -baanb pontoon. -bane road- 
way. -fiue arch (of a bridge), -btjgtttng con- 
struction of bridges, bridge construction. 

SBtoi^ie c -r brooch. -c're vt sew, stitch. 
-u're c -r pamphlet. -utrcarbcjbe book-sewer's 
work. 

Sroti c -be og -ber sting; »(Spire) sprout; ftampe 
mob -en bihl kick against the pricks. 

SBrobtie, *-8rot» c -ber frostnail. 

SBrøbbe vt rough-shoe, sharp-shoe. 

S^rotiben abrittle, fragile, brobne^anber broken 
heads, brobne Sar i atte iionbe every country has 
its drawbacks; there are black sheep in every 
flock. 

SBrober c, ni SBrø'bre, brother; pi i relig. ©til 
brethren; (iWunt) friar; lijftig _ merry fellow, 
jolly blade; ^nl - cunning dog; _ Stberlig rake; 
barmbjertige Srobre charity-friars; 10 S)aler Ⱦrb 
mellem SSrobre 10 dollars and cheap at that 
(price); ^Ærøbrene 9J. (girmo) R. Brothers, -aanb 
brotherly spirit. -arti fe -lob. -baanb tie of 
brotherhood. -barn child ofa brother. -batter 
niece. 

SBrobe're vt embroider; fig adom. SBroberi = 
garn embroiderlng-thread. -ntenfter pattern for 
embroidering. -ramme embroideriiig-frame. -- 

Sroberen c embroidering. JBrobercrffe c -r 
embroiderer. 

Srober'folt sister nation, -forbunb fraternity. 
-daanb fraterual hånd. -^ab fraternal hatred. 
-^ilfen brotherly greeting. 

©roberi' n -er embroldery; mus ornaments, 
embelli-shments. -^anbcl Berlin shop. S5robe'= 
ring c embroidering. 

9}rober{(one brother's wife. -farlig a brotherly, 
fraternal. -t(crligl)eb fraternal el. brotherly love. 
•1^8 fraterual kiss. -latt, -lag fraternity. ©rO' 
bertig a brotherly, fraternal. IBroberltg^eb c fe 
-finb. SroberlliU'e je SSror. -lob brother's share 
of an inheritance. -laS a brotherless. -morb 
fratricide. -morber, -morbcrfte fratricide. -mor= 
ber(i)ff a fratricidal. -Vogt brotherly alliance. 
->>art fe -lob; tage -en take the lion's share. 
•i»Iigt u brother's duty, duty as a brother. -ret 
brother's right, -rige sister kingdom. -finb 
fraternal spirit. -ffaal: brtfle _ drink eternal 
friendship. -ffab n brotherhood, fraternity; 
intet _ i Sortfptl I would cheat my own father 
at cards. -fjiiib, -ftrib dissension between bro- 
thers. -fen nephew. -tblft fe -fplib. -Dcnffab 
brotherly friendship. 

iUroblfri, -lǤ a stingless. -fre bur-weed, 
louse-burr, Xanthium xtmmarium. -fjtlb n, poet 
stinging. 

iBro'ibragcr girder (of a bridge), -bælle plat- 
form, road-\va_y. -fag bay (ofa bridge), -fartej 
pontoon. -flejc id water-wings. SBrog c t breeches; ^ breeching. -beile breech- 
ing-bolt. 

krøget [aa] a pied, party-coloured, motley, 
varicgated; -be t^aroer gaudy colours; en _ ^eft 
a piebald horse; _ So a brindled cow; bet fer _ 
ub it has an awkward look; ^er gaor bet _ til 
these are Strange goings-on; ^an gjorbe mig bet 
for ~ he was rather too bad. -fteb c variega- 
tion. 

@ro|t)ammer cross-beam. -^ooeb mil tete-de 
-point, bridge-head. 

33rof' c badger, fe ®ræt)ling. 

SBrot' n rupture, hernia. 

SBrofa'be c brocadé. 

33ro{taVer commission-agent's runner. -far fe 
-pitte. 

SBrotibaanb, -binb truss, suspensory, hemial 
bandage, -bælte hernial belt. 

iBroIfugt c -e, fe fijejle. 

9roti)unb, fe ®ræ»lingl)unb. 

iBrol^æuelfe c swelling caused by a rupture. 

iBroftaåfe c waste-basket. 

iBrofte c -r fragment, scrap, bit; latinfte -r 
scraps of Latin. IBroffe vt break; _ fammen 
piece together. -bi8 mh in fragments. 

Sro'flap c leaf, flap (of a bridge). 

33rofl(ige c surgeon for ruptures. 

!iBroforn n pontage corn. 

SBrot|)iatient suflterer from hemia. -ffærer, 
-fniber, -fnittcr operator for hernia. -tilfælbe 
rupture, case of hernia. 

a3rolegerac n platform. 

SBrolæglge vt pave. -ger c -e pavior. -ger> 
iomfru paving-beetle. -nlng paving, pave- 
ment. -ning^fommtSfionen the Commissioners 
of Paving. 

SSrom' [6] n brome, bromine. 

!^ro]manb tollman (of a bridge), -materiet 
materials for ponton-bridges. 

tSrombrlnt c hydric bromide. 

idiombcet [6] n blackberry , bramble-berry. 
-buff bramble(-bush), blackberry bush, Bulnta 
friiticotiiit. -fommerfugl brimstone butterfly, 
Gonepteryx. 

SBromefter c superintendent of bridges. 

SBromjforbinbetfe compound of bromine; pi 
bromides. -falium bromide of potassium, po- 
tassic bromide. -metal bromide. -fl)re bromic 
acid. -f«lt) bromide of Silver, -»anbftof fe -brint, 
-æter bromic ether. 

SBronift'lter pi bronchiæ. -ia'I bronch'ial. 
-it'ié c bronchi'tis. 

SBronje c bronze, (hard) brass. -alberen the b. 
age -fartje b. colour. -farttet a b.-coloured. 
-folf people of the b. age, bronze people. -for= 
gQlbntng wash-gilding. -tultur bronze-culture. 
•mebatUe b. medal. -pultter b. powder. -'re 
vt bronze, -'ring c bronzing. -fager b. articlea 
(o. fl.). -ftjgbom bronzed-skin, Addison's disease. 
-fam cast brass-nail. -Parer bronze articles. 
-uarefabrifant bronzist. 

!Bre{pcnge bridge-toU, pier-money, pontage. 
-pille pier of a bridge, -plabe mil bolster-plate. 
-pæl pile. 

SJror F fe SBrober. -liUe good brother, brother 
mine. 

iBro'Iffanfe fortification of a bridge, fe -^otjeb. 
-ffelet frame (of a bridge), -ffinne bridge- rail. 
-flagning fe -btjgning. -fliber c -e lounger. 

!Bro3me c -r torsk, tusk, Broamixis vulgaris. 

SBro Iftenpaving-stone. -taarn barbacan. -træn 
ponton-train, bridge-train. 

*3Srott n, pi =, shred; breakers. 

99ro|tie) road-way (of a bridge). -Pægt plat- 
form balance, weighbridge. -«lne pi bridge 
-eyes. 93ro 74 S3ru JBroOte vi brag, vapour, make a boast (aHe: 
af of), vaunt (ub. præp). SBrotttcr c -e bragger, 
braggart, braggadocio, vapourer. iBcotiteri' n 
bragging etc. 

SBcr! int (®t)fen o. I.) ugh!; fe fprt. 

!iBcua'tt c Malay bear, Helarctos Malavamis. 

©rub' n, »« =, breach, rupture (6egge ogf. fig 
Uenigfieb), fracture (om f)aarbe ®enft., éen, 5!JJine= 
ralier); céten=) quarry; (Ooertræb.) breach; tci for 

- mere free from breakage; ber git _ paa ben it 
was broken; bet er fommet til et _ meHem bent 
they have fallen out, quarrelled. 

fStttt c -e bride, zo weasel; ftaa _ be married. 

- Srube|anb summer duck, wood duck, Aix 
sponsa. -blus bridal e(. nuptial torch. -borb 
wedding-table, nuptial board, -bæn! bridal 
seat -bragt bridal dress, -f olt pi bridal couple. 
•færb fe SrtjEup§=. -falflc bridal procession. 
-farer he that gives the bride away. -gabe 
bridal el. nuptial present. -l)u§ bridal house. 
+-jorafru fe -pige. -tommer bride-chamber, nup- 
tial chamber. f-tart bride'sman. -fjole bridal 
el. wedding gown. -ttceber bridal el. nuptial 
garments. -tone married bride'smaid. -tranS 
nuptial wreath. -trone bridal crown. -I^§ 
bridal kiss. -teje fe -feng. -It)§ ^ flowering 
-rush, Butomus umbellatus. -mart^ w^edding 
march, -nat fe S3r^IIup8=. 

SSrub'cn « taroken, fractured; -bne %aX frac- 
tional numbers. 

Srub'cnber pi ends of the fractured bone. 

S3rube|bar bridal pair, new-married couple. 
+-<)cngc fe -gooe. -:øtge bride'smaid. -^^nt bridal 
attire. -ring wedding-ring. -fang nuptial song, 
epithalamium. -feng bridebed, nuptial bed. 
-ftammct: føre til -flainlen marry. -ftarc bridal 
procession, -ftat dower. -ffænt fe -gaoe. *-f(aat 
fe -marc^. -fler bridal veil; ehalk-plant, Gvp- 
»ophila. •\vx'i)tlt bridal ornament. -ftab§ fe -p^nt. 
-fbenb fe -tort. -tale nuptial discourse. -f-terne 
fe -pige. -ubft^r wedding outflt trousseau. -bcr§ 
fe -fang. -btetfe nuptial ceremony. -bife n. 
ditty. 

ajrubflabe surface of fracture. 

SBrubgom c -me bridegroom. SrubgomSmanb 
groom's-man. 

S8rub|grænfc (f. (SfS. 3ærn§) breaking straiu. 
-ften quarry-stone. -ft^lte fragment, -ftljtfeogtig 
a fragmentary. 93rubt part af SSrtjbe. 

SBrng c use, employment; (Sfif) practice, 
custom, usage; t (Sebrift) tråde, business; Drbene 
og bereS forffetlige _ the words and their dif- 
ferent uses; gøre - af make use of; til ~ for 
use; til _ for for the use of; ingen ~ for no use 
el. occasion for; bet er ^er ©fif og ~ it is the 
custom hore; gaa af - go out of use, fall into 
disuse el. desuetude; fontme i _ get et. come 
into use. SBrug n, pi =;, works, manufaetory; 
business, -bar a flt for use, usable, serviceable, 
efflcient; i _ ©tanb serviceable. -barfieb c fit- 
ness for use, usefulness. 

SBrngbe c -r fe SBr^gbe. 

33ruge, -t'e, -V vt use, employ; (for6ruge) con- 
sume, ($enge) spend; (pleje) be in the habit of; 

- fin jCtb bet make a good use of one's time; ~ 
nt mob en ©ijgbom take something for a com- 
plaint; _ Soba!, 9jjebtcin take snuff, medicine; 

- 5|5ar^f wear a wig; - en ftreng S)iæt observe a 
strict regimen; _ .forben till el. cultivate the 
ground; _ SUunb, * _ fig use bad, impertinent, 
abusive, language; _ 58enene make use of one's 
legs, p stir one's stumps; naar bet fEal -§ when 
wanted for use; bet Ian ^an ~ that is in his 
way; bi -te to ®age til at it took us two days 
to el. we took two days to; _ lang 2;tb til at be 
slow of -ing; _ op consume, cxpend, use the 3 whole; _ fig exert el. bestir one's self; bet -I 
ifte l)et til SanbS it is not the custom in this 
country; brugte S'læber second hånd clothes; 
-gt Øaroerbart spent tan-bark. JBrugelig a fit 
for use, (olminbelig) customary, usual, in use; -t 
5Sont mortgage of personalty. 33ruger c -e user; 
fe J^orDbruger, (forbruger. 

S3rngS|onbt§ning directions for use. -eje: 
owner of a manufaetory. -forening supply 
association, -^abcr usufructuary. -^eft work 
-horse. -t)(ebb prescription. -maabe method 
of using; (om Sorb) mode of cultivation. -pa- 
tron fe -ejer. -ret right of using, usufruct. -ffote 
faetory school. -tt)beri trespass. -bærbi value 
for use el. as an article for use. 

SBrum' n growl. -ba§fe c growler; (Segetøj) 
humming-top. SBrumle vt (fumme) hum, buzz; 
(fmaaffænbe) grumble, growl. ©rumlen c growl- 
ing. ©rumme vi growl; fig grumble. 

t©rttmmcn de/ f joc the black hole, durance 
Vile. ©rummetur c: en Waaneba _ a month in 
the black hole. 

©run a brown; en _ $eft a bay el. brown 
horse; -en Brownie; bet -e paa ©tegen the crust. 
-agtig « brownish. -alger pi fucaceæ. -blat a 
fe -røb. -bliSfct a brown with a white blaze. 
©rune vt brown, embrown, ($uben) bronze; 
(^øb) brown, fry; -t ©mør browned el. burnt 
butter; -§, - fig become brown, turn brown; 
SSinb og SSejr ^abbe -t ^am he was weather 
-beaten. 

©runel' n lasting. 

©runett'e c ^ self-heal, Prunella; fe Qfærn«'] 
fpuro. 

©runc're vt brown, burnish. 

©runet' « dark-complexioned. ©rnnet'te 
-r brunette. 

©rn'nlgul a brownish yellow, (om ^eft) sorrel. 
-{jaaret a brown-haired. -f)fl mow-burnt hay. 
-jærnften limonite, bog iron. -taal borecole. 
-tul lignite, brown-coal. -(aben, -lig a brown- 
ish. -tabet a of a brown colour. -male vt 
paint brown. -malt brown el. kiln-dried malt. 
-natte widgeon, Anaepenelope, fe Xoffelonb. -rob 
brown-wort, Scrophularia. -rab a sorrel. -r«bt 
red ochre, Indian red. -fpaan brazil- el. sapaU; 
-wood. -fpat dolomite. 

©runft c rut, rutting season. 

©ru'niftcgt a done brown. -ften mauganese. 

©runftig a rutting, in heat, in must. 

©ru'nftribet a brown-striped. 

©runfttib e rutting time, rut. 

©runé'Big n Brunswick. 

©runltigret a brown-striped. -e'ytt a brown 
-eyed. 

©rué n rushing sound, roar; *aerated waters. 

©ru§, ©rufc c -r (paa SSanbfanbe o. be§l.) rose. 
©rufle, -te, -t vi etfervesce, froth, foam; (§aoet) 
roar, rush; §anen -r fig op the cock puffs him- 
self up; Salt -r meh ©Qrer lime eflfervesces with 
acids; {)on -r let op he is apt to fly out, flre up; 
-enbe a etfervescing etc; fig impetuous, tur- 
bulent, -en c efltervescing etc; eifervescence; 
($atiet§) roaring. -f|ane c rutf. Machetes pugnax. 
-^Obeb hot-headed person, -^ene reeve. 

©rufl c gristle, cartilage. -agtig a gristly, 
cartilaginous. -betcenbelfe inflammation of the 
cartilages. -Bæger whitlow-grass, Illecebrum. 
-btjr cartilaginous animal. -et a fe -agtig. -fift 
chondropteryginous flsh. -^inbe perichondrium. 
-lim chondrine. -^labe cartilaginous lamina. 
-fbulft enchondroma. 

©rtt'§|limonabe efi'ervescing lemonade, -ning 
c fe ©rufen. -))ulber etfervescent powder. 

©ruftet fe ©rifte. II i i 
II I i8ru 75 93rQ SJruta'I a bru'tal, churlish, buUying; en _ 
*3erfon a bully. -Ite't c brutal'ity. 

S9cutto--bel«b gross-amount -effelt gross efFect. 
-fragt gross-freight. •inbtcegt, -Hbbqtte gross 
amount ofreceipts, gross earniugs. -oaegt gross 
-weight. 

*»r«) F ?e »rQbe (plage). 

8rl)l> fe SBr^bert. 

SBr^'bbar a opt refrangible. -^eb c refrang- 
Ibillty. 

SSr^be, 6røb, brubt vt & i (brælfe) break; (om 
£q?et) refract; (om @øen) break; (plage) plagne, 
trouble, annoy; _ fit ^obeb puzzle, rack, cudgel 
one's brain; _ ^»r break flax: ~ ©ten quarry 
stene; _ Qvti dig out ore; - iJaften J, break 
bulk; _ fit Søfte, fin ®b break one's promise, 
oath; Sabelen -r ^eften the saddle galls the horse; 
_ fttebfen, Soget part company; _ Sfen break the 
Ice (ogf. fig)i - SaoSftcben break silence; _ af < 
break oflF; t (i Salen) stop; meb SRober til ^ojre, 
6r^b of! right file! -frem break forth, emerge; 
2)agen 6røb frem dav broke, dawned; -igennem 
break through; _ inb break in, force an en- 
trance; _ inb i fianbet invade the country; _ inb 
i et ^u8 break into a house; _ inb ooer break 
in upon; _ itu break; _ Iø§ break loose; _ 
meb en break with one; _ meb en aSane break 
(one's self of) a habit; ~ neb break down; _ op 
(opSr^be) break el. force open, (afmar(^ere) march; 
(om Saar) burst; Selftabet, goriamlingen brøb op 
the party, meeting broke up; 3!«" -'^ op the ice 
is breaking up; _ StaOen ooer condemn; - poa 
bet Xflfte have a German accent; _ ub (af 5æng= 
fel) break (out of; prison; _ ub i Satter burst out 
laughing; Qilbcn, ftrigen 6røb ub the fire, war 
broke out; — vr fig meb trouble one's self 
with; _ fig om care about, mind; aa, brt)b 35em 
tfle om bet! don't trouble yourself, never you 
mind; brpb big iffe om mig never mind me; jeg 
-r mig iffe om bet I don't care about it cl. for 
it; jeg -r mig iffe om at gaa I don't care to go 
el. about going; — DrpbeS be broken etc, 
(Samp) wrestle. tSBr^bcliboéfe wrestler. -fam)) 
wrgstling-match. -lunft the art of wrestling. 
-Icg wrestling. S3rqbclig a frangible. that may 
be broken. SBrQben c breaking etc; wrestling. 
Sr^belplabd wrestling-place. -ri' n -er trouble, 
pother, bother. -ftattg crowbar. -tag (grasp In) 
wrestling. 

Srqblning c breaking etc. ; wre.stling; ^jy con- 
fllct; HljSftraaleme? _ refraction of light. -ttingS^ 
Vinlel angle of refraction. -fom a troublesome. 

"8rqe c -r fe Srug. 

Sr^g' c brewing. 

SBr^gbe c -r basking shark, sun-fish, Selachus 
nia.riniui). 

^r^gge vt brew. 

SSrQgge n CiBp) Bruges. 

9)rl9gge c -r wharf, quay, fublobenbe) pier, jetty. 
-onlreg wharfing. -ejer wharf owner. -for pier. 
-mefter wharfinger. -leje, -^enge pier-money. 
-ti(ab§ wharfage. 

iBrqggetebel c brewing copper. 

S3rt)ggcr c -e brewer. -gaarb brewe^J^ -^cft 
brewer's horse, dray-horse. - (el. SSr^gOftuå 
brew- el. brewing house, scullery. -lar brew- 
ing vat. -larl brewer's man, drajnnan. -tebel 
brewer's copper. -tnægt brewer's servant, dray- 
man -lati brewer's Corporation, -nærttig 
brewer's tråde, -oon brewing-fumace. -rcbffab 
brewing-utensil. ISr^ggerS n scullery. SBr^g- 
geriffuffe sled. -foenb journeyman- brewer. 
-bogn draycart. 

■"érbggEfjoocr c quay porter, lumper. 

93rt)g!t)ud fe SBrpgger-. -mefter master brewer. 
Sr^gning c brewing. S)rt)Uup n -per wedding , nuptials , bridal, 
marriage; fjabe, ftolbe - celebrate a wedding, be 
married, gøre _ pay the expenses of a wedding; 
bære til - be at a wedding; -pet i ©ana the mar- 
riage in Cana. — Sr^QupSiborb wedding din- 
ner. -breu invitation to a wedding. -bag wed- 
ding-day. -bragt wedding-dress, nuptial gar- 
ments. -fcft fe -^ojtib. -fol! wedding el. nuptial 
guests. -færb wedding festival, bridal. -gilbe 
wedding(-feast). -gæft wedding-guest. -Ijufet 
de/ the house in which the wedding is cele- 
brated; bibl _ bleo fulbt af ®æfter the wedding 
was furni.shed with guests, -^øjtib nuptial 
festival, -f jole wedding gown. -flicber nuptial 
el. wedding garments. -ticebning bibl wedding 
garment. -nat bridal night. -p^nt wedding 
finery. -rejfe wedding-trip. -ftilfc wedding 
ceremonies el. customs, sponsal rites, -berl 
nuptial verse, epithalamium. 

årq« n, pi =, (af en .&øj) brow; (om SZSjet) 
eyebrow; (om ^abet) expanse, surface of the 
ocean, fe Sfoo=. 

!@r^nbe c heat, passion, lust; bet er bebre at 
gifte fig enb at Itbe - bibl it is better to marry 
than to burn. -t^iBr^nbig a fervent. 

*!8rqnc n whetstone. SSr^ne vt (ogf. t prov) 
whet, sharpen. -ften c whetstone. 

iBr^nje c -r coat of mail, ruirass. -ftofer pi 
mail-hose. -ttcebt a mail-clad. -trabe gorget. 
■laå a without a coat of mail. 

!Brqo(ogi' c bryology. 

SBr^ff a blunt, churlish. 

»rt)åfe( n Brussels. a3rt)dfeler|fni^linger, 
-tæpper Brussels lace, carpets. 

Sr^ft n er (meft om bet ubBenbige) breast, (om 
bet inboenbige og bet ^ele) chest; (3nfeft») thorax; 
(poa 93oIt, Strue o. I.) shoulder; (p. 9J»gIe) stamp; 
(p. fRopert) transom; -er breasts; gioe _ give suck, 
lægge til -et suckle; flaa fig for -ft strike (smite) 
one's breast; fjatie fbagt, ftærft _ have a weak, 
strong chest; booe ©merter i et, onbt for -et have 
a pain in one's chest; bet falbt ^am for -et it 
staggered him; _ mob _ breast to breast. -arb 
succession in the descending line -orbitig de- 
scendant. -ben breast-bone, sternum -betæif 
bclfe inflammation of the chest, pleurisy. -bH= 
lebe bust, half length picture. -blol J^. shoulder 
-block. -bolt shoulder-bolt (o fl.). -bom yarn 
-beam. -bugfinncbe pi thoracics. -bljlb abscess 
in the lungs. empyema -bælte breast-band. 
-bær, -bærtræ jnjube, Zizyphus vulgarin. -bratt' 
ber pectoral essence. -brit pectoral decoction. 
-bug under waistcoat, bosom-friend. 8r»)fte fig 
vr draw one's self up, bridle up, (af nt i boast 
of. Srl)ft|ftnne pectoral fin. -forf«leIfe cold ou 
the chest -fortøjning, -fæfte breast-fast. -gang 
thoracic duet. -gæng^ adv headlong. -jammer 
lift hammer, -^arnifl annour for the breast, 
breastplate, corslet. -^inbe pleura. -I)tnbe= 
betænbetfe pleurisy. -Iijnl breast-wheel. -Ijnlc, 
-t)ulf)cb cavity of the chest, thoracic cavity. 
-jjoirbel dorsal vertebra. -^«j a breasthigh. 
-b«jbe: i - breast-high. -inbtæg shirt-front. 
•!oge pectoral lozenge; joc blow on the chest. 
-lasfe chest. -tatarrfi catarrh on the chest, 
bronchitis. -tirtet mammary gland. -tiemmelfe 
oppression at the chest. -Irampc spasm in the 
chest. -Irabe shirt-front, half-shirt -tap fe -bug. 
-lomme breast-pocket. -mibbcl pectoral remedy. 
-mur breast- wall, parapet. -mnffcl thoracic 
m\iscle. -naal breastpin, shirt-pin, brooch. 
Sr^ftntng fe -mur. S3r^ftj;niKgS)panel back of 
a window. -))labe breast-piece, (iampm.) breast 
-plate. -^»100 breast-plough. -rem breast-.strap, 
poitral. -ring (^nf.) section of the thorax. -faft 
pectoral syrup. -fele fe 83rtng>. -ffjolb breast S3ræ 76 93rø -plate; (Qii?.) thorax. -flajfe breastknot. -flet 
« nun's stomacher. -fntcrte pain in the chest. 
-f jn«!te stomacher. -[1601016 uatural voice, chest 
voice. -fttimtnel tucker, modesty-piece. -ft^tte 
(af ®i)r) breast, brisket; (3nf.) thorax; (-BtHebe) 
bust; (•^ornift) breast-plate; (Sotnpm.) shoulder 
-piece. +-fottig fe -fi)g. -futter sweet kisses, 
barley-sugar. -fOog a weak-chested. -ftiag^eb 
weakness of the chest. -fbing brace. -fflg a 
having a complaint in the chest. -f^gbom, 
-ftlflC disease of the chest, chest-complaint. 
-fæt pleura. -ia^ (iBr^bn.) hug. -tap shouldered 
tenon. -te pectoral tea. -tllfæliie chest affec- 
tion. -tone chest note. -Oatterfot dropsy in 
the chest, water on the c. -Otnbue fe ®abh. 
•oottc nippie. -»æt!, -uærn breast -work, 
parapet. 

SBræ c -er (38=) glacier, (Sne=) snow-field, field 
of eternal snow, nevé. 

SBrøebe vt tar. 

tiBtæber pi boards; iie (Scenen, ogf. ''•'■) the 
stage, the boards; Ⱦre paa -ne be on the stage; 
Jig iian er beftanbig inaa ~ he is constantly on 
view. — !Bræbe|fe6er stage funk. -gulo deal 
floor. -ftiHcrum partition of boards, -ffur 
shed of boards, -oogtt cart, waggon, -uæg 
board-parti tion. 

SBræge vi bleat, baa; cont (om ^JJftr.) bray. -n 
c bleating, baaing. 

Sræf c & n, pi =, (iBrub) break, rupture, 
breach, crack, rent; (SJeftobigelfe; breakage; 
(SJiangel) defect, imperfection -jammer mason's 
hammer, -jærn fe ftong. 

SBrætta'ge c brea'kage. 

"■■■SBrættc c -r steep ascent (esp in a road). 

SBrætite [imp ogf. brat] rt break, fracture; vi 
break: _ golfen break one's neck; _ $aptr fold, 
crease paper; - Jtanten t>aa snape, flinch; _ éul 
paa en gioffe crack a bottle; _ Saften break bulk. 
_ et 58reo break open a letter; _ fra break off; 

- om, fe Dmbrætte; _ op break open; (tofte op) 
vomit up, throw up; tage inb ot _ paa take an 
emetic; w ftg vomit, puke, p shoot the cat. 
SBrict|IeItg a apt to break, frangible, easily 
broken. -Itiærn crushing-mill. -mibbet emetic. 
•ntng c breaking etc; vomiting etc; 9lnteret er 
i _ the anchor is apeak. -n«b vomic-nut. 
•pultier emetic powder. -rob ipecacuanha. 
-ftang iron crow, crowbar. -fuHet sugar boiled 
to candy height. -fir )e SBraabfø. -banb solution 
of tartar emetic. -Pin antimonial wine. -Pitt= 
ftcn tartar emetic. *-Pogn break- van. 

S3ræm', SScæmme c -r border, edging, trim- 
ming; (^rtjnfe) fringe. ^tcemmt vt border, edge, 
trim, 

SBræmé fe SBremS. 

iBrænblalberen the buming age, the age of 
flre. -bor a combustible, inflammable. -bar^eb. 
c combustibility, inflammability. 

SBrænbe, -te (=' vi ogf. branbt, branb), -t vt 
bum; seorch, sear; commit to the flames; vi 
burn, be on fire; (brcenbemærfe) brand; (2tg; 
cremate; (ætfe) chir cauterize; (om Sfælber) sting; 

- Snl char wood; _ <)Sotter, 3;eglften bake pots, 
tiles; _ SSrrenbeOin distil spirits; _ Kaffe roast 
colfee; _ og ftænbe destroy with fire and sword; 

- SSunben af et Stib bream a ship; _ af S3egær= 
lig^eb, SBrebe burn with desire, anger; jeg -bte af 
Sriger.nob I was flred with military ardour; bet 
-r i Donen there is a fire in the stove; bet ^ar 
-t i 9Jat paa to Steber there was a fire last night 
in two piaces; |)uiet -te af the house was burnt 
down; - af Oijro. o. I.) let oft'; -efter hang 
flre; ~ efter at burn with de.sire to; -for flash 
in the pan; I)an(§ fjerte) -r for ^enbe he dotes 
upon her; bet ^ar -bt for ^am there has been a flre at his house; _ inbe t fe 3nbe6rænbe; 
perish in the flames; _ inbe meb be left with 
. . . on one's hånds; - neb burn out; _ op < 
bum, i be burut, be destroy ed by flre; - paa i 
bum to the pot; i (gioe Qlb) fire; _ fammen t 
fuse together, set, i decompose, diminish by 
decomposition: _ \iQ fig bum one's fingers; — 
brænbenbea buming etc; -nbe ftærligljeb ardent 
aff"ection; Sf scarlet lychnis, Lyclinis chalcedonica; 
-nbe ©pørglmaal burning question; brænbt Sfabe 
a burn, scald; fe SSarn; fig jeg er bleben -bt I 
have burnt my fingers, åjrcenbe n t fire-wood; 
•'■'fuel; ^ugge ~ chop wood; en ^a\m ~ a cord of 
wood. t-affolb chips. 33r(cnbc{breo fe TOoale- 
breo. -bærer carrier of wood. -fang supply of 
wood. -gla§ fe S8rænb=. -gople sea-nettle, 
Uyanea capillata. -^anbler firewood-seller. -^ug= 
ger woodeutter, hewer of wood. -^uå wood 
-house, -jærn (til at brænbe TOærfe) branding 
iron; vet cauter; (StrøUejcern) curling tongs. 
-laSfe firewood-box. -furo firewood- basket. 
-f (elber wood-cellar, -hole. -loft wood -loft. 
•mangel scarcity of wood. -material fe a3rænbfel= 
emne. -mefter fore-man. -mærfe brand, stigma. 
-ttiærfe vt brand, stigmatize. -mcertning c 
branding, stigmatizing. !!3r(cnbe{n c burning 
etc. -nælbc nettle, Urtica. -olb fe iBrænbalber. 
•oplag. -plabS wood-yard. -panbe crucible. 
-pri§ price of fire-wood. iSrænber c -e bumer; 
j/ portfire. Srrenberi n fe sBrænbeoinSbrænbcri, 
3;egl=, talt- ofo. ©rænbertlorl distiller's man. 
S5rænbe|ffo» fe Srænbfelftoo. -ftærer sawyer of 
fire-wood. -ftabel pile, stack of fire-wood. 
•tiable fe -gople, -beb fire-wood. 

93raeHbePin « & c spirits, eip whiskey, gin, 
ardentspirit(s), (naonl. franft) brandy; gennemfruftet 
meb ~ brandied. — SBrænbcptnélbrænber distiller 
of spirits. -brænberi distillery. -brænbing distil- 
ling, distillation. -gloå dram-glass. •febcl still. 
•fur alcoholism. J;, -fælber spirit-room. -lugt 
smell of brandy, -manb (-brænber) distiller; 
(-^anbler) dealer in spirits. -panbe still, -preber 
alcoholmeter. *-ret licence to sell spirits. -tBlb 
duty on spirits. -t«j distilliug apparatus. -ub« 
folg selling of brandy; oono gin-shop. 

SBrænbclttærbt value as fuel. -aUe wood 
cutter's axe. 

SrættbjgtaS buming-glass, sun-glass. -gople 
fe i8rænbe=. -^cb a buming hot. -^ebe burning 
el. scorching heat. '-licette fe Srænbencelbe. 
SBrtenbing c burning etc; (mob Stranb el. ftlippe) 
surf, breakers. SBrænb|linte caustic (curve). 
'■■"-neSle fe SBrænbenælbe. -offer burnt off"ering, 
holocaust, -offeralter altar of burnt oflTering. 
•o»n furnace, kiln. -puntt focus. 

!Ørænbfel n fuel, firing, -befparelfe saving of 
fuel. -befparenbe a fuel-saving. -emne fuel, 
combustible matter, -forbrug consumption of 
fuel. -tt«b scarcity of fuel. -ffoo a wood in- 
tended for fuel. -fpilb(e) waste of fuel. -ftof 
fe -emne. •(é)bærbi value as fuel. 

©rænbifpejl buming-mirror. -ftoal blister 
Steel, -oable fe SSrænbegopIe. -oibbe focal length 
el. distance. 

"•^'SJræt' c og n turned up (el. down) edge, brim 
el. end; lægge _ i en S8og turn down el. dog's 
-ear a page; fig lægge - paa lay stress on. 

f&tat' M -ter og Stræber board; (SSatfe) tray; 
paa et ~ at onee, cff"-hand; paa brt forte _ in bad 
odour, on the black list; fpilte føtft of -tet play 
the losing game. -frætS waste on the work 
-table. -fpil draughts, chess. 

'*©rætte vt _ op tum, el. double up; - nel 
turn down; undouble. 

•'Srættclgnlo fe S3ræbe». -lægge vt board. 

aSrab imp af SSr^be. J 33rø 77 i8ue Sr«b n, pi =, bread; et Srob a loaf (of breadj; 
brt gi! af ?om cormt - it sold like penny rolls, 
it sold like wildfire; fortjene fit _ earn el. make 
oue's bread; fibbe i et gobt - have a good business, 
a snug plac-e el. herth; Dære i enS _ eat oue'.s 
))read; tage -et af Wunbcn paa en take away one's 
bread; een WanbS - en anben røanbg Xøb oue 
man's breath another man's death; flaa et ftort 
- op lav an ambitions plan; fe 58anb. !Brøti|aftaIb 
waste bread. -bager baker. -bagning baking 
of bread, bread-making. -batte bread-basket, 
J^ bread barge. -bob baker's shop. -boUe 
dumpling, little ball of bread. 

9t«be c fault, blame, guilt. -betinget -bcbtbft 
a consc'ious (of one's guilt) guilly. -bebibft^eb 
consciousness of guilt. -fri a faultless, blame- 
le.ss, guiltless. -fu(b n faulty, guilty, culpable. 
-fulbbeb guiltiness. +-leé fe -fri. 

©rebemne bread-stufl'. 

SBrebeiffljlb guiltiness. -fmittet a guilt-stained. 
-I-tung a guilty. 

©røblforoanbling transubstantiation. -frugt 
bread-fruit. -frugttræ bread-(fruit) tree, Arto- 
carpus incisa. -føbe food (esp derived from 
bread-stuffs), sustenance. -føbe vt & r supply 
With l)read-stuffs; maintain, support; Sanbet fan 
i!fe - flg cannot supply its own population with 
bread. -^erre employer, master, -f ammer 
bread-room. -tniO bread -knife. -fone l^read 
-woman. -torn l)read-oorn. -frumme crumb of 
bread. -turb bread basket, pannier. -!«j J,. 
fe -fammer. -Icb flat-oake. -ia§ a breadless, 
without bread; -e ^unfter unprofitable pursuits. 
•mangel searcity of bread. -mærte baker's mark. 
-ntb (professional) jealousy. - og iBtn-))enge 
sacrament-money, dominicals. -^^lante cereal. 
•po^e bread-bag. 

S3r«'bre fe SSrober- -lag fe S3rober=. -menig^ 
l|Cben the United Brethren. -ffiftc division of 
inheritance between brothers. -prib fe a3rober=. 

9rø'b|rug rye for bread. -fauce bread-sauce. 
-ftben the kissing-crust. -ftimmet mould, musti- 
ness (of bread). -ftibe slice of bread, (riftet) 
toast. -fIor))e crust of bread. -ftrifter usual 
printing-letters. -ftærer bread-cutter. -fmule 
fe -frumme. -forg fe giæringSforg. -ftof fe -emne. 
•ftubium professional .study. -fu^fie panado, 
panade. -tatft Ijread-rate. -trang fe -mangel. 
-t^b (untjttig ijeuer) useless servant, drone; (ben 
fom tager 9iæringen fra anbre) spoil-trade. -tær= 
ning cipet. -uonb toast and water. -bibenftab 
leamed profession, -bogn bread-cart. 

S3r«t c -er fraction; uægte _ improper fraction. 
-bel fractional part, fraction. -regning fractions. 

58r«( n, pi =, roar, Ijellow. S3re(e vi roar, 
bellow. SBrøIeabe preacher monkey, Mycetes. 
^v9Un c roaring etc. SBrøter c -e roarer. 

!Srenb c -e well (ogf. i giftetbafe og HI ©frue), 
draw-well; rejfe til en go to the wells, waters; 
bet er for fent ot fafte -en tit, naar ?}arnet er 
brufnet lock the stable-door, before the steed 
is stolen; after death the doctor. -aare well 
-spring, -anftalt watering place. -borer well 
-borer, well-driller. -graber well-digger, Avell 
-sinker, -grabning well-sinking. -gæft visitor 
at a watering place. -^age fe -trog. -_^jul wheel 
el. pulley for drawing water. -inbf atning, -larm 
brick work el. parapet round a well. f-jnnge fe 
-fpanb. -larfe water-cress, Nanturtium officinule. 
-tifte basin, cistern. -trand case of the basin. 
-trog sweephook. -fur : bruge _ take, el. drink 
the waters. -laag cover of a well. -læge phy- 
sician at a watering-place. -Ictnte well-chain. 
-maftine -i. trunk engine. -mefter conduit 
master; (oeb ©unb^ebSbronb) inspector of the pump room. -mine well. -reb wellrope. -fol 
pumproom. 

S3rønbfel c bur-marigold, Bidens tripartita. 

@r«ttb|fmatte welled smack -fpanb well 
-bucket, well-pail. -ftage, -ftang well sweep. 
-ften compass-l)ricks pi. -ftopper cal)le-com- 
pre.ssor. -fætning, -fætter fe -graoning, -graoer. 
-tib seasou (for using the waters). -oanb well 
-water. -oinbe windlass. -pi^^e fe -ftang. 

JBr«f|e fig vr look big. -ig o haughty, arrogant, 
-ig^eb c arrogance. 

S8r«ft c (røaugel) fault, defect, flaw, imperfee- 
tion; (©fabe) hurt, d9,mage, detriment, prejudice. 
-fælbig o decayed, ruinous, dilapidated. -f«l» 
big^eb c decay, ruin, dilapidation. ^^-Ijolbe vt 
prejudice. -t)olben a aggrieved, prejudiced, not 
satisfied. -t)olbenbeb c prejudice, disadvautage. 

!8u! int bo! tjan fon tjoerfen fige ~ etler S&a he 
cannot say bo to a goose. 

SBubo'n c -er Iju'bo. 

S3u(4ari'ct n Bucha ria. 

iBucfftin n Imckskin 

SBub n, pi =, (iBefaling) command, command- 
ment, order, behest; (Sérinbe) message; (®enbe=, 
ftontorO messenger; (2;il=) offer; (seb 3tuftion) 
bid, bidding; (9JetS=) sergeant, beadle ofacourt 
(of justice); be ti _ the ten commandments; gaa 
_ go on errands; -et Denter bearer waits; !^aoe _ 
til fe Siltale vt fig; fenbe _ efter send for; fenbe 
el. ^aoe _ til en send to one, send one word; 
lab ber gaa - efter l)am let him l^e sent for; 
serenS _ the dictates of honour. -bringer, -bærer 
bearer of a message. 

S3ubb^a Buddha. -iS'men def Bud'dhism. 
■ift' c -er Bud'dhist. -ift'ifl Bud'dhist, Bud- 
dhi.st'ic. 

tSubbite c -r box. 

'^JBubej'c c r milkmaid. 

iBubbing c -er pudding. -form pudding-form 
el. -shape. -ften p.-.stone. 

t®u'bfogcb messenger (of a country jurisdic- 
tion). 

!iBubget' n -ter bud'get, (financial) estimates; 
fe ginanåfoo. -aar, -lomité fe 5inanl=. -te're vt 
estimate. 

!Bu'b|leje, -l«n messenger's fee. -orb com- 
mandmeut. -fenbe fe: fenbe SBub til. -fenbing 
message. -ffab n -er tidings. -ftiffe fiery cross, 
gathering token. -ftue messenger's el. door 
-keeper's room. -tjenefte service of a messeuger. 

»ubt fe «pbe. 

SBue c -r (til at ft^be) bow; (Violin) bow, F 
fiddlestick; (.vibæloing) arch; (Kirtel') arc; (frum 
Sinie) curve; (i SBillarb) port; (p. SSugge) head, 
arched top; wms tie; fpænbe -n bend the bow; 
fpcsnbe -n for ^ejt aim too high, make too great 
pretensions; ^imlen? _ the vault of heaven. 
SJue fig vr bow, arch. -bannet a bowed, curved, 
arched, arcuate. -fil bow-flle. -formig a fe 
-bannet. -faring, -farfel c bowing. -gang arcade, 
piazza, portico; bibl porch. -i)pælbing arched 
vault. -trum fe -bannet. -Irumning arcuation. 
-lampe arc(lamp). -linie curve. -loft vaulted 
ceiling. -mager c -e bowmaker, bowyer, -mi= 
nnter pi minutes of arc. -paéfer V>ow-compasses, 
wing-compa.sses. -fob bow-saw. -felunber se- 
conds of arc. -ftoft bow-handle. -ffub bow 
-shot; art random shol. -ft^bning archery. 
-ffbbningåfelftab toxophilite society. -ft^tte 
archer, l)Owman. -fpænber rack for bending a 
bow. -fpænbing spån of an arch. -ftilling arch 
cradling; (Sat)>) saw-frame. -ftreng bowstring. 
-Prøg drawing of the bow, t)0wing. -ft^tte 
(2;tnp.) link. -fqftemet elect the arc sy.stem. 

93ue'|t a fe -bannet. -tog arched roof. -tfinbue 
bow-window. -oært arched el. vaulted work. 58uf 78 93ut »uffct fe *J5uffer. 

^nfie't [fr.] c -er sideboard; refreshment-room. 
-jotnfrit bar-maid. 

Sug c -e belly, abdomeu, paunch; (af j?ab) 
bilge; (af giafte) belly; {\)aa Sejt) bunt; _ mob _ 
vi. bilge and bilge; gøre -en til fin ®ub make a 
god of one's belly; bibl ^oi8 @ub er -en whose 
God is their belly. -anfer bow-anchor. -Brof 
gastroeele. ^UQe vt op ^ bulge up. SBagct a 
bellied, big-, swag-bellied. Sug | finne abdominal 
fin, ventral fin. -flnnel«g a apodal. -fjer belly 
feather. -flatte ventral surfaee; 3( eommissure. 
-f J)Ibe repletion, surfeit. -febbebe pi gasteropods. 
-gaarbing ^1< bunt-line. -gjorb belly-band, girth. 
•Mnbe peritoneum. -j^inbebetænbelfe peritonitis. 
• ^ule abdominal cavity. -lr«8 mesentery. 
SBugle fe S3ule. 

Su'gline c ^ bow-line. SBuglinSIajert c bow- 

line cringle (o. fl.). 

Suglleb diarrhea. -lajert 4^ buntline cringle. 

Sugine vi bulge, bend; be -nbe 6eil the belly- 

ing sails el. canvass; ©renen -r af gfrugt the 

branch bends under the weight of the fruit; 

Sorbet -r af 3?etfer the table groans under the 

weight of the dishes; _ ub swell out. -nen c 

bulging eto. -ning e er bulge, bend, convexity. 

Sugjorm belly-worm. -tern belly-band. -fei= 

fJng bunt-gasket. 

Sugfc'te vt tow, tug. !Bugfe'r|baab tow-boat, 
tug(-bpat), -bamt^er (steam-)tug. -enbc fe -tou. 
-fortaj fe -Baab. -folt towers. -ftog towing 
-hook. -line towline. -omtoftningec towage. 
-tiuUert towing post. -tjenefte towage service. 
•to»>, -troSfe tow-rope, hawser. SugfCving c 
towing. 

SBtt'glflolbCt a (om %aat) bare on the belly. 
-ffiølb zo ventral shield, plastron. -fnit incision 
in the abdomen. t-forg care of the belly. 
-f^t^b bowsprit. -f})^t pancreatic juice, -fp^t^ 
lirtel pancreas. -fbangerftab extrauterine preg- 
naney. -f«m ^ ventral suture; med gastro- 
raphy. 

Sugt c -er bend, turn, curve, sweep, vnnding; 
($at)=) gulf, bay; (i 3;jøramer) round; (af Sob) 5> 
bight, (opftubt) fake; flaa _ make tums; Sejen 
goor i -er the road winds; faa (+raabe) _ meb 
manage, master, get the better of, get under, 
prevail again.st, have one's will of; ^an »il t)at)e 
-en og Begge (Snbeme he wants to have it all his 
own way, he wants both ends and the middle. 

Stt'gltole fe-taleri. -taler ventriloquist. -taler= 
agttg ventriloquial. -toleri' n ventriloquism, 
ventrilocution. 

Sugte vi & r bend, turn, wind, meander. 
Sugtet a curved, winding, siuuous, tortuous, ^ 
sinuate. Sugtebtå adv in bends, turns. Sugt= 
^»t)I compass-plane. Sugtning c -er winding 
etc, sinuosity. 

Suglulb underlocks; - og Senulb locks. -ttat- 
terfot ascites, -ui^j^ic i, bunt whip. -orib 
gripes, p mulligrubs. 

*Su^unb c shepherd's dog, colley; zo triton. 

Sul' c -fe (®ebeB.) he-goat, ram-goat; (Sæber) 
'ram; (KaaB.) buck; (Sfrooe) horse, trestle; ^ 
(til at løfte meb) sheers; (ftuffe=) box; (Xjenerfæbe) 
dickey; (i Solbfpil) feeder; (Sambul) ram; = 
(SnfeltBetlafin; fpringe _ play at leap-frog; flaa _ 
make, give, prolfer a back; ftaa ~ for en give 
one a back, g. one a leg up; Begao en _ commit 
a blunder; bibl ftiHer gaarene fra -fene divideth 
his sheep from the goats. „ 

Suf n, pi =, bow; gøre et _ make a bow. 

■•■■■■Su'f fe MarBut. 

tSufor c woodroof, Asperula. 

Suf'arefl n Bucharest. 

Sttfbcetfen n hammer-cloth. er boi^ -fer •t)at box-hedge 

■r) trousers, panta- Snfet' c -ter bouque't, nosegay. -kolber 
quet-holder. 

Suffe vt (<PcEle) ram, drive. 

Suffc vt & r bow, bend; _ inb (i ©Qntng) turn 
el. tuck in; _ ftg stoop. Snffe vi bow, bend 
the head, incline the head; _ for en bow to 
one; _ btjBt bow low, profoundly; _ unber suc- 
cumb (to), p buckle under; _ unber for (nt) 
sink beneath, be overcome by. 

Sutfellienet a goat-legged, capriped. -6(ab 
buck - bean, bog bean, Menyanthes trifoliata. 
-6ro trestle-bridge. t-b«r Solomon's seal, Poly- 
gonatum. -^orn buck's horn; ^ fenugreek, 
Fænum Græcum. -J)0bcb A monkey. -fJb he-kid 

Su!fel c -fler fe trøae. 

Sutfen c bowing etc; - og SfraBen bowini 
and scraping. 

Suffcjffinb buck.skin. -ffceg goat's beard. 
•Wxxtv »i .sheer-legs. -faring caper, capriole 
•torn box-thorn, Lj/cium. 

+Sufl|e vt curl. -et a curly. -er c buckler 

Sufning c -er bowing. 

Sufo'Ii|fo the Bucol'ies 
poet. -ff a bucolic. 

Sufdbom c box, Buxus. 

SufSer pi ('■• ogf. SufSe 
loons, p pants, (eg. fun om SnæbufSer) breeches 
small -clothes; fnæbre - tights; fruentimmer^ 
Sørne= pantalets; fjertet fant ^am neb i -ne his 
heart went down to his heels, to his .shoes; 
tonen ^ar -ne )?aa the wife wears the breeches. 
— Suf§e|ben leg of the trousers. -feber F faa 
_ show the White feather. -fiffe fob. -flig, 
-fla<), *-f(aff flap -fna») trousers' button, button 
of the trousers. -loar cannon. -linning waist- 
band. -(omme trousers' pocket. -i«8 a un- 
breeched. 

Suféelrem fe -ftrop. -feler braces, gallowses, 
suspenders. -ffræbber trousers-, breeches-maker. 
•f^jtit front opening. -ftrop trouser-strap. -trolb 
child newly breeched. -tej trousering 

Suff))ringning c leap-frog. 

Sul' c -le (af 2;ræ) trunk, bole, stem, stump 
log; (af Søjle) shaft; (of ©fjorte) body 

Sulbiber c -e bulldog. 

Sulbro c log bridge. 

'^'Sulbon c a kind of canvass. 

Sulber n noise, crash, uproar, turmoil, hurly 
-burly; (af Sogne o. 1.) rumble, rumbling. -ba@fe 
blusterer. -bom v blustering, boisterous. 

Sulbog fe SulBiber. 

Sulbre vi roar, rattle; (fJænbe) scold, bluster, 
storm, race; _ Xi<^a. Søren thunder at the door; 
-nbe a rumbling. -n c roaring etc. -r c 
blusterer. 

Sule c -r (tnop paa SUfetalarbejbe) boss, em- 
bossment; (©butft) bump, lump, protuberance; 
(iubftøbt) dent; (i §at) knock; F low place of 
amusement. -blabet a with convex leaves. 'iiat 
(battered) wide-awake, billy-cock. -runb a con- 
vex. -t a bossed, embossed; dented. 

Sulga'ri|en n Bulgaria. -er c, -iff a Bulgarian. 

Sulf c -er bump, knot; (SogB.) swelling, 
"(inbftøbt) dent. Sulfe vt make dents in; — vi 
ub puff out. Suttet a rugged, knotty; "dented. 
tSuKe c -r castrated buU. 
SuBe c -r (paoelig) bull. 
Sulten a swollen; _ ginger swollen el. sore 
finger, felon, whitlow; _ ©tabe swelling, tumor 
-^eb e swelling. -ffob b. f.; pus. 
Sulletin' [fr.] c -er buU'etin. 
Sutme(urt) henbane, Huoscyamiis niger. 
Sutmober core (of a boil). 
Sutne vi swell, fester. Snining c swelUng. 
Sutter fe ^ulter. 1. 

II 

1. I 1 83ul 79 »9 Sttlloattte mitten, -»ært bulwark. -«f8e wood- 
rnan's axe. 

Sum'! int bang! (SrommeS 2^b) rub-a-dub, 
rat-a-tat, pit-a-pat. 

''93umanb c liusbandman. 

S3ttmbaab c bumboat. 

+S3umlc, 93umre vi carouse, make merry. 

!Bunt^ c thump. -e vi thump. 

SBttittå adv bang! dash ! slap! — -t- n fe SSumj). 
-e vi neb come bang down. 

SBunb c -e bottom; (af ®It6) bottom, floor; (af 
Sanon) breech; (of Sønbe) head, bottom; (i Sej) 
ground, groundwork; '^(af en SJorb) inner end; 
head; naa - (meb gøbberne) feel the ground; tfte 
naa - be out of one's depth; faa - (meb 2obbet) 
sound; fætte - i head; ftaa -en inb el. ub paa 
break the bottom of, stave in; fe S8ar; meb -en 
i SBejret bottom upwards; til -S, tit -en to the 
bottom; Jiff thoroughly; fomme til -? i get at 
(el. to) the bottom of; i _ og ®runb utterly; -hov 
widening bit. ''-Iiorb, -bræt bottom board. 
•brebtte breadth of bottom. SBunbe vi reach the 
bottom; Jiff -r i re.sts on. 

Sunben }>art af SSinbe; _ SSarme latent heat. 

iBnnblfalb sediment, deposit, precipitate, 
grounds. -faroe ground-colour. -faft a (om 3§) 
firm to the bottom. -fattig a utterly destitute. 
-febe vt fatten up. -febtting fattening up. -ftabc 
under surface. -forbæruet a utterly depraved. 
-forftærlning (p. Kanon) reinforce. -frife (p. 
^anon) base ring. -frJjfe vi freeze to the bottom. 
-fælbe vt precipitate, throw down; -8, _ fig be 
precipitated. -fcclbnittg precipitation. -fælb= 
nittgltnibbel precipitant. -fæfie n, fig firm hold. 
•garn seine. -garnering J> ceiling of the floor. 
•pær bottom. -^oor fe ®runb=. -bugge fe SRob-. 
-tS ground-ice, anchor-ice. -fomié fe -forftær!= 
ning. -tlsbning ^, bottom plank. -lobber copper 
bottoms. -Ireg bottom -angle, -tag bottom 
layer; agr (hard) pan. -laft cargo uext to the 
floor. -i-lærb fe ®ruub=. -laber fe ©ideanb. -I«8 
a bottomless, unfathomable; Dcere i _ Øcelb be 
over head and ears in debt; - Ueiben^eb bound- 
less ignorance, -raabben a completely rotten. 
•rebelig a thoroughly honest. -regn regular 
dowupour. -ribere jj floor-riders. -fenter J, 
floor ribband. 

93unb§fort)anbt c -e ally, confederate. -frtgen 
the Social war. -flab n alliance, confederacy. 

Sunblffrabe(r) dredge. -ftcebebaab trawl-net. 
-ftaber bottom staves, -ftot tl> floor-timber. 
•ftollinie rising line. -ftofft«b floor-head. -ftot« 
ttæger bilge-plank. -ftram under-current. -ft^Itc 
bottom piece, (af ^anon) breech. t-fulten a 
ravenously hungry, -^-f^g « thoroughly 111. 
-fætntng c precipitation. 

S3unbt n (*c) -er bundle, bunch; (af ©traalcr) 
pencil: et _ $ø a truss el. bottle of hay. 

33unbtarm fe (Snbetarm. 

IBunbte vt hundle, make up in bundles; _ op 
J, make up (a sail). Suttbteoiå adv in bundles. 

S3unbjtilje ^ floor-board, bottom board. -tem= 
mer sunk timber; J, floor-timber. 

SBune c -r groin, breakwater. 

*2)unt c -er fe »ule. 

SJnntaarer sweeps pi. 

^unte c hairgrass, Aira. 

^ante c -r heap, pile; famle til _ hoard (up 
money); — vt ~ fammen heap up; _ fig op accu- 
mulate. 

'S9unte c -r milk-pan. 

iBuntet a k 93roget. SBunterab : i ~ (ladies and 
gentlemen) altemately. 

iSuntmager c -e furrier, skinner, -^aanboært 
finriers, skinner's tråde, -barer furs and skins. 

•Suorm c -e ringed snake, Coluber natrix. Sur 71 -e cage; fætte t _ cage. 

Surbe fe S8ør. 

Surbu'd adv bang! like a bolt. 

Sureau' n -er office; _ SSeritaS the Bureau 
Veritas; SReuterS, SRtgau« _ R.'s Agency. -cfief 
chief clerk of a government-oflQce. iBureaultra't 
c -er bu'reaucrat. -trati' n bureauc'racy; (-Irotiet) 
offlcialdom. -tro'tift a bureaucrat'ic; joc red 
tape. 

SBurett'e c r burette. 

Su'rfugl c cage bird, cageling. 

93urgi§ c, ti/p bourgeois'. 

Surgunb^ -'ien n Bur'gundy. -'er Burgundian; 
(58tn) Bnrgundy. -'ift a Burgundian. 

*SJnrtne c male fem. Polystichum filix mas. 

SBu'rtnob ^ overhånd knot. 

©urleft a burlesque. 

Surnud c er burnoose. 

SBurrc c r burdock, Lappa; (frugten og fig) 
bur. -rob burdock-root. -fnerre cleavers, (?a- 
Hum Ajiarine. 

tSurft a boorish. 

SBuS c ^ (i Sejl) belly; (p. gab) bilge. 

!i8uS adv slap, bang; lø6e _ paa bounce against. 
5Bufe vi J, pitch; fig _ paa be precipitate, go 
in head foremost; ~ ub meb blurt out. 

*»ttS' ie S3n8§. 

Sufemanb c fe 58u§femanb. 

SBuågat n J, side-pipe; stem-pipc. 

SBuff c -e bush, .shrub. 

SBufta'bS n -er thicket, (plantet) shrubhery. 

©uftagtig a bushy, shrubby, arbuscular. 

"Suffap c -er live stock; cattleand sheep; herd. 

SSuffjc fig vr, -eS vd bush, (om ®xxi, ftom) 
tiller. -et a bushy. 

SBuftct' n -ter, ie 93uffab§. 

SuftlfQr New Jersey scrub pine, Pinua inops. 
•aaUet a with tufted gills. -^ugger hedging-bill. 
-bag fe SBarller. -^ane brush turkey. Talegalla 
Lathami. -mænbp< Bushmen, Bosjemans. -neUit 
sweet- William, Dianthua harbatu«. -fanger pine 
-pine, Drymoiea. *-ftOæt c stone-chat, Saxicola. 
-fmutte golden ruffled pheasant, Thamnulæa. 
-fain wart-hog, Potamochærus. -træ shrub. -Oiå 
adv in bushes. -oætåt fe SSuft. -bært shrubbery. 

tSuSmætter c gout-wort, Ægopodium poda- 
grarin . 

*a3u8§ c -er quid (of tobaceo). 

*!8u§fe c -r: gobe -r great friends. 

*!Bu§fe vt fe 58ø§fe. 

Sudfemanb c bug-bear, bogie. 

S8u§fe]rnr, -run'be c -er smock-frock, jumper. 

a3u§fe|trotb fe -manb. 

SBttfte [fr.] c -r bust. 

*!BuftetQng heather, heath, ling. 

•ajuftiuet c -er hedgehog, land-urchin, Erina- 
eeus europæus. 

33ut' a (afflumpet) stubby, short and thick; 
(mut) sulky, surly, snapplsh. 

*»nt' c -ter tul) (with a cover). 

SButit' c -fer shop, amr store; !^olbe _ keep a 
shop, amr run a store. !Btttit{§)lbreng shop-boy. 
-ejer shop-keeper, -inbentarium tråde fixtures. 
-jomfru shop-woman. -prié selling-price. -ftnffe 
till. -foenb shopman, salesman. -t^u shop- lifter. 
-t^tieri shop-lifting. -binbue shop-window, (bele 
tjorfiben) shop- front. 

©utiaft c i. butt. 

SButleri' n ^^ steward's room. 

SButfnube c dolphin, Coryphæna. 

aSuttelu'r c »1, bumpkin. -blotb.-block. -ftintel 
b. -pendant. 

SButterbejg fe Smørbcjg. 

Suttet a chubby, dumpy. 

SJ) c er towu, city; bo i -en live in to^vn; ^an 
er i -en he is out; rejfe fra -en leave town; Spigen SB^b 80 ©9t er i -en the maid is goue an errand; qaa i -eii 
go on errands, t F be ou the spree; gaa fejl i 
-en be in the wrong box; tron gaa gobt i -en go 
on a fool's errand; gaa omlring -en walk round 
the town, gaa omfring i -en walk about the town. 
-Obel towu-gentry. -befolfning towuspeople, 
town population, -bo. -boet fe -man6. -bub 
(ticketjporter, commissionaire, »c cady. 

SBljbe, 6Bb, bnbt el. bubet vt (befale) command, 
order, bid, charge; (inbb^bc) ask, invite; (ttlbtjbe) 
otter, proffer, tender; (gøre *^ub) bid, offer; _ 
SrobS bid one defiance el. b. d. to, brave, dåre, 
defy; _ Spibfen make head agaiust; _ en ®ob= 
morgen wish one a good morning; og bet tør Se 
- mig dåre you take such liberty with me? 
dåre you say that to my face; ^on laber fig alting 
~ he puts up with anything; _ o <) raise the price 
of; _ en op til ®an8 ask one to dance; _ oBer 
et Jlongerige rule, swav a kingdom; _ oBer (ot)er= 
bljbe) outbid; _ paa bid for; ~ fig til fe Xilb^be 
ftg. -maobc the imperative (mood). -nbe 'i com- 
manding, imperious; _ *|Sligt, SKøbbenbig^eb im- 
perative duty, necessity; bet bleb en - 9J. for ^am 
it became imperative upon him. -nbe c bidder. 
-nbe n dictates pi. 

l^Q'Ibreng errand-boy, message-lad. -enbe end, 
extremity of the town. -f ogcb town judge. -folf 
townsfolk, townsmen; t villagers. -fri^eb charter 
el. pri vilege of a town. 

©^g' n & c barley, Hordeum. 

SBl^'g c buck, bucking. 

SS^Igabe street. -gonfl (running) errands; friot, 
dissipation. 

S8^g'|oI§ ear of barley. -br«b barley bread. 

SB^gb c -er country district, parish. — S34gbe|> 
fotf parishioners. -la^ district, neighbourhood, 
county. -manb parishioner. -))0(iti{ vestry 
-politics, -uej parish road, crossroad. -boegter 
p. beadle. 

S^ge c -r (9iegnO shower; (SSinbO squall; 
(Sorben«) thunderstorm; bet træffer op til en - a 
squall is brewing; fif en _ ooer fig was caught 
in a squall. 

SB^ge vt buck. S3tige{tai; bucking-tub. -lub 
buck. -faa, -tønbe fe -for. 

SBljgetiejr showery el. squally weather. 

^^flfwfll wryneck, Yunx torquilla. 

93qg|fæ(btg a dilapidated. -fætbCtg^eb) c decay, 
dilapidation. 

93^gge vt build, construct; _ og Bo take up 
one's abode; -t af Sg, JJærn ^ oak-built, iron 
-built (0. fl.); -t i Ublanbet foreign-built; »el -t 
(om 9Kfte) well-built, well-knit; _ op igen rebuild; 
~ pao. fig rely on, trust to; _ til make additions 
to a building. -arbejbe building work; building 
enterprise. -fianl fe felftab. -fonb building fund. 
-gtunb fe -plabS. -gælb debts contracted by 
buildiug-enterprises. 'ificdp aid towards build- 
ing. -laati loan for building purposes, -lob fe 
S3t)gntng§=. -I^ft passion for building. -maabe 
fe SQgningSmaabe. -tnateriotierbuildingmaterials. 
-n c building. -oberflag builder's estimate. 
-))Iab§ building ground, plot el. lot, site. -r c 
-e builder. -raferi fe -foge. -ri' n building. 
-fclffob building-society. -fteb (SS^ggeplobg) place 
for building; (SSolig) abode, dwelling place. 
-ftige rage el. mania for building. -tib time of 
building. 

StjglgrJjn barley groats; • ogf aa Scotch barley, 
pearl-b. -grab barley-meal porridge. -^alin b. 
straw. 

a3Qgf|erre c builder. 

S^QglJorb barley soil. -lom barley corn; ()fOia. 
Øjet) sty; (2)rejel) quilled linen, -malt b. malt. 
-mel b. meal. S3t)gmefter c builder, master builder, archltect; 
oven bird, Furnarius. 

!Bt)gning c -er (bet fom er bljgget) building, 
strncture, edifice, pile, fabric; (S55gninglmaabe) 
build, frame, construction; J&nfet er unber _ the 
house is building, is being built, in process 
construction; et fartøj af banft - a vessel 
Danish build; ^an er af en foag, ftærf _ he is 
a delicate, robust frame. — ©))gning§| afgift ta: 
on buildings. -arbejbe building work. -bel 
structure. -entre))renør master- builder. -fag 
building tråde, -ftrlant block of buildings. 
-foll workmen employed in building. -for^olb 
(SiegemeS) structure. -gruS rubbish. -^aanbtxcrtcr 
builder's workman. -^fa;t)) fe SSljgge-. -^ori= 
font ground-level. -inf^iettør building-inspector. 
-lomntigfion board of works. -lonbuftør over- 
seer, -fontraft building contract. -lunft archi- 
tecture. -Itjnbig a skilied in architecture. -loo 
building-regulations. -Iterc anatomy. -maabe 
style of building, architecture, build. -ma 
bibl builder. -fncbfer joiner. -fpefulant je 
builder. -ftcn building-stone. -tegning draugh' 
working-drawing. -tomt fe SS^ggeplabS. -tri 
-tømmer wood el. timber for building. -nbf 
plan (of construction). -nbtr^I architeetura! 
term. -uboatg building committee. -tiæfen 
(matters relative to) public works. 

fSBtjgfaab c season for sowing barley. 

*93^gffl c lease-hold, lease (esp for life). -brco 
lease, -manb leaseholder. ©^gfle vt lease; take 
on lease. 

SBOgiftnb barley-stubble. -^uppt barley broth. 
-boelling barley boiled in milk. 

33t)gti(rrf n building. 

tSBfllgængcr c F dissipated fellow 

SBljlJorb ground belonging to a town et. villagi 
-lommnne township. -tbarter quarter of the 
town. 

S8t)Ib(e) c -er boil, blain. SB^Ibemobcr core. 

33Q|(tO town life. -loO municipal law. 

SB^It c -er bundle, parcel, -e vt bundle, til 
up in a bundle; + - paa. fe 2æ§fe paa 

S3^|manb townsman, town-liver. t-marl field 
belonging to a village. * cémmon belonging to 
a town. -menig^eb town congregation. -men- 
neffc town-bred man, cockney. -nabn name of 
a town. 

SBQnIe c mug\vort, Årtemisia. -fugt whin-ehat, 
Motacilla rubetra. 

©^|n^t town news, news from town. -fatter t 
out-patient. -^)oft town-post, town deliver/-. 
-raab town-council. -raab§meblem town-coufi- 
cillor. 

SB^rb c (^øbfel) birth, descent; t (Slffom) o 5F- 
spring, progeny; (Slægt) relationship, kindre 1. 

SBtjrbe c -r burden, load, charge, fardel; SJiett 
er fiam til ~ life is a burden to hun; falbe til , 
be a burden to; fom ^atse baaret ®ogen§ - og §e'/! 
who have borne the burden and the heat 3f 
the day. -fnlb a burdensome, onerous, grievou«: 
-f^-bant a accustomed to burdens. 

SB^rbig a born, entitled by birth (to). SJ^rbili 
Obel nobility of birth. \ 

S8t)lrct fe -lob. -r^gte town report, t. rumour. 

S^'§|barn native of a town; Bi ere -børn fammen 
we are fellow-townsmen. -boer (fellow-) towns- 
man. -foH fe 33Qfolf. 

S5»)'|ffat town rate, t. taxes. -ffraa fe -loB. 
-ffribcr town clerk. -flabber, -fnaf town talk, 
-ftæbne meeting, place of meeting in a village 
el. town. -fbaic martin, Hirundo urbica. -foenb 
constable, policeman; t F fe -gænger. *-fæt_ger 
local agent, -telegraf town telegraph. -tt«i 
court of a township. 

SBt)tntng c (ex)changing. be 

i j 

he 


s^t 81 Ⱦr Sutte n exchauge; fftng§=) booty, spoil, prey; 

: - for, i _ mob in exchauge for; gøre ~ make 

inty; gjøre et baarligt _ change for the worse; 

oære et _ for fig be a prey to. 5B»)tte vt change, 

exchange, barter; _ ftg nt til get in exchange; 

- en Sebbel change a note; _ §at ineb en (ex)change 
hats With one; * _ ligt cry quits; jeg Bilbe ifle _ 
meb fiam I would not change piaces with him, 
would not be in his shoes; _ ®aarbe, _ Sæbe 
(Seg) puss in the comer. -forfitnbclfc : ftaa t _ 
exchange their publications. -genfianb (-mibbel) 
medium of barter. -gob§ goods takeu in exchauge. 
•^øttbel exchange. -mibbel medium of exchange. 
•tiictb valne iu exchauge, exchangeable value. 

— ©t)tten c (ex)changing. SB^ttittg c -er change- 
ling, oaf. 

SJul<t)«8e fe -f!at. t-t^r parish bull. -liant a 
aequaiuted with the town. t-Ucj road from one 
village to another. -Ocefen (Slnliggenber) muui- 
cipal concerns; (Sæber) town manners. 

SBt),^onit§' 11 Byzantium. -ti'wfta Byz'antine, 
Byzan'tine. 

SB^ærenbe n town-errand. 

»æ! (SSrægen) baa! (fu) flel (^aanligt) ugh; 
(©ørn.) gere _ cack. 

Sæger n -e cup, beaker, goblet, chalice; 
^ calyx; -et løb ooer the cup was full to over- 
flowing; bringe -et til at fl^be oder fig break 
the camel's back. -ap^^avat elect crown of cups. 
-bittb sepal. -fiælg ^ glume. -glo8 goblet. 
-go<)le lucernaria. -Hang ringing of glasses. 
'ftiUtt a Sf cup-formed. -ftiam)) cup-mushroom, 
Peziza. -f^-foingcr toper. -t^SBægte vt tope. 

tSBægt c batch. 

Sæt' c -te brook, rill, beck, se bum; liUe _ 
brooklet. -ar»e waterwort, .Eiartne. *-6tt«g brook 
-lime, Veronica beccabunga. -broSfel, '''58021^= 
fugl, fe SBanbftær. 93ælfebrag watercourse. 

3}(Elten n -er (metal) basin; anat pelvis; mus 
cymbal; (i S?trte) box; ^en^ørenbe til -et pelvic. 
•agttg a resembling a basin. -ben bones of the 
pelvis. -bal basin. -forfnættring contraction 
of the pelvis. -Ubirbel sacral vertebra. -maaUv 
pelvimeter. •rum pelvic cavity. -{lager cj'mbal 
-player. 

Sæt'arreb c trout, Salmo fario. 

tSælbct a (om guglc) bald, callow. 

@(elg c e shell, pod, cod, legume; _ af et 3)^r 
skin taken off entire, case; (S5om) bellv; (i8læfe=) 
bellows. :SB(Clge vt swill; t (2®rter ofb.) shell; 
- i fig, _ fig meb gulp, swill. ©ælgeé vd pod. 
Sælgctræber bellows-blower. SBælg| frugt pulse, 
podding grain. -fulb a brimful; P dead drunk. 
•Uonbffe leathern mitten, driving-glove. -Uooeb 
bellows-head. -Ta))fet follicle. -mørl a pitch 
dark. -mørfe n pitchy darkness. -^ibe, -r«r 
bellows-pipe. -fæb fe -frugt, -plantt, -urt 
leguminous plant, -bante mitten, -uentil clack. 
•bærl bellows of au organ. 

t»æHe c -r fe Sælg. tSJæBe vt fe SBælge. 
Ⱦllntflrt, -marfc fe S8cElge=. 

Ⱦlt fe SBeltet. 

Salte n r belt (ogf. fig), girdle, band, sash, 
cincture, baldric; geog zone; $8enu§'g _ the girdle 
of Venus; CrionS- the belt ofOri'on; ^aoeSSarn 
unber - be in the famlly way SBælte vt belt, 
girdle, cincture; + _ fig, fé ©Itjiige fig. -b^r arma- 
dillo, Dasvpus. -t)oge, -trog belt-clasp. -mu§ 
chlamyphore. -|)unfl pouch attached to the 
belt. -rofcn fe ^elocbeSilb. -ftiænbe buckle of a 
belt. -ftcb waist. -ften archæ oval whetstoue. 
-toffc fe -pung. 

'©ænb n .1, bend. !5(enbe vt bend; _ inb 
turn in. 

9(cnbe( n -bier tape. -mani fe aSaanb-. -orm 
tape-worm, Tcenia. -ftribet a striped. -tong 

fiarfeii: a5anf(.engelft £rb6og. grass-wrack, Zostera marina. Sænble vt (SSof?) 
form into ri bisons. 

©ænbfel c -er ^ seizing; tage et af unseize. 
iotcnbfie vt seize, pass a seizing. 

SBænt c -e l)ench; seat, (lang Sfole=) form; mil 
barbette; fpitte for tomme -e play to empty 
benches; p barme -e sit out the dauce; fætte en 
til -§ p floor one, do for one; ftQbe noget )faa 
ben lange _, spiu out, protract; ft^be ocer _ fe 
»ant. -botteri barbette batterv. -bo<) fe -liage. 
Ⱦnfe vt seat, bench; * J, _ g^rene Imuk the 
fire-s; _ fig seat oue's self, take one's seat. 

•Sænie vt straightén. 

i5(cnle|liiber woodlouse, Oniscus. -breb deed 
not legally published. t-b^ttc cushiou for a 
bench. »-forflog oflF-hand motion, -^^nbe K 
-btjne. -træffer silent, inactive person el. member 
t-bceUtng hotch-potch. 

!Scen!|$age hold-fast. -jammer beneh-hammer. 
•ftebl cooper's plane, -meifel cold chisel. 

»æf [»ogf. aSæ'r] n, pi =, berry. -bufl bacci- 
ferous shrub. -banuet a bacciform, berry-formed 
■))(ulning berrying. 

Sære, bar, båaret vt bear, carry, support; (taale) 
endure, suflfer; (tlæber) wear; (om So) bear; 
_ let (om ^eft) ride light; _ gfrugt Ijear fruit; _ 
Sorg, Soarbe wear mourning, a sword; _ et 9lat)n 
bear a name; _ $rifen carry off the prize, bear 
the bell; + _ Sbiol om entertain a doubt of; _ 
SBibne om bear witness el. testimony to; — vi _ 
af ti, bear away, bear dowu, bear" up; _ fri af 
>t, pass clear of; * naar ftal bet _ of Steb? when 
are you going? bet -8 mig for I have a presen- 
timent, something tells me; * ^t)or -r bet ^en? 
where are we going? _ neb ^jaa ^ bear down 
upon; _ oppe ^ (vt) bear (up); _ oBer meb lÆar 
with; _ paa et fQgt Segeme be of a sicklv eon- 
stitution; -r poo en Sijgbom has a disease latent 
in him; _ paa en $emmeligl^eb have a secret; 
SSinben -r paa §ufet the wind blows upon the 
house; - runbt 4^ wear .ship; Slgeren -r »el til 
the field promises a good crop; part fe Saaren; 

— »r _ fig pay, succeed; - fig felo fiy stand on 
one's own legs, be self-sustaining; * fe ^amre 
fig; _ fig ab behave, aet, go about it; faalebeS -r 
l^an ftg altib ab that is the way he always does; 

- fig »el carry one's self well. JBæréjbaor(e) 
litter. -b«r hand-barrow. -bqgtig a -i, that 
Carries well; (2;ræ) fruit-bearing. -eunc bearing 
streugth; J, capacity. -flobe bearing. -himmel 
canopy. -Ijjul Oærnb.) trailing- wheel, -foabc 
baby's cloak. -lorm horse-litter. -fraft streugth 
to bear; ^ buoyancy. -{ran§ fe -pube. -fum 
dosser, hamper. -loger, -leje carriage. -l«n fe 
-penge, -n c carrying etc. -<)eIS Ijabv's cloak. 
•penqe porterage. -^jube pad; * (|)eft?) collar. 
■r c -e bearer, carrier, porter; fig vehicle. -rem 
fe fele; (en 2)ame§) shawl-straps. -fele porter's 
braces. -feng litter. -ftong bearinglmr, carry- 
ing-pole. -fteb portage. -ftol sedan-chair; ^ 
traveller. -ft^He (p. Sfjorte) yoke. -tib time 
of gestation. -bibbe bearing; fig range, bearing. 
-bogn fe -farm. 

Særlformig a fe -bonnet. -frugt baccate fruit, 
berry. -gult buckthorn-yellow. -grønt sap- 
green. 

færing c carrying. 

aSærlfarfe fe gnbtanff S. -Ilofe, -tlQuge cluster 
of berrie.s. '-'-næbe tammy cloth. 

SBærme c dregs, lees; (SBrænberi=) grains. -bab 
grain- el. lees-bath. 

SB(er{faft berry-juice; (tiHabet) berrj'-syrup. 
••ftric tammy cloth. -tæge garden-bug," Penta- 
tom« oleracea. -bin wine made of native fruit, 
domesiic wine. -(Cbenbe a baccivorous. 

6 S3æf 82 »ør fdce'ft n -er beast, brute. -iff a bestial, beastly, 
brutish, brutal. 

Scetie vi tremble, shake, quake, quiver; _ af 
gfr^gt shake with fear; _ for dread. -Ife, -n c 
trembling, tremor; meb %ttiQt og _ bibl in fear 
and trembling. 

SBoeuer c -e beaver, Caator fiber; (Sai) beaver. 
•bo, -bagning beaver-hut. -fælbe beaver-trap. 
■ganrb beavery. -geil, -gjel castor. -Ijnor beaver. 
-$flt beaver(-hat), castor. -jagt b. -hunting, -rotte 
b.rat, Fiber zibethicua; coypu, Myopotanms coy- 
pu8. -fftnb beaver's skin. 

SJKOre vi fe Sæbe. -of^) aspen, Populm tre- 
mula. -græ§ quaking-grass, Briza media. -«aal 
egrette, trempling-pin. 

SBab imp of æ^be. 

SBøbbel c -bier hangman, executioner, p Jack 
Ketch; fig tormentor, bloody tyrant. -agtig a 
hangmau-like; (grum) barbarous. -^tenber the 
executioner's bands. -Itiægt fe -fbenb. -^enge 
hangman's fees. -f^iil lanterloo. -ftienb hang- 
man's assistant. -fDærb executioner's sword, 
•af8e executioner's axe. 

aSabc vt (iftanbfætte) mend, patch, botch; (gtlbe 
et |»iinbt)r) spay; (Betale S3øbe) pay (a fine); +=_ 
for; — vi ~ for pay el. suffer for, make up for; 
_ for fig (tneb) defend one's self with; _ meb £iDet 
pay -vvith one's life, sufiFer death; _ >3aa en 9KongeI 
supply a want, remedy a defect. S8«be c -r fine, 
penalty. 

93ebfer c -e cooper. -atbejbe cooper's work. 
•bctnl cooper's bench. -ffæ! stave-wood. -gobfet 
^ the cooper's stores, -^aanbbætf cooper's tråde. 
-tnltJ cooper's knife. -ten cooperage. -ntcfter 
(master) cooper. -ftienb journeyman-cooper. 
-txetlfteb cooper's shop. -bærltej cooper's tools. 
-a!§e (cooper's) adze. tSSabfre vi do cooper's 
work. 

©ef c, SBefftcg beefsteak. 

SBaffel c -er & -fler bufFalo, Bo» bubalm; fig 
boor. -agtig a boorish. -^ub buffalo's hide. 
-to buflfalo-cow. -Iccbcr buft (skin). 

SBag c -e beech, Fagua. 

tSagc vi bellow, low. 

S3«gc|afle beech-ashes. -IiccEnbe beech-wood. 
t-btolfet song-thrush. Turdus mueicus. -tnubc 
knotty lump of beech. -frat beech-thicket, 
underwood of beech. -lunb beech-grove. -olben 
beech-nut. +-rtg a rich in beeches. -ffoo forest 
of beech-trees. -f^inber tussock moth, Daay- 
chira. -træ beech-tree; (-Deb) beech-wood. -i-ø 
poet island fuU of beeches. '''SBegtroft fe 8}jeib= 
binge. 

aSø^mlen « Bohe'mia. -er c -e, -erin'be c -r, 
•iff a &n Bohemian; -ifle Stene paste diamonds. 
SSo^tnertootb the Bohmerwald. 

SBsj'e c -r (gonge) bilboes; ^1, buoy; forfine 
(garbanb) meb -r buoy. -ptttQt buoyage. -reB 
buoy-rope. 

SBajc vt bend, (^obebet o. I. ogfig) bow; gram 
infiect; ~ 9io!Ie bend one's neck; _ ftt ©inb yield; 
_ en? Stolt^eb bring down el. lower one's pride; 
_ ^Retten decline the course of justice; _ ftt jZ)re 
til give ear to; — vi (af) turn, deflect, trend 
(ofif); - fig (om 5[5erfon) bow, submit, defer (for 
to), (om 3;tng) bend, (om gloo "• '•) turn. SBajc- 
Hg a flexible, pliable, pliant. S3«jelig^eb c 
flexibility, pliability, pliancy. SBirjelfe c r (bet 
at bøje) bending etc; (23ugt, krumning) bend, 
curve, curvature. a3ii|e{]nuffel fiexor(muscle). 
-tang plyers. 

S3«jtc c -r bow; (til aSefltjttelfe, f. ©18. p. ®ebær) 
guard; {\3aa Sbærb) bow, bar; j, (tit Sæfejllfpirer 
o. fl.) boom-iron, (®mp.) link, strap. 

S3«jning c -er fe SSøjelfe; gram & opt inflection. 
a3øjning§|enbelfe termination. -faft^eb trans- 5 el. 

gS' verse strength. -form ca.se. -lære accidence 
-maabe dec^lension e(. conjugation. -mierte gram 
characteristic. -f))rog inflectional language 

t©«!' fe SBuUe 1. 

*S8oIe c -r bin, crib. 

SBelge c -r billow, wave; <!, sea; en _ ftog ot)i 
©fibet a sea broke over the ship. 93ølge vi & r 
wave, undulate; Søen -r ftcerft the sea runs high; 
ben -nbe Slette the undulating plain; -nbe Softer 
flowing looks; -nbe Sorm heaving bosom. -agtig 
a billowy, wavy. -beoægelfe undulation, wave 
-motion, -fijærg .summit of a wave. -btil cor- 
rugated plate. -brub surf. -br)|ber breakwater. 
-bugter. -Bugtninger undulations. -bat trough 
of the sea. -bannet, -formig a undulating, 
wavy. -bæn^jer wave-subduer. -b^b poet deep 
of the ocean, -gang swell, sea. -^ornfnegt 
whelk, Buccinmn undatum. -tatst wave-crest. 
■taft ff -flag. -linie wave-line, undulating line. 
•længbe wave-length. -flrat wave ornament. 
■ffOttH) dash of the waves. -f[ag beating el. 
dashing of the waves, (fbagt) ripple. -flagS 
mær fer ripple marks, -t a undulated, wav 
•teorien the undulatory theory, wave-t. 
fe -lam. -biS adv in waves. 

*S3«Hng c -er fe SBuftap. 

tSeUe c -r fe SBuUe 1. 

tS3«tte c -r whortleberry, Vacctnium; esp ma; 
wh., V. uliginosum. 

tSBaUe c -r (i §aaret) buckle. 

•fSBelle c -r (Stcelbå.) rough. 

S3an' c -ner (t Stim. el. til ®ub) prayer; (i8øn 
falbelfe) entreaty, appeal; (5J5aaIalbelfe) supplica- 
tion; (inbftænbig) solicitation; (gorlangenbe)request; 
(fireben) suit, petition; ben førfte _ (i gaberbcr) the 
first petition; jeg ^or en _ tit big I have some- 
thing to ask you. 

SBonber pi af Sonbe. -barn o. fl., fe .aSonbe«. 
-gobS lease-farms of an estate. -fmer ordinary 
butter. 

SBanfalbc vt entreat, beseech, implore; -nbe o 
entreating etc, suppliant; en _ a supplicant. 

SBan^aS c -er bungler, dabbler. 

SBanl^arc grant (a prayer el. petition), hear, 
listen to (one); blibe -t gain a hearing, find favour, 
be successful (in one's suit). -^ørelfe c granting 
etc. JBønlig o suppliant, imploring, pleading, 
appealing. 

!Øanne c -r bean, Faba; (^oS ^eften) lampass, 
lampers; pi dung (of hares etc), f (Snffe=) coffee, 
berries; F blad -r nuts. -ager bean-field. 

fBønneioQ c prayer-book. 

$onne{bæ(g bean-cod. -Qalm b.-straw. -matm 
pea-ore. -mel b.-flour. -ftage, -ftang bean-pole. 
-ftængel bean-stalk. -træ laburnum, Cytisus 
laburnum. 
-urt fe Sar. 

S3anflrift n petition. 

S8ao'|tien n Bæotia. -icr c, -ifl a Bæotian. 

S8ar' vi burbe, burbet ought; bu _ gøre bet you 
ought to do it; bet _ gørel it ought to be done; 
fom bet fig l^ør og _ as is meet and proper; fom 
jeg burbe as I ought (P ought to); bet bør en^ber 
at it behoves every one to. 

93ar c -e barrow; *(-er) burden; t a hat flt 
only for a scarecrow, tile. ~ 

S8«r (gjlebbinb) c fair wind. 

SBar (gtofterleje) c womb, uterus. -betænbeH 
inflammation of the womb. 

aSarfaft a windbound. 

SBarl^oIé neck of the womb. -Irængning p 
lapsus of the uterus. 

Sa'rn pi children; ^an fiar Sone men ingen _ 
he has wife and no family. — SBamejaar pi, 
-alber infantile years, years of childbood. -ortt 
children's share of succession, -ofljt infant II flt 

J I 18ør 83 ©em -asylum. -ool, -attling procreation of children. 
•bttl children's ball. -beg meconium. -bog 
children's book. -børn grandchildren. -bagen 
Innopents' Dav. -ctientQr nursery-tale. -no( 
crowd of childreu, (large) family. -fortæUing 
children's tale. -gerning childlsh acl. -gobl 
property of minors. -^abiter ohildren's clothang. 
•^obe k'indergarten, infant sohool. -^jent fe -oftjl. 
•^Ofbital children'.s hospital. t-^u8 (i &bl)m.) 
.house of correction. -IIt|nge fe -flot. -lopf^er 
pi small pox. -lær a fond o f children. -leg child's 
play. -lærbom what is learnt in childhood; 
oatechism. -leS n childless. -morb massacre ol 
infants; bet bet^Iem. _ the murder of the inno- 
cents. -obbragelfe eduoation of children, child 
traiuing. -ortrt maw-worm, Aacaria vermicularie. 
■^laSferffe c -r dry-nurse. -<>cnge money belong- 
ing to wards. -^ulber composing powder. -ran 
kidnapping. -rebe l)rood of children. -felflab 
child's party, children's party, -ffo : ifav traabt 
iine ~ is no ohicken, is past childhood, has put 
off childish ways; ilfe at ^atte traabt fine _ to be 
in leading strings. -flole school for children. 
-ffrifter juvenile pnblications. -ffraal, -flrtg 
crj-ing of children. -fpti fe -leg. -f<)rog children's 
language, -ftreg childi.sh trick el. freak, -ftue 
nursery; {vaa ^ofpital) children's ward. -ftiærnt 
bevy of children. -f^gbom children's disease, 
childhood's malady. -tanb fe 9JJæltetanb. -tugt 
education of children. -t^b kidnapper (of 
children). -t^bcri fe -ran. -taj baby linen; ar- 
ticles of infant wear. -ubfættelfe exposure of 
infants, -ocn friend to children. -oerbenen the 
children's world. -OiS: paa ~ childishly. -bogn 
peramliulator, infant-propeller, -bærf child's 
work. -æber ogre, - 93ørnltlte! dear children ! 

iBø'r§ c -er exchange, 'change; (^ung) purse. 
•anftion sale on the exchange. -bog pocket 
ledger. -bog exchange-day, 'change-day. -for= 
retninger exchange-business. -jobberi stock 
-jobbing. ■*tomité board of tråde. -Iur§ ex- 
change. -raonb exchange man. -mægler stock 
-broker. -briå exchange. 

Sørfbrætfe c vulva. @ør'S|rl)gte report on 'change. -f^etulant 
speculator in the stocks, (i flet Sget.) stock 
-jobber, -fpetulation speculation in stocks. 
-f^iil stock-jobbing. 

SBørft pi F licking, thrashing. 

SBørfte c -r (^aar) bristle; (til tlæber) brush; 
F boor, caitiff; reife -r bri.stle up. Sørfte vt 
brush; » StøOler clean el. polish boots; _ en af 
thrash one. -aftræt brush-proof. -ogtig a 
bristly; fia boorish. -formet -formig a ^ seta- 
ceous. -^otber c tidy. ^mager bru.sh-maker. 
-maffine brushing-mill. SBørftenbinber brush 
-maker. SBørftenbinberi n brush-making. 8ør-- 
ftenbe a bristly. S8ørpe|orm chætopod. -penfel 
painting-brush made of bristles. -raabnen wild 
-fire, -figte l:>rush bolter. -ftB moss-rush, Jun- 
CU8 squarrosiM . -fliue brush-wheel. -foin tenrec. 
-t a bristly, bristled. -tonb chætodon. -oalfe 
fe -ffice. SBørftning c brushing. 

SBø'r&tib c 'change time. 

tSø'rt c smack. 

»ørtle fe »ettle. 

^eh a F grim. 

S9ø§ning c -er box, bush, bushning. 8øS= 
ningSbolt bush bolt. 93ø8fe vt box, bnsh. 

SBøSfe c -r box; ((Sebær) gun; fpQtte i -n be bled 
(freely), shell out. -bor rifle-borer. -bænt ^ 
lower sill. -^ane cock of a gun. *-^olb gun 
-reach, gunshot. -^^Ifter gun-case. -folbe but 
-endofagun. -frub, -Irubt gunpowder. -tngle 
musket ball, musket buUet. -laoå gun-lock. 
■labning charge of a gun. -løb fe -pt6e. ♦-moal 
fe -^olb. -mager c -e gun-maker. -banbe pan 
of a gun-lock. -<)ibc gun-barrel. -flgtc sight of 
a gun. -ffttb gun-shot. -flette rifleman. -ffæft, 
-flæfte gun-stock. -ftæfter (gun-)stocker. -fmeb 
gun smith; ^ armourer. -fpl)b bayonet. -ftaol 
Steel of a gun-lock. -ften gun-flint. 

•©øéftng fe SJøSning. 

ajøfte F fe »ørfte. 

taSøtte c -r (gif!) fe «J5tg^bar. 

©øtte c -r tub, coop; *pail, bucket; ($aptrf.) 
vat; F (|>at) tile; F ^olt" b'" - ' "i^oXA your jaw ! 
-Hming sizing in the vat. -(^apir hånd paper. C. Crb, font iWe finbel unber 6, moa fege? unber Jt. (S, c [6e] n -er (Sogft. k mus) C, c [cee]. abbr: 
d = e^rtftianS^obn (suburb of Copenhagen). 

(^abota'ge c cab'otage, coasting. 

(5at^ot' c -er cell, dungeon. 

(Sobcn'cc c -T ca'dence. -'re vt cadence. 

(Sobij n Cadiz. 

H-Kajole're vt cajole. 

^obetingerne pi the Cape'tians. 

€abU(^on' c -er hood, capo'ch. 

6arambol{a'ge c -r, (SiHarb) cannon, carrom. 
•e're vt cannon; fif/ clash (with), run foul (of). 

(Sa'rt Charles; ~ ben ©tore C. theGreat, Charle- 
magne. 

(Saroling'ler c, -iff a Carlovinglan. 

(Sortefianfl a Carte'sian. 

(?af(f)unøb c cashew nut. 

(Jntedin c catechu, cutch. 

(?oubi nff a: bet -e $a§ the Caudine Forks. 

(fauf eri' n chat. -eufe c -r settee. 

(Saljen'nebeber Cayenne pepper. (Seber c -bre cedar, Pinus Cedrus. -ene Spanish 
juniper, Juniperua oxycedrua. -fugl cedar-bird, 
Bombycilla cedrorum. -liavpiH cedar-gum. 

(Sebra'ttræ n ce drat, Citnca medica. 

gelafi'er c staff-tree, Gelaatrm. 

©elebre're vt cel'ebrate. 

(SeHe c -r (i aHe SSet.) cell. -bannelfc cell 
-development et. -formation, -bannet, -formig 
a cellular. -fængfel prison on the separate 
system, -^inbe cellular membrane. -^i»t bucket 
-wheel. -lærne nucleus. -f(im protoplasm. -f^< 
ftemet the solitary conflnement system, -tiogn 
prison- van. -oæg cell wall. 'tfCfo cellular tlssue. 

Kellulo'fe c cell'ulose. 

6eIfiu§termomcter centigrade thermometer. 

6elt c -er archæ eelt; fe ogfaa ftelt. 

(Sembraf Qr c Siberian stone-pine, Pinua Gcmhra. 

(Sement' n cement, -e're vt cement, -e'ring 
c cementation. -e'robn cementing furnace. 
-lobber precipitated copper. -tiulber cementing 

6* ©en 84 ©ir powder. -ftoat cemeuted steel. -tianb cement 
-water. 

genbré a ash-coloured, sandy. 

@enf|ør c -o'rer censor; (af tr^Ite Sager) censor 
el. licenser (of the press;. (Senfu't c critical 
examination, censure; (i ©folen, SSibne§6l)rb) cha- 
racter, certiflcate; (éoS Komerne) ceusorship; 
(^reSfeO censorship (of the press); fcette unber _ 
subject to a censorship. -tite're vt review, 
examlne; (bable) censure. -ttS e census. 

Sentaur' c -er cen'taur. 

©enter, fe ©entrunt. -Bor centre-drill; -bit. 
-borb 4> slidlng-keel. -ittfttument J> centre 
-finder, -nat), -ft^He (Smp.) centre-boss. -ta^ 
main centre. 

©cntilfo'llcrofc cabbage-rose, Rosa cenH/olia. 
-gram' n -mer cen'tigramme. -lit'et c cen'tiliter. 
■mc'tcr e con'timeter. 

6cntnet n, pi =, hundredweight, Cwt. -g»æ§= 
lot red gourd, pumpkin, Gucurbita maxima. 
•tung a heavy as lead. -t^ngbe, -tiægt leaden 
weight. 

(Scnttai a cen'tral. €entrai= central. 6en= 
tratifere vt cen'tralize. 6entcattfc'nng c cen- 
tralization. (Sentra'Ifiunlt central point; focus. 
6entrc're vt centre. 

Senttrilfuga'Ifraft c centrifu'gal force, -fu'ge 
c -r (Danish) cream separator. -^ttaXiWt c cen- 
tripe'tency. -ptta'itta^t c centripe'tal force. 

dcntrum n -trer centre; the Moderate party. 
-(8)6or centre-bit. -ipattxtt fe ©entrum. -Sntanb 
centrist. 

ScrberuS Cerberus; fig dragon. 

©ereatier pi ce'reals. 

6eremont' c -er cer'emony, rite, observance. 
Ceremoniel' nka ceremo'nial. (Secentoni'meftet 
master of the ceremonies. 

(Seri'n n cerine. 

(Xerne're vt surround, invest. 

©ero'n c -er seroon, ceroon. 

@erte^arti n -er charter-party; i ifølge _ as per 
charter; ligger unber _ is under charter. 

©ertiftto't n -er certif'icate. 

derut'tcr pi cheroots. 

6erticla't<>atfe c saveloy. 

6e§' n mus c flat. -c8 c double flat. 

6et|oce'ernc the ceta'cea(n)s. -o(o'g c -er 
cetol'ogist. 

@eoen'nerne the Cevennes. 

S^ablo'n c er fe SfaBelon. 

Smågrin' n shagreen. 

@l)aife c -r ehaise. -longne c -r long-chaår, 
chaise-lounge, couch. 

Q,ftato' c -er shak'o. 

€^alb(e'|a n Chaldæa. -er c Chaldean. -Iff 
a Chaldaic; n (©^jrog) Chaldee. 

(SfioIonS' n (Slags Søj) shaloon. 

^lialup' c .per (E^efSO barge; fe 3foae. -roere 
barge-men. 

@^attt bibl Ham. 

(S^ama'be c chamade; flaa _ beat the c. 

C^antbric're c -r longe whip. 

KftanttJogn'en Champagne; c (-Din) champagne. 
-gloé champagne-glass (o. fl.). 

C^am^igno'n c -er (meadow) mushroom, Aga- 
ricus campeatria. -attter J/ mushroom-anchor. 
-foucc ketchup. 

@()once c -r chance (for, of). 

@^ang|eant^ -e'renbe o shot(-coloured). -c're 
vi (JRibn.) change hånd, change the horse. 

@^anler c chancre, shanker. 

6t)0))cauba'§ c opera-hat. 

6^araI)onc' c break, sociable, waggonette. 

(J^orge'lre »t mt^ charge, -ring c charge. 

6^arla|ta'n c -er cha'rlatan, |quack, mounte- bank. -taneri' n cha'rlatanism, cha'rlatanry, 
quackerj'. 

6:^ar(ot'tetage c trifle. 

Charmant' a cha'rming. 

(J^ornte'r, ©garner n -er hiuge, joint, -fil 
joiut-file. -jærn joint-tool. -tinp joint-gauge. 
•VoSfcr joint-compasses. -ftift joint- wire. -toni 
joint-pliers. 

(S^iiatpi' c lint; piEe _ ravel lint. 

e^aéfé (SanI) figure in. 

6^au8fé' c -er (built, macadamized) roai 
turnpikeroad. @,^ou§fe'ret a causeyed. 

@^anbinidme c jingoism. 

g^ef c -er chief, head; mil commander; (fi 
|)anbeI8|ul) principal; (for CrlogSmanb) captain 
— 6^e'f§|if)oIu<) barge. *-gaarb c captain's el 
colouel's residence. -fa^Qt great cabiu. -Icelbcr 
the captain's store-room. 

©fterai'fc c -r chemise, .shift. 

©écniH'e c chenille. 

(£^ica'n|e c r chicane. -e're vt chica'ne, spite^ 
•eri' n -er chica'nery. -a'8 vexatious. 

G^tffonie're c -r chest of drawers, cheffonier, 

(£Mgno«' c -er chignon. 

@éiltfa())eter n nitrate of soda. 

6bittt))an'fe c chimpanzee, Simia troglodytes! 

6fl0C' n onset. 

€^oto(a'be c choColate. -fabritant chocolate 
-maker. -fartiet a chocolate-coloured. -toge 
tablet of c. -fanbe chocolate pot. -^Jifler c.-stick, 
muller. 

€tcero c typ pica; _ Surfib small pica. 

©icero'nc c -r cicerone, guide. 

(£iceronio'ttf( a Cicero'nian. 

Ktber c cider. 

Kif ', -folg mere c. i. f. (cost, insurance, freight). 

6iffer n -fre flgure, -I»og arithmetical book. 
•breti letter in cipher. -nøgle cipher-key. -ffrift 
cipher, cryptography. 

6tgar' c -er ciga'r, sega'r. -arlbejber cigar 
-maker. -afle cigar ash. -bæger cigar-cup. 
-bæliSblab wrapper. 

Cigaret' c -ter paper cigar, cigarette. -maffine 
apparatus for making cigarettes. -))a))ir smoking 
paper. 

Cigar'Ifobcral cigar-case. -^anblertobacconist. 
-^olber cigar-holder, cigar-tube. -!o3fc cigar 
-box. -tnio cigar-cutter, -ntager, -raogerffe 
cigar-maker. -rutning twisting of cigars, -r^ger 
cigar-smoker. -rt)gning smoking cigars, -rar 
fe -l^olber. -f<)ib§ cigar-tip, cigar-end. -ftum)> 
cigar-end, topper, -tofte fe -foberal. -tænber 
cigar-light, vesuvian, fusee. -ttitler pi Allers. 

Cilo'bc c -r harvest-fly, Cicada. 

6ito'rie c suc'cory, chic'cory. 

dimbjrer c -e Cimbrian. -riff a Cimbrian, 
Cimbric; et ~ |)Qt a furious war-cry. < 

Cintmc'rift a Cimmerian. j 

Ktnno'bcr c & n cin'uabar. i 

Circctt fifl a circensial, circensian. 

Kirta adv about. 

6irla§'ft|er c -e, -erin'be c -r, -ff a Circassian. 
-en'ne c wooUen cloth like cashmere but lighter. 

©irlel c -Her circle; flaa en _ draw a c, 
describe a c; en glimrenbe _ a brilliant circle. 
-offnit segment, -bne arch of a circle, circular 
arch. -bannet a circular. -flabe circle plane. 
-gang circulation, rotatory motion. -Ijug flourish. 
-toabrant quadrant of a circle. -line .1, rudder 
-rope. -linie circular line. -lab fe -gang. -^ro^ 
jettion circular projection. -rnnb a circular; 
_ $u§ræffe circus. -fab, (*-fag) circular saw. 
-tomme circular inch. -nbfnit sector. *-»)eb, 
waste from the circular saw. ©irlle vt circle. 
Cirtutatio'n c circulation. girtute're vi cir'cu.i II 

1 

el. 
er 

II 

e. 

II II I eir 85 ®oo late. KirI«Iæ're n -t cir'cular. &ttut<e'ttietSet 
circular travelling draft, circular note. 

©irfumlflcfå' c -er cir'cumflex. -))oIa'rfitierne 
circumpo'lar star. -tyaUatio'nSlinlt circumvalla'- 
tion. 

@irlu8 c -er circus, ring. 

618' n mu8 C sharp. -iS C double-sharp. 

Kifel|e're vt chase, chisel. -ø't c -er chaser, 
chiseller. 

giSfoi'be c -r cls'.soid. 

(5iftercien'fcr(raunl) c Cister'cian. -tlofter C. 
monastery (o. fl.). 

(Sifter'nc c -r cis'tern, tank. 

6ifttt8rofc c rock-rose, Cistus. 

Sitotier n -ler, cit'adel. 

Sitant' c -er plaintiff. gttant'jfaliet the plain- 
tiflfs. 

Gito't n -er citation, quotation. -io'n c cita'- 
tiou; (StæBntng) summons. -io'nStegn inverted 
commas. Kite're ut cite, quote; (for Sletten) 
summon; _ of quote from; _ urigtig misquote. 

(Siter c -e cithern. -jpiKer player on the 
cithem. 

@itro'n c -er lemon, citron. -ioUet lemon 
dumplings. -ivøt lemon Inscuit. -fugl colias. 
-gul a lemon-coloured. -ta^e lemon-cake. -(tmO' 
anbe citron-water. -mcttSft common balm, 
Melissa officinalis. -olie oil of citron. -^»tcSfcr 
lemon-squeezers. -faft lemon-juice. -ffal lemon 
-peel. -ffine slice of lemon. -fomnterfugt 
brimstone- butterfly, G(mopterv.c rhamni. -fut 
ftalf citrate of lime (o|o.); -t ©alt citrate. -fijte 
citric acid. -træ lemon-tree, citron-tree; (SSeb) 
Jamaica rosewood. 

6it){'l a civ'il; bære ttæbt _ be dressed in plain 
clothes el. p in mufti; _ ®ragt, -bragt mufti. 
•ingeniør civil engineer. gitillttatio'n e civili- 
za'tion. 6i»tlife're vt civ'ilize. Kittilifl' c -er 
civil 'Ian. @ttii{|tamtner court of common pleas. 
•Ucett a fe eibil; _ politibetjent plain- clothes 
man. -lifte civil list. -pvoccå civil proceedings. 
-retten civil law. -fog civil suit. 

6lairt)0Qan'ce c second-slght, clairvoy'ance. 

@laq'ue c, glaqneu'rer pi claque, claquers, 
hired applauders. 

(£li(^é c -er cliché, matrix. -'re vt dab. 
-'ring c cliché-casting, dabbing. 

^oi^eniU'e c coch'ineal. 

docon' c cocoon. 

€ognac c cognac, French brandy. 

(Sotffu're c head-dress. 

KoloSfcrt'fer pi Colos'sians. 

6ongre'Oe|ratet Congreve's rocket, -tvtfl Con- 
greve impression. Contuma'ciam : in _ by default. 

6oulant' a easy. 

(SouV c &. n hit, stroke. 

@outié' c -er (railway-)carriage; compartment 
(of a r. c); (Srin) coupee. 

€ottpon' c -8 el. -er cou'pon, interest-warrant. 

fourage c cour'age, valour. 

(Sourta'ge c mere brokerage. 

gourti'ne c -r fort cur'tain. 

^outtt'me c usage, custom;*bet er _ at it is 
customary that. 

(S^rewortar'tari c cream of tartar. 

€reme c custard. rfaroet cream-coloured. 

@roqui'S n (rough) sketch. 

6rouVic'r c -er croupier. 

6ucuj'0 c flre-fly elater, Pyrophorus noctilueus. 

Cnl-de-sac c turn-again-alley, cul-de-sac. 

@uraca'o c curacoa. 

@urucu c trogon, VuruQua. 

€t)a'n n cyan'ogen. t-brint fe -Oanbftof. -for= 
(inbclfe fe -metal, -jærnfalinm red prussiate of 
pota.*. -laliunt cyanide of pota.ssium. -metal 
cvanide. ,-Oaa)>ftof hydrocvanic acid. 

et)Ilifl a cyclic(al). (S^Hoi'bc c -r cy'cloid. 
(Jtjtlo'n c -er cy'clone. 

@9llo'p c er cyclops. -forbandt cyclopean 
masonry. @l)tlo'^tf{ a cyclope'an. 

@t)Ilu§ c -Iler cycle. 

g^lin'ber c -bre cyl'inder. -blæfer, -bælg 
blowing-cylinder. -bælfel (Smp.) cylinder-cover. 
-flabe .surface of a cylinder, -form cyliudric'ity. 
-formet, -formig a cylin'driform. -gang cylinder 
escapement. •^at chimney-pot hat, stove-pipe 
hat. -fammer art cylindric chamber. -oon 
round stove. -fibeftang (Sntp.) cylinder-side-rod. 
-^gnal drum signal, -foibning singeing on cyl- 
inders, -top (Smp.) cylinder trunnion. •tr^t= 
ning cylinder-printing. -ur lever watch. (S^lin^ 
brift a cylindric(al). 

@))mbel c -bier cymbal. 

6^'n|iter c -e cyn'ic. -iff a cynic(al). -iS'me 
c cyn'icism. 

6^<)'ergræ8 n galingale, Cyperus. 

e^p'ern n Cy'prus. @t|))ertiitt Cyprus \vine. 

($^^rc§' c -fer cy'press. 

Sjar c -er Czar; $eter - the Czar Peter, -inbe 
c -r Czari'na. 

Kjeti^icr c, pi =, -ifl a Czech, Tchek. 

Kæfajrifl a cesarean. -riS'men c ce'sarism. 

6æfu'r c er cæsura. 

K«lefti'n n cel'estine. 

6elefti'nermun! cel'estine. 

(J<left)'rien n Cælosyr'ia, 

gølibat n eel'ibacy. J), b [3JeJ n -er (SSogft. og mus) D, d [dee]; ahhr 
33. = Sag day, S)ato date; b. = ben the, bøb 
dead; b. 31. = bette Slar this year; Sbg. = danne- 
brog; b. e. = bet er that is; Sftir. = Messrs.; 
S!. S. ^. = 2)erel SJongelige ^øit)eb Your Royal 
Highness; 3). 9K. = SJercS 9Kajeftæt Your Majesty; 
b. 9K. = benne ajJaaneb this month; b§. = benneS 
inst.; b. f. = bet famme the same; b. f. f. = bet 
famme fom the same as; ®. ©. S3. Sanfte @tat8= 
baner Danish Government Raihvays. 

ta adv then; conj (paa ben Jtb, ba) when; 
(efterfom; iBet) as; (ubtrtjffeS ogfaa meget ofte oeb 
$ræf. 53art.;: _ jeg »ar fraoærenbe, tunbe jeg being absent I could; _ bette for^olber fig faa this being 
SO; nu - now that; - jeg bar 93am when a child; 
bet Bar _ mærfeligt! that is Strange now! og 
^biS be _ fan! when if they sunk; t = ^ont. 

2)ao c -er, fe S)aabor. 

*2>oa fe 'iiaat. 

!£)oab c baptism, christening; (I>e6efont) baptis- 
mal font; ^olbe ooer -en present at the font. — 
%(xa'M\&tt aet of baptism. -attep fe S)øbe=. 
-brober one baptized at the same time with 
another. -bag day of christening. -formular 
form of baptism. -fiue christening-cap fbrugeS 
iffe). -fjole christening gown. -l«fte baptismal ©oa 86 ^ag vow. -^Jdflt baptismal covenant. -ritualet the 
Baptismal Sen'ice. -Uibnc fe gobber. 

t)attb c deed, achievement, exploit, aet; i SRoab 
og _ in word and deed. -fulb a active, deed- 
ful. -leS a inactive. -tøS^eb c inactivity. -rig 
[: -fulb. — S(ia'l)§|Iraft energy, enterprise. 
-Iroftig a energetic. -lii) life of great activity, 
of great deeds. -mattb (®erning?m.j doer; (Jpelt) 
hero. -trang restless activity, desire of achieving 
great things. 

^oabljr deer, fallow deer, Genus dama. -ffittb 
buckskin. 

'Ziaat c ^ hiemptnettle, Oa eopsis. 

Saai^inb doe. -t)jort buck. -fatt), -tlb fawn. 

SSoanc vi swoon, faint. -færbig a ready to 
faint. -Ife, -n c swoon, fainting flt. 

+£aaragttg o foolish, nonsensical. 

2)aarc c -t fool; SBorl^erre er oHe -rS gormtjnber 
fools liave fortune. 2)aare vt fe SBebaore. -an= 
ftalt lunatic asylum, madhouse, -færb folly. 
-fammcr lunatic's cell. -lifte fe -anftatt. t-Iifte= 
forlibt a madly in love. -tiftegal a raving mad, 
mad as a March hare. -fiftegafffab raving mad- 
ness. -liftelem bedlamite. -tiftefnal foolish talk, 
nonsense -tæge alienist. -tægeuibcnfEafi psy- 
chiatry. -f^it, -uærl folly. -tiæfcn matters rela- 
tive to lunatics. 

2)aa'rltg a (taafielig) foolish; (flet) bad, poor, 
sorry, worthless, useless, (f. (gt§. om aJlaterialter) 
unsound, (gartoj) crazy, shattered; (ftjg) ill, un- 
well, poorly, bad; -t S8ejr bad weather; en - 
Unbffplbning a lame apology; -t ^ooeb a poor 
head; be -e jomfruer the foolish virgins; bet er 
fun - meb ^am i ®og he is but poorly to-day; 
— adv foolishly etc; jeg bilbe lun ~ Btfe ofb. I 
should poorly show etc. -bom c folly; com- 
plaints. -^eb c -er folly, foolishness; Shiftug font 
er J^obernc en gorargelfe og Øræferne en _ Christ, 
unto the Jews a stumbling-block, and unto the 
Greeks foolishness. 2)aa'rflab c -er fe ®aacltgt)eb. 

2)aart)g c saddle of venison. 

Daafe c -r box; *(<l?raa§) dip, f soft fellow, 
nincompoop. -(ibelte box level, -mab potted 
meat etc. *-tni!tcI fe *35oofe. -nitieau fe -ItBeHe. 
-ffilb^obbe terrapin. 

Jiaabtlbt n venison. 

2>aca'))o! encore! forlange- encore, re-demand. 

Sacier c -e, baclfl a Dacian. 

Saba' c smack (bottom), toco. 

2>abbcl c -bier date. -frugt date fruit. •palvxt, 
-træ date tree, date palm, Phænix dactylifera. 

Sab'el c blame, censure, blemish. -fri a 
blameless, irreproachable, unblamable. -fri^eb 
blamelessness. -teS fe -fri. -§»otum vote of 
censure. -uærbig a blamable, reprehensible. 
-Ⱦrbig^eb blamableness, reprehensibleness. 

2>able vt blame, censure, reprehend, find fault 
With. -Itjfl captiousness. -n c blaming, etc. 
-r c -e fault-finder, censurer, -f^g a censorious, 
captious, fault-finding. -f^ge censoriousness, 
captiousness. 

25ag c -e day; ben ^ete _ all day, the whole 
day; ben l^ele ufaflagne ~ the livelong day; i §ele 
_ all thls day; jeg gioer l^om en gob _ (+ Brtjber 
mig en gob _ om :^om) I don't care a fig for him; 
gjøre fig en glab _ make a day of it; ftier anben 
_ every other day; fe 3tar, ©løn, ?)berft, i Sag; 
alle -e any day; ^aoe gobe -e live at ease, have a 
good time (el. happy days) of it; i gobe og onbe 
-e through good and evil report; enbnu er tf fe 
aHe -eS (Snbe the end is yet to come; enbe fine -e 
finish one's days; Hart fora -en clear as noonday; 
bet gr^r ab _ the day dawns (breaks), it dawns 
(is dawning); bette S3am er Råberen o^ ab -e this 
child is the picture of his father, his f. all over; 
en af -ene one of these days; pao benne Stb of m -en at this time of day; Bringe, toge of -e put ef. 
do to death; toge en of -e fig put el. take one 
down, cut one's comb; fomme af -e come by 
one's death e(. end; fe 5!Kæt; - efter _ day by 
day, day after day; -en efter on the morrow, the 
next day; anben -en efter on the secoud day; _ 
for el. fra -from day to day; fomme for -en, 
for en _ come to light, transpire, turn up; Bringe 
for -en bring to light, lay bare; |)emmelig^eben 
er nu fommen for -en the secret is out now, the 
murder is out; lægge for -en display, manifest: 
fe ©iben; fro- til ~, fe.- _ efter-; i biSfe-e lately, 
latterly, in these days; i mange -e for many a 
day, these many days; i gamle -e in days of 
yore; albrig i mine -e never in my life; i bore -e 
iu our day, at the present day, at this day; bet 
gaor iffe an i bore -e . . . it won't do at this 
time of day; o m -en by day, during the day, in 
the daytime; 2 ©BtH. om -en 2 s. a day el. per 
diem; i - om otte -e this day week; om nogle -e 
in a few days; *^er om -en the other day; poa 
-en to a day; bet bar langt ub (^øjt ob) poa -eu 
the day was far advanced; til ^øft op '!faa -en 
till late in the day; ^bab %\a er bet Jjoo -in? what 
time of day is it? nu til -§ now-a-days; til -eneS 
SnDe to the end of time; - ub og _ inb day after 
day; beb ^øj iQi _ in broad day-light; beb -en§ 
SfremBrub at dawn of day. 2)ag|arbcjbe day 
work, day labour. -blab daily (paper), d. print. 
-blibe the sun's meridian heat (in winter). 
-Blinb a day-blind; en _ a nyctalops. -blinb^eb 
day-blindness, nyctalopy. -bog diary, journal. 
-brælning daybreak. -bue aat diurnal arc. 
■cirfel ast day-circle. -brlner idler, lounger, 
saunterer. -briUeri lounging, sauutering, idling, 
dawdling. -britterlio life of idleness. -bram 
day-dream. -b^r diurnal animal. Sage§ vd 
dawn. !£)agetal numl>er of days; i - day by 
day. 2)a'giflob day-tide. -froft day-fro.st. -gam= 
mel a one day old. 

Saggeb c fe Strfetjære. 

ISaggert c -er dagger, dirk, poniard. 

Sa'glglimt peep of day. -gr^ fe -Bræfningl 
beb - at break of day. -fone char-woman. -leje 
daily hire. -lejer day-labourer. 

Så'glig a daily, quotidian, diurnal; (alminbe= 
lig) ordinary, common; til _ every day; for e. 
d. use; ~ SJebægelie nat diurnal rotation: - ®ang 
ast (Kronometer) daily rate; i ^sni- og Sobbonbe 
daily flux and reflux of the tide; - Sale familiar 
language; i _ 2;ale colloquially; -e Klæber every- 
day clothes. — adv daily; tre ®ange - three 
times a-day. -anlcr small bower, workiug 
anchor. -bagiS adv daily, every day; a common- 
place. -^eb c dailiness. -fættiug, 'ton small 
bower cable. -ftue c parlour, sitting-room, 
living-room. 

!Sa'g{(i(ie day-lily, HemerocaUia. +A,X) shelter 
for the day. -I^§ daylight; a bright as day. 
-J>)§ntng daylight. -lén daily wages. -lønner 
fe -lejer. ^•mtyainQ, t-milbning fe -Blibe. -mober, 
-mor poet fe Worgenrøbe. -multt daily fine. 
-mærfe day mark. -maje daily toil. 2)agntng 
c dawn. 2)aglort min air-shaft. -^aafngleaje 
peacock butterfly, Papilio lo. -^enge daily 
pay, day's pay. -<)oft day-mail. -vappott daily 
report, -rcgifter diary, -regning daily account. 
-rejfe (3Jeife om Sagen) journey by day; (S)ag§« 
rejfe) day's journey. -renobation dust, -rcno- 
tiationSbe^oIber dust bin. -renotiation§)>lab§ 
dust-yard, dump. -rente daily interest. -ro 
rest by day. 

2)ag§|arbejbe fe -bært. -befaling order of the 
day. -blabet today's number el. impression 
-frift day's respite. -gerning fe -oærf 

2»a'gfignat day-signal. il 


®ag 87 ®am +Sfl8éfoIJ)e c quotidian fever. 

Sa'flffolc c day school. 

IJags foft day's food. -fur§ rate of the day. 

2)o'0,ffJ) a shunning the light, -ficer (S)oggr^) 
dawu: (oeb Solnebgang) evening twilight, cre- 
pusciilar light. 

S!aB§|(ttteratttren current literature. -It)§ day- 
light. -mor^ march, -mebct today's sitting. 
•nummeret fe -Slabet. -ntj^eber, -nijt news of 
the day. 

Sagfommerfugl c diurnal l)utterfly, day but- 
terfly. 

SagSjorbcn order of the day; (ben opflaaebe) 
the notiee paper, the business p. (for the day), 
the docket, the agenda; Jig ftaa ifiaa -en be the 
order of the d. -)){øintng one day's ploughlng. 
'poft day's mail. -pteé\e daily press. -rejfe 
day's journey. -ffole fe 5Dag=. -ffær fe Saggrq. 
-f))iliie loss of a day. -tit) fmebenS bet er SJag) 
daytime; (DtS %\t> paa 2)agen) time of day. -tjC" 
ncftc day duty, 

Sa'g ftjernc c (i 6egge SBet.) day-star. 

2agé!t8gct today's train. 

Xxi'g ftraatc ray ofdaylight. ''"-ftøbt ado every 
day, day after day, 

Sagéuærf n day's work; (^oberi) a day's soc- 
cage. 

éa'gfDærmer fe -fommerfugl. +-fæt sunset. 
-time hour of the day; -rne the hours from 6 
a. m. to 6 p. m. +-tinge negotiate (of peace). 
+-tingning negotiation. -tjenefte day duty. -t^O 
idler. -tærfler thrasher by the day. -tø sun 
-tha-w. 

XingtterrolftHi' n er daguer'rotype. -tl)^>e're 
vt daguer'rotype. -ttiptvinQ c daguerrotyping, 
daguerrotypy. -t^<)i' c -er b. f.; fe 3)agiterrot^p. 
•t^pift' c -er daguer'rotj-per, daguer'rotypist. 

Sa'fliJJogt day-watch; ^f, morning- watch; (9?on= 
tietS) ward. -oanb surface-water. -t)i§ adv by 
the day. -Bogn stage-coach, -uælgcr observer 
of times, -oærl day's work. 

Sagælbenbe a then in force; prevalent at the 
time. 

2)oftl)l c er dactyl. Doltljiiff a dactyl'ic. 

Sol c -e Valley, vale, dale, »c strath. j)alarne 
Daleca'rlia. tial\ho, -boer, -bygger dalesman, 
glensman, -bunb bottom of a valley. 

Sole vi sink, go down; _ neb paa descend 
upon; ^ani 2t)fle 6cgt)nber at _ his fortune is on 
the wane. -n c sinklng, descent. 

Soler c -e rixdollar, dollar \c. 2 sh. 3 d.]; 
*specie- dollar (2 rixdollars). '■'■febbet specie 
-dollar note. 

Saleuenbe a then living, contemporary. 

So'Ijforc n -X (long) valley, basin (ofå river). 
•grunb bottom. 

Saliio Delilah. 

Soiforl c Dalecarlian. 

Sotma'ltien n Dalmatia. -ter c -e, -tiflaDal- 
matiau. -tifo c dalmat'ic(a). 

So'llrl)|)e willow grouse, Lagopus »ubalpina. 
-ftrictning valley (of some extent). -ftreg direc- 
tion ofa valley; fe -ftrætning. -fænlning bottom. 

"^alte vi dangle. 

Som' (Spil) draughts, checkers; en _ a king; 
fpifle _ play at draughts; foa _, træffe i _ go to 
king: gare tit _ crown, 

Som' c -me pond; f og * (3)æntning) dam, dike. 
embankment. 

Samo'n c -er hyrax, rock-rabbit. 

Somafce'nerlblomme c damson, dam'ascene 
plum. -Ktnge Damascus blade, -rofe dam'ask 
rose. -ftool damask Steel. Somofce'reB« damask, 
dam'askeen. Somofce'ring c damaskeening. 

Somoft, Somoft n damask. -c§- damask-. 
•fobril damask-linen factorj-. -mønftcr damask pattem. -tioetier damask -weaver. -oæucrt fe 
-fQ6rif. 

Samibril, -brifle draught-man. 

Sombrub n breach of a dam. 

Sombræt n draught-board. 

Some c -r lady; (i Kort) queen; mine -r! Ladies! 
en -g SBæfen, et 58. fom en _ ladylike manners; 
min - (i ®an8, »eb SBorbet) my partner; fpiHe _ 
aflfect the airs of a (fine) lady. -ogtig a lady- 
like. -biUarb the rocks of Sciliy. -bragt lady's 
dress, -fobbcr female sponsor, -foretting ladies' 
union, -^oonb lady's hånd. -^onb^e lady's 
glove. -bot bonnet. -f)eft palfrey. -jafet visite. 
-Jeanne demijohn -loobe lady's cloak. -tobinet 
lady's private room. -lofé café for ladies. 
-fab^t ladie.s' cabin. -tfole lady's dress. *-lttfte 
fe -jafet. -lu^jé ladies' compartment. -Unneb 
chemise. -nobeUe lady's novel. -^oletot ladies' 
paletot. -))erfano(e staff of ladies, -(lortræt 
lady's portrait. -ptfnt finery. -fobel side-saddle. 
-foger pi ladies' things. -foton ladies' saloon. 
•felffob fe ?^ruentimmer=. -fto lady's shoe. -ffræb= 
ber, -ftræbberinbe, -ffrcrbberffc mantua-maker, 
dress-maker. -ftol lady's chair. -ftøble ladv's 
boot. -toffc work-bag. -trøje fe -jafet. *-tatit: 
^an I)or _ he is a favourite with ladies, -oejr 
queen's weather. -»en ladies' man. -oerbenen 
the fair sex. -ueft cardigan, -bærelfe ladies' 
room. 

Somlftff pond-flsh. -ftfferi pond-fishing. -grnbe 
(foundry-) pit. -jorb (©toBn.) pit-sand. -luttur 
piscicultura (in ponds). 

Samma'rbar<)tf§ c dam'mar, dam'mara. 

Sommu Sling c fresh-water mussel, Anodonta. 

Somol'leéfoærb: fom et _ like Damocles' 
s word. 

Sam)) c -e (SanbO vapour; (af fogenbe aSanb) 
steam; (9{øg, ®unft) smoke, fume, exhalation; 
for f ulb - full speed; flijipe -en blow off the steam; 
flippe -en poa turn on the steam; aa6ne for -en 
open to steam. -oobning steamport. -afflæ= 
ring§a^))arat expansiou gear. -offtæringSoentU 
expansion valve. -ogtig a vaporous. -aOting 
fe -bannelfe. -boob steamboat, steamer. -bob 
steam-bath, vapour bath. -borometer elatero- 
meter. -beforbring conveyance by steam-ship. 
-bel)oIber steam chest. -blegning l)leaching by 
steam. -bugferboob steam tovvboat, steam-tug. 
-CQlinber steam-cylinder. -bonnetfc generation 
of steam. -b^rlning steam culture. Sam))|e vi 
steam, reck; (gaa meb ®amp) 4^ steam; (røge) 
blow clouds; — vt steam. -en c steaming etc. 
-er c -e »1, steamer. -fort steam navigation. 
-fortøj steamer, steam vessel. -flajlc steam 
whistle. -form: i- in the form of steam. -fot- 
tortning expansion. -fregat steamfrigate. -færge 
ferry - steamer. -gang steam port. -bamnter 
steamhamraer. -bone steam-cock. -Ijttt steam 
-dome. -bejfeinbretntng steamhoist. -tful steam 
-hole. -tnbiabning iuduction(of steam). -fonon= 
boob steam gunboat. -loåfe steam-kiln. -lebel 
boiler. •tttttlpttmpt donkey. -filbe fumarole. 
-togning steam-boiling. -lorbet steam sloop of 
war. -froft steam-power. -tron (til fiejSning) 
st. crane; fe -fiane. -fugle eolipile. -!ul steam 
coal(s). -tttb^jel steam dome. -l«Ifen steam 
kitchen. -Itnieffib steam line-of-battle-ship. 
-moaler st. -gauge, manometer, -montcl steam- 
jacket. -mofttnc steam -engine. -moflintære 
steam-engineering. -møUe .steam mill. Sam))= 
ning c steaming etc. Som^ilpolet steam-packet. 
-tioole steam gong. -))ibe st.-whistle. -plob st. 
-plough. -^rciSfe steam-press. -firøber apparatus 
for trying the power of steam. -(lumtfe steam 
-pump , donkey. -^ufter aeolipile , eolipile. 
-romme(mafftne) steam pile-driving engine. ®am 88 Se -rum steam-chest; steam-space. -ret steam 
-pipe, steam-tube. -fau st. saw-mill. -f{aaren 
o mill-sawn. -ffib fe -6aab. 

^ara»)fIH»éic!§^)ebitiott steam-boat offlce. -eU- 
ptbitøx a steamer's agent, -flaabc steam fleet, 
steam navy. forbinbelfc steam communication. 
•fører captain of a steamship. -tom)iagni steam 
-navigation company. -tontrot inspection of 
steamships. -lul steam coal(s). -Icjtig^cb con- 
veyance by steam, passage in a steamer; meb 
førfte _ by flrst steamer. -linie steam-line. 
-tnarine steam navy. -rum steam tonnage. 
•fejlobi? steam-navigation. -felftab fe -tompaQni, 
-firue steam propeller, screw propeller, -trafit 
steam traflRc. 

I)OttH)|fforften waste-steam pipe el. funnel. 
-firitebaab, -ffruefttb steam serew ship, screw 
boat. -ffjj vaporous cloud. -f^oroej tram line. 
•f))Ort)ogn steam tram-car. -f^jrøjte steam fire 
-engine. -f))(enbing steam -tension, -ftcgc vt 
braise, stew. -ftraale steam jet. -ft^ring slide 
-sweep. -tap steam trunnion. -trt)! steam pres- 
sure. -trijISmonler manometer. -trt)tflala soale 
of pressure. -tærffemaftinc steam - thrashing 
machine. -tørret a steam-dried. -t«rring§= 
a))parat steam-drying stand, -ubbitting gene- 
ration of steam. -boff steam-boiling. -baf{eri 
steam -laundry. -tientil steam- valve. -bogn 
steam-carriage. -bæbber steam-ram. -øbejibc a 
wasteful of steam. 

Samjrcnbe water-course. -ro!Ie apus. -flufe 
sluice of a pond. -imppe long-shanks, Totanm 
staonatilia. 

^atnf))il n draught-board and men. 

Satniften dam-stone, bridge, -tæge hydro- 
metra. -tianb pond water. 

Sanbt) c -er dandy, exquisite, amr masher. 

^ane c -r Dåne; -rne the Dånes, the Danish. 

Sanearb c unelaimed succession reverting to 
the king, escheat. 

Sanebrog (Drben) Danish order of knighthood; 
(glog) Danish national flag. — 2)onEbrog§|ftti^fta 
White fuchsia. -lorS cross of the order of Dane- 
brog. -manb one who is honoured with the 
Silver cross of the order of Dbg. -orben order 
of Danebrog. -ribber knight of Dbg. 

Sanefcc n treasure trove. 

Stttielgælb Eng. Hist. danegelt. t-^of diet. 
-^ær Danish army. -(r)Iongc king of the Dånes. 
-bang poet Denmark. 

Siangte vi dangle, bob. 

Dontfe're vt Danise. 

''■'2)ant c -er F copper (-coin). 

*2)ant: brtBe - F loaf, idle. 

2)anmart n Denmark. 

2>anne vt (forme) form, shape, mould, fashion; 
(6i6rtnge kultur) educate, cultivate, polish, reflne; 
gram -r guturum ^oo makes el. forms the future 
in; — vr ftg (o^jftaa) form; _ fig et SSegreb om 
form a notion of; en bannet TOanb a well-bred 
man, a gentleman. S)annelig a pliable, flexible; 
improvable, cultivable. Sonneligljeb c pliability. 

Sonnelfe c -r (®erningen) forming, etc; (gorm) 
form, shape; (Ubbaiiitelfe) breeding, reflnement, 
polish, (liberal) education; bette Crb er en engelft 
_ is an English formative. — Sannelfe§{anftalt 
educational establishment, -brtft turn for im- 
provement el. reflnement. -etine educability. 
-fejl malformation. -fornt form of culture. -log 
cambiam-layer. -lob law of tormation, -mibbel 
means of reflnement. -))rDCeå process of forma- 
tion el. development. -trin grade of civilisa- 
tion, -oæo cambium. 

2)anne|manb e -mænb gentleman, -tbinbe 
woman of unblemished reputation. 

-t-Sanner c -e former. !&anni3 a upright, worthy, excellent, brave. 
-^eb c uprightness, excellence, worthiness, ster- 
ling worth. 

2)an§ c -e (ben enfelte S)ani) dance; (^onblingenj, 
dancing; føre en - op lead a dance; gaa bag 
-en go down the wind, go to the wall. 

Sianfe vt & i dance; (om ^eft) prance; _ ^ 
ober SBelgerne skim (over) the waves; _ efter eni 
53i6e dance as one pipes; fe 5Rofe. -bol P dancei 
-bjørn dancing bear. -bob low dancing-house. 
•bame (en§) partner, -brogt dancing- dress, -gol 
a madly fond of dancing. -glæbe pleasure of 
dancing. -Ijeft indefatigable dancer. -tobaler 
dancer, partner. -lunft art of dancing. -Itjft 
passion for dancing. -lt)ften a fond of dancing. 
-lærer dancing-master. -ntefter b. f.; tech inside 
and outside calipers. -ntelebi dance tune. -mufti 
dance music. jianfen c dancing. SanfebtobS 
dancing-place; room for dancing. !Sanfer c -e 
dancer. 2)anfertn'be c -r (female) dancer. 
Sanfelfal dancing- room; (offentlig) casino. -ffo 
pump. -flole dancing-school. •ft)g a passiona- 
tely fond of dancing. -ft)(je rage for dancing. 
-tatt time in dancing. -time dancing-lesson. 
-trin (dancing) step. -tur figure. -øbelfe danc- 
ing-exercise. 

Sanff a Danish; en - a Dåne; bc -e the Dånes; 
paa ~ in Danish; bet bil )i!aa. gobt - fige the Eng- 
lish of this is; -e £00 the old Danish statute 
-book of 1683. *2)aHfIe vi speak like a Dåne. 
!Sanff|en the Danish language; the Dåne. -er 
c -e Dåne. -^eb c Danishness; Danism. -JKorff 
Dano-Norse. -flnbct a of the Danish party, pn ' 
-Danish. -S^ft Dano-German. 

2)aniig n Dantzic. 

I)arbaneII'ernc the Da'rdanelles. 

2)arre vt liquate (copper). -obu capelllng 
eliquation-furnace. 

Iia'rWinIfl a Darwin'ian. -ig'men Da'nvinis: 
-ift' c -er Da'rwinite. 

2)afe vi F fe 5Døfe. 

2)afl n C^c), pi =, slap; (om ©ejl) clout; 
91æDe (en 2eg) Hot Cockles. Soffe vt slap; 
dangle, bob, flap. kaffen c dangling etc. 

Saf^me'ter n dasym'eter. 

2)ot' fe ®it. 

I)ata'r(iué) c da'tary. 

2)ate'r|e vt date; _ fig date. -ing c dating, 
date. 

^attb c that age; t gram imperfect (tense) 

Satib c -er gram the dative (case); ftaar i _ 
is in the dative. Satibéenbelfe termination o: 
the dative. 

Snto fe ®atum. 

batter c, pi ®øtre, daughter. -barn daughter'i 
child. -batter granddaughter (by a daughter). 
-fjerte daughter's heart. 2)atterltg a daughterly, 
fllial. 2)otter|IǤ a daughterless. -manb son-in 
-law. -fbtog daughter language, -føn grandson 
(daughter's son). 

2)atum c -er date; », pi ®ata, datum (pi data), 
faet; (unber) Sog§ 3)ato this day; til Sato up to 
the present dale; tre SRaoneber fra ®ato three 
months after date; et S3ret) unber 2)ato . . . a 
letter bearing date . . .; ^^ of gammel _ of long 
standing. 

2)autt)^e^en Burchell's zebra, Equus montanus. 

2)obib c -er 4> davit. 

^abib David, F Davy; »eb, boor - tøbte ØHet 
p is up to snuff". 2)abib§l)ar<>e fe §orpefneIIe. 

iSabre c breakfast. -borb b. table. 

^abærenbe a of that time, at that time, then; 
for the time beiug; ben _ (Sjer the tlien owner. 

Se pronpers they; (tiltalenbe) you; be felD they . . . 
themselves; (®e, i Siltale) you . . . yourself; Sei 
bet ! hoUo ! I say ! — pron dem & art fe Sen I I I S)e6 89 ®el 35ebarle'|re vt disembark. -rinfl diserabarka- 
tiou. 

Iiebot' c -ter deba'te. -te're »< deba'te. 

Scbduc^ere fe ©feje ub. 

Debet n & c deb'it; _ og ^rebit dehtor and 
creditor. -flbe deb'it- el. debtor-side. Debite'te 
vt debit, (en for nt) carry el. plaee to one's 
del)it; fig aliege, pretend, trump up. 3>tbUov 
c -o'rer debtor. 

Dcboudie'rc vi mil debou'ch. 

Sebu't c debut, first appearauce. Debutant' 
er debutant. Debutantinbe c -r debutant'e. 
Debutere vi make one's debut (on the stage), 
come out. 

Dcccm'ber c December, -terminen the D. 
settling-day. 

Decem|»i'r c -er decem'vlr. -oiro't n decem'- 
virate. 

Decennium n -ier decade, decennium. 

Dccentralife're vt decen'tralize. 

Dc(t)a rge c discharge, -^tiicltiing discharging 
arch, 

De*iffrc'r|c et deci'pher. -ing c deciphering. 

Dectbc're vt decide. -t a decided. 

Decimal a decimal; — c -er decimal, (d.) 
place. -br«f d. fraction. -regning d. arith- 
metic. -»argt d. balance (o. fl.). 

Decime c -r mua tenth. Decime're vt dec'i- 
mate. Decime'ring c decima'tion. 

Dccl'for c -o'rer decider. 

Debicere vt, Debitatio'n fe Silegne, -Ife. 

Debuicerc vt deduoe. -ce'ring, -Itio'n c de- 
duc'tion. -tionSinblceg declaration. 

Defeft' o defective, imperfect; — c -er defect, 
deficiency. 

Defenj^o'n c defence. -ftonSlinie line of de- 
fence. -fi't) a defen'sive; for^olbe ftg _ stand el. 
aet upon the d. -'for c -o'rer counsel for the 
defence. -fora't n defence. 

De'ficit n deficit, deflc'iency. 

Defit|é' c -r defi'le. -ement' n defi'lement, 
deflla'ding. -e're vi file off. -e'rlng c filing oflF; 
march(ing) past. 

Definic're vt deflne. -itio'n c -er definit'ion. 
-iti'b a defin'itive. 

Deformitet c -er, fe TOiSbannelfe. 

Degener; atio'n c degenera'tion, degen'eracy. 
•C're vi degen'erate. 

Degcr n -e (10, om ®finb) dicker, daker. 

Deggut fe airfetjære. 

tDegn c -e (parish-)clerk, deacon, «c precentor. 

— Degne! bolig clerk's hou.se. -embebe fe -falb. 
-jorb clerk's lot of ground. -folb clerk's offlce. 
-offer oblation to the c. 

Degra' c spent fish-oil in shamoy. 

Degrable're vt degra'de, (hin ^) disrate; - til 
røentg reduce to the ranks. -ering, -atio'n c 
degrada'tion. 

Dej, DcJB c dough; lægge _ prepare the dough. 
-et o doughy. -ranb watery streak; 2)rcbet ))ax 

- the bread is water-streaked, dough-l>aked. 
-rnHc paste-roller. -flrabc scraper. -trug knead- 
ing-trough. -trugmnSling mactra. -teltemaffine 
kneading-machine, dough -kneader, -mixer. 

Dejlig « beautiful, beauteous, charming; iron 
nice, fine. -fteb c beauty, beauteousness. 

4^Dejne vt knead (dough). -trug fe ^ejgtmg. 

Dejfje ci tumble, toppie, pitch, ^J, make stem- 
way. -ning c J, stemway. 

De|i§'me c de'ism. -ift' c -er de'ist. -ift'iff o 
deistic(al). 

Defabe c -er deca'de. 

Defaben'ce c deca'dence, decay, decline. 

2^etae'ber n -bre decahe'dron. 

Defalo'gcn the dec'alogue. ^eta\na't n deanship. -nt' c -er dean. -nt= 
biftritt, -nttia;rbigt|eb deanery. De'fanuå c dean. 

Defote'lre vt .sponge (cloth). -ring c spongiug. 
-ringi^maftine sponging-machine. 

Dellaml atio'n c -er declama'tion, recitation. 
-atiou^maabe elocution. -ationénummer subject 
of declamation, declamatory theme; cont .spout- 
ing-piece. -o'tor c -er declaimer, reciter. -otO'» 
rifl a declam'atory. -e're vt declaim, recite, 
cont spout. 

Detlarlatio'n c -er declara'tion. -e're vt de- 
clare, (f. (Sfs. gorlooelfe) publish, make public. 

DctlaSfe'ret a degenerate. 

Detiinla'bel a decli'nable. -atio'n c -er grayn 
declen'sion: attr declination; (røagnetn.) varia- 
tion, declination. -ationScirfel circle of declina- 
tion. -ationdtabel table of declension. -e're vt 
& i decline. 

Detott' n -er decoction. 

DefoHete'ret a fe «Kebringet. 

Defompone're vt decompo'se. 

Delorlatio'n c -er decora'tion; -er the scenery. 
-ationéforanbring change of scenery. -ation3= 
maler ornamental painter. -ationS^lante orna- 
mental plant, ,-ata'r c -er decora'tor, ornament- 
ist. -e're vt dec'orate. 

Defort' c deduction, discount, -e're vt deduct. 

Defo'rnm n proprlety, decorum. 

Defrevite're vi decrep'itate. 

Detre't n -er decree. 

Delup«'r c -er cutter, carver. 

Dettt'Irie c -r decury. -rio'n c -er decu'rion. 

Del c -e (af et Jpelt) part, portion; (af SSog) 
volume; (9lnbel) share; (af en ©onate o. 1.) move- 
ment; en _ some few; en _ beraf part of it; en 
ftor _ (SKoengbe) a great deal; en ^e( _ a good 
deal; en af -ene one or the other, (^oilfenfom« 
l^elft) either; ingen of -ene neither; begge -e both; 
be -e that sort of thiug; ^aoe _ i have a share 
in; tage _ i (tjcere deltoger) take part in, partake 
of, be a party to, share in, (oife Seltagelfe for) 
interest one's self for, sympathize with; jeg for 
min _ personally el. for my part. I; I for one; 
for en _ partly, in part; for en ftor _ in a great 
measure; for ben ftarfte _ for the most part, 
mostly; for ingen _ by no means; blioe en til _ 
fall to one's lot el. share; til -i partly. -ag'tig 
a (i) (belenbe) partaking of, sharing in; (tagenbe 
_ i) concerned in, interested in, a party to, 
accessory to. -ag'tiggøre vt give a part ia. 
-ag'tig^eb c participation, (i gorbr^belfe) com- 
plicity. -bor a divisible. 

Delcre'bere delcred'ere. 

Dele, be'lte, be'lt vt divide, part, (&aoe Del i) 
partake of; (meb el. imellem) share; _ ené fyolelfer 
share one's feelings; _ en SKening concur in an 
opinion; _ af, fe 9lfbele; _ i to lige Dele divide 
into two equal portions, halve, oeom bisect; _ i 
fire lige Dele quarter; -imellem divide el. share 
betweeu; ^an ftal - og imellem he shall decide 
between us; _ ^alot meb go halves with; _ ub 
fe Ubbele; — vr ftg divide, (i ©rene o. 1.) braneh, 
ramlfy. ''Dele n fe Delingålinie. 

Deleglatio'n c, jur delega'tiou. -e're b< del'e- 
gate. -erebc pi del'egates. -eretmebe assembly 
of delegates. 

Delejlig a divisible. -ligbeb c divisibility. 
-moffine dividing-engine, (Urm.) watch-wheel 
cutting-machine. Deler c, bibl: Dommer eller _ 
a judge or a divider. Defejftitie division plate. 
-ftreg fe DelingSlinie. 

Delfi'n c -er (ogf. p. Kanon) dolphin, (^un) 
dolphinet, DelphinM delphis. 

Delflff a Delphian, Delphic. 

De'l^aver c -e sharer. 

Delibererenbe a delib'erative. ®er 90 ®er Setlla't a (fin, fintfølenbe, Bonffelig) del'icate; 
(om ©mogen) delicious, dainly, choice; en _ ©ag 
a delicate subject; bet er mig en _ Sag at I feel 
some delicacy in el. abont -ing. Setilfltere flg 
meb feast on. — 2)elitatc8fc c -r (Sølelfe); delicacy; 
(3{et) delicacy, dalnty. SeIifoteåfe|^anbeI, -^u§ 
Italian ware-house. -^onbler Italian warehouse- 
mau. -øarec Italian-warehouse goods. 

2)ennB c -er division; mil subdivision, platoon; 
$olen§ -, the partitiou of Poland; fptEe ^)aa - go 
halves. 2)etijtg§|ttrttfcl partitive article. -cirfel 
mech pitch circle. -fejl error of division, -fot' 
tetning (deed of) partition. -fører lieutenant. 
-leb divisional member. -linie division, dividing 
line. -lob lot. -tnnabe mode of division. -:|)unlt 
point of division, -regel, -regning rule of divi- 
sion, -ret right of partition. -ftreg fe -linie. 
■tol divisor, -tegn typ break. -tti§ adv in pla- 
toons. 

SetinItJent' c -er criminal, culprit. -fog cri- 
minal case. 

2»cli'rium n delir'ium, P horrors. 

S)eltf! a Delian. 

Se'lé adv in part, partly. 

2)cltaformtg a deltoid. 

®e'ttag|c vi (i) take part et. share (in), partake 
(of), participate (in), -enbe a sympathising, sym- 
pathetic. -clfe c (2;agen ®el i) participation; 
(SJlebfcIelfe) sympathy. -er c -e, -erinbe, -erftc c 
-r sharer, partaker; (f. (gf§. i Sonturrence, SSæbbe^ 
fan^j) entrant. 

2)eltamnflet c deltoid muscle. 

2»e'Itti§ adv in part, partly. 

Sem' pronpera them; (i 2:iltale) you; pron dem 
fe Sen. 

2>emognctifc'rc vt demag'netize. 

Scmalgo'g c -er demagogue. -gogiff a dema- 
gog'ical. 

25cmant' fe Siamant. -ne a, poet diamond. 

2)emar!atio'n§nnie c line of demarka'tion. 

2)emof!e're vt unmask. 

2)entee't fe ®imiti. 

Sentente'rc vt disclaim, disavow. -ti' n: gibe 
en et ~ give one the lie. 

2)emtjcon'nc c -r dem'ijohn. 

^emtmon'be c demi-monde. -borne demi-rep. 

SemiSfio'n c-, inbgibe fin _ give in one's re- 
signation. 

^emotva't c -er dem'ocrat. -i' n --ex democ'- 
racy. -ifl a democTat'ic(al). 

2>emoIe'|re vt demol'ish. -ring c demolit'iou. 

2)emonft|ratio'n c -er demonstra'tion. -ratit) 
a demonstrative, -rc're vt demon'strate. 

2>eraont|c'rc vt dismount. -c'rbattert direct 
battery. -erftub direct fire. -e'ring c dismount- 
ing. -c'rtng§gob§ dismounting gear. 

®emoraUfe'|re vt demor'alize, corrupt. -ring 
c demoraliza'tion, corruption. 

2)cmoft|c'nifJ a Demosthen'ic. 

2)cmo'tiff a demot'ic. 

Sen' pron dem, n bct that; pi be, iiCta those; 

— (abjeltioerneg 6eft. »rtitel: ben, bct, be) the; 

— pron pers ben it (om S^r ofte he el. she), bet 
it, pi be they; + pron rel fe ©om; ben (bet) . . . 
felb it . . . itself; ben fom he et. she that; he el. 
she who; ben TOanb fom the man who; bet fom 
that which; ben Star ! fool that he is; ben og ben 
so and so; F ben gaor itfe (®ran6erg) it's no go; 
F ben oar Bærre l that beats all. 

Sena'r c -er denarius. 

3)enbrtt' c -er den'drite. 

Senjgang adv then, at the time; that tune; 
bet »ar ben gang times alter, you see; conj (ben 
®ang ba) when; _ bet fiænbte at the time of its 
occurence. +-!«n fe SælleSfjøn. 

2)enne pron dem, n tfctte, this: pi biSfc these; im,_ 

II 

lie 
et 

1 (ben, be, fibftnæonte) the latter; ben 6te -S ti 
6th instant (inst); benne ^an§ gejl this fault 
his. 

2)ent|e vt (^anb^er) tambour, stitch. -ning 
tambouring. 

Sentift' c -er dent'ist. 

2)enunci|ant' c -er denuncia'tor, informe^ 
-atio'n c denuncia'tion. 

'^epavtement' n -er depart'ment. 

2)epc'(t)e c -r dispatch; (Selegr.) mes.sage, tele 
gram. 

aJe^jenbe're vi depend (af on). 

2ic|il«ce«ient' n displa'cement. -Scentrunt 
centre of d. (o. fl.). 

2)e<)lo^e'|re vt deploy. -'ring c deploy, deploy- 
ment. 

2)e<jo|ne're vt (t gordaring) depos'it, lodge; 
(bibne) depose; t be matriculated (at the uni- 
versity). -'nenS n deponent, -nent' c -er de- 
pos'itor; (SBibne) depo'nent. -ne'ring c depos'it- 
ing. 

Se^)ort|atio'n c transportation. -e're vt trans- 
port; Blibe -t (ogf.) go over el. aeross the water. 
-e'rtng fe -ation. 

2>e})0'jl|tum n -ta depos'it. -tobani bank of 
deposit. -ta'riuS c depos'itary. t-t§' c fe Strtinm^ 
tiepo't n -er depot. 

Se|)rab 1 atio'n c deprava'tion, deprav'ity. -e'K 
vt deprave. 

2)eVttt|a't n -er allowance (granted to a public 
functionary). -atio'n c -er deputa'tion. -e'ret 
c -rebe dep'uty. -e'rettammcr (French) legislativ^ 
chamber. 

2>er [ce] pron rel who, which, that. 

2)er [æ] adv there; t conj = 33a, §t)or: _ t 
Sanbet in that country; fjoem _? who is there, 
who goes there? _ er ^an there he is; _ er mange 
there are many; _ ftgeS it is said; - fan figeS 
meget much may be said; l^Oo _ whoever; ^Bab - 
what. -ab adv at it. -af adv of it, of this, of 
that, thereof; _ følger thence (it) follows; _ at . . . 
følger iffe from the faet that . . . it does not 
follow. -an' adv ilbe _ badly oflf, in a strait. 
-efter adv (bernceft) after that, aftenvards, subse- 
quently, thereafter; (oBerenSftemmenbe bernteb) 
according to that, accordingly; = efter bette. 
Sloret _ the next el. following year; fort _ shortly 
(afterwards); bet bleB ogfaa - the result was as 
might be expected. 

2)ere§ pron pers pi (abjeft.) their; (a6foIut) 
theirs; (tiltale) (abjeftiBifl) your; (abfotut) yours. 
— pr dem of those: _ 3tntal fom the number of 
those who. 

Se 'r I for conj for it, for that, therefore; on 
that account, for that purpose; bet er - ot this 
is why; (= for bette). -forbi adv past there. -fro 
adv thence, from thence; rejfe _ leave there; 
(= fra bette). -^cn ado thither, there; labe ftoa _ 
leave undecided; jeg arbejber, ftrceber _ at I make 
it the object of my efForts that; forflarebe bet _ 
at explained it to the effect that; foranbrebe fin 
^lan _ at changed his plan in so far that. 
-^ennb adv in that direction. -^enljdrenbe fe 
5Dib-. -Ijenne adv yonder, there. -^oé adv (tæt= 
Beb) by it, hard by; (beSuben) besides, withal. 
-i adv in it, in that, therein. -ib(anbt adv 
among them, including. -igennem adv through 
it; through there. -tmeUem adv amongst el. 
between them. -tntob adv (tmob bet) against it; 
{paa ben anben ©ibe) on the other hånd, on the 
contrary; jeg ^ax intet _ I have no objection. 
-tnb adv in there, therein, into it. -inbe adv 
in there, in that place. -tnbefro adv from 
within there. 

2)eri|t)e're vt derive; -nbe Wibler deriv'atives, J ®er 91 35io counter-irritants. -batio'n c -er deriva'tion. 
-»a'tum n -ta deriv'ative. 
Xermotoloo«' c dermatorogy. 
I>e'r:meb adv with it, witli that, with this; 
therewith; (meb btSJe Crb) so saying, at this; 
i)dat) mener £e _? what do you inean by that; 
_ Bil Ijan intet ubrette he will gain nothing by 
that; _ Bar Sagen afgjort thatsettled thequestlon. 
-neb "dv down there. -nebe adv down el. below 
there. -nebenfor adv below there. -nebenfra 
adv from below there. -nebentil adv there at 
the bottom. -nteft adv next, iu the next plaee, 
then. *-najft{mcl) n mlddling. -om adv al><)ut 
it, about that, on the subject; of that faet; fian 
_ that's his affair. -omtring adv there about. 
•omme adv round there. -op adn up there. 
-oV<)e np there, above there. -ot)eRt>aa up there. 
-Otier adv (oBer til et @teb) over there, across 
there; (oBer bet) of it, for it, etc; ^unbrebe og _ 
■ hundred and upwards; ^Bob ber er - what there 
is more than that. -ottrc «</<; across there, round 
there, over there. -paa adv {x>aa noget) on it, 
on that, thereon; (bernæft) after this, after that, 
then, next; 5Dagen _ the next day; _ foareg to 
that the answer is. 

Setrit c -er (.8ran) <ierrick. 

Jicrfora conj if, in case. 

2)'e'r;fteb§ adv there. -til adv to it, to that, 
to that place; for that purpose; besides; _ tommer 
at moreover, add to this that; naar 58ejret er - 
when the weather is favourable. t-ttlraeb udo 
moreover, -ub adv out there. -ube adv without 
there, out t. -ubefra adv from out there. -ub- 
otier adv over there, across there, farther than 
that; fe -OBer. -unber adv under it, below there; 
less. -tjeb adv by it, thereby; by that meaus; 
nær _ close by, hard by there; lab bet blioe _ 
let it (the matter) rest there; _ er intet at gøre 
it cannot be helped el. remedied; ber er ingen 
ftunft _ that is easy enough; bet gobe _ er the 
beauty of it is. 

SemtfJ) c -er dervish, dervis. 

Xe'TOærcnbe a of the place, there (present). 

Se'§ : Bære _ be on terms of „®e", say „®e" 
(you, not thou) to each other. 

S)e§' n, mm D flat. 

2)e§' [é] fe Sefto. -aarfag adv on that account, 
for that reason. -angaaenbe adv respecting it. 

SeSaooue'Ire vt disavow, repudiate. -ring c 
disavowal. 

Seébe'bre adv so much the better. 

2)eécenbent' c -er descen'dant. 

Xefert ere vi dese'rt. -io'n c dese'rtion. -«'r 
'• -er dese'rter, runaway, (tun ^) straggler. 

^e8'e§ 71, mus D double flat. 

:5e81forinbe« ac/» before that time. -formcbelft 
joc fe -aarfag; _ at for the reason that. -forubett 
adv besides that, moreover, withal, over and 
above. 

SeSQcU'rre adv the rather. 

Iiefigniatio'tt e -er list, specification. -e'ret a 
des'ignated (til for el. to). 

Seéinftce'Itc vt desinfect; deodorize; -nbe røibler 
desinfectants. -ttJig c desinfection. 

Scffrt|iti'ti a descrip'tive. 

;£e§{Itge a such, such like, similar, the like. 
•li'geftc adv likewise. 

Seéman e desman, Mygale moscfiata. 

2)e8mer c civet, musk. -agtig o musky. -boofe 
pouncet-box. -bl^r fe -fat. 

Scémc're adv the more. 

SegmerlgræS fe -urt. -lat civet (zibet, genet) 
cat, Viverre, civetta, & zibetka. -tuglc musk-ball. 
■lugt smell of musk. -^ære musk-pear. -rofe 
musk rose. -rotte musk-rat. Mus pUorides. -urt 
moschatel, Adoxa moschatellina. 2)edmin'bre adv the less; ttle _ never the less, 
notwithstanding that. 

XeSorgonilfe're vt diso'rganize. -fe'ring, -fa- 
tio'u c disorganiza'tion. 
Seåorientere vt put out, confuse. 
DcSoEtjbcre, -riug fe 3lfilte. 
^cfpeft' c disrespect. 

2)cfj)ero't a des'perate; furious. -io'u c despe- 
ra'tion. 

Iicflio't c -et des'pot. -i' n des'potism. -if! 
a dospot'ic(al). -iS'mc c des'potism. 

3)e§fcin fe SieSftn. 

Xeåfe'rt c dessert, -fuiu d. knife. -ffc d. 
spoon. -totterleu d. plate. 

2)csr»«' [fr.] n k c design. 2)eéflnotø'r c -er 
designer. JJcSftu'traob figured wire. 

Z)eftiaa|tio'n c -er destilla'tion. -te'r c -er 
spirit-dealer. 

SefttttCrc vt destil'. -far, -tcbcl still. -!olbe 
alembic, retort. -ot)tt distilling furnace. 

;£cftinoto'r c -er consignee. 

;5efto (følger efter: jo) the; _ 6ebre, mere, minbre. 
Bærre, fe; ®el6ebre ofB. 

2>eftruc're vt destroy. 

SeS'luagtet adv notwithstanding this el. that. 
-ttben adv besides, in addition, -ttierre adv un- 
fortuuately, I am sorry to say, alas! more's the 
pity, p worse luck. 

Det' [F be] fe Sen; (uperfonl. $ron.) it; bet 
regner it rains; ^Borfor bet? whv so? ^Borfor 
gjorbe bu bet (meb Sftertrt)! );)aa. „bet") why did 
you do that? ixtaa „gjorbe") why did you do so? 
bet Bar ^anS Crb such were his worils; Bor bet 
lians fibfte Crb? were those his last words? bet 
Ian jeg ogfaa gøre I can do as much; bet tænfte 
jeg nof I thought as much; og ^Bem Bar iffe bet? 
as (el. and) who has not? bet er (figteube til et 
foregaaenbe perfonl. ©ubjeft el. Cbjeft) he is, she 
is, they are: bet er en flet Sari he is a bad 
fellow, etc; bet er mig it is I; bet er (Bil fige) 
that is; bet er bet, fom jeg Bil Bibe that is what 
I want to knovv; ja bet er bet yes it is. bef er bet 
ogfoa so it is (indeed); ifte bet" jeg Beb not that 
I know of, not to my knowledge; ifte bet jeg 
tror not, I believe; og bet en Same and a lady 
too; græbe, bet maa Bi iffe weep we must not; 
ja jeg Beb Det yes, I know; gør bet! do! bet at 
rejfe (the aet of) travelling; bet, at l^an ^ar rejft 
the faet of his having travelled; fe SSorte, ©ibbe. 

Scta(4e|meRt' n -er detaeh'ment. -'re vt detach. 

%tiaii' c og n -ler detail, particular; fælge i _ 
retail; ^anble en gros & en detail deal whole-sale 
& retail; gaa i _ enter into details el. particulars. 
•tianbcl retail tråde. -Qanbler retailer. -lunb' 
ftob knowledge of (all) details. JtetaiUc're vt 
detai'l, partieularize. 2)CtoiIIc'ret a miuute, ex- 
plieit. ttetaiUift' c -er -^anbler. 3)etailo|imaa- 
ling a minute survey. 

Sietentio'n fe SBaretægt. 

2)ctermin|c'ret a deter'mined. -iS'me c deter'- 
minism. 

Scto|tie're vi det'onate; mus go out of tune. 
-nc'rtng, -natto'n c detonation. 

Detrouifc'Irc vi dethro'ne. -ring c dethrone- 
ment. 

Sctte pron dem n this. 

2)ebtatio'tt c -er devia'tion. 2)etitation§|fIitie, 
•rofe deviation card. UetJie're vi de'viate. 

2)e»)t§ c -er ^ davit. 

^ct)i fe c -r device, posy. 

Iieuo'nifl a Devonian. 

2)ct)otio'n c devo'tion. 

Iiejtrt'n c dex'trine. 

Diaba'g c di'abase. 

Stabe'm n -er diadem. ^ia 92 ®tm !&iagnø'fc c diagnosis; ftiHe en S^gbomS - 
diagnost'icate a disease. 

S)tagonai a & c -er diag'onal; efter -en diagon- 
ally. -baanb ^1, diagonal braoe (o. fl.). •6^9flet 
a diagonally Imilt. -reb J^ balance reef. -f^jantcr 
diagonal timbers. -ftog, -ftiOer, -ftvcelicr (Smp.) 
diagonal stay. 

'Sixanvam' n -mer di'agram. 

Stafo'n c -er dea'con. -o't n -er dea'conry. 
•iS'fe c -r dea'coness, -iSfeanftatt -iSfcftiftcl'fc 
deaconess(es') institution. 

Siolrit'if! a dia(Titic(al). 

Stalclt' c -er di'aleet. -fotfter dialectol'oger. 

2)inlel|til' c dialee'tics pi. -'tt!er c -e dialect- 
ic'ian. -tifl a dialectical. 

25io(o'n c -er dialogue. 

2)toIt)'fe c dial'ysis. 

2)iamant' n -er di'amond. -agtig a diamond 
-llke. -fiorb diamond powder. -brtjUU^ diamond 
wedding. -fugt spotted manakin. Pardalotus 
punctatus. -glaSffærer pencil diamond. -grube 
diamond mine. -^aarb a hard as diamond. 
-^olSbaanb d. necklace (o. fl.). -^olbig a con- 
taining diamonds. -tnob d. knot. -naol d. pin; 
(Seleg.) d. needle. -ring d. ring. -ff rift diamond. 
-flange fe airguS^. -ftiber diamond-cutter. -flib> 
ning grinding of diamonds. -fmijtle set of dia- 
monds. -f^at adamantine spar. -ftab diamond 
powder el. dust. 

Siome'Iter c -e diam'eter. -trn'I a diamet'- 
rical; -t moDfot diametrically opposed to. -tra'I- 
^ilo« i longitudinal midship section. -tri^ a 
diam'etral, diamet'ric(al). 

£iana|9tbe diana monkey, spotted m., Cerco- 
pithemm Diana, -træ tree of Diana. 

2)iarré c diarrhoea. 

Stafto'fe c di'astase. 

2>iafU)ic c di'astyle. 

2)tatomé c -r di'atom. 

2)iato'ntff c diaton'ic. 

Iiiatri'bc c di'atribo. 

Diblc vt dibble. -mafline dibbling machine. 

2)tb adv thither, there; I^ib og _ to and fro. 

2>tbo!|tif' c didac'tics. -'tifl a didactic(al). 

I)i'bi^en adv thither. -^ørenbe a relative el. 
appertainlng thereto. -iub adv in there. -tontft 
c arrival (there). -o<) adv up there. 

%xt c (mother's) milk; giue _ suckle, give suck. 
Sic vt suck. -brober foster-brother. -gitienbe 
a suck-giving. -gitining c suckling, givlng suck. 
•lalM sucking-calf. 

2)ic§ fe bittes. 

2)icf«fter c foster sister. 

Siffercn'ce c -r difference, mere balance. -for= 
retninger t>l speculation for account. 

SiffcrenI' e -er diff'erence. -termometer 
diflerential thermometer. 

Siffcrctttia'I n -er differen'tial. ^lfferential= 
differential, f. (£f8. -mefattiSme differential gear; 
-regning d. calculus, etc. 

Differentiel re vt differen'tiate. -ring c diffe- 
rentia'tion. ^iffere're vt diff'er. 

2)ifterit|iS c diphthe'ria. -if! a diphther'ic, 
diphtherit'ic. 

2)iftong' c -er fe Stjel^b. 

Dig pron, accus af bu, (fiøitibelig S^ole, i 
^Stbelen, af S^bætere og prov) thee; (altn.) you; 
refi yourself, f. (SIS. Oaff big! wash yourself. 

Dige n -r t (opfaftet S8oIb) dike, dam, amr 
levee; *ditch. tDtge vi dike, raise a dike. -oab» 
ning breach in a dike. -aniceg construction of 
dlkes. -brub sea-breach. -bt^gning ie -anlæg. 
-freb dike-laws. -graoer dike-digger. -greoe 
dyke-grave. -graft ditch. -iufpettar super- 
intendent of dikes. -fam top of a dike. 

Diget c -gier crucible, meiiing-pot; typ plateu. Digeløb c dikelaws. 

Diget|obn crucible-fumace. -))røtie assay of 
metals -fmettning melting in a crucible. -tang 
c.-tongs. 

Digeo<)ft)n n superintendance of dikes. 

*Dtger a thick, big. -bøben the black-death, 

Digere'rc vt digest. 

Digel ff at dike-tax. -flufe dike-sluice, dik 
-drain. -fmutte chat, Saxicola. 

Dtgeft' lerne the digests. -or c digest'er 

Digcjfoatedike-swallow, Hirundo riparia. -f^n 
survey of dikes. -oei dike-path. -ocefen dike 
-establishment, matters relative to dikes. 

Dignito'r, Dignitæ'r c -er dig'nitary. 

DigreSfto'n c -er digress'ion. 

Digt adv ^ close, chock. 

Digt n -e poem; (Dpbigtelfe) fiction, -art spM 
cies of poetry. 

Digte vt (tætte) chinse. 

Digte vt (opbigte) invent, romance; (ftribe ^Poeft) 
make poetry el. verses, compose verse. -funft 
(art of) poetry. Digten c: ol ^an§ _ og Iragten 
gaar nb pao his every thought runs upon. 

Digter c -e poet. -aanb poetical genius, -aarc 
poetie vein. -enne poetical talent el. turn. -fag 
department of poetry. -f jætb Parnassus. -ftugt 
poetie flight. -frifteb poetie license. -gabe fe 
-eSne. -gub god of poetry. -^aanbbocrtet the 
poet's craft. -^etb success as a poet. -ilb poetie 
fire. Digterin'be c -r poetess. Digtcrinbfftjbetfe 
poetical inspiration. Digteriff a poetical. Digter|= 
tolb poetical vocation. -Iraft poetical power. 
-tranS poetie wreath, the bays. -liti poet's life, 
life poetie. -minbe fe -ri), -natur poetical na- 
ture, -nabn fe -r^. otbing venerable poet. 
-roé. -r^, -rligte poetical farne el. renown. -ruS 
poetical trance, -fong poetie song. -fan^ taste 
for poetry. -ffæl poet's soul. -fnilte poetie 
genius, -fprog poetical language, -taltnt poetie 
talent. -bi§ : poo - after the manner of poets. 
-Oærf poem, poetical el. imaginative work 

Digt|ning c -er poetical composition, poetry] 
-famling collection of poems. 

Ditte vi (om Ur) tick. 

Ditfeba'rer pi F antics, capers; gøre _ (D 
oeje) mince the matter. 

Diftebiftebit! ketcher! ketcher! 

Ditten c ticking. 

DitotQiebo'ner pi dicotyle'dons. 

Dillta'men n dlctation. -ta't n -er dictation; 
ftriee efter ~ write to el. from d. -tato'riff a 
dictatorial. -ta'tftit writing to dictation. -tatu'r 
c dicta'ture, dictatorship. -te'rc vt dic'tate; _ en 
en 33jøbe impose a flne on. -te'rcn c dictation. 
-tio'n c dic'tion. -tionæ'r c -er dictionary. 

Dilb c dill, Anethum graveolen«; hibl anise; 
* fe ®iEe. 

Dilem'ma n -er dilemma. 

Dilettant' c -er amateur, dilettante. -fore= 
killing private theatricals. -moeSfig a amateurish, 
dilettantish. 

Diligen'cc c -er dil'igence, (stage-)coach. -furer 
guard. -^eft stager, -tontor coach-office. -fro 
coaching inn. -tuft stage-coachman, 

*DiKe c sowthistle, Sonchus. 

*DiIt n slow trot. -c vi toddle, dangle 

DiIttbia'I= dilu'vial. 

Dimenfio'Iner pi dimensions, proportions; ^ 
(af dømmer el. 3ærn) scantlings. -nStabel scale 
of scantlings. 

Dimin'tttio n -er & a diminutive, -enbelfc 
d. termination. 

DimiSpræbiten c probational sermon. 

Dtm'iti n dimity. 

Dimitte'Ire vt (i Slim.) dismiss; (tit en et§amen) 
send up for an examination; (til UniD.) certificate II I 

I 

il tic 
ts. 

ryyi 

\ 1 

e _ 

I I ®im 93 55id for the uuiversity. -nb' c -er candidate for the 
universily. 

Simling c -et treenail, trennel; cotter. 

Ximmeluge c Holy Week, Passion Week. 

Siinorf a dimo'rphous. 

Sin i'ron pogK, n J)tt', ji^ btite (^øjtibeltg %oXt 
og i !i3i6eleii : (abiettitjift) thy, (abfolut) thine; (bgl. 
Sale) : (abjft.) your, (abfol.) yours; _ 9Jar you 
fool, fool that you are; bu er -e t^oe aiar you 
are twenty years (if a day); bu og -e you and 
your family. 

Stngelbangel n (dangling) gewgaws, bobs. 

2)ingeting u dingdong. 

Siingtc vt dangle, bob, s^ving to and fro, (i 
®Qlgen) swing, -n c dangling etc. -^let rickety 
fellow. 

SinøO c dingo, Canis dingo. 

-i-!£infel <■ spelt. 

Sio'geneStrablbc c hermit-crab, Cænobita Bio- 
genes. 

Sio^j ter n sight( vane), diopter. -lineal alidad 
rule. £iio^trift a dioptric. 

Siortt' c di'orite. 

Siioétu'rerne the Dios'curi. 

Xxpiom n -er diploma. -abel patent nobility. 
-o't c -er diplo'matist. -atartum n -ier coUec- 
tion of documents. -ttti' c diplo'macy; n di- 
plo'macy. -atiV c diplomacy; (*JSaIæogr.) diplo- 
mat'ics. -o'tiff a diplomat'ic(al); et _ gif a stroke 
of policy. 

2)H)^eléoIie c Dippelli-oil. 

!5iipfomani' c dipsoma'nia. 

2)i))tam c dittany, Dictamnus. 

2)iref'jte a direct; adv d., directly. -tlo'n c 
-er (Retning) direc tion; (SBeft^relie) board of di- 
rector.s, governing body, committee. -to'tiet 
the Directory, -tri'ce c -r directress, directrix. 
-t«'t c -er direc'tor, manager, ^irige're vt con- 
duct. Sirigent' c -er (i 9Ilin.) direc'tor, (af SKøbe) 
chairman, mus conductor, band-master. 

^ir'il, ^irl c -er picklock; ^L fe Sombtrf. 
£itle vt (en 2aaS) pick; ^ (en SBom) top. -fri a 
not to be picked, thief-proof. 

^trre vi quiver, vibrate; -nbe £æber quivering 
lips; ©trængen -r the string vibrates. -n c quiver- 
ing, vibration. 

ii§' ?j, mus D sharp. 

2)ié fe ®e'«. 

!£i8 c -er myth goddess. 

Diå c haze. -bante fog-bank. -t-b(aa a hazy 
blue. 

2)ifcH>'let c -pie pupil, scholar, disci'ple. -H'n 
c -er (2ugt) dis'cipline; (5<ig) branch of knowl- 
edge. -Hnar (el. nær)fotfeelfe breach of dis- 
cipline. -lino'tftr«f discretionary punishment. 
-Itne're vt disc'ipliue. -Hnc'ring c discipline. 

2)ifct, 2»tftg a hazy. -^eb c haziness. 

Iiiél)armo!nc'te «t be discordant. -ni' c -er 
discord, dishar'mony. -'niff a discordant. 

Siåljonorc're vt (*^ef§el) dishon'our. 

Xiéiå n, mus D double sharp. 

^iéjunttiu a di.sjunc'tive. 

J)ift c -e (SaEerfen) small plate; (RallO paten; 
(i SButif) counter; ftitleS fra Sug og _ be separated 
from bed and board. 

2)iéfant' c -er treble, soprano. -nøgle soprano 
clef -ftemme canto. 

liWtt vt _ op dish el. serve up. 

2)iftcibronning P, shop-woman. -Mo<) flap 
(of a counter). -manb, -fpringer counter-jumper. 

2)tétonita'beI a discount'able. -te're vt dis- 
count, -te'ring c discounting. 

Siefontinuc'tlig a math discontin'uous. 

2)i8fon'to c -er dis'count. -bant bank of dis- 
count, -fob rate of discount, -forretninger dis- 
counts, discounting. -todfe Office of discount. -laon loan on discount, '^t&lotitt't c -er di.s- 
coun'ter, money-lender. 

Diétob'ermaffine c discover-eugine. 

Siétrc't a discreet; -e Størrelfer discrete quan- 
tities. -lo'n c discret'ion, (2:atil^eb) reticence. 
-ionæ'r a discret'ional, discret'iouary. 

Tiiétulpe've vt discul'pate. 

!£i§tttr|re're <;» discourse. -8' c -er discour'se, 
conversation. 

2)i§ftt|8rto'« c -er discuss'ion. -Sfionåfelffob 
debating society. -te're vt discuss'. 

Sifloægt c shop-balance. 

^i&pa'åic c -er statement of average. -^atin 
port of adjustment. Xii\)aå)e't c er average 
stater, average adjuster. 

SiSpenlfatio'n c -er dispensa'tion. -fc'tc vt 
exempt, grant dispensation. 

Si§))o|ne're vi dispo'se (ooer of), — vt dispose 
(til to); flet -t in bad humour. -nent' c -er 
(acting) manager, -ni'bel a available. -fitio'n 
c -er disposition; outline, skeleton; (9Jaabig^.) 
disposal; til Serel _ at your disposal; mil ttl _ 
unattached. 

£i3))ttt' c -er dispu'te, argument, -o'tor c -er 
dis'putant. -a't^ c -er disputa'tion; (Slf^anbl.) 
dissertation, aet, thesis. -e're vi dispute, reason, 
argue (the point), moot; ^olber af at _ is fond of 
argument. 

XiSfe pron dem, pi af ®enne, these; cont - 
meget fromme goll your very pious people. 

*Si8fe c -r swing; _ vi swing. 

Xi8fel|e're vt dissect. -tio'n c dissec'tion. 
-tionSbcftil case of dissecting instruments. -tionS= 
InitJ scalpel. -tionSftue dissecting room. -'tor 
c dissector. 

2ii§fen§' c difference of opinion. SiSfen'ter 
c -e dissenter, non-conformist; f chapel-goer ij^ 
chapel-folk. 

SiSfonanS' c -er dis'sonance, discord. 

2)iftan'ce c -r dist'ance; fturS og - cour.se and 
distance, -frogt rateable freight, distance-freight. 
-tttaater distance-meter, -mærle bench-mark. 
-obfertiation astr (»eb ©ol) sun lunar; (oeb Stjerne) 
star lunar, -^enge fe 9J}ile=. 2)iftance're vt 
dist'ance. 2)iftanceribt ride against time. 

^liftiton n -fa distich. 

2>iftin|gt)e'te vt distin guish. -goe'ret a dis- 
tinguLshed. -It' a distinct. -Itio'n c -er distinC- 
tion; mark of distinction. -ItionSflag dlstinguish- 
ing-pendant. 

SiStrja^e're vt distract, draw away, disturb. 
-fti't [fr.] a absent. -altio'n c absence of mind, 
ab.sent-mindedness . 

2)iftrilt' n -er dis'trict. SiftrittSl^^forfamling 
meeting of electors. -beft cavalry hor.se. -læge 
district-physician . 

£)it' fe 2)in. 

Sit' og Sat one thing and the other, sundries, 
odds and ends, odd snatches. 

Sittttarflen n Ditmarsh, the Ditmarshes. 

Sit'o ditto, the same. 

Sitte vt say «you» to; -i say you to each 
other. 

Sitqratn'jbe c -r dith'yramb, dithyram'bic. 
-biff a dithyrambic. 

Sioa'n c -er divan'; — n -et the Divan, -borb 
sofatable. 

Siuergle're vi diver'ge. -enS' c diver'geuce. 

Sioer'fe a sundry. -tjanbcl general shop, amr 
variety store. -t)anblet sundryman. 

SioertiSfement' n er diver'tisement. 

Sitiijbenb' c -er div'idend. -ben'be c -r div- 
idend, -be're vt divide; - 16 meb 2 (_ 2 i 16) 
divide 16 by 2; a -t meb b, a by 1), -'8 c, tvp 
hyphen. -fio'n c -er dlvis'iou. -fio'nSt^ef j, 
commander of a division. -fionSgencral divi- ®ty 94 ®om sionai general. -Pon8ftt)!fe sum in division. 
-PonStcgn sign of division, -'for c -er divisor; 
t]/p visorium. 

*2)iECl [e 5E:ængfel. 

2)tæ'refi8 c diær'esis, dier'esis. 

2)iæ't c di'et; regimen; ftreng - low, strict diet 
el. regimen; l)oIbe _ be under diet, diet, (ftreng) 
be on low diet; -er pi siibsistence money, allow- 
ance. -e'tift a dietet'ic(al). -fejl mistalie in 
one's diet. 

Siottte c -r junk. 

SjærtJ a bold; 7i>in compact. -elig adv boldly. 
•Iftt c boldness. -talenbe a free-spoken. 

Sjaticl c, -'Ole dev'il, fiend; en -§ Sari a devil 
of a fellow; -8 Sift diabolical art el. cunning. 
-in'be c -r she-devil. -8 hib devil's bit, Scabioaa 
sucoisa. -ff a dev'ilish, diabolical; ben -e §unb 
(SSog) tlie Dog Fiend. -ffab {e -§ tej. -8 Her ^ 
timber-dog.s. -8 ^lanfer J, .shifting-boards. -å 
taj n devilry; infernal stufF, abomination. -unQe 
c devil's imp. — 2)jæ»le|Beft)ærnelfe c exorcism. 
•Befttærgcr exorcist. -bcfættetfe demoniacal 
possession. -{ilænbt a P devilish, deuced; con- 
founded. -bljrfclfe devil-worship. -tnoner exor- 
cist. -»10111110 exorcism. -taaen Satanstoe. 
-troen the belief in the Devil. -unge fe SjiæbelS«. 
-Bi8: Xio^a - diabolicallv. 

2)obbe c -r {)?aa giftefnøre) float. 

2)ob6e( c game of hazard, gaming, gambling. 

^obbeft a double, twofold, +dual; _ ©pil double 
-dealing; _ iBogl^oIberi book-keeping by double 
entry; -e 2eb rickets; — adc double, doubly; 
twice; fe - see double; _ faa mange twice as 
many, double the number; _ foa meget twice as 
much, as much again. -aarc paddle. -SB double 
flat. -betfafin common snipe, Scolopax Gallinaoo; 
*solitary snipe, S. mnjor. -biUet return ticket. 
-btit double plato. -bopftab ligature. -bonbe 
doubled pawn. -brljbning double refraction. 
-bæger dice-box. -bæftet gregot double-banker. 
-bør folding-door. -finnet « ^ bipinnate. -flint 
double-barrelled gun. -flijnbrc double, -fabbebe, 
-febber p/ amphipods. -greb double stop. -gæn= 
ger alter ego, double, fetch. -loge double chin. 
-fttt!fe double pick. -^arfiet <t twice screened. 
SobbettJjcb c doubleness, (fun fig) duplicity. 
2)obbeIt|l)cUing i, midshipman's bend. -^jttl= 
gang duplex escapement. -^øul double plane. 
-jærn double iron. -liffert binocular, binocle, 
(minbre) opera-glass. -tno^)(per) double buttons, 
sleeve-links. -Ina^^et a double-breasted. -tnube 
double knot. -tontroUctt the Dual Control. 
-trone doul)le crown. -trunt a of double curva- 
ture. -Ir^bS mus double sharp. -ftiartet double 
quartet. -(orgnet folders. -I^b fe Sbeltjb. -tab 
fe -flint, -laber amphisbæna. -tabet a double 
-barrelled. -mutter doubleheaded maul. -ntant= 
fobbimetallism. -^junttma« double-point, -rebet 
n double-reefed. -fait double-salt. -ftbig a two 
-sided, bilateral, -ftoet a 53um)3e double-piston 
pump. -flog musturn. -f))at (Iceland) calcareous 
spar. -fblint ^t■ spring forelock. -fvor double 
track. -fteg (af fjaar) haunch. -fting d. stitch. 
-ftjerne double star. -ftrccuget a (j^mxo) bichord. 
-f^n diplopy. -fæbc two seats back to back. 
-taft persian. -triHc double shake. *-troft missel 
-bird. Turdus viscivoru8. -t^big « equivocal 
-t\ipe logotype. -tiirteube a doubleacting. -et 
strong beer. -arn her double-eagle. 

Soble vi gamble, game. Sobter c -e gambler, 
gamester. 

Soc|cnt' c -er teacher, tutor (at a university). 
-c're vt lecture on, teaeh; — vi lay down the 
law. 

Sobber c gold of pleasure. Camelina. 

Sobetae'brr n dodecahedron. 2)ot)tntop n caput mortuum. 

SobSljoUcb n i bowsprit cap, (af Særn) crance. 

Dog [aa] conj however, yet, still; though (f 
og alttb fibft i Sætningen) bet er _ farligt it's 
daugerous, though; lut - ben Ser do .shut that 
door; bu ^ar _ faaet S8reoet? you have received 
the letter, I hope? og _ (and) yet; nej _? you 
don't say .so? 'i)mt er bet _? what can it iie? 
fe _ ! only look ! bet er - for golt it really is too 
bad; bet ffal jo _ engang goreS after all, it must 
be done sooner or later; ^oor er ^un ~ i!fe tjnbii 
how lovely she is, to be sure; _ aUigebel for al 
that. 

2)oge c -r doge. -b(srbigf)eb c dogeate, dogati 

2)ogge c -r mastiff. 

2)oggerftfter(-fartai) dogger(-boat). 

2)oglæb c dewlap. 

2)ogma|tlt' c dogmat'ics. -'ttter c -e teachef 
of doctrinal theology. -tife're vi dogmatize. 
-'tift a dogmat'ic(al). Sogme n -r dogma. 

2iot', Iiotfe c -fer ^ dock; tør _ dry-dock, 
graving-dock; oaab _ wet dock; ©tibet trænger 
til ot !omme i _ the ship requires docking; gaa 
i _ dock, go into dock; tage ub af -fen undock. 
-afgifter d. dues. -anlæg dock-works (o. fl.). 
Iiottc vt dock. 

Slotte c -r (i Srejeftol) puppet, poppet, mandrel. 
-brcjeftol mandrel-lathe. 

2)ot|ning c J, docking. -pæl bollard. -fættc 
fe ®offe vt. 

2)ottor c -er doctor; _ i 2;eologien doctor of 
theology; 6Itoe _ become a doctor. Sottoranb' 
c -er candidate for the doctor's degree. ^ottor|= 
Otteft doctor's certiflcate. -btt)lom doctor's di- 
ploma. -bif^utatS thesis for a doctor's degree. 
2>ottore're vi doctor. 2)ottor|ftft surgeon-fish, 
Aeanthurus. -grob doctor's degree, doctorate. 
-^at doctor's cap el. hat. +2)ottDrtn'be c -r 
doctor's wife. 2)ottor|niine doctorial air. -Jjro« 
motion graduation (of a doctor el. doclors). 
■uogn doctor's brougham, joc pill box. -titerbig' 
^eb doctorate. 

Iiottri'n c -er doc'trine. -«'r a doctrinaire, 
viewy; c doctrinarian. 

2>otnment' n er doc'ument, deed, paper, in- 
strument. -bebi§ documentary evidence. ^oIn= 
mentc'rc vt substantiate, verify; ~ fig prove 
one's self, prove one's identity. Siotnmentering 
c suiistantiation. Dotumentfalft n forgery ( " 
documents). 

Sofoægtcr 4f dock-gate man. 

*£olborb n gunwale, planksheer. 

Iiolft'n c -er (gift) dol'phin, Coryphæna; 
dolphin buoy; dolphin striker. 

J)olt)uå n mad-house. "» 

t;5oll)ærbct o prou case-hardened. 

25olid)Ocefa'liP a dolichoceph'alous. 

Solt c -e dagger, poulard. — ^otte| Hinge 
dagger-blade. -ftit, -ftab stab with a dagger. 
Dolt^ole sword-tail, Limulus. 

DoUor c -g dollar, -fugl dollar bird, Austra- 
lian roller, Eurystomus pacificun. 

2)olman c -er dollman, doliman. 

25olomit' c dol'omite. 

2)om' c -me sentence; judgment, doom; (JSen= 
belfe) award, decision; (TOening) opinion; philon 
proposition, judgment; faa fin _ receive sentence; 
fælbe, affige ~ pronounee, pass sentence; fibbe til 
-8 sit in judgmeut; i bQre -me at an exorbitantj 
rate, at extortionate priees; X>^Oi -menS S)ag in 
the day of judgment; æber og brttfer fig feto til 
eateth and drinketh damnation to himself. 

*2)ombjælber [6] fe ®umbjælber. 

;£om|bog record ofjudgments. -breb fe SJomSalt.] 

®oracfttt' c -fer domest'ic, servant, domesti ' 
servant. ve 
rtg ®om 95 ^ro Somifccltie vt condemn, convict; ben -bte the 
condemned party, the convict. •fælbelfe, -fælb= 
tttng c condemnatlon, conviction. -fer a com- 
petent to pass sentence. -^akier c -e obtainer 
of judgment. 

Somficrre canon. •Vicrbig^eb cauonlcate. 

^omtiué n judgment hall, court-house. 

Somici I /t dom'icile, address. -ie'rc vt, mere 
make payable (at); -t SSeKel addressed bill. 

Sominjant' c -er dominant, -ontatlorti dom- 
inant chord. -antfe^jtimcattorb dominant chord 
of the seventh. -anttretlitng dominant triad. 
-e're vt domineer, lord it over, buUy; mil com- 
mand. -eten c domineerlng. -etenbe a com- 
mandiug. 

Sominifa'nev c -e Domin'ican, D. friar. -finte 
American cardinal, Fringilla dominicana. -nonne 
D. nun (0. fl.). 2)omt'nifu8 Dom'inic. 

2)omino c -er dom'ino; (©pil) dominos. -Iitit 
domino. 

2)ont;Ia))iteI chapter. -tltfe cathedral. 

Somtor n cathedral choir. 

Sommcba;} c the day of judgment, fdoomsday. 
Sommeboggjarbejbe endless work. -f(og stun- 
ning blow, stunner. -ticjr judgment weather. 

Sommer c -e judge; (i SSæbbeftrib) adjudicator; 
(i Sricfet o. I.) umpire; -en el. -ne (ntobf. gnr^en) 
the Bench; -ne§ iDog the Book of Judges. -eb 
judicial oath. -embebe oflice ofa judge. -^oerb 
judicature. -falb vocation of a judge. -magt 
judicial power, -mine judicial air. -^(abå 
judges' box. -^ligt duty as a judge. -<)æt win- 
nlng-post, betling-post. -retttg^eb fe 33om8ret. 
•^anben the Bench. -foterb sword of a judge. 
-fæbe judgment seat. 

2ompn<) [6] c -per buUflnch, Fyrrhula. 

bompenge pi judge's fees. 

SJomprooft c dean. 

tSomring c judgment-ring. 

ioméott c copy of a sentence. 

-fSiomfal c court-room. 

Somjftutntng conclusion of a sentence. -fteb 
place wliere a court is held. -fiol tribunal; bibl 
judgment- seat. 

Somcc'ne c -r (public) domain, crown-land. 

t2)ona't c accidence. 

jjonotio'n c er dona'tion. 

S>onau c the Danube. -fqrftenbømmerne the 
Danubian principali ties. 

Sone c -r snare, gin. -fangft snaring (of birds). 
-^i line el. series of snares. 

♦Soning c implements, tools. 

Sonfeqlmaftine donkey engine. -^nm^ie don- 
key. 

So'ntraft c -et jack-screw; (TOatroSubtt.) jack 
-in-the-box. SonfrnftSfariffj dumb-craft. 

tSonnemorå fe 3)unt)ammer. 

tSonncr, Sonncrt^ c p brick in one's hat. 

Sonncrd adv f : tale _ til en blow one up. 

Sonquijotiff a quixot'ic. 

Sonft a: be -e ftofaltet the Don Cossacks. 

Sont c task, business, work; polfe fin _ mind 
one's business. 

So^t, -fto, fe ®up, æupffo. 

"Sor fe ®orn. -e vt punch; _ op put a fid into". 

Sora'be c -r dorado, Coryphæna hippurus. 

Sorg c troUing line. -e vi troU. 

Sori er c Dorian. -ft a Dor'ic, Do'rian. 

Sorié c sea-lemon, doris. 

♦Sorme vi doze. 

Som [6] c punch. 

Sovff a indolent, slugglsh, slothful, dull, 
torpid. Sorftie vt & i idle. .^eb c indolence, 
duUness, etc. 

Sortlje Dorothy. 

Sofiå c -fer dose. Soémcr c -e dunce, dolt. -agtig a stupid. 
-agttgf)eb c dullness, stupidity. -^ooeb, -pante 
booby, noodle, blockhead. -febbet p reminder. 

Soåfe'ring c -er sloping. 

*So't c sport death, death halloo; tn<erj mort! 

*Sot' c -ter tuft, handful; dough-face, fellow 
without backbone. 

SotJKtto'n c er endowment. -e're vt endow. 

So'tfu^j c dram in celebration of the death. 

Sou6|le (SB^ift) double game. -lé' c double. 
-le're vt & i double; theat under-study; ^1, _ 
gjenben double upon the enemy. -let' c -ter 
duplicate; (Selfe) double-barrelled gun. -lo'n c 
-'er doubloon. 

Sonce a soft, gentle. 

Souceu'r c -er (©oBe) gratuity; (SSeljønning) 
reward. 

Sooen [aa] a lazy, idle, slothful, slnggish; 
(^1 0. b.) flat, Ståle, vapid. -abe loris, IStenope. 
-bljr Sloth, Bradvvus. -fngl jacamar, Galhula. 
-l)eb c flatness etc. -tvop, -larå p lazy dog, 
sluggard. Sooenffob c sloth, laziness. Sobne 
vi (bribe) idle, loll, lounge; (bliue boben) become 
flat el. Ståle; *(om Slrm el. S3en) be asleep. 

*Sot)ning c -er meeting of neighbours, to get 
some job done in a hurry, {amr) bee. 

SottloS n dowlas. 

Soj^ooeb ^ fe SDobS^obeb. 

Sroobe c -r drop; en _ i ^abet a drop in the 
bucket. tSraabe vt drop. -falb dropping, drip- 
ping, trickling, drip. -flafte vial. -flQbenbe a 
liquid. -formet, -formig a droplike. -flettet a 
guttate. -ffittelfe form el. shape of drops, -tot: 
i - in drops, drop by drop. -tilftanb liquidity. 
■tæMer dropping-tube el. -glass. -ni§ adv fe -tal. 

-i-Sraob|faIb fe !£raabe-. -fri a free from drip 
el. dropping. -lar vessel for receiving drops. 
-renbe fe Sagrenbe. -r«r spout. -tog coping. 

Srab M, pi =, manslaughter, homicide. 

Srabant' c -er halberdier, yeoman of the 
guard; cont myrmidon; a»tr satellite. 

SrabcUg a doughty, tremendous, p woundy. 

Sra'bétbeberp^ fine for manslaughter. -manb 
homicide, manslayer. -fag suit for manslaughter. 
-fteb place of a homicide. 

Srag n, pi =, (Sræl) pull, tug; (af 9Jet) draught, 
haul; (Slag) blow, stroke; (af (jigar) whiff, pufF; 
(i Sbjøntn.) stroke; ^1, slatch (of wind); back 
-sweep, surf; (©taft af 2e) handle; * fe Srcet; 
*()paa ftøretøj) shafts; t isthmus, portage; tømme 
i eet ~ drink at a draught. -baanb ,1, axle-tree 
hoop. 

Srage^ brog, braget vt draw, pull, drag; t = 
Sapetfere; — vi go, pass, march, move; en -n 
©abet a drawn sword; _ et ©u! draw el. fetch a 
sigh; _ ®arnet draw the net; SJierne _ |)onmng 
the bees draw el. extract honey; _ en ©lutning 
draw a conclusion; _ 9lanbe draw one's breath; 
-af, fe Slfbrage, _ gorbel af derive advantage 
from; _ a f(© t e b) set out; » 6 o r t go away, leave; 
vt fe SBortbrage; _ efter follow; ~ nt efter fig 
draw st on, lead to st; fe Dmfotg; - fra deduct; 
- fra ^inanben draw asunder; fe gfr em brage; _ 
f)en til go to, leave for; _ i 2;Dibl call in que- 
stion; _ i gelten take the field; _ igennem pass 
through, traverse; _ inb i enter; vt fe ^nbbrage; 
_ ober blow over; vt cross; + (élæber) paa put 
on; _ fig en umtfe paa ^alfen bring mischief on 
one's own head; *_ Senbfel paa recognize; ~ til 
Kcgnffab call to acccount; - til fig attrået; _ t i 1= 
bage retire, retreat; _ ub march out, sally forth; 
vt fe Zixtte ^en: - en ^emmelig^eb ub af en draw 
el. worm a secret from; — brageS dep fight, 
quarrel; _ meb be afflicted with; _ meb Søben 
be in the last agonies. 

Srage c -r (S^r) dragon; = -pib; (Segetøj) kite; 35ra 96 2)ri 


(3lebn.) kite, life-kite; fItjDenbe _ (Suftfon) boils; 
fætte -r op fly kites -ogtifl a dragonish. -6tob 
dragon's blood. -6Iob§træ dragon-tree Dracæna 
draco. -btfnte tarragon, dragon's wort, Artemisia 
dracunculus . -buKe propitlous fairy. -fifl dragon 
-fish, Pegasus draco. -^OUeb (ogf. plante, Draco- 
cephalum, og Qifl, Scorpæna draco) dragon's head. 

Sr og I Cif C c bias, bent, leaning. -cnbe a attrac- 
tive, irresistible. 

Scager c -e porter; arch traverse-beam, summer. 
-oag yoke. -Ian, -<)cnge porterage. -fetc porter's 
braces. -ftanQ porter's pole. 

3)rage|fti6 ship of war wlth a dragon's head 
on the stem. -f(t)ngninger worm-ornaments. 
-fæb ?e -tænber. 

t2)ragct a (om Soæg) broad-striped el. streaked. 

2)roge| tænber dragon's teeth. -urt fe -6t)itte. 

Sra'gl^jut water-wheel. -lifte chest of drawers. 
•IttUbc runnlng knot. *-tænre handcart. '-not 
fe -oob. 

2iri»go'n c -er dragoon; fe ©Sbragon. -nobc c 
-r dragonnade. -officer officer in the dragoons. 

Sra'glrem rldge-band. *-fu; -fug surf (on a 
flat shore), sucking motion of the waves. 

2)rogt c -er (SSQrbe) load, burden; (Klæbning) 
dress, garb, costume, (l^el) sult of clothes; en _ 
5|8rt)gl a sound thrashing; -er (paa $ob) heel(s). 

Sra'gtift fe 5plot)ttft. 

Sirngtmalcr c costume-palnter. 

Sra'gtotJ n rope for hauling el. hoisting. 

2)ragtbi§ adv in loads, by the load. 

Sra'gtej n hamess. 

Dragu'n fe (SSbragon. 

t2)ro'gt)0b n drag-net, sweep-net. 

2)raine o. fl., Sraifine fe Sræ-. 

2)rof imp af S)rtf!e. 

2)ratme c -r drachm, drachma. 

Srafo'nifl a draconian. 

XvaV n twist (of a rifle). 

2)rflm' c -me dram. 

2)rama n -mer drama, -'tifcr c -e dramat'ic 
author. -tifCre vt dram'atlze. -'tiff a dramat'- 
ic(al). -tur gi' c dram'aturgy. -tur'giff a drama- 
turgie. 

Srant c (Særme) grains, distiller's wash; fe 
Sutter c; p ftart fom - as clear as mud. 

SDrantcr c-e drunkard, inebriate, toper, drinker, 
tlppler. -Qaiitai delirium, -uæfc tlppler's el. 
drunkard's nose, portwlne-nose. 

^tap' n drab. 

'^tapa c & n heroic, laudatory poem. 

2)roi)|c'rc vt drape, hang (wlth drapery). -eri' 
n -er drapery. 

Sra))i)at)re c oat-grass, Avena elatior. 

Sraftiff c drastlc; fig strong(-flavoured), racy. 

tSrat' n serap, slop, little bit; — t'ra« slap- bang ! 
crash! -fingret -f^æn'ott, Srattetioru a butter 
rflngered. Israttc vt & i drop. 

*!£rattg c -er bogie, sprite, se drow, kelpie. 

Sran n fe 2)rant; ©oen brommer om _ the 
dreams of cats are always about mice. 

SDraoa't c thunder-gust, sudden gale (and the 
hard work in eonsequence). 

Sro'Utar n mash-tub. 

*2)ratitc c curds. 

Sra'Utrug n mash-trough, pig-trough. 

*35rei c p blow. 

Sreje vt turn; t = 9larre; vi i, (regneå) count, 
run; |an forftaar at _ fine Drb he knows how 
to twist and turn his words; _ en en Snap F 
gull one; ~ af turn aside, ^ bear away; _ af 
a?ejen strike off from the road; ~ ii^ bring to; 
- 2:alen £)en Xi<i<i turn the conversation upon; _ 
om 4^ round, double; _ om hjørnet turn the 
comer; _ Siiogten om turn the key; -til SSinben 
^ haul the wind, come to; _ til, fe _ 6i; SBinben ige 

I 

ng 

lab. 

il 

■«8 

er. 

Jl 

El. 

;rs 
ir; 

rn 

II ^ar -t fig the wind has shifted, veered; _ fig 
om (ogf. fig) turn upon; Qorben -r fig om fin 9lf§e 
the earth revolves on its axis; . fig om paa Jpælen 
turn round on one's heel; Samtalen -r fig om . . . 
the conversation turns up»n , . .; om bette *Pun!t 
olene -r Sperglmaalet fig the question hinges on 
this single point; bet -r fig om IjBoroibt the que- 
stion is whether. -bfcelte draw-beam. -bro 
swing-bridge, turn-bridge. -bue drill bow 
-bænf fe jDrejer-. -f^r revolving light, -gtjnge 
fe J^arrufel. -^nge (Srejn.) hook-tool. -I)al8 fi 
2Senbe-. -færn tumer's chisel. -tanon swiv(' 
-gun. -lunft art of turning. -!up^jcl revolvi 
cupola. 

ærcjel n -er diaper, huckaback. 

Srefelab n turninglathe, turn-bench. JlrejcJi 
a revolving. Sirejemoffinc self-acting lathe 

2)rcjcr c -e turner, 4j heaver, (D?e6cr6.) laying 
hook. -arbejbc turner's work. -btenf fe 2)rejelab 

Sreicreb j, tie, tye. -ftil hitch on the bigi 
round a yard. 

drejer I baattbbærl turner's tråde el. oral 
-lære : fætte i _ apprentice to a turner, -lærling 
turner's apprentice. -mePer master turner. 
-ftienb journeyman turner. 

2)rejerttHe c ferrule, ferril. 

2)rejcrtiærtftcb n turner's workshop. 

2)reje|ftH)e (poa Særn&anen) turn-plate, -tabli 
turning-platform; (^ottem.) pallet; fe SBæltefjæl 
-fljal^ turning gouge. -f|jaoner turnings. -f^iejl 
cheval-glass. -f<)jetb rotary valve. -ftanl turn'ers 
tools. -ftift screw-arbor. -ftol turning chair; 
fe -lab. -f^ge tum-sick, staggers, sturdy. -taarn 
revolving turret. 

Srejl fe SDrejel. 

Strejning c -er turn, turning, rotation. 
2)rejning§Tap|)arot turning gear. -^aftig^eb ro- 
tatory velocity. -lob (for SSinb) law of gyration. 
-moment momentum, -liuntt fulcrum. 

Sreng c -e boy, (ftørre) lad; t & ■* (servant-) 
man; (Særebreng) apprentice; gomle - old boy: 
ba jeg »ar _ when (I was) a boy; fra ~ af from 
a boy; jeg bil iffe »ære 3)ere§ _ I won't be your 
fag. — 2)rettge|aar boyish years, years of "boy- 
hood; ftoa fine _ ub serve el. serve out one's 
apprenticeship el. time. -agttg a boyish, puerile. 
-agtig^eb c boylshness, puerility. -albercn boy- 
hood. -arbejbe boy's work. -barn male child. 
■^am; fom lige ^ar flEubt -men who has just cut 
his eye-teeth, budding, -faab^eb boyish wan- 
tonness el. petulance. -flæber boy's clothes. 
-leg boy's play. *-løn servant-man's wages. 
-ffinne ^J, preventer plate. -ffole boys' school, 
school for boys. -ftemme boy's voice. -ftreg 
boyish trick el. prank. -ftue servant' s hall. 
-ftiebc boy's whip. -bærl boy's work. »Dreng« 
loH old bachelor. 

*25ref§ c -er suit (of clothes). -taj suiting. 

2)re§f|e're vt train, (naonl. ©olbater) drill; -t 
©ælt)unb (o. 1.) performing seal. -e'ring, -u'r e 
trainlng, drill. 

2)rcb imp af ©ribe. 

Sreo' n, pi =, (|»jul) pinion; *(3Særf) oakum; 
*snow storm; *8port beaters pi. *-bot piece of 
oakum. 

Sreoen a expert, versed. -;^eb c expertness. 

2ireti]fil pinion file. *-Irog ^ rave-hook. 
*'-mob 4> shakings. -^aal pinion wire. -ftof 
trundle-staif. -tanb leaf el. tooth (of a pinion). 

Drift c -er instinct, impulse, bent, inclination; 
(jDribning) working, conduct, management, Con- 
trol, economy; (Sbæg) drove; t = sBebrift; geol 
drift; J, drift, (3lfbrtft) lee-way; af egen - of 
one's own accord el. free wiU, unbidden; gaa i 
_ »1, go a drift; fætte i - set a going; i fulb _ 
in fall work; l^an fibber i ftor - he has an exten I 5)ri 97 S)ri sive business, much upon his hånds; bringe 3orb 
i _ put land in a state of cultivation; ber er 
ingen - i ^am he has no energy, enterprise, go. 

3briftc vt winnow. 

'~2irtfte{t»Bnic owne+'of „2!riftefæ", drover. -fic 
tstray beast; *(drove of) cattle fattened on the 
mountain pastures. 

Sriftclfolb winnowing sieve. -trufl %\'lnno\vlug 
trough. -Uærf ^vinnowing machine. 

Srifttg a active, stirring, driving, pushing, 
enterprising. -^eb c activity; fe 9lrbejbfom^eb, 
^inbffibeligleb. 

SriftlomtiaS n drift-eompass el. -quadrant. 

DriftSjnor business year. -befttjrer manager; 
trufflc manager, -formue fe -lajjital. •^etntneHg- 
^eJ trade-secret. -^erre employer. -inf))ettør 
(5ærnb.) inspector of the plant and rolling stoek. 
-jorb land under tillage, -tapital stock, capital 
(for earrying on a business), trading capital. 
•laan business loan. -maabr mode of husbandrj'. 
-materiel rolling stock. -omtoftntngcr, -ubgtftcr 
workiug expenses. -ooerftub net profits, -tib 
time when land is in tillage. 

ttiV c -!e drink, draught, beverage; (^anbl.) 
drinking; ftærfe -fe (ardent) .spirits, spirituous 
liquors: ferfalbe, floa fig til _ take to, addict 
one's self to, drinking. -f ælbtg a given to drink, 
addieted to drinking. -fælbtg^eb c drunkenness, 
addictedness to drinking, addiction to drink, 
intemperance. 

JJritfe c drink. Dritfe, btaf, bruKet vt drink; 
_ Se take tea; _ et ®Ia§ a?tn take a glass of 
wine; _ font en @Bamp drink like a flsh; ^an -r 
he is addieted to drinking; _ en§ ©faal drink 
(to) one's health; _ tæt drink hard cl. deep; - 
fig fulb get drunk; _ en fulb make one drunk; 

- of glaf!en drink from el. out of the bottle; _ 
bort drive away by drinlung, drink down; _ 
ftg i^jel kill one's self with drinking; _ et ®Ia§ 
meb en take wine vnth one; _ op ($enge) spend 
in drinking, drink out; _ ober Serften take a 
drop too much; _ paa enS SSelgaoenbe drink to 
one's health; _ pfl «" Stering };)aa |)alfen drink 
one's self into a consumption; _ en til drink 
to one; -Ub drink ofF. -brobcr pot-companion, 
toper. -bceger drinking-cup, goblet. -fab drink- 
iug-trough, J^ grog-tub. -fælle pot-companion. 
-gtlbe drinking-bout. -gla§ drinking-glass. 
-ftal pumproom. -Qorn drinking-horn. -fam)) 
drinking-match. -tar drinking-vessel. -Ing 
drinking-bout. 2)riftclig a drinkable. XvitU- 
Ug^eb c drinkableness. XirilfclT^ft love of drink- 
lug. -n c drinking. -(lenge consideration, drink 
■money. -ri' n (hard) drinking. -fong drinking 
-song. -felftab driuking-party. -fioai drinking 
-bowl. -ftiUing fe -penge, -ftie tap-room. -f^g 
fe 3)ritfælbig. -f^ge passion for drink, dipsomania. 
•trug drinking- trough. -Danb drinking water. 
-Uonc habit of drinking. -borer drinkables. 
-Pifc drinking song. Srifning c drinking. 
^rit'offcr drink offering. 

Srit' c dril), Papio leucophæus. 

J)rir c -le drili. 

iril' : poa ~ on purpose. 

Srit'agtig a teasing, irritating. -!)cb c bother. 

Srtt]bar drill. -bue drill-bow. -^orb d.-har- 
row. -tultur d.-husljandry. SriUe vt (bore og 
agr) drill. 

SriUe vt (plage) tease, irritate, F roast. -plni, 
■tpofe, -r c -e teaser. -ri' n -er teasing, irritation. 
■ftig, -bom a given to teasing. 

^riftje vi paa -i-rely on, trust to; vr fig til pre- 
sume, dåre, venture, -ig a bold, hardy, daring, 
audacious; sære fao _ at make bold to; be -ftc 
goroentninger the most sanguine expectations; 

— adv boldly; fe SSooe. -ig^rb c boldness, hardi- 

Sarfeii: S!anff«(£ngelft Crbbog. ness, hardihood, assurance, daring(ness), auda- 
city, temerity. 

2)ri'b|ant fe ®oorb-. -alSe driving nxle. -anter 
floating anchor; drag-sail. -bcb forciug frame, 
hot-bed. -bott punch, -bcent fe -beb. 

Sribe, breo, brebet, vt (bebæge, ogf. fig) drive, 
(toinge) force, impel, (tun fig) urge, prompt; 
(røetal) chase; (talfatre) caulk; (Woftine) work; 
— vi lounge, saunter; »J, drive, drift, be adrift; 
drag the anchor; f^ooe 2lfbrift) have lee-way; 
ber er brebet et 95rag paa ©tronben a wreck has 
drifted el. has been driven ashore; Sneen -r the 
snow drifts; _ et ^jul o. b. move; _ en ®aarb 
raanage a farm; _ en Seftæftigelfe, Stubter pursue, 
follow, carry on an occupation, studies; _ en 
9iæring§bej carry on a tråde, business; -r bettjbelig 
^anbel og gabrifbtrlfombeb is largely engaged in 
tråde and manufactures; _ SSætlter force piants; 
_ bibt carry far; _ bet bibt i noget make a great 
proficiency in something; ~ ai vt fe StfbriPe; vi 
slink away; J, drift ofT; ©iQerne _ af S. 58. the 
clouds are drifting from the S. W.; Sbeben -r af 
l)am he drips with perspiration; _ Siben bort 
while away the time; -r for Slnferet drags her 
anchor; _ en fra en ®aatb ej eet one from a farm; 
_ gjenben fro fin $oft dislodge the enemy; _ 
frem propel; _ igennem (egl.) force through; . 
igennem en Sigte rub through a sieve; '^on breo 
bet ignmem he carried his point; bet -§ meb 
Sompfroft it is worked by steam power; _ noget 
meb Btjft prosecute a thing with ardour; _ Spot, 
Spøg meb make sport, fun of; _ tmob, inb poa 
drive against, foul; _ inb fe ^nbbribe; _ om go 
idling about; _ SSiIbt op start game; - ffianb op 
force up water; _ noget op (paa 9lBftion) force 
np the price of; _ Jfragteme op raise the freights; 
Uoeiret -r o ber the storm will pass over; fig lobe 
Ubejret - ober let the storm blow over; _ paa 
(en) urge on, (nt) hurry on; *- poa nt be occu- 
pied el. engaged in; _ pao Slugt put to flight; 
_ et SSaonb poo drive a hoop; _ bet til Slolefærer 
attaln the rank of a schoolmaster; _ bet til at 
ftoo op manage to get out of bed; _ tilbage 
drive back, repel, repulse; - ®iæBleub cast out 
devils, exorcise; bet goor bribenbe it goes on 
swimmingly, like a house on fire; ^on t)ar en 
-nbe 9læring he has a brisk tråde; -nbe baob 
dripping wet; *-nbe bbib white as the falling 
snow; Ⱦre bretien i noget V>e well skilied, 
practised in; breoet Strbejbe embossed work, 
chasing. Dribe c -r drift, -ambolt fe Srioftot. 
-bro fe gitjbebro. -fjebcr fe ®riD-. -fegle triblet. 
-Ille wedge. -tit cement for chasing. -traft fe 
Srio-. -iHgU (®ulbfm.) pitch-block. -mibbel 
cathartic. -n c driving etc. t-butber purgative 
powder. -^unfcl chasing chisel. Griber c -e 
lounger, idler; (Sbæg«) drover; (Slapj.) beater, 
^1, (Sejl) ring-tail, fe kalfatrer. Sribcrbom J.. 
ringtail boom. Drioeri' n -er (Srio'^uS) hothouse, 
forcing-house; (poa ®aben ofb.) lounging, saun- 
tering. 2)ribert c -er idler. 2iribe|rum 4j sea 
-room. -»ej drift-way. -bægt weight (for im- 
pelling machinery). 

2)ri'b|fjcber spring; fig incentive, spring of 
action, inciiement, motive, impulse. -færge 
flying-bridge. -gom drift-net. -I)ommcr cha.sing 
-hammer, -^jttl driving-wheel; fig motive power. 
•liiiU setter, typ shooting-stick. -^u8 forcing 
-house, hothouse. -^uiSfrugt forced fruit. -^K§' 
plonte, -ftu§bætft hot-house plant. -t8 drift-ice, 
floating ice. -jærit caulking iron. -taSfe (®ortn.) 
forcing-frame; (p. S)ør) swing centre, -troft 
moving power, motive power. -moo( (Urm.t 
pinion gauge, -jttur espalier wall. -tiing c 
driving etc. -obn reflning furnaee. -punfcl fe 
3)rioe-. -rem driving strap, driving belt, wheel 3)ro 98 ^rø -band. -fanii drift sand. -fntS bur.sting charge. 
-yeit drag-sail. -ffrwc ^ screw, screw-propeller. 
-f!^ scud, rack. -fnor driving-cord. -ftang con- 
necting rod. -ftol chasing stake, case-stake. 
•ttt\> punch, -træ Avooden setter, -tømmer 
drift timber, floating timber. -tiaab n trawl-net. 
•Ooob « dripping wet. -ttcb drift wood. -tiærbffl 
a worth working el. carrying on. -bærf ma- 
ehinery. 

Srog imp af ®rage. 

XtOQ [aa] n, pi ==, good-for-nothing, useless 
feilow. 

J)rogbejt the Grounds. 

2)rogu]cr [aa], -eri'burcr pi drugs, -c't n 
drug'get.. -ift' c -er drug'gist. 

2)romcba'r c -er drom'edary. 

f^romunb c large ship of war. 

25rotte c -r drone. -ccKe d. cell; -r d. comb. 
•ftajj killing of the drones. 

JJronning c -et queen; -enS Sttarter J,.the port 
watch; gøre til - CBtat) queen; SSaKetl _ the 
belle of the ball. -bonben the Queen's pawn. 
-bt(tte ehange ofqueens. Srottntngltig, -mæSftg 
a queen-like, queenly. •\ls\tn (Sfot) the Queen's 
side. -btS : paa _ in a queenly manner. -bitlb 
Wind right aft. 

^Srontc c dodo, Didua ineps. 

*t)vopUt pi dapples. 2)ro|)Iet a dapple. 

f)roi)§ pi drops. 

Proffe c -r cab, fly, fourwheeler, p growler. 
-^eft cab-horse. -^otbc^(ob§ cab-stand, -ftifl 
cabman. -talSt cab fare(s), (trt)ltj table el. book 
of (cab) fares. 

Droåfcl c -§Ier thrush, Turdus. -fang^ catch- 
ing (of) thrushes. -Uap throttle-valve. -maffinc 
fe-fio(. -fanoer reed-sparrow, Syloin amndinacea. 
-ftoI throstle-frame. -ftær rose-eoloured grackle, 
Pastor roseua. 

t2)roft c -er Lord High Constable. 

2>rot' c -ter poet lord, king. 

2)rue c -r grape; iXiaa Sanon) button, grape. 
•a^t\^ a resembling a grape, botryoidal. -blob 
juice of the grape, -bor wimble. -broenbcbin 
brandy, cognac, -bær grape, -bajlc art neck 
-ring. -cg chestnut oak. -formig a grapelike. 
•fulb a covered with grapes. -^agc( grape-shot. 
-^aI8 art neck. -ftinbc uveous coat. -^^acint 
grape-hyaeinth, Hyaeinthus botryoide«. -^l)lb 
red-berried mountain elder, Samhumn raeemosa. 
■^øft vintage. -lam grape-stalks. -lerne grape 
-stone, -tirtel conglomerate gland. -!lafc cluster 
of grapes. -lur grape-cure. . -ItiaS busks of 
pressed grapes. -længe ^1, neck-sling. -ntoft 
unfermented wine, must. -munte bane-berry, 
Actæa spicata. -orm vine-fretter, vine-grub, 
Eumolpus vitis. -flutter grape-gatherer, vintager. 
-robtuS phylloxera. -foft juice of the g. -fllm= 
mct grape-mould, Botrvti» vulgaria. -flub grape 
-shot. -f^jrit spirit of wine. -ftilt, -ftængel 
grape-stalk. -fnifter sugarof grapes, grape-sugar, 
glucose. -fbam^) vine-mildew, Oidium, Tuckeri. 
■fbtttft grape-swelling. -fljreracemicacid. -balfc 
zo botryllus. -bi§ adv in clusters, in the form 
of grapes. 

2)rui'bcr pi Dru'ids. 

Sruflen a drunk (præbifat.), drunken (attrtBut.), 
tipsy, intoxicated, (disguised) in liquor, the 
worse for liquor; ~ of ®Iæbe intoxicated with 
joy; ^alb= _ half drunk, nearly intoxicated, half 
seas over; briffe fig _ get drunk; noor ^an bar _ 
in his drink, -boift drunkard. -bibrit tosspot. 
-t-^cb b. f. f. -flab c drunkenness, intoxication, 
inebriation. 2)rtt!Iet sup of ®rttte. 

S)rulne vt drown; vi be drowned; -be pi 
drowned persons; ben -r ej font ^ænge§ f!ot he 
who is born to be hanged will never be drowned; fe .galmftroo. -^u8 morgue. Jlrufntng c drown- 
ing. 

2)rnmmonbff 2t)§ Drummond-light. 

2)runte vi lag, loiter. -r c -e lagger, loiterer 

2)rufelf|Ul, -rum druse. 

2>ruier « Druse. 

2)r>)a'be c -r Dry'ad. 

*2)rtjg a fe 3)røi. 

2)rt)^' c -jer og n, pi =, drop, drip. -ning < 
dripping. -næfct « suivelling, snivelly. 

2)rt)<)<)e vi & t drip; _ en ©teg baste a roast. 
-hat drop-bath. -fab, -^janbe dripping pan. 
■tfe, -n c dripping etc. -rt c -er clap, gonorrhea. 

3)rt)))|renbe gutter, -ftag one beat of the drum, 
■ften stalactite. -bær! drying-house. 

Sr^Sfe vt sprinkle; vi drop el. fall (in sma 
particles). t-flc fe @trø=. 

tSræ vi flower, be in flower. '^t(t o flowei 
ing (season, esp of the rye), florescence. 

!£ræb|e, -te, -t vt kill, slay, put to death; _• 
meb ©nol bore to death with talking; _ Skiben 
kill time; -nbe mortal, deleterious, .^e- tiresome. 
-er c -e fe SrobSmonb; ^t* norman. +-ning e 
killing. 

2>ræg' c -ge 4j grapnel, creepers, drag. -ge 
vi drag. -tlev claws of a grapnel. 

t2)rægt c -er (Sulb) litter; (^ort) impetus. 

2)rægtig a with young; 4> (font lofter gobt) 
burdensome; 100 j;on§ _ of 100 tons burden. 
-^eb c State of belng with young; tonnage 
burden. 

2)rægtoO n J^ grapnel-rope. 

tliræne vi hum, buzz. 

t2)ræn|e, *-c'rc vt drain. -ing, -ering c drain 
ing. -ertngSrar fe ®rænrør. 

tSræning c fe ®rce. 

tliræntle vt tread. -»fwfl c treading; (i 
treadle. 

2)ræ'tt|r«r drain(ing)-tile el. -pipe. -banb drain 
-water. 

t2>ræ<)eriobe fe ®ræ c 

Sræfl'ne c -r velocipede; (^ærnb.) troUy 

2>ræt' c &n (gtffe=) draught, haul, take; (gober)' 
lining; (S8ogn§ o. I ) draught; fe Dpbræt. 

t2)rættb fe ®ræ c. 

2)rætte vt line. 

2)ræbe vi drawl. -n c, -ri' n drawl. -nbe, 
•tiorn a drawling. 

"Siveiet, 2)rabet e -er uvula; (®ntb.) throttle 
-valve. .falb relaxation of the uviila. -bentit 
fe ®rø6el. 

2)r«ft|e vt inquire into, sift, canvass, talk 
over, compare notes on; fe Stifte, -elfe, -ning 
c -er inquiry, sifting etc. 

2)r«T a (fbær) substantial, large, heavy, stout; 
(font ræ!!er langt) that goes a long way; (følelig) 
hard, smart; fige en -e Drb use strong language 
to one; et -t Sttbejbe a tough piece of work. 
2)raibe c heaviuess, stoutness; ^an fior bet i -n 
he makes up in breadth for what he lacks in 
height. 2)r«ie vt & i make a thing go far; go 
a long way. 2)r«jetfe c; ber er ingen ~ i it goes 
but a little way. Srajfieb c substantiality; 
smartness. 

I)r«m' c -me dream; i -me in a dream, in my 
dreams; Itgefotn i -me like one in a dream; 
-ntencS Sonb dreamland; boogne -me day-dreams. 

Xtemme, -te, -t vi dream, be in a dream; 
brøm beSageltgt! pleasant dreams to you. 

2)rømme|agttg a dream-like. -bitteb vision, 
phantasm. -bog book of oneiromancy, dream- 
ing book. -fri a dreamless. -fugl white-backed 
barbet, ChelidojJera tenebrosa. -^jent fe -Berben. 
+-Jær o fond of dreaming. -lib dream-life. -(«§ 
a dreamless. -n c dreaming. -nbe a dreamy. -r 
c -e, -rffc c -r dreamer. -ri' n -er reverie, day a. 

I I 

1 

I I S)rø 99 ®um -dream, -rige l'e -oerben. Z)remmetiff a dreamy. 
SremmCjflvit fe -scerf. -f);inb chimera. -ffln 
vision, -taage mistiness, dreaminess. -tanfer 
reverie. -tllftanb dreamy state of mind. -totier 
c -e interpreter of dreams, oneirocritic. -t^ttcri 
n, -tqbning interpretation of dreams, oneiro- 
mancy. +-»onbrer(f!e) fe ©øsngcenger. -oerbett 
dream-land. -Vært vision. 

2)røni))e( c pier ,t, upper (port-)sill. 

2>r«n n, pi =, boom. !Sr«ne vi boom. 

Srønnert c -er drone, sluggard. 

Srøfe ?•»■ dawdle. -|)int» dawdle, dawdler. -ri' 
n dawdling. -tiorn a dawdling. 

tirett n end; t^gge _ chew the cud, ruminate; 
fie harp fpaa on). 

Sr«lie( fe 2;røbel. 

+$r«oe(fe fe »ebrøBelfe. 

2)røo(e vt C^mp.) throttle (the steam). 

Sr«'t)jt»)9fle vt ruminate; fia harp on. -t^g« 
grnbe -» ruminating, niminant, cud-chewing. 
•tl)gger c -e ruminant, cud-chewing animal. 
-tiggeri' n harping. -tagget a ruminated; fig 
hackneyed, often repeated. -tegning c chewing 
the end, rumination. 

!Sf4tgatai c dziggetai, Eqiius hemionus. 

2)fi^tngi§fan Genghi.s Khan. 

Xtt pron iters (i ^ejtibeltg Sole, i SiBelen, af 
SocEferne og prov) thou; olm. you; bu . . . feltJ 
thou . . . thyself; you . . . yourself; bu gobe ®ub ! 
great heaverus! 

Sua(|i§ c the dual number. -iS'me c du'al- 
ism. -ift' c -er du'alist. -Ift'ifl o dualist'ic. 
-ite't c dual'ity. 

*SttbBe vi nod; fe fiiiifSe. 

*2)n66€( 71 fe globfiolt. 

S»6bcl, 2)ub(ct 0. fl. fe S)ou>. 

Suble'g a donbtful. 

Sttbaim bibl mandrakes. 

tSubc c damel, Lo/ium temulentum. 

tSubelfal c fe Sæftepifie. 

Sttbu fe Sronte. 

Sue c« be good, be flt; bet -r ifle til noget it 
is good for nothing, F it is no good; bet -r tl!e 
at it doesn't answer, it won't do to. 

®ue c -r pigeon, dove, Columba-, fponft _ runt. 
•ogtig a dove-like. -ort species of p. •elftev 
pigeon fancier. -folf fe 2$anbrc=. -fiol fiight el. 
floek of pigeons, -fob pigeon-foot. Geranium 
molte. -frifaéfé stew of pigeons, -from « gentle 
as a dove. -fuglene the columbidæ. -^uå pi- 
geon-house, dovecot. -^ag goshawk, Aatur pa- 
lumb-irius. -tricmmer dealer in pigeons, pigeon 
-fancier. -furrcn cooing of doves. 

2)uel' c -ler du'el (poa with). 

Suetig a flt, apt, able, capable; _ til flt for, 
capable of. -ftcb c fltness, aptness, ability, ca- 
pability. -ftebSotteft certiflcate of competency. 

Suelllont' c -er dn'ellist. -te'ttvi duel, flght 
a duel el. duels. -Ic'ren, -Icrtng c duelling. 
-'roferi mania for duelling. 

Suejntøg pigeon's dung. -par pair of pigeons. 
'poft: meb _ by carrier pigeons, -poftej pigeon 
-pie. -rebe pigeon's nest. -ftnbiofe small sca- 
bious, JScabiom columbaria. -ffljbnittg pigeon 
■match, -flag fe -IiuS. -fteg roast p. 

2)uct' c -ter duet'. 

I>UC|'troft missel-thrush, Turdm viicivorus. 
-uwge young pigeon, -urt willow-herb, Epilo- 
bium; fe ^rebloS; 03ulbbuff. -oeg pigeon's egg. 

_$uft c -er fragranoe, odour, perfume. 2)uft|e 
vi exhale odour et. fragrance; bet -be of fRofer 
there was an odour of roses, -en c (exhalation 
el. breath of) odour e(. fragrance. -enbe, -fulb, 
(■+-ig;, -rig '< fragraut, odoriferous, balmy, 
■')u.s. -tiaubebiQe cont sentimental operetta. Sng c -e cloth; (Sejl) canvas; firebe -en spread 
the cloth. 

2>ttg' c dew. -braabe dew-drop, pearlofdew. 

2)nge vt spread; <i, _ op bunt. 

•2)ugc vi fe ®ue. 

Siug'Ifalb de\v( fall). -fnlb « dewy. -ge vt 
bedew; vi, impers bet -r the dew is failing. 

2>ugge vi op tntob SSinben bibl bear up into the 
wind. 

2)ttg|get a dewy. -tnaaler drosometer. 

Sugmager cloth-wprker , clothier. -foenb 
clothier's joumeyman. 

Sug I perle fe -braobe. -pil violet willow, Salix 
daphnoides. -puntt dew-point. -røbber surface 
roots. -røbning dew-retting. -{laaet a dewy, 
steamed. 

t2)u gfuenb c sewer. 

jiugt c -er strand. 

tiugluaob, -uæbet a moistened Avith dew, 
bedewed. 

X)ut'anb fe 5J5ofonb. 

2)uta't c -er duc'at. -gulb dueat gold. 

tnttt vt duck, plmige, souse; vi (b^ffe) dive, 
_ frem pop out; - op rise to the surface, emerge, 
turn up; _ meb ^oaebet stoop. 

55uffe c -r (£ege=) dolf; (røenneffefigur) dummy; 
(9)?arionet= og i ©rejerb.) puppet; (^IJille) bahister; 
(SroobO skein; J, (p. ©ongfpil) drumhead. Sutfc 
vt wind up into a skein. -agtig a doU-like. 
-anftgt doll's face. -barn, -btUebe doll. -l)jcm 
fig doU's house, -^ooeb doU's head. -l)tt§ baby 
house, doll's house, -leg play with dolls. 
-mager c -e doll-maker. 

2>ufter c -e fe ©uffert; unkumbi, Cephalopw. 

2)u!lert c -er F, header, gibe en en _ duck 
one; toge fig en _ take a header. 

2)utte|f{ab press for doll's clothes; (^t)ggeligt 
SSccrelfe) suuggery. -fpil puppet-show. -ftobé, 
-tøj doll-finery; (ijegetøj) toys, baubles, pi. »oogn 
doll's perambulator. 

Sufnaffet « stooping, poke-neck. 

Sufå c -er head(-boy;, captain; (SfoIenS) senior; 
_ i fjette ftlagfe head of the sixth. 

Dufé^ooeb J, buU's eye; fe 35obé>. 

:Bulftett c tuflfa. 

2)utt fe Sugt. 

Ssulcia'n c -er dulcian'a; kind of old-fashioned 
bassoon. 

2)Htgt (part of S)oIge); a reserved. 

^Xiulticevhet a case-hardened. 

25ttllc P c -r doxy, truU. 

Stttme vt assuage, allay, soothe; vi abate, sub- 
side, -tt c abatement, alleviation. -abe a sooth- 
ing. +-t c soother. 

2)um' a stupid, stolid; (boorlig) foolish; tdull, 
dim; _ Streg folly, foolish prank; _ Snof stuflf, 
nonsense; meget ~ a great fool; - nof til at fool 
euough to; bet »or -t of mig ot 1 was foolish to; 
i!(e foo -t not half bad; iffe foa - fom l)on fer ub 
til not such a fool as he looks; t (bibl) -me ^jne 
set eyes. 

■liumbjælbe c -r harness jingle, sleigh- ef. 
sledge-bell. -franS string of sleigh-bells. 

2)um{brtfttg « fool hardy, rash. -briftig^eb c 
fool-hardiness, rashness. -^eb e stupidity; (bum 
©treg) folly, foolish thing, blunder, -f-tlog a 
sage. t2)umme vt duU. 2>nmmer^aoeb n fe 
Jjumrion. 

'^Snmp c fore-end, bottom of a sledge e(. 
carriage. 

S^ump a (i 9IIm.) dull, (fun om fl^b) low, hollow. 

!£ump c thump, plump, -e vi thump, plump; 
F (tit &Uam.) be plucked el. ploughed; — vt ~ 
en fionon dip a gun, 

-i-2)umpl|eb c duUness. 

H-Snmre vi roar, rumble. 

7* ®um 100 2)^6 2uttt|rtan c -er fool, dunderhead, blockhead, 
loggerhead. -ftott a bumptious. -ftoltfieb bump- 
tiousness. -Oigtig a consequential. 

!£un c og n, pi =, down. -blabet a downy 
-leaved. -o(«J) a downy. 

ISunberS adv f -. tale - til en blow one up. 

^unbre vi thunder, rattle; _ Iø8 (paa S^romme) 
leather away; en -nbe Søgn a swinging lie; en 
-nbe jpooebpine a splitting headache. -w c, Sun&et 
n rumbling sound, roar. 

Xu'nUj^nc down-bed. S«n|e v« make downy. 
-et a downy. -fjeber downy feather. -fugl bird 
from whieh down is obtained. -iiattvet a downy, 
pubescent. •tfttQtt a having down on the chin. 

2)utt^ammejr reed-mace, cat'stail, Tvpha lati- 
foiia. 

I>UrtI c -e stone bottle el. jar; (af %x(z) keg. 

2iutt! n & c, pi =, thump, knock. ^unte vt 
& i thump, knock; vi (om t5ul§ o. I.) throb. 

;5uttlcl a dark, dim, obscure; en - (Sttnbring 
a dim, faint el. vague recollection. -filoo a 
dark-blue. -gtøn a dark-green (o. f[.). -^eb c 
darkness, dimness, (ogf. conc) obscurity. 

iCunferque n Dunkirk. 

*I>tt'nfje»tc fe ffiun^ammer. 

2)u'nlroft fe Soniraft. 

+2)Uttfc vt thump. 

^K'Jtlfcng down bed. -flæg down. 

!£unft c -er vapour, exhalation; (^agD dust 
-shot; -er effluvia. -Bob shower-bath. Sttnft|e 
vi (6ort, ub) evaporate. -fri a free from vapours. 
•fulb 'i vaporous. -^agl dust-shot. -fful pore. 
-frcbS atmosphere. -tna^fe volume of vapour. 
•rar fe (£m=. -f!^ cloud of vapour. 

*Sji'noær n place where down is gathered. 

2)uo]be'cime c -r twelfth. -bccimo'I' duodec'i- 
mal. -bes c (gorntat og SSog) duodecimo (12mo). 
-bes= duodecimo. -bejf^rfte princeling. -bejftat 
petty State. 

^up' c -per tack, knob, button, (af %i«) dowel, 
coak; (i Kompas) cap. 

■■*£uv' " nod; curtsey. 

^u^e'rc vt dupe, impose on. 

£uplcf§gang c duplex escapement. 

2)u^HI' c ter rejoinder. -a't n -er dup'licate. 

Duplo: in ~ in duplicate. 

SiuptǤ a buttonless. 

*^ttppe vt dip (bread in sauce etc); — vi nod; 
fe SniKe. Su^))e c dipping sauce, dip. 

Su^Jlpc vt stud With tacks. -ptt a knobbed, 
studded. -ffo ferrule. 

Sur c, mus major; § 3)ur B major; p flaa ofter 
i en anben _ change one's tone. 

*£ur c roar (low thundering noise). 2)ure vi 
roar. 

Sura'bet a du'rable, lasting. 

'£urtl c -fer cock pigeon. 

^url adv p : - igennem straight through; løBe 
_ run away. -brctien a arrant, thorough(-paeed). 
(2)nrc^)-Iau(1ft'ttg^eb c Highness. -tøb diarrhoea. 
-neje vt double-stitch. -flag, -flager punch; fe 
©ørflag. -fnit punching-machine. 

Surra c durra, Guinea corn, Sorghum. 

Stt'r|tonort major key. -tretlang m. chord. 

Dug: letje i ©u§ og _ lead a life of riot, of 
revelry. 

Stté: tjære ~ meb en say thou and thee to 
one, thou one, be on terms of intimacy with 
one. -brober intimate friend (with whom one 
is „®u§"). 

Xuf(!^ c -er douche. 

•2)ufe vi doze. 

2)ufi'n n, pi = el. -er, dozen. -arbejbe trum- 
pery. -biS adv by the dozen. 

3)nff c -e tuft, (til ©tabS) tassel. -et a tufted, 
tasseled. 2)u'Sfammerat fe 5J!u§6rober. 

2)uffle, -regue »i drizzle. -regn drizzle, 
ing rain. 

*I)uft; ilfe en _ not a particle. 

2)uf«r fe 2)ouceur. 

Jiutc, butte vt (fige bu til) thou; _ en noget pad 
father something on one, saddle one with. -n 
c thouing. 

3>uum't)i|rer pi duum'viri. -ra't n -er duum'- 
virate. 

J)ub|c .1, vi pitch; (fætte, ftampe i ©øen) send^ 
— vt drive, push; _ an, fe Stnbube. -niufl « 
pitching. j 

*2)tttil n, fe gl^b^olt. ' 

Sbate c lethargy, torpor; (unaturlig, magnetift 
el. beSl.) trance; ligge i _ (ogiaa fig) lie dormant, 
(om 3)^r) be torpid, falbe i - become torpid. 
■Bær mandrake. -bril soporific. -lignenbe a 
lethargic. -lib dormant life. -tib season of 
torpor. -tilftanb torpid el. dormant state 

25»aff a dnll, indolent, supine. -^eb c dulll 
ne.ss, indolence, supinoness. 

2)bcil c fe 5DdceI. 

2)U(eIe vi tarry, linger; fig _ seb dwell (up)on 
-n c tarrying etc. +-r c loiterer, lingerer, 

2(bæl, 2)b(clg c ^ mop. 

Sbælg 11 buckram. 

2)bærg c -e dwarf. -agtig a dwarflsh. -onti 
itpt bush-buck, Cephalophue. -birt dwarf-birch, 
Betula nuna. -Bønne French bean, Phmeolu« 
compressica. Sbærgemaat <dwarf-talk», echo. 
JibærgcjjælSt dwarflsh growth. 2)bærglfalt 
merliu, Falco æsnlon. -flngcrmuS pipistrel, 
Vespertilio pipistrel his. -gaa§ white-fronted 
goose. Anser erythropus. -glente harpy, Circus 
æruginosus. -gren stunted branch. -^ejre crab 
-eater, Ardea minuta. -^^æne aard-wolf, Pro- 
teles {Lalandii). -^«ne bantam. StJCergin'be c 
-er female dwarf. 2)t)(crg|tont nassa. -læmVer 
(^ane) game bantam. -ntibc water-bear, tardi- 
grade. -mlfVel dwarf-quince, Mespilu« cotoneaafer. 
-mu§ little mouse. Mus minutus. -natrabu ægo- 
theles. -palme dwarf fan-palm, Ckaniærops ku- 
milis. -papegøje love-bird, Psittacula. -plante 
dwarf plant, -r^le little stint, Tringa minuta. 
-^Ifeanb little grebe, Podioeps minor. -ffiltelfe 
dwarflsh figure. -terne les.ser tern. -trap(pe) 
fleld-duck, Otis tetrax. -tr« dwarf-tree. -ugli 
fe ©purbe=. -bagtet hemipode. 

2)^ fig vr be quiet, restrain one's self. 

Sflo'blff a : _ Solfqftem binary arithmetic. 

t)t)i a deep, (meft fig) profound; Biioe -ere 
deepen; en - .^emmeltg^eb a profound secret; _ 
S^abé^eb deep el. profound silence; - @ø»n deep 
el. fast sleep; - ©org extreme grief, (^bre) d. 
mourning; _goragt profound, sovereign, supreme, 
contempt; _ (Slenbig^eb extreme misery; et -t 
aianbebrag a long-drawn breath; et -t Sut a low 
el. profound bow; et -t ©ut a deep sigh. S^B 
n deep, depth; -et the deep; bibl D MigbomS 
_ O the depth of the riches. -Bio« a deep-blue. 

2)^Bbe c -r depth; profundity; ^aoetS - the 
depth of the sea. -forBolbene ^ the soundings. 
-lurbe fiurve of soundings. -lob ie 2)^6Iob. -maol, 
-maaler sliding square. -baab, -bob fe 35t)6oab. 

I)^[Be vt deepen; chase, emboss. -Rommer 
chasing- hammer. 

!&b^cl c dowel(-pin), treenail. 

2)^'B|fob deep dish. -goocnbe a (om Møbber) 
striking deep; ^ deep-drawing, deep. -gooenbc 
n 4.* draught. -Rommer chasing-hammer. -f)eb 
c -er, fe SQbbe. -tultur deep culture. -loftet a 
^ deep el. heavily load ed. 

S^Ble vt dowel. 

^^'6|*line night-line. -lob n ,1^ deep-sea lead. 
•tobntng deep-sea sounding. *-lænbt a (3orb) i 
il i 2)9b 101 ®9f (leep. -ninø c deepenlng; chaslng, embossing. 
•r»)gget a saddle-backed. -røbbet a deep-rooted. 
X'qblagn hook and line for deep-sea flshing. 
2i)b fccnbe o, fe ®t)6t'. -finb ?e ftnbigl}eb. -fin'big 
■ proionud. -fttt'btg^cb c depth of uuderstauding. 
Snbélob ?e Xt)blob. 2)^bå»ob fe ©Qboob. 

Dqbt adv deeply, deep; - inb i Stouen far into 
the wood; Sftbet ftitfer for _ the ship bears; fig 
t)an ftifter it!e _ he is no conjurer, he will never 
set the Thames on fire; fuffe _ heave a deep 
sigh; føle - feel keenly; Biøje fig _ bend low; 
f^nte ~ t enS SIgtelfe sink low in one's esteem. 
-gaaenbe, -taftet fe 5Dt)b'. -liggenbe « (jZijne) deep 
-set, deeply recessed. -fcenbe a penetrating. 
■ftitfcnbe fe 3)flb=. -fargenbc a deeply afflicted. 
-tonenbe a deep-sounding. -ttcnienbe a profound, 
meditative, coutemplative. SJ)'b|baob, -bob 
deep-sea flshing-net. 

2)J)'bbanbéibof deepwater deck. -fiffet deep 
-sea flshiug vessel. -tfavn deepwater harbour. 
•(obninger deep-sea soundings. -(«b, -renbe 
deepwater chanuel. -termometer submarine 
th. -unberføgelfer deep-sea explorations el. re- 
searches. 

!J^b c -er virtue; -en virtue; bet er juft -en berbeb 
that is jnst the beauty of it. SiQbefuIb, 2)^big 
a virtuous. XQbig^eb c virtuousness. — ^^'bå|-- 
^elt, -menfter patteru el. paragon of virtue. 
•ptæbifant moralizer. -^rtebifen moralizing ser- 
mon. -tfrccmie prize for virtue. 

XH)ffeI c duffel, duffle. 

-f2)^gge vt sprinkle, bedew. 

l!»)go«g' c dugong, Indian walrus, Ualicore 
dugong. 

Sujgtig a elever, al)le, capable, efflcient; (an= 
felig) goodly; _ i SJfatematif elever at mathema- 
tics; en - Sone a notable woman; en _ portion 
a goodly portion; ban fif _ SSanf he got a sound 
drubbing; fom _ ©utfer i 33ubbingen put plenty 
of sugar in the pudding; adv very, remarkably; 
sufficiently; _ ftor el. ftærf bouncing, strapping; 
^an bleb _ boab he got a complete soaking. 
•fl«re vt render capable (til ofj. -^eb c fitness, 
aptness, ability, efflciency, capaeity. -^ebSatteft 
certificate of competency. 

25t)f'|anb c sea-duck. -fe fe ®utte vi & t. 

2)t)ffet pi, fe Sqtferter. 

Ji^ffer e -e diver; (5ugl) diver, hibl cormorant. 
-ap)>arat diving apparatus. -bragt diving dress 
(0. fl.). -ebberfo)) water spider, Argyroneta 
■qwttica. -i' n diving. -ftotfe diving-bell ofo. 

25t)tfcrter pi brads, sprigs. 

Sflfnagel c nail-driver. 

2)t)tning c diving. •§■■ fe 3)^tter=. 

'tifU c -r dowel-pin, treenail. 

'JnjUc fe Sitle. 

I)t)nam|if' c dynam'ics. -ifeffcft gross effect. 
-it' c dyn'amite. -ttattentat dynamits outrage. 
-ttmanb dynamiter, dynamitard. -ometer n 
dynamom'eter. 

;Jl)naft|t' n -et dy'nasty. -'iff a dynastic. 

2)flnb n mire, mud. -agttg. -et a miry, muddy. 
•bob mud-bath. -tutling sea-gudgeon, Perioplt- 
fhalmm. (-<»tt§ t). -bflt, -pøl slough. -fftlb))abbe 
mud-turtle. -fmerltng mud-flsh, Cobitis j ossiliH . 
•urt mudwort, Limoaella. -bulfan mud volcano. 

Stine c -r (Sanb-) dune. -rne pi (i ben brit. 
rtanol) the Downs. 

S^ne c -r feather-bed, down-bed, eiderdown, 
duvet; fomme fra -n i palmen fall out of the 
fr>iug-pan into the fire. -f^lb stufflng for a 
feather-bed. -baor ca.se of a feather-bed; (Søjet) 
bed-tick, bed-sacking. 

iStjnge c -r heap, mass, pile. Stjngc vt op 
lieap, amass, accumulate; _ $enge fammen hoard 
up money; _ fig op accumulate. -bannere archæ mound-builders. -tol: i -, -bW adv in heaps. 

!&bngbaab a wringing wet, drenched. 

2>bntng c fe Sunning. 

25»)nfe prov & * fe Sbgge. 

tS»)nnife c« plaster, stucco. -bærf stuccowork. 

!£»jpH)e vt dip; plunge, immerse. -ning, -<)elfe 
c dipping etc; (til Stege) sauce for roast. 

XifV a dear, expensive, high-priced; en - (Sb 
a solemn oath; ^an er _ he is dear; gere -ere 
raise the price of; ^er er -t it is dear living here; 
bet er -e Siber oi leocr i it is dear living now-a 
-days; ^eften toftebe 100 ^nnt, og bet bar itfe -t 
and was not dear at the price; fe SRaab, J)om; 
— b^rt ndv. bet tom ^am - at ftoa it cost him 
dear, he had to pay dear for it; foærge fiøft og 
_ take a solemn oath; fe gorfitre. 

2)l)r n pi =, animal; (meft om ftørre *l5attebt)r) 
beast; (af $jorteflægten)deer; (firføbbet) quadruped; 
(meget lille) animalcule; cont brute, beast; bibl 
®t)ret8 %al the number of the beast. — S^re|art 
species of animals. -bob animal bath. 

S^rebor a (t foftbar) costly, sumptuous, ex- 
pensive; fig dear, dearest. 

Si^relbeft^ttelfeåforening Society for preven- 
tion of cruelty to animals. -tpoh beast epic. 
-fægtning baiting of wild beasis. -gom net to 
catch deer with. -gnott gnawing of animals. 
-grob pitfall (for catching wild beasts). -^ogl 
buck-shot. -^obe zoological garden; (^nbeluffe 
til SSilbt) park. -^ob§mon«bre sham-fight. -l)i> 
ftorie fe -lære. -^obeber animals' heads. -^ub 
fe -ffinb. -^ule den of a wild beast. -Ijué pen. 
-tamp fe -fægtning, -femi animal chemistry, 
zooehemy. -feer a fond of animals. 

Sflre|fia8fe class of animals. -frebS a»< zodiac. 
-f(cm))er beast fighter. -f«bt a dearly bought 
el. purchased; bibl ^ ere -e ye are bought with 
a price. -føb venison. -t«Ue haunch of venison. 
-leie lair. -tignenbe a brute-like, animal-like. 
-libet animal life. -natur animality, animal 
nature, -nabn animal-name. 

£l)renbo( c -er joo trusty sword, pamp. 

2)^re!oHe animal oil. -rige animal kingdom. 
-rtig saddle of venison. -fforn up fumets. -ffit= 
telfe form el. shape of an animal. -ffinb deer 
skin. -flægt genus of animals. -fteg roast veni- 
son. -ftemme voice of animals. -ticn friend of 
animals. -berben fauna; -en the animal world 
el. creation. -bogter game-keeper. 

S^'rfieb c dearness, expensiveness. 

X^rlfl a animal; brutish, bestial. -I)eb c 
brutishness. 

<'S^'rfoIb reindeer calf 

3Qrt|bar a arable. S^rf|e vt Oorben) cultiv- 
ate, till; (Som ofo.) grow; (fiunfter ofo.) study, 
cultivate; (@ub) worship. SiQrfeltg a fe ©tjrfbar. 
S^rfelfe c cultivation, culture, tillage; study, 
pursuit; worship. S^rfjer c -e cultivator; tiller; 
votary; worshipper, devotee. -nlng c cultivation. 
-ninglmoobe mode of cultivation. -ning^tilftonb 
State of cultivation. 

2)l)'r|*foae hind. -lignenbe fe 3!t)re'. -tibet 
animal life. -tæge veterinary surgeon, farrier. 
-lægcfunft veterinary art. -(ægeffolc veterinary 
school. -lære zoology. -maler animal-painter. 
•piagtv tormentor of animals. -blogeri' cruelty 
to animals. •(e)))(ante zoophyte. -ffue cattle 
-show. -^^tte painting representing animals. 

2)t)'rtib c dearth, scarcity, high prices; ber er 
_ boa 9©g eggs are scarce. — Sttirtibélbrifer 
famine prices. -tiUæg increase of salary (in 
consideration of high prices). 

2)^'r|tæmmcr tamer of wild beasts. -bogtcv 
fe ®t)re=. -ubfto^J^ier taxidermist. 

tDb'rbærbig o precious. 

jljfenteri' c dys'entery. S)5§ 102 S)øb S>99f)eti|{{' c dyspep'sy. •tittt c -e dyspep'tic. 
S^éfe c -r barrow, cairn, (feltift; dolmen, 
cromlech. 

2)»)8fe r« luU, hush; _ i Sø»n hush el. lull 
Rsleep; ^fc send to sleep; - et Slagte neb hush 
up a report, -n c luUing, etc. 

®l)ft c (Jtomp) com)jat, fight, tilt, joust; brush, 
bout; (©ommenfljøby set-to, shock, brunt; Jig 
batile; tjotie en _ meb en venture a bout, run a 
tilt, try a fall, with one. 

+2)1) ft c (fint 9KeI) fine flower cl. meal; en _ 
9?egn a shower. 2)l)fte vt sprinkle. 

+;5t|ftc vi, fe æt)ftrcnbe. 
DQtter a sombre, gloomy. 

S>j)ft|l«b, -rcnben, -rtbt tournament, tilting, 
jousting. -rcnbc vi tilt. 

*2)^ttc vt stop up, stuff. 

Stjnctåltiræt c asa foetida, stinking assa. -Kar 
^ fe æiæoell^. 

2)«B8C vt (opfoftte beb fremmeb TOælf) cade; fig 
~ for coddle. -6orn foster-child. -^orn sucking 
-bottle. -lam pet lamb; fip darling, pet. +-ntttin 
pet uame. 

Xcet n, pi =, deck; forfinet meb _ decked; 
uben - undeeked. 

Sæflbcjbferesist. -Blob J, bract; (Eigar) wrapper. 
-fart)e body-colour. -fjcbcr covert, pi tectriees. 
-frecbc pi ^ angiosperms. -grunb ground. 
-^aar dog-hair, overhair. 

^octte vt cover, (Ubgtfter) meet, cover, (Sfof) 
protect, (en Kant) overlap, (om (Senær) fe ©amte; 
_ aSorbet lay the table; - røibbagS-, grofoftfiorbet 
lay tbe dinner, the breakfast; ber er bætfet for 
20 ^evfoner the table is laid for 20; -t af under 
cover of, -t i 9iQggen af backed against; _ fig 
reimburse one's self; _ fig for 2^a6 secure one's 
self against loss; bet Bil næppe - fig it will hardly 
cover the expenses; —vi: _ a f take away; _ 
op for en treat, regale one; -til, ober veil. 
Sætfe n -r cover, coveriug; (8ag) layer, coat; 
t, fe Sccppc; fpiHe iinber _ collude; SpiUen unber 
_ collusion; ipiHe unber _ meb Iiinanben play into 
each other's hånds, -fab dish-cover. -gatn bird 
net. -turP table basket. -I c fe Stubel. -Ifc c 
covering, reimbnrsement. -n n -er horsecloth. 
25æ»cttBJorb c girth. 2)aettentøj n (horse-)rug. 
2>«ltei9\ table linen. 2)(Ctfraft (ffllal.) covering 
power. 

SæMaå a without a deck. 

Scetlning c covering; (©uti.) claying; føge _ 
mil seek cover, mere reimburse one's self. -filabe 
cover-plate; (p. §o»I) break-iron. -§ fe -Blab. 

2)æts|tiaob decked boat. -baanb deck-hook. 
-tjæltc deck-beam. -brebbe breadth of beam. 

2)æffcl n cover; (oBer ^æng^ul) apron. 

2)æté|fartirj decked vessel. -ftff p*; partners. 
•flabe area of deck. -gloS deck light, -^ué 
deck-house, round-house. -^ejbe freeboard. 

Iiætftrup c treacle. 

Jiæléjfalitjt poop. -Inæ deck-knee. -trabel 
carling. -loft deckload, deck-cargo. -naab, -itab 
deck-seam. -^aSfager deck passeuger. -plante 
deck-plank, -port side-port, (i 33oBen) bow-port. 
-pǤ wa.shdeck bucket. -riBbe ledge. -ruf 
round house. -fVrejte wash-deck pump. •^ettt 
stanchiou. 

f)æl[ftcn cover. -ftiHing covered position. 

Sætijipatcrborbwaterways. -bæger deck clamp. 

Sæflbaaben weapon of defence. -binge wing 
-sheath, elytrum. -oærf covering. 

^æmimc vt dam. -ning c -er (^anbl.) dam- 
ming; conc dam, embankment; fig fætte en _ for 
put a stop to. 

2)æmon c -er demon. Xxsino'niff demo'niac, 
demoni'acal. 

^æmplc »f quench, sufFocate, smother, (STorer, Snftr.f* Cl . 

311- SEromme) mutfle, (en Stjb) deaden, (et Snftr 
mute, (Sejl) spill; _ ^Mtn subdue the fire; _ et 
Dprjør quell an insurrection, suppress a riot; _ 
fine £ibenfta6er subdue one's paxsions; _ en? ^08= 
mob humble one's pride; _ .^eben moderate, 
temper the heat; meb -t SRoft in a subdued el. 
muiHed tone, in an undertone, -er c -e nm> 
sordet, sordine, mute, fogf. Spjcelbog./?(7) damper 
-gaarbing c -er ^ spilling line. -nittg c quen- 
ching etc, suppression. 

Jiæraraerffær n poet faint glimmering 
2)æm|re vi grow dark, darken; dawn; — 
poet dim. -rcnbe a dim. -ring c twilighi 
(SWorgcn) dawn. -ringglQd faint light. 

2>ænge vt heap, pile; _ en til, _ poa en, - 
thrash one. 

'S)6 vi -be, -et, part -b die; _ af, ^en (om SBinb) 
die away; ~ af kolera die of cholera; _ af 2atter 
die with laughter; _ bort die el. drop off; _ 
for 2fri^eben(§ 8ag) die in the cause of liberty; 
- ^en, ub, fe ^enbø, Ubbe; fian ftal iOe _ I S^nben 
he will catch it; jeg oil _ x>0-<i at bet er fanbt let 
me die, if it be not true; en -enbe a dying man 
(woman). 

£«bc, -te, -t vt baptize, Christen; J, (Sfib) 
name, christn, (Beb Sinien) duek; joc (gi»e JSge« 
noBn) dub. -atteft certificate of baptism, bap- 
tismal certificate. -bog fe Sirfebog. -bragt 
christening-gown. -fab baptismal basin. -font 
(baptismal) fout. -^anbling christening, baptlz- 
ing. -^ttc fe ®aa6§=. -fapel baptistery. -Ijole 
fe -bragt. 

£ebe( c dobule, Lendscua dobula. 

2)øbc|naUn Christian name, baptismal name. 
•r c -e baptizer, baptist; 3(o^anne8 ben _ John 
the Baptist, -febbcl fe -atteft. -ftcn fe -font. 
•banb water for baptizing. 

Sab c death, decease, demise, end; ben ebige 
_ perdition; ben forte - the black-death, the 
plague; |an fit en let - he died an easy death; 
Ian tog fin - berober it was the death of him; 
finbe fin - meet one's d., perish; ben BiSfe ~ cer- 
tain death; Bi er 2?or^erre en - ftQlbige we all 
owe Heaven a death; _ og 'ilJlage! zounds! the 
deuce! by Jove! 35u er -fenS you are a dead 
man; -fen? Sugt bibl the savour of death; ligge 
for -en be on the point of death, at death's 
door; jeg Ian for min _ ifte ubftaa ^om I can't 
abide him for the life of me; gaa i -en meet 
death; tro inbtil -en (bibl) faithful unto death; 
mob -en gror ingen Urt there is no medicine 
against death; græmme fig til -e grieve one's 
self to death, die of a broken heart; febe en til 
-e })ore one to extinction (death); afgaa oeb -en 
depart this life. 2)«b a dead, inanimate; en - 
a dead body, a corpse; be -e pi the dead; ben 
-e the dead man, the deceased; ligge fom - lie 
as one dead, lie as if dead; be -e§ Kige Hades; 
~ garbe dull colour; _ ©ang meo cnd-play; _ 
'i<in!el unflanked angle; -t ©!ib abandoned vessel; 
-t Søb, ^nnft fe Søbføb, -punft; -t Søb dead heat; 
oberbrage til ben -e $aanb transfer in mortmain; 
bet -e $ab the Dead Sea. -bagt a dough-baked, 
slack-baked. -biber drone, snail, fogie; J^ slow 
sailer. -bloa a livid, -bleg a deadly pale, with 
blanched cheeks. -blunb sleep of death. -brin= 
genbe a fatal, lethal, -brænbt a overburnt. 
-brutfen a dead drunk, blind-drunk. 

Sabc vt put to death, kill; fig mortify; @ub _ 
mig ! upon my word ! 

éabclbag day of death. -banfen the Dance 
of Death, the Dance Macaber, the Dutch series. 
Søbelig a deadly, mortal; (bøbfiringenbe) fatal; 
-t éaar mortal el. lethal wound; _ gjenbe deadly 
el. mortal enemy; en _ a mortal; — adv : _ faaret 
mortally wounded; _ forelffet over head and ears I S)øb loa ®ør in love, (i) dying for. 2)aJ»e|UgljClJ c (Mortalitet) 
(rate of j mortality, death-rate^s); (at bcere bræbenbe) 
deadliness. -HoflEbSforllotbenc the death rate. 
-ligljebåtabet bill of mortality. -lifte list of the 
dead, death-roU, obituary; (otier J!obe i en Bi« 
lib) bill of mortality. " -Ifc c mortiflcation. 
-fang death song. 

Xe t) faruc lividness. -fottjet a Hvid, eadaver- 
ous. -froéfcn a frozen to death. -futifcf still 
birth. -ftfbt a still-born, dead-bom. -()e5) c 
deadnes'i, heaviness. -ftotJCb (Støb.) runner, 
feeding-head; chem fe 3)obenfop. -Iiotjebet a duU. 
-fotb a deadly cold. -!uUer, -fulret fe JiuHcr, -ff. 
-tab prond flesh; ''fia ^aoe ~ i ftg be of a sluggish 
disposition. -Iigncnbe(+-lig)adeath-like. +-manb 
fe 2)øbntng. -møtte darkness of death. -noelbe 
fe 3?øt)^. 

2!£bntng c -er (Sig) corpse, dead body; (®en= 
fldiigeri ghost, speclre. -(e)agttg a cadaverous. 
-onfigt cadaverous face. +-baave bier. -ben 
bones of a skeleion, dead men's bones; (for§= 
lagte) cross-bones. -bille church-yard beetle, 
Blap« mertiiaga. -bleg fe ®ob-. -bOtt§ fe S)obe=. 
-fortie cadaverous hue. -fjaanb (ftorali dead 
man's toe, Alcyonitim dipitatum. -l|ot)e eemetery. 
-I)0t>cb death's head, scuU; zo death's head moth, 
iiiihinx atrofios. -^uib a white as a corpse. 
-fifte, -flolfc, -flæber U £ig=. -f notler fe -ben. 
-lugt cadaverous smell. -rab skeleton. -ret: 
l&olbe _ sit in judgment on the dead. -fftb fe 
Sobéfejler. -ffrin poef colfin. -ffccr cadaverous 
light, -flag dead-stroke. +-færf shroud. -ur 
death-walch, Ånobium. 

!5«'bU)labe (25mp.) dead-plate. -))Uttft dead 
-point, centre. 

Sabéaar « year of death. 

2)e'bfoorct a mortally wounded. 

^abéloorfag cause of death. -angft (9lngft for 
3}øben) horror el. dread of death; (bobelig 91.) 
mortal dread el. fear. -anmclbetfe obituary 
notice. -atteft certiflcate of death. -betragtning 
meditation on death. -bo estate of a person 
deceased. -bogen the Book of the Dead. -bub 
(a3ubf!ab) tidings of death; {[^tati ber bebuber ®.) 
forerunner of death. -bog day of death, dying 
day. -bom sentence of death, death-warrant. 
-boole death-llke sleep el. lethargy. -bumt a 
sentenced to death, fig doomed. -efterretning 
news of the death. 

J)«'b!fejler c ^ \i biber. 

25obé I engel angel of death. -falbfe®øb. -fore 
dauger of death, mortal peril. -flcnbe, -fjcnbe 
mortal enemy. -foragt contempt for death. 
-fr»)gt fear of death. -i-færb fatal errand. -gooe 
donation mortis causa, -fomp (©trib meb 35øben) 
agonies (of d.); (8amp for iJiDet) mortal strife, 
deadly struggle. -fromme convulsions of death. 

-f^2)«'blftub fatal shot. +-ftubt a shot dead. 

J)«b§'fulbe chili of death. -foolpangsof death. 

2)<i'b ffljlb capital crime. -ff^lbig a guilty of 
a capital crime. 

Jiobéilejc death-bed. -moobe manner of death. 
-mibbel means of death. -mulm poet, fe 3)øb= 
mørfe. -not night of death. -neb fe fore. -pa 
|)t)rné the Book of the Dead. -^jrocent death 
-rate. -rollen dcath-rattle. -ret fe Søbning--. 
-rune obituary. -foar mortal wound. -fog 
mortal offence. -falme fe £ig=. -fong death 
-song. -fejler phantom ship. -feng bed of death, 
deathbed. -ffrig death-shriek. -ffræf fe -angft. 
•ff^ggc shadow of death. -fmerte fe -toal. -fptre 
death-genn. -ftil^eb dead sileuce. -ftille a silent 
as the grave, -ftiu^eb cadaveric rigidity. -ftrof 
capital punishment; unber _ on pain of death. 
-flrib fe -famp. -ftunb hour of death. -ft«b death 
-blow, -stroke. -fut dying groan. -føonger a deleterious, lethal, -focb sweat of death, death 
damp. -fjjg a mortally 111. -ftjgbom mortal 
illness. -fijnb mortal sin, deadly sin. -feon 
sleep of death. -tonlcr thoughts of d. -tegn 
sign of d. -tib fe -flunb. -tibenbe fe -efterretning. 

2)«'biftinc a silent as death; — n J, dead 
calm. 

2)«b8|time fe -ftunb. -traft consolation in death. 

2)e'bf>jg a fe 5Deb§=. 

2)ob8!»arfel forerunner of death. -øjeblif 
moment of death 

2)ø'bjtoP8 a silent as the grave, -træt a dog 
•tired. -ulb wool of diseased animals. -ponb, 
-ttonbe dead-water; fig ligge i -et hang fire. -bejr 
J, calms. -Binb 4> ; faa fine Sejl i -en af et Slib 
be becalmed by a ship. -tisgt dead weight. 
-ejet o dulleyed. 

2)øgcnigt c -er good for nothing (fellowl. 

!Sø'gling c -er beaked whale, Hyperoodon ro- 
strattis. 

2)øgn n, pi =, day and night, 24 hours; fire 
Sinter i -et four hours in the twenty four; -et8 
Smag the fashion of the moment, of the day. 
•blob ephemeral print, (-t-btjr), -flue ephemera. 
-flqgtig a ephemeral. -gammel « a day old. 
-long (i of twenty-four hours, ephemeral. -lite= 
rotnrcn current llterature. -lio ephemeral life. 
-orb ephemeral word. -preéfen fe Sagé=. -ffrift 
paltry pamphlet. -ffribent, -ffribler, -ftrioer 
paltry pamphleteer. -ftabber gossip el. rumours 
of the day. -borig a ephemeral. •■-oilb o uncer- 
tain whether it is night or day el. what day of 
the week it is. -tiKrb ephemeral worth. -bæfen 
e. being. 

Seje vt (finbe fig i) brook, put up with; (libe) 
endure. 

£«jt c doit, farthing. 

*2)«'l c -er dalesman, daleman. 

Dal' fe 5E)ølIe. 

2)alg n fe SøtgSmaal. 

2)algc, bulgte, bulgt vt conceal; røorb Ian ej -8 
murder will out. — Dalg8|mofll n concealment; 
lægge - poa make a secret of, conceal; føbe i _ 
be delivered under concealment of pregnancy; 
gøbfel i _ concealment of birth, concealing birth. 
-monb concealer; (Jpæler) receiver (of stolen 
goods). 

HøUe c -r socket. 

2)«mme, bøntte, bøntt vt & i (bebømme) judge, 
form a judgment of; (om Somftol) vi pronounce 
judgment, pass sentence, vt sentence, judge; 
(fælbe) condemn; børn felo judge for yourself; 
foat)ibt man fan bømme af ei. efter bet Ubbortcl 
to judge from appearances; _ en fra Sibet pass 
sentence of death on one; _ i SBøber fine; _ en 
i en aSøbe af femti *3unb Ane one fifty pounds; _ 
om judge of. -fraft c judgment. -fflg a cen- 
sorious. 

Dan' n rumbling, booming. Dåne vi rumble, 
boom. 

Daning, Danning c -er swell. 

Dar' adv 4j ■ ^olf - h*ul in the slack, haul 
handtight, (Salje) round up, round in. 

Dar' c -e door; ^ (Sanonport) port-lid; ber er 
-en you knovr where the door lies; bife en -en 
show one (to) the door; man fan ^oerfen fe _ eller 
Sag it is dark as a pit; fig ftaa for -en be at 
hånd; luffe -en for 9Jæfen af en shut the door 
upon one; feje for fin egen _ sweep before one's 
own door; for luffebe -e with closed doors, pri- 
vately; for aabne -e with open doors; gaa en8 _ 
forbi fig give one the go-by; man fan renbe -e 
i nb (el. op) meb ^om he is a dunder-pate, a 
beetle-head; inben -e wllhin doors; fibbe lunt 
inben -e be in easy circumstances; fætte fin %ot 
in benfor enS _ darken one's doors; folbe meb ®ør 104 @b§ -en inb i |)uict drop in upon one like a bolt, in 
an abrupt, unceremonious manner; 60 - om - 
OTfb en live next doer to one, be one's ncxt 
door neighbour; joge paa -en turn one out of 
doors; banfe paa -en knock at the door; renbe en 
paa -en(e) pester, bore one with visits; følge en 
tit -en see one out. •aabning door-way. -at^et 
ie ftabel. -anflag door-folding. -Ibeflag mounting 
of a door. -briser door-securer, door-weight. 
•falb, -fuwg jambs of a d. -ftej leaf of a foldiug 
d. -ftjtbing panel of a d. 

'^Starfle fe ®orge. 

Sararefi n door-handle. 

2)«rflalc »I, fe Sut adv. 

'^ev\t)ammtt knocker, rapper, -ftanf door 
-handle, -^of^ie door-hinge. -Ijttt fe -aobning. 
-^(cngfet d.-hinge. -inbfatnittø door-case. 

^arf c the gunner's store-room. 

!£«r|tarm door-case, frame of a door. -flinfe 
latch of a d. -tiolle door bell. -titebtting fe 
-fQibing. -(ob d.-weight. -maatte, »-matte door 
-mat. 'plabe door-plate. -|)oft fe -ftolpe. 

2)«rrc fe Sorge. 

2)ar|ffrober scraper. -ftoo bolt. 

2)«r|flag «, pl=, sieve, colander. -f(ag, -ftagev 
fe ®ur{>. -ftrtg^ammer flattener. 

2>ar|f^)cjt fe -f^Ibing. -fpratlte chink (of the @, e « (S3ogft. & mus) E, e [ee]; abbr: e. = 
efter after, er is; ®ft. = ©fterntibbog aftemoon, 
p. m.; el. = eEer or. 

(Bbbe c ebb, ebb-tide, low water; _ og glob 
flux and reflux (of the tide), tide; bet er _ the 
tide goes out; ber er _ i SaSfen I am low in 
funds, ©bfie vi & impers ebb. -ifOtt tail-gate. 
•ftrarø ebbing stream. -tib ebb-tide; bet er _ 
the tide is ebbing. 

@6tonit'cr pi E'bionites. 

©bonit' c indurated India rubber. 

(Sbtce et c -e He'brew. 

&(tiappa'be c -r slip. 

&<tiappement' n esca'pement. &(SfappemcntS- 
^jut scape-wheel. 

&d)0 fe (Sfto. 

©(^auffe'ret « hot. 

@cIo't c noise, show, flourish, eclat. -attt' a 
striking, startling, conspicuous; leb et _ Sfleberlag 
was signally defeated. 

@b c -er oath; falft _ perjury; aflægge _ take 
one's oath, swear, be sworn; ajlægge - paa (tit) 
^onftituttonen take the oath to the constitution; 
gøre fin - paa at swear that; jeg bit gøre min _ 
berpaa I'll take my oath of that, I'U be sworn 
to that; gøre faljl _ perjure one's self; belræfte 
nieb ~ afflrm by oath; toge en i _ take one's 
oath, put one to his oath, swear one in; unber 
-8 Stibub upon oath. -ir^ber violator of oaths. 
-Bunben a bound bv oath. 

(Sbba the Edda. ebba^ Eddie. 

6bber c (®ift) venom; (SKaterie) matter, pus; 
fætte _ matter, fester, suppurate; Jig \pi) _ og 
tJorgift vent one's venom. -agtig a purulent. 
-6t)fb boil. -bannelfe formation of pus. 

©bbcrfugl fe (£ber=. 

(Sbberjfljtbt a venomous. -Inol qtiittor-bone. 
•top spider. -to))urt spider-wort, Ånthericum 
ramosum. -mtfve reå ant, Formica rubra. -flange. door). •ftabel pivot of a d. ••■-fto! fe -toerftel. 
-ftot^e door-post. -fttjtte painting over a door. 
t-fttcnb fe -Bogter. -tribfe pulley for a d. -trin 
fe -tærftel. *-trt)!fcr fe -greb. -træ lintel. -tæppe 
door-curtain. -tærffct threshold. -Uinbue window 
in a door. -ttogtec door-keeper, porter, janitor. 
■uogterffe portress, jauitress. -tiribei fe -greb- 
-Ⱦgt fe -tob. 

2)e§ c (State of) drowsiness. ®«f|e vt & 
doze, mope; _ 6ort ^en doze away. -en c dozing 
-ig a drowsy; _ Slb smouldering fire. -ig^eb 
drowsiness. 

2)atte pi af Slatter, -ffolc ladies' school. 

2)eti « deaf; _ SRøft, tioffe duU-toned voice 
bell; _ æg duU edge; _ for deaf to; bære _ fof_ 
nt, beube bet -e ^re tit, bære _ pao bet lixe turn 
a deaf ear to st; _ paa bet ene S2re deaf of an 
ear, deaf in one ear. XøPe vt deafen, (bæmpe, 
linbre) deaden, (fløbe) blunt, (©ejl) spill, smother; 
(3lb) spill, smother. ^Battcbri! anodyne draught. 
i«ti|elfe c deafening etc., apathy, torpor. -firbt 
a born deaf. -gure vt deafen, deaden, dull. 
-^eb c deafness, surdity. -noetbe dead nettle; 
Lamium album, -ftunt a deaf and dumb, deaf 
-mute. -ftumnteonftolt deaf and dumb institu- 
tion, -ftummetærer deaf and dumb teacher. 4 -fnog venomous serpent. -f^iænbt a venomous. 
-fcetning festering, suppuration. 

©bbile, *ogfaa (Sbbtf, c vinegar. -oal micro- 
scopic eel in vinegar. -agurt gherkin. -bofe 
acidifiable base. -brljgger vinegar manufacturer 
surly fellow. -br^ggeranftgt surly countenance 
-brtiggeri v. manufactory. -bannelfe acetiflca 
tion. -banner acetifier. -fabrilatton fe -bryggeri 
■floffe V. bottle, (liben) v. cruet. -gæring acetous 
fermentation, -honning oxymel. -Hrfcbær cher 
ries preserved in vinegar. -trnltc vinegar jar, 
•maaler acetimeter. -nafta fe -æter. -rofc French 
rose, Bosa galtica. -falntiat acetate of ammonia 
-fait acetate. -firu<) oxysaccharum. -flirit ace 
tone. -fur a sour as vinegar, acetous; chem 
acetic; fig vinegary; -t ©alt acetate; -t S31I) ace- 
tate of lead, etc. -fooolftire sulphacetic acid. 
-fjjre acetic acid. -tønbe vinegar barrel. -æter 
acetic ether. 

®bbre fig, @bbre§ vd fester, suppurate. 

@bettg a on oath; _ gorllaring deposition, 
(ubenfor SKetten) affidavit; — adv. _ befræftet af 
verifled upon the oath of. 

©ben n Eden. 

@ber pron you. -§ adj your; obs yours. 

@ber{bun eider down. -fngt eider duck, amr 
St. Cuthbert's duck, Somateria mollissima. -longe 
king eider, S. spectabilie. 

(S'blfæfte vt swear, swear in; bære -t be upon 
one's oath. -fæftelfe c swearing-in. 

@bilt' n -er e'dict. 

S'binborg n Ed'inburgh. 

©bomit'er c -e Ed'omite. 

(gbreS vd fe ebbreS. 

@'b§jaf(æggelfc taking one's oath. -itxvi^ viola^ 
tion of an oath. -forbunb (Helvetic) confederaey, 
confederation. -formular formulary of an oath, 
oath-formula. -pagt contract, sealed by a sole: 
oath. I m 105 @ft ©'tifuorlen « sworn; c juror, juryman; -rneS 
fienbelie verdict. -neret c jury. 

@'béD(egring c refusal to take the oath. 

6'i>tag|elfe e administering of an oath. -en 
a sworu. 

6cn, ttt, og SmI. fe ©n, 

©femc'r a \e -ift. -i'ber jj/, a«« & lit ephemer'- 
ides. -iff a ephem'eral. 

(gfeifnS ji Ephesus. -'fer c -e, -'fifl a Ephesian. 

@feu c ivy. 

@ffelt' c efifect; for -en§ Sf^Ib for efifect; joge 
efter - strain after effect. -er pi eff'ects, chatteis; 
(Cblig.) stocks. •fult« a full of effect, impressive, 
telling. -i'tt a effec'tive, eflicient. -iulle't c 
effectiv'ity, efficiency. -jagert straining after 
effect, sensationalism, claptrap. -tonto stock 
-account. -mager c -e performer, -fteb telling 
passage, -ue're vt effect, mere execute, -ue'ring 
c execution. 

©ffcK a even; _ eUer u= odd or even. 

Effl'gie: in _ in ef'figy. 

®fo r c -er ephor. 

6fter prctp (Steb, Sib, gelge) after; (bog) be- 
hind; (,ncefte|ter> next to; (fom ©fterfefger) after, 
in succession to; (ifølge) according to; ben ene _ 
ben anben in succession; Sfppetit _ appetite for; 
inbfinbe ftg - et Stoertiéfement call in answer to 
an advertisement; _ SBefaling by command; bt' 
gcerlig - desirous of; _ a3ef)ag as you please; at 
pleasure; - 8agenS i8eftaffen£)eb as the case may 
be; - SSogftaoen literally; _ Xiftot to dictation; 
bømme - bet UboorteS judge by el. from appear- 
ances; _ bet gronffe from the French; _ ®obt= 
6efinbenbe at discretion; gribe _ catch at; ^onble 
- et princip aet up to a principle; ^eb ^ot)n - 
fin gaber was called J. after his father; 8 jiage 
_ ^inanben 8 days running el. in succession; _ 
^ufommelfen from memory; _ ^Oob jeg ^ar ^»rt 
by el. from what I have heard; 3(Qr - Sfrifti 
Søbfel in the year of our Lord; _ SJejltg^eb as 
suits your conveuience; libt _ libt by little and 
little, by degrees; _ Soden according to law; 
*Iøfte en _ |2rene lift one by the ears; _ min 
9Kentng in my opinion; ^on er en SiJor ~ he has 
a mania for; _ 9Jaturen from nature; fljnge _ 
9lober sing by note; gaa _ Diæfen foUow one's 
nose; - bette ^princip upon this principle; _ benne 
9JegeI by this rule; fige - repeat; flaa _ aim a 
blow at; floa 3)eren i _ en slam the door on one; 
_ min Smag to (el. in) my taste; ftille Uret _ . . . 
regulate the watch by; tale _ speak in imitation 
of, mimick one's speech; _ %\xx by turns; _ mit 
Ur by my watch; _ iBægt by weight, ^an Bar _ 
fiam he gave it him; politiet »ar _ ^am was on 
his tracks; Pære _ jÉnfte answer one's wishes; 
lanbre 58er6er, Subft. og Stbj. i %mh. meb ©fter, 
fp biSfe); — adv : 9laret _ next year; gøre nt _, fe 
eftergøre; bab SSønnetne _ repeated the prayers 
(after him); feile 9iorb _ stand to the north; — 
conj: efter at !^abe . . . after having . . . (©fterat, 
fenbfr.); (alt) -fom according as ((Sfterfom, fenbft.) 

(Sfteraar «, pi =, autumn, amr fall (of the 
year). -lig o autumnal. — (gftcraarålagttg « 
autumnal. -arbejbe autumn work. -blomft au- 
tumnal fiower. -bag autumn dav. -jceonbøgn 
autumnal equinox. •jæonbøgné^juntt autumnal 
point, -fol c autumn sun. -ftorin autumnal 
gale. -træ! autumn fiight. -»ejr autumnal 
weather. 

©fterabe vt ape, mimic. -Ife c aping etc. 
-r c -e aper, mimic. 

(Sftcrat conj after, when. 

(ffterbcftiUing second order. 

(Sffcrbctalie vt pay in addition, -ing addi- 
lional payment. 

Gftcrbltpe vi remain; be -nbe the survivors. @fterbIomftrtng second blossom. 

@fterb(øbtting secondary hemorrhage. 

-^Gfterborb dessert. 

Cffterbrtig small beer. 

eftcrbrl)Ilup fe 9lnbenbag§=. 

Sftcrbrccnbing hanging fire. 

(Sfterbub bid after the fall of the hammer. 

Sfterbqrb after-birth, secundine. 

@fUrbag3 adv henceforth, in future. 

©fterbanne vt counterfeit. -Ife counterfeiting; 
gram development. 

@fterbater|e vt overdate. -ing overdating. 

@fterbi' conj since, as, whereas. 

(Sftetbigt|e vt imitate, copy (poetry). -ning 
imitation. 

©ftcrbren after peal. 

t@fterb«rame n example, pattern. 

Sfterbøn fe -brøn. 

@fter=@nboéfcment subsequent endorsement. 

©ftcrfare vt, min explore. 

Gftcrforffje vt investigate, explore, scrutinize, 
seareh. -ning iuvestigation, exploration. 

©ftcrfroft unseasonable frost. 

(gfterfljlbe vt fill, add (wine) to. 

@ftcrf«bntng c late bom child, posthumous 
child. 

@fterf«telfe (af et Saar) pain of a healed wound. 

efterffltjge vt (følge ogf. fio) follow, (i (Smbebe) 
succeed, (føge at ligne) imitate. -ge c succession. 
-gelfe c following, imitation; Srifti -, imitation 
of Christ. -gelfelocerbig a worthy of imitation. 
•genbe o subsequent, -ger c -e, -gerinbe, -gerffe, 
-r foUower, successor; imitator. 

@fterf«rfel c carrying after. 

©ftcrgoa vt inspect, examine. 

@fterjgttie tt remit, pardon, excuse; (opgioe) 
give up, yield; t be inferior to. -gibelig a 
remissible, dlspensable; venial. -gioelfe c remis- 
sion. -gibenbe a indulgent, yielding, pliable, 
compliant. -gibenijcb c compliance, indulgence, 
facility. 

@fterglan§ reflection, reflex. 

®ftcrglattc vt smooth over. 

@fterglimt after glimpse. 

©ftergranftlc vt, -ning fe Sfterforfle. 

@ftergra»>|c vt dig, excavate. -ning c -er dig- 
ging, excavation. 

©ftergrunbc vt ponder, meditate. 

@ftergtæ§ after-math, rowen. -ning grazing 
on a mowed field. 

@ftergrabe after-crop. 

(Sftergicring second fermentation. 

(Sfterg«r|c vt counterfeit, forge; (efteiabe) im- 
itate, ape; gjorte SSarer counterfeit articles. -elfe 
c forgery, forging, imitation, aping. -er c -e 
counterfeiter, forger, imitator. -lig a that may 
be counterfeited, imitable. 

®fter|t)oan'ben, -fiaanbS' adv by degrees, 
gradually, by and by. 

©ftcr^arbe vt harrow over again. 

©ffcr^ebc after heat. 

©ftcrljige vt covet vehemently. -n c coveting. 

@ftert)jæH) c after-help. -e vt touch up. 

(Sfterbugfi second felling. 

■'■■(Sfterljbert' adv regularly, successively, by 
little and little; _ fom according as. 

Sftcrtjcengenbe a importunate. 

@ftert)ø aftergrowth of hay. 

@ftert)øft after-crop. 

Sfterfage vt chase, pursue, hunt after. -n o 
chasing, pursuit. 

@fterftang resonance; Jig re-echo. 

etterfline fe Xiltline. 

@ftertlog a afterwise; bet er ingen ©ag at otere 
_ if things were to be done twice, all would 
be wise; it is easy to be wise after the event. «i5T 106 (Sft @fterfomme vt complj- with, perform, observe; 
iffe - disobey. -Ifc c complying etc. -nbe a 
suceeeding, subsequent. -r c -e successor; (tøbelig) 
descendant; -e pi posterity. 

(gftcrtralt after claim; Beregne Dmloftningerne 
font -, tage _ take charges forward. 

@ftcrfull>c unseasonaVjle cold, May cold. 

Sfterlubc vt & r leave, leave behind, Ceftergitie) 
remit, (fovfømme) neglect, leave undone; -bte 
Sfrifter posthumous works; be -bte the survivors. 
-Ife c remission, neglect, omission. -IfeSfQttb 
sin of omission. -n a negligent, remiss, -nticb 
c ncgligence, remissness. -nftab n -er property 
left, effects; Itterære -er posthiiimous works. 

®ftcrtcbe vt (tebe efter) search, seek after, look 
for; (Søger) look over, turn over. 

t@ftcrlcn arriere-fief. 

©ftcricue vt fe -fomme. -Ife c compliance, 
observance. -nbe a surviving; be _ the survivors. 

©ftcvlcbering later snpply. 

t@ftcr(cBcrftc c -r relict. 

©ftericnutng fe Seontng. 

©ftcrtigitic vt imitate, copy. -elig a imitable. 
-elfe imitation, copy. -clfeSbærbig a worthy of 
imitation, -cnbc a imitative, -er c -e imitator, 
copier. -tng fe -elfe. 

©ftcrtoblbc vt resolder. -nittg resoldering. 

©ftcrhtgning second weeding. 

+(gftcrlMUc fe -nt)nne. 

@fterlt)b c after sound, echo. 

@ftcrl»)f|c vt advertise. -ning advertisement. 

t@ftcrlængte vt long for. 

(Sfterlæf |c vt peruse, read over. -ning perusal. 

@fterl«bntng c (af Staal) subsequent colouring. 

©ftcrian c pension, -ne vt pension, -ning c 
pensioning. 

@ftcrmaal|e vt re-measure. -ing re-measure- 
ment. 

©ftcrmaaléraanb c prosecutor. 

©ftermaaltib after-meal. 

(gftcrmob second dish; meat.- 

@ftcrmoI|c vt (male ont) -paint over again; 
(fopiere) copy. -ing c paintiiig etc; copy. 

©ftermonb foUower, (efterfølger) successor, (i 
®eleb) rear-rauk man; (^. SBet^el) subsequent 
endorser. 

@ftenntb|bag afternoon (b. e. Xiben efter SI. 2 
eHer ntedent lunch og 9Kibbagen); bet f!ete ftl. 3 _ 
it happened at three o'clock P. M. -bagS= after- 
noon; post-meridian, after-dinner. 

-fSfterminbc fe ©ftermæle. 

(Sftcrntobnc, -§ vi ripen in the sheaf. 

©ftcrmoft ciderkin. 

©ftermccle posthumous farne, renown, name. 

©fternterlne vi darken, grow darker. 

(ffternatin surname, family name. 

@fternttbc(fe after-enjoyment. 

@fter«»jnnc vt hum after. 

Sftcrnøtcr laggard, straggler, marauder. 

*@ftcr))aa adv afterwards. 

©ftcrtilajj'c vt plough over again. -ning second 
ploughing. 

®ftcrrcgn|c vt count over. -ing counting over; 
after-account. 

©ftcrret third dish, dessert. 

©ftcrrctning c -er (intelligence) (uben pi), ac- 
counts, advice, notice, information, news; en _ 
a piece of intelligence; ben fibfte - fra ^talten 
the iatest news from Italy; _ for ^JSuBIifum, for 
©øfarenbe notice to the public, to mariners; til 
S)erel _ for your government. 

®ftcrret'(tc)lig a to be relied on; fiolbe fig en 
SBefaling ~ observe an injunction, attend to an 
order. 

Gftcrrljffenbe part marching after, following. eit; (t en ©fterfaa vt sow over again, resow. -nii 
resowing. 

(gftetfagn fe eftermæle. 

(Sf tcrfanll c »« pickup, glean. -crc-eglea: 
-ning c gleaning. 

©ftcrfe vt Inspeet, examine, see to. 

@fterfcnbc vt send after el. later. 

©ftcrfigc vt repeat; say after one. -Ife 
tition. 

®fterriflt»ef§el bill payable after sight 

©ftcrftabc vt create in imitation. 

Sftcrffin reflection. 

(gftcr]f!rift c postscript, -ffribe vt Imitate (a 
handwriting); forge, counterfeit; _ en§ Drb, 3;ale 
take- down one's words; -ftretjne the foUowi: 
the subsequent. -flribning imitation of hai 
writing, forgery. 

©fterlffnb after-payment. -ffubSbont supp] 
mentary sentence. 

®fter|f(aa vt (9Jiønter) forge, counterfeit; (i en 
S3og) look for. -flag after-note. 

(gfterflægt posterity. 

©ftcrflæng train. 

(Sftcrftæt c after-math. 

©ftcrfmag after taste; tang. 

(gfterfmæt n ('ogf aa c) after-clap. 

@fterfnat c after-talk. -fe vt echo, copy, par 
rot. -tct o repeater (of what has beeu said), 
copyer, parrot. -fen c, -feri n echoing, parrotry. 

©ftcrfom conj whereas, as, since, inasmuch 
as, seeiug that. 

(£f tcrf omnter end of the summer; after-summi 
Indian summer. 

©fterforg after-care; gorforg er 6ebre enb 
. stiteh in time saves nine. 

@ftcrf<)cjbe vt spy after. 

@ftcr|ftiil after-)5iece, after-play, conclusl 
mufi postlude. -fritte vt play over again, 
tate 

@ftcrf^)or|e vt (ogf. fig) track, fig trace o 
-cifc, -en, -ing c tracking etc. +-er c tracer. 

@ftcrfti«rg|c vt inquire after, ask for, make 
inquiry; btåfe SSorer ere meget -fpurgte these goods 
are in great demand, request, favour, are much 
run after. -fel c inquiry; demand; gøre _ om 
make inquiry about; ber er ringe _ efter there 
small demrtnd for. 

@ftcrft0(jcnbe a remaining; following. 

-fSftcrftanb remainder, arrear. 

eftcrftabelfe afflx. 

(Sftcrjfti! copy (of an engraving). -^iflc vt 
copy (an engraving); touch up. 

©ftcrfttng back stiteh. 

Sftcrftræbe vt (ftræ6e efter) aim at, aspire to, 
aflfect; (forfølge) persecute; _ en§ fltB plot against, 
attempt one's life. -Ife, -n c aspiration, plot, 
attempt; persecution. -v c -e persecutor 

(gftcrfttæfning second stretch. 

©fterftfltfc afterpiece. 

©ftcrftccr secondary calaract. 

efterft«b afterthrust. 

(Sftcrfoærm after swarm. 

©ftcrfljbning c re-evaporating wash. 

©ftcrf^gbom secondary disease. 

©ftcrffln inspection; til ~ for in.spection, on 
vievv, to be viewed. 

©ftcrftjnge vt sing after. 

©fterfæb late sown seed. 

©fterfcctning consequent clause, apodosis 

(gftcrfætte vt pursue. 

($ftetf«g|c vt search after. -elfc, -en, -ning c 
searching etc, search. 

©ftertnlc ill repute el. report; (tit S3og) final 
address, postscript. 

©ftertnnfe reflection, meditation; gøre fig 
om pay attention to. )m 

I I I ©ft 107 (gje @ftcrtcfln|e it copy (a drawing). -ing copying 

■.; cm; copy. 

(Sftcrtit) after times, after ages; for -en in 
nuure. 

+(fftcrtrao vt covet. 

@ftcvtragt|e, -ninB fe -flræbe. 

©ftcrtrao rear. 

Sftcrtrop small party in tlie rear. 

(5ftcrtr»)f n (g^nb, S3etoning) emphasis, stress; 
(af *og) piracy; lægge _ paa lay stress upon, 
emphasize, accentnate: -fe vt pirate. -ter c 
piratical printer, pirate. -ftlig a emphatie(al), 
lorcible, -ning c piracy. -dubgaOe pirated edi- 
lion. 

Gftertræjbc vt succeed. -bcr c -c successor. 

(jcftcrtrængcnbc part pressing on (behind). 

(Sftcrtæljlc vt count over, re-count. -liBg 

imtiTis over, reconnting. 

CSftcrtccnljc vt reflect on, consider, ponder, 

'■igh. t-eltg a dabions, problematical. •tn, 
-ning reflection, consideration. -font a thought- 
fiil, circumspect, pensive. -font^eb thought- 
fulness. 

©ftcrfarft thirst consequent on hard drinking. 

(Sftcruaar second spring. 

(fftcrualg .second election. 

@f tcroccr after-pains; Jig after-cost; føle _ efter 
sutter trom the effects of. 

(Sfterucjic vt weigh over again. -ning weigh- 
iiig eto. 

(gftcrticrbctt posterity, after-ages. 

Gfteruin after-wine. 

(£f tcrDfntcr end of winter, after-winter, second 
Winter. 

©ftcmirfntng after-eflFect, secondary effect, 
after-operation. 

+(gftcroifc i:t, -Hg a \e <|3a4l)ife. 

+@ftcr»r(cnge vt carieature. 

©fteroæfft after-growth. 

©ftcrBærcnbe « succeeding, future. 

■(éfugl fe (SBer--. 

®'g <-■ -e oak, Quercua. 

(Sqai a equal, even. -itc't c evenness. 

@ge c -r spoke; fætte -r i et ^jul put spokes 
to a wheel. 

@gc c -r canoe, punt. 

Sgejbart oak-bark. -blab oak-leaf. -borb oak 
table, *(3Jroet) oaken board, -garbct a tanned 
In oak-bark. -tranS wreath of oak -leaves. 
•Innb grove of oaks. -liib oak-leaves. -malet 
a oak-painted, wainscoted. 

@gcn ot, n eget, pi egne, own, proper; (eicn= 
bomntfltg) peculiar (for to); (færegen) particular; 
bet blioer ftrebet i en - Sog it is written in a 
separate book; et -t SUJenneffe an odd character; 
*bet er -t it is Strange; ^an er fin - egen Jperre he 
is his own master; Ijan i)at (fit) -t ^u8 he has a 
house of his own; paa ~ Setoftning at one's own 
cost el. expense; et -t Ubtrqf i et Sprog an idiotism; 
en _ ©ag, faa fin ~ Sag an awkward thing; fe 
fiaonb, ^erfon. -t-ort peculiarity. -artet a pe- 
culiar. -bcDcegcIfc proper motion, -farbe self 
-colour. -forbel self-interest. -^anbcl business 
on one's own account. -^eb c -er peculiarity, 
oddness, singularity, idiosyncracy. -^aenbtg a 
done (written) with one's own hånd, in (one's) 
own -writing, autograph; -, UnberfCrift one's own 
signature, sign manual; _ Sfriaelfe autograph 
(letter), holograph; maa inbgioe _ Slnføgning must 
apply in their own hånd el. writing. -lunbflab 
fe Seli)=. -lær, -færlig a selfi.sh, egotistical. 
-t(crtigt)eb seltishnes.s, egotisra. t-morb ie Selv-. 
-m^nbtg, -mqnbiglieb fe -mægtig, -mægtigl)eb. 
-mægtig n arbitrary, absolute, despotic, high- 
handed; — adv arbitrarily; _ at ffaffe fig SKet to 
take the law in one's own hånd. -mægtigljeb arbitrariness, arbitrary el. high-handed pro- 
ceeding. -nabn proper name. -ntjtte self-interest, 
selfishness, self-seeking. -nt)tttg a selfish, 
interesled, self-seeking. -n))ttig^eb fe -nptte. 
■raabig a will'ul, self-willed, arbitrary. -raabig- 
bcb wilfuluess, arbitrariness, 6j7>/ self-will. -ret= 
focrbig^cb, -roé fe Selo--. -t^-finbct fe Bxt-. -fltt= 
btg a wilftil, self-willed, obstinate. -ftnbig^eb c 
wilfulness, self-will, obsliiiacy. -ffab c -er 
quality, property, point; gubbommelig - divine 
attribute; i _ af in the capacity of. -ffabéorb 
adjective. @gentlig u proper, real, precise; 
ben -e SSærbi the iutrinsic value; bet -e SJanmarf 
Denmark proper; be -e M6er the monkeys, pro- 
perly so cailed; i Crbeté -e SUettjbning emphati- 
cally, in the true(st) sense of the word, lite- 
rally; bet -e 35rama the legitimate drama; — adv 
properly, really, by rights, after all; ~ talt prop- 
erly el. strictly speaking; ifte - not precisely, 
not exactly, not quite, scarcely. @gen|tt)Ife 
self-conceit. -barme specific warmth. -oetået 
promissory note. -bitje (egen aStlje; freedom 
of will; (Sgenraabig^eb) wilfulness. f-biUig, 
-bidig^eb fe -raabig, -roabig^eb. -bagt specific 
gravity el. weight. -^-b^rt original. 

@ge|'^n«b acom. -plantt oaken plank. 

@gern n -er squirrel. -abe squirrel monkey, 
Cai tithri.r sciureus. 

@ge|f!ob oak wood, oak forest. -ftamme trunk 
of an oak. -ftært a strong as an oak. -fbamp 
oak-ngaric, Agaricus quercinvs. -træ (©g) oak 
tree; iSSeb; oak wood, fubenlanbfl) wainscot. 
-tammer oak timber. -oitler leaf-rolling Cater- 
pillar, Tortrix viridnna. 

QS'g^jort stag beetle, Lucanns cervun. 

@gn c -e country, region, parts, neighbour- 
hood; fter paa -en in these parts; en Wanb ber 
paa -en a man of those parts. 

@gne vt & impers beseem; _ fig vr (for, til) 
be tit for, adapted to, lend itself to; -t til at 
calculated to. 

@go|i§'me c eg'otism, eg'oism. -ift' c -er 
eg'otist, self-seeker -ift'iff a egotistic(al). 

@jrene'ring§maffine cotton-gin. 

@j adv not; ej IjeEer nor, neilher; ej alene not 
only; ej engang not even. 

@j ! ini ah ! oh ! aha ! why ! eigh ! ej, ej ! 
indeed ! bless me ! 

(£ja ! hey ! hey-day ! 

@|b n, pi =, isthmus, neck of land, spit of 
land. 

©j'bameroft c Dutch cheese, Edam cheese. 

@|bcrcn c the Eyder. 

(Sje n, te, possession; gtbe noget i 9lrB og - 
grant in heritable possession. ffije vt own, 
possess; alt Ijoab jeg -r og ^ar all my worldly 
possessions. -form c Cthe) genitive (case). 

@jegob a sweet-natured, tender-hearted, be- 
nign. -Ijeb c tender-heartedness, mildness. 

@tenbe( c -e property (ub. pO, possession. 

(£jen|bom c -me possession, property; engelft, 
tqft _ (om ©!ib) British-, Gcrman-owned ; bibl 
^ fluQe bære mig en _ ye shall be a peculiar 
treasure unto me; git ooer til at Ⱦre SR'i ~ was 
appropriated to N. -bom ntcltg « peculiar, 
characteristic(al), individual. -bom'mc(igi)eb c 
■er peculiarity, (peculiarj feature, characteristic, 
distinction. — @jenbom&|beftbber proprietor, 
lord of the manor. -folt l/ihl peculiar people. 
-fri^eb fuU and free right of possession. •^æUtå- 
ffab commuuity of goods. -gaarb allodial el. 
freehold farm, freehold. -gobS allodial el. free- 
hold estate. -grænfe boundaries el. limils of an 
cstate. -^errc lord of the manor. -inbgreb 
Irespass. violatiou of the right of possession. 
-tommis fionær solicitor. -t«å fe a^efibbelfeé-. @ie 108 efd •mæglet estate - agent, -otierbragclfe fe -falg. 
•oDerøang appropriation. -))roHamen possessive 
pronoun. -ret right of possession, ownershlp; 
Sooen om ben literære - the Copyright Aet; -ten 
til Singen the property in the thing. -folg 
estate sale. -flot property-tax. -ftøbe deed of 
conveyance. 

. (g}er c -e owner, proprietor; Ⱦre _ af be the 
owner of, possessor of; ftifte ~ change hånds. 

•Gjergrljn c semoule, semolino. 

(gjcriK'be c -r owner, proprietress. 

@jcrl(fl8 a unowned, unclaimed. -ntattb fe 
©jer. 

©jefteborJ) n possessive pronoun. 

©fn^crier myth dead warriors. 

@'ié mw E sharp. 

@jfcn|frc§fer c braggadocio, swashbuckler, 
fire-eater. -garn lustred yarn. 

''©itcl fe ftertcl. 

'^®t, mt fe ©g, (gfle. 

etlel'tilfcr c -e, -ft a eclectic. 

@fli<)'|fe e -r eclipse. -til'en the eclip'tic. 
■tilffraa^cben the obliquity of the ecliptic. 

@I(o 11 echo. 

(Sttamt)ft' c eclamp'sy. 

@f(a'ge c -r ec'logue. 

"(gfonfle fe ©berfugl. 

*@font c og n -er, fe ©gern. 

©ffta'fe c ecstasy; falbe t _ go (oflf) into 
ecstasies, 

@f§= (forfjenoærenbe) ex-, late. 

@t§aIt|atio'n c over-excitement. -e'tet a over 
excited; wild, fantastical. 

©t§a 'racti c -er el. -mina examina'tion, +exa'- 
men, F exam; unberfofle fig, toge - pass (an 
examination). @t§amen3latte^ passing certi- 
fieate. be))utation fe -tommiSfion. -feber ner- 
vousness before examination. -geb^r fee on 
examination. -tarotter marlj, class. •tommi§= 
fion Examination el. Examining Board, B. of 
examiners. -o^jgabc examination paper. -f^erg§= 
moal examination queslion. 

@l8om{n|oitb' c -er examinee, candidate. -a= 
tio'n c examina'tion. -a'tor c -o'rer exam'iner. 
•c're vt exam'ine, catechize, try; btiee -t {)^Oia. 
©folen) be on, be cailed up. 

tStée vt & i shift, warp, 

t@tée vt fe ^oBmefterere. 

(Sl8ef|utio'n c -er distress, attachment, seizure, 
(ogfaa om ®Bblftrof) execu'tion; gere - put in an 
execution, a distress; gøre _ i distrain. -ution§> 
bom fieri facias. -utionSforretnittg distress. 
■ttti'O a exec'utive. -uti'umagten the exec'utive 
(power), -uto'r (testamenti) c -er exee'utor. 
■Uta'r '; -er performer, exec'utant. -oa'titr n 
exequatur. -ttc're vt ex'ecute. 

@t3em'^el n -pier example, instance, (tibligere) 
precedent; uben _ fe -Iø§; for _ for instance, for 
example, say; et _ )f<!i(x bet mobfatte an instance 
to the contrary; onføre foni _ instance, exemplify; 
opl^fe beb -pier exemplify, illustrate; toge ~ af 
take e. by el. from; ftotuere et _ '^o.a. en make 
an example of one; følge -plet follow suit. -I«å 
a unparalleled, unexampled, unprecedented. 
-bl§ fidv as an example. @t^emp(a'r n -er (of 
9Jog) copy, +exem'plar; (f. ©tS. af *piante) speci- 
men; (Wønfter) exemplar. (SlScmpla'riff a ex'- 
emplary. @téem))(a'riff^eb c ex'emplariness. 

@?§erce'rle vt & i ex'ercise, drill. -^uS drill 
-room. -mefter drill serjeant, master at arms. 
-Vatr OM dumb el. blank cartridge. -plab^ drill 
-ground. -reglement drlll-book. -fltb drill-ship. 
@fåerct'§ c ex'ercise, drill. 

©tél'l n -er ex'ile. 

@féfftett&' c exist'ence. -mibbel means of 
subsist'ence. (StMfte'te vi exist. (SISIlttlbe're vt expel, af ftlub unelub. 
ring, -fio'n c expulsion. -fi'be adv e 
sive of. 

©lélommnnilcc're vt excommu'nicate. 
ring, -latto'n c excommunica'tion. 

©fgfremen'ter pi ex'crements, fæces, excre'i 

(ftétur|3' c er excursus. -fio'n c -er excc 
sion. 

(StSoQC'n a exog'enous; _ ^lonte ex'ogen. 

(gtéotc'rift a exoter'ic. 

(gféo'tiff a exot'ic. 

@{S))anfto'n§|a)>)iarat expan'sion-gear (o. 

@t§^)eb|e're vt dispatch, ex'pedite. -ient' 
-er clerk. -tf a expeditious, prompt, business- 
like. -itio'n c -er expedit'ion; (bet ot elipebere) 
forwarding, sending; (ftontor) offlce. •itio'né= 
afgift duty of expedition. -itionSforretning 
commission-agency. -itionåfonlor offlce. *-itionS= 
felretær Secretary (of a Government Office). 
-it«'r c -er agent. 

@t§))eltan'{ce c -r expec'tancy, (poa Strd) rever- 
sion, -t' c -er expec'tant; reversioner. 

@t!^))ettor|atio'n c -er med expectora'tion; pi 
fig oulpourings. -e're fig vr unburthen one's 
self 

@f§<)eriment' n -er exper'iment (meb on). -a'I= 
fjjfll experimen'tal philosophy. -e're vi ex- 
per'iment. -e'ring c experimenta'tion. 

@t§|»Iobe'r|e vi explode. -enbe a explo'siv 
_ ©ager explo'sives. -Ing c explo'sion. 

@lS<)Ioite're vt make capital out of; (SWti 
work. 

(gfS^Iolfio'n c -er explo'sion. -fto'nSfri a 
explosive. -fto'népunlt explo'sive point, -ft'* 
pi, gram stops. -fl'Uftof explosive. 

@t8^)on|ent' c -er index, expo'nent. -entia'l- 
ligning exponen'tial equation. -e're vt expose. 

@l8port' c exporta'tlon. -e're vt expo'rt. 

-forretning export-house. -«'r c -er expo'rter. 

StépreS' c -fer express; meb _ by e.; — adv 

expressly. -tugter pi Jacob's shells. -tog ex- 

press train, 

®Upx9pvi\atWn, -e'ring c dispossession. 
vt (en) dispossess; (Oruno) appropriate to put 
uses. 

@f8tcm'<)ore a extempora'neous, extem'p 
rary. — adv extem'pore, off-hand, on the spur 
of the moment, -'re vt k i extem'porize, 
speak extempore. -'ring c extemporiza'tion. 
@tStempora'lftiI unseen el. sight translation. 

@tétintt«'r c -er fire-extinguisher. 

@Btir))a'tor c -er grubber. 

@tStra ado & a extra. @fåtra= extra. 
additional dues. -arbejibe overtime work. 
supplement; fly-sheet. 

@tétrabe're vt surrender. 

©tStrafln a superfine. 

®fStrat)c're vt extract. 

@t§trat«I c bilge keel, 

Slétraft' c -er ex'tract; (Ubtog) abstract. -io' 
c extrac'tion. -i'Oftof extrac'tive (principle et 
matter). 

@tdtramanbftab n extra hånds. 

©fgtra'nftole c day-school. 

@tåtra|orbinæ'r a extrao'rdinary, exceptional. 
-|>oft: rejfe meb _ post. -ret jvr a speeial sitting 
(of the court). -tib over-time. -tiUtrg gratuity. 
•tog speeial train. -ubgifter pi extraordinary 
expenses. -ntcri'nfbongerftab extrau'terine preg- 
nancy. -bagan'ce c extrav'agance. -bagant' a 
extrav'agant. 

@fåtre'm n -er & a extreme. -ite't c -er ex- 
trem'ity. 

@tbii>{a'ge c -r eq'uipage, carriage. -agemefti 
J, master of ordnance. -e're vt equip, flt o 
•e'ring c equipment, fltting out. — (Itoiperingi i 3 

i'p^' -ofgift 
-blab 

I 1 mt) 109 ©lo ^anbel outfltting etablishment. -^anbter out- 
fltter. -t)cnge outfit. 

@fuit)0l' a equiv'ocal; indelicate. 

®f,^e'm n ec'zema. 

t®i' '■ -ler alder, Alnw). 

Srai'n c ela'ine. -f^re elaid'ic acid. 

@Ianti c eland, Antilfype or eau. 

(glaff c elastic string el. band. -icite't c 
elasticity, springiness. -icitc'tSgrcenfe limit of 
ela.sticity. -il' c fe Slaft; caoutchouc tissue. -Ifl 
a elastic, springy. 

eibcn c the Elb. 

©Icfant' c -er el'ephant; gøre en glue ttl en - 
make a mountain of a mole-hill. -farer ele- 
phant-driver. -orben order of the Elephaut. 
-ribber knight of the Elephant. -fnabel trunk, 
proboscis of an e. -f^fle elephanti'asis. -tanb 
elephant's tooth el. tusk. 

@{eg|ant' a el'egant. -an§' c el'egance. 

®tcgt' c -er el'egy. -btgter, (Sle'gtfer c -e 
writer of elegies, el'egist. ©le'giff a elegiac; -e 
SJerS elegiacs. 

©leftricUe't c electric'ity. -§bærer electro- 
ph'orus. -Slebet conductor. -Smaalec electro- 
m'eter. 

@le('tri[!er c -e electric'ian. -fc'rc vt eleC- 
trify. -fe'ring c eleotrifica'tion. -fermaffine c 
elec'tric(al) machine. -fl a elec'tric. 

©leftro'be c elec'trode. @(eItro|b))namif' 
electrodynam'ics. -fo'r c -er electroph'orus. 
-fetni' electrochem'istry. -I^'fe c electrol'ysis. 
-magnet electro- mag'net. -magne'tifl a electro- 
magnet'ic. -magnetiS'me c electromag'netism. 
•tnotø'rtft electromo'tive. -pltt' electroplated 
work. -tiuntte'ring electro-punctura'tion. -flo'<> 
n elec'troscope. 

element' n -er el'ement. -(a'r)aanb element'al 
spirit. -a'rbeg primer, -o'riærer teacher of 
the rudiments, -a'rffole primary school. -ften 
precious opal. -æ'r a element'ary, primary. 

@Ien'|be c {+) fe -bigfieb. -big a wretehed, 
miserable, piteous. -big^eb c wretchedness, 
miser y. 

©leono're Eleanor. 

Sicuft'nflc aK^fterter the Eleusin'ian mysteries. 

(SIc'tJ c -er pupil, scholar, learner; min _ my 
pupil (ifte s. el. 1.). -ttrbejbe pupils' work. 

@(etiatto'n c art eleva'tion; meb ftor _ at high 
elevations. — @Iet>ation§|cQlinber tangent-sight. 
-ftttte elevating screw. -ffub tangent firing. 
-ttinlel angle of elevation. — @Ieb{a'tot c -er 
el'evator, lift. -e're vt el'evate. 

@(e'Oloncert students' concert. 

@(fenben n ivory; funftigt _ protean stone. 
•§= ivory. — eifcnbcnSll^ften the coast of Ivory. 
-næb ivory-billed woodpecker, Campephaga im- 
perialis. -neb ivory-nut. -)>a))ir ivory paper. 
•piantc phytelephas. -fort ivory-black. 

®Ig c -er elk, (anterilanft) moose(-deer), Cervui 
alces. -antilotie fe (Slanb. -to female elk. -olSe 
male elk. *glg§btal (om ^eft) grey like the elk. 

@Ii'a§ Elias, bibl Elijah. 

©libe're vt elide. 

©Hfét'r c -er elix'ir. 

Gltmine're vt elim'inate, exterminate. 

ett'fa Elisa, bibl Elisha. 

©llt'e c pick, elite. @{ite' picked, F crack. 

teHe fe ei. eae= alder. 

tSUelbanå c fairy dance; (Oræiplet paa (Ingen) 
fairy ring, fe gjellifefDQmj). -(eiDer)foIt fairies, 
elves, fays. -(®It)er;longe fairy king. 

t(£Ke|froge roller, Voracias garrula. -frat 
alder-grove, -ntofe bog surrounded with alders. 

®ac(eioer)»)tge fairy. 

(Stter conj or; _ ogfaa or else; enten ^an _ jeg either he or I; l^berfen ^on _ jeg neither he 
nor I. 

@I(er8 adv else, otherwise, (for jøorigt) for the 
rest, (til anbre Jiber) ordinarily, generally; (i 
mobfat Sfalb) or; _ %at thank you all the same. 

- ingen, intet nobody, nothing, else; er ber _ nt ? 
anything else? 

teaeffubt a elf-shot. 

tSttetrunte c stump of an alder; man ftal længe 
l^ugge i^aa. en _, inbcn man faar en SSifbærm beraf 
it is hard to make a silk purse of a sow's ear. 

(&Ufot elev'en. -aarig, -aarå a eleven years 
old. -lont endecagon, hendecagon. -tantet o 
hendecagon. -ftaoelfeS hendecasyllabic. (SUeote 
eleventh; tiott) _ ten and a half; ben -te Sluguft 
the eleven th of August, August Uth. SUebtebel 
eleventh. 

@IIeut(b a crack-brained; _ of Olæbe mad 
with joy. 

@nt<)'|fe c -r gram ellipsis, geom ellipse. -fo> 
gro'f e -er trammel. -foi'bc c -r ellip'soid. 

eim c fe aeim. 

eim§ilb c Elmo's-fire. 

t@Iritfe c minnow, Cydrintis phoxinus. 

(S{fa§ n Alsa'tia, Alsa'ce. -er, -etin'be, -ift 
Al satian. 

(gt§bl)r n fe etg. -8= fe ©Ig«. 

-'■'(glff c : lægge _ paa take a fancy to. 

@Ifte vt love; -H _ op, fe Opelfte; fiøjt -t dearly 
beloved; gøre fig -t af win the love of, endear 
one's self to, ingratiate one's self with; min -bc 
my darling, my lady-love; be -nbe the lovers. 
-funft art of love, @(^eUg a amiable, lovely, 
bibl beloved; til 0§ -e . . to our well-beloved . . 
@lf(eltgl)eb c amiability, loveliness, amiableness. 

— ffilfler c -e lover, (af noget) admirer, -faget 
lovers' parts. ©Ifferin'be c -r sweetheart, mis- 
tress. @(f!erH)ar coupleof lovers. -roHe lover's 
part. 

@If(ott c love; fatte _ for el. til fall in love 
with. — @Iftoti§|liaanb tie el. band of love. 
-barn love-child. -bttf amorous glance. -bre» 
love-letter, billet -doux. -br^nbe hist. -bigt 
love poem, erotic poem. -brif philter, love 
-potion. -brulten a glowing with love. -brøm 
dream of love. -ertloirtng declaratiou of love. 
-f-fongcn a in the felters of love. -feber amorous 
fever. -f(amme love-flame. -for!)Olb amour, 
intrigue. -fulb a amorous. -garn love-net. 
-glab amorous ardour. -gub god of love, Cupid. 
-gubtnbe goddess of love. -Ijanbel amour, love 
-affair. -^eb a burning with love. -^iftorie 
love-tale; love-affair. -ilb fire of love. -Kage 
amorous complaint. -tunft fe (Stfte-. -Itjab fe 
-bigt. -luat torture of love. -lue fe flamme. 
-Itcngfet lovesickness. -mtbbel aphrodisiac. 
-tttinbe memorial of love. -mebe lovers' meet- 
ing, -orb pi words of love, loving words. -pant 
pledge el. token of love. -<til love-shaft. -rib= 
ber knight-errant, gay Lothario. -rig a amor- 
ous. -ruå love raptures, -faoret « love-stricken . 
•faget love affairs. -fang love-song. -fmerte fe 
-tbal. -ftraaicnbe a beaming with love. -fnl 
love-sigh. -fflg a love-sick, love-lorn. -f^gc 
love=sickness. -tale the language of love. -tan= 
!et love thoughts. -barm a glowing with love. 
-Uife love ditty. 

©Iffbær'big a lovely, amiable, lovable, attrac- 
tive, sweet, likable; (om en røanb) genial, -^eb 
c loveliness, amiability, lovableness, attractions; 
genialness. 

©Inbere vt elu'de. 

etb c -e river. eibe= river . — eibe(®lb)|bteb 
margin, bank of ar. -btttb n overflowing, inun- 
dation of a r. -brag course of a r. ; water 
-course. *-fat river-bed. -flom freshet(s) of a mt) 110 ©nb r. -fønge fe SBonbftær; ^ reed meadow-grass, 
Olvceria aquativa. -I«b course of a river; river 
-channel. -munbing mouth of a r., estuary. 
'■■-mæt (steep) river-bank. ••'-08 fe -munbing. 

@(Bcr|agt{g a fairy-like. -banS 0. jT., fe eile=. 
-Ija] fairy-hillock. -flub elf-shot. 

(glBejfeHg bed ofa river, "'-f«« f« ©""• -ftr«« 
stream. -fuS murmur el. (ftærfere) roar of the 
river. 

®llij'f|tutn n elysium, -iff, -æ'ifl a elys'ian. 

(g'm o vapour. 

emai't(Ie) c enamel. -e'rob« fe 9!Kuffel=. 'fortie 
enamel-colour. -Jrtuter euameler. -malning 
enamel (painting). -'re vt enamel. -'rer c -e 
enameler. 

(Smanatio'tt c emana'tion. •S'teorien the doc- 
triue of emanation. 

@manci))|aHo'n c emancipation, -c're vt 
eman'cipate. 

©manere vi em'anate. 

(S'vaa\x% n Emmaus. 

(Smballla'ge c packing. -e'rc vt pack (up). 

©mbar'go c emba'rgo; lægge _ pa<i lay an 
embargo on. 

@mbarfer|e vi embark. -Ing c embarkation. 

@mbebe n -r office, plaoe, post; Detlæbe et _ 
hold, flll an office; føge et ~ apply for an office; 
foreftaa et - discharge el. flll an ofHce; affætteS 
fra et - be dismissed from office; anfætteå i et - 
be appointed to an office; ube af _ out of office. 
— @mbeb8|aor years of being in office. -albcr 
age requisite for obtaining offlce. -anf^ger 
candidate for (the) offlce. -bone official career. 
-beretning official report, -bcfættelfe appoint- 
ment. -bolig official residence. -breb official 
letter, -brober colleague. -bflrbc burden of 
offlce, charge, -bragt official costume. -buettg= 
()eb official ability. -eb oath of office, official 
oath. -efSomen degree examination. -fejt offi- 
cial mistake. -folt men in offlce. -forretning 
function, official duty. -fortobelfe discharge 
(from offlce). -f«relfe discharge of offlce. -gaorb 
fe -bolig, -gerning, -Ijwerb fe -forretning. -tnb= 
tomft emoluments of offlce. -iber official zeal. 
•jæger place-hunter. -jagt, -jægeri place-hunt- 
ing. -lontor, -lofole offlce. -lebig^eb vaeaney. 
-la§ a unplaced. -monb functionary, (public, 
government-) officer, placeman, (civil el. public) 
servant, offlce-bearer; en ^øj _ one high in 
offlce, -monbig a authoritative. -manbigbeb c 
offlcialism. -mine official mieu. -misbrug abuse 
of authority. -mtinbig^eb official authority. 
-JjUgt oBieial duty. -rang official rank. -rejfe 
official tour. -fog official business, -fegl seal 
of office. +-ffrift official document. -ftribclfe 
official letter, -ftonben the Civil Service; the 
public fnnctionaries. -ftll official style. -ftiUing 
(an) official situation; uben _ unplaced. -ftjSfcl 
fe -forretning, -tib period of office. -tiltræbelfe 
enteriils^ into offlce. -troffob fldelity in the 
discharge of offlcial duties. -begne: Xft^a. ~ in 
virtue of one's offlce, officially. -bej offlcial 
career. -berbenen the world of offlcialdom. 
-oirffom^eb offlcial labours. -bæfen cont offl- 
cialism. 

©mble'm n -er em'blem. 

©mbonboint' [fr] 71 stoutness. 

ffimbr^ologi' c embryol'ogy. 

©mbi^on n -er embryo, -nifl a embryonic, 
embryonal. 

(Smbc c -r orf, Ide, Leucisctm Idua. 

(Sme vi steam, reek. 

@mcnb|otio'n c -er emenda'tion. -e're vt 
amend'. 

@me'rittt§ a retired. 

(gme'tiff a emet'ic. ffimfo'lfe c em'phasis. -tlff a emphat'ic. 

@jnfint'lig " sensitive. 

©mftjfe'm n emphysema. 

©mljat c ventilator. 

©migrant' c -er em'igrant. -agent emigration, 
ageut -bcforbring conveyance of emigrants 
-forten the emigration tråde, -fodrer emigrant 
-runner. -fommiSfton Emigration Commission 
ers. -flib emigration ship. -Dcefenet emigration;- 
the Government Emigration CommisslonersJ 
(Smigre're vi em'igrate. 

(fmi'l Emil'ius. -ie Em'ily. 

(Sminen'Ice c Em'inence. -t' a em'inent. 

@mi'r c -er Ameer, Emir. 

@mi§f|io'n c emis'sion. -æ'r c em'issary 

^m\talfpt fe -^at. -tlov ventilator- valve. 

{£mmc c & vi fe (£m, (£me. 

*@mmcn « mawkish. 

@mmcr pi embers. 

@mmert o -er (i *)gunH)e) lower box. 

@mne n -r subject, theme, matter, subjei 
-matter; *material, stuflf. *@mne vt intend (for). 
'^@mning8|træ, -beb wood for implements 

*@mDlct' c F multiplication-table. 

@molumcn'ter pi emoluments. 

@nH)i|ri' c" empiricism. -riter c -e, -'rift a 
empir'ic. -riS'me c fe -ri. 

@m))loi' c employment. -e're vt employ 

@'mr«r n ventilation-pipe. 

+@mftg [t.] a fussy, bustling. 

t@mter pi chafF. 

(Smu c er emu, Cmuariua emeu. 

@n art, n et, a, an; for en t^be %ax fiben som 
twenty years ago. 

@n & een card num & pron ind, n et, eet one; 
_ @ang once; _ ®ang - er - once one is one; 
_ ®ang to er to once 2 are 2; _ for - one by 
one; 100 foc - a hundred if one; - og t^oe 
twenty one; _ imob - og to imob ganben two to 
one is odds; _ unberlig ~ an odd fish; - pao 
^ret a box on the ear; bet lommer ub ipaa eet it 
is all one, it comes to the same thing; eet er 
fornøbent one thing is needful; @ubé iJoD er eet, 
WenneftetS 2oti er et anbet there Is God's law and 
man's law; eet er bet ot . . . et anbet it is one 
thing to . . . another to; eet of to take your 
choice; ol Eing løber i eet for mine ^ine my head 
is all in a whirl; meb eet all at once; unber eet 
together; be fcelgeS unber eet they are sold in a 
lot, mit ene Sen one of my legs; ben ene meb 
ben anben one with another, on an average; bet 
ene meb bet anbet one way and another; og bet 
ene og bet anbet and what not; fe 911. -oarig « 
one year old; anuual; _ SSæfft anuual. -oft§= 
one-aet. -ormet a one-armed. -booren a only 
begotten. -bojlff a monobasic. -té«et a one 
-legged. -biobet a one-leaved, (Sirone) mono- 
petalous, (SBæger) monosepalous; (aSærftøj) one 
bladed, single-bladed. -blomftret a uniflorous. 
-bo monoecia. -bo^lonte monoecian. 

©nc^c'llco c encyclical letter. 

@nctjclo<)CC|bi' c -er encyclopæ'dia. -'biff a 
encycloped'ic. -bift' c -er encyclope'dist. 

@nb conj & adv (efter ^omparatiu) than; (foran 
ftomp.) still, even; b. f. f. enbnu; onbre _ others 
than el. besides; _ om what if, suppose; ~ "iiil- 
letterne? how about el. with the tickets? ifte 
anbet _ nothing but; tjoob anbet _ what else but; 
ingen anben, ingen onbte _ none but; fionb ber _ 
ftal ^ænbeå happen what may, whatever may 
bappeu; fifor meget jeg _ Icefer however much I 
read; om ^an _ bøb mig nof foa meget even if he 
ofFered me ever so much; _ en jtng maa jeg 
omtale one thing more I must mention; - ifte 
not even; _ ftørre still greater; _ fi(g)e to say (£nb 111 ©nf nothiug of, not to mention, let alone; ~ Dibere 
moreover, again. -ba' «dv even, still, even 
then; itte _ not even then, not yet; énben er 
iffe _ the end is not yet; ifte faa gal _ not so 
bad after all; 6»iS ^on _ . . . if he only. -bo'jj 
vonj though. 

énbe c -r end, termination: (Qberfte _) extrem- 
Ity; F (Sagbel) fundament; sp antler; J;, rope, 
rope's end; foiitbe en - spin a yarn; SSerbenS _ 
the ends of the earth; bet foar bel en @ang en _ 
it is a long låne that has no turning; Dor 2;oiBl 
fif en _ our doubts were set at rest; tage en 
torgelig _ come to a sad end; naar -n er gob, er 
Qlting gobt all's well that ends well; fro _ til 
onben from end to end; fe D»erenbe; bet retter (el. 
gioer) fig i -n in the end things will mend; i;)aa 
_ an-end, on end; gare _ paa put au end to, 
make an end of; gøre en _ )faa fine Sitbelfer put 
one's self out of pain; faa _ paa en fcbfommelig 
SJag get through a tedious day; ^an ftt fnart _ 
t>aa fin formue he soon ran through his fortune; 
til ben _ for that purpose, to that end, to the 
end; »ære til _ be at an end; ^ør mig til _ hear 
me out, hear me to an end; 6on Bil næppe leoe 
benne 2)ag til _ he will hardly live the day out; 
fomnie til _ meb, bringe tit _ finish, terminale, 
conelude, bring to an end, put an end to. 
(Snbe vt & i -te, -t end, finish, close, terminate, 
conelude; F l^Borban man -r og benber bet what- 
ever way you turn it; _ meb result in; , meb 
at Oae finish by saying; -paa end el. terminate 
in. -artitel suffixed article. -bancgaarb ter- 
minus, -(ogftav last letter, final letter. -6olt 
butt-bolt. -beiet a, gram terminally inflected. 
•bøjning bend el, curve at the end; gram ter- 
minal inflection. -f(abe terminal face. *-frem 
a, fe Sigefrem. -daftig^eb terminal velocity. 
-fant extreme edge. t-ftemt a in a mortal 
funk. 'tnop terminal bud. -fnube knot at 
the end. 

©nbci a a deal of, some; — adv rather, 
somewhat. 

@nbe|teb (ogf. fig) last link, extreme link, 
(3nf.) tarsus. (Snbelig a (begrcenfet) finite, 
limited; (til Slutning) final, ultimate, definitive; 

— adv at last, at length, finally, in fine, ulti- 
mately; (forreften) indeed; ^an Bil _ rejfe he 
must needs go; ^un Bilbe _ ^abe, ot jeg ffulbe 
trine inb she would absolutely have me step in, 
insisted upon my Stepping in; bet mao ffie _ iffe 
glemme be sure not to forget. Snbelig^cb c 
finiteness; end, conclusion. (gnbclligt n end, 
death. -Ifc c -r termination, desinence. -leé a 
endless, interminable; _ @abe bUnd alley. -maai 
end, object, aim, goal. 

@nbe'miff a %ndem'ic(al). 

@nbe| moræne terminal moraine. -puntt ex- 
treme point, terminus, -rim concluding rhyme. 
-ffitie top-cut (of a loaf). -ftation terminus. 
■ftooelfc final .syllable. -ftiHet o terminal, -ftfllfe 
end piece. -torrø rectum. -tiOceg sufflx, postfix. 
•træ end-grain. -oeube vt turn upside down, 
capsize; put the back part foremost, ^J, turn 
end for end. -oirtning final effect. -»olol end 
vowel. -uæg endwall. 

Snbi'Oie c en'dive, Ciehorium endivia. 

(Snblminbre adv still less. -nn' udv yet, as 
yet, still, even now; _ en Sing one thing more; 
_ en ®ang once more, once again, over again; 

- en ®ang fao ftor as big again; _ i gftermibbag 
(ifte længere fiben) only this afternon, (oHerebe) 
this very a.; -i forrige 2larl). as late as the last 
Century; _ minbre still less, even less. -o'g, 
•og'faa even. 

(gnbogmo'fe c endosmosis. @nboåfe'|re vt endorse, back. -ment' n, -'ring 

c eudorsement. -nt' c -er eudorser. 

(Snbrtcgtig a harmonious. -Ijeb c harmony, 
concord. 

'^©nbffab c end, termination. 

®nb|ff«ttt' CO/y though, although, notwith- 
standing, albeit. -'ttibere further, again; -'^bci:= 
mere still further, still more. ' 

@ne c -r juniper, Juniperua conimunis. -iav 
j. leaves. 

@ne a & adv alone, by one's self; (fun) only; 
_ og alene solely; _ og alene for at for the sole 
purpose of. -befalenbe o sole in command. -be- 
rettiget a: Bære - til have the monopoly el. 
exclusive privilege of. -bo n fe -bolig, -boer c 
-e anchorite, hermit, reeluse; (2fugl) solitaire, 
Didus solitarius. -boertiø solitary life, hermit's 
llfe. -boerffe c -r hermitess, anchoress. -botig 
hermitage. -brug sole use. 

Snebær n juniper berry. -buff fe 6ne. -brænbe- 
bin gin, (bebfte) Hollands, -olie juniper-oil. -rig 
fe ®ne=. -træ juniper-tree. 

©nelfor^anblcr sole seller el. vendor. -^anbel 
monopoly. -fjerre sole master, autocrat. -derre= 
bomme, -fjcrftob sole sway, autocracy. -^erffcr, 
-{(erfferinbe absolute monarch; sovereign. -jogt 
exclusive right of sporting, -lavixlf single combat. 
-fongc sole king. -(tb solitary life. -magt 
sovereignty. -mægtig fe -raabig. 

(gncmærfer pi preeincts, domain. 

(Snepige c maid of all work, general (servant). 

"Sner (2:ræ) f<r (Sne. 

@ne!r c -e one, unit. -raabenbe, -raabig a 
uncontroUed (master), -raabig^eb independent 
power, -ret, -rettigljeb monopoly, exclusive 
right el. privilege. -retébe»)iUing monopoly. 

©nergi' c energy. (5ner'gift a energet'ic, 
earuest; — adv energetically. 

@ner^eber c sole owner. 

SneriiS n juniper twigs. '^(Snevlaug decoction 
of juniper. 

éneroe'r|e vt ener'vate. -ing c enerva'tion. 

(Sneå vd agree. 

@nejfamtale private conversation. -ftaaenbe 
a solitary; (enefte i ftt ©1.) unique, exceptional, 
phenomenal, isolated; er - stands by itself 

(Snefte a only, sole, single; ilte en _ not one; 
iffe en _ Stjerne not one (single el. solitary) 
star; en - (Sang only once; ben _ the only (one), 
the one; be _ the only (onesj; _ i ftt Slogé 
unique, only one of its kind; ^Ber - every 
(single); f)Ber _ en every one, (all) to a man; 
bet - the only thing; bet _ mærtelige Bcb the 
only remarkable thing about; bet _ ftau nu ^abbe 
at tt) til the only (el. one) recource left to 
him; £)an bar ~ SSarn he was an only child. 
t-gaarb isolated farm (outside of the village). 
t-ffiUlng farthing. 

@ne|ftue private room. -ftljrmanb only mate. 

(gnetageå « one-storied. 

@ne|ta(e soliloquy, monologue; fe -famtale. 
-ubfaJg sole vendors. -ttanbring solitary walk. 
-boIbS^erre absolute monarch. -uolbé^crrc- 
bømmc absolute rule, autocracy. -ootbåtonge 
ab.'iolute king. -tioIbSmagt absolute power. 
-OolbSregering absolute government. -bælbe ie 
-bolbSmagt. -oælbig « absolute, uncontroUed, 
-bæreffe fe -ftue. 

©nforbet a onecoloured. 

©nfile're vt enfllade. 

@n|folb (+-foIbigI)eb) c simplicity. -fol'big « 
simple, silly; en - Stottel a simpleton; -e fom 
3;uer bibl harmless as dovcs. -foCbig^eb c sim- 
plicity, silliness. -frøb(abet a monocotyled'on- 
ous. -frøet a one-seeded, monospermous. -fflb= 
bet a one-footed. eng 112 ©no Sttfl a narrow; -ere fio restricted, circum- 
scribed. 

@ng c -e meadow. 

@nga8C|ment' n enga'gement, (af Sagfører) 
retainer. -'re vt engage, (Sagfører) retain. 
-'rittfl c fe -ment. -tingébureou general agency. 

(Sngang' ndv (en en!elt @ang) once, on one 
occasion; (i gorttben) once, one day, sometime; 
(een Sib) at one time; (i gfremtiben) one day (or 
other), sometime; ber oar ~ once upon a time 
there was, el. there was once; foreftil 2)em - 
well! imagine; i!fe _ not even; tænl - only 
think; tommer ®e enbelig _ liere you are at last; 
~ imeåem now and then, sometimes; - foa meget 
as much again; fe ®ang. 

Snglilotnine globe fiower, Trollius europæm. 
-blomft meadow flower. 

®nfl6rl)ftet o. fl. fe 9{ng--. 

(Snglbunb meadow land. t-bronning fe 9Rjøb» 
urt. -bt)rtntng meadow culture. • 

@nget c -gie angel. 

(Sngel^borg the Castlcof Saint Angelo. 

@ngclft a English; paa _ in English; _ £)ber= 
fættelfe E. translation, Englishing; ben -e fi!irte 
the Angliean Church, tbe Church of England; 
- 3orb rotten-stone; ~ Sæber sateen; _ ^lafter 
court-plaster, sticking p.; _ Salt (Epsom) salts; 
~ Sbeb sweating sickness; _ S^ge rickets; fom 
Itber af _ Sijge rickety; _ %ap)pe British carpet. 
-amerita'nfl Anglo-American. •ftlaat a china 
blue. -JXJnfl' a Anglo-Danish; _ Drbfeog English 
and Danish dictionary. -fjranfl' Anglo-French 
(o. fl.). -gricS thrift, Armeria. 

(Sngelf!|manb EnglLshman, amr Britisher; J, 
blackwall hitch. -r«bt brown-red. -ftnbet a 
Pro-English, & c Anglophil. 

t@ngelftæi; c angelica. 

Sngellføb c polypody. t-urt fe -ftær. 

@ng|grunb fe -Bunb. -græ§ meadow grass. 
-t)or»(c) busb-harrow. -liatie enclosed meadow. 
•^ttttre meadow oat- grass, Avena pratensis. 
t-^olm plot of grass land. 

@ng^oti c contracted feet. 

@ng{t).e (natural grasses-)meadow-hay. -Jjetil 
mole-plough. -forfe cuckoo-flower, Cardamdne 
pratensis. -nofter wateravens, Geum rivale. 
-fløucr meadow trefoil. -lonb fe -Bunb. 

(Snglattb n England. 

(fugUlagtig fe -lig. -Barn li ttle angel. -from, 
-gob a good, sweet as an angel. -fromljeb, -gob= 
^eb angelic goodness el. sweetness. -I)oticb arch 
cherub's head. -for chorus of angels. @ng(e= 
Hg a angelic. @ngle|{tti blissful life. -Iceren 
angelol'ogy. -magerf(e c -r baby-farmer(ess). 
-mitb a angellcally mild. -ren a pure as an 
angel. -raft angelic volce. -fang song of 
angels. -fjæl angelic soul. -ffarc host of 
angels, -ftan a angellcally beautiful. -fntil 
angelic smile, -ftemnte fe -røft. -tiingcr angel's 
wings. 

(Snglife'r|e vt (en $eft) dock. -in§ c docking. 
@ngtKnber c -e, -in'be c -r Englishman, English- 
woman. 

@ng|*Iærfe fe ©ang=. *-I«p streaked field 
-garlic, Alliuin oleraceum. -nettlf(C) ragged robin, 
Lychiiis flos cuculi. -nclliterob fe -flotter, -^jibcr, 
-plptærfe titlark. -plante meadow-plant. -vap= 
græS smooth meadow grass, Poa pratensis. 

©ngro'éiforrcining wholesale business, -^anb- 
Icnbe w. dealer, -pt'x^ w. price, tradep. 

©ngiffifte meadow lot. -(c)ffær saw-wort, 
Serratula. -fnarrc fe 35agteIfonge. -ftjcrne bird's 
eye primrose, Primula farinosa. -ft^ffe fe -fttfte. 
•fotngef meadow feseue-grass, Festuca pratensis. 
-f^re common sorrel, Humex aoetosa. -ulb I 

r! 
;r 

1. 

lOer 

nejai 

irTfll 

lanfli 
e^ll 

m 

II cotton-grass, Eriopkorum. -ttanbtng irrigatio: 
of meadows. 

@ng|t)iol marsh el. bog violet. Viola pahtstrit, 

@'nl)annct -j monandrous. 

gntjarmo'niff a enharmon'ic(al). 

@'n|^eb c -er unity; (®genffa6en) oneness, 
Sompofttionen) fusion; ((Sner) unit. -f)eb@t)(Erf 
work of uniflcation. -^eft§= one-horse. *-ftinIer 
c -e unicycle. -^jørning c unicorn: fe 9fart)Bal. 
-^ornet a unicornous. -^oOet a whole-hoofed. 

(Sntfttn' pron every; (nabnl. en^oer ifær, en^oer 
af begge) each; (tun fubftanttoift) every one,i 
everybody, any one, anybody; olte og _ evei 
body. 

@'nt)ænbet a onehanded. 

@nig a (om flere) unanimous; jeg er _ meb ^a 
I agree with him, am at one with him; Ⱦre .i' 
(om, om at) be agreed (about, that); Blibe 
come to an agreement et. to terms; blioe - om 
agree el. contract for; Ⱦre _ meb fig felo have 
made up one's mind; 6Ie» _ meb mig felB o 
resolved within myself -^eb c concord, ha; 
mony, union, agreement. 
• (Sning c agreement. -f@ning§orb parole. 

@nfauft|il' c encaust'ic. -'iyt a encaustic. 

@nfe c -r widow; widow-bird, Vidua; ftbbe 
live in widowhood; eftetlaber fig _ leaves a 
widow. -aat years of widowhood. -ho widow's 
estate. -botig widow's el. dowager mansion; 
widows' asylum. -Brub widow bride. -bragt 
widow's weeds. -bronning queen dowager, 
(Kongens iOJober) queen mother, -frue widow 
-lady, dowager (itte fom jTitel). -faSfe widow's 
fund. -feinbe bibi widow woman. 

*@nfct a simple, plain. -ftcb c plainness. 

@nfeft a single; (itte fammenfat) simple; (fær= 
egen, perfonltg) individual; (enfom) solitary; _ 
Srøenneffe single man; en og anben _ Soinbe in- 
dividual women; et - SBinb (af en fRcetfe) an odd 
volume; en ~ ®ong once in a way; tjoer _ every 
single el. individual; -e some, a few; ingen ~ 
røanb no one (single) man; -e SHemærtninger a 
few (stray) remarks; nogle -e ®ange occasionally, 
ben -e the individual; i ^bert -t Silfælbe irx each 
individual case; i bette -e Xilfælbe in this partic- 
ular case; gao i bet -e enter into details. -beffa» 
fin t jack snipe, judcock, Scolopax gallinula, 
*common snipe, S. gallinago. -biUet single 
(journey) ticket. -breo single letter, -bcefter 
single-decked vessel. -bæffet a slngle-decked. 
-garn single yarn. -l)eb c singleness, simple- 
ness; {pi -er) detail, particular, incident, -tjøjbe 
^1, single attitude. -tna^Jt^ct a singlebreasted. 
-manb the individual. -rebet a single-reefed. 
"■•fflUing fe (£nefte=. -ftoaenbe a isolated. -tal 
the singular (number). -kiirtenbe a single-acting 
el. -action, -ttiå adv singly. -bcefen individual. 

(gnte|manb widower. -ntanbSftanb widower- 
hood. -monbSftøb knoek on the funny-bone. 
•benfton widow's pension, -feng widowed bed. 
-ftanb widowhood. -fæbe dowager seat et. man- 
sion; t fe -ftanb. 

@'n|fimblabet a fe -frøblabet. -Kang unison, 
concord. -fennet a unisexual. 

(Jnfla'be c -r part shut in by foreign territory. 

@nflil'iff a enclit'ic; - Drb enclitic. 

e'n]fni^)bcbc pi ^ monadelphia. -forn one 
-grained wheat, Triticum monococcum. 

(S'nlig a lone, solitary, single, lonely, lone- 
some; ben -e Stanb the single state, celibacy, 
joc single blessedness; to -e fjolf a married 
couple without children. -^eb c ((gnfom^eb) 
loneliness, solitude; (ugift Stanb) celibacy. 

@'n|maftct a single-masted. -mægtig a, chem 
monatomic. 

@norra' a eno'rmous. I (£n 113 eri En passant in passing, by the way; _ Slag 
(Sfat) takiug in passing. 

@'n{rum privaey; i _ in private, privately. 
-rummet a ^ one-celled. 

@'«é adj & adv ideutical, the same; fe ©nij; 
bet er mig gaitfte _ it is all one to me; aEe S8ijr= 
nene gaa _ flæbte the children are all dressed 
alike; * _ SGrenbe particularly, on purpose. 
-artet a homogeneons, of the same species. 
•artct^eb c homogeneousness. -beligøenbc a 
(SSinller) opposile (angles). -IbetQbenbe a syn- 
onymous. (+-ban), -bonnct, -formet a uniform. 

@nfcrø'6te n ensemble, whole, eutirety, ag- 
gregate. 

enélforoct a of one colour; _ Dragt dittos. 
-formtg « uniform, monotonous, same, un 
diversilied. -førmigf)Cb c uuiformity, monotony, 
sameness -^eb c sameness, unily, identity. 

ffi'nifibet a one-sided. -ftbig a partial, one 
-sided, unilateral, f all one way, (om ^erfon 
og|.) of one idea; 3< unilateral, secuud. -flbtfl' 
^eb c partiality, one-sidedness. 

@nft(a'ge c ensilage, storage in pits of foddei; 
for cattle. 

©itjffallet a univalve, be -be the univalves. 
■ffiUing ie (£nefte=. 
(Snéng fe (Snlig. 

©'néiliggenbe fe -fieliggenbe. -Iijbcnbe a of a 
similar sound, consonous. -Ubct a of one 
colour. 

@'nifom a lonely, lonesome, loue, solitary; 
f)ec blioer faa -t, naar we shall be so lonely 
when. -fomljeb c solitude, loueliness. -fixrnbcr 
c -e ($eft) a single horse (put to a vehicle). 
•fpoenbertiagn one horse el. single-horsed chaise 
el. cart. 

6'néfinbct a of one mind. 

@'n:fto»)cIfeé monosyllabic. -ftoDetfeSorb mo- 
nosyllable, one-syllable word. -ftebS somewhere. 
-ftemmig a unanimous; mus for one voice; unison, 
in unison, -ftemmigt adu unanimously, with 
one voice el. accord; mus in unison. -^emmig= 
^eb c unanimousness. -ftrcflct, -ftrfiget c middle 
c, c with one stroke. 

@'nS tQbig « synonymous, convertible. -t^big' 
^eb c syuonymy. -tiinget a homopterous; -ebe 
pi homopters, homoptera. 

G nfojbet a having one seat. 

CSntablcment' n entab'lature. 

6'Jttal n the singular (number). 

(Snten conj either; (^tiab) _ bet er rigtigt el. 
galt whelher (it be) right or wrong. 

entdolbe [t.] joc, fe Slf^olbe. 

(Sntia tt c gentian, baldmovne. 

(gntlebtge. -Ife [t.] fe Stfffebige. 

(S n ;tom[mej§ a one-inch. 

(Sntomo tog c -er entomol'ogist. -logi' c en- 
tomorogy. -to'giff a entomolog'ical. 

G'ntontg a monotonous. -^eb c monotony. 

(£tttoutca'3 jr.] c sun-shade, small umbrella. 

(Sntre ot k i (fiatre) ascend, climb; .j^ _ op i 
{Rejsningen mount the riggiug; ~ ub (poa en 9iaa) 
lay out fupon a yard); _ tnb (paa en JRaaj lay in 
(off a yard), (et fjenbtligt etib) board; fom fan -8 
boardable. -611(6) poleaxe, tomahawk. -6om= 
mer fire booms, -bræg grapplingåron. 

@ntré c -er (Jorftue) entry, (entrance)hall, 
lobby; (9lDgang) admission, admiltance; admis- 
slon-money; ®aé i -en hall gass. -billet admis- 
sion-iickei. -nøgle latch-key. 

tentrc(t)o't fr.j n cross-caper, cut. 

6ntrc gofter pi boarders, -^age grapple. 
-manbftabet the Ijoarder-s. -net boarding-nett- 
Ing -pig, -pite boarding-pike. 

@ntrepo't ifr ] n V.)onded-warehouse, entrepot. 

@ntre{prenant' a enterpri'siug. -^ren^'r c -er 

Sarfen: Danft-engelft Crbbog. enterpri'ser, uodertaker; (af Slrbejbe, JUeeerance) 
contractor. -pri'fe c -r en'terprise. 

@ntrtng c -er j, boarding. -Sforføg attempt 
at boarding. 

@'n|turtg a ^aai single lock. t-pongdbrug 
one-course system, ••piå a fe ©genfinbtg. 

@ntuftaå |me c enthu'siasm. -t' c -er enthu'- 
siast. -tiff a enthusias'tic. 

@nPot)c c -er en'voy. 

@'n|pærbtg fe -mægtig, -ajet o one-eyed. -«rct 
a one-eared. 

(Spalte c -r ep'act. 

(Spaulef c -ter ep'aulet, shoulder- strap, 
shoulder-knot. 

@pauletteftær c red-winged starling, Agelaiua 
phaniceus. 

@ptc)il |el c -tier epicy'cle. -loi'be c -r epicy'- 
cloid. 

@ptbe|mt' c -er epldem'ic. -'miff a epidem'- 
ic(a!), , 

@piber'ml§ c epide'rpiis, ep'iderm. 

(Spigo ner pi epig'oni. 

©pigram' n -mer ep'igram -btgter epigram- 
matist. -ma'tiff a epigrammat'ic(al). 

@ptter c -e ep'ic poet. 

@pi!uræ'|er c -e Epicure, Eplcu'reau. -iff a 
Epicurean. -iS'me c ep'icurism. 

@pilep|ft' c ep'ilepsy, falling siekness. -'tifcr 
c -e epilep'tic. -'tiff a epileptic(al). 

©pilo'g c -er ep'ilogue. 

(gpift a ep'ic; _ 2)igt epic (poem). 

Gptffopa t <i epis copal. 

@pifo'bje c -r ep'isode. -fff a episod'ical. 

©pift'el c -ftler epistle. 

(gpita'f n -er ep itaph. 

@pttt)e I n epithelium. 

(gpit^'cton 11 -ta ep'ithet. 

@po be c -r ep'ode. 

©po'tc c -r -ep'och; gøre - form an era. -ge- 
renbe a epoch-making. 

(fpopé c -er epopæ'ia, ep'opee. 

@ poS n ep'ic, ep'os. 

(gr [op] feg er, fe SJære. 

er' c fe 3r. 

(£rag'te vt rule. @ragtntng c rule. 

(Srbormrlig [t ] a miserable. 

©reftio n§potent deed of entail. 

(gremif c -er he'rmit, anchorite. -boltg her- 
mitage. -trebd hermit-crab, Pagurus. 

(frfa're {imp ogf. erfor) vt experience, (faa at 
tiibe) leam, ascertain, understand, -n a ex- 
perienced. -n^eb c experience. 

@rfa'ring c -er experience, practice; -en ex- 
perience; tomme til - om, bringe i _ get informa- 
tion of, come to the knowledge of, leam; tale 
af - speak from e.; jeg »eb af førgeltg - I know 
to my cost. — (SrfaringSj begreb empiricai idea. 
-bepil proof from experience. -gen^anb subject 
of experience. -trebd sphere of (one's) experi- 
ence. -tnnbffali empiricai knowledge. -mæSftg 
a empiricai. -fætning empiricai maxim. -per= 
ben external world. -Pibenffab empiricai science. 

tGrgang'en a [t.] passed (judgment) 

ér^oljb'e vt obtain, get; - fig b. f.; (mobtage) 
receive. -belig '« obtaiuable, (gorbrtng) reco ver- 
able, -belfe c obtaiuing etc, obtainment. 

(grijuerp' n tråde, livelihood; t fe -elfe. (&t- 
^peruje vt acquire, earn, gain. -elfe c acqutring, 
etc, acquisitiou, acquirement. — ér^PeroSlbrift 
instinct of acquisition. -gren branch of industry. 
-filbc source of gain, means of livelihood el. 
subsistence, support, dependence. -l*å a un- 
employed. -laåljeb c want of employment. 
-Pirtfomfieb industry. 

@rie|f«en Lake Erie. -fanalen the E. Canal. 

@'rll Er ic. (Sri! 114 @t9 @rif'a c ^ eri'ca. 

©rilSgabe c royal progress. 

@rin b|ret)« remember, recollect, calltomind; 
(om) remind, put in mind (of); faabibt jeg fon _ 
to ttie best of my recollection; ^abe nt at _ 
have st to say; mart maa ~ let it be remembered. 
(+-rcn), -ring c -er remembrance; recollection, 
reminlscence; (?paamtnbelfe) admonition (alle: om 
of); (®at)e) keepsake; til ~ om in memory of; 
baDe i ~ bear in mind; 6ringe i - remind of, 
bring to memory. — (StiitbringSlbog memoran- 
dum-book. -Iraft memory. -ffrtUcIfc monitory 
letter. -tCfltt memorial, token of remembrance, 
keepsake. 

©rritt'n^erne the Erinnyes. 

@rlc= præf (forftcerfenbe) arrant, the veriest; 
(fjørft el. fornemft) arch. -biffo)), -Iiif^i arch-bishop. 
-i)i\toppet\Q a archiepiscopal. -Bif^ebflmmc arch- 
bishopric. -begn archdeacon. -bnm a amaz- 
ingly stupid, -butnlteb amazing stupidity. -engel 
archangel. -ficnbe, -fjcnbe archenemy. -fæ 
arrant fool. -fæbrcne the patriarch.s. -gabtt)t( 
arrant knave. -^ertug archduke. -^ertugb«mme 
archdukedom. -hertugelig a archducal. -hertug' 
inbe archduchess. -tujon arrant coward. -tæt« 
tring ?e -gaot^o. -lætter rank heretic. -I«gnec 
arch-liar. -nar arrant fool. -ftælm arch rogue. 
•ftift archdiocese. -fæbe archiepiscopal see. 
-toSfe fe -fæ. -t^b arrant thief. 

(frfcnb'le vt acknowledge, own, admit, re- 
cognise, (for fig felo) feel; (fatte) apprehend, com- 
prehend. -etfe c acknowledgment, admittance, 
cognition, recognition; apprehension, compre- 
hension, understanding; bringe en til _ of nt 
bring st home to one. +-en c apprehension. 
-tUg a thankful, grateful. -tlig^eb c gratefulness, 
thankfulness, acknowledgmeiits pi. 

@rllær'|c vt declare; ~ en for declare one to 
be, post one as; -8 alminbelig for is generally 
voted; _ ftg (fri) propose, declare one's self; ~ 
fig for en declare for et. in favour of one; _ fig 
ft^lbig, itfe ffqibig plead guilty, not guilty; _ 
åvig declare war; -be (Snglanb Srtg declared war 
against el. on E.; ~ i JRigetS 9tlt put under the 
ban of the empire; en -t |)aber af an avowed 
enemy to. -tng c -er declaration; opinion; certi- 
flcate; biiJlomatift _ note; offentlig _ manifest, 
public declaration, statement. 

@rf tjn'bige (t vt inform) vr fig om inquire about 
el. in to, make inquiry after. 

tSrlang'e [t.] fe Dpnaa. 

(Srle c -r wagtail, Motacilla. 

©rlæg'ge vt pay do\vn, disburse. -Ife c pay- 
ment, disbursement. 

@rnæ'r|e vt maiutain, support, (f^fiff) nourish; 
p cater. -elfe c fe -tng. -er c -e supporter, 
maiutainer, breadwinner. -ing c maintenance, 
support; nourishment, med uutrition. -ingSIttiet 
nutrition. •ingSorgan organ of nutrition. -tng§' 
tilftanb (state of) nutrition. 

(gro'brectconquer. -HjftfeeroBringS«. ©robrer 
c -e conqueror. @robrittg c -er conquering, con- 
quest. — @robrtng§|Irtg war of conquest. -t^ft, 
•f^ge passion for conquest. -ret right of c. 
-tog invasion for conquest. 

Srofto'n c ero'sion. ©rofto'nSbal valley of 
erosion. 

©ro'Itiff a erot'ic(al); _ ®igt erot'ic (poem). 
-tit c love, love-making. 

©rra'tiff a errat'ic(al). 

@rrc vt (Srret, fe 3rre, ^rret. 

@rftat'|tc vt (bet manglenbe) replace (the want 
of); (gttie ©rftatning) compensate (one for el. 
something), indemnify (one for), make good, 
make up for, -telig a reparable, -ning c -er 
compensation, indemnification (grftatningé|trab claim for compensation; g; 
_ gælbenbe sne for compensation, claim damagi 
-^tigt liability. -t^Ugtig a liable (to make coi 
pensation). -fagSmaol action for damages. 

•'@rte vt tease. -Irof, -ftilfe c teaser. 

@rté c ore, metal, -aaremetallicvein. -^oI> 
a containing ore, metalline. 

©r^t^e'm « erythema. 

@å' n: i fit _ in high spirits; tf fe i fit - oi 
of sorts, not himself; jeg er itfe rigtig i mit -, 
don't feel quite myself. 

@§ n (* ogf. c) -fer ace; fer alle ambsace; J 
fjerbc ace three small ones. 

@8' mm E flat. -eS E double flat. 

(Sfal'aS Isai'ah. 

@8bugt c (Sømr.) S-rounding, 

©ft^el n zafflr. 

@§brago'n c dragons wort, tarragon, Årtemii 
Draeunculua. -ebbife tarragon vinegar. 

(gfing fe ©Sfing. 

@ffa bre c -r J, squad'ron. -d^ef commanc 
-in-chief, Commodore. @f(abro'n c -er squadr< 
@ffabroné'(^ef major. 

©ffamote're vt fe a3ort=. 

(gff(tr'<)C c -r esca'rp, sca'rp. 

@fftmo' c -er Esquimau, pi -aux. 

(gftorte c es'cort. -'re vt esco'rt. -Ting c 
esco'rting. 

©åo'tcrif! a esoter'ic. 

(gf^jnlier n er espalier; (om 9KfIr.) (double) 
row. @fV(ilfe'r|e vt espal'ier, nail. -frugt wall 
-fruit. -tjæg fruit-wall. 

@fVarfet'(te) c sainfoin, Onohrychis »ativa 

@8plono'be c -r esplanade. 

@éfe c -r forge, fumace. -loft sprinkle, -fri 
sweepings of furnaces. 

ffiSfenI' c -er es'sence. 

(£§fctrug n smithy-trough. 

t@§flg a P fussy, sharp. _ 

(SSftng c -er gunwale. -3^lante sheer-strake. 

©ftafabe c -r stockade. 

(gft|lanb n Estho'nia. -lanbff a, -lænber 
Esthonian. 

©ftro'be c -r estra'de, stand. 

©ftragon fe ©Sbragon. 

@t & eet fe @n one. -aarig a of one year. 
-oar8 a one year old. 

@toB|le'rc vt estab'lish; _ fig settle. -le'rittg 
-tlåfement' n -er establishment. 

@ta'gc c -r story, floi)r, flat; i neberfte _ 
the ground-floor; anben ~ the flrst floor, am 
the second story, (i S^eot.) second circle el. 
tier, upper dress-circle; øoerfte _ fig (^otiebet) 
the upper story; en fmnf _ a flne suit of rooms. 
-'re c -r Canterbury, etagere, whatnot, (til 9lober) 
music-stand. 

(gtamin' [fr.] n tammy. 

@taV{f)'c c -r halting-place. 

^ta't c er service. ©tatSranb c -er (tltular) 
councellor of state. 

@tbær n herb paris, Paris quadrifoUa. 

etljbert fe (SnIiBer. 

@tit' c eth'ics pi. @'tifl a eth'ic. 

©tifet'te c etiquette, conventionality; (©ebbel) 
label, -'re vt label. 

©tmool n ^ 24 hours; (SBeftif) day's worl 
6tmoal§VEnOC day's pay. 

@tno|gra'f c -er ethnog'rapher. -grafl' 
ethnog'raphy. -grofift a etnographlc. 

@tru'|rift, -ff'iff «, -fl'cr c Etruscan, Etrurian 

®tftf) c (globen) the Adige. 

@t|^eb§ adv somewhere. -tot (number) om 
unit, 

@tu'be c -r stud'y, exercise. 

@tui' n -er case. 

@t^»io|to'g c -er etymol'ogist. -løgi' 1 

ke. 

I 

ar. 

Il 4 @uf 115 gOQ etymol'og:y. -lofltfe're vi etymol'ogize. -lo'gift 
a etymolog'ieal. 

@ufcnti§{m'e c -r eu'phemlsm. -ft'ifl a eu- 
pheinist'i<'(al). 

@ufor bia c ^ spurge. 

(Sttftot c the Euphra'tes. 

@ugc n Euge'ne. 

eumenl'bernc the Furies, the Eumen'ides. 

@unul' c -er eu'nuch. 

@uro')){a n Eu'rope. -«'er c -e, -cf'iflaEuro- 
pe'an; _ 9}u»Ianb Russia in Europe. 

@ufta'(^ifl Siør Eustachian tube. 

ffitjfl Eve. -batter daughter of Eve. 

@Bofne'|re vt evac'uate. -ring <■ evacua'tion. 

©»ange'ltifl « evangelicfal). -lift' c -erevan'- 
gelist. -lium n -ter gospel; fflfatt^æi _ the 
gospel according to St. Matthew. 

@Oenttt{a'Iiter adv even'tually. -atite't c -er 
conlingency. -el' a even'tual. 

@t)cntt)r n, pi =, {§ænbelfe) adven'ture; (f!for= 
tælling) (fairy-, nursery-) tale, (fire-side) story; 
gaa uC paa ~ go in search of adventures, go 
seek adventures; t paa eget _ at his own risk. 
-agtig a fanciful, unreal. -bigter story-teller. 

@»)entl)'|rc vi- fig venture, -'rer c -e adven'- 
turer. -'rerftc c -r adven'turess. 

eucntl)r|forfatter, -fortæaer fe -bigter. -lomebie 
fairy comedy. @uejttq'rlig a romantic, marvel- 
lous @t)cutl)'r(tgt)eb c adventurousness; Oor= 
unberlig^cb) marvellousness. @tientl)roetben fairy 
land. 

@ttert c -er wherry-boat. 

@Oib|en§' c obviousness; til _ to demonstra- 
tion, -env a ev'ident. 

*@t»'te c -r eddy; creek. 

@t>ig a eternal, perpetual, everlasting; bet -e 
£ik) lite eternal el. everlasting; ben -e 5orbJørn= 
ntelfe perdition; ben -c 3Ib everlasting fire; ben 
-e Sne perpetual el. perrennial snow; ben -e ©tab 
the eternal city; ben -e Qabe the wandering 
Jew; _ ©fat perpetual check; til _ Stb to all 
eternity; gaaet til fit -e Jpjent, ben -e |)t)ile gone 
to his long home; bet Dilbe oære en _ Stabe it 
would be a thousand pities; for _ for ever (and 
ever), etemally; ^»er -e en every mother's son (of them); ^ocr -e "diat every mortal liighl, — 
adv (og altib) eternally, for ever; f ben er _ gob 
that will do wonderfiil. -glab a P joUy. -grøn 
a evergreen, -^eb c eternity; t)Bor i al ~ er bet 
•muligt? how in the name of wonder is it pos- 
sible; en (^cl) _ an age, (untold) ages; albrig i _ 
never; bibl i atte -er, tnbtil -ei8 _ world without 
end. -^ebSblomft everlasting, goldylocks, Gna- 
phalium. -^cbSffrue endless screw. -borcnbc a 
everlasting, eternal. 

@&in'be(ig a continual, perpetual; adv eter- 
nally, to all eternity. -^cb c fe Saig^eb; i en _ 
for ever. 

@t)«C c -r ability, power, faculty; (SRaab) means; 
^ar - tit at has the faculty of -ing, has it in 
him to; gobe -er good parts; bet ooergaar min ~ 
that exceeds my ability, it is beyond my reach; 
efter - according to one's means; to the best of 
one's ability. @bnc vt & i be able, have the 
ability. -laS a without ability; without means 
et. fortune. -løS^eb incapacity. -rig a gifted, 
talented. 

@Datutio'n c -er evolution, -teorien the e. 
theory. 

ejont^e'ttt n exanthema. -o'tifl StjfuS spotted 
typhus. 

@jcel|len'ce c ex'cellence, ex'cellency. -lent 
a ex'ceilent. -le're vi excel'. 

@Ecen'ter|ring excentric ring. -flltte e. (wheel). 
-ftang e. rod. -»anbring throw of e. 

@ECCn|tricite't c eccentric'ity. -rif c eccen'- 
tric. -ril'ftang fe ®jcenter=. -'rifl a eccentric. 

©jce^Jtion c -er jur demurrer. 

@jccr<>ie're vt extract'. -e'ring c extractiou. 
-t' c -er ex'tract. -tbog commonplace-book. 

©jrceS'fcr pi outrages. 

©jci^JC'rc vi demur. 

©jegc'jfc c exegesis. -tiff a exeget'ic(al). 

©jcr'guc c exergue. 

®Stgi bet a exigible. 

Extenso : in _ in detail; at length, at large. 

©Etcrritoria'lrct exterritorial'ity. 

ese'^icl Eze'kiel. 

©Sefi'aS Hezekiah. i. {?, f [et] n -fer (»ogft. & mus) F, f; abbr: f. = 
føbt bom; f. 91. = forrige 2lar last year; f. @. = 
for ©tSempel for instance, e. g.; gbtr. = gjerbtng= 
far; ff. = fotgenbe the following; f^B. = forften= 
Ⱦrenbe late; f. 3Sl. = forrige Waaneb last month, 
nit.; i^m. = gormibbag forenoon, a. m.; f. n. = 
fra neben from bottom; f. o. = fra oben from 
top; %t., grt. = grøten Miss. 

^aa a few; færre fewer; færreft fewest; nogle _ 
a few; ifte _ not a few; nogle _ uboatgte a select 
et. chosen few; nogle ganfte _ a verj' few; _ etter 
ingen few, if any; mcb _ Drb in a few words, 
brief! y. 

^aa, fit, faa(e)t vt (i 9(lm.) get; (mobtage) re- 
ceive; (opnao) obtain, gain; (er^oeroe) acquire; 
F 35u ftal - ! have at you ! lab o§ _ iibt gtofoft 
let us have some breakfast; jeg fit et S3re6 I had 
a letter; *_ fig take; _ Unger bring forth, pro- 
duce young; _ ^oalpe whelp; _ gøl foal; _ ®rife 
pig, farrow; _ £am lamb; _ Søn fom forfftjlbt cl. fin fortjente £øn be rightly served, get one's 
desert; _ ©obfjeb, 9lfft^ for take a liking, an 
aversion to; - iiQft til take a fancy to; jeg I)ar 
-et min grotte rej)areret I have had my coat 
mended; naar jeg -r 93ogen læft when I shall 
have read the book; jeg -r bel (at) gore bet I 
suppose I shall have to do it; bet -r bære fom 
bet Bit be that as it may; bet r at bære let that 
pass; bet -r t)ære titlabt at it must be allowed 
to; _ at fe get a sight of; Bi -r at fe we shall 
see; * Ijan -r fpife gfifl he is allowed to eat fish; 
*■• bu -r blioe {)iemme you must stay at home; _ 
nt at Bibe el. ^ere hear, learn st, be informed of 
st; t)an funbe flet itte faa ben Sante af |)ooebet he 
never could divest himself of the idea; _ en 
fra nt turn one's mind from st; _ et Drb frem 
utter a word, get in a word; _ igen recover, 
regain, (Smaapenge) receive (in) change; _ meb 
not to leave el. omit; fif ^am meb made him 
come, brought him; _ en til (at gøre) nt make 

8* ^aa 116 Sflfl 3 one do st; ~ til at le set oue laughiug; jeg fan 
il!e - bet til 1 cannot get on with it; jeg tan 
tfte - nt itb af bet I can make nothing of it. 

$aa {*fisngt a vain; adv in vain. -^eb c 
paucity, fewness- +ft)nbi8 a ignorant. +-lt)ntilfl' 
t)eb c ignorance. *-ma;It a fe -orbig. *-mænbt a 
fe -tattig. •■n^tte: til _ to little purpose. -orbig 
(i taciturn, ciiary of words. 

%aav n, pi =, sheep, (§unbQret) ewe; et btæg= 
tigt - a ewe with lamb. — fjodrelagtig a sheep- 
ish. -onfigt sheepisli face. -art breed of sheep. 
•at>i breeding of sheep. -Bob shoulder of mutton. 
■btcm§ trumpet-fly, Oestrua ovia. t-btciig shep- 
herd boy. -flo! flock of sheep. -fltjtiber finke, 
Diitoma hepaticuin. -folb sheepfold. -QVtt^QanQ 
sheepwalk. -gøbning, "-gflbfcl sheep's dung. 
-Ijjlorb fiock of sheep. -Ijolb sheep-farming, 
breeding ofsheep; numberof sheep kept. -^ubcb 
fig blockhead, ninny. -t|ttnb shepherd's dog, 
sheep-dog. -tiuS sheep-cot. -^^rbc shepherd. 
-Ij^rbinbc shepherdess. -IH^nittg sheep-shearing. 
-tUppet sheep-shearer. -tlotte sheep-bell. -Hæber 
bibl sheep's clothing. -topper tag-sore. -iQUing 
cricket, Gryllus. -f«b muttou. f-tøUi leg of 
mutton. -laar fe -løEe. t-leger thrift, Armeria. 
-Icber sheep's liver. -Itt§ sheep-tiek, Hippohosca 
ovis. t-woaneb April, -mælt sheep's milk. 
-«^te sheep's kidney. -oft sheep's milk cheese. 
■pile OaaretS $el8) fleece; (gaareftinbSpell) sheep- 
skin jacket el. coat. -race breed of sheep. -fobel 
saddle of mutton. -fafS shears. -ftob scab (on 
sheep). -fflnb sheep-skin. Mwc April snow. 
*-foV polyporus. -ftatb, -fti sheep-cot, -pen, 
-fold. -fteg leg of mutton. -foingcl sheep's 
lescue-grass, Featuca ovina. -fflgc (^D§ gaaret) rot; 
(l)og røeitneftet) mumps. +-t a sheepish. -talg 
mutton tallow. -tunge sheep's tongue; t fe SSep 
6reb. -t>)0 sheep-stealer. -tt)tied sheep-stealing. 
•tæge fe -lu§. -ulb sheep's wool. -baflnittg 
sheep-washing. 

5ao'*|ft^rc oligarchy. -talenbe a fe -orbig. 
-taUig a small in number. -taUig^eb fe goa^eb. 
-oætbe oligarchy. 

Isabel c -Bier fable; fig story, tale. -og'tig a 
fabulous. -ag'tig^eb c fabulousness. -alber 
fdbulous el. mythical age. -bigt poetical fable. 
-bigtec fabulist, wrlter of fables. -bt)t fabulous 
animal. -fiattS story-teller. -berben world of 
fable, -bær! fable, idle tale. -bæfen fabulous 
being. ^aiit vi fable. 

^ahvit c -ter manufactory, (ftor) factory. {5a= 
brifunt' c -er manufacturer, maker. — $abtit(§)' 
arbejbe factory-work; mill-labour; (literært) hack- 
work. -arbe|betr factory-hand, f. operative. 
•a't n -er mamifacture. -atio'n c manufacture, 
manufacturing, -befttjrer manager of a factory. 
-b^ manufacturing town. -bagning factory 
-building. -brift manufactures, manufacturing 
industry. -ejer owner of a manufactory. -CfC 
vt manufacture; fig, cont fabricate. -gulb strong 
gold-leaves. -lonb manufacturing country. 
-meftcr overseer in a m.; J^ surveyor of the 
navy. -mærte fe -ftempel. -mæSflg a & adv 
Wholesale, in a manufactory way. -^igc factory 
girl. -<>rtå manufacturer' s priee, factory price, 
prime cost. -fforften factory-chimney. -ftab fe 
-6i). -ftem^jel tråde mark. -ubfalg wholesale 
depot cl. warehouse (for for [the sale of]). 
■barer manufactured goods^ -boff washing at 
the manufactory. -bæfen manufacturing in- 
dustry. -ex c -er fe -ant. 

jJaQa'bc c -r front, frontage. -ften facing 
-stone. Face: en _ fuU face. {5acet'(te) c -r 
fac'et. 

IJacit c og m answer. -bog answers, key. make, cut. -ttC'ret 
-tvaab figured wire. fJoQon' c -er shape, 
figured. -ften fe 5orm=. 

JJnb a vapid, insipid. 

iJob n -e (ftor SaHerfen) dish; (Xønbe) 
butt, hogshead, puncheon; * fe Unberfop; i 
-et beer from the wood, draught beer; fomij 
til -et come in for a share; fø6e af - fig pr 
together. -blnber cooper. -Brret shelf for plat 
and dishes. 

{Jobber c -e god-father, god-mother, sponso 
ftoa, bcere ~ til et S3arn stand el. be god-fath« 
god-mother to a child; Bebe en til ~ ask one 
stand god-father etc. -breb christening _ 
-grtbc christening present, -gilbe christening^ 
party, -flob spousor.ship. tffobberffe c -r god 
-mother, gabberlflabber, -fnat gossip, gossiping. 
•ftabS fe -gilbe. ~ 

IJrtbe vt barrel. 

|yabe|bur pantry. -bttrS))ige housekeep^ 
-Inag dish-cover. -tcenge ^1, casksling. 

iJaber c, pi gæbre, father, parent, (poet og 
|)eTte) sire; gæbre i^l fathers, ancestors; _ til tM 
father of; er gaaet til fine gæbre has been gathered 
to his fathers, F has joined the majority; i^æbrene 
our fathers. -btittblicb fatherly Vjlindness. -brQft 
paternal breast. -iuti father's command. -fabtt 
paternal embrace. -frJjb paternal delight, 
father's joy. -falelfe paternal feeling. -glæbe 
fe -fr^b. -t)aanb fatherly hånd. -^eft sire. -{|jpm 
parental home. -Ijierte father's heart, paternal 
heart. -Iju fe -finb. -i-^ulb a kind as a father. 
-fofrllg^eb paternal love. jjaberlig a fatherly, 
paternal, parental. Ifoberligbcb c fatherliness, 
parental kindness. ^abcr{It)tte paternal happi- 
ness. -laS a fatherless, bereaved. -mogt paternal 
authority. -milb^eb fatherly gentleness. -ntorb 
parricide. -morber, -niorbcrffe parricide. -mor« 
bcre pi f side-boards, -morbcrff a pan-icidal. 
-nabn name of father. -omf)U paternal solicitude. 
-^Hgt duty of a father. -fiKb fatherly aifection. 
•ftott^eb fatherly pride. -bor n the Lord's prayer; 
tro fom fit _ believe like gospel; funne nt fom fit 
_ have st at one's Angers' euds; fan mere enb fit 
_ is up to snufF, up to a thing or two. -øit 
fatherly eye, father's eye. 

IJabcbært n casks pi. — ^o'blfulbt n dishful. 
-^al§ quarter of a cask. -^^Ibe fe -bræt. 

IJabtng c -er body (of a carriage). 

§ft'b|llub fe Sarflub. -furb basket for 
and piates. -maaling gauging of casks. 
c barreling. -fmag taste of the cask. 
harness hitch. 

JJabæ'fe c -r blunder, solecism. 

^aiitott c -er phaeton. 

gog n, pi =, (i ©tjgning) bay, window; (i 'Sti 
0. 1.) pigeon-hole; (i ©fole) subject; (Dmraabé^ 
department, line, subject, proviuce, profession; 
tvp box; to _ SSinbuer two Windows; et - ®ar= 
biner a set of curtains for a window; af - by 
profession; bet er ubenfor mit ~ it is out of my 
way el. line; orbnet efter _ arranged according 
to subjects. -baMncIfc professional education. 
-bannet a professional, -bommer professional 
judge. 

tage a poet quick, fleet; — adv quickly. 
ager o fair, beautiful. -gaa§ shelducii, Anas 
tadorna. -^cb c fairness. 

Ua giforening trades-union. -funbftab profo 
sional el. special knowledge. -tt)nbig « expei| 
-lærb c professional student, -lærer special 
professional teacher. -manb professional (maa 
-mæ^fig a special, professional. 

iJagot' c -ter bassoon. -ftiiQer performer 
the b., bassoonist 

{Ja'gjregifter index of subjeats, subject-ind« disl 
-ni« 
-fti! II Sag 117 gQl -ffote special school. -ftjergSmaal professional 
questiou. -ftubium professional study. 

fagter pi (+ tragte c) grimaces, antics. 

i^ag{nbtrt)t technical term. -uibenffab special 
branch of science. -Ui8 ndv by compartments. 
•Oærf fe Stnbing?'. -oærfdbro lattice-bridge. 

I^a^tllteber shaft-leather. -malm fahlerz. 

tlojance c crockery, Delft-ware, delf. -fatrit 
delft-manufactory. -^rtnbler crockery-ware man. 

^afibue batters bow. -ijolbrr bowbat. 

»aft'r c -er fakir, fakeer. 

*3raffe vt catch, nab, take up. 

i^ottet c -fler torch, flambeau, link, cresset. 
-bærer torch-bearer, link-boy. •tianS dance with 
torches. -brager fe -bærer. -ItjS, -ffln (glare of) 
torch-light. -tog torch-light processlou. 

{gafning c (gattern.) bowing. 

^rttpm'tle n fae-simile. -'re vt fac-sim'ile. 

^attageoogn parcels-delivery cart. 

tiattto'n e -er fac'tion. 

goftif! n founded on faet; bet er _ 't is a 
faet; et - ®ruithlag a substratum of faet, a found- 
ation in faet; ben -e ©jer the virtual possessor; 
— adv as a matter of faet. f^aftor c -o'rer 
factor; (93ogtr.) overseer, {^aftori' n -er fae'tory. 
^aUo'tnm c & n all in all, factotum. ^altum 
n -a faet. 

tJrdtttt'ra c -rer invoice. -bog invoice book. 
•beløb amount of i. -<>rl8 i. price. fjatturc're 
vt invoice. 

fjrafut'itatib <» optional. -te't n -er fac'ulty; 
bet jitribtffe _ the faculty of law (ofb.). -te't§= 
beflutntng resolution of the f. 

tt?al a & ndv for sale, to be sold, venal (fe 
lilfal?). ' 

•gfal c -er (poa 6»3t>b o. b.) socket. 

^alanlS c -er pha'lanx, phal'anx. 

^alaffe c white ashes. 

^alb(e)labe c -r furbelow, flounce; befætte meb 
-r furbelow, flounce. 

l^albQbe vt oflFer for sale, expose to sale. -(fe 
c oflFerings for sale. 

*{?olb c -er hem, welt. 

5olb n, pi =, fall, downfall, (oberenbe) tumble; 
(Silfælbe) case; (Sonefalb) cadence; J, haliard, 
(af en SaljelBber) fall, (af Stæbn, Waft) rake; gøre 
et - have a fall; bet§ _ Bar ftort bibl great was 
the fall of it; ftaa poa _ be on the point of fall- 
ing; i _ in case, in the event; i (oa ~ in that 
case; i anbet - otherwise; i al _ at all events, 
at any rate; i mobfat _ on a contrary supposi- 
tion, if not, on the other hånd; i paafommenbe 
_ on an emergency. -beti(cgc(fe falling motion. 
-bom portcuUis. -borb folding-table. -bro draw- 
bridge, -bitr fowling-cage. -brægtig ^ fe ^f= 
falben. -bar trap-door. 

*8ralbe vt hem. 

{^albe, -bt, -bet vi fall, drop, tumble; (i Srig) 
fall, be killed; Rbægføltjet -r the mercury is fall- 
ing; Steppet -r the curtain deseends, drops; ber 
falht en ftærf ajegn there was a heavy fall of 
rain; ber foibt nogle Crb some words passed; 
iiani Srebit -r his credit is falling; ber er -n 35om 
i Sagen the cause is adjudged; 2)ommen faibt 
fiam imob the sentence went against him; ^an§ 
©age -r fire (Sange om Slaret his salary is payable 
quarterly; tage bet fom bet -r take it as it comes; 
ber -r gob ©æb i benne Sgn this country produces 
fine corn; 9?ugen -r maabelig, jæbn, ganf!e gob the 
rye tums out but indifferent, ordinary, pretty 
fair; S8erfet -r tnngt the line is heavy; ftjolcn -r 
it!e gobt i Stiggen' the coat does not fit well in 
the back; bet faIbt mig forunberligt I thought it 
Strange; bet -r mig let I find it easy; bet faIbt 
meget bi)rt it came very expensive; feSiang; labe 
en ©ag - drop an affair; labe et gorfæt _ relinquish a design; jeg lob nogle Crb - berom I let fall el. 
drop a few words about it; labe Wobet - lose 
heart; ,1.. lab ~! keep her oft"! ~ of fall off, (om 
^aor 0. 1.) come off, (ofmogreS) fall away; ^tob 
ber -r af leavings, shavings, remnants, (Qnbtægtcr) 
extras; _ af .1. fall oft", keep away, keep off, (i 
iJetning) cast; bet -r af ftg felb it is a matter of 
course, that goes without (the) saying, fia _ 
bagober be taken ahack; _ Bort cease, drop; 
bet -r bort meb 3lnrene it wears off with age; 
~ for gienben§ ©bcerb fall by (beneath) the 
sword of the enemy; _ for occur, happen, turn 
up; fe 33rt)ft; noor Sere§ SSej -r forbi when you 
come my way; _ fro desist from; (blioe oprorff) 
rebel; (fra fin Zxo) apostatize, fall off from; (bø) 
die, drop off; _ ^en (til) take to, addict one's 
self to; (f^gne t)en) fall el. pine away; _ i (paa 
38) fall through; _ i ^ænberne poa en fall into 
one's hånds; -r gobt i Jpoonben is handy; bet -r 
i bet forte it has a shade of black; bet -v i bet 
pøbelagtige it savours of vulgarity; bet -r i min 
©mag it suits my taste; bet -r goiiffe i IjonS ©mag 
it falls in with el. is quite in his taste; _ i 
øjnene _ strike el. cateh the eye, be conspicuous; 
_ i S^onfer fall into a revery; ~ i f^orunbring, i 
©taber be struck with astonisbment; -- tgen^ 
nem (blibe fortaftet) be rejected; (Sorflog) belost, 
defeated; (»eb 58alg) be thrown out; (»eb 53allO' 
tering) be blackballed; (oeb ©fSomen) be refused, 
rejected, plucked, ploughed, fail; ~ inb happen, 
occur, fall; (meb Crb og mui) come in, strike in, 
fall in, (meb Crb) interpose; 3ulebag -r inb paa 
en Sørbog Christmas-day falls on a Saturday; 
_ en inb enter into, come into, cross, one's 
mind; bet -r mig inb it strikes me, it occurs to 
me; bet funbe olbrig Ijobe folbet mig inb it could 
never have come into my head; bet falbt mig 
plubfelig inb it flashed upon me on a sudden; 
- en inb t 6an§ ©mbebe interfere with another's 
official duties; _ en inb i ^an§ S^ale interrupt 
oue; - inb i et £anb invade a country; _ inb paa 
fall upon, charge (an enemy); _ inb unber fall 
under; fe S;ør; ~ neb come down; -om fall 
down, (om Stng) tumble over; -bt mig om golfen 
threw himself about my neck; _ otjer fall 
upon; - paa hit upon, think of, bethink one's 
self of; ^on foIbt paa ot gifte ftg he took it into 
his head to marry; ^oorlebeS -r bu poa bet? what 
makes you think of that? ba falbt en Koebfel taa 
fiam then a dread came over him; DIatten -r poa 
night is coming on, closing in; <£fQlben Bil _ 
paa 2)em the blame will be laid on you; _ 
fammen collapse; _ fommen meb coincide with; 
be identical with; ~ til (f. S!§. en galbbør) shut, 
close; bet -r mig til it falls to my lot; _ en til 
SSefBoer be troublesome to one; _ tilbage fall 
back (om ©tjgbom) relapse; _ tilbage paa fig 
recoil upon; Senet -r tilbage til Kongen the fief 
reverts to the crown; _ n b fall out, come out; 
Jig turn oxit, fall out; _ nb i (om J^lober) 
fall into; ben er -n unber ^ingften 91. og en 
bouft ^oppe he is by A. from a Danish mare; — 
vr fig fall, come, chance, happen; naar bet -r 
fig faa in good time, when occasion offers; — 
fol ben ®ngel fallen angel: -n ^ige ruined girl; 
folbenbe ©^ge, fe^albfot. f^olbelfærbig atnrable- 
down; in a state of decav, rninous. +-graO fe 
^olbgrube. -^at fe ?^alb . "gfalbcn c falling, fall. 
f^alblgerrig a J,, fe Slffolben. -gitter portcullis. 
-grube pitfall. -tiaftigbcb falling velocity. -ftat 
(child's) pudding-hat, pad. -fjojbe height of a 
fall. 

taftiiftolium « faldstool. 
aIb|t(ob§ monkey. -froft gravitation, -taag 
lid on hinges. -lem, -luge hatch on hinges. 
-net vi, (overhead) netting, -poter p' dropping m 118 5an pawls. -povt large trapdoor, J, hanging port 
-lid. -(e)rc6 J, gangway; et ®Ia§ paa -et a 
parting cup, stirrup-cup. •rebSbteng side-boy. 
-xebhtttob manrope knot. -rcbSIejber side-ladder, 
•teiå^Ctptet manrope stanchion. -rebétoo man 
-rope. {e)tth^ttappe accommodation ladder. 
-rcbétrln steps for the side. -vet waste-pipe. 

f]faUiå|borin J, bead. -blof ^ halyard block. 
-Jolt 4j head-lining, -^orn ^t* head. ^alt- 
ftærrø parachute. {JalbélUjctt J, head-eringle. 
-moal n, -maoI§6abc fine for contempt of court 
el. contumaey. 

(Jalblfot epilepsy, falling-sickness. n-fottifl o 
epileptic, -ftritfe, snare, trap. -tot) ^ middle 
rope; man-rope -trampe trap-stairs. •Oinbite sash- 
window. -Uærf stamp(ing). -etåe guillotine. 

gfaI|{|o(J)e vt fe -6i)be. 

^ol! c -e falcon, hawk; (p. Kanon) sight; af= 
rette en _ reclaim a h.; fætte .5ætten paa el. tage 
ben af en ~ hood el. unhood a h.; lotte en _ 
lure a hawk; Blinbe en ~ seel ah.; labe -en ftige 
cast the hawk; inbfætte en _ mew a h.; -en flaor 
neb the hawk pounces. 

^aita be c falcade. 

^•»HcH'jælbe hawk's bell. -blif hawk's eye 
et. glanoe. -fænger c -e falconer. -gaarb hawk- 
ing establishment. -^ttS mew for hawks. -tfattt 
hood. -jagt hawking. -jæger falconer. -Uap 
fe -^ætte. -tlo talon of a h. -mefter chief fal- 
coner. 

^alfcne'r c -nerer falconer. -mefter fe galle- 
mefter. -tunft falconry. -taffe hawking bag. 

ivatlcnterS c worm, wad-hook. 

galfc're vi make falcades. 

5altc|rcm, -ffo jess. -flag pounce, swoop (of 
a hawk). -ftang perch for a hawk. -f^n fe 
-blit. -unge young hawk, eyas. -ttogter keeper, 
feeder of hawks. -øjttc hawk's eyes. 

gaItIonb§flcrnc the Falkland Islands. 

yialloncr c fe ^alfener. 

^alfonct' c -ter fal'conet. 

gattc c -r bolt. -Iaa8 trunck-lock. 

5oKent' '• -er bankrupt. fjotte're vi fail (in 
business;, become bankrupt, break. fJailiSfe- 
ment' n -er, {Jottif c -ter failure, bankruptcy, 
insolvency; gaa, gøre, f^JiEe ~, fe ^JnHere. ^aUtt' 
o bankrupt, erflære fig - file a declaration of 
bankruptcy, file one's balance-sheet; ertlære en 
- (om Sletten) adjudge one (a) bankrupt; forlange 
en erllæret - present a bankruptcy petition 
against one. 

Uallitl'be^anbting bankruptcy-inquiry; :^on§ 
unber _ Ⱦrenbe S3o his insolvent estate. -fio 
bankrupt's estate; ^rebitorerne i ^an§ _ the 
creditors under his bankruptcy; SSeft^rer af - 
liquidator. -ertlæring declaration of bankruptcy, 
Schedule; fig confession of ignorance el. in- 
competency. -tot) insolvency aet, law of bank- 
ruptcy, bankrupt law. -(oogittttingen the bank- 
rupt-laws. 

goMo'^iiffc 3(}jør fallopian tubes. 

^atme vi fade; l)an§ Slnftgt -be bibl his counte- 
nance fell. -tt c fading. 

t5oI§ c, fe galft. 

55ol§ c -er (»ogb. og Siob6erfI.) fold; (Sømmerorb.) 
groove, channel, notch; (iJIange) flange, -ben 
folding-stick. 

{Jttlfc vt fold; groove, notch. -bræt (93ogb.) 
folding-board; (®ort).) wooden leg. -jammer 
soldering-hammer, -jæm groover; folding-tool. 
-maftine folding machine. 

gatfet' c falsetto, head-voice. 

gal§^«»l c notching-plane, flllister(-plane). 

§otff a false, (uægte) spurious; (eftergjort) 
counterfeit, forged, anir p bogus; (urigtig) false, 
wrong, unsound; _ 9)Jønt false, base, counterfeit coin; -e ©ebler, 95eI§Ier forged notes, bilis; 
aitbben bastard el. false ribs; -e ftinbtcenber pre 
molars, e Sianianter mock diamonds, paste; et 
-t TOennefte a double-dealer, a false man; _ Spiller 
card-sharper; _ Spil card sharping; føre _ glag 
carry false colours; -e Saorer sham tears; -e Soner 
discordant notes; _ Stngtuelfe, UbtQbning misstate- 
ment, misinterpretation; — adv falsely, wrong; 
fpille - cheat at play; fsærge _ perjure one's 
self, swear falsely; fljnge ~ sing out of tune. 
Q'ttlft c ub pi (gorbr.) forgery, falsification; 
(galft^.) falseness, duplicity; _ flaar fin egen |)erre 
paa Jøal? treasou does never prosper. ^alfte fe 
gorfalffe. Sfatffelig adv falsely. galff^eb c (tun 
om ^erfon) falseness, duplicity: (Urigtigljeb) fals- 
ity, fallacy. 3falff|mi)ntcr, -mentner c -e (counter- 
feit) coiner, p smasher, -m^nteri, -tn«ntneri n 
coining. -ner c -e forger, falsifier. -neri' i> 
forgery, falsification. 

{Jolåitittg c folding etc. (fe ijalfe). 

§atfttm n forgery. 

familie o -r family; i _ meb related to, a 
relation of; af gob - well connected; i min -8 
Støb by my own tireside. -angaaenbe fe -fag. 
-bfttttib family-tie. -bcgrabelfe fe grarfteb -faber 
father of a family, paterfamilias; -fæbre lieads 
of families, -fejl family failing. -forbinbclfe 
connection. -forf)olb family relations. -gob§ 
family -estate. -grabfteb family-vault. -!rebå 
domestic circle. -Hg^eb family likeness. -ItO 
domestic life, home life. -naott family-name, 
surname. -paQt family-compact. -^ara^l^ family 
umbrella, joc Mrs. Gamp. -raab f. council. -fag 
family-affair, f. concem. -fammettfomft family 
-reunion, -ffab n relationship. -forg mourning. 
-ftoUfteb family pride. -ftQffe (en ^el gamilte) 
family piece; (Strb) heirloom. -fQgbont family 
complaint, hereditary disorder. -ttiift family 
discord, -oaaben family-arms. fjarøitiæ'r a 
familiar, free and easy. 

{^amle vi grope, fumble (efter for); (i Solen) 
falter, hesitate; _ »eb fumble at, finger, handle. 
-n c groping etc, hesitation. -bom, fantmel 
fingret a who has itching fingers. 

^amntuS c amanuensis. 

^ame'é a infamous. 

^ana'tijler c -e fanat'ic. -fere vt fanat'icize. 
-fl a fanatic(al). -§'me c fanat'icism. 

^anben the devil, the fiend, the deuce, old 
Harry; for _! confound it ! _ og ^anS Dlbemober 
the devil and his dam; _ til g^r the devil of a 
fellow; bet Bar fom _! the deuce; fejgt fom bare _ 
deucedly tough; ftinter fom bare _ stinks like heil; 
ingen ~ the devil a one; fQ for ~ ! fy ! shocking ! 
goa ~ i 58olb ! go to the devil; you be hanged ! 
be hanged to you ; taf "^ani ~ ! small thanks ! 
_ ^etler devil a bit; bet gør ^on _ itte, _ ^eller 
the deuce he does; _ tage el. g ole mig, om jeg 
gør I will be hanged if I do, I will see you 
hanged flrst; _ er lø§ the devil to pay; noor 
mon taler om ~ (moler _ poo SBæggen) er bo" 
nærmeft talk of the devil, and he will either 
come or send, and his imp appears, and he is 
sure to appear; jeg tror _ plager (riber) big! are 
you stark raving mad? bet br^ber jeg mig - om 
(I don't care) a fig for it! bet maa goo til meb -8 
^unfter the devil must be in it; før . foor Sto 
poo at an unearthly hour in the morning, at 
some unholy hour; _ ^Qtter el. hjælper fine el. 
naor mon ^or - til røorbrober . . . the old Gentle- 
man helps his own; noar mon gioer ~ ben lille 
ginger of». give the devil an inch and he will 
take an ell; noor mon toger _ poo ^Ratten oft). he 
that has taken the devil into his boat, must 
carry him over the sound; ^Bob bor itte - ot be= 
fliUe Satan flnds some mischief still for idle 1 II 


I 5an 119 %ax hånds to do; fnafle _ et jZtre af talk the leg ofiF 
an iron pot; — ganbeng devilish, diabolical; 
en -§ fiarl, ©tøj a devil of a fellow, noise; t -8 
fi'ernemcelf ('SJorteurt) spurge; -i ajJæltebotter (2KBe' 
tanb) dandelion. -iDolbff '/ p dare-devil. -ittolbft^ 
^et» c recklessness, fire-eating. 

^anbt imp af ginbe. 

*gf«ne ie gfonn. 

3fa«e c -r banner, standard, colours, ensign, 
gonfalon; (Jpaa ^m) beard, vane; «p tail; 
^ standard; f _ gobfolt, 3}Qttevi company of 
soldiers, troop of horsemen; fnærfle til -n take 
a military oath; meb flUBeiibe -r og flingenbe ©pil 
with colours flyiug and drums beating. -bctræt 
case for the colours. -bærer, -brager standard 
-bearer. -eb military oath. -inbt)ie(fe benedic- 
tlon of the colours. -juntcr non-commissioued 
officer, who carries the standard, colour-sergeant. 
-len feoff by knight's service. -I«é a bannerless. 
-mard) march played when the colours are 
lodged. 

{^aneroga'm o phauerogam'ic, phanerog'amous. 
-er pi p. piants. 

Ofanejfto sheath for a banner, -ftang, -ftol 
stafl" of a standard, -tog procession with flags. 
-tiagt colour-guard. 

{(anfa'Ire c -r fanfare, flourish. -ronnabe c 
fanfaronade. 

+i^ang « handle. 

*iJonB n, ie Støb; fe J<fOlbfot. 

t^angjarm teutacle. -ben preheusile palpus. 
-bæger cup (and ball). -(ejbæmning batterdeau, 
coffer-dam. 

$ange vt catch, capture; t fe ^ao; ^olbe, bringe 
en -n keep, bring one prisoner; er -n /ig is in 
the toils; gamle 5ugle ere if!e faa lette at - old 
birds are not to be caught with chafiF; Sorbet -r 
any card that has touched the board, is deemed 
to be played, _ giuer catch flies, fig stand 
gaping; _ af = gibe ?fangft, fe Sangft; - an F 
begin, take to, go about. JJange c -r prisoner, 
captive; tage en til ~ make one prisoner; blitie 
tagen til _ become a prisoner; bortfare fom _ 
carry away prisoner; Ijan gab fig til _ he surren- 
dered himself prisoner. •'■■■IJangc n -r armful. 
-blære (Greenlander's) buoy. -bolig prison. -bolt 
^ norman, -bræt pin-rack. -bur cage (for 
confining prisoners;; fig dungeon; (til gugle) 
fowling-cage. -bag : bet er ^ber ®ag JJagebog, 
men itte boer ®og _ you may hunt long before 
y OU catch. -fogeb jailer, turnkey. -Ijul dungeon. 
-^u8 fe -bolig, -jærn irons, felters p^; (til gangft) 
Steel-trap. -tlatn))e .1. thumb-cleat. -foft prison 
diet el. fare. I^angelig a to be caught. I^angel- 
Une line for catchiug; J,, painter. -lib prisoner 
life. -lænfe chain, fetter. -net (spider's) web. 
Sratigenftab m captivity, confinement, imprison- 
ment -fflb pri.son ship. -taarn prison-tower. 
-traabe (p. 9»ebufer) filaments, -bogtec fe -fogeb. 

jjongcr c -e sealer. 

^ang tine ie gange, -ntng c i, stop, seizing. 

'ifongfttnb fe ©føbfttnb. 

?^angfnor mil (helmet) line. 

{^angft c (bet at fange) catching, taking; (83l)tte) 
capture; (af gift) catch, draught, haul, take; 
fig wlndfall, hit; (^unbeneS 3)el) quarry; gibe 
fjorten _ give (the deer) the knife. -boob 
whaling-boat. -c!d|)ebition flshing expedition; 
whaliug el. sealing e. -fartøj whaling el. sealing 
Vessel, -felt fe -plobS. -fnib hanger. -trog galf, 
«c clip. -ntænb whalers; sealers. -))(ab§ whaliug 
el. sealing ground. -rcbftaber flshing gear; 
whaling el. sealing gear. -tiben the whaliug el. 
sealing season. -tur whaling el. sealing ex- 
pedition el. voyage. 

*Sfann c -er drift (of snow). *t5«nt c -er tramp, gipsy; p « & adj impecu- 
nious beggar, not worth a farthing. 

3fanto|fe're vi (poa ^nftrument) play volun- 
taries; rove, extemporise; (i SStlbelfe) rave, be 
delirious el. incoherent. -frren c raving. 

3rOntafi' c -er fan'cy, fan'tasy, imagination; 
(paa 3;nftrunient) fanta'sia, volun tary; efter -en 
from imagination. -biUebe chimera. -bragt 
fancy dress, -garn faucy yarn. -(«8 a tniimagi- 
native. -fnlb, -rig a imaginative. -rigbom 
imaginativeuess. gantaft' c -et visionarv, fancy 
-monger. ^antafteri' n fantast'icalness; "fancies. 
^antaft'iff a fantastic(al), whimsical. 

*5ante|felge n gang of gipsies. -gut gipsy 
boy. -tiærring old gipsy woman. -orb taunt. 
-ri n fe 9?arreri. 

^anto'm n -er phan'tom. 

*f5ar «, pi ==, track. 

5ar P for: gaber; nej, min gar! (t garltl, 
*-5arinin) no, old fellow! 

{farao Pharaoh; (©pil) faro. -rotte ichneumon, 
nems. Herpestea Pharaonis.. 

tJa'rbar a passable, practicable; navigable, 
-gere vt make passable. 

{farbrober c brøbre father's brother, paternal 
uucle. 

»farce c (S)jb=), fe garS 

garce c -r theat farce, -agtig a farcical. 

^a'rbag (gi^tte=) removing day; (SfifteO hiring 
-day. 

t55"rE ^« (oiit ©oen) farrow. 

^are, for (+ -be), -t vi (reife) go, travel; (om 
Sftb og ©øfolf) sail; (fttjrte, ile) rush, dart, dash, 
bolt, bounce; labe _ desist from, drop, abandon, 
relinquish, give up; _ ilbe sufi'er; Sonen for ilbe 
the woman miscarried; lomme -nbe come full 
speed; tomme -nbe inb rush in; Drbet for fiam 
a f røunben the word slipped out of his mouth; 
-for 9iejfen ,1, be engaged by the run; _ for (el. 
fom) Sot j, be engaged as cook; -h _ fort go on; 
- f rem ^ff behave, aet, proceed; _ i Tlaq go on 
leisurely; _ i greb bibl depart in peace; _ 2anbet 
igennem traverse the country; _ langS meb 
Si)ften coast, sail along the coast; _ meb fiom 
be engaged in the corn tråde; _ meb et ©fib 
sail in a ship; _ meb Sagn, ©anb^ub tell Iles, 
truth; _ Bel, ilbe, lempelig meb deal well, ill, 
gently with, use well, ill; ^un for ^am om 
^alfen she threw herself about his neck; _ op 
start up, spring to one's legs, (i gorftrætfelfe) 
jump, (i SSrebe) flre up; ®øren for op the door 
flew open; _ paa ©fterføen, ©ronlanb Irade to 
the Baltic, Greenland; _ paa en rush at one; 
_ f am men start, get a start; _ til ©ø§ be a 
sailor, be at el. to sea; _ til ^iramelg aseend 
into heaven; _ til ^clPebe go to heil. 

{fare c -r danger, peril, jeopardy, hazard, 
risk; ftaa (i) - for be In danger of; løbe ~ for 
run el. incur the risk of, stand the change of; 
gaa -n i 9Købe face the danger; bringe, fcette i _ 
endanger, peril, hasard, place in jeopardy, 
jeopardize; bet iiar ingen _ there is no danger, 
no fear; meb _ for at the risk; uben _ without 
danger, with impunity; out of danger; + paa 
egen ~ at his own risk; forbunben meb _ perilous, 
dangerous; -fri a free from danger, safe. -fri^cb 
safeness. -fulb a fe garlig. -(«8 a without 
dauger. 
^arcn a »el, ilbe _ well, badly oif. 
{farcKftebt a in danger. -truenbe a perilous. 
ifarfabcr c grandfather. 
{fa'rgobS n luggage. 

tori'n n (gufler) bastards, moist sugar. 
orifæ'ler c -e phar'isee. -if! a pharisa'ical. 
-iS'tne c phar'isaism. gar 120 gaf *iJo'r|toft je -tøj. -teb c course, track, direc- 
tion. 

Øra'riig « dangerous, perilous, hazardous; 
P en - JpoBeii 5[Senge an awful lot of money; — 
adv dangerously; P immensely, excessively. 
-garc vt endanger, imperil. -^eb c dangerous- 
ness, perilousness. 

tgartil(Ie) fe gar 2. 

*l5(mn c eargo, load. 

$arma|c(u't c -er pha'rmacist, pharmaceu'tist. 
-ceu'llff a pharmaceu'tic(al). -cl' c phar'macy. 
•fologi' c phannacorogy. -fo^jé c pharmaco- 
pæ'ia. 

Stn'rniattb c traveller. 

jjotmobcr c grandmother. 

l^arnCflft a Farnese. 

55ar8 c forced meat. -e're vt force, farce. 

|?a'rfot c epidemic. 

g-arSreremnftine c sau.sage machine. 

IJo'rt (og Sort') c -er (et ©tibS) head-way, way; 
(S. nol til ot flQre) steerage-way; (Søfart) naviga- 
tion, tråde; (^ofttg^eb) hurry, rate, speed; im- 
petus, momentum; (9?ejfe) voyage; nteb en _, i 
en _ in a hurry el. trice; meb en - af at the 
rate of; ^an fom tnb meb en faoban - at with so 
much way upon him that; i fulb - (at) full 
speed, p fuU tilt; i ftr^genbe _ at a flying el. 
dashing rate; fomme i _, ftQbe _, begt^nbe at fftibe - 
put on the pace, ^L gather way, fetch headway; 
gør gob ~ i- has good way on her; ©libet, 
©trømmen I06 meb ftjt) 9JJiIe§ _ the ship, the 
tide, went at the rate of seven miles; fætte et 
5Sam<)ffi6 i -en commenee running a steamer; 
benne _ opfører næfte Waaneb this service will 
cease next month; bære paa -en be on the move. 
(5(»rt|e vi (omfring) gad about. -linie route. 
-maalev J/ sillometer. -ptatt time table. -tibeit 
the season (of sailing). 

{Jo'rltsi boat, vessel, craft; -er (ogf.) shipping. 
-t«j§f(ag boat's flag. -teiéptop (boat's) plug 
(0. fl.). -Onnb waters, sea, seas, seaway; ^olb 
©em mibt t -et lieep in the middle of the 
channel, in the fairway; -et er frit fig the coast 
is clear. -tiatib§beffritjc(fe sailing direction. 
•J)0nb8mærfc fair\vay-mark. 

fortie c -r colour, hue; (garbeftof) dye; (SKaling) 
paint; (i ^ortfp.) sult; fe 33efenbe; meb gløbenbe -r 
in glowing colours, f!ifte - change colour; tjaue 
en fmuf 9lnfigt§= have a fine complexion; fætte _ 
paa fig colour. {Jatue vt dye, colour, stain; (om 
%e) face; _ ob new-dye; en -t a coloured man, 
a man of colour; -be people of colour; fig -t af 
tinctured with; — vi ~ of rub off, lose colour, 
be discoloured. -abf))rebe(fe dispersion of the 
coloured rays. -afrcnbring^ -anftr«g tinge. 
-Blattbet a of mixed colours. -btanbing mixing 
el. mixture of colours. -bleg a pale-coloured. 
•blinb a colour-blind. •blinb^eb colour-blind- 
ness, daltonism. -bog treatise on dyeing. -bt^b^ 
niwg refraction of colours. -brrCHbt a stained. 
-bræt pallet, -cg quercitron, Quercus tinctoria. 
•pnfe tanagra. -fotogrofi coloured photograph 
-fri a colourless. -gtbning colouring. -glan§ 
vividness of colours. -gl«b glow of colours. 
-grunb priming, ground. -^anbcl colour shop. 
•lanblcr colour-man. -jorb earth coloured by 
a mixture of metal, -faéfe paint-box, colour 
-box. -fcbet dyer's vat. -Ittib horn-spattle. 
■tnnft art of dyeing. 

^arbct' int & n good-bye, adieu, good-day, 
(l^øjtib. og poet.) farewell, p bye-bye; _ foa længe 
good-bye for the present el. till we meet again; 
lige _ til bid farewell to. 

3fart)e{liibe fe -fasfe. -iDSntng light, -tære 
science of colours. -Ian cost of dyeing. -laå a 
colourless; (om optifte ®fal) achromatic; fig neu- tral. -I«el)cb colourlessness; neutralily. -mob= I] 
fætning coutrast of colours, rolour-contrast.. 
-møUc colour-mill. -nuance, -obergang shada 
of colour. -iJOtte pot of paint. -pragt brilliaucj^ 
of colour(s). -i-t)c(egtig a rich, bright. -brøbe test 
of colours. {^arber c -e dyer. $^aroe|ranb iriaj 
f^arberbreng dyer's apprentice. f^arbe|ri n -et 
(©tebet) dye-house; (Slunft) (art ofj dyeing. -rig 
a richly coloured. -rigbottt richness of colour. 
•ringe coloured rings, -ribct c -e colour-grlnder; 
-ribning c.-grinding. < 

tjarbcrilan cost of dyeing. -reb, -rebe madders 
-fbcnb journeyman-dyer. 

55orbC!fan§ sense of colour, colour-sense. -ffafl 
colour-shell. -ffnld scale of colours. -ffiftninffi 
change of colour. -ft^gning 'bet at idiattere) 
shading; (©Mattering) shade. -ffær tinge. -f^Jil 
play of coloure. -fprebenbe « disperi^ing the 
colours of the light, -ften painter's grinding 
-stone. -ftift crayon. -ftof dye, dye-stuff; pig- 
ment, colouring matter, -ftraate ray of colour. 
-ftreg laying on of colours. -fupbc bath, dye. 
-tibfcl, -tiftel safflower, Carthamun tinctorivg. 
-tone tone of colour. -trtif lithocromy, colour 
-printing. -tr^ft a printed in coloTir(s), colour 
-printed. -træ dye-wood. -te| stult' dyed el. to 
be dyed. f-Mft fe SSortemælf. -urter dyer's weeds. 
-bajb woad, Isntis tinctoria. -barer dry.saltery 
goods. -bOU weld, yellow-weed. Reseda luteota. 
-birtning eifect of colour. -biSfc green-broom, 
g^reen-weed, Oenista tinctoria. f^arbning c 
dyeing. 

5$ofa'n t -er pheas'ant; nng _ pheasant-powt. 
fjafaueri' n, ^afa'nlgnarb pheasant walk, 
pheasantry. -jagt pheasant-shooting. -mefter 
breeder of pheasants. M 

gaébinber fe t^abbinber. ■ 

gaScilel c -fler bundle. ■ 

^afe c -r phase. 

{Joffi'nc c-rfascine. ^oflin|arbeibe, -binbino 
fascine work, f.-making. -baanb fagot-band. 
•bu!, -bænl tressel for fascines. -fnib bill-hook. 
handbill. -bærf f.-work. 

fjafong fe 5a?on. 

-ffjaft adv fe 9?æften; prov & * fast, quickly; 
— conj although. 

?5aft a (ogfaa fig) firm; (mobfat fltjbenbe) solid; 
(tæt) compact; (ftanbt)afttg, ubebægelig, befæftet) 
fast; foftfat, beftemt, afgjort) flxed; en _ 8lnfættelfe 
a permanent situation, a regular employment. 
_ årbejbe regular el. permanent work; -e 9trbejbere 
regular el. established labourers el. hånds; be 
-e 5£)cle the solid parts; -e (Sjenbomme real pro- 
perty; fætte i -e (Sjenbomme put out at mortgage; 
_ gob a firm footing; et - gorfæt a firm el. flxed 
purpose; ~ fortøjning a flrm mooring; _ gtjr 
^1, flxed light; en - liUe g^r a tight little fellow; 
_ gøbe solid food; _ (Srunb flrm ground; en ~ 
$aanb a steady hånd; meb - Jpooeb (om fiaot) 
close hearted; x><i<i -e |>ænber in safe hånds; _ 
38 flrm ice; ben -e Søl the main keel; en _ 
ffiunbe a regular customer; bet -e 8anb the main 
land; -e Segemer solids; ~ Søn a flxed salary; 
-e Srøebarbejbere (»eb SJlab) staff-writers; _ CBer= 
betiiSning firm conviction; »J, ben -e $art the 
standing part; -e '•Brifer flxed prices; -e JRegler 
established rules; en - ©tab a well fortifled 
town; et - ©teb el. $untt a fortress, fastness, 
stronghold; bet er ^anå -e ©teb his usual haunt; 
_ %xo flrm belief el. (relig.) falth; blioe _ beb 
persist in; blibe ~ ^o§ fin Jpuftru bihl cleave to 
his wife; gøre - fasten, make fast; .X. make 
fast, belay; Ijolbe _ tjeb el. t>aa (^olbe fig i) hold 
on by, fig adhere, stick to; fibbe _ stick (fast), 
i ©abelen have a flrm seat; flaa _, fe gaftfloa; 
ftoa - fig be at a dead lock; bet ftaar ~ it is an m 121 i^at) i^<tablished faet; ftao ~ paa insist on, ot i. ihat; 
vtte _ comniit to prison; fip puzzle, non-plus, 

ise; fcEtte fig - settle one's self, mil \oåge one's 

If; fatte fig mere og mere _ i l)an8 ?)nbeft 

lengthened her hold on his atfection; — ndv 

rraly, 5oft|btnbc vt tie. -boenbe <i having a 
iixed habitation. •boltet a secured bv bolts. 

gfa'ftc (03 gaft'e) vi fast. JJafte c fast; (gafte= 
tiben) lent, quadragesima. -bag fastday. -toft 
lenten food. -tringltr lent-eraclviiels. 

goftclflbn ' '-aun; e shrovetide; løbe _ mask 
and miim at shrovetide. — |^afteIatin3|bol(e 
cro.ss biin. -manbag Shrove-^tonday, CoUop 
Monday. -leg, -tflbcn, -lejer shrovetide-sports, 
■nar merry Andrew, -fanbag Quinquagesima, 

irovesnnday. 

5afte|nbe « jeg er _ I have not yet eaten 
auylhlng, I have not broken my fast; paa ~ 
fjerte on an empty stomach, the first thing in 
the morning, -præbiten lent-sermon. 

I^after c -e father's sister, paterual annt. 

^aftejfponter jV ^ frameUmbers. -ftag fore 
and-aft stays. -ftopper deck-stopper, -ftcenger 
topmasts, -ftæbncn the main post. 

faftetib time of fasting. 
ftftlfroéfeu « frozen fast. -f>)r fixed light. 
•groet a grown fast, rooted. -gcetlebc pi having 
the gills fixed. -gare vt make fast, secure, fasten. 
-fteb c flrmness (ogf. om fiaraft.); solidity; com- 
pactness; fastness; fixedness. -^olbe vt (Cp> 
mærffomtjeben) fix (the atteniion); {^paaftanb 0. 1.) 
stick to, insist on; _ at insist that, -t)D(be(fe 
c insistiug (af on). -^otber cramp. -^æftc vt 
fasten, •j^iengen c clinging (tieb to), -file vt 
wedge tight, secure by wedgcs. -tntfttet n tied. 
-fæbebe pi plectognaihs. -tabet a brawny. 
-lanb main, mainland; (ftørre '%., SSerbenSPel) 
contiuent; tet europceifTe _ the continent, Con- 
tinental Europe. -lanbå continental. -nagle 
vt nail fast; -t fig rooted to the spot, fixed (with 
horror), -ne, -neé vi consolidate; + vt fe gæftne. 
•ruftet a fixed by corrosion. *-ftole permanent 
el. regular school. -ftruet a screwed, fastened 
by screws. -flaa «« fix, secure, fig etstablish; et 
(ogf.) conventional, stereotyped. -ftaacnbe a 
stationary. -furre vt lash, secure; -fættc vt (en 
Sib) appoint, flx; (en %ni) fix, settle; (»etiti^ 
gelfer) stipulate; (9iegler) establish, lay down; _ 
ijønnen til flx the wages at. -f æltelfe c appoint- 
ing etc.; appoiutment, fixation; settlement; 
stipulation; establishment. -femme vt nail. 
•trallet a charmed to the spot. -botéet a grown 
fast. 

IJat' adv. bet er iffe faatebeS _ that's not the 
way of it; ^DorlebeS er bet - meb ^am how is it 
with him? bet er galt - meb I)am all's not right 
with him; gri6e, toge _ paa catch hold of, (om 
Slrbejbe) turn to, set to work with; ftaffe - paa 
fetch, produce; faa _ i get hold of; jeg Peb iffe, 
^Dot jeg ffal faa - paa ^am I don't know where 
to flnd him; ^oor fiar Se faaet _ paa bet where 
did you come by it? 

^aiti f>l fortunes, adventures. 

9atai a nnlucky, unfortunate, calamitous; 
(ubehagelig) odious. -iå'me c fa'talism. -ift' c 
-er fa'talist. -tte't c -er calamity, adversity. 

gatigere vt mix (salad). 

t^atning c composure, self-possession; bringe 
ub af - disconcert, discompose, put out of 
countenance, (»eb SSltfte) stare out of coun- 
tenance, outface; meb ~, uben at tabe -en with 
composure, composedly, coolly. 

gfatte vt (gribe) catch, apprehend; (forftaa) 
comprehend, understand, conceive, imagine; 
jeg -r ilte I cannot conceive; -r let is qui(;k of 
apprehension; _ fig compose one's self, be com- posed, p come to; _ Wob take courage; - Sil- 
bøjeligljeb for form an attachment for (el. to); _ 
Særligtjeb, Ubilje take a fancy, a dislike (to); 
_ en ^^eflutning come to a resolution; _ et gorfæt 
form an intention, resolution; for at _ mig i 
SSort^eb to be brief; _ om clasp ronnd. -ebne 
apprehension, capacity. -frebS reach. t^attetig 
a comprehensible, intelligible. Jfitteligljeb o 
comprehensibility, intelligibllity. 

pjatter c p paterfamilias, the governor, the 
old man. 

j|atterebftab n prehensile organ. 

5atte8 vd (mangle) lack, want; (faoneS) be 
missing, wanting; ber - meget i it is far from; 
Ijoab _ Sem? what ails you, what's the matter 
with you? bet -beS ^am iffe pao 35t)gtig^eb he 
was not wanting in capacity. 

fnattet a composed, coUected. -^eb c coUect- 
edness, composure. 

{jfatttg a poor, needy, indigent, portionless; 
ben -e the poor man, person; be -e the poor; 
be -e i Slanbcn bibl the poor in spirit; - paa de- 
ficient in, destitute of; gøre _ impoverish; efter 
_ Siejlig^eb to the best of my poor ability; fe 
9?ibber. -anftalt fe -f)u8. -befoltningen the poor 
(people). -blot, -\>eé\t poor-box, alms-box. 
•borgerme^er alderman for the charities (in 
Copenhagen). -bQrbe (heavy) poorrates. -b{= 
ftritt poor-law district, union, -bom c poverty, 
penury, indigence. -fogeb (parish-) beadle. -folt 
pi the poor, the indigent. -fornem a shabljy 
-genteel -forftanber overseer of the poor, re- 
lieving officer, poor-law inspector. -forfergelfe 
provision for the poor. -gaarb fe fjué. -^eb o 
poorne.ss, poverty. -Ijjælp parish relief, (i hjemmet) 
out-relief, out-door relief. -Qofpital hospital for 
the poor. -^nS poor-house, alms-house. -taSfe 
fund for the relief of the poor. -tirtegaarb 
paupers' side (of the churchyard). *-tjærrtng 
(old) beggar woman. -tolont colony of poor 
people. -tommtéfton Board of Guardians, -tbar' 
ter poor quarter. -lem pauper. -loogtDningen 
the Poor Laws. -læge parish doctor. -manb 
poor man. -manbigbattetfe, -mænb pi fleadcakes. 
-onbet pauperism. -pleje care of the poor. -f(at 
poor-rates. -ffole charily-school, ragged-school. 
*55ottig§ltg a shabby, threadbare, seedy. Qfat- 
tiglftiftelfe fe -anftalt. -unberftettelfe fe -^jælp. 
-bcefen institution for the relief of the poor, 
the charities; Unberftøttelfe af -et, fe -^jcelp. 

gatum n fate. 

^aun c Faun. {^auna c fauna; 35anmarl§ _ 
the fauna of Denmark, f^aunabe sapajou, C'e^us 
{fatuelluH). 

ffatttcfragt dead freight. 

tffauer, faur, fober a fe gager. 

{^aon c -e (gauntog) embrace; (9Kool) fathom 
{pi fathoms og fathom); en _ ^rænbe a cord of 
wood (cord = 8x4x4 flfob; goon = 6x6x2 
å Va feet); paa 9 -e SSanb in nine fathoms (of) 
water; ftprte fig i ené ~ rush into one's arms; 
tog t]om i ~ took him into his arms. {^aone vt 
embrace, cla.sp, hug; 4, _ inb fathom in; _ op 
fathom. 

{>aone|br(enbe cord-wood. $abn(e)Iang a a 
fathom long. -maat fathom; cord; cord-piling 
frame, -ramme cord. -fttjtte piece of cord 
-wood. f$atin(e)tt)t n a fathom thick. -beb fe 
-brænbe. -biS wlv by fathoms. — {^attnfcette 
vt cord (wood). -(e)f ætter wood-measurer, corder. 
-tag embrace, hug. 

I^aoorja bel a favourable. -ife're vt fa'vour. 
■it', -itin'be c -er, -t fa'vourite, minion. -it'= 
bcefen fa'vouritism, 3f"be'r c mere: i min _ 
to my credit; tage - gain favour, take well 
with the public. ^aV. 122 f^ei *{JaE n, p( =, mane. 
{?e c -er fairy. -ogtig a fairy-like. 
rJcficr c -Bre fever; let - febricula; faa _ take 
a fever. -agtig a fevurish; i _ Spænbing in a 
fever of expectation. -anfalb paroxysm of fever. 
-Iianlenbe »j feverishly throbbing. -i'att Peruviau 
bark, Jesuit's bark. -f-blu§fcn feverish glovF. 
-bog day on which the fever comes on. -btæt 
fever diet. -brtktenbe fe -ftiaciibe. -bretn feverish 
dream, delirium, -teé fe tlummet. -fantofl 
feverish haUucination. -fornemmelfe feverish 
symptom cl. sensation, -fri a free from fever 
-Bflfcn shivering fit. -^oft feverish haste, -^eb 
a feverish. -^cbe, -llb fever-heat. -tutte cold 
fit. -mtbbcl febrifuge. milgtur cooling mixture. 
-grttient fever-patient. -|>ul§ feverish pulse. 
-flummcr feveri.sh sleep. -ftlMcnbe a febrifuge, 
antifebrile. -fuag a debilitated by fever -fho 
« fever-sick; c fe -patient; Bære _ be ill (sickj of 
a fever. -tilftonb febrile state. -tarft feverish 
thirst. -urt skull-cap, Scutellaria; fe ©foo« 
oncmone. -uirbclfe delirium, 
»tcfirufl'r c Feb ruary. 
Øeb' [é] n (low) isthmus. 
Cfeb' [é] n, pl=:, skein, lea: measure of varn, 
288 yard; f3Je6fl.) haul. 

fjeb a fat; tt)! d« ~ stout; _ ©frtft large, heavy, 
fat faced, type, blacker type; _ Soft rich diet; 
high living; ben 9}et er mig for _ that dish is 
too rich for me; et -t embebe a lucrative office 
- 3orb rich soil; bu er en - Sari you are a nice 
fellow (you are); lige -t f all one; Blibe ~ fatten 
(af on). -ngtig a fattish. 

fjebbc vt bind into skeins. -baanb thread 
•end. 
??cbbel fe 3ebel. 

^ebe vt fatten, fat (nteb on). -cbne fattening 
power, -gaorb grazing farm. -tnltj fatted el. 
fattening calf -fut baking coal. -ttxeq fat el 
fattening cattle. 
+I5cbcl c fiddle; t kind of pillory. 
gfcbclftlnb skin of a fat calf -flue fat-cattle 
show. -ftalb, -ftl fattening stall. -ftub fat el. 
fattening buUock. -fnin fat el. fattening pig. 
-tib fattening season. •■■ttrSbag fe SebttrSbag. 
•Horer fat goods, provisions, chandler's wares. 
Ite'bl^eb c fatness. -loben fe -agtig. 
??cble fe me- 

fjcb'me [éj c fatness; 2anbet§ _ bibl the fat of 
the land. 
5?e bning c fattening. 
>|e'bronning c fairy-queen. 
itebt [é] n fat, grease; faa fit _ catch it; bQ»pe 
en i ^ang eget _ pay one in his own coin. -of= 
lejring layer of fat. -offætning fe -begeneration 
-ogtig o fatty. -bille bacon-beetle, Dermestea 
lardariuK. -brol steatocele. -bunb cake of fat 
-celle adipose cell. -bouuclfe formation of fat 
-begenerotion fatty degeneration, -broober (i 
5KeIf) oil-globules. fjtbte vt grease, besmear 
With grease; t vi dally, trifle. 

t3febte|bob paltry shop. -brøb greased bread. 
-foor fat sheep; fe -per. -fob: tomme i -et P 
get into a sad mess el. scrape. -glab n joyous, 
jubilant. -greber pi greaves. -IruHe grease 
-pot. -fræmmer skinflint. -lom : P 6ære _ carry 
a child on one's back. -Ife c grease, fat. •ptv, 
'px'm^ fumbler. -ri' n bungling, botchery. 

tJcbtet a greasy; (om Ulbgarn) in oil; t fig 
sordid. 

55febt|fr«be lard-cream. -fugl guacharo, Stea- 
torms caripenns. -gooé penguin, Aptenodytes. 
-jotet a fat-tailed. -Ijinbe adipose membrane. 
■Ijjcrte fatty degeneration of the heart. -bom 
grease horn. 3 310 

I ; vi 

3f)" *??e'btirSbog Shrove-Tuesdav, Pancake-Tues- 
day. 

^ebt|Iirtel sebaceous gland; oil-bag. -flumy 
lump of fat. -tugler oil-globules. -ler bole. 
-leber fatty degeneration of the liver, -lubmcl 
Bilicated soap. -læber greased leather. -pUt 
spot of grease. -|)ubefoor fat-rumped sheep, 
OntH Htentopvga. -ften elaolite. -ftof fatty sub- 
stance el. principle. -ftreug lock (of wool). -fur 
a talt sebate of potash (ofo.). -foulft steatoma, 
lipoma. -fijge obesity, corpulence. -f^re sebacic 
el. fatty acid. -ulb wool in the yolk. -bo'" 
adipocere. -uæb adipose tissue. 

JJe'bucb re.sinous wood. 

^eeri n er fairy-scene. {Jeebentflr n fairy-tale 

*3rei c: i en - p in a twinkling, with great 
dispatch. 

5?ejbe c -r quarrel; (meCem Stammer, gamilier) 
feud; (Srig) war; (literær) controversy;. ^tejbe vi 
make war. -breb (letter of) challenge. +-fæt: 
a warlike expedition. -^-^onbfte glove 
time of war. 

%e\t vt sweep; (om ^jort) rub (oflf the skin o,„ 
- af sweep off; p send (one) about his business; 
slur over; _ of ©teb sweep along; _ ub sweep 
out, fig sell, pawn. -binB(e) dust hole, dust-bin. 
-børfte dust-brush. -fone womau hired for 
sweeping. -toft broom, besom. -l«n pay for 
sweeping. -nbc a (of Ubfeenbe; dashiug; bet gtt 
_ it went on swimmingly. 1 

*f^eier c -e country-dance. \ 

{Jejelfonb scouring el. fine sand. -fforn sweep- 
ings. -ffuffe, -f^jonn. -fpobe dustpau. -ugle 
feather-brush. 

fcjg a eowardly, dastardly, recreant, craven; 
* fated to die (»c fey). -beb c cov/ardice, 
poltroonery; oife _ p show the white feather. 
-Ijjertet fe gejg. 

|?ejl c, plr=^ fault, (gejltagelfe) error, mistake; 
(legeml.) defect; (l)og $efle) blemi.sh; for en -§ 
©rijlb for a safety; iron as it happens, it is 
true. gejl cj wrong, erroneous, incorrect; iffe 
faa _ F not amiss, not half bad; _ 9lfIeBering 
misdelivery; gøre _ ajegning fig be out in one's 
calculations; flere fIJlinuter ~ several minutes in 
error, g^ejl adv amiss, wrong, erroneously, p 
little; afleoere _ misdeliver; offtrtoe ~ miscopy; 
tage _ mistake, be mistaken, be wrong; ®e tager 
ftorltg - you are grossly mistaken; tage - af 2:iben 
mistake the time; toge _ of en be mistaken el. 
deceived in one, mistake one; jeg tager _ I am 
wrong; ^an tog ifte meget _ he was not far wrong 
el. out; om jeg ifte agter _ if I mistake not; bet bil 
ifte flao _ ot bon fommer he will be sure to come; 
batere _ misdate, goo, tore, ribe _ go the wrong 
way, miss the way; l^ugge ~ miss; børe - mis- 
hear; fe _ be mistaken; opgioe _ misstate; ffijbe 
-miss (the mark); træbe - make a false step, 
slip; flao _ fail, miscarry, prove abortive; botS 
iffe min $ufommelfe floor mig _ unless my memory 
play me false. (^ejl|og'tig a faulty, erroneous, 
mistaken, wrong; -t Dpgioenbe misstatement; 
+ Slnoenbelfe misapplication (o. fl.); — adv mis- 
takenly, in error; fremftiUe, opfatte - misrepresent, 
misconceive (o. fl). -og'tigbeb c error, incorrect- 
ness. -bor a fallible. -borficb c fallibility. -bo= 
tcre vt misdate. {Jejl|e vi (begaa Uogtfombeb) err; 
(Woolet) miss; (fatleé) want. be wanting; bet fon 
itte _ at bon t)ar . . . he is sure to have . . .; 
ber -be meget i at ^an bar . . . he was far from 
being . . . — vt ail; (forfejle) miss; bet -be bom 
ifte poo he was not wanting in; ^oob -r ®em 
(el. 2)e?) what ails you, what is the matter with 
you? -er c -e P miss; mistake. -fri a faultless, 
without a fault. -fri^eb faultlessness. -fulb a 
faulty, fulloffaults. -gibning c (i Sort) misdeal. I 5ei 123 m -flreb error, mistake, slip. •l)Mftning slipofthe 
mimory. -loft miss. -ftlt>e source of error. -Iæå= 
iiing misreading. -rcgninø miscalculation. fen = 
beife mi.ssending. -fenbt part missent. -ffrlft c, 
-ffrivning slip of thepen, raisscript. -ffub miss. 
-flag (Seglefp ) miss -flaaet, -flagen u disap- 
pointed, baulked; _ tJorftaabniiig disappointment. 
•flutning erroneous iuference. +-f^or fe SBilb-. 
-fting wTong stitch. -ftqring wrong steering. 
•ftaJ) (^Bittarb) miss. -ft)n error of the eye; jig 
misiinderstanding, error in judgmeut. -taliel 
tahle of errors. -tagelfe c -r mistake; af en - 
iiy mistake; gribe en i en _ catch one tripping. 
-trin false step, slip. -tr^f foul impression. 
-trcef iSfat) wrong move. 

rycjning c sweeping. 

Tjycjr " fair, blooming, beautiful; i fin -e Ungbom 
in thc bloom of youth, in the flower of his age. 

(^cjre vt celebrate, solemnize, keep. -t a 
popular, much admired. 

^■clanb n fairy-land. 

Jyclbereb|cr c -e currier, leather-dresser. -ning 
c It'iuher-djessing. 

*i5clb c -er large skin with the fur on; pelt; 
bed-cover made of skins. 

5>clbfV0t c felspar. 

*^ele c -r F fiddle. 

^elpel c long-poil, fcather-shag. 

5elt n, pi =, her field, compartment; (i SRiffel) 
land; (i S3rætfpil) square; fig department, pro- 
vince, sphere, fleld; i blaat _ azure; i ^Btbt - 
argent (oft).). 

5elt c field; brage i -en, til -i take the fleld; 
ligge til -8 lie in a camp. -a^otet medieine 
chest of an army. -artiUcri field-artillery. 
-Ibager army-baker. -boflcri military bakehouse. 
•brobaab pontoon. -flaffe cantoen, -fob : »ære, 
ftaa paa - be on the war establishment; lebe 
)faa _ live as in a camp. -gubdtfcnefte divine 
service in the camp. -^errc commander, gene- 
ral, -^errebljgtig^eb generalship. -^erretunft 
strategic art. -t)of))ita( field-hospital. -t)ue 
foraging cap. -tftftU hut (for a soldier). -jttrn 
hånd cuffs. -fanon field-piece el. -gun. -tappe 
capote. -taSfe military chest. -tiltect field-glass. 
-lebel camp-kettle. -tot army-cook, sutler. 
-tøtten tield-kitchen. -tafarct fe -^ofpital. -lejr 
camp. -libct camp life. -læge army-physician. 
-manøber sham fight, -marftat field-marshal. 
•patt camp park. -poft army-post. -Dræft army 
-chaplain. -raab watch-word, pass word, parole, 
(meft Jig) legend. -feng camp-bedstead. -ffonfe 
iield-redoubt, iield-work, -ffole camp-school. 
•ftlftS field-pieces pi. -ffæt c -er, -ffærer, sur- 
geon. -flagbattle.pitehedbattle. -flange culverin. 
-ftttebje forge of au army-blacksmith. -folbat 
soldier of the line. -ftol camp-stool. -ftt)Ite 
fleld-piece. -tegn sword-knot. -telegraf fleld 
-telegraph, -tjenefte aciive service, service in 
the fleld, field-duty. -tog campaign. -tOQéplan 
plan of operations, plan of campaign. t-t«j 
army-stores. t-tøjmefter master of the ordnance. 
-bogt outpost. -bogn ammunition waggon. 

t^eiut(t) c -r felucca. 

5em' 7iuni flve, (i S^ærningfp.) cinq; ^an tan tffe 
tæEe til _ he does not knovv B from a battle- 
door el. a hawk from a hand.saw; labe - nære 
lige care about nothing; gaa fro fine - stray from 
one's flve wits; ^an er itfe beb fine fulbe _ he is 
not In his right senses el. mind; be - ^adne (i 
Snglanb) cinque-ports. $em|aar luslrum, quin- 
quennium. -aarig a flve years old; (fom inb= 
træffer ^oert femte eller barer fem 91.) quinquen- 
nial. -aaring c -er flve years old (horse), -aat^- 
beretning fiveyearly report. -ottS a five-act. 
•armet a five-armed. -blabet o quinquefoliated, flve-leafed. *-b«rtng c -er ten-oared boat. -belt 
a ^ quinquepartite. -bobbclt ic -folb. -boble 
vt multiply flve-fold. t-fingerurt cinqnefoil, 
flve-finger, Potentilla reptaivi. -fingret n quinate. 
-fobct, -føbbet SSer« pentameter. -folb, -folbig 
a flve-fold, quintuple. -grenet u fivcpronged; 
ben -be Oaffel the fingers, -trannet a pentandrian. 
•Runnet n pentag>-nian. 

t^emtninum n the feminine gender el. form; 
et - {id -\\a & -ner) a feminine noun; er - af 
is the feminine of. 

{(emltant pentagoii. -lantet a pentagonal. 
•loblct fe fingret, -fort pope-joan. -iappet a ^ 
flve-lobed. -Ung c -er knottedspurrey, Spergella; 
-er flve children at a birth. 

{^emmcl c fimble-hemp. 

§em|mer c -e five. -ogt^øeere S'/s d. -pXaxA' 
tegeme pentahedron. -))unbig a åanon, -|iun« 
binger c -e five-pounder, -bunbd 5lote flve-pound 
note. -ribbet a flve-ridged. -flbet a pentahedral. 
-ftabelfeå a of flve syllables -ftemntig a for 
flve voices el. parts, -tal the nnmber five. 
-talébtanter pi dicotyledons -tanbet « flve 
toothed, quinquedentate. {^etnte c num fifth; 
bet _ Sgnb the sixth commandment; _ røofebog 
Deuteronomy; for bet - flfthly, in the fifth 
place; (<om) bet - .^jul til en SBogn one too 
many; Sonqe. Same - King, Queen, three small 
ones; finegten - i ftlober four clubs to the knave. 
gemtcbel '■ fifth part, a fifth, g-emten num fifteen. 
55-emtenbe the ftfteenth. fjemte^iart fe-bel. t^entti 
flfty. JJemtienbe flflieth. f5em|«rc, *-øring copper 
coin worth 5 S2re or ^/s d. 

{^cnber c -e ^ fender. -Jinbe skid, -ftit cuck- 
old's neck. g-enbre af vt fend oflf. 

(genier c -e Fenian. 

t^ennet c fennec, Uanis fennec. 

tJirenncr pi fens 

i^cnnitct c fennel, Foenicmwn anethwu -olie 
f-oil. -banb f.-water. 

grebalabå n fairy-palace. 

iJcric, {ferier pi vacation, holidays; (i en 9Jet) 
nonterm; (<l5orlamentet§ recess; l^oer _ every holi- 
days; rejfe ^jem i -rne go home for the holidays. 
-beføg holiday visit, -bag holiday. -gæft visiter 
during the holidays. -lægning study during 
vacation. -rejfe vacation tour. 

jterle c -r ferule. 

tfernt a smart, elever (i, til at). 

i^ernta't(c) c -r pause, hold. 

ferment' n -er ferment. 

^ermbeb c cleverness. 

^ernambnl c brazil (wood). 

fernis c -fer varnish. -bat ball for varnishing 
the copper-plate. -fere vt varnish. -fe'ring c 
varnishing. 

f^erriltlorib ferric chlorid, -fait ferric salt. 

t^errolc^an ferrocyanogen. -tarbonat ferrous 
carbonate (o. fl.) 

55erff a fresh, sweet; * fe ogf. J^rift (ni), u6e= 
bæroet); Jig green, verdant; en _ ©ø a freshwater 
lake; -t Sømmet unseasoned timber; gribe, an' 
^olbe paa ~ ®erntng take, seize in the very aet, 
red-handed. Jferffe vt fe griffe. 

IJerften c -er peach. -blomft p. flower; (Sar= 
toffei; peach-hlow -manbei nectarine, Fersica 
Icevis. -træ peach-tree, AmygdalitH pemica. 

t^erfll^cb c freshness, sweetness, -ning ie 5rift= 
ning. -banb fresh water. -banb§ freshwater. 

ge§' n, mus F flat. -eS n F double flat. 

i|e'fIot n fairy palace, enchanted castle. 

5eft c -er feast, festival, féte, celebration; 
beeægelige og ubeoægelige -er movable and im- 
movable feasts. -aften festive night. -arran- 
gcnr master of the ceremonies. -bag festival 
-day, holiday. -beltager guest, -bragt festival f^ef 124 gin atlire. -forcftiUing special performance, -glæbe 
festive joj'. -græa holy-grass, IJierochloe. 

(Jeftittiltc't c -er festlv'ity, entertainment. •tet$- 
fal fe f^eflial, 

{Jcftlfantflte festival cantata. -fomité féte 
committee. t^eftlig a festive, festal, solemn; 
adv - fm^ffet festively decorated. fjcftllgfteb c 
■er festivity. gfeftttgdolbe vt celebrate. {jcftl- 
maa(ti)) feast, banquet, festive eutertainment. 
-ntarffal marshal, •nttbbag festival dinner. 

jjcfton' [fr.] c -er festoon. 

^cftlOMtterture festival overture. -^itabS place 
of festival. -)>roQram programme of tlie enter- 
tainment. -fol banqneting hall; UniBerfitetS - 
the University Festival Hall. -fang festal song. 
-flaat principal toast, toast of the evening. 
•firtft coramemorative writing. -tale principal 
speech. -tog procession. 

{Jetc're vt malie much of, féte. 

?5cti(i&b»)rfclfcn c fetichism. 

^ettrtag n purlin-roof. 

gctt [fr ] c: \)an ^ar foa meget i ~ he has so 
much each time he plays. 

geubni « feu'dal. 

^euillcton' c -er «feuilleton», literary portion 
of a nevvspaper. 

jjctterben c fairy-world, fairy-land. 

»Jia'frc c -r cab. 

^ioS'fo c failure, fiasco; gøre _ fail (egregiously, 
disastrously), 

ttbcl c (Sefteftjgb.) vives pi. 
tBcl c, -itcet primer, hornbook. 
3ri|6er c -Bre fibre, -ri'n c fibrine. 
^tdju' »1 (threecornered) neckerchief. 
ti^tbbcl te ffebel. 

{JibctlommiS' »i fer entail, feoffment in trust. 
-fieftbbcr feoffee in trust, -fa'rift « of entail. 

fibc I ■' jolly. 
ibtbuS c -er papermatch, spill, (candle-) 
lighter; pipe- light. 

tgibfel c -fler fibre. 

*|ji'cnbe, fi'enbtltg o. fl. fe Sfienbe. 

^if n, pl=, contrlvance, craft, finesse. *-b(iine 
fashionable el. stylish lady. *-fc vt dress, make 
smart, -ftg a sly, crafty, cunning; '''smart, stylish. 
-ftlu§ c cunning dog. 

*5?ig c !e |25reftgen. JJige vi box one's ears. 

5Jigcn e pi = & -er fig. -blab fig-leaf. -pate 
fig-pear. -træ flg-tree. 

iJigu'r c -er fig'ure, shape (fiinietegning) dia- 
gram, flgiire; ^Portræt i ftel - full-length portrait, 
i 6qIo ~ half-length portrait; (i Sortfptl) court 
-card, honotir. Stgwroifang ornamented chant. 
i^igur{ant^ -nnttnbec-eroperadancer, flgurant'; 
fe Stotift. -e're vt & »' fig'ure; _ for (i ®an§) set 
to; bet mao _ fom It is posed as; -be Za\ figurate 
numbers. -atio'n, -e'ritig c, mui flgura'tion. 
-iftæt shoot for figuring. -!æbe fig ured v^arp. 
t^igurlig u figurative, ^tgur^jreéning gofi'ering. 

§if imp of 2faa. 

H-tJilfe c -r fob. 

5i!§ a fixed; F smart; _ ^bé flxed idea, mo- 
nomania, crotchet; en aJJonb tneb -e 3beer mono- 
maniac, f crotcheteer; - og færbig qulte ready, 
trim and tight, cont cut and dread; _ Sjuft flxed 
air; p - eller nij either or. ffilS c (^nnb) fe 
©<)ib§. {Jtléatto'tJ c, chem fixa'tion. fjltée op 
vt f dress up, make smart, (awr) fix (up). 

fjifåe'r c -erer puzzle. -btllebe photographic 
puzzle. -bæger Tantalus' cup. -baofe puzzle 
-box. -gla§ anaclastic glas. -laaé puzzle-lock. 

i5if§|e're vt fix; stare at, look hard at; trick, 
dupe. -foféerter pi, F tricks, dodges. -ftjcrtte 
flxed star. 

Sttftto'n c -er flc'tion. 

5?ll c -e file. ^ -er philan'thropist. -ifl a philan- -faitf 
•grejer" 
•ffube ^Uantvo'p 

throp'ic(al). 

fjilc vt (ile, Jig polish; F - (fig) snatch, pilfer. 
•htsnt vice-holder. -tiug cut. -dugger file-cutter. 
-Ho, -flotj, hand-vice. -mrtfflne filing-machine. 
■musling lima 

JJtle're vt net. -t n net-work; c (9tet) undercu 
flllet; CSogb.) back-tool. 

f^tletræ n filing-board, -block. 

StifraS fe ??ie!bfra8. 

^^illlmrmo'ntff « philharmon'ic -deKen 
philhell'enist. 

fi l{(ug, -tiugger fe f!ftfe=. 
Illal c -er snbordinate institution el. establis' 
ment, branch (offlce). -bant branch bank. -fef 
ffab branch society, afflliation 

5fligra'n|(oj;bejbe) n flligree, flligrane. -glaS fe 
Sroab 

l^iling c filing. 

I^ilip Philip. 

5JtlH)cn§' c er pimple; fulb af -er pimpled 

f^ilt<»pcn'fcrnc bibl the Philip'pians. 

Siltp'pita c phillipic. 

I^iltppt'ttc c -r philopene, filipeen. 

tV'ilipiji'Jterne the Philippines. 

?ftlift'er c -e (ogf. fig) Philistine, fig cit, snob, 
narrovv-minded person, -agttg a narrow-minded, 
matter-of-faet, -agtigt)eb c, -i' n philistinLsm. 
-berbenen Philistia. {^iliftrø'§ fe -ogtig. 

J^t'lilarbe flle-oard. -tlo, -flob fe gire= 

*^tlle c -r rag, tatter, -enbe fag-end 
c tatterdemalion. -gant)) worthless nag. 
useless traps. -i)nl paltry el. nasty place. 
paltry craft. ^^tQet a ragged. 

{Ji'lnijtg c flling. 

g^ilolo g c -er philol'ogist. -i' c philol'ogy. -i 
a philolog'ic(al). 

fjtlofo'f c -er philos'opher. -e're vi philos'- 
ophize. -i' c (mental) philos'ophy. -ifl a philo- 
soph'ic al), 

{Ji'llffrue hand-vice. -fmeb fe -fiugger. -fbaa= 
Her filings. -ftr«g file-stroke. -ftøt) file dust. 

^ilt c felt. ^tlte vt felt; _ fig beeome matted, 
en tangled. 

fjtltcr n -e filter, strainer. 

5t(t|eri' ?4 F entanglement, bother. 5?tl*|eta 
3( felted, toraentose. ^ittebalfcr pi (^Qp.) felted 
cylinders. JJi'tlMt felt-hat. -jærn ba.sin. -flæbe 
felt-cloth. -mager c -e felt-maker. -mafCttte 
hardener. -ning c felting. -re vt entangle, 
mat. 

filtrat n -er filtrate. — |?iltrer|at»<)flrat, 
-maffinc filtering machine. -(la^ir filtering 
-paper. -blabe rose, strainer. -^ofe filtering 
-bag, Hippoerates' sleeve. -ften flltering-stone. 
iJiltre're vt filter, strain, percolate. f^iltre'ring 
c filtration, percolation. IJil^rutn n flltering 
-substance. 

5>tlt|faal felt-sole. -(§)bng parting cloth. -ffo 
felt-shoe. -tappe felt-carpet; (©enge=) blanket. 
•ulb wool for making felt. 

JJtlu'r c -er sly dog, wily rogue. -erl' n \vile(s), 
trick(s), dodge(s). 

{Jtntre vi vibrato, quiver. -bebægetfe ciliary 
motion. -celle ciliary cell. -e^iitel ciliated 
epithelium. -^aar pi fvibratile) cilia. -n 
ciliary motion. 

trJtmfe P vi flzzle. -t P a stinking. 

SJln' c -ner Fin, Finn, Finlander; *Laplander. 

Ijin 1 fine, delicate; ben -e SSerben the fashion- 
able, polite world; society; -t SBæfen elegant 
address, genteel manners; en _ ©iplomat a subtle 
diplomatist; en - ^enttjbning a sly allusion, hint; 
en ~ ®tftinftion a nice distinctioii; -t ®ulb pure 
gold; et -t Jpaanbflæbe a smooth towel; -t ^apit 
mere first-rate paper; _ jporelfe a quick ear; ie .11 

fr 
oe 

4 I mn 125 gir - iagttaget a shiewd observer; F en - ^onbitor 
u knowing haud, a deep ene. 

^ittO'le c -r finale. 

fVinnn'fcr pt flnanees. {^-inanglaar fiscai el. 
fiuancial year, revenue-year. *-(09 XoIbOJ'f<">t= 
tcutent {e -minifterium. -emliebiSmanl) flnanei'er. 
-id' a fiuan'cial. -fotnité committee on ways 
and means. t-Iotten the budget; naax . er t)eb= 
taaet when Supply is voted. -manb financi'er. 
-miniftcr minister of finauce, fiuanceminister; 
i (Snglanb) chancellor of the Exchequer. -mini- 
fterium ministry of finauce, treasury. -plan 
fiuancial scheme. -Volitif financial policy. -ub= 
\)aiQ ie -tomité. -ttibcnffab science of finauce, 
politicai ecouomy. -Uæfen fiuance, financial 
concerns. 

tVi'nbrænbe vt refine. 

jinbe, fanbt, funbct vt find; _ ^urtig 9Ifiætntiig 
meet a ready sale, - 2)øben meet one's death; 
_ Søbere meet buycrs: - Sejltgljeb meet with an 
opportunity; - Steb take place, _ Sib til make 
time to; _ iilflutuing meet with encouragement; 
berfom Se r for gobt if you think proper, if 
you choose, see good; *_ frem fetch out, bring 
to light; _ igen recover; _ inb find one's way 
in; _ pQQ think bf, hit upon, bethink one's self 
of; ^on faiibt paa at he took it into his head to; 
_ til fiud one's way to; t-r libet til does nol 
mind much; ~ tilbage, ub find one's way 
back, out; - ub (ubfinbe) make out; _ ub of make 
r>\\t, unravel; fan ^oerfen - ub eller inb can make 
wothing of il; — vr ~ fig i pul up with, ac- 
luiesce in, submit to; jeg tau it!e - mig i I cannot 
away with; l^an fanbt fig bel beroeb (bet befom ^am 
cel) it did him good, (bet foorebe 8iegn.) he found 
his account in it; — ■yp ber fiubeS . . . there is, 
are . . . ; Orbet -8 enbnu i ^^tlanb the word re- 
mains (survives, is still to be found) in Jutland; 
Bi ffal uof -§ we shall meet again; ben birtelige 
SBefoftning ton -8 »eb at the proper cost may be 
aiTived at by. 5lnt'*8«'i>§ ^e JpittegobS. {^inbclig 
a to be found. 

St'nbeltng c comminution. 

ginbe.lan finder's fee. |^inbe|r c -e finder. 
-fteb finding-place; habitat, station. {Jfinbtng c 
finding. l^tnbingSret finder's right, ^inbling 
c -e erratic block. 

fl^i'nbrioning c cupellation. 

^ittc r c -erec veneer. -erfatt veueer-saw. 
-ere vt veneer. -crct c -e inlayer. -ering c 
veneeriug. 

gineé'fe c subtlety; (pi -r) nicety. 

^tnfiff c rorqual, Balænoptera. 

S«'nf«lElfc « delicacy. 

gtngcling c J, gudgeon, pintle. 

tvinger c -gre finger; l^aoe lange -gre be light 
-fingered; Bil iffe røre en ~ for at will not lift a 
finger to; giB ^om en _ og t)an tager ^ele |)aanben 
irive him an inch and he will take an ell; ))ege 
ire ab point at; -ne af gabet! hånds off! paws 
Ulf! flitfe -rene efter, gere lange -re efter whistle 
for; ^anl -gre fler efter at he is dying to; faa -e 
i lay hånds on; ^oBe en _ i (Suppen, meb i SpiHet 
have a finger in the pie, in it; fe igennem -gre 
meb connive at, wiuk at; Seen igennem -gre meb 
condonatiou of; itte Icegge -rene imellem handle 
(one, somelhing) without mittens, not spare 
one; fnor 6am om ftn lille _ turns him round 
lier little finger; faa oBer -grene gel a rap on 
the knuckles; tælle paa -ne count ou the fingers; 
l)an Beb bet paa fine -gre he has it at his fingers' 
ends, he is letter- perfecl in it; fe en paa -ne 
watch one closely, have an eye upon one; ^ar 
et pje Jiiaa ^Ber _ has all his eyes about him; 
fiaa en paa -grene rap one on the knuckles. -olå 
finger-grass. Digit iria. -breb a of a flnger's breadth. -(S)brcb c flnger's breadth. digit. -6fll 
n, -bølle c Humble; ^ fox-glove. Digitalis pur- 
puren. -bclt a ^ digitale, flnger-parled. 

^iwflcrc vt feigu. 

gingcrienbe finger's end, finger tip. -c're rt 
F fe gingre. -formig n digitale, -flint, -fterbig 
a dexterous. -f(trbigt)eb dexlerity, mus skill of 
execution. -(janbfle (fingered) glove. -^Qtte, 
-l)(ctte fiuger-stall. •Uampe thumb-cleat. -tt»e 
itchiug fingers, -f^§ blown kiss. -leb finger 
-joint. -(ebJ^ben pi phalangeal bone.s, phalauges. 
-nem a handy, -nemljeb handiness. -ptQ hint. 
-ting finger ring. -f^jibS fe -enbe. -f))rog finger 
language, dactylologj', manual alphabel. -ftt)tle 
slrenglh of fingers, -ftær! a slrong-fingered. 
-ftiam^, -"fo^i clavaria. -fcetning (paa <l5iano) 
flngering. -fætte vt finger, -tegn sign wilh the 
finger. *-top, -tup fe -enbe. -ttft a thick as a 
finger. *-uoatt, -uante wollen glove. -øt)e(fer 
1)1 finger exercises. {fingre vt finger, {fingret 
a digitale. 

i^i'nl fattet a chopped small, -^eb c flneness, 
delicacy. -^ubet a Bcere - have a delicate skin. 

i^int)t)al c finback, finner, rorqual. 

Ifri'nljotb fine mould, -tam small-tooth comb. 

>|inte c -r finch, FringiWt. -^eg sparrowhawk. 

ginlcl, F -jotum c bad brandy. 

t^intenet n J, netting. — $intenetS{t(æber 
hammock-cloths. -lifter quarter-rails. -rætte 
lopgallaulrail. -fe^Jtcrc hammock-slanchions. 

>|intcr pi mineed liver and lights. 

tjitttcribber c braggadocio. 

*{5iw'jæntng c Lapp woman. 

{JinltorttCt a finegrained. -trufct a fiuely 
rippled el. ruffled. 

{^in|(anb Finland, -(rmbft a Finland 'lap 
*Laplauder, Lapp, tFinlander. t-lapptttav 
wooden utensils made in Finland. i-lapptV' 
ftube Finland bark. -lænber c -e Finlander. 
•mårten n Finmark. -marte))oft ^ fe ?5oft. 
*-mut, -mubb fur-cloak with the fur turned 
out fjinne c -r Finlander. 

t?innc, *^\nxi c -r (i Slnfigtet) pimple. 

f^inne c -r fin. -tittal fe gin^oal. -ftraate fin 
-ray f^innet a ^ pinnate, piunaled. 

$^innet a (i Slnfigtet) pimpled. 

jjittift a Finnish; n (the) Finnish (language); 
ben -fte 58ugt the Gulfof Finland, -fto Laplander's 
moccasin, *-ftæg mat-grass, Nardus stricta. 

{Jinlftruc adjusting screw. -fnebter cabinet 
-maker. -f^unben a fine-spun. 

^inftcrc vi J/ stern-windows. 

tJi'nlftabt o flnely powdered. -tanbet a fine 
■toothed. 

f$i'nt{(t)gget a fiuely moulded. -bannet a 
reflned. 

%intt c -r (i gægtetuuft) feint; (Sift) trick, fetch; 
(Stofe) wipe, snéer, skil; gioe en -r sneer at. 
%\\\it vt sneer at. 

5i Htlformet n finely moulded el. chlselled. 
-f«Ienbc a sensitive, -mærtenbe a sensitive. 

^into: Sonto - pro formå account sales. 

t^t'n|ulbct a fine-wooUed. -tooft washing of 
fine clotlies. 

5>ioi c F = SSiolin; labe -en førge F drive duU 
care away. 

%\olt c -r phi'al. 

l^ioci'ngrÆS fl'orin-grass. Agrostis stoloni/eru . 

,jit)' c -per tip. -fif æg chintuft, (flørre, paa 
^ogen) goalee. 

$ir{aaret a ^1, four-oared. -aarig a four years 
(old); (fom gentager fig ^Bert 4be eller Barer i 4 
2lar) quadrenuial. ^-aaring c -er four years old 
(horse). -Ben lizard, L-icerta. -benet a four 
-legged. *-liIab herb-paris, oneberry, true-love, 
Paris Quari/olia. -btabet a four-leaved, telra- r^iv 126 gif 5 phyllous, (^ft^rone) telrapetalous, (sBæger) tetra- 
sepalous; (©frue) four-bladed. -btte vt quarter. 
•bcHng quarteriug. -t»elt « quartered. -bobbtU 
a quadruple, fourfold. -tiol6(e vt multiply four- 
fold. 

Iffre vt J, ease oif, lower, veer, veer away; 
fia (for) yield, give way, give up (to); _ af cast 
off; fir neb ! lower amain ! fir roj! ! lower cheerly; 
fir \aa fmaot! lower handsomelyl _ paa Stanb 
lower on the cap; ~ Slnferet for kranen cock-bill 
the anchor. 

^ire nnm four; en _ (i Sortfpil) a four; paa aUe 
_ on all fours; tøre meb ~ drive in a coach and 
four, (om Suiten) drive four in hånd; ffcere i _ 
S)ele quarter. -aarig, -aorå four years (old). 
-bett (o. fl.) fe ??ir=; ~ Saft quadruple time. -folb 
fe i5trbo6beIt. -gungS^ane four-way coclc. -tnap^ 
^anbffer four-bulton gloves. -mattbS (SS^ift) four 
-handed (whist), -manbéfterøttel four-handled 
rammer. 

giren c easing etc. 

^ire|ogfeIéttenbebeIå Sfobe semi-demisemi-qua- 
ver. -ogfefSttcnbcbd^ ^auje semi-demisemi- 
quaver rest. -rabaarct Sfib quadrireme. — 
^t'rlfobet fe -fabbet; ~ 58er8 tetram'eter, verse 
of four feet. -folb fe -bobbelt. -fraet « tetra- 
spermous. -febbet a fourfooted; et ~ ®l)r a qua- 
druped. -grenet " four-branched. -fannet a 
tetrandrous. -liiulet a four-wheeled. -^ooebet 
a four-headed. -^ugget a square. -l^unnet a 
tetragynous, tetragynian. -^(enbet a quadruma- 
nous, four-handed. -t^ænbig <i fe -^ænbet; mus 
for four hånds; — adv fpiUe - play duets, -^{rjene 
the corpora quadrigemina. -tottt square, qua- 
drangle, four-sided figure; ti gob i - ten feet 
square. -fant. ndv J, square; brafe en SRaa ~ 
square a yard. -tantet a square, quadrangular. 
•tantfil square file. -tantjofrrt square-iron. -tlang 
chord of the seventh. -tlflOet four-leaved clover; 
Jiø quartett. {firling a pearlwort, Sagina. ^\f 
lingcr pi four (children) at a birth. {^trlebet 
a fe -traabet. 

I^irma n -er firm. 

I|irniatnent' n fir'mament. 

f^irntan « firman. 

tSirmc vi, prov fe SSimfe. 

{5t'r|*menning c -er thlrd cousin. -mægtig 
S- a tetradynamous; chem fe -tiærbig. -plan^' 
legeme tetrahedron. -)iunbig a of 4 pounds 
weight; en - ^onon ((^ire^junber) a four-pounder. 
-reliet a four-reefed. -é p fe -finb§t^de. -(e)fibet 
a four-sided, quadrilateral. -finbéttjtie mim 
eighty, fourscore. -flnbét^Ocnbeeightieth. -flnb8= 
ttjOeaarig « of eighty years; en _ Clbing an oc- 
togenarian. -ftaaren n (om jEømmer) square; fig 
square-built, squarely built, thicli-set. -h-ftaaren= 
^cb c squareness (of build). -ftoft(et) o twilled. 
-ftot four handed chess. t-ftidtng silver coin 
of 4 „©tiaing". -ffibet a (S3lof) four-fold. -ftoet 
(om ®t)r) shod on each foot. -flaaet fe -traabet. 
-f^altct a in four columns. -f)>anb team of four 
horses; føre meb _ drive four-in-hand. -f)>ting: 
i _ at a gallop, at full speed, -f^ænb fe -fpanb. 
-fliænbt a drawn by four horses; _ Såret coach 
and four. -ftattelfeåorb word of four syllables, 
tetrasyllable. -ftemmig a four-part. -ftolet fe 
-fæbet. -ftrenget a four-stringed. -ftr«gnc C, C 
With four strokes. -fæbet a having four seats, 
seats for four, four-seated. -taaet a four-toed. 
-tal number four. -tom(mer)§ a four-inch. 
-traabet a of four threads. -tiingeta four-winged, 
tetrapterous. -bintlet a quadrangular. -bcerbig 
a, chem tetratomic. *-ærtng c -er four-oared 
boat, four-oar. -ø{e anableps. 

gi§' n mus F sharp. -t§ n F double-sharp. 

iJié c fizzle. -c vi fizzle, fizz, foist. f^ifet'tr« n t'ustic. 

5ift c -e el. pi =, fish (ogfaa i Sort); J, (i 3)cef 
etc.) partner; tvi> pie; -ene aH pisces; foa friff fom 
en ~ as sound as a roach el. trout; 'en ful _ a 
sly dog; tage -en play at cat's cradles; *tage for 
gob - F put up With, be aatisfied with, be put 
oft' with; ^»erfen ijugl cEer _ neither fish nor 
flesh (nor good red herring), -agtig fe giile=. 

55>ffa'l c -er prosecutor for the crown; (i @ng< 
lanb) Attorney General, {^tfta'l a fls'cal. 

JJIfte vt fish; angle; (iieg) play at ducks and 
drakes; - (efter) 2:orf(, Sfborrer ofb. fish for cod, 
perch; _ t rørt S8anbe fish in troubled waters; 
J, - et 2tnfer op fish an anchor; _ efter et 8(. 
sweep, drag for an a.; - nt (tomme uflar af nt) 
foul; _ ©ejlet inb, _ fammen poo ©ejlet trice up 
the bunt of the sail. t?ifte n fishing, fi.shery. 

{^tftelaffalb offiil of fish. -aftog fish water. 
-agn bait. -agtig a fishy; fish-like, ichthyoid. 
-anb (ftor) goosander, Mergus merganier, (liHe) 
redbreasted merganser, Mergus serrator, (^bib) 
smew, white nun, Mergus albellus. -art species 
of fish. -attl fish-culture, pisciculture. -aoler 
pisciculturist. -Ben fishbone; (tilberebt .pbalbavbe) 
whalebone; ^bibt ~ cuttle-bone. -benéftørt hoop 
-petticoat, farthingale. -bcftriuelfe ichthyology. 
*-t»iærg «flsh-mouutain», enormous shoal of fish. 
-bjørn tish-louse, Æga. -blære fish-bladder. 
-blaber preparer of stockfish. -boQe flsh-ball. 
-bouillon fish-stock. *-brl)gge fish quay. -bub« 
bing fish-pudding. -bugftinne belly-rail. -bag 
flshday; fishing day. -barn fish-pond. -batiib 
fish-davit. -bræt draught of f. -fab fishdisii. 
-fangft fishing, fishery. -far§ mineed fish. -flue 
fishing fly. -fritabcUer fried fish-balls el. -cakes. 
-gaarb wear. -garn fishing-net. *-greier pi 
fishhig-gear. -grunb fishing-ground. -guano 
fish-guano. -gælle gill. -gøbning fe -affalb. -^al 
fishmonger's shop. -Ijale flsh-tail. -^alebrænber 
fish-tail burner. -^anbler fishmonger. -tjanb^ 
lerfte fishmongeress. -tjejre grey heron, Ardea 
cinerea. *-^jetb fish-flake. -l)ob landing-net. 
-ftub (®t)gb.) ichthyosis. -^u§ fishmonger's shop. 
-igle fish-leech, Pisdcola. -jagt fishing smack. 
*-jon fe -ørn. -tager fe -fritabeller. -tebel fish 
-kettle. -tifte cauf -trobbe fisherman's wooden 
grapnel. -trog fish(ing)-hook. -tunften the pis- 
catorial art. -turO flsh-basket, creel. -tbafe 
woU-boat. -t))nbig c ichthyologist. -leg spawn. 
-lim isinglass. -lob share of a take of tish. 
■lugt fishy smell, s. of fish. -maage. -maafe 
common gnll, Larus canus. -maaueb September. 
-mab fish diet. -mabing bait. -mel powdeied 
fish. -mcfter superintendent ofa fishery. -mælt, 
-mælte milt. -obber otter, Lutra. -patt fe -bom. 
-tiattcbt)r pi aquatic mammalia. -(»enfel flteh 
-pencil. -^labS fishing-ground. •po\tt\ fish patty. 

iJifter c -e fisherman; angler; zo fe jjiffetiæfel. 
-baob flshingboat, (minbre, flabbunbet) coble. 
-breng fisher-boy. 

|^tfte|rebftab fishing-tackle. -ret, -rettigtieb 
right, privilege of fishing. 

?Jifter|fart«j fishing-vessel el. -craft. -ftaabe 
fleet of fi.fhing- Vessels, -f^r fishing light, -garn 
fishing net. -gut fisher-boy. -ftu§ (giflers $).) 
fisher's house ef. hut; (Jp. ^oor ber fælgeS 2ffff) 
flsh-house. 

5Jtfteri' n fishing, fishery; angling. -bebrift 
fishing tråde. JJift'erig a abounding in fish. 
^ifteri'ubftiUing Fisheries Exhibition. 

jjifterllone (SifterS S.) fisher's wife; (M., ber 
fælger gift) fish-woman. -tbafe fe gifte-, -tælling 
(©tælbSorb) fish-wife, fish-fag. -leje fishing- village 
el. hamlet, -lugger fishing lugger, -wanb fe 
gifter. 

§tfferogn fe SRogn. m 127 ?5iæ J^ifteriviflc fishermau's daiighter. -rin§ papal 
eal. -ffufie flshing vessel, dogger. -fmatfe 
rishing-smack. -ftit sheet-bend. -ftøoler fisher- 
man's boots. -fan son of a flshermau. 

giffel ruf e fe SHufe. -felftab lishuig-company. 
-ftc lishslire, fish-trowel. -ffifer cupriferous 
slate. -ffinb fish skin. -ftæt scale of a flsh. 
•ftær fishing-bank. -fnor, -fnflre fishing-line. 
•(pabt fe fte. -f})ife fe -mab. *-f4)or, t-f<>ore 
caudal fin, tail. -ftang angling-rod. -ftatton 
flshing station, -fteb firfiing-place. -ftit fegifter=. 
-fiim, -ftime, -ftimmel shoal of tish. -ft^tte 4/ 
coaming (of a mast-coat), -fufi^c fish soup. 
•tolje fish-tackle. -tegn fishing-ticket el. -permit. 
-tene fe Sene. -tib fl.shing season. -tienbe fish 
-tithes. *-tite common sandpiper, Totanui hypo- 
leucos. -totptto fish-torpedo. -tortt fish-market. 
-tran cod-liver oil, fish-oil. -tra^))e fish-ladder. 
-titnge sole, Solea. -tur fishing expedition; 
fishing excursion. -t^b black-fisher. -tl)bcri 
black-fishing. -tenbe tish barrel. •ubtlccttting 
flsh-hatching. -banb fishing water. -»orcr fish. 
t-Bob fe SSob. '-bær fishing station, -bæfct 
wood-shock, pekan, Martes canadensia. -bngcl 
fry, young fish. -æbenbe a piscivorous. -æber 
ichthyophagist. -egle ichthyosaurus. -eie feld- 
spar adular. -am osprey, bald eagle, Pandion 
haliaetuB. 

tiffué c fise. 
ifle vi p baekbite. -» c backbiting, -ri' n 
scandal. -r c -e, p {JiSfeltub scandal-monger. 

Jfiftel c -tier flstula. -agtig a fistulous. -fnit 
syringotomy. -foulft fistulous ulcer. 

Stftel(ft«»n«f) c falsetto. -tone falsetto tone. 
giftulere vi sing falsetto. 

fjante c -r fool, silly person. I^jante vi be- 
have hke a fool. -agtig a foolish, silly. -ri' n 
foolery, tomfoolery, foolish behaviour. -fnat 
nonsense, stuflf. -t, -born fe =agtig. I^fantet^eb 
c foolishness. gjantebæfen foolish manners. 

{5io8 n foolery, nonsense; p bet er - meb 6am 
(■Éielbreb) he is poorly, (ftoar) he is poorly off. 
IJjafc vi trifle, toy. 

fjcb n, pi =, step, (©por) foot-print. 
je(be)r ['''æ] c -bre feather, plume; (j^jeberBuf!) 
plumage; (xiaa. Saal, SSogn ofo.) spring; (^øulet) 
tongue; -bre pi (Juglé) plumage; lige tommen ub 
of -ne just turned out; træffe -en of el. ooec over- 
wind the watch. -agtig a feathery. -arbejber 
feather-maker. -bcbætning, -betlæbning plumage. 
•bløb a soft as a feather, downy. -bolb shuttle 
-cock; fpiUe ~ play at battledoor and shuttle 
-eock. -bolt holdfast. -buft tuft of feathers, 
plumage; willow-leaved dropwort, ISpircea sali- 
ci/olia. -bannet a penuiform. -bragt plumage. 
-b^ne feather-bed. -fil spring-file. -fliget a 
pinnatifid. -fjjlb stutfing for feather-beds. -fæl= 
bing fe -tab. -ftage spring- trigger, -^am feather 
-dres.s, wings; Ae/- allerion. -^anb el feather- tråde. 
-Ijaubler dealer in feathers, plumassier. -i^at 
hat with feathers. -^ue plumed cap el. honnet. 
-ftttS (i Ur) barrel. -^bibt stone-alum. -ftabt 
tongue-plane. -tla:bt « feathered; meb _ 91Keliem= 
fob bracoate. -toft featherbrush. -traft elasti- 
city. -trabe coUar of feathers, haekle. -treatur, 
-træ poultry. -træabl poultry-breeding. -laal 
spring-lock. -lampet m ^ sinuate. -let « feathery, 
light as a feather. -løg a featherless, callow. 
-mabra§ spring-mattress. -mel pterophorus. 
-neUitC (common) pink, Dianth^is plumariua. 
■VaSfer spring-divider. -ptli)scext feather-furs. 
•pen quill(pen), Dutch pen. -polt^p sertularia. 
-iofe feather-bag. -progt brilliancy of plumage. 
-feng featherbed. -ffifte moult. -^t) cirrhus. 
-ftaat spring-Steel, -ftobler side-spring boots, 
elastic boots, congress-boots. 'tab moulting. -tang com-tongs. -top tuft of feathers, crest. 
-bifte feather fan. -bilbt wild fowl. rbinge 
feather-broom, duster; fe -mel. -bogn spring-cart. 
•uægt spring-steelyard. -øre (^ugl) ptilotis. — 
{Jjebre vt feather; vi _ el. _ fig be .springy el. 
elastic, bend; -§ get feathers. -nbe « elastic, 
springy. 

gjenbe, t & * fji'enbe c -r enemy, foe; bære 
en _ af be an enemy to; ftabe el. ftoffe fig -r make 
enemies; gere en til fin - make an enemy of 
one. -blob the bloqd of enemies. -gabe the 
gift of an enemy. -t)aanb: falbe i _ fall into 
the hånds of an enemy. -Ijatr hostile army. 
•lonb a hostile country, -oolb fe -^aonb. t$rl<nbfl, 
fienbft o inimical. f^feubftab n enmity; leDe i _ 
meb live at enmity with. f^jenbtlig a hostile; 
(fjenbft) inimical; be -e Sfibe the enemy's ships. 
t^fenbtligbeb c -er hostility; ophore meb -erne 
cease hostilities. 

Sjer, fe gjeber. 

^je'rbe [æ] num fourth; bet _ 93ub the flfth 
commandment; _ 9JJofebog Numbers; for bet _ 
in the fourth place, fourthly. -bel fourth part, 
fourth, quarter; -8 9lobe crotchet, quarternote; 
-§ $aufe crotchet rest; tre -I Saft three crotchets 
time. -ntanb the fourth (man); oære _ make a 
fourth. -part fe -bel. 

i^je'rbing [æ] c -er quarter; '•'(Norwegian) 
quarter-mile; en _ Smør a firkin of butter. -aar 
quarter of a year, three months; fem - fifteen 
months. -aarlig a quarterly; ado quarterly, 
every three months. -tor half a peck. -mit 
(Dan. et. Norw.) quarter-mile. -Sf^rfte tetrarch. 
-iSpunb quarter of a pound. -bej fe -mil. 

{Jjeribragt o. fl., fe f^jeber=. 

tifjermer a (^eft) oiT (horse). 

f^jern a far, far-ofi", distant, r'emote; i bet -e 
in the distance; ber er en _ SlJulig^Cb for at it is 
remotely possible that; iffe -efte 3bé om not the 
remotest idea of; iffe i -efte SRoabe not in the 
least; iffe -efte @runb not the shadow of a reason. 
?5iernie d< & r (_ fig) remove, retire, withdraw. 
+-e n distance, -elfe c removal, withdrawal. 
•beb c remoteness, distance, -f^n prospect. 
-f^nct a far-sighted. fjernt adv far, far oflE", 
remotely, distantly. {5jcrnt|boenbe, -liggenbe a 
distant. 

jtje'ripaSfer o. f(., fe gicber=. 

y-jcrt c -e fart. -c vi fart, break wind. 

*y-jettret a spell-bound, laid under a spell. 

gjog [aa] n dolt, booby. -et a doltish. 

5'joUe vi F> behave like an idiot. *^ioU n 
nonsense. {^loUet a idiotic(al), silly, sottish. 
t^joHet^cb c Imbecility. tf^jo'^ » fool- 

{^jong a stylish, smart; — «: fætte_ paa make 
smart. 

^jor indec: i _ last year; i - §øft last autumn. 

^jo'rb c -e bay, frith, fjord, estuary, inlet. 
-fart frith navigation. *-^eft pony of the sea- 
side breed. -ié ice on the frith. -munbing 
mouth of a frith, estuary. -fæl (common; seal, 
Phoca vitulina. 

I^jo'rlgantmel o a year old, (om $Qr) yearllng. 
-taio yearling calf. 

i^jo'rten fourteen; om _ 2)age in a fortnight. 
-aarig, -aarS a fourteen years old. -baglig a 
fortnightly. -bagSftrift fortuightly. -be four- 
teenth. -bebel c fourteenth. 

^iottt vi drivel, gfottet a silly, drivelling' 
gjottet^eb c silliness. 

Sjæl c -e & -le (thin) board. 

ijjælb n -e mountain, hill; (om ©runben) rock; 
til -§ on the mountains. -anå mountain-ridge. 
*-beite m. pasture. -beftigcr Alpine climber. 
-bo, -bonbe mountaineer, highlander. -bt)gb 
(inhabited) mountain district. -bagning oro- Sioe 128 ?fla graphy. -bol m. valley. -beten laf Smbingbeuet) 
the petrous portion (of the temporal bone). 
-bOttt^aV pine bullflnch, Corvthus enucleator. 
•broSfel fleldfare, Turdus pilaris. -bue rock 
dove, Columha Hvin. *-buff fe -frue -egn m. 
region, m. tract. -eltt fe -flrøm. -JJin fe -lap. 
*-fiot Jacob's ladder, Polemonium ca-ru/cum. 
-fro§ glulton, Guio lusens. -frue navelwort, 
lady's cu.shion, Saxifraga Coty/edon. -gaa§ fe 
ffirærgfloaS. -gang ascent of a. m. -gcb moun- 
taiu goat, Capra ihex. -grceS mountain grass, 
•gricoling hyrax. -^amtnec crag. *-t)jer^e fe 
^iejle. -faabe Alpine lady's mantle, Alchemilla 
alpina. -tam crest of a m. -tiøft ravine, moun- 
tain cleft el. fi.ssure. *-!nof crag. -loJ> mountain 
Laplander. -liti mountain life. *-lo fe ^jeile. 
-manb mountaineer. *-rao(r) ^ grass-willow, 
Salix herbacea. *-nttt fe -tinb. "-pm, -pltf^Xt 
fe Jpjejle. *'tatte fe -ræb. -rejfe excursiou in tlie 
mountains. -tibS m. currant, Ribes alpinum. 
*-rofe fe -frue; mountain avens, Dryas octopetala. 
-totte fe iietuming. -t^g ridge of a m. -vttpe 
plarmigan, Lagoxnis alpina -ræb polar fox, 
Canis lagopus. ''-ffar mouutain-pass , gien. 
*-f(arb fe -rQpe. -ftrcb mountain slide, -ffrænt 
cliflf, precipice. -flette table-land •\nappe fe 

toibflire. *-fo(«j bultercups, Ihinunculus bul- 
osus. -fti mountain-path. -ftrætntng mountain 
range, -ftrain mountaintorrent. -ftue m. sta- 
tion. *-fl)rc mountain sorrel, Oxyria. -tinb(e) 
m. peak. -Up m. top, hill-top. '-tralt fe -egn. 
*-trofl fe -broSfel. *-»oflg(c) rough-legged buzzard, 
Bvteo lagopus. *-bOttb m. lake. -bej m.-road. 
*-t>ibbe vast mountain wilderness. -bæg rock 
wall, bluff -btctte mountain sprite, 
tain desert. 

-f-f5i*Jc «* hide. -fteb hiding-place. 

fJjæt(I)e|bob booth (of boards), 
farce. -bob§tentcr canvas-theatre, 
booth, penny-gaff. -bro bridge of boards. -guIo 
deal floor, -Ij^tte booth, shed. -loft ceiling of 
boards, -bogn cart made of boards. 

55jær fe gjeber. 

*^iære c ebb, ebb-tide; beach, strand, sands. 
•matt c lug, lug-vvorm, Arenicola piscatorum. 
-tnu§, -:bUt purpie sandpiper, Tringa maritima. 
•urt Dover catchfly, Silene nutans. 

gjæ'rlf^tb 0. fl., fe gjebet=. 

gjærfing fe gjæfing. 

{jjccS n, pi =, p , face, physiognomy, p phiz. 

t^jæfe vi hang in shreds. »Jjæfcr p' shreds. 

piæftng c -er sting-bull, Trachinus. 
ai*^ "' P^ '^i ^yr^, cow-house. 

t#j«fe fe gfiæfe. 

%\aa vt flay, skin; .lig fleece; _ af strip off. 

*i51oa a shallovv. -bt)gget a flat-built, shallow. 

tJlaob' n flux; (p. giftefnørej float; bet :^otbe ~ 
the Whites. 

$Iaabe <■ -r (Stntal Stibe) fleet, squadron; (en 
6tat§) navy; (^offarbifl.) fleet of merchantmen; 
liile ~ flotilla; (Søinmerfl.) float, raft; (?lrbejb§f.) 
floating stage; — vt float, raft. -ofbettng divi- 
sion of a fleet, naval armament. -bro floating 
bridge, -brænbe floated firewood. -bygger raft 
-builder. -betnonftratton naval demonstration. 
-fører raftsman. -boge raft-dog *-ftotbcr ^ 
slow ship; fig mediocrity. -inf<)e!t«r inspector 
of the navy. -tictting raft-chain. -leje roads. 
-moferiet materiel of a navy. -minifter fe 'Siia- 
rtne=. -mirnftrtng, -reb^ uaval rcview. -ftotion 
naval station, -ft^rte naval force. 

i^loob'IgoQe wind-gall, vessignon. -i^^lt float. 

f^IoOjCr c -e usurer. *-^ofte vt pare (grass 
-land), -^otte c mattock for paring. -gafning 
paring. -Inib seal knife. -ning c flaying etc. -art moun- -bobgft^tte 

theatrical '''^\aai c -er malapert. -et « malapert, har 
-scanim. 

t^loote c -r tick, Ixodes rieimis. 

y-Iob (og J^Iob') c chaps; £)olb _ p none 
your jaw; en _ P ^s a malapert. -et a 
pert. -o<) c p slap in the face. 

glocon' [ft.] e -er small (scent-)bottle. 

{ytob <i flat; p (floB) blank, nonplussed, shee 
ish; føle fig _ feel sat-upon; ben -e ^aanb the 
palm of the hånd; -t Sonb level land; -t 3Soub 
shallow wator; flaa _ flatteu; folbe -t ueb fall 
flat. -ogtig rt flattish. -boob punt, flat-bottomed 
boat. -brijftet « flat-breasted. -brættbcr flat 
flame buruur. -brøb flat-cake, bannock. -bnttbet 
a flat-bottomed. *-bl)gb flat, opeu tract. -bbøget 
a flat built. -bælg, -biclie sweet-pea, Lathyrus. 

JJlobbermlne c fougade. 

I^lobc c -r flat, plane, plane flgure; (ben flobe 
Sibe) flat side; -n af ©ablen the flat of the sword. 
-t-i?labe fig (af) vr flatten. -inb^olb superflcial 
content, area. -l^n sheet-lighluing. -tnoot 
surface measure. -mooling planimetry. -rum 
fe -inb^olb. -bentil disk- val ve. 

{Jlo'blfll flat-file. -fift flatfish. -fobet a flat 
-footed. -liatnmer set hammer, -tjomre et flatten. 
-^eb c flatness. -^obcb scupper-nail. -^obtt a 
flat-hoofed. -jærn flat iron. -tont (af SSjælle el. 
©ten) broad side. -tno^ butterfly orchis, Pla- 
tanthera. -trobet a 3( salvershaped. -lowb level 
country plain. -linie level line. -InS crab 
louse, Pediculus puhia. -Icenbet, *-tænbt a flat, 
level, -løb flat race, f. racing. -ning c -er bot- 
tom. -næb tody, Todus. -næfet a flat-nosed. 
-orme pi plauaria. -^nQct a flat-crowned. -fcng 
shakedown. -fiben the flat (side), -ffinne plate 
-rail, flat-rail. -ftcm^cl flatter, -ftif te flat .scooper, 
flat sculper. -ftlng broad stitch. -ftjernc stitch- 
wort, Stellaria. -f^ning broad stitch. -føm flat 
seam. -toget a flat-roofed. -tong flat(-nosed) 
pliers. -toppet a flat-tooped. -troobt a fig hack- 
neyed. -træfning, -trljftbeb c flattening, com- 
pression; ^ovbenl _ the oblate form of the earth. 
-tr^tt a flattened; matk oblate. t-bonb shallow 
water. f-bonbet a shallow. 

glog n, pi =, flag; (^ampagneflag) ^I, ensign; 
(9lation§fI.) colours; ^ejfe _ hoist, heave out the 
flag el. colours; ftrijge _ strike, lower the flag 
el. colours; føre falff _ wear false colours. -bng 
hunting, {^logc vi hang et. put out a flag el. 
flags, J/ dress a ship, display colours; bet -r i 
aSnen the town is decorated with flags, is flagged. 

iJlogc c -r, *5log n, pi =, flake; (ftor 3SfIage) 
floe. t-Ieb hurdle-gate. 

g-logeltont' c -ec flag'ellant. 

flageolet' c -ter flag'eolet. -tone f. tone. 

|jlagermu8 c bat, Vespertilio. -ben pterygojy 
bone. -brænber bat's wing bumer. 

JJlo'glfalb ensign-haliard. -gaffel flag-gq 
monkey galT. 

?Jlaggc fe gtoge vi. 

t^-lo glfoVtojn flag-captain -lifte coloui-chest. 
-tnap truck of the flag-stafi". -mager c -e flag 
-maker. -manb J> signal-man; fe flib. 

*J5logne vi flake, peel el. scale oif. 

JJlagofficer c flag-offlcer. 

tylogront' « flagrant; in fiagranti in the ve 
aet. 

i^tagrr vi (uroligt ^ib og bib) flicker, (ogi. figj 
flutter; (flaa meb pingerne) flap; (flamme uftabigt) 
flare; en -nbe iiue a flickering flame; 2t)fet -r the 
light flares; nbe Sof fer flowing, dishevelled locks. 
•ahe flying lemur, GaleopitfieMs. -baanb flow- 
ing ribbon, -egern fe 5lt)t>e=. -gulb fe glitter-. 
-^inbe, -^ub flyiug-membraue. -l^ft, -f»)ge fick- 
leness. -^ungobe flying phalanger, Petaurua. 
-born a fickle. a^ 4 m 129 ga ^(aglftib flagship. -fniQttct a beflagged. 
-fvæt(tc} woodpecker. -fvil, -ftong llag-stafT. 
■fV«léfntt|) truck of the flagstaft". 

^laV a flat; ^ flat, shallow, shoal. {Jtaf n 
: flat. 

^JflUe vi roam, rove, ramble, + [t.] flicker. 
•Jflft rambling propenslty. -n c roaming etc. 

■fylaffe vi flap; _ meb SJingerne flap the wings. 

S-latt, f^Iafte fe giætfe. 

{Vlontingo c flamingo, Phcenicopterus. 

jjlomlænber c -e Fleming. 

flamme c -r flame (og!, fig Silbebte), blaze; 
(i Sfi) wave; (i %xce. ©ten) vein, streak, wave; 
jrænbe meb - burn with a flame; ftaar i _ is in 
flames; bringe i _ inflame. f^Iamme vi flame, 
blaze; en -nbe 3Ib a roaring, blazing fire; _ i 
SBejret flare up. -aabning fe -bul. -blil flaming, 
fiery look. -bab, -grou poet death in the flames. 
•tta\) ocean of fire. -^ul fire-hole. •tattoffel 
fluke. -nbe a flaming etc; her inflamed. -opal 
flre-opal. -ottn carbonating fumace. -ffrift 
indelible characters. -foibning gassing. -t a 
veined, waved, streaked, curled. 

I^Iatnft a Flemish. 

I»(anber{n n Flanders. -fl a Flemish. 

Ijlone c -r giddy girl, flirt, coquette, fizgig. 
I^Iane vi flirt. 

j|loneI' fe glonel. 

tvlane're vi lounge. 

jjlnnelrt' n, -tiæfen levity of manners. -born 
a giddy-headed, coquettish. 

JV-Iongc c -r flange. 

^•lanfe c -r flank; falbe i -n take in flank. 
-angreb attack in flank. -batteri flanking bat- 
tery. -btcfning flanking. f^tanferftl thinning 
file. plantere vt flank; P vi louuge. 

x^ianø'v c -er loafer, man about town. 

*55Io« n dandrifl-. 

5lof!e c -r bottle, flask; (3tpoteterf.) phial; 
lomme paa -r bottle. ^taite vt: ~ op (et ^axn) 
bring up by hånd, dry-nurse; _ fig F succeed; 
bet bil iffe _ fig it's no go. -agurt calabash 
-balle bottle-tray. -breu 4^ bottlepaper. -bug 
belly of a bottle. -biirfte bottle-brush. -bannet 
a bottle-shaped. -fober bottle-case, celiaret. 
-formet fe bonnet. -grceiSfar calabash, Cucurbita 
lagenaria. -grøn a bottle-green. -^atS neck of 
a b. -b^Ifter, -ta))fet capsule for bottles. -Iflut= 
fc^ul raw caoutchouc. -I«rt) bottle basket. -la! 
sealing-wax for bottles. -Ittfle bottlestopper. 
-tnatie belly of a bottle. -ntoben a ripe (for 
bottling). -ptnp cork, stopper, -febbel J, bottle 
-paper. -ftaar pi broken bottles, bottle-ends. 
•flllt label. -ffl)lntng bottle-washing. -ftatio 
bottle-stand. -tol fe -prop. -træ sweet-sop, 
sweet-apple, Anona aguamosa; calabash-tree, 
Crescentia cujete. -træt tackle, block and puUey. 
t-treje lapelied bodice. -æble (a kind of) me- 
lon-apple. -el bottled beer. 

*^late fe giaate. 

tiatte're fe Smigre. 
le'bferje fig vr surrender real property for 
a pension, -cife c commutation of real prop- 
erty for a pension, -ing c -er one who has 
surrendered etc. 

I^leget c -gier lout. 

|ylegma c & n phlegm, dullness, indiflFerence. 
•'titer c phlegmat'ic person, -'tift a phleg- 
mat'ic. 

*SIeinftaIbet a fe glenffalbet. 

ivlctte o -r non-corporate to^, borough. 

i>lcfte're vt inflect. 

tJylEK c -e prong, tine. 

5>len8 fe Slange. 

jlenfle vt flense. -er c -e flenser. -ning c 
flensing. 

Sarfeit: 2)anfl>®ngelff Crbbog. 5?le'nftalbrt a bald-pated. 

^let, flere (compar of ilRonge) more; itte _ no 
more; (abftiHige) several; (forffellige) various; ~ 
®Qnge, ^IJerfoner several times, persons; bbem _? 
who else? efter _ fflJaoneberS graoærelfe after 
months of absence; fe Somme fra. — Orlei^ldoHfl 
a of several years, several years old; _ plante 
perennial. -baftft a polybasic. f^lereftebl adv 
in several piaces. $ler|gttberi' n polytheism. 
-^eb c majority, plurality, generality; ben ftore 
_ af the general run (f ruck) of. -tantet a 
polygonal. -tnititict a ^ polyadelphian, polya- 
delphous; be be polyadelphia. -toneri' n poly- 
gamy. -btandlegeme polyhedron. -flbet, -fibig 
c many-sided; fig varied, multifarious; (om ^er- 
fon)versatile. -ftattelfcSorb polysyllable. -ftent' 
mig a polyphonous; _ Sang partsinging; (Sang 
ubfot for flere Stemmer) part-song, descant. -tal 
gram the plural (number); fe -beb. -talåtiælbe 
the rule of the majority. -tQbig a of different 
meanings, ambiguous. -t^big^eb c ambiguity. 
-Oierbig a, cken polyatomic. 

t^tefe fe gicefe. 

IJle'ft [ogf. fléft' & flceft'] a, superl af 3Kange, 
most; fom Sfoll er - like the common run, the 
generality of people, the rank and file of 
humanity; be -e most people; mine e SBøger most 
of my books. 

{flette vt plait, plat, braid; _ en Surb make a 
basket; _ en ftranS wreath a garland; - et Oærbe 
wattle a hedge; _ inb, fe ^nbflette. *?JIette c -r 
plait, braid. -baanb braid. -gærbe hurdle, 
wattle. -tone, -t»ige plaiter, braider. -t«) braid. 
-bært plait, hurdle-work. {fletning c (bet at 
flette) plaiting etc; (bet giettebe, pi -er) plait, 
braid. 

{^tcrio'n c -er inflexion. 

*5lt vt, fe git) vt 2. 

glibuffier c -e filibuster, freebooter. 

§lib c diligence ; (Slrbejbfombeb) industrj', 
(9lanblanftrengelfe) application; meb _ on purpose, 
purposely; gøre fig megen _ take great pains. — 
3rti'b81arbcjbe painstaking work. -belønning, 
•præmie prize for diligence. 

f^IieS c & n bet el. ben g^lbnc - the golden 
fleece. 

iJIig c -e lap; comer; (p. |)ot)ebtøi) lappet; (p. 
Sinter) fluke, (p. SRor^age) arm. -et o ^ lobate, 
lobated. -læbe twayblade, Listera. -tore pepper 
dulse, Laurentia pinnatifida. 

S^lit' c -fer patch. 

||litflat n cross-caper. 

glitte vt (lappe) patch, piece, botch, vamp up, 
(©fo) cobble; _ inb fig insert, cont foist in. 
-orb expletive. 55fW<|f c f patcher, botcher, 
vamper. •ri, -bært n patching, patchwork, 
i^litning c patching etc. 

I^limmeropal c Oriental opal. 

i^limre vi glimmer. 

tl^lin n p grin. gfline vi grin. 

f^lint a smart, quick, brisk, active; elever, 
able; _ i ^iftorie elever at history. {^lintje (op) 
vt brush up, make smart, -^eb c smartness, 
quickness, briskness, activity; clevemess, ability. 

(^lint c -e flint; »ære nær beb at fpringe (el. 
fl^oe) i _ be bursting with rage. 

gUttt (®et)ær) c -er gun, musket, fowling-piece. 
— gflinte|ba§fe b. f. -tolbe butt-end of a gun. 
•tngle bullet, musket-ball. •Iaa8 flintlock. -leb 
gun-barrel. -ftub musket shot, gun-shot; pao -8 
9lfftanb within gun-shot -ften gun-flint; flint. 

glintlfliS, -flætte spall, (regelm. tilbannet) flint 
flake. -(e)glaé flint-glass. -Ijaarb a hard as 
flint, -terne archce flint core. -tnlb f. knife 
(0. fl.). 

^Hp' c -per flap; en _ (et $or gltpper) a shirt m 130 glu -coUar; _ af et SCørJIcebe corner of a handkerchief. 
-Iraue false-collar, gills; (plante) candy-tuft, 
Iberin. 

^Ute c -r young bream. 

*{JIlre vt F langh, grin. 

5tli8 c -et splinter, flinders pi. 

IjHfe c -r flag (-stone); (i ®(o8 ofD.) flaw; fe 
gliS; Éelcegfle meb -r flag. |^(ife vt & i splinter. 
-belagt a flagged. -brotæøning flagway. -guitt 
floor of flagstones, flagging. -lægge vt flag. 
-ræl!e flagging, footpath. -ften flagstone; kerb 
-stone. -t a splintery. 

flitsbue c cross-bow, boy's bow. -lolbe stock 
(of a cross-bow). -Jill arrow. 

jtnttc c -r fleam. 

I^littcr c tinsel. -ot3 melio-grass, Melica. 
+-t)t)l)er p? sham virtues. -gultt leaf-brass. -friim. 
-ftobg, -tant tinsel. -bib false wit. 

f^Iittig a diligent; studious; industrious, sedu- 
lous; _ Seføger frequeut visitor; — adv diligently 
etc; ftubere - study hard. -^eb c fe glib. 

Sjiob' n fe glaab=. 

Ijtob c (mobf. (£6be) flood-tide, flood; (SSanbft.) 
inundation; bet Bar ~(-tib) the tide was in. 
^lob c -er river; beb en _ on a river, -anter 
flood-anclior. -orm branch (of a river), -baab 
river-boat. -bob river-Vjath, bathing in a river. 
-breb river-bank, river-side. -bugt Winding of 
a r. -bæltcn basin (of a r.). -bølge tide wave. 
-bomber, -bom))ffib river-steamer. -belto river 
delta, -bige dike, embankment of a r. SfJo**!' 
et vt flow; naar »il bet _ i 2)ag? what time will 
the tide flow to-day. -fort r. -navigation, -fortøj 
river-eraft. -fifl river-flsh. -f^r tidal light. 

globlgoHc fe glaab=. 

^lo'blgcbet river-basin. -gub river-god. -gub= 
inbc r. -goddess. -^cft river -horse, hippopo- 
tamiis. 

5«Iob|boIt fe giaab=. 

ijlo b|()btr»cl eddy, vortex. -ilber mink, Vison 
lutreola. -inf^cttar inspeetor of a river. -!reb§ 
crayfish, Astacua flvviatilia. -lambrct river-lam- 
prey, Petromyzon fiuviatilis. -leje river-bed. 
•lobS r. -pilot. -løb river-course. -(e)moal high- 
water wark. -mooler tide-gauge. -munbing 
mouth of a river, -mærfe high-water mark, 
•negenøjcn fe -lampret, -ntimfe water-nymph. 
•^jerlcmuéling fresh-water mussel, Unio. -^lotiti 
river police, -renbe channel of a r. -rig a 
abounding in rivers, well-rivered. -fonb river 
-sand. -fejtobS river-navigation, -fcttg fe -leje. 
-fignol high water signal, -ftilbbobbe marsh 
tortoise, Trionyx. -fbin wart-hog, Potamochærus; 
fe ftapioari. -ftjftem river system, -tib flood 
■tide. -ttit miller's thumb, (Joitus gobio. -bonb 
river-water. -bej passage by a river, -ørn osprey, 
Pundion haiiaetus. 

{?lol' c -ler (om Ulb) flock. 

glol' c -fe flock; (gugle) flight, wisp, (p. 3or= 
ben) pack, (SBagtler) bevy, (f. et«. SIgerf)øn§) 
covey; (Store) swarm, troop, party; i - og gølge 
in Company. 

'■■{Jiote c -r tangle, snarl; — vt tangle, snarl; 
■8 tangle, get tangled. -t a taugled. 

tlofle c fe giof 1. 
lotte vt gather, colleet; _ fig vr, -te§ vd 
flock, crowd, throng; gfuglene ^ooe begtjnbt at - 
ftg to pack. -tol : i ~ in crowds, flocks. *'-troft 
fe SJælbbroSfel. -bié adv in flocks. 

^lotrøbt n nacarat of red flock. 

•'•■■tJlofS, {Jlotfe [6] e romp. -e vi romp. 

?Jlot|ftIte floss- {flock-, flox-) silk. -tapeter 
flock- paper hangings. -ulb flock-wool. 

{JloW [''6] c -mer water-meadow, swamp; 
waterflood. inundation, freshet, owerflow. -me 
vi be flooded, swollen. 41 JJlomme c -r leaf, inside fat, prov flead. -fiU 
matie. 

>|(Dmttb c season of freshets. 

»ilioner .n flan'nel. ■4' flannel. 

glor n crape, gauze; (SBcetin.) pile. 

5lor c bloom, flowering, blossom; fig flourish 
ing State, prosperity, success; ftao i _ bloom, b( 
in full blow. {Jloro c ^ flora. 

'^fjlore e ^ tier. 

{^lorcnce n {%e\) Fior'ence tatfeta. 

5lorcn|é n Fior'ence. -ti'ncr c -e Flor'entin« 
-tincrftoftc Florentine receiver, Florence-flasli 
-tincrin'be c -r Florentine. -tinerlot round lakf^ 

J^lorerc vi flower; fig flourish. 

floret' c -ter foil. 

gloret'lboonb gauzeribband. -filte floss-sills 

J^Io riflucr fe -otnger. 

•■'■^loring fe giore. 

J^lormcl n fine flour. 

tlororabuKbcn a draped with crape. 
lo'r^lboonb n gauze-ribbon; (til ©org) crape 
-band. -^ot gauze- (crape-) honnet, i^lorftgtc 
fine sieve. {JlorSltobbe gauze-cap. -flør gauze- 
(crape-)veil. JJlorbtnge lace-wing fly, Hewie- 
robim. {^lorboetier gauze-weaver. 
n (i ^oaret) dandrifi". 
n -fer, (%e\) plush; {Xe\, 2u) shag; (l»8. 
ftibte Sraabenber) frayings. -^ot plush hat 

jttoftel c -tier mere phrase, set phrase. 

i(lo§fe vt shag; vi fray, fuzz. 

tjlot' a J, afloat; (SBceon.) loose; fig free, fr 
and easy, cavalier; jaunty, dashing, smartj' 
rakish, fast; _ *l5aaftQnb otf-hand assertion; — 
adv vL afloat; cavalierly etc, fast, extravagantly; 
gøre et Stib _ set a ship afloat; leoe _ live 
luxuriously; bringe _ vt set afloat. -^eb c non- 
chalance, jauntiness, extravagance. *-^oIt n 
float. %iottt vi meb, fe |Z)bfIe; — vr fig spread 
one's self; - fig mib sport. 

glottU'e c -r flotilla. 

glottø'r c -er float. 

Jjlob a flat, vapid, insipid; niere dull, flat; 
ben -e 2ib the dull, silly el. slack season; _ SSinb 
light wind; _ S5itttg^eb bad joke; gøre _ em- 
barras; blioe _ be ashamed, feel sheepish; en _ 
^erfon a silly, insipid person; fe - ub look 
sheepish, blank, small, foolish, sold; jeg er 
ganffe - I feel qnite faint. |$tob|e vi: SBinben 
-be (af) the wind fell light; — + vr fig Oeb at be 
ashamed to. -beb c flatness, vapidness, inslpid- 
ity; dullness; faintness, faintishness. -fer pi f 
impertinencies. 

'■"gloj fe giotl. 

•■'■§lu c -er half-tide rock; bait. Qflu vt hai 
(the ground). 

{Jlue c -r fly; fe ®<)anftflue; ftoa to -r meb eet 
©mæl kill two hirds with one stone, two flies 
with one flap; '^atje -r i Jpobebet have a bee in 
one's honnet, have one's head full of wasps; 
fætte en -r i |»otiebet t>irn one's head; bøbe iom 
-r died like flies. '''-oot limacina arctica. -ben 
fly's leg. -blomft fly orchis, Orchis bifolia. 
-bæltcn fe -net. -fanger ^ fly-trap, Bionæa 
mu'cipula; fe -fnapper. -fifler fly-fisher. -ftffcrl 
fly-flshing. -gift fly-poison. -\\oti, -letfer fly 
-catcher, butterfly-net. -Iboft fly-flap. -woger 
c -e fly-tier. -net fly-net. -bapir poisoned paper 
for flies, fly-paper. -plafter blister, (langfomt 
trætfenbe) blistering plaster, -flob meat-safe, 
meat-screen. -ftorn fly-specks. -fmælle fly-flap: 
fe -fanger ^. -fnobper fly-catcher, Muscicapa. 
*-fo<> fe -foamp. -fbl) fly-blow: belagt meb _, 
forbætdet (om gøbemibler) fly-blown. -ften me- 
tallic arsenic. -fbom^ flymushroom, toad-stool, 
Agaricus 7>iu8cariu». -trtt quassia. -bif le fly-fan , 
fly-flap, fly-whisk. xm Stu 131 5Iæ iylngt c (Unbflugt, SRømning) escape; (giogten, 

'Di'en) flight; ftoj fir., gItjBen i 58ejret; ogfaa ^c) 
soiiriug; ^(/ spirit, vigour; tage en take to one's 
heels, take to flight; i Oilb - in rout, completely 
routed; flaa gjenben tiaa _ put the eneray to 
flight ftobe en gugl i -en shoot a bird flying el. 
on the wing; gribe i -en yig cateh by the fore- 
lock; guglene ere t>aa ~ Iiele Sagen the birds are 
on the wing the whole day; i _ meb flush, 
level, even, in a line with. ^^"8*1^ '^i (meb) be 
flush (with); run (parallel), -ffub flying shot. 
-flQbning flying shots, shooting on the wing. 
-fnor line. -ftol ladys chair. -tib art time of 
flight. '^-t)8t§en a fledged. 

^lutbutn n ta fluid. 

jjlufé' adv immediately, straight, forthwith. 

J^luftu|otio'tt c -er fluctua'tion. -e'te vi 
flue tiiale. 

S^lunft vi sparkle; -cnbe n^ fire-new, bran-new, 
spiek-and-span new. 

gfluor ti fluorine. -aluminium (ofb.) fluoride 
of ahiminiiim (etc.). t-brint(e) fe ^luSftjre. -for- 
Binbelfe fluoride, -'-»janbftof fe gUtSftjre. 

^laé' c flux; chem calcined potash. -mibbel 
flux. -fVat fluor (spar), -ftaol flowing steel. 
•fljre hydrofluoric aeid. 

^(ujionércgning c fluxions. 

*3rllJ c -er moor. 

510 «»' flee, fly, run away, escape; — vt flee, 
avoid, shun, eschew. 

^l^ vt hånd, give; t set in order, trim, make 
trim. 

gl^bc (fløb, flljbt) Cl flow, run; (paa SSanbet) 
float; _ af result, foUow from; ber Dil _ S3Iob 
blood will be shed; ©ulcet -r meb SSanb F the 
floor is overflowed with water; _ ober run over, 
overflow; - op rise to the surface; Salen r gobt 
for ^am he has a good flow of words; ^eraf -r 
hence it follows; _ fammen Jig run into one 
another. -batteri floating battery. -bom(floating) 
boom. -bro floating bridge, -bof floating dock. 
-bcemning floating dam, caissoon. -CDnc buoy- 
ancy. -fjjr floating light, -foti cork-float. -mine 
buoyant mine, -H c flowing. -nbe « (mobfat 
faft) fluid, liquid; (Jale ofo ) fluent; en _ Jpaanb 
a current hånd; i _ Silftanb in a liquid state; 
- iJegemer fluid substances, fluids, liquids; — 
adv fluently. $I)|bent)cb c fluidity; (om Sale) 
fluency. ^(t)brjr c -e float. -fanb quioksand. 
-baser, -barbe floating beacon. -bægt hydro- 
meter, -e floating Island, ^t^bl^olt n float. 
3f(l)bntng c flowing; floating. 

Jflflgel n -gier grand (piano;, -banfer, -ffttt 
harmonious blacksmith. -f)orn bugle-horn. 

J5It)pt|e vi flee, fly, run away (for before); 
_ fra iJanbet flee the country, -tg a (flQgtenbe) 
fugjliivp, vagabond; (let bortbunftenbe) volatile; 
(roeftanbig) inconstant, fleeting, transitory; (om 
Saraft.) giddy; (^oftig) hasty, cursory; et -t 33eføg 
a flying visit, et t Ubfoft a rough sketch; — adv 
cursorily, hastily, in passing; betragte - take a 
cursory view of. -ig^eb c volatility, giddiness. 
-ning c -er fugitive, refugee. 

^Iflnber c -bre flounder; fig block-head; J, log 
-chip, (til Sor) yoke, (til ©olfejl) euphroe, awning 
-flsh. -b^g fe *ifte=. -ft|ge core. '^{Jtflnbre c -r 
fe fjlflnber. ^{JUjnbre vi play at ducks and 
drakes. 

gfl9*l*6ar o fe SflOttelig. -bar^eb c removability. 
-(abtier pi nomadizing Lapps. *-manb ferryman. 

{jUjtning c -er moving, removal, transfer, 
movf, flitting. 

{5l»)tte vt & i move, remove, shlft, se fllt; 
(om Ijeneftefol!) leave, quit; (i Sfaf 0. I.) move; 
(forlægge, forflytte) transfer, bet er 2)em fom ftal _ 
it is your move; _ inb take possession, move in; _ neb (©ubtr.) carry; _ til (ogi.) go to live 
in et. (til en) with; _ (»ao) fig move, make room. 
-barbuncr travelling gnys. -bebiS certiflcate of 
changed residence, pass-note. -bag rcmoving 
day. -folb movable sheep-fold. -folt porters 
(for removing f\irniture). -fri^eb right of eml- 
grating. -færbig a ready to move. -gobå fumi- 
ture a-moving. {^Ibttetig « removable ^t\fttt\- 
I(cå waggon-load of furniture. -omntbUiS fumi- 
ture van. -ri' c (bustle and trouble of) moving. 
-ft«» moving dust. rtib moving (el. leaving) 
time. -bogn spring-van. 

^ttfr)t, floi, fløjet vi fly; _ fiøjt soar; ©Itbet fløj 
i iiuften the ship blew up; _ ^en paa fly on to; 
_ op (Sugl) take wing el. flight; Søren fløj op the 
door flew open; ^an fløj op he started to his 
feet; _ paa en fly at one. -blab pamphlet, fly 
-sheet. -bio! ^t, fly-block. -bur aviary, flight. 
■egern flying-squirrel, Fterompi volann. -cbnc 
faculty of flight. -ftft, flpoenbe gift flying flsh, 
Exocetua volitnnn. -fob fore limb specially modi- 
fled for flight. -færbig a ready to fly; (om gugle> 
unger) fledged. -f«r a fledgod. -gigt flying 
rheumatism. -griQe fancy, whim, caprice. -^nji 
chimæra. -^aft violent el.headlonghurry. t-^abre 
wild oats, Avenn fatwt. -^ebe sudden fever 
■heat. -biib wing-membrane. -!|ul entrance of 
a bee hive. -()unb fe -nbe. -inbfa(b passing 
fancy, conceit. -tnur flying gurnard, Dactyl- 
opterua. -tuUcr mad staggers. -lun^ art of 
flying. -tterligbeb fleeting passion. -I^ft sud- 
den fancy, transient desire. -maflinc flying 
-machine. JJIbben c flying, flight; _ i SJemmerne 
shooting, shooting pain. i^I^benbc a flying; 
her flotant; _ Slngrcb (2aa8) movable toe; _ 
aSro tiying-bridge; _ ^aner flying colours, colcurs 
flying; i _ Sart, .gaft in a great hurry, post 
haste; ~ gærge flying ferry-boat; _ gal in a 
towering passion; _ ^nnb, IRæti foxbat, Pteropus; 
- ftlQOer jib-topsail; _ Sorpg flying party el. 
camp; _ Segl flying seal; _ (smerter shooting 
pains; _ ©ommer gossamer. ØflQbe{pungegern 
flying phalanger, Petaurus »ciureus. -rcbflab 
organ of flight. -rtigte idle report, -fanb quick 
•sand. -ffrift pamphlet. -flette, -flettet fly 
•shuttle. -fpring fuU gallop, full speed, -tatlel 
single burton. -tante passing el. fleeting thought. 
tibenbe fe -rtjgte. -ulf fe -fnur. -«gJe pterodac- tylus. 

f^Iæb n 
$I(cbe|bigt 
berer. -ri' fe -er. JJIæbe vi pule, blubber. — 
puling poem. -t c -e puler, blub- 
n puling. 

tOrlæg c, pf =, (gul ©oærblilje) yellow flag, 
water-flag. Iris pneudaeorua; fe ^alamuS. 

••'5?l«l' c -fer, fe 53Iet. 

»læ!- pi fe 93øbrer=. 

glatte (oflfaa flofte, flatt) vt split, cleave ; 
(Sømr.) chamfer; flaft jSrn spread eagle. t^lrxlfe 
c -r archæ flake. 

gflæffe c fe glefte. 

"glæfffbar a fe »arflællet. 

$$l(efte|fi(b spil t-h erring. -ærter split-peas. 
Sflætniug c splitting etc. ^læXnxnqiplantt ^ 
lalse post. 

tgtæn fe gien. 

5Jlæng « : i _ indiscriminately, promiscuously. . 

tolænge e -r slash, gash. {(Itenge vt slash. 

•■{Jlære Qflærre c -r tear, rent. -t a tom. 

SJIæfc c plaited flounce. 

5Iæft n pork, bacon. tSflofffe ©» p : _ i mangle, 
laceraie , slash; _ op swear, blaspheme. — 
{^(æffelagtig « resembling pork. -bob shoulder 
of a hog. t-fante (©lælbSorb) beast. -febt fat 
of pork. -foge omelet with bacon, -flanner 
bacon beetle, Dermeste« lardariun. -olie lard 
-oil. '-(lanbefage fe 'foge. -rib roast-rib. -r^g 

9* gtø 132 gob J chine of pork. -fibe side of bacon, -fftnte 
ham, gammou. -ftefl roast-pork. -ftrittttnel slip 
of bacon, -fttfilie pork-soup. -foæt^ (*-ft)or) 
bacon-rind. 

*3fl« vi \i giobe. 

ØI«1) tmp af gi^be. 

*3fl«l)e u< float (timber down a river). 

iliøbe c cream; fætte - cream; font en _ as 
easy as kiss hånd; fluntme -n af (ogfaa.^«;) cream 
off; — vt fe SIffløbe. -afffctning creaming, rislng 
of cream. -ibonbe milk-man. -iS ice-cream. 
-lage cream -cake. -tanbe cream -jug, -ewer. 
-f«fer cream - cooler. -lap fe -tage. -1)100161 
cream-meter. *-rattflge, *-n(eif>t fe -fanbe. -ofi 
cream cheese, Bath c, rush c. -potte c. -pot. 
-:^ubi)ing clouted cream, clotted cream. 

'■'{Jlat»er c -e (amr) river-driver. 

f^tøbelfauce bechamel. -fle cream-ladle. -fllttb 
skin of boiled cream. -flum whipped cream, 
whip. -flæg milk-sop. -fftegget a beardless, 
eifeminato. -tterte cream-tart. -ubftiHer cream 
-separator. -ubfltUing separation of cream. 

*fjte'bnina c floating, flotage. {$I«bning3bej: 
flotage way. 

^løa a, prov fledged. 

§I«j c (-(- n) -e (SBinbO vane; (af giaobe, |)«r, 
SStjgntng) wing; (af SSorb, Dør ofb.) leaf; (beb 
©ro) water-wing. -abiutant aid-de-camp. -6orb 
folding table. -!bt)gning building with several 
wings, -bar folding door, double-leaved door. 

%ie\, f(«}Ct imp & part af gl^De. 

3^I«ienjtti c ^ jib-topsail. 

*{5Iajfme c Street wench. 

SrUiJIPfl dragonet, GaUionymus. -!na|) acorn, 
truck, -manb fugleman, flugelman, file-leader, 
corner man. -ntur wing-wall. -møtrit, -fftue 
thumb-nut, wlnged screw. -paxt folding-gate. 
-f^inbel vane-spindle. -ftang vane-staff; vane 
-spindle. -tap fe -fpinbel. 

55I«}I n velvet. — fløjts I agtig o velvetlike. 
-onb velvet-duck, Anas fmax. -lidtixCb velvet 
ribbon. -befoettting velvet -trimming; meb ~ 
trimmed with velvet. -blotnft velvet flower, 
French marigold. Tagetes, -blab a soft as 
velvet. -børfte velvet brush. -bragt v. dress. 
-fugl pipra. -grcEd softgrass, Holcus lanatus. 
-grøb (a kind of) hasty-pudding of flour and 
butter. -^anbffcr pi: tage meb _ paa handle 
very leniently. 'ffttt velvet hat. -^hc v. cap. 
■fjoU velvet coat; v. dress, -mibe taint, Trom- 
bidium. -naal cleaning-pin. -fort velvet black. 

-fjjlalt n whistle. 

iJløjte c -r flute; (5|5i6e) whistle; p ftære, fælge 
en _ take one in; — vi k t whistle, pipe; '~ ab 
en §unb whistle for a dog; _ for p curry favour 
with. -blæfer fe -f^jtller. -ftff tobacco-pipe fish, 
Fiatularia. -fugl piping crow, organ bird, 
Gymnorhina tibieen. -flap flute-key. -ntager c -e 
flute-maker. 

^l«j|ten fe »fpinbel. 

flejten adv p gone off; gaa _ be lost. 
Iø|te|n '! whistling. -nbc adv f utterly, 
excessively. t-«tft c -er, fe -fpiHer. -otulation 
flute-grafting, -plit (Drg.) labium-pipe. +-fang 
flute-like song. -ffole tutor for the flute. -^pU 
playing, performance on the flute. -^piUer 
player on the flute, flutist, flautist. -ftemnte 
flute part. -tone tone ofa flute, flute-like note. 
■bær! flute-stop. {JI«jtf!i6 flute. 

f^Iejtiinbue n French window. 

*Sl«8' n dandriff. 

t||l«'8 c -e gaping mouth; jfig puppy, jacka- 
napes. -et a stuck-up. 

§I«'ftæI c limpet. Patella. 
*55tøt n, pi =, float. 

OfI«tS c -er stratum, layer, fletz. -bjcerg moun- tain formed in horizontal strata, -førmation 
fletz-formation. -tatt common limestone. -fattb= 
ften new red sandstone. 

tJnat' n itch, scabies, psora. -b^lb psoric 
pustule. -ntibbel cure for the itch, psoric. 
-mibe itch mite, Sarcoptea scabiei. -falbe salve 
against the itch. -tet a itchy; _ Ubflæt scabious 
eruption. 

55»ife vi titter, giggle. -n c tittering, titter, 
etc. 

jVho!' c ^ pappus. -urt sky-flower, Cineraria. 

Ijfnug' n, pi =, flue, mote; fe gnol. -get o 
flufl'y. -let a light as thistle-down. -piUex c -e 
precisian. -famUtt med flocclllation, tilmus. 

■fiJttuftregn p drizzle. 

gn^fe, fnoS (fnljfte), fnQft (fn^fet) vi snort, 
snufF; Jlg fret and fume, chafe. -n c snorting 
etc. 

Stab' mere free on board. 

Ijob c, pi gøbber (9Kaat paa =) foot; (S3orb) 
leg; (®Ia§) stem; (9Kaft) heel; »p scent, faa _ 
flnd a scent; tage _ i ^aanb (^oben paa klatten) 
quicken one's pace, take foot in hånd; gifte 
Sebber at gaa paa make one find his legs, (om 
$enge) run through; fæfte _ make a foot-hold; 
fætte fin _ i set foot in; _ for _ slowly, step 
by step, at a foot pace, foot by foot; jeg taftebe 
mig for "^anS gøbber I threw myself at his feet; 
l^ugge neb for -e cut down indiscriminately; gaa 
paa fin ~ go on foot; tomme paa -e recover 
(from embaiTassed circumstances), retrleve one's 
self; l^iæl<)e en paa -e help one on his legs, set 
one up; paa ftaaenbe _ os'-hånd, out of hånd, 
extempore; ftaa paa en gob, flet _ meb en be on 
good, bad terms with one; paa en fortrolig _ on 
terms of intimacy; ^joa en meget fortrolig ~ on 
terms of great intimacy; ftaa paa foage gføbber 
be shaky; tomme paa fri _ be set at liberty, be 
released; oære paa fri _ be at large; lebe paa en 
ftor _ live in high style, in a magnificent style; 
bære paa lige _ (meb) be on an equal footing, 
on a footing of equality (with); ftiQe paa lige _ 
meb place on an equality with; falbe til -e sub- 
mit, yield, humble one's self; til -§ on foot, 
afoot; Bære raff, foag til -8 be a good, bad wal- 
ker; tjene til -8 serve in the infantry; træbe 
unber gøbber trample under foot; fe SSorb; 
(»ebær beb -I oeb -en ®et)ær! ground arms! 
-anget man-trap, caltrop; (^Slante) hen's foot, 
Caucalis. -bob foot-bath. -batbe ball of the 
foot. -bebbing J, bowsprit-partners. -bebtelning, 
■ficflæbning fe tøj. -blab fe faal. -blot "i. 
leading block. -bolb(t) foot-ball. -bolt J, foot 
band. -breb (-Sbreb) foot-breadth. -bro J, 
sholes pi. -bræt foot-board (of a waggon); fe 
-lifte, -bælten foot-basin. -^gfJ)b|e vi set foot. 
-enbe foot. 

tJobcr n fodder, provender, forage; et _ ^abre 
a teed of oats; fætte, l^olbe en §eft paa ~ put 
out, keep a horse at livery; bi ftonbfebe for at 
gibe ^eftene et _ we stopped to bait; gaar fra -et 
is oS his feed. 

fober fe goer. 
obera't n -er case, casing. -mager c -e 
(watch-)case-maker. 

3fobcr|art species of fodder. -htit, *-httt cattle 
beet. -brug fe -bQrtning. -bønne horse -bean, Vi- 
cia faba. -b^rtntng culture of forage. 'tmnt fe 
-ftof. -gang foddering passage. -grccS herbage. 
-^aore oats of fodder. -^æf rack. -farl fod- 
derer. -fifte bin. -Inap fe -trong a; -t Slår year 
of scarcity. -Ina))beb fe -mangel, -fnægt fe -tarl. 
-Ir^bbe mauger, erib. -tr^bberi seasoning for 
the fodder. -tbæg stall-fed cattle. -lebe want 
of appetite. -leje fe -løn. -lo, -loft hayloft. 
•mangel, -n«b scarcity of fodder. -mefter dairy I 1 go'b 133 gol -manager, -ntibbet fe -ftof. -plante fodder el. 
forage plant; greeu cl. forage crop, -^lofe nose 
-bag. -rob forage root; root crop. -toe turnip. 
-^anb condition. -ftof feeding-stuff. -ftttb stall 
-fed buUock. -fæl fodder-bag. -trang fe mangel. 
-trang a deflcieut in fodder. -urt fe -plante. 
-tiilte common vetch, Vicia aativa. -tltctft fe 
-plante, -ært field-pea. 

{^o'bjfatb prostration ; gøre - for prostrate 
one's self before. -fafl a sure-footed. -folt pi 
foot, infantry, foot-soldiers; en Srop gobfott a 
body of foot. -fæfte footing, foothold. -flang 
foot-pace. -garbe foot-guards. -gigt gout in 
the feet, podagra, -giutoo J, foot-brail. -gæn' 
ger c -e pedestrian, (foot-)passenger, man ou 
foot; fiurtig _ fast walker. -jammer chasing 
-hammer. +-l)fl;r infantry. -jærn iron anklet. 
-flatiiatur pedals pi. -lolb a feet - chilling. 
-tnibe cold feet. -H8 footkissing, kissing the 
(Pope's) foot. 'Mag action, -lager, fe -leje. -leb 
ankle-joint. -teje step. -let a nimble- footed. 
-lifte skirting-board. -Itente fatters. -I«8 a 
footless. -ntaal foot-measure. -ntuPel muscle 
of the foot. -mærter J.. fe Slinning«--. -^janbe fe 
-leje. -tianel fe -lifte. -JiaSfer inside calipers. 
•plabe foot-plate. -tiofe footbag, foot-mufif. 
■poft foot-post, town-post. -^ube foot-cushlon. 
-^unb footpoiind. -^untt ast nadir; geom foot 
(of a perpendicular). -ttip fe -fnar. 

I^o'bre vt fe fjore. 

50'bre, fore vt fodder, feed; _ vi feed; _ af, 
fe Slffobre. 

I^o'blrejfe journey on foot, pedestrian j. 
-rejfenbe c pedestrian. 

(^o'bring c feeding. gfobring8|forf«g feeding 
experiment. -ntibbet fe goberftof. 

^o'blrob tarsus. -ruftning greaves pi. -r^g 
upper part of the foot. {Jobé n klck. {5obfaal(e) 
sole of the foot. {JobSbreb fe gobbreb. 3fobfe 
vt kick. 

3fo'b|*fib a reaching down to the feet. -ffabc 
a bad foot. -ffamntcl foot-stool. -ffifte pace. 
-ffibe (p. 3gle) (posterior) sucker. -ffrober sera- 
per. -flrne foot-screvv. -flag foot-fall. -fnar « 
swift-footed, fleet. -folbat footsoldier. -f^art 
kick. -ipov foot-step, footprint; træbe el. gaa i 
enS _ walk in el. follow (in) one's footsteps. 
•fti foot-path. -ftt)I!e foot; (Sømmer) ground 
-plate el. -sill. -ftub support for the feet. -fttr= 
ting J, heella-shing. -fueb sweating of the 
feet. -fæl fe $ofe. -talje heel- tackle, -tap 
lower gudgeon. -tot« heel-rope. -trin footstep, 
footfall, tread. -træ ground-plate. -tnr, fe Oan= 
bring, -tuæt washing of the feet. -tæ^<>e carpet, 
foot-cloth. -tej boots, shoes. -tøjS^anbel shoe- 
maker's shop. -tømmer timber for ground 
-piates. -oabflning, fe -tboet. -oanb water for 
(washing) the feet. -banbrcr, fe -gænger, -»an- 
bring journey on foot, pedestrian tour, walking 
tour. -))armeoiin c foot stove. -bormcr foot 
-warmer, foot-stove. -bentit (2)mp.) foot-valve. 
-»rift instep. -bær! pain in the foot. 

jVog' n spray, shower, drift, storm. 

||ogberi' n -er bailiwick, vogtship. 

9ogeb c -er bailiif; ''nærmere sheriff; fiongenS 
_ Kings Bailiif. -forretning distress. -tjcnefte 
offlce of a bailiif. 

SJof c -fe J,' foresail, forecourse. 

^ola'Ibiftance fo'cal distance. 

;jfotte|bra@ fore-brace -bnggaarbing fore-bunt- 
line. -bngtinc f.-bowline. -brcjereb f. -jeers. 
-folb fore-halyard, -giutov f.-clewgamet. -^alå 
f.-tack. -maft forema.st. -nolgaarbing f.-leech 
line. -ptTt fore-yard footrope. -raa f. yard. 
•rafle f.-truss. -r«ft forechains. -f(«be f.-sheet. -ftagfejt f.-staysaU. -to|»Ient f.-lift. -bant f. 
shrouds. -æfel^obeb fore-cap. 

^otud n focus, pi foci & focuses. 

gotb c -e (Saaref.) fold, pen. 

y^olb pi: giee fem _ yield flve times the seed 
sown, t yield flve „Sønber" a „3;»nbelanb". 

tjotb, 3rOtbe c -er fo'ld, plait, crease; _ paa et 
Slab doubling-down of a leaf; lægge i er plait; 
faa -er take creases; flaa -er pucker; fig flaa fine 
-er disport one's self; lægge fit Stnfigt i aloorlige 
-er put on a grave face; ^jærteté l)emmeligfte -er 
the inmo.st recesses pf the heart; tomme i ftne 
gamle -er igen settle down (once more) in one's 
old ways; t lægge _ til lay strees on. -blab 
white-hellebore, Veratrum. fjolbe »;< fold, plait; 
_ jpænbeme fold, clasp one's hånds together; _ 
Rlæbi^rne op om fig gather up one's clothes; _ 
et 33reB fa mm en fold up a letter; _ ub unfold. 
— $atbe|taft folding of drapery. -tnib clasp 
-knife, spring-knife. -trabe ruille, plaited frill. 
-måbe tripe. -rig a richly folded. -feng fold- 
ing-bed. -fnegl, -fnette volute. -ftot camp 
-stool. -tabte folded tablet, diptych. -»i8 adv 
in folds. IJoti'f''* White gentian, laser-wort, 
Laserpitium. ^olb^at false morel, Helvella. 
^otbning c folding. 

550te c -r colt. +3fote vi foal. -tib foaling 
season. 

{^otianf c -er fo'lio. »Jolie c foil; tjene fom ~ 
for fig serve as a foil to. (5olie))aiIIetter pi 
foils. ^otie're vt (SSog) folio; (Spejl 0. (.) follate. 
■e'ring c folioing; foliating. 

foling c foaling. 

y^olie c folio; (i SSanten) account. -format 
folio. 

tJott n, pi —, (SSlaiio-n) people; (93Jennef(er) 
people, folk; (95efætning) crew, hands; (Slrbejbere) 
hånds; (SjenefteO -ene the servants; J^ mangle _, 
^aoe for faa - be shorthanded; _ figer people 
say; jeg tenber mine - I know whom I have to 
deal with, whom to trust; f)a»e bæret iblanbt _ 
have seen company, the world; naar fligt iRQgte 
tommer ub iblanbt _ if such a report should get 
abroad el. transpire; "^'ber bliber albrig _ af ^am 
he will never do good. "^olle fig vr get more 
mannerly. — $otte|aanb national spirlt. -of- 
ftemning vote of the people. -beftntning decree 
of the people, plebiscitum. -bebibfttfeb popular 
instinct el. mind. -beoægelfe national move- 
ment. -btab popular uew.^paper. -btanbing 
commixtion of nations, peoples. -bog popular 
book, people's book. -bannelfe civilization. 
-bigter popular poet. -bigtning popular poetry. 
-bom lynch law. -bragt national dress el. 
costume. -bøb pestileuce. -egen^eb, -ejenbom^ 
metigdeb nationality; national pecuiiarity. -ett)= 
motogi popular el. folk-etymology. -fattig a 
thinly populated. -fep national festival, public 
rejoicing. -forbnnb confederation. -forening 
popular association, -forfarer seducer of the 
people. -formeretfe inerease of population. 
•fortljftelfe popular amusement el. sport. -for= 
famting assembly of the people, public meeting. 
-fri^eb national liberty. -færb tribe. -f«be 
food of men. -føtetfe popular feeling; national 
feeling. -gabe gift of the people. -gabn public 
weal. -gnnft popularity, popular favour. -^ab 
public hatred. -^errebømme democracy. -ttialp 
assistance, hands. -^ob crowd of people. -l)otb 
number of servants el. hands. -^Qtbing public 
homage. -I)l|re wages for the crew. -^æber 
national glory. -^-ejtlole »Popular High School«, 
school for young men of the agricultural classes. 
•^øbbing chief of a people. -taaren a fe -oalgt. 
-tatenber people's ealendar el. annual. -fammer 
servants' hall eL room. -taratter national m 134 5or character, '-tir e national church, established 
church. -Ilaåfe class of the people. -tomebie 
popular comedy. -toncert people's concert. -lær 
a popular, beloved by the people. -teber dem- 
agogue. -leg popular game. f^oltelig a popular; 
"•■'decent, mannerly. |}oIfe(igt)eb c popularity. 
{^oltelUfte mustec roll. -lit) manners, customs 
of a people. -(ugar foreca.stle. -lufafernc pi 
the men's berths. -(t|tte national prosperity. 
•lærer teacher, instructor of the people. •iæi- 
ning popular reading. -Ian servants' wages. 
-magt democracy. -mangel paucity of inhabit- 
aiits. -martet) statute fair. -maSfe crowd. 
-mening public opinion, -minbe memory of 
man. -munbC: Bære, tomme i _ be, become the 
common talk. -mængbe population -møbe 
popular meeting el. assembly. -natin gentile 
noun. iJottenS! f boys! 55olte|n«b public 
distre&s. *-onb a (om iButfe o. t.) vicious. -oji' 
brager educator of the people. -o))(t)§ning en- 
lightenment of the p. -ooertro vulgar super- 
stition. -tjarti popular et. democratic party. 
-Voefl fe -bigtning. -race race. -regering demo- 
cracy. -rejfning rise of the people. -religion 
national religion. -rei^irKfcntant deputy, re- 
presentative of the p., member (of parliament). 
-re^jræfentatton legislature. -ret lavv of nations, 
international law. -retlig a of international 
law. -rettig^eb popular right, -rig o populous. 
-ro8 popular applause. -tum J, crew spaee. 
-r«re fe -6eoægeIfe. -fag national affair el. 
question; national cause. -fagn popular tradi- 
tion, legend. -famfnnb community. -fang 
national song. -fanger popular bard. -feng ser- 
vant's bed. -^are crowd of p. -ftl! national 
custom; *(good) manners. -ffole (offentlig ©1.) 
public school; (©ogneft. ) parish school. -flribent 
popular writer. -ffrift popular book. -ff^ a 
shy. -ffqljieb shyness. -flag, -n-flægt people, 
nation, tribe. -ftcegtninge kindred nations. 
-fnal idle report(s), (town)talk, seandal. -forg 
national mourning. -f^rog popular language. 
-ftamme tribe. -ftemning popular feeling. -fttm- 
mel crowd, throng. -ftne servants' room. -ftfl= 
relfe popular govemment. -ft^rer ruier of a 
people. -ftcEOne fe -møbe. •fuoercenitet sove- 
reignty of the people. -fuærm swarm of p., 
crowd. -ft)gbom epidemic. -taler public orator, 
p stump orator, -tarb public requirement el. 
interest. -tibenbe national gazette. -ting lower 
house (of the Danish parliament). -ting^manb 
member of the lower house, -tog public pro- 
cession, -tom a depopulated, deserted. -tribun 
tribune of the people. -tro popular belief. 
-tælling census. -tceUingSlifte census paper. 
-ubgaoe people's edition, -jjalg public election. 
-ttafgt o elected by the people. -oanbring 
migration (of nations, tribes). -tiant a accu- 
stomed to associate with people -bel public 
weal. -ticl^anb national prosperity. -oen friend 
of the people. -bilje national will. *-»iå : paa 
- decently, like rational, civilized people. -t)t§= 
bom popular wisdom. -uife popular ditty. 
-bittig^eb popular humour. -'-Oonb fe -onb. 
-tjrimmel throng of people. -tiæbning arming 
of the people. -uærbig^eb national dignity. 
-uærge defender of the people. -^nbeft popular- 
ity. *j5fOltfom full of people, much frequented. 

øfoUi|t'el c -tier foll'icle. -Inlæ'r a foUic'ular. 

*gfonb c fe gonn. 

|Vonb n & c -8 fund, stock; back, back-ground. 

||onbå|biir§, -marleb stock exchange. 

5one|ti!' c phonet'ics. -'liter c -e phono- 
logist. -'tifl a phonet'ic. 

*5own c -et field of eternal snow; fe %o.xm. 

3font c font, baptismal font. ffontanell'e c -r issue. 

j|ont(e'ne c -r foun'tain, jet, jet d'eau. 

j¥or i"V of gate. 

»jor, Sfober n, vi =, lining; (SBøSfem.) frame, 
-tattun sarsenet. -larreb (linen for) lining. 

JJor' vræo fo'T, before, to (o. fl.); f = før; — . 
/or: en ®ang _ olie once for all; _ ftebfe for ever; 
ilfe - albrig bet, ilte - olt i SSerben not for the 
world; ogtet ~ fin SGrlig^eb respected for his 
honesty; tunbe ifte toie _ ®raoD for tears; ^Bor 
meget ftal 2;e fiaoe _ bet? what do you charge 
for it? ~ mit SBebtommenbe as for me, for my 
part; — be/ore: lige - mig straight before me; 
~ en let iStiS before a light breeze; møbe - en 
Sommer appear before a judge; forioinbe ~ vanlsh 
before; — to: lige (oBer) _ right opposite to, 
over against, facing; bet er let - bom it is easy 
to him; bet er bet famme - mig it is all one to 
me; fremmeb _ a stranger to; of SBtgtig^eb _ of 
importance to; ftljbe _ gugle^unb shoot to a 
pointer, shoot over a dog; tog gatten of ~ took 
oflf my hat to; — at . ~ min ^aanb at my hånds; 
_ ncerBærenbe at present; _ mine Sebber at my 
feet; _ en ^xiS of at the rate of; — of: x SJiorb _ 
north of; bonge _ afraid of; ®enftonb - subject 
of; til ®unft - in favour of; bliBe fri _ get rid 
of; — in: _ foo Bibt in so far as; _ bet førfte, 
anbet in the flrst, second place; _ en 25el in 
part; I)on totte _ ^om he spoke in his behalf; 
ftnbe SJoobe _ en§ pjne find favour in one's sight; 
_ SllBor in earnest; — by : l)Qn bor _ fig he lives 
by himself; _ ftg felB by one's self; J)og _ SDog 
day by day; _ olting by all means; — from : 
beBore _ save from; fljule _ conceal from; — 
over : 3!ogt - ^unb sport over dogs; — on : luffe 
®øren - (SiJæfen of) en shut the door on one, in 
one's face; — as: onfe - afgjort consider as sett- 
led; tjene - ©tuepige serve as house-maid; — 
^oob er bette _ nt? what is this? ^Bob er bette _ 
en ^erfon? what sort of person is that? jeg 
^olber bet ifte _ roobeligt I don't think it ad- 
visable; ~ mig gerne -with all my heart; nt _ nt 
give and take; jeg er ilte meget ~ bet I don't 
much like it; _ længe fiben long ago. 

^ov' adv (foron) before; ^ (mobfot, agter) fore; 
(oltfor) too; _ fongoinf! too sanguine el. over 
-sanguine (o. fl.); boBe noget _ be about some- 
thing, have something in band el. afoot; (i 
©folen) Bi ^or tre ©iber - our lesson is three 
pages; meb ©orbinerne - with the curtains drawn; 
ben ©og, fom nu tigger - the matter now before 
us et. in hånd; ©ogen Bor _ (i SRetten) the case 
was heard; jeg ton itfe gøre ~ I cannot help, it 
is not my fault; jeg er itfe meget _ at I do not 
much like to; ber er itfe anbet _ enb there is no 
alternative but, nothing for it but; J, fortøjet 
agter og _ moored head and stem; ©løbet er _ 
the sheet is home. 

gfor' conj f (forbi, t^i) because, for; _ at that, 
in order that, (meb 3nf.) to, in order to; _ at 
ifte lest; » itfe at not to; ~ ot gorføgene. ftol blioe 
tilfrebSftiEenbe, er bet nøbflenbigt for the experi- 
ments to be satisfactory it is necessary. 

gor imp of gore. 

§or'aar n, pi =, spring; om -et in the spring. 

I^oraarfa'ge vt cause, occasion. 

jfrormanb c carrier. 

i^orbært n fur. 

tjor aar§|agttg a vernal. -arbejbe spring- work. 
•bebuber harbinger of spring, -blomft vernal 
el. spring flower. -feber springfever. -frif! a 
alting er -t there is the fre.shness of spring about 
everything. -jceonbøgn, -jæ»nb«gnå<)ttnttet the 
vernal equinox. -luft vernal air. -regn spring 
rain. -rengøring spring cleauing. -fol vernal 
sun. -ft^lte spring garment. -f^ning spring I II gor 135 Sor uork. -tib spring-time. -tibflitling spring ex- 
hibition. -Hejr spring-weather, 

{Jforagf c contempt (for for [ifær om ^gerfoner], 
of), disdain, scorn; nære _ for en hold one in 
outempt; meb _ for in contempt of {foragte 
■ t despise, contemn, disdain, scorn, hold in 
contempt; iffe at - not to be despised. ^ov- 
agttlig a (font fortiener Soroflt) contemptible, 
despicable; (fom Oifer foragt)) contemptiious, 
seornful, disdainful. t^oragteltg^cb c contcmpt- 
ibleness. tSoragtelfe c fe goragt. foragter c 
-e despiser|»contemner. 

tot atétl c fore axle. 
or'an præp before, in front of, in advance 
of; — adv before. In front, in advance; - i 
Sogen somewhere in the earlier part of the 
book; Bære _ lead; goa _ take the lead; fomme 
_ get the lead; bolbe fig _ keep the lead. 

{^oran'lberlig a changeable, variable; flckle, 
inconstant, be -e S8inbe§ iStreg the variables; t 
(p. Sarom.) ohange. -berUgtteb c changeable- 
ness, variableness, rautability. -bre vt change, 
alter, convert, shift; _ fig change, alter; P 
marry, alter one's condition; SSinben "^ar t fig 
the Wind has shifted; _ iSrebbe, Sængbe, raake 
northing, southing, easting, westiug. -bring c 
-er alteration; (CmoetSIing) change; (9tfoigeIfe) 
variety; (nQ Qnbreining) innovation; gure -er i 
innovate on; pi fe WaonePåflob; til en _ by way 
of a change el. variation, for a change; _ fr^ber 
variety is charming. 

jjoranf'lre vt anchor. -ring c staying; conc 
stays, grappling-irons. 

t^oranlebjige vt occasion, give rise to, initiate; 
jeg finber mig ttfe -t til ot I see no occasion to, 
I dou't find myself cailed upon to. -ning c -er 
occasion, cause; Deb minbfte _ on the slightest 
provocation. 

t^oranftalt'le vt cause to be done, see done, 
arrange, direct. -ning c -er Onbretntng) con- 
trivance; (5or^oIb§regei) provision, measure, ar- 
rangement, plan, pr'eparatiou; (SBirfen, Crbntng) 
agency, direction; paa min - by my directions; 
t)aa ~ af through the instrumeutality of; træffe 

- take el. adopt measures, take action. 
^or'arbejbe n -r preparatory el. preliminary 

work; -rne the p. work. 

tJorarbcj'be cMvork, manufacture, make. -Ife 
c workiug etc; manufacture. 

Ofor|ar'ge uf scandalize, give ofifence el. scandal 
to, bibl offend; -i (_ fig) oDer be scandalized 
at; bibl be -be§ paa fiam they were oflended in 
him. -argelig « scandalous, oftensive. -argelfe 
c -r scandal, ofifence; Bæfte _ give scandal; toge 

- af take ofifence at, be scandalized at. 
t^for'arm c forearm. 

øorar'me vt impoverish. -tfe c impoverish- 
ment -t a impoverished. 

J^ora'fe vt knock up, jade. 

^oraff ning c incineration. 

Jforba'ge vt (bage op) consume, use for baking; 
(bage for meget) overbake. 

{Jorbon'bc vt damn, curse, execrate; _ fig paa 
swear to el. that. -Ife c r curse, imprecation, 
execration; iQfe - ooer imprecate, execrate, curse, 
Invoke el. imprecate evil upon; mit fiio? _ the 
bane of my existence; forbanbet a damned, 
cursed; f a k adv eonfounded, deuced, devil- 
ish. -Ifeéoærbig a execrable. 

jjorbanb(t)' n bond. 

fjorbar'me fig vr ooer pity, commiserate, com- 
pas.sionate, (i ®erntng) take pity on; bibl have 
mercy on; @ub - fig, i^ bu -nbe (®ub)! God 
bless me! (God) bless my soul! faa ®ub maa fig 

- 8hocking(ly), to make one's hair stand on end. -Ife c compassion, commlseratlon, pity. 
-r c commiserator; ben enige _ the God of mercy. 

tJforbao'Ife vt amaze, astonish, asiound; — 
-fenbe a amazing etc; — adv amazingly, 
wonderfully; -fet a astonished, amazed. -felfe 
c amazement, astonishment, (ijberlig) stupefac- 
tion; fætte en i _ set one wondering. • 

jtor'beber c -e intereessor, mediator. 

t^orbe IbcrHg « improvable. +-ber(ig^eb c Im- 
provableness, improvability. -bre vt better, Im- 
prove, amend, ameliorate; (frembringe noget bebre 
enb) improve upon; F«(et @lo8) replenish, reflU; 

- fig improve, amend; _ fit SJebneb mend one's 
mauners, reform; _ fine Snbfomfter Increase el. 
better one's income. -brer c e improver, re- 
former, -bring (+-brelfe) c -er improvement, 
amelioration, ameudment. -bringdanftatt re- 
formatory. -bringStiu^ house of correction. 
-bring81)uåarlieibe fe 2Bang8=. -bringéftib re- 
formatory ship. 

((orbe^'anbling c preliminary treatment. 

5orbe|t)Olb n reservation, salvo, clause; (SSit» 
foar) provi.so, restriction; bemmcligt - mental 
reservation; meb _ af reserviiig; uben _ un- 
reservedly; jeg figer bet meb (alt) ~ I speak under 
correction; tage - imob take exeeption to. -^otb'e 
vt (en, fig) re.'serve, keep (for one, to one's self); 
_ fig at make it a condition that; bibl l^Bilte 
goberen tjaBer bt fin egen ffllogt hath put in his 
ovFn power, -^ol'belfe c reserving. -l)o(ben a 
reserved, close, reticent. -i)ol'ben^eb c reserve. 

f^orbejbfe c weak mordant. 

^ørbemclbt a before mentioned, above men- 
tionid, aforesaid. 

H-t^orbcmccrtning c preliminary remark. 

gorbcn n fore leg. 

5orbe'|ne§ vp ossify. -ning c ossification. 
•ning@)iunft centre of ossification, ossifie centre. 

t^orberebe it prepare, arrange; - en til el. poa 
nt. prepare one for something; (paa en S^itenbe) 
break the news to one; _ ©agen break ground; 
_ fig til prepare (one's self) for; _ fig get up 
one's lessons; _ fig paa en STale prepare a speech. 
-tfe c -r preparation, preparative, arrangement; 
ulben - off-hand. — |jorbere'bcIfeé|aor year of 
preparation. -elSamen fe $reltminær=. -KaiSfe 
elementary form el. class. -fignat preparatory 
signal, -fiote preparatory school, dameschool. 

— Qforberebenbe a preparatory, initiatory. 
3forbett)b|e {+) vt foreshadow. -ning c forebod- 

ing, omen, prognostic. 

i^orbi' t)ræp & adv past, by; adv (tit @nbe) 
over, at an end; tomme - pass; labe en flejlig^eb 
gaa _ let slip el. neglect an opportunity; gaa _ 
(Beb SlBancement) step over the head of; bet er - 
meb bam it is all over with him, he is a dead 
el. gone man; gere bet _ (om gorlodelfe) break 
it oflf; ff^be _ miss. $orbi c -er miss; fteb flere 
-er i 9?ab missed several times runniug. 

Sfarbijbe vt bite severely; -bt af Sopper flea 
-bitten. 

tVorbi'e vr fig prov lose time. 

{forbi'lforenbe, -ftljbenbe a o. fl. going, flying 
past, by. -fort: i -en in passing. — t^or'bijgaa 
vt (fpringe oBer) pass (over); (oBerfej overlook; 
(ubelutte) omit, leave out; - nt meb SaBSbeb pass 
by st in silence. -goaetfe, -gaaen c neglect, 
omission. -gaaenbe a, fie temporary, transitory, 
transient; en - (ogf. forbi'-) a passer by; t ~ in 
pHSsing, as I pass, by the way, incidentally. 
$orbi gang c passing by. f^or'bigangen « past, 
by-gone; lab 08 ilte tale mere om bet -gangne let 
bygones be bygones; bibl bet gamle er -et old 
things are passed away. {Jforbi'tørenbe a pass- 
ing, driving past. 

gforbitteble n (paa nt tiltommenbe) type. gor 136 5or prototype; (røønfter) model, pattern; toge en tit 
_ take one for a model; bibl bi?fe Siiig ere 6Iebne 
-r for 08 these things were our examples. -lig 
a typical, signlficant. 

^orbintt'le vt connect, combine; _ et ©oor 
dress, bandage a wound; _ Jjaon^ rebandage; 
jeg -r ingen beftemt gorefliHing bermeb it conveys 
to me no (very) definite idea; _ fig meb league 
one's self with; _ fig tit bind one's self to, 
pledge one's word to; -Bunben nteb (f. ®t§. gare) 
attended with; ben bermeb -Bitnbne %axt the 
danger involved in it, incident to it; jeg er 2)em 
meget -bunben I am very mucli obliged to you; 
be -6unbne the allied. -elfe c -r (at forbinbe) 
combining etc; (gorening) connection, combina- 
tion; ([Jorbunb) league, association; (©amfærbiel) 
communication; chevi compound; i benne - in 
this connection; i _ meb together with, coupled 
■vvith, concurring with; fætte i _ connect; fætte 
ub af - disconnect; fætte fig i _ meb communi- 
cate with, establish a connection el. communi- 
cation with. — ^orbinbelfe^ltiane link line. 
-let) link of connection. -^untt point of union. 
-fiang (®mp.) connecting rod. -ftoHe thurl. -»ei 
road of communication. -bicgt fe Sltom-. 

t^orbinbino c (af ©aar) dressing, bandaging; 
(af Scmmer) binding. — (^or{iinbing§|bolt brace 
-bolt. -Inæ (binding) knee. -fttlaf cock-pit. 
•fHttnet diagonal riders. 

{Jorbittb'Ifager pi dressing- apparatus. -ftoffet 
dressings, -taffe dressing-case. 

{Jrorbinbt'Iig n obliging, complaisant; — -ligf t 
adv (Unberftr.) yours truly. -f)eb c -er (gorpltg^ 
telfe) obligation; (^eflig^eb) obligingness, com- 
plaisance; jeg fftjlber '^am megen ~ I am under 
many obligations to him; J)aalægge en _ lay 
oue under obligation; uben _ mere without pre- 
judice. 

t^erIii1))aSferenbe a passing; be ~ the passers 
-by. -tcjfc c joumey past (a place). -fejlenbc 
part passing. -fejUng e: unber -en in passing; 
©liBe i - passing vessels. 

JJorblft'ret a (forbanbet) confounded, dashed; 
^ = gorbitret; — adv confoundedly, desperately. 

{Jorbtt'Ire vt (gøre bitter og fig embitter; 
(o<)ægge) exasperate, provoke. -relfe c exaspera- 
tion. -ret a exasperated (poa against, ober at), 
enraged, furious. 

i^orbjierg n promontory, cape, headland, fore- 
land. 

jfDrbjærgetr c foreman of the salvors. 

Iforblanbje vt confound. -elfe, -ing c con- 
founding. 

^orbtinb'le vt blind, hoodwink. -elfe c (®er= 
ningen) blinding; (Sgenffoben) blindness, infatua- 
tion. -et a blinded, infatuated. {^otblinbet^eb 
c infatuation. 

I^orbli'be vi remain, stay, abide; berbeb maa 
bet _, ^obe fit -nbe there the matter must rest. 

Oforblom'ntet part expressed by innuendo, 
covert, ambiguous; _ S^ale enigmatical speech; 
gibe at forftaa pua en ~ 9Kaabe hint darkly. 

S^orblt^'ning c leading. 

^orbticnb'lc vt face. -ingSften facing-stones 
el. brieks. 

t(orbI(efer c bandmaster. 

tjotbl«'b|c vi _ fig vr bleed to death. -ning 
c hemorrhage. 

f5ot|blaff|e»ttakeaback, disconcert, bewilder, 
P flabberghast; uben at labe fig ~ nothing daunted; 
-bløffet a disconcerted, tak en aback, aghast. 
-bl«ffelfe c bewilderment. 

gorbob'mc vt (mortgage by) bottomry. 

Ijorboflfta« n initial. 

fforborne fe ^orbulne. 

i(orborte vt bolt. -Iieb (op Øorbor n pitching-borer. 
g-otborg c l)astion; fig Ijulwark. 
{forborgen a hidden, concealed, occult. 
c concealment. 
forbon c fore part of the shoulder. 
§orbrofer pi J, head-braces. 

tarbrog c J, fore-hook, breast-hook. 
orbrug c consumption. JJorbrnglc vt 
bruge) eonsume, use up; (opflibe) wear out, 
c -c consnmer. -ning c consumption. — gfor» 
brngSlartiflcr articles of consumption; ,1, stores, 
•forening cooperativesociety. -ff at excise. +%0V' 
brugt^eb c triteness. 

{Jorbrtj'be vt (fortabe) forfeit; ^oob bar jeg for« 
brubt? what is my offence el. crime? — vr .. 
fig oflfend, trespass. -Ifc c -r crime. -r c -e 
criminal, malefactor, wrongdoer; poltttfte -re 
politicai offenders. — ^orbr^berjanfigt hangdog 
face. -banen evil courses. -emne imp of de- 
pravity. -toløni convict colony. -Hbet criminal 
life. -ff a criminal, guilty; bet -e beri the crimi- 
nality of it. {Jorbr^berffe c -r criminal. §or= 
brtjberflib convict ship. 

IJorbrljft (b. Sbceg) brisket; (gugl) upper part 
of the breast; (^nf.) first section of the thorax. 

5orbrcenb'|e vt burn, scoreh; — v% lie destroyed 
by fire; forbrænbt a burnt, adust, (af ©olen) 
parched. -etig a combustible. -ing c (bet at 
forbrænbe) burning etc; (SBranb) combustion. 
-ingdproccSfen the processof combustion. -ing3= 
barme heat of c. 

{^orbub n, pi =, prohibition, interdiction; 
(t)borBcb nt ftanbfeS) inhibition; gere et. neblægge 
_ imob, fe gorbbbe. 

{(orbub n, pi ^=, order for (el. messenger for 
ordering) relays of horses; (Sammerfourer) har- 
binger, (SBebuber) forerunner, precursor, harbinger 
(\)aa, for of). — *55orbubé|læ8 load of luggage 
sent as „gorbub". -febbe( written ,,j5orbub". 

^orbut'Iet a bent, distorted. 

I^orbul'lne vi suppurate. -ning c suppuration. 

I^orbunb n, pi =, alliance, league, confede- 
racy, eonfederation; (^ogt) covenant; inbgaa, 
flutte, br^be, op^cebe et _ enter into, form, break, 
dissolve a league etc; bet t^bfte _ the German 
eonfederation. 

^orbunben part (JJorbunben fe gorbinbe) : meW] 
-bne |3ine with (my) eyes bandaged. ' 

$orbunb§|brub breach of alliance, -bog (Ger- 
man federal) diet. -forfatning federal constitu- 
tion. -forfamling federal assembly. -fijrfte 
prince of the Confederation. -foeUe ally, con- 
federate. -fæftning federal fortress. -(»ræfibent 
president of the Union el. Confederation. -rcge» 
ring federal government. -ftab federal town. 
-ftat federal state. -tro))^er federal troops. 
+-t}txt fe -fæEe. 

5orbnnb(t)' n indentures of an apprentice; 
ftaa i - be indentured; plante Sræer i _ plant 
trees in a quincunx. -ter c -e turn-over. 

fjorb^'be vt forbid, prohibit, interdiet, inhibit; 
_ en at forbid one to, _ tjam mit |iu§ forbid 
him my house; bet -r fig felb it is simply im- 
possilile, out of the question; -bubne SBarer pro- 
hibited goods, contraband (goods); -buben gfrugt 
forbidden fruit; ben -bubne Stib close time. 

forb^'be fig vr bid too much. 
orb^g'ge vt ~ S^Smngen, Ubftgten for en 9Uabo 
shut out the light, prospect from a neighbour 
(by building); — »r _ fig build to bad purpose, 
waste money in building. 
5-orbt)gning c front-building. 
y-orbflt'jte vt change, _ fig make a bad ex- 
change. -ning, -telfe c changing, change. 
IJorbænb'e vt ^ turn up, turn in. 5or 137 gor QporBot're ftg vr injure one's self by carrying 
too heavy a load. 

j^orbei'ning c -er bow. 

t^orbøn c intercession, mediation; gøre -, gaa 

- for intercede for el. in favour of. 

^orce c force; ^ (af Sejl) press, crowd of 
canvass; (i Sort) strong suit, great suit; Jiø forte 
(ftumt e), strong point, -'re vt force; _ Spittet 
win the game by force; ^ (©eil) press, crowd 
(sails). 

$oriiant'ti|c vt evaporate, vaporize; vi evapo- 
rate. -ning c evaporation, -ning^o^tjairat eva- 
porating apparatus. -ningSetine evaporative 
power. 

^orbonnelfe c preparatory instruction. 

^orbanfe ftg vr dance to excess, overdance 
one's self. 

((arbanfer c leader of a dance. 

^orban'ffje vt translate el. do into Danish; 
{gøre banft) Danize. -ning, (+-elfe) c translating 
etc; conc Danish translation el. version. 

^orbc( c (forrefte ®el) fore part, front; (SJinbing) 
gain, advantage, profit; (®unft) behalf, favour; 
meb - profltabiy, to advantage; til ~ for for the 
benefit of; Bife ftg til fiit _ appear to advantage; 
^aoe _ for ett attbett have the advantage of 
another; fiøfte _ of derive advantage el. benefit 
from, profit by; altib at fe paa fin _ always to 
have an eye to the main chance; ieg fer tnin - 
»eb at I see it to my interest to; foranbre ftg til 
fin _ change for the better. -ag'tig a advan- 
tageous, profitable, lucrative; bife ftg fra ben -fte 
Sibe appear to the best advantage; -e Settngelfer 
liberal terms; et -t ?)bre a prepossessing appear- 
ance; — adv : ~ Betenbt favourably known. -09'= 
tig^eb e profitableness, advantageousness. 

tjorbe'llc vt (ubbele) distribute, apportion, 
divide, - paant) redistribute etc; (fprebe) dls- 
sipate, disperse; med discuss; _ 9Jollerne assign 
the parts; _ ftg disperse, -enbe « med discus- 
sive, discutient; _ røibbel discutient. -ing c -er 
distribution, division, apportionment; disper- 
sion; discussion. 

iJorbelSfag c object of profit. 

^orbctiinb adv before the wind. -Sfejler vessel 
running before the wind. 

^orbi' conj because; jeg 6eunbrer ^ant, _ ^an 
er . . . for being . . . 

+{5orbjæ't)Iet « & adv fe gorbanbet. 

i^orbob'lle vt double, redouble; J^ line; ~ fig 
double. -Itng, -f-Ielfe c doubling; lining. 

torbotfe c front- el. fore-puppet. 
orbotn c -me prejudice, prepossession. Qfot-- 
bomSlfri a unprejudiced; unconventional. -fri= 
ftcb unprejudicedness, freedom from prejudice. 
•fntb a prejudiced. -fulb^eb c strong prejudices. 

^orbraaber pi singlings, low wine, strong 
faints. 

i^orbra'g n, pi =. convention, compact, treaty. 

3^orlbra'ge vt bear, endure; jeg fan it!e _ Sin, 
glæfl I have an aversion to, a dislike to wine, 
pork; faa 3 - ^oeronbre i Særlig^eb bibi forbear- 
ing each other in love; -brage 8 vd agree. 
-bragelig a tolerant; -nbearable. -bragetig^eb c 
indulgence, toleration. 

^OTbre vt claim, demand, require; (meb 9)Jl)n= 
biglieb) exact; _ for 9?etten cite, summon; _ en 
ub, fe Ubforbre; - 9Jegnf!ab af eall to account. 

5?orbrej'e vt egl. og jio distort, twist; (tun fig) 
pervert, misrepresent, put a false construction 
on; _ jSjnene roll one's eyes; _ ^otjebet paa en 
turn one's head. -Ife c -r distortlon, contortion; 
fio perversion. 

^orbting c -er (Sratj) claim, demand, debt; 
(til fine SKebmennefter, ^rætenfioner) pretension; 
(^oab ber ubforbreS) requirement; jibenS -r the exigencies of the times; gøre _ paa lay claim 
to, put in el. advance a claim to; gøre _ poa ot 
bære claim to be; gøre altfor ftore -er til exact 
too much from el. of; gøre fine -er gælbenbe 
prefer el. put in a claim. — $orbrtng§|fri a 
unpretending, unassuming; unambitious; + =s 
®ælbfrt. -fulb a fuU of pretensions, preten- 
tious, assuming; exacting, exigent; ambitions. 
-fulb^cb preteutiousness, exactingness. -tiatiet 
c -e creditor. -leS a unpretending, unostenta- 
tious, unambitious, quiet. -(tfS^eb unpretend- 
ingness. -fætning postulate. 

jVorbrift'e fig vr make bold, venture, presume. 

§orbri't»e vt drive away, expel, oust; mil (fra 
en Stilling) dislodge; (abfprebe) dispel; (<l5lanter) 
over-force; 61eb -breben af fin SurS was driven 
out of her course: _ Siben while away, pass 
(away), time, beguile time; _ et gofter procure 
abortion; - en ©Qgbom remove a disorder; _ 
Jlfaroerne blend el. soften the colours; . SRegen 
drive out the smoke; fe Onb. -Ife c (bet at for« 
bribe) driving etc; expulsion. -t c -e softening 
-brush. 

{Jotbrttl'fen n drunken, sottish. -^eb c drunk- 
enness, addiction to drink, t^ofbrurne vi be 
drowned. 

I^orbrunt'mei^ vp, min throw ofF branches into 
the rock. 

I^otbttf te vt evaporate; joc vanish (into thin 
air), make one's self scarce. 

{^orbum adv anciently, formerly, of yore. 

{^orbum'me vt make stupid. -8 vp become 
stupid, -(fe c stupefaction. 

{^orbumé o former, quondam; i ~ Sib fe 
gorbum. 

i^orbunt'lle vt (gøre bunfel) darken, obscure; 
(beb ftcerfere 8^8) eclipse, outshine, throw into 
the shade, F take the shine out of. -ling c 
darkening etc. 

tJorbunft'le vi evaporate; fe gorbufte. -ning o 
evaporation. 

^otbt)'h\e vt deepen; — »r _ fig i lose one's 
self In, be absorbed in, absorb one's self in, 
dive Into; ~ ftg i en ©fob dive into a forest; _ 
ftg i fig felb be wrapped up in one's own 
thoughts; -et sunk, dished; fig -t i deep in, 
buried in; -t i 8Jetragtninger lost in meditation; 
-t i en 93og intent upon a book. -elfe c deep- 
ening; absorption. 

{Jorblj'bling c (Xømr.) pegging. 

^orb^'bning c -er deepening; conc groove, de- 
pression, (beb ©tøb, Srt)t) indentation, dent (i 
58æg) recess, (i globs ^abbunb) pool. 

gforbtj're vt enhance tbe price of;; -reS become 
dearer, rise (in price). -ring c rise in price. 

S^orbceg'tig [t ], fe 9Ktltænfeltg. 

^orbæl n fore part of the deck. 

^orbæft' a og adv covertly. 

^orbæm'nte vt dam (up), -ning c damming 
up, (af eprceng^ul) tamping. 

IJorbær« c & n fe elfe. J^orbærb'e vt spoil, 
damage, (moralft) corrupt, deprave; (ffllobet 0. 1.) 
vitiate; (9Raben) disorder, derange; (®læbe 0. I.) 
distiirb, mar; ~ bet meb en get in bad odour 
With one. -elig a (fom Ian forbærbeS) eorruptible; 
fftabeltg) pernicious, ruinous, fatal; let -e SJaret 
goods easily spoiled el. damaged, perishable 
goods. -elfe e (^belæggelfe) ruin, destruction; 
(5J:tlft. at bære forb.) corruption, depravation, de- 
pravity; (i8efmtttelfe) vitiation; ft^rte en i _ ruin 
one. -er c -e spoiler, comipter, depraver, -et 
a (moralft) depraved, corrupted, demoralized; _ 
Søb tainted meat; flaa _ hurt severely (by beat- 
ing), maul; le fig ~ be ready to die with laugh- 
ing; arbejbe fig _ work one's self to death. 

i^orbøj'le vt digest. -elig a disgestible. -elig« 5or 138 Sor l^cb c digestibility. -elfc c digestion; baarltg _ 
indigestion. — {Jfarti«ieIfe§|befU(Ertig[t)e)>er in- 

digestion, dyspepsy. -tanai digestive tube, 
alimentary canal. -traft digestive power, -mibtiel 
stomachic. -organ, -rebffab digestive organ. 
-:))roced process of digestion, -f^ftem digestive 
apparatus. SrOtbojer c -e digester. 

SfovbøCge et conceal (for from). -Ifc c conceal- 
ment. -r c eoncealer. 

i^orbøm'lmc tt condemn, doom, 616/ damn; 
forbømt a (bømt) condemned; (for6anbet) con- 
founded, damned; ~l damn it ! confound it; be 
-te the damned. -metig a eondemnable, cul- 
pable. •meligt)eb c wickedness. -ntelfe c con- 
demnation; btbl damnation, -tnelfedbom vote 
of censure. -metfeSftjgc censoriousness. 

ttjoi^f c guise, presence. 

ijforle vt line, (meb $eISoært; fur, (meb S8at) 
wad. 

3fore< [ao] ,1, fore. (SSeb Iø6enbe el. ftoaenbe 
®ob8, ber bruges foabel )?aa Stor= (om ipaa %oz' 
toppen, fan man i JReglen, naar man t)av (eloe 
Orbet, fætte «fore» foran, ^oor ber paa 5Danft ftaor 
„gore"). -^oMtnhvam- fore-royal. -iBoiienbram- 
fcjt fore-royal. -iSram- fore-top-gallant-. -brafet 
iead-braces. 

|Jforc|bringe [aa] ?j« advance, state; bet er Bleoen 
mig -bragt at I have been told that. -bringcnbe 
n statement. -bQgge vt prevent, obviate, pre- 
clude; -nbe 9JJibbel preventive. -b^ggelfe c pre- 
vention. -b^ggelfe^mibbct preventive; prophy- 
lactic. -brag n pi =, (9Jlaabe) delivery, elocu- 
tion, diction; mus execution; (gorelæSning) dis- 
course, lecture; paper, frit _ extemporaneous 
discourse; ^olbe _ ober deliver a discourse, lec- 
ture upon. -brage vt deliver; mut execute; (t 
= tJoretrælfe), -braggforening lecturing society. 
»bragé^olber c lecturer. +-b«mme n example. 
-falbe vi happen, occur, take place, pass; (ft)ue§) 
appear; oiHig tit at gøre ^tiab ber -r willing to 
make himself generally useful.; oeb -nbe fiejltg^eb 
as opportunity offers; bet -bne vphat has taken 
place. -ftnbe vt find, meet with, fall in with. 

tor'cftcr adv 4, forward. 
oregaa [aa] vi take place, go on, be in pro- 
gress; - vt, _ onbre meb et gobt (Slåempel set a 
good example to others. -enbc a (forubgoaenbe) 
preceding, foregoing; ben _ ®ag the day before. 

ffore=@affet' [aa] J> fore- spencer-, fore-gaff-. 
-©affclfejl fore-spencer. 

-i-fj'oregang [aa] c incidence, faet. 

3fi)re|gi»e [aa] vt pretend, allege, give out; 
-n pretended, sham, supposed. -gioenbe n alle- 
gation, assertion; (55aaflub) pretence. -gribe vt 
anticipate, discount, forestall; _ Sefuarelfen af 
©pørgSmaalet prejudge el. (petitio principii) beg 
the question. -gribelfe c anticipation, fore- 
Btalling. -gøgte vt (en nt) delude (one with st), 
conjure up st before one. -^abenbe part in- 
tended; — tt -r intention, purpose, project. 
-^Olbe vt represent (to one), expostulate (with 
one for), tax (one with), reprove (one for), re- 
monstrate (with one ag^nst el. on. -Ijolbelfe 
c representation. -fafte vt (en nt) upbraid (one 
With), -foftclfe c upbraiding. -lomme vt (tomme 
i gorføbet) anticipate, be beforehand with; 
(^tnbre) prevent, hinder, obviate; — vi (inbtræffe, 
finbeS) occur, be met with, be found; (ftjneé) 
seem, appear; -r meget ofte is of very frequent 
occurrence. -!omrae(fe c anticipation; preven- 
tion. -tommenbe « obliging, complaisant. -fora= 
men^eb c obligingness, courtesy, kind atten- 
tions. -tomft c occurrence. -tigge vi lie, be, 
be placed before; ben -nbe ©ag the matter at 
issue, In question, in hånd, now before us, 
tmder consideration; bet (nærmeft) -nbe ®pørg8- maal the immediate que.stiou; ber -r intet SJcoij] 
there is no evidence forthcoming; i bet -nbe 3;il» 
fælbe in our case; fom bet (SBærfet el. I.) nu -r as '■ 
it now stands, in its present state. 

fVoreH'e c -r trout, iSalmo fario. 

{jorelfle fig (i) vr (+-e§) fall in love (with). 
-elfe c -r love, falling in love, love-rapture, ■ 
love-sickness. -et part in love (with), smitten.- 
(with), enamoured (of, with). 

55ore'(J)Oe [aa] vt palm (a lie) upon. -lag n, 
fe -læggelfe; *8tatement. -(ægge vt produce, 
present, (en) bring, place el. lay before, submit 
to; t repeat the summons; _ en et ©pørgSmaal; 
put a question to one. -Ife c bringing etc. ' 
-læfe vt read, recite (to). -Icefer c reader, lec- 
turer. -((Cdning c reading; lecture; amr recita- 1 
tion; ^olbe -er ooer give lectures on, leeture on;» 
gaa i?aa -er attend lectures. -(æ§ntng§fata(og 
university programme, lecture list. -løbig a 
preliminary, provisional; (SJeeiå 0. I.) prima 
facie; adv temporarily, pro tern., provisioiially, 
for the present, -male vt draw, paint before 
(one); fig depict, represent (to onej. -9)ler§ n 
J, fore-top. -aRerfe^ fore-top-, fore-topsail-. jj 
-3«créfejl fore-topsail. al 

IJoretibe c front part; <1> head, bows. ^| 

It^orenbt' part, »p dead. 

^ore'n|c vt (famte, forbinbe) unite, join, com- 
bine, connect; (forfone) reconcile; - fig unite; _ 
fig meb join; labe fig _ meb be consistent with, 
stand together with; alting -r fig om at every- 
thing combines to; -e§ (eneS) agree, (glober, 
ijinjer) meet. -ebe ©tater, be, the (United) States. 
-elig a reconcilable, consistent, compatible 
(with). -elig^eb c consistency, compatibility. 

*{Jor'en|for præp before, forward of -fro adv 
from forward. 

i^ore'tting c -er union, combination junction; 
association; felftobelig _ society, club: i _ com- 
bined, jointly, in concert, between them; fig i 
~ meb coupled with. — {Jore'ning§|aanb spirit 
of association, -aft aet of Union, -aniiggenbe 
affair of the society. -baanb bond of union. 
-lofate club-room(s). -mibbel means of union, 
uniting medium, -pvintt point of union; anat 
commissure; phys focus. -ret right of association. 

*}5or'enom præp ^ forward of, ahead of. SI 

t^otepvcetc [aa] vt f din into one's ears. -Ui^ 

torcrinbrtng c preface. ■' 

ore|raofejI [aa] head squaresail. *-r«jeI fore 
-royal. 

55orcrté'|e vt mineralize. -ning c mineraUza- 
tion. 

3fore|fat [aa] c -te superior, superior otBcer. 
-fige vt dictate to. -ffribe vt (fErioe for) show 
one how to write; (sBefalinger) prescribe (st to 
one), order; £oOen -r the law provides; -flreoet 
prescribed, (obenftrebet) above written, above 
mentioned. -fltjbc vt plead, allege. -flaa vt 
propose, move; - en til et ©mbebe present one 
to an Office; ~ en til Dptagelie recommend one 
for admission, -fnatte vt talk (a great deal) to 
one about, din one's ears with, talk one into 
the belief that. -fpejle vt hold out (the pro- 
speet of st) to one. -fpejlittg illusion, vision. 
-f^iiUe vt play to. -f))ørge vt & r inquire; _ fig 
iioi en om nt inquire of one about st. -fp«rger 
c questioner, inquirer. -fpørgfel c -fler inquiry. 
-ftoa vt (ftaa i ©pibfen for) mauage, conduct, be 
at the head of, in charge of; _ et (Smbebe, fe 
iBetlæbe; — vi (bære nær) draw nigh, be at hånd, 
approach; be imminent; ogfaa t : |bab ber -r mig 
what awaits me, is before me, in store el. 
reservefor me. -^aaenbe a ensuing, approaching, 
forthcoming, (truenbe) imminent. -ftooe vt spell 
before, dictate to (one). -ftille vt Cigerfoner) pre- 5or 139 Sor sent (to); introduee (to); (ftttte til Stue) exhibit; 
(foreftolbe; foreftille en 5?erfon) represent; ^oab ffal 
bet -? what does it (all) mean? - ftg conceive, 
imagine, picture el. figure to one's self. realize; 
S)e fan nof _ 35em you may easily imagine. 
-ftiUing c -er presentation, introducti'on; exhibi- 
tioD; representation; Onbfigeife) remonstrance; 
(flrift(ig) memorial; (Sfuefpil) performance, play; 
(SBegreb) apprehension, oonception, percept, 
idea; -en begtjuber SI. 7 to commeuce at 7; falfl, 
urigtig _ misrepresentation, misconception; gøre 
flg en _ om form a coneeption of; gøre en -r 
remonstrate With ene; oæfle -en om be suggestive of. 

SforefttUingSlbag [aa] day of repre.sentatiou. 
•eonc, -troft apprehensive faculty. »{rebS range 
of ideas. 

SprC'Stængcftagfejl [aa] fore-topmast-staysail. 

t^arclfoicDe [aa] vt flit et. be before one's eyes, 
wander before el. be present to one's mind; bet 
-r mig (bunfelt; at I have a dim notion that. 
-fQnge vt en nt sing st to one. -foEtte vt {fxem- 
fætte for) set before, place before; (beftemme) 
prefix, appoint; _ fig propose (to one's self), 
determine. -toge vt & r undertake, institute, 
make, go through, take in hånd; Sagen ftal -g i 
SWotgen the cause will come on to morrow; jeg 
Bil intet _ i Sagen I will take no action (in the 
matter), •togelfc c undertaking etc. -tagelfed= 
nattb (spirit of) enterprise. -tagelfedl^ft enter- 
prise. -tagenbe n -r undertaking, enterprise, 
venture, -tagfom « enterprising. -tagfom^eb c 
enterprise. -teelfe c -r phenomenon, appear- 
ance. -Xo))fej( square-topsail. -træbe n, fe 
2(ubien8. -træfle vt (for) prefer (to); er at _ is 
preferable. -tqgge vt repeat, explain over and 
over again (to one). f-uenbe vt fe -gioe. -^-^>tn■ 
bing c pretext. t-oibenbe n forekno wledge, 
prescience. 

^occoige vt etemize, immortalize, perpetuate. 
-Ife c eternizing etc, perpetuation, immortaliza- 
tion. 

tJorebifie [ao] vt show, exhibit. -et c -e ex- 
hibiter; (af SgrofeSfton, omrfjienbe) showman; (af 
93reD o. I.) bearer. -ning c -er (bet at f.) show- 
ingetc.; (UbftiUing) exhibition. -ntng§))aategning 
visa, vise; forfljne meb _ visa, vise. 

^orfalb n impediment, hinderance; jur (IoO= 
ligt) _ (sufiBcient) excuse; faa, ^abe _ be pre- 
vented. 

t^orfalb' n (bet, at noget forfalber) decay, dis- 
repair; fig decline, decadence; et £en§ - escheat, 
reversion (of a feoflFj; en 95eKe(å _ expiration, 
maturity (of a bill); i _ in a state of decay, on 
the deeline. f$orfa(b|'e vi (gaa ttlgrunbe) decay; 
(ftjemfalbe) be forfeit; (SScféel etc.) become due, 
fall due, expire, mature, come to maturity; J^ 
make the land; _ til take to, addict one's self 
to, give one's self up to. -en « ruinous, de- 
cayed, delapidated, out of repair, payable, due, 
matured, (ooet 3;iben) overdue; addieted, given 
to (esp to drink), -entjeb c decay, delapidation, 
ruinous state; addiction to drink. — {5orfolb§'| = 
bag mere day of payment. -periobe period of 
decadence. -tib maturity, time of payment; 
beb _ at maturity. 

3forfaIff'|e vt falsify, forge, (naonl. om 58arer) 
adulterate, sophisticate, F doctor, (meft om 
SKont) debase; _ en 3;æming cog a die. -et c -e 
fialsifler; forger; sophistirator, adulterant. -ning 
c -er falsifieation; forgery; adulteration, sophist- 
ication. •ntngSmibbel adulterant. 

Oforfang n (p. giffefnore) bottom, footlength, 
snood . 

Ororfang' n injury, detriment. -en a (om $efte) 
foundered. ^orfangen^cb c founder. Ororfongft c first catch. -ret right of first 
catch. 

t(orfa'r|c vt (prøve) examine, tleam, be ap- 
prised of; — vi 4.' Aeet, shift; f (t)anble) deal, 
proceed. -en a experieneed, versed, tried. gfot« 
faren^eb c experience. +-ing c knowledge. 

Ororfat'ning c -er (Silftanb) state, condition, 
plight; (Stat?=) constitution, ^on er i maabetig _ 
he is in poor circumstances. — grorfotninflélbrnl) 
infringement of the constitution. -fjenbff a anti- 
constitutional. -lam}) constitutional struggle. 
•tov constitutional law. -mæåfig a constitu- 
tional. -fiartiet the coiistitutionalists. -ftribig a 
unconstitutional, anticoustitutional. -ftribigljeb 
unconstitutionalty. -tro c conslitutlonalist. 

Srorfat'te vt compose, write, pen, indite. -Ife 
c composition. -r c -e author, composer, writer. 

— {^orfatter|forfængeItgl)rb author's vanity. -^o» 
norar author's fee, seigniorage. -i' w, cont book 
-writing, -in'be c -r (lady) author, woman 
writer, authoress. -letåif on : 3)anft : _ dictionary 
of Danish authors. -It)ffcluck as an author. -naon 
author's name. -retttg^eb author's rights. -flob 
n authorship. -talent literary powers, -birf- 
fonttieb literary efforts. 

JJorfcjtlc vt miss, tail in, fall short of. -et a 
mistaken, a failure -ing c missing etc. 

^orftl c bastard flle. 

Sorft ne vt refine. -Ife c refinement. 

Prot\ip9'\tt, -elfe, -et^eb c fe befippet. 

5«>rfjam'|fe, -fte vt confuse, bewilder; -ftet 
a confused, bewildered. -flelfe, -fining c con- 
fusion, bewilderment. 

øørfjerbing c fore quarter, shoulder. 

forfjor; i _ the year before last. 

{Jorflabe c front. 

4^5orflo'be vt flatten. 

JJorfle're vt multiply. -^-Ife c multiplication. 

•f^orftiffe vt patch up. 

S^orflQg'tige vt & i (+ ~ pg) volatilize. -Ife c 
volatilization. 

{Jorjl^tt'e vt(en S3if!op) translate, (©nibebSmænb) 
remove, (fRe^eringenS Sæbeofb.) transfer, (Sropper) 
dislodge; bltoe -t til (om Officerer) exchange into. 
•Ife c translation; removal; transfer; dislodge- 
ment. 

^orflrt'vt ftfl (+) vr stray. $$orfIø|'en a giddy, 
heedless; volatile, harum-scarum; en ~ ftugte a 
random ball; en _ ?)tring a heedless word; en 

- J?bé a whimsical idea. 
(^orfob c forefoot. 
"•'tjorfobe vt fe ^^orfobbe. 

gorforbeI|e vt prejudice. -ing c prejudice. 

|lorforrig a. -e Uge the week before last. 

forfra adv (mobfat bagiraj from before, in 
front; (om igen) over again, from the begin- 
ning; ^ from forward; from ahead; labe _ load 
at the muzzle, beg^nbe Sioet - begin the world 
anew. 

gforfrag'tie vt charter, -ning chartering. 

§orfron'ff|e vt frenchify. -ning c freuchifying, 
frenchiiieation. 

Slorfrem'me vt (fremme) further; fbeforbre) ad- 
vance, prefer, promote. -Ife c -r promotion, 
advancement, preferment. -r c promoter. 

Sforfriff'le vt refresh, recreate; ^ - tlt)bfet 
freshen the hawse; -enbe a refreshing. -elfe c 
-t (bet at forfrifte) refreshing, (Opmuntring) recre- 
ation. -ning c -er refreshment. 

^orfroS'fen a frozen, benumbed wlth cold; 
chilly, shivery; (til Sfabe) frost-bitten, -^eb c 
chilliness. Sforfr^dning c frost-bite. 

t^orfuie vi putrefy. 

{Jorfufll'e vt bungle, botch. -ning c bungUng 
etc. 

3fotf9lb|e vt fe Doerftjlbe. 3or 140 gor 5¥orfl)'ret a eaten away by dry-rot. 

gorfæbrc pi forefathers, ancestors. 

iJorfæfl'Ite vt defend, assert, maintain, vindi- 
cate, advocate, champion. -Ife c defence, vin- 
dication, maintenanee. -r c -e defender. asser- 
tor, vindicator, advocate (of), atickler (for). 

{Jorfæng'elig a vain; tage (®ub8 gJoBn) _ take 
in vain; Ⱦre _ df pique one's self on. -l)eb c 
vanity. 

5orfær'b|c vt terrify, appal, affriglit, dismay; 
-S (+ _ fig) be terrifled etc; ftoa ganffe -t stand 
aghast, be struck aghast (oBer at), -dig a 
terriflc, appalling, friglitful, liorriflc, dreadful; 
(umaobelig) monstrous, tremendous. -etig^eb c 
friglitfulness. -etfe (+-n) terror, liorror, fright, 
consternation, dismay; bet tog en ©nbe mcb _ 
the end was terriflc. +-r c affrighter. 

gorfærbtge vt make, manufacture. -Ifc c 
making. -t c -e maker. 

Qrorfob'Ibc «;«foot, refoot, new-front, new-foot. 
-nittfl c footing. 

l5orf«i'|e ftg vr repalr, betake one's self (to a 
place); (ft^gte) be ofif, decamp. -f-ning c -er, fe 
goranftaltning. 

{Jorfel'gle vt (iage) pursue, (en ©ag, en for 
ajetten) prosecute, (en i Slim.) persecute, (©jior 
o. I.) trace, (brise igennem, itte opgioe) foUow up; 
Santen -r mig the idea haunts me; -fulgt af fire 
©olbater with four soldiers in pursuit; _ tilbage 
til trace to. -cife (-(-ett) c -r pursuing, etc; 
pursuit; persecution. -elfcSaanb, -clfeSl^ft spirit 
of persecution. -er c -e pursuer, persecutor. 
-erftc c -r persecutrix. -ning c proceedings 

ijforfa'rc vt (^einbe) seduce, debauch; _ en 
til at gøre gale (Streger lead one astray. -Ife c 
-r seduction. -IfeStunft art of seduction. -nbe 
a seductive. -t c -e, -rftc c -r seducer, debau- 
cher, -rif! a seductive, fascinating. 

^orgaa' vi (om Siben) pass away, elapse; (gaa 
til ®runbe) perish; "_ fig offend; Saalmobiglieben 
-r mig I lose all patience; - af ftulbe, ©nit 
perish; starve with cold, hunger; _ af |)ebe die 
of, expire with heat; _ af ^RQIgerrig^eb die with 
curiosity; er færbig at _ af SJijSgertigtieb efter at 
uibe is dying to know; ©merten r meb Siben the 
pain will wear off in time; forgangen S)ag the 
other day; forgangen Uge, røaaneb last week, 
month, -elfe c offence. 

^organrb c -e anterior court, fore-court; bibl 
(SempletS) court. 

(Jorgaaré : i ~ adv the day before yesterday; 
i _ 9Korge§, i _ 9Ribbag the day before yester- 
day in the morning, at noon. 

3rOC|ga|be fig vt" (-1-8) i dote on, be foolishly 
fond of; -gubet a (i) doting upon, taken with; 
■gabelfe, -gabet^eb c infatuation (i for). 

forgaffel c J, fore-gaff. 

I^Btgang (+) c precedence; *t)at)e faa meget til 
-§ be so much ahead, have so much on hånd. 

forgang'en a fe gorgaa. -^eb c fe gortib. 
orgatie^jarti n handicap, match, game at 
odds. 

t^orgemat n antechamber, anteroom. 

§orgemt' kept too long; (om SSarer, aKab 09 
©ritte) stale; -e 25arer F shop-keepers. 

{Jorgiff fe (Sift. 3forglft|c it poison, envenom. 
-elfe e poisoning. -et a poisoned. -h-ig fe ®iftig. 
-iting c poisoning. -ningSforføg attempted poi- 
soning -ningStilfielbe case of poisoning. 

gforgi'be vt (meb @ift) poison; _ fig, _ ftortene 
make a misdeal. 

tøorgjeftc fe forglemme. 

Sorgloé'Ifc vt vitrify. -nijtg c vitrifaction. 
orglem'Ime vt forget; itte at _ last, not least. 
-wetig a to be forgotten. -tnelfe c (®Iemfom^.) 
forgetfulness; (®lemfel, ®temme) oblivion; beb en forgetfulness. -itttgei 
(SngO forget-me-not, 

flrst fire« _ inadvertently. -i-incn c 
c scorpion-grass, Myosotis 
M. pnlustris. 

55orgl«'bining c biscuit-baking 
-ni«a§o»n biscuit-kiln. 

forgna'be vt gnaw, corrode. 
orgobt'beflttbcnbe : efter _ at pleasure; ^anb 
efter eget _ use one's pleasure, dlscretion. 

jjor'grab a fore mop.t. 

|jorgre'n|e fig vr ramify, branch (off). -et 
ramifled; »ibt _ far branching. -ing c ramiflc; 
tion. 

J^orgti'be pg «"• (paa fremmebeS <l5enge) make 
free (with the money of others); (paa Retlige Sing) 
profane; (i;)aa en) lay hånds on, outrage, use 
violence against. -Ife c outrage, violence, 

IJorgro' vi (om 8lr) flll up. 

t^orgrunb c foreground; (af ©tueplabfen) from 
of the stage. 

t?orgra5bt' a red with weeping 

t^orgræm'met a worn out with a grief, grief 
-wom. 

tJorgu'be vt deify; fig idolize. -Ife c deiflca- 
tion, apotheosis. -r c idolizer. 

fforlg^l'be vt gild; _ op regild; -gljibt o gilt; 
©ølb -t Silver gilt. -gliber c -e gilder. -g^l= 
bertienfel brush for gilding, -g^lbning c gilding; 
baab ~ water-gilding. 

t?orgælb'et a in debt, involved in debt. 

ijorgængelig a perishable, transient, transi- 
tory, passing. -^eb c perishableness, transitori- 
ness. 

{forgænger c -e -fle c -r predecessor, fon 
runner. 

gorgæ'beé a vain; — adv vainly, in vain. 

§org«'re vt bewitch; +_ fit 2ib forfeit one's 
life. 

^or^aabje vt expect. -entlig adv it is to be 
hoped. -ning c -er hope, expectation; imob al 
_ contrary to all expectation; gere fig ~ om 
expect; ber er ingen _ om SBefrielfe there is no 
hope of deliverance; en ung TOanb, ber gioer be 
Bebfte -er a young man of the fairest promise. 
-ningSfulb a hopeful. 

(^orliaanb c (i ffort) lead, elder hånd; (p. .geft, 
Slbe) forehand; ^abe, oære _ have the lead; fio 
)faa - beforehand, in advance, by anticipation, 
(a priori) at the outset. 

ijortiaon'ben adv (oeb ^aonben) at hånd; (ncEr= 
foreftaaenbe) approaching. -ttcetenbe a at hånd, 
present, existing, extant. 

55or^aanbS|bwgt J> range, -bom prejudgment. 

g^orlma'nc vt scotf, mock, insult. -Ifc c -t 
insult, contumely. -r c -e scoffer, mocker. 

{Jor^aor n front hair. 

gorljabt' a (^abet) hated, detested; abhorred; 
(ube^ogelig) odious; gøre fig _ fioS, af make one's 
self odious to. 

gor^ol'te vt hack. 

^OT^al c -ler entrance hall, vestibule. 

^or^a'tle vt protract, prolong, retard; J, shift, 
move, warp away; — + vi stay. -er c -e J, guy. 
-ing c -er protraction, retardation; J, shifting 
etc. — ^or^alingSlgobå warping gear. -tlampev 
transportiug chocka. -pat warping-post. 

{^ortjalS fore part of the neck; J, fore-hood. 

^orMmmcl c fe gorftær. 

tgforl)ttmmcr c -e sledge-hammer. 

jjor^anb'lle it (af^anble) transact, treat, nego- 
tiate; (fælge) sell, dispose of. -ler c -e vendor, 
vender. -Ung c -er transaction, negotiation; 
sale; (®røftelfe) discussion; -er (f. et§. 55arla« 
mentetS) proceedings; fiaee 58arer til _ have goods 
on commission. — |^or4anbltng§|emne, -gen« 
ftanb subject of discussion. •:prototat minutes, 
journal of proceedings. -regning account sales. ) 

i Hi got 141 gor {Jor^oft'c fig vr be in too great a hurry, be 
too hasty, overhurry one's self; -be fig itte meb 
at was in no great haste to. -Ife c precipitation, 
overhastiness. -t a precipltate, hasty, prema- 
ture; _ ©fterretntng premature report; _ ©lutntng 
hasty inference; gøre -be ©lutninger jump at el. 
to conclusions. 

>Vor'I)atie c garden before the house. 

Jfot^cf'te vt stitch wrong. -Ife fe S3e^eftelfe. 

tS'Or^cj'Ie vt fe gorfæle. 

»>orlicfS'|c vt bewitch, enchant. -elfe, -niitfl 
c bewitching, enchautment. 

i^Dc^en adv formerly, before, heretofore. -tȾ= 
renbe a former, quondam, sometime, past, (iiQlig) 
late. 

jJ'Orftcr'Iige vt glorify. -Ife c gloriflcatiou. 

||pr4erftenbc fe grem^erftenbe. 

y-or^in'ibre vt hinder, prevent (i from), im- 
pede (iffe tneb $erf. font Obi.). •bring c -er 
hinderance, impediment, obstacle; meb -er joc 
under difficulties; SBæbbeløB meb -er. -bringStob 
steeple-ehase. 

^otii'xpp'ltt a (}?aa) eager, eagerly desirous of, 
bent upon, intent upon, mad about. -cife c 
over-anxiety. 

5orlftifto|rie c previous history. -rifl a pre- 
historic. 

gorljjaff'c vt fe goriafle. 

IVor^jernc c fore-brain. 

?fort)jul n fore-wheel; ()?. JRapert) fore-truck. 

JV-orljjæt '^JC vt help (til in obtainingj. 

Øorftjarnc n fore corner. 

ttorftolb n, pi = el. -e, (§anbIemaobe) conduct, 
behaviour, (m. ^. t. ©tørrelfe) proportion; (Slægtl« 
for^olb ofo.) relation, connection; (Dmftænbigljeb) 
faet, circumstance; pi (Silftanb) affairs; condi- 
tions, circumstances; -ene li>aa goftlanbet (the) 
Continental aflfairs; math rate, ratio; genftbigt _ 
correlations; i _ 'til in proportion to, propor- 
tionale to; ftoa i - til be proportionate to el. 
commensurate with; (et fruentimmer) have a 
love intrigue with; ftoa i et gobt _ til be on 
good el. friendly terms with; ^Borlebe? Bar -et 
imeEem ? what were the relations between ? bort 
_ er oenflabeltgt we are upon friendly terms, 
upon a friendly footing; -et mellem ^erre og 
Xiener the relations of master and servant; -et 
er at the faet is that; og ... i _ berttt (i famme -) 
and ... to match, corresponding; efter Bore fmaa 
_ in our little way. 

^ottfolbt vt (ftolbe tilbage) withhold (en from 
one); — vr - fig (bære fig ob) behave el. conduct 
one's self; ©agen -r fig faalebe? the matter stands 
thus; naar bet -r fig foalebe? when that el. such 
is the case; tiBorbon mon ©agen egentlig -r fig? 
I wonder what are the real facts of the case 
_ fig rolig keep quiet; ^an ^ar t fig meget for 
figtig he has acted very prudently; _ fig til ^in^ 
anben fom Slarfag og SSirfning stand in the rela 
tion of cause and effect; 10 r fig til 5, fom 16 
tit 8, 10 is to 5, as 16 to 8; r ftg birelte, omBenbt, 
fom ftBabraterne is in a direct, inverse, ratio to 
the squares. -Ife c retention, withholding. 

j^or^alberl^ammer c holding-up hammer. 

^otifoii^latteft character, -^befaling directions, 
instructions pi. -form case. -mocSftg o pro- 
portionate, proportional, comparative; - Slnbel 
quota. -orb gram preposition. -orbre fe -befa= 
ling. -regel measure. -rigtig a proportionate, 
proportional, -ffuffc (Sanonft.) stopper. -ftiO= 
renbc fe -mceSfig. -tal number of the ratio. 
-tatSOaig proportional representation. -tjiå adv 
proportionally, proportionately, in proportion, 
comparatively; _ faa comparatively few el. a 
comparative few. 

i^or^O'ret a debauched. t(ori)o'rnet o horny. 

jjorftoo c toe. 

§or^O»)Cb n front part of the head; anat sin- 
ciput. 

I^or^ttb c foreskin, prepuce; fig uncircumci- 
sion. 

$or^tt'b|e vt sheathe, metal (a ship). -ning 
c sheathing. -ningé))Iaber sheets of metal. 
-ningSføin sheathing nails (etc). 

{^or^ug' n, pi =, barricade, (of felled trees). 
-ge vt spoil by cutting, hack; _ en SSej barricade 
a road (with felled trees). -ning c spoiling etc; 
fe gorfiug. 

Øor(|u( n i, stay-hole. 

§orl)ttng'ret a famished, hunger-bitten, (hun- 
ger-)starved. 

gor^uå n front building. 

^or^uff'c fig vr mis-remember. -Ife c lapse 
of memory. 

{}orl)ut'|Ie vt spoil, bungle. -ling c spoiling 
etc. 

j|ort)ber't>e vt fe (Sr^BerBe. 

|for^9'r{e vt J, hire, engage, ship; _ paan^ re 
-engage; _ fig ship (one's self). -er c -e ship- 
ping-master. -Ing c engagement. -ingSføntor 
shipping Office. -ingSIontralt shipping articles 
pi. -tngSoiltaar terms of engagement. 

{Jorljæng n, pi =, curtain; bibl (2:em<)Iet§) veil. 
§or^æng§feng fe Dm^ængg=. 

f^ort^ængt' « (Søb) hung too long. 

gor^ærb c fore-hearth. 

Horl^ær'be vt harden, indurate; -l^ætbet 
a hardeued etc, obdurate, case-hardened, cal- 
lous. -^cerbelfe c induration; fig obduracy; (of 
^uben) callosity. 

t^orl^øj'e vt (gøre l^øjere) heighten; fSøn, 5|Jri8 
ofB.) raise, enhance. -^«jct a mus (\. Sfg. SBatt) 
fe ^orftørret. -^«|elfe c heightening etc; en- 
hancement, -bøjning c -er (83atfe, "^øjt ©teb) 
rising ground, eminence; (t Stue ofB.) platform. 

t^or^ø'r n, pi =, examination; tage i _ examine. 
-e vt examine, interrogate; vi f ask, inquire, 
make inquiry; _ fig make inquiries: mishear. 
-^«r§bommcr examining judge, e. magistrate, 
examiner. -^erS))rotaIol record of evidence, 
process verbal. 

tfjor'ilte n protoxide. 

^or'inb adv J; ahead. 

tyortn'ben adv (om Siben) before, ere (that 
time), first; (inboenbig) within, inside; — fpræp 
within; — conj before. 

Horinbien n India. 

lyoring c lining, J, ceiling, foot-waling. 
|^ortng§|)Iante ceiling-plank. 

{^ortB're fig vr grow too warm, fire up. -Ife 
c heat, fit of anger; hotheaded blunder. 

IJorja'ge «( fe tjorbrioe; over-ride, jade; -t (ogf.) 
hurried. -Ife fe gorbriBclfe. 

5?orjaft'e vt soil, tumble, rumpie. 

^orj^nge et diminish, contract. 

t^orjæt'te vt promise; bet -be 2anb the land of 
promise, the promised land. -Ife c -r promise. 
-Ifcéfttlb a fuU of promise. 

SJorl c -e pitchfork. 

^orla^qt c fore cabin. 

|>ortalt'|e vt calcine. -ning c calcination, (i 
2larerne) phlebolite. 

I^orfammc iJ^,(S8æBn.) lowering-healds. 

^orfammer n antechamber, anteroom, lobby; 
^jærtetS -mre the aurieles of the heart. 

jVorfant c fore-side. 

lyortarl c foreman. 

jjorloft n first cast, f. throw. 

tfortaft'je vt reject, (gorflog) negative, (Sobf.) 

throw out; gorflaget bleo -t (ogf.) the motion 

i was lost; en for længe fiben t SCeori a theory gor 142 gor long since exploded. -elig n objectionable, im- 
proper. -elig^cb c impropriety. -elfe c rejec- 
tlon. -elfeSbom condemnatory judgment. 

{Jorfert a wrong, preposterous, absurd; bet 
er ben -e SSerben it is the world turned upside 
down; — adv wrong, the w. way; 6egl)Ube _ 
begln at the wrong end. -^eb c absurdity. 

^orti'llc vt wedge, key. -Hng c wedging. 

t^Jorfloff c vt calumniate. 

i^ottta'ge vt prefer a complaint against, com- 
plain of, tell of. -Ife c complaint. 

tortlam'Ve »* chock (off), (S!o) cleat. 
orlla'Ire vt explain, expound; (for SRctten) 
depose, give evidence; (^erliggøre) glorify, trans- 
figure; jeg fan itfe _ mig bet I cannot account 
for it; ^an be (for SRetten) at ^atte fet he spoke 
to having seen; -renbe a explanatory, illustra- 
tive; -ret a beatified. -relfc o transfiguration, 
gloriflcation. -rer c explainer, commentator. 
-ring c -er explanation; (©»=, Srflæring) declara- 
tion; (SSibneO evidence, deposition, -tiig a ex- 
plicable. 

%oxUt\'nt vt disparage, belittle. -tfe c dis- 
credit, reproach, disparagement. 

gorflctn'me vt jam, pinch. 

%Otti\Ypt vt spoil in cutting. 

*iJortIift'ret a eflfeminate. 

i|Drf(o c fore claw. 

i|ortlog a provident. -ffoB forethought. 

gorflou c fore-hoof. 

|jorf(ub'|re vt bungle, murder, make a mess 
of. -ring c bungling. 

I^orttæbe n -r apron, (SornS) pinafore; meb _ 
aproned, pinafored. -iaanb apron-string. 

{forIfæ'b|e vt disguise; -bt font in the disguise 
of. -ning c disguise; unber benne _ in this d. 

S?ortttal> c 4^ fore-truck. 

jjorfttift'rc, fjorlntt're vi decrepitate. 

||oTfnu ge vt hurt by squeezing, pinehing. 

jtorfnu f|c et cru.sh. -ning c crushing. 

gorfntjt' " dispirited, cowed, faint-hearted. 
-^eb c laint-heartédness. -te vt (gøre mobløS) 
dishearten, dispirit; (ftanbfe i S8æt§t) stunt (the 
growth of). 'ttt a stunted (in growth). 

gorlnæ n knee. 

ijorfobrc vt copper. 

||orfo'ge vt overboil. 

j*or(og'(c vt bewitch. 

^oxlom \mtvt & i (forlægge) mislay; (bitbe Borte) 
be lost, miscarry; (omtomnte) be dying, starving. 
-wclfc c miscarriage. -men « exhausted, starv- 
ing, overcome (af with), (af Sulbe) benumbed 
(with cold); (af ©ult) famished. 

fjorlorn n light grain. 

tgorfott' fe Siltort. 

%ottoxt'\t vt shorten, abridge, (ogf. om S3røt) 
abbreviate, (3:egn ) foreshorten; _ STiben beguile 
time. -clfe, -ning c -er shortening, etc, abridg- 
ment, abbreviation: foreshortening, -ningdtegn 
sign of abbreviation. 

jjorfrab'fle vt scratch; -et a full of scratches. 
■ning c scratching. 

j^ortrflm'mc u ruflle, squeeze. 

gortriftclig « pre-Christian(ic). 

|5or!ro<> c fore part of the body; OnfeWerS) 
thorax. 

gorfr^ra'<)et a stunted. 

ijerfr^Ptiet a bent to right angles; - 6taoI 
(2)rein.) hook(-tool). 

torfr^ft'e vt hurt by squeezing. 
or!ræn'fc|llg a corruptible, perishable; bette 
-e this corruptible. -lig^eb, -Ife c corruption. 

fnvltthtn a hidden. 
ortr«b'|Ie vi, -g vp shrivel, become stunted 
el. dwarfed; -let a stunted, scrubby. i5or!r«n'|e vt crumple, rumpie, tumble, -in 
c erumpling etc. 

iJorlftt'e vt stunt in growth; ((ue) cow, keep 
under; -fuet a (forln^t) cowed; (bantreUcn) 
stunted. -fuelfe c stiinting etc; oppression 

-Hjjorlulb'ct (1, fe gorfrosfen. 

fJorfuH'le vt carbonize. -et n eharred. -ing 
c carbonization. -ingåtirDCCå process of carbonr 
zation. 

fjorlunbflab c foreknowledge, previous know 
ledge; pi -er rudiments el. elements of know 
ledge, preparatory knowledge, precognlta 

l^orlunft'lle vt over-reflne; -t over-reflned, 
afFected. 

IJorlbaf'lIc vt mismanage, bungle, spoil. -Ung 
c misraanaging etc. 

fjortoit'ning, t ^or^bægning c amalgamation, 
mercurification. 

IJorfJjn'bc, -te, -t vt announce, proclaim, jur 
serve (on one); _ Drbet preach the word. -belfe 
c -r announcer; prophet; preacher, minister 

tlJorftj'ft part frightened. 

jfor!bé'fe vt kiss to excess. 

jjorfce'Ie vt spoil (by indulgence), pet, coddle; 
_ fig nurse one's self too much; -t 33arn spoiled 
child. -Ife c petting etc. 

jjorfæntber c -e champion, advocate. 

ijortærliglieb c predilection (for), partiality 
(to), prejudice in favour of. 

torfærre fe ^SloBtoerre. 
ortæt'Irc vt (anflage for ftætten) accuse of 
heresy; (en £ære) stigmatize as heretical; (ncbfætte) 
decry, disparage, denounce, -relfe, -ring c accu- 
sation of heresy etc. -rclfeåftjge zealotism. 

IJorfab n, pL =, (gorfø6§ret) pre emption; (gor= 
»rangj forestalling; fomme en t -et forestall one, 
be beforehand with, gain a march on. 

jtorfa'bc fig ir buy too dear. 

^or'tobéret c (right of) pre-emption, refiisal- 

gorfflb n meat of the forequarter (shoulder) • 

g^orfa'Iie vt chili; _ fig catch el. take (a) cold; 
-et a blioe _ catch el. take cold, get a cold; jeg 
er _ I have (got) a (bad) cold. -elfc c r cold, 
chili. -clfcSfebcr feverish cold, catarrhal fever. 
-elfeSf^gbom disease arising from cold. 

^orta're vt overdrive. 

gorlabc vt (gaa bort fra) leave, quit; (fbigte) 
forsake, abandon, desert; (et (Smbebe) vacAte; 
(5artej i ©øen) abandon; (lilgtoe) pardon, forgive; 
- bette Steb leave here; _ bette SiD depart this 
life; ^ermeb -r oi . . . (et Smne) so much for . . .; 
forlab o? »or ©!t)Ib forgive us our trespasses; 
l^oeni 3 - St)nberne, bem ere be -bte whose soever 
sins ye remit, they are remitted unto them; 
■^ele SSerben l^ar -bt Ijam he is forsaken by every-i 
body; alt -bt ! all right ! (fe Sorlabt). 

fjorla'be fig vr poa, -Hil, rely el. depend on, 
trust to. 

forlabclgctiær, -lanon muzzle-loader. 
orlabclfe c pardon, forgiveness; @t)iiberne§ _ 
the forgiveness of sins; (jeg beber) om - (I ask 
el.) beg your pardon; jeg beber tufenbe (Sange om 
_ I beg you a thonsand pardons. 

SJorlabelr c -e, -riffel, -baoben muzzle-loader. 

I^Drlabning c -er wadding, wad. {^ortabning§| = 
geboer o. fl. fe J^orlabe'. -net wad-net. 

^orlobt' a forsaken, abandoned, (©fiB) dere- 
lict, (9trb) unclaimed; - ©fib derelict. -J)eb c 
desertion. 

I^orlag n (af Søger) publishing; fe -Sartttler; 
chem receiver; ubgibe ix^a eget _ publish at one's 
own expense; tif^a forfatterens _ printed for el. 
published by the author; benne S3og er ubtommen 
pao ^an§ _ he is the publisher of this book; 
føBe -et purchase the copyright. — {JorIogé| = 
artifel publication, publisher's work; ^an§ -tier II ^ov 143 gor his publieation stock. •bog^anbcl publishing 
-firm; publishing-business. -bogltanbler pub- 
lisher. -bureau, -forening publishing company. 
•lataløg publisher's catalogiie. -øntloftningcr 
publishing expenses. -ret copyright, -ffrift fe 
-ortifcl. 

Storlanb n foreland, headland. 

Ij^oriang'le, -te -t vt (begære) ask, demand, ask 
for, call for; (attrao) deslre; f^an -gte 2 «l5unb (af 
tnig) for bet he charged (me) 2 pounds for It; 
faa frebelig fom nogen fan _ as peaceable as need 
be; bet er iffe for meget -t for bent they are not 
dear at that prico; bet er for meget -t, at it Is 
an unreasonable demand that; t [t.] bet ftal _ 
mig I wonder. -enbc n -r request, demand; taa 
_ when required, if demanded. -fcbbel order. 

^orla\;)'ptt a full of patches. 

jtortaft c ti. fore-hold. 

(Jortaftet, forlaftig a trimmed el. loaded by 
the head. 

I^orleb n, mat antecedent. 

jjorle'bc vt beguile, mislead, seduee. -Ife c 
misleading etc. 

Jtorleben a (©ag) the other day. 

Storlc'et a exhausted with laughter. 

Ijorle'gen [æ] a (ufiffer) embarrassed, at a loss, 
puzzled, perplexed, put out; (af SJæfen) shame 
-faced; (begærlig) anxious, eager (efter at to); bære 
_ meb et eller anbet not to know what to do 
with a thing; _ for $enge in want of money; 
olbrig - for Sdar never at loss for an answer. 
-^eb c (Pforbirrtng) embarrassment, perplexity; 
(Snibe) dilemma; (Srang) want; bære i _ be at 
a loss, (for $enge) in want of money; fætte i _ 
perplex, puzzle, embarrass. 

t^orlent n fore limb, anterior extremity. 

^otlcnlt vt (gibe til 2en) enfeofif; (flænte) grant. 
•ing c -er enfeoffment; fief. 

tgorlet'te fe fiette. 

^orlli'bc fig vr i take a fancy to. -libelfc c 
fancy. -libt' a smitten (with), spooney (on). 

Stdrlibc vi elapse. 

forlig n J, fore-leech, luff. 

forlig adv before the beam, ahead. 

t^orli'g n, pi =, agreemeut, adjustment, re- 
conciliation, accommodation; art dispart; gøre, 
flutte, inbgaa _ meb make up a difference, come 
to an agreement with; bet fom til _ matters 
were accommodated. ^orlt'g|e, -te, -t vt recon- 
clle; - fig meb be reconeiled to; -e§ vd agree. 
-elig a placable. -eltg^cb c placability. -cife 
c reconciling, reconciliation. •clfcétomtntéfær 
commissioner of a Court of Conciliation. -(elfc)å= 
lomnttSftøn Court of Conciliation (iffe i (Snglanb). 

t^orltg ge vi: -nbe (om SBarer) lying on hånd; 
-be SSarer stale goods, old goods spoiled by 
keeping, shop-keepers. 

{Jorli'gSlllnge declaration (before a Court of 
Conciliation). -!reb8 jurisdlction of a Court of 
C. -mægter mediator. -mægling mediation. 
-møbe appearance before the Court of C. -^jrabc 
attempt at conciliation. -billaac pi terms of 
accommodation. -Oiefen Conciliation system. 

3forIi'§ n, pi =, (2;a6) loss; (6fibbr.) shipwreck. 
gorliflc, -te -t vt lose, (©tang o. 1.) carry away; 

— vi be lost, wrecked. -ning c shipwreck. 
{^orlobS ndv in advance, beforehand, by anti- 
cipation; ^an ffal fjooe _ faa meget af S8oet he is 
to have so much paid him before the division 
of the estate el. in priority to all other claims; 

— n reference legacy. 

^otloWt vt entice, (nabnl. 9}ige) seduee. -tfe 
c -r enticement. 

tfjorlore vt lose. 

{Jorlo'ren a (fortabt) lost; (falff) false, mock, 
sham; ben -rne ©øn the prodigal son; -t ^aar false hair; _ 9f æfe sham el. false nose; - ©filpabbe 
mork-turtle; _ ©tøbeform broken mould. 

^orlo'b [aa] c & n leave, permission; furlough, 
leave of absence; meb - with (et. by) your leave. 

{J-orIi)'t)e[aa]?7«(trotobe)betroth, afflance, engage 
(to); (nt) forswear, abjure; jeg bar -t at fomme ber 
tiere I have made a vow not to go there any 
more; -t meb engaged to (marry); ^an# -be his 
promlsed brlde, his intended, his sweetheart. 
-Ife c -r betrothment, engagement. — i^orlotiet' 
fc8|bag day of betrothment. -gilbe feast of be 
trothai. -fort card of betrothai. -f-maal en- 
gagement, -ring espousal-ring, engaged-ring. 

?^orlot)cr [ao] c -e sponsor; he that gives the 
bride away; (S3rubgommen§) best man, bride- 
groom's man. 

Srorluge c -r fore-hatch; (9labningen) fore 
-hatchway. 

gortulaf w forecastle. 

tf orIl)b c, gram initial articulation; i _ at the 
beginning of words, when initial; bi _ initial b, 

IJorl^'be V imp bet -r it is reported, understood; 
labe fig _ meb hint, intimate, give to understand. 
-nbe n: efter (ftftert) - according to (authentic) 
report. 

{?orIflft'e vt delight, divert, gladden; vr _ ftg 
amuse one's self (meb, beb in, with). -Ife c -r 
delight, amusement, recreation; offentlige -r pu- 
blic amusements. — ^forl'Jftf'ft^Ift''' " place 
of amusement, (p. of public) resort, -ftjg a plea- 
sure-seeking; -t 9JJenneffe pleasure-hunter. -f^ge 
pleasure-hnnting. 

tortÆber n splash-leather. 
ortng'ge vt (flette) transfer, remove; {l^aa 
urette ©teb) mislay; (et ©frift — i benne aSet. ogfaa: 
forlægge) publish. -Ife c -r removal; mislaying. 
Jfor'tægger c -e publisher; (®rejn.) rest. 

5orlægger|®Ic, *-»fe soup ladle, divlding 
-spoon. 

^orlæl'ning c lenkage. 

Ij^ortæng'e vt lengthen, elongate, prolong, 
ceoM produce. -Ife c lengthening etc, prolonga- 
tion; production. -IfeiSfebbel mere rider. -Ife§« 
ftljffc lengthening piece. 

^orlæng'cå vd fe 2ænge§. 

«orfæng§ fe gorlæn§. 

Ijorlænl a<lv forwards; pbbe - i en SSogn sit 
on the back seat of a carriage. 

gorlrtngft' adv long ago. 

^orlæ'fc fig vr read too much, overread one's 
self. 

{forlæS'Ifc vt overload, surcharge, -nfng o 
overloading. 

gfortæft' a knocked up with reading; over 
-stufFed with reading, the worse for excessive 
reading. 

iVorltfb n, ap fore-leg. 

§ort«'b n expiration, lapse; (®ang, f. Sf§. 
®t)gbom2) course, progress. ^orIøb|e vi (om 
2:iben) pass away, elapse, expire; bill pocket 
one's own ball, make a losing hazard; — vt 
(Sømr.) overlap; overlaunch; _ Safterne give 
shifts to the scarphs; — vr ~ fig put one's foot 
in it, commit one's self, blunder; (løbe for meget) 
hurt one's self by running; _ fig mob fin Cber« 
manb happen to olfend a superior (by presump- 
tuous manners el. language), -etfe c -r blunder, 
indiscretion. -en a (røennefte) vagabond, vagrant; 
(Sbæg) stray. -er c -e hill losing hazard. 

fortaber c -e forerunner, precursor; (om ^efte) 
leader; ^1« stray-line, (til ^arpun) foreganger. 

gorlø'bntng c (Jemr.) overlapping. 

Øorlafte n -r surety; bail. 

%ox\eytt fig vr overstrain one's self by lifting; 
fig _ fig )()aa break down in. -Ife c strain; fin 
breakdown, failure. VSOTC 144 gor +3forIai'et a sham. -^cb c sham, pretence, 
humbug. 

t5forI«'f|e vt release, (ogfaa om Søbfel) deliver, 
(naonl. rel) redeem; bliue -t iticb be delivered of, 
brought to bed of. -er c redeemer, deliverer. 
•ttfnfl c redemption, deliverance; (Steblomft) de- 
livery. 

ttJorI«'tie vt furlough; _ en fra ftt ©mbebe grant 
leave to retire from office. t-Ife c furlough. 

{Jfornt c -er fo'rm; make, shape; (SteSef., ogf. 
fig) mould; tpp form, chase; (i Qilbfteb) twyer; i 
-en in form; for en§ <Blt)\t> for form's sake, as a 
matter of form. 

Ofortnaa' vt -tbe, -et (at) be able (to), capable 
(of); (en) prevail on, persuade, induce, bring; _ 
meget ^o^ en have great influence el. interest 
With one; alt l^Bab man -r all in one's power; 
itfe _ ot be unable to; jeg -r itfe at fe, inbfe I 
fail to see, understand; bu maa tage tiltalfe meb 
l^tiab ^ufet -r you must take pot-luck, -en c 
ability. -enie a influential. -i-f^otmaaen^eb c 
Influence. 

fortnaat n, pi =, object, aim, end. 
ormaa'Ie vt measure wrong; _ fig measure 
to one's owu prejudice. 

+f^ormaa(S|aarfag c final cause. -tjenlig, 
-tienlig^eb fe ^enfigtSmæSfig. 

j^orntab c flrst dish; (©ø6emob) spoon-meat. 

Ijormaic vt grind. 

tjjormatcbt'bet a = fifor6anbet. 

{^orma'jlier pi formarities. -life're fig vr oser 
find fault With. -118'mc c fo'rmalism. -lift' c 
-er fo'rmalist. -'titet [I.] adv formally, in form. 
-lite't c -er formal'ity, ceremony, (matter of) 
form. 

Øormanb c -mænb, (gorgænger) predecessor; 
(»eb Jpaanboærf) foreman, head man; (i gorfam= 
ling) chairman, president, leader; (i Unber^ufet) 
speaker; {ifaa S8ef§el) preceding indorser; *council- 
man (of a division, town, county), member of 
the local government board, -ffab n presidency, 
leadership; *(town-, division-, county-) council, 
local government board. {JorraonbSHJoft, -jxer- 
big^eb presidency; speakership. 

^orma'nle vt exhort, admonish, wam. -er c 
-e exhorter, admonisher. -ing c -er exhortation, 
admonition. (formanings Iftriuelfe, -taleadmoni- 
tory letter, speech el. discourse. 

gormoft c -er foremast. 

Sormaft'le fig vr presume, have theaudacity. 
•elTg a presumptuous, audacious. -elig^eb, -elfe 
c presumption, audacity, efFrontery. 

Iførtna't n er size (of a book). 

^^ormatio'n c -er forma'tion. 

gormabe c antestomach. 

^ormbræt n moulding-board. 

§ormc vt (banne) form, fashion, shape; (ftøfie 
efter Wobel el. i 2rorm) mould; — vr ~ fig form, 
take form. 

5|orme'bcIft præp on account of, owing to. 

Sormceunc c forming power. 

§orme'get adv too much. 

^or'mcl c -mier fo'rmula, form. 

gormel' a fo'rmal. 

^ormelb'e vt announce, report; _ en ^ilfen 
give el. present compliments. 

t^ormelig a fo'rmal, in due form, (Biilelig) 
actual, positive, regular; — adv formally, in 
due form; p absolutely, fairly, positively. 

formcI^S fe gormlqs. 
orme'ne vi (mene) deem, hold, opine, be of 
opinion. 

(Jorme'ne vt (forbtjbe) forbid, prohibit. -Ife c 
prohibition. 

formening c opinion, judgment; efter min _ 
in my opinion; jeg ftob i ben - I was under the impression; jeg er af ben Beftemte _ at I am of 
decided opinion that. 

j^ormenneffetig a pre-human. 

tjorme'nl, -tig « presumed, supposed. -li 
adv I believe, I think, I presume, I submit. 

{former c -e ($aptrf ) vat-man. 

Jjorntere vt (banne) form; _ ®eleber, Sinté fal 
in rauks, in line. 

{Jormc're vt & r (forege) increase, multipl; 
(SScefSter) propagate, ralse. -Ife c increase 

Iforme'ring c formation. 

Jjorme'ring c increase; propagation. — gfo: 
jncring§|cune powers of multiplication. -^ 
augmentation-house. 

SJormeS'finge vt coat with brass. 

§orm|fcjI iuformality. -flaffe flask. -for= 
anbring 4> change of figure. +-f nlb a courteous. 
-fulbenbt a formally perfect, finished, artistic. 
-gibning c fashioning. -^ogl mould-shot. -^nl 
(3Ibft.) twyer-hole. 

IVormiba'bet a fo'rmidable. 

^ormibbag c forenoon, morning, A, M 
i -i this morning; SI. ti om -en at ten (o'clocl 
in the morning, 10 A. M. — (^ørntibbag§|gubå 
tjcncftc morning service, -ntøbe morning sitting. 
•ptøve morning rehearsal (etc). -bagt J, fore- 
noon-watch. 

IJormib'lle vt mediate. -ler c -e mediator. 
-ling c mediation. 

(Jormil'bc vt soothe, soften, mollify, appease, 
assuage, aUeviate, temper, mitigate; -nbe Dm« 
ftænbig^eb extenuating circumstance, extenua- 
tion. -tf c c mitigation. 

Sorrainb'ffle vt diminish, lessen, extenuate, 
take from, detract from; -er ifre takes nothing 
from; _ fine Ubgifter retrench one's expenses; 
-et a mus diminished; -t røaaleftof reduced scale; 
{ -t røaaleftof on a small scale. -elfe c diminu- 
tion, reduction, retrenchment, abatement. -elit^' 
enbetfe diminutive ending. -elfeéglad diminish- 
ing-glass. -elfeSorb gram diminutive, -ning c 
fe -elfe. 

{Jorm|Ia8fe art moulding-box el. -fla.sk. -!it 
moulding-clay. -labc fe -faife. -lig^eb simila- 
rity of form. -I^§ mould(-candle). -tære gram 
etymology, accidence. -l»8 a formless, shape- 
less, amorphous; informal, irregular, immethod- 
ical. -Iø§I)cb c formlessness; iuformality. -mager 
c -e form-maker. (formning c forming, etc. 

(Jormo'ble vt suppose, surmise, conjecture, 
presume; -t ©elBmorb constructive suicide. -entlig 
a probable, likely. -enttig(en) adv probably, 
presumably, most likely, in all likelihood, I 
suppose. -ning c -er supposition, surmise, im- 
pression, guess, conjecture, theory; imob al _ 
contrary to all expectation; banne fig et ®Iag§ ~ 
om form some guess at. -f-ningåbiS adv con- 
jecturally, by guess. 

?formH»re§fc goldbeater's press. -ramme tvp 
chase. -reol tvp form-rack. -rig a rich in forms. 
-rigbom richness in forms, -fag matter of form; 
(gøre nt) fom en ren _ in a perfunctory manner. 
-fanb moulding-sand. -fan8 sense for beauty 
of form. -fte founder's scoop, -ffærer carver. 
-ffærcriunft art of carving in wood. -fføn a 
beautifully formed, beautiful in form. -ffantjcb 
beauty of form. -f))inbet (Støbn.) spindle. 
-fbørgSmaal question of form, formality. -ftcn 
mould-stone, form-piece; (2;egl.) clinker, moulded 
brick. -traab ($ap.) wire (of the mould). 

fjormue c (Wibler) fortune, property; (®bne) 
ability, power; l^aBe en _ paa 10,000 53unb be worth 
10,000 pounds. -nbcawealthy, opulent. (yormucn= 
^eb c wealthiness, opuleuce; + ability. ^orm«e§= 
fæUcSffab community of goods. (^ormueftat 
property tax. — gformne8|omftænbig^cbercircum- ^1 bor 145 gor stances. -raabtgl)ci) power of managiug one's 
owa eslate. -UiTfaar circumstauces. — H^ormue^ 
Iftraf fine. -tab loss of property. 

t^ormula r c -er fo'rmula, form. -bog fo'rmu- 
lary. 

J^ormulb'nc vi, -S vd moulder, crumble. 

jJormule'r|c i-f fo'nnulate. -tng cformula'tion. 

formum' mc tt mask, dtsguise. -melfe, -ning 
c ma.skuig, disguising, mummery. 

gormitr c -e front wall; fig bulwark. 

gormuæfen n formality. 

5orml)i n fo'rmyle. 

^ormqnbcr c -e guardian. -Bcfli!fclfc appoint- 
ment of a guardian; guardian's warrant, -i' n 
fe Coertorniqnbett. -regering regency. -falær 
guardian's salary. -ffab n guardianshlp. {5or= 
mtintterffe c r (female) guardian. 

^■ormæ'IIc vt espouse. -ing c nuptials. 

^•ormær'le vt perceive, notice. 

i^'Drmæftctar n steeping-trough. 

(I^ortttar'fe vt darken, obscure, eclipse. -Ifc c 
darkening; (om Solen, røaatien) eclipse; (om 
©tjemer) occultation. 

3fornag'|(e vt (ttljpigre) nail up; _ en ^eft prick 
a horse in shoeing; _ en Sonon spike el. nail 
a gun. -Ung c nailiug; pricking; spiking. -tingd- 
f)jigcr spikes for nailing guas. 

(^ornatin n Christian name, flrst name. 

iVornc'&en w/v below. 

^orne'brle vt lower, debase, abase, degrade, 
humble; 6bo fig felB opftøjer, flal -S whosoever 
shall exalt himself shall be abased; -enbe a 
degrading. -elfe c abasement, debasement, de- 
gradation, -elfeéttlftanb state of degradation. 
-ing, fe -elfe. 

t^ornem a of quality, of distinction, of posi- 
tion, of rank, p swell; en _ iOlanb a man of 
rank el. quality, P a swell; leoe -t live in style; 
_ SJJine an air of superiority, a stately el. 
superior air; ben -me SSerben the fashionable 
world, (high) society, high life; l^an poatager fig 
et -t 33æfen he plays the fine gentleman; -fte 
super/ chlef, principal, main. 

JJorncnfmc (ogf. -nam, -nummetj vt (f»Ie) feel, 
be sensible of, (erfare) perceive, notice; t inquire. 
-mclig a pereeptible. 

jjorncm'meltg adv chiefly, principally, mainly. 

^orncm'metfe c -er feeling, perception; Oorubf .) 
presentiment; ftne er high notions; fine-ladyism. 

Øo'rnet u fe grønnet. 

^otnit \Uvt nickelplate. -Ung c uickel-plating. 

l|o'rnlct)ntnger pi antlqulties 

^ornorftc vt Norwegieize, Norvvegianize. 

fornuft c reason; ben funbe - common sense; 
tole - talk sense; bringe en til _ bring one to 
reason el. to his senses, restore one to sanity; 
toge imob - listen to reason; bære oeb fin (fulbe) - 
be in one's (right) senses -begreb Idea. -beoiS 
rational proof -bub, fe -loo. -giftermaat marri- 
age of convenience. -grunb rational argument. 
-ig a rational, reasonable, sane, sensible; dis- 
creet, judicious; et -t SOr, SScefen a rational ani- 
mal, being; intet -t Wenneffe no one in his 
senses; »ære faa - at have the sense to; — adv 
rationally etc. -ig(|cb c rationality. -tgbtS adv 
reasonably, in reason. -loo lawof rea.son. -lære 
logic. -Ie8 a irrational. -leét)Cb c irrationality. 
-ntcedfi^ « rational -micSfigi^cb c rationality. 
•))artt \i -giftermaal. -t-tiræg stamp el. colour of 
rationality. -religion rational religion, -fanbijeb 
tnith foimded on reason -flutning syllogism. 
-ftribig.a contrary to reason. -tro rational be- 
lief. -oibenftab speculative science, -bæfen 
rational (being). 

t^ornQ (e) vt renew, renovate, (SKelSel) prolong, 
■(fiotterifcbbel) renew; - ^Ingrebet return to the 

Sarfen: ffiQnft=(£ngelff Crbbog. charge; -t Dberbeielfe reconsideration; tage unber 
-t C. reconsider, think better of. -tfc c renewal, 
renovation. 

l5orn»)iig, ^orn^å', fe 9^t5lig, 'ifqi. 

Ijornæg'tie vt (nægte, ej oiHe tilftaa of».) deny, 
disown, disavow, disclaim; (forfage, ej debfenbe 
fig) renounce; bibl (om <JSeter) deny; _ fig felo 
deny one's self, practice self-denial. -Ife c 
denial; (®ub§-) atheism. -er c -e denier; (af 
®ub) atheist. 

^ornær'ttt|e vt oflfend, (ftærfere) insult, affront. 
-eltg a insulting, otTensive. -elfe c -r insult, 
affront; bet er en _ imob (ogf.) It is a libel upon; 
-er c -e offender, insulter, -et a offended (paa 
With, ooer at); blibe _ ober take offence at. 

^ornæont a before-mcntioned, aforesaid. 

^ornø'ben a requisite, needful, necessary; 
^a»e _ be in want of; gøre§ _ be needed; f)aie 
bet -ne have a competence; nægte fig bet -ne deny 
one's self the necessaries of life; i -t 5alb in 
case of need, if need be; gøre fit -ne case one's 
self. -^cb c -er necessity, requirement; iiibeté -er 
the necessaries of life. 

?forn«i'|e vt (tilfrebSftiHe) content, please; (glæbe) 
deUght, gratify; - fig enjoy one's self; _ fig meb 
amuse one's self with; _ fig ober be delighted 
With, at; bet -er mig at I am glad (to hear) that. 
-elig a fbe^agelig, morenbe) delightful, pleasant; 
+ (nøjfom) contented. -elig^eb e delightfulness; 
contentment. -elfe c -r pleasure, gratiflcation; 
dellght; (gorlQftelfe) diversion, amusement; finbe 
_ i take pleasure in. delight in; i)Me - af derive 
satisfaction from; gøre fig en _ af have pleas- 
ure in; bet er mig en ftor _ at it gives me great 
pleasure to; jeg ^ar iffe ben - at !enbe ^am I 
have not the pri^ålege of knowing him; (ja) 
meb - with all my heart, by all meaus; gob _ ! 
I wish you may enjoy yoursélf. -et o delighted, 
pleased, happy (at), glad (of); (tilfrebS) content, 
contented; berfom man il!e er _ meb bem if they 
do not give satisfaction. 

{Jor'lommeibt, -omtalt a fe gornæont. 

§or'orb n (fortale) preface, prefatory note; 
Oorbetiolb) proviso, condition; meb - with a 
proviso; _ br^ber (ingen) Xrætte contract makes 
the law void. 

f^ororb'lne vt ordain, order, (om Sægen) pre- 
scribe. -ning c -er ordlnance, edict, order in 
council. 

aoro »en adv above, at the top. 

I^or'ooer adv forward, ^1, løbe (lægge, ligge) 
^Ontenj weather the point, -bøjning c bending 
forwards. 

fjorpoo adv in front. 

§or^agt'|e vt farm, rent, take a lease of. -er 
c -e tenant, (tenant) farmer, lessee; -ne the 
tenants, the tenantry. -ergaarb farm, holding. 
•erffe c -r farmeress. -ning c -er (bet, at forp.) 
farming; (^Jlfgift) rent; t)ODe, tage en Oaarb i - 
rent a farm; ^an§ _ er fnart ube his lease will 
soon expire. -ningSofgift farm-rent, -ningS^ 
fontraft lease-contract. -ningdtib term of lease. 

^otpaVte vt over-pack. 

torpart c ^ fore-body. 
orpa^'fe vt (et ©pil; throw away a game by 
passing; + (2iarer) pro vide a permit for (goods). 

^otpoS'fet a : kjolen er _ the coat does not 
fit well, is a misfit, a bad fit. 

aørpe'bre vt pepper too much. 

^orpeft |e vt poison, infect. -ning c infection. 

^orpig c i« fore-peak. 

tgorptt fet a fe gor^ippet. 

-j-t^orpitn'tjet a sottish (with drink). 

f|or)it'nt a tortured, racked; (om 3orb) ex- 
hausted. 

3ror|)iff'e vt lash, scourge; - Sorben exhaust, 

10 gor 146 ^ov -tap jaded, fatigued; hack- 
-niitfl c tumb- scourge the soil 
neyed. 

^frVjMflc vf tumble, rumpie 
ling ete. 

3fortitttnt'c vt (omplante) transplant; (ubbrebe, 
formere) propagate; (ooerføre, tjene iom ®ennem= 
gangSleb for) transmit; -§, _ fig vr (om 5E)Qr) breed, 
propagate, (om Sing) be transmitled, spread. 
-etfe, -ninø c transplantation; propagatlon; trans- 
mission. — gorjplfintningélbrift instinct of pro- 
pagation. -bflfltigacapableof procreation. -eune 
procreativeness, power of propagating its kind. 
-rebffabcr sexual el. reproductive organs. •\i)- 
ftemct the reproductive system. 

5Jor<>Ui'|e vt (forfurge) maintain; (pleje) nurse, 
attend. -ning c nursiug, attendance; mainten- 
ance. — 5Jorptcjnin8§|Ila§fe class of patients. 
-for^>§ commissariat. -omtoftninger costs of 
maintenance. -Uæfen commissariat. 

i^or^Iigt'e vt bind, engage, oblige; — vr - fig 
pledge one's self, engage, covenant; -t (in 
duty) bound. -tfe c -r obligation (imob, operfor 
to), engagement, liability; -r responsibilities; 
I)aPe en _ (pao fig) til at be under an obligation 
to. -ttbe a binding, obligatory. 

I^or^toi) c -e plough-head. 

+^orplum'pt vt vulgarize. 

tJor^ilttm'Ite vt render muddy; fig confuse, 
disturb, mar, make a mess of; _ fig entangle 
one's self, get confused, make a mess of it. 
-ret a perplexed. -ring c confusion; perplexity, 
embroilment. 

+l5orVIufl'et a fe gorpjuflet. 

Sor))iø)ning c -er headland. 
orvommcrn n anterior el. nearer Pomerania. 
I^orport c front gate. 

fjor^oft c outpost, advanced guard; paa _ on 
outpost duty. -fægtning affair of advanced 
guards. -læbe line of outposts. -tjcnefte out- 
post duty. -Pflgt picket. 
^orljote c fore paw. 

tOTlprang c forestalling, -er c -e forestaller. 
ovpxo\)'pe vt stuff, cram. -Ife c stufling. 
foriinff'c vt (ftøbe) buffet severely. 
orVttf'ife vi chem detonate. -ni«g c -er de- 
tonation. 

||0];t)tt))'|))e fig vr pass into the chrysalis state. 
-ning c -et pupa change. 

5yor|)ur'r|e vt frustrate, foil. -elfc, -ing c 
frustration. 

{Jorpuft'ct a breathless, out of breath, blown. 
-^eb c breathlessness. 

tor^jut'te vt mislay. 
orfpæ'Ile vt pile. -ing c -er piling. 

-h{Jor<Ⱦ'ne vt fe SBefm^fte. 

{Jorroob n (& c), pi =, supply, store, provi- 
sion, ^aoe i - have a store of, have in haud. 

^otraa'be vt betray. +-lfe c betrayal. 

^orroab'lne ii fe SRaabne. -nelig a putres- 
cible, corruptible. -nelfe c putrefaction, corrup- 
tion; fom foufiinbrer _ antiseptic, goo i _ putrefy. 
— jyortaabnelfeéllialtcner bacteria of putre- 
faction. -feber putrid fever. -gæring putre- 
factive fermentation. -^jroceS, -vrobult process, 
produet of putrefaction. {Jorraabnet a rotten, 
putrefled, corrupted. 

Uorraob§ll}n& magaztne, store. -lammer store 
-room. -tælbrr store-cellar. -fteb store. 

t^orrang c precedence; ftaoe -en for take p. of. 

*{Jorrong'let a knocked up (with revelry). 

t^orroff'c vt take by surprise. 

gorrc' ^ fe gore=. 

tiJorrebe n (gorploo) plough-head; (gorPogn) 
fore-carriage; (af 2)pr) fore part (of an animal). 

I^orreg'lne fig vr miscalculate, misreckon; bu 
calculationi ^ar -t big you are out in your 
-nelfe, -ning c miscaleulation. 

t^or'rrjSning c -er ^ fore-rigging. 

gorrejft' a knocked up with travelling; 
»ortreift; Setejft. 

forrcnbt' a tired with running, jaded. 
orrcnt'le vt pay interest on; _ meb 6 procent 
pay 6 percent on; — vr ~ fig yield interest; _ 
fifl gobt yield good interest el. a good return.i 
-ning c payment of interest; interest. i 

^orreft a foremost, front; ben -e the leader; -i 
adv foremost. ' 

iJorreft'cn adv for the rest, as for the rest, 
otherwise; however, be it said, by the bye, by 
the way; _ ogfaa indeed; ifte bet, forreften |oab 
J^ Pil not that, anything else. 

JJorret c (ælbre Siet) prior right; ( 'Brærogatio) 
prerogative, privilege. 

JJorret c -ter tirst dish, entrée. 

^orret'ning c -er (i Slim.) business; (^aanb 
teruig, SiæringéBej) tråde; (Solb, S3eftæftig., ^aanbt.) 
vocation; (Sag, Stffære) affair; (®mbeb§-) function, 
duty; fe Slrreftv SluttionSv 6pn8=; en ftor _ a large 
concern; gøre -er do business; tjaoe mange -er 
have a great deal of business; l^ar to -er has 
two businesses; i -er on business; gøre gobe -er do 
a good business; lian gør en gob ~ oeb ot he is 
making a good thing (for himself) in -ing; -erne 
(i Slim.) tråde (and commerce). {5orretntng§| = 
anliggenbe affair. -brep b. letter, -bame money- 
taker. -bt)gtigf)eb ability for b.. business quali- 
fications, business powers, -f oH men of b. -for- 
Ijolb : ftaa i - fammen be in business relations with 
eachother. -f«rer manager (of ab.), -gongcourse 
of b., routine (work). -gren line of b. -^aanf' 
b. hånd, round hånd. -{parter b. quartei 
-Itjnbig skilled in business, -lotate shop, offio 
-Hp business (-life), tråde. -l«8 a duU. -laål) 
trade-depression. -manb man of business, -mi 
fig a business-like. -orben fe -gang; ^arlamenti 
_ Parliamentary Procedure, -rejfe commercial 
trip. -fog b. affair, matter of b. -ftil official 
style. -ftrug b. neighbourhood. -ttb business 
hours. -pant a experienced in business. -Pe« 
b. friend el. connection. -pærelfe fe -lofale. 

tjorret'tc vt perform, dischai-ge, execute; — vi 
oflficiate; ben -nbe $ræft (ogf.) the celebrant; 6an 
lom t)iem meb Pet -t Sag he returned home after 
having fuUy accomplished his purpose. 

t^orretttgijeb c prerogative, privilege 

J^orre'Pen a scratched, torn; (om Stjft) rugged 
ragged. 

torri'be vt override. 
orrtber c -e (fom riber foran SKognen; out-riderj 
(fom riber paa bet forrefte Spanb J&efte) postillion 

•IJorrtg c ,^ fe gforrejSning. 

forrige a def former, previous; _ 8lar, Uge 
last year, week; ben 4be i _ SKaoneb the 4th 
ult(imo). 

-ffjorrt'gelfe c enriching. 

gorring'e vt (om SRønt) debase; (nebfætte, for= 
minbfte) disparage; detract from, derogate from; 
-§ deteriorate; tjara bør at potée men mig at -§ he 
must increase but I must decrease. -Ife c de- 
ba.sement; disparagemeut, derogation. 

forri'pe vt tear, scratch, -r c (guP.) flattener. 
orro c (®ep.) fore notch. 
IJorro'be vt (om ©Pin) damage by rooting 
^orromerft a pre-Roman. 
§orro'ft a bepraised, belauded. 
gorrum n J, fore-hold. 
gorruft'e vt rumpie, tumble. 
Ijorruft'le vi rust; -t rusty. -ning c rusting, 
corrosion. 
gor'r^g c fore part of the back. 
i^orr^'genbe a furious, tremendous. :i I I I 5or 147 gor 3'0rrt)!'!fe vt displace, disHirb, start, -tetfc, 
-iiing <• displacement; min flooking, thrum. 

JJorrJjIt' « crazy, cracked, crack-brained. -^el» 
c craziuess. 

3forrac'b|er c -e traitor (mob to), betray er (of). 
-eti' n treason, treachery. -erff a treacherous, 
traitorous, treasonable; — ad» treacherously etc. 
•erflie <.■ -r traitress, betrayer. 

jiorrceer pi fore-yards, head-yards. 

||orr(et'{e vt strain. -Ife c strain. 

tyorre'get « smoky, impregnated with smoke. 

^orfaa'Ije vt sole. -ing c soling. 

t^orfaaOibt' conj in so far as; provlded that; 
iiben _ any farther than. 

(Jorfa'ge vi (tabe 9Kobet) despond, lose heart; 
t - om despair of; t _ ifaa forego. 

J^orfa'ge vt forsake, abandon; _ ©iæbelen 
renounce the devil; t - fifl be self-denying. 
-Ife, t-it resignation; reuunciation. 

tjjorftt'gen c despondency. 

ti^orfagt' « aforesaid; • arbejbe ifaa _ work 
by the lump. 

$orfagt' a despondent, disheartened, dispir- 
iled. -Ijeb c despondency. 

{Vorfaf c -e antechamber, anteroom, lobby. 

{Vorfolt'e vt oversalt. 

^orfamic vt assemble, congregate, gather to- 
gether; _ igen re-assemble; _ fig meet, assemble. 
^orfamling c -er assembly, assemblage, meeting, 
convention, gathering. — (Jforfamlingélbag day 
of meeting, -fri^eb right of public meeting. -^itS 
house of assembly, meeting-house. -))IabS meet- 
ing-place. -f ttl meeting-hall. -fteb meeting-place. 
-tib time of meeting. 

tgorfonb' for fanb adv truly. 

Sorfanb'eå vp be flUed el. choked up with 
sand. 

tt^orfang c proem (in verse). 

^orfanger c leader of the choir, precentor. 

fforfatélbtab fly leaf, blank leaf. -bar double 
-door. -popir end-paper. -øinbue inside window. 

^orfe' (ig vr do amiss, do wrong, make a 
mistake; _ fig X)<y(t look too long at, fall in love 
with, (unber Soongerft.) take fright at, get a 
shock from; Bel -t J, in proper condition. -elfc 
c -r mistake, oversight, fault, error, slip; ingen 
_! no offence. 

{^orfeg'lle vt seal; seal up. -Ung c seaUng; 
unber ~ under seal, seal ed. 

torfefl n „I, fore-sail, head-sail. 
orfcj'te vi shift, move^ sail. 

gforfenb'e vt send off, dispatch, forward, 
transmit. -Ife c sending etc., transmission. 

fVorfc'nt ndv too late. 

{Jorftb'be vt press down by sitting on. -t a 
tired with sitting. 

{^orfibe c front, fore part, foreside; (SlberS) 
the obverse (side). 

t^orftg'tig a cautious, circumspect, prudent, 
wary, guarded; _ meb ^oab . . . cautious in 
what . . . ; bet er bebft at bære _ it's as well to 
be on the safe side; _! (JUaoftrift) with care. 
•^eb c caution, circumspection, prudence, wari- 
ness. -IjebS^enf^n pi- prudential motives. -I}eb3= 
regel c (measure of) precaution, precautionary 
measure (træffe take). -(--»tå adv prudently. 

3fi>rflt'|re vt assure, protest; ~ Ijojt og b^rt 
vow; - en om assure one of; _ fig enå ^g^ifon 
secure one's person; _ et ^u8, Stib insure a 
house, ship; ben -be the insured, the insurant. 
-ret c -e uuderwriter, insurer. -ret a insured. 
•ring c -er assurance, protestation; (mob 3lb ofo.) 
insurance, assurance. — JJorfttringSl agent agent 
of an insurance-company. -anftait insurance 
-Office, -beulé fe -police. -Råberen the insured 
(party), -police insurance-policy, p. of insurance. -|)ræmie premium of insurance. -felffab insur- 
ance Company, -funt insurance-sum. -Dcefcn 
insurance matters; system of insurance. 

•5?orftm'ple vt simplify. 

*^orftnt'c vt fe gorfæiite. 

iJørfinfe vt retard, delay; -t (om Sfib, 5JJoft) 
late, belated, behind (its) time, after its time, 
overdue. -Ife c -r delay. 

?5orfi'r|e rt ornament, decorate. -ing c -er 
(®ern.) ornamenting etc, (ogf. conc) decoration, 
embellishment, (fun conc) ornament. 

tjorftoone vt spare; (en for) exempt (one 
from); forftaan mig for flig Sale! pray, forbear 
talking so to me, spare me from such language ! 
-Ife c sparing; exemption. 

-^gjorftnbet « aflected. 

JV-orftaff' e fe ©taffe vt. 

J^orffaif'e fe ©talte. 

tSorftarilc vt board, line el. cover with 
boards, -ting c boarding, -ling^brceber boards, 
laths. 

SorftanI c shin. 

jjorffanf'je vt intrench (ogf. fig), barricade. 
•ning c -er intrenchment, barricade, pi defences. 
-ningSlinie lines. 

iJorffe vt i inquire into, investigate, explore; 
_ efter search for; -nbe « searching (look), 
inquiriug (spirit). -l^ft love of research, -r c 
-e inquirer, searcher, investigator, philosopher. 
— |(orf(er|aanb spirit of inquiry. -blit searching 
glance. -aje searching eye. 

i?orf!e( c -le difference; (Slbftittelfe) distlnc- 
tion; - i atlber difference of age; _ i Slår differ- 
ence in years; til - fra in contradistinction to; 
gore _ paa eller imellem distinguish, make a 
distinction between; uben - indiscriminately; 
bet er mig uben _ it is indifferent to me; ber er 
Iiben - there is llttle to choose between them; 
til - fra by way of distinction from. -'lig a 
different (from el. to); (beftemt, tpbelig abftilt) 
distinct; (abftiHige, alle^oanbe) various, miscella- 
neous; bære _ differ; xiaa ~ 9Kaabe difterently; 
)^aa -e SKaober in various ways. — {$rorftel'(ig|' 
ortet a varied, heterogeneous, heterogeneal, 
diversifled. -farbet a of different colours. -fot» 
mct a diversiform. -^eb c -er diversity, fe fjor« 
ftel. t^orffctélaé a indiseriminate. 

tJorffert'fe vt forfeit, lose by one's own fault. 

^orffib n head, fore-part of a ship. 

^orftning c -er inquiry, investigation, research. 

JJorffo c foreshoe. fjorflo vt shoe the fore 
feet of (a horse). 

+f5orffDlb'e vt fe Stolbe. 

Storflole c fig preparation, trainlng. 

§orffot c i fore bulkhead. 

^orffvaa'le fig «r bawl one's self hoarse. 

gorftre gen a (©temme) over-strained. 

^orftrift c -er (i ©tole) copy, copy-slip, copy 
-head; fig directions, instructions pi, precept, 
(Sægeå) prescription. 

^orffri'ge fe ^otftraale. 

JJorf(ri'»|e vt (3Sarer) bespeak, order, write 
for; (ocerbrage fom $ant) mortgage, pledge, 
pawn; (ftrtoe fejl) write wrong; — vr fig make 
a slip of the pen: _ fig til Siæoelen make a 
compact with the devil, make a bargain with 
the evil one; _ fig (til noget) bind one's self by 
bond, enter into a bond. -elfe, -ning c order; 
bond; slip of the pen. 

{Jorffru'le vt over-screw; - |»oBebet pao en 
turn one's head; ^un er -t af SRomauleeSning her 
head is turned with novel-reading. -et a fi^ 
excentric, extravagant, high-flown. -elfe, -et^eb 
c extravagance, excentricity. 

{Jorflræt'Ile vt frighten, terrify. -elig a fright- 
ful, terrible, dreadful, horrid, grievous. -elfe c 

10« gor 148 gor -r fright, terror; jeg fif faoban en _ p it gave 
me such a tum. 

^ørffræmt' a scared, frightened. 

Ijorffttb'lJe ftg vr shift, V)e displaced. 

JJorftut) n, pi =, advance (of money); (paa 
?^ugl) rockeling shot; gure _ advance (money); 
ftaa i - come el. be under advance. 5JorffuJ»8| = 
forening loan society. -ptcemie premium to be 
paid in advance. -Ui§ udv as an advance, by 
way of advance, by anticipation. 

^ot\tump'\et, -let a shaken to pieces. 

^otff^'blc vt (fra fin $lab8)'displace; .^S' cast 
off, disown, repudiate, put away; _ $enge ad- 
vance money; ben ©ten, fom S^gninglmænbene 
-ffjøbe which the builders rejected; fji^egatten Bar 
albeleS forftubt the frigate was cut to pieces, 
crippled; SIroget bar forftubt shc w^as cut up in 
the huU; Sefætningen ^adbe forftubt Sfrubt og 
St'ugler the garrison had spent all their powder 
and ball; — vr ^ fig get out of his place, get 
displaced, J, (om Saften) .'shift. -dig a sliding, 
shiftable. -clfe c repudiation. -ntng c shifting. 
-ntngSUjfSxJl soft pedal. 

iJorfiEl)U)'|e vt (fortjene) deserve, merit; (en 
noget) reward, remunerate; !^an fif fin -e ©traf 
he suflfered condign punishment; Søn font -t; 
F serve him right, -t a well deserved, richly 
deserved. 

*5?otfIt)'»|e vt displace. -clifl a fe gorfttjbelig. 
-ning c displacement, min flooking. 

5?orfIæfte n fore end of the stock. 

tjforflær n master-bar. 

jjforffæ'rc vt spoil in the cutting, (SSog) crop; 
(S5tn) adulterate; — * »r _ fig (om SSaab) sheer 
across the sea, broach to. 

t?orfIæret c -e carver. -gaffel carving fork. 
-!ntO carving knife, carver. -funft art el. science 
of carving. -faf§ tendon separator. 

tJorflcE'ring c spoiling etc; adulteration. 

tJorffatier pi ^ head-sheets. 

tjorffan'ne vt embellish, grace, beautify. 
-tfc c -r eml)ellishment, beautiflcation. -tfel= 
mibbel n cosmetic. 

IJorflaa' vi sufiBce, be sufficient, avail; faa 
^^fngene til at - make the money go a long 
way; _ meget libt go a very little way. 

Qfotflaa' vt bruise, hurt (by beating); _ Skiben 
kill time; _ Sorgen drive away care; - en Salje 
shift a tackle; -et (af SSiub) blown off (her 
course); — vr fig hurt one's self. 

^OTJIag n, pi =, proposal, (om, til for, of), 
proposition; (ifær i raabfl. gorfaml.) motion; 
(8oD=) bill; (fjørfle ©lag) flrst stroke; _ mus 
appoggiatura, grace-note; art wad; giJte en et _ 
make a p. to one; bringe i _ propose, (i ^arla= 
ment) move; ftiUe et - make a motion; er paa ~ 
til is in nomination for. 

^orflo'g n, ber et intet _ i pengene the money 
goes but a little way. 

f(orf(a'gen a cunning, subtle, crafty; (ogf. = 
gorflaaet). -^eb c cunning, subtlety, craft. 

torflag'gc vt scorify. 
ocftagi^lcet right of proposing, initiative. 
-ftitter c mover. 

forflant'Imeå vp, art get foul. -ning c foulness. 
orfii'be vt spoil by grinding. 

ijotfli'lbe fig vr overwork one's self. -bt a 
worn out; fig hackneyed, stale, trite, well-worn, 
fatigued. 

tJotfIi'm|c vt fill with phlegm, mucus. -ning 
c fllUng, stopping with phlegm el. mucus. 

t$orf(tt'ge fig vr gorge one's self. -Ife c sur- 
feit. -n o greedy {paa op, voracious. |^orf(ugen' 
Ifttt c greediness, voracity. 

%ovii(e'it fig vr overwork one's self. J 3t 

Jl 

e) ^orfmoa' vt slight, disdain, refuse; bet er itfe 
at - it is not to be sneezed at. 

{^otfmag c foretaste, eamest, installment 
(paa of). 

fjorfmul'irc vi crumble, moulder. -ring 
crumbling. 

gorfmæ'bcllig a disgraceful, ignominious; ia 
supportaljle. -iffc c ignominy, disgrace. 

^orfmægt'c vi languish, pine away, starve, 
die (af with); bibl naax Wenneffene _ af Srljgt 
men's hearts failing them for fear. 

JV-orfmccffc c front-board of a cart. 

{Vorfnablifc're fig vr f fe gorfnatfe fig 

JJorfnoI'fe fig vr (tole fejl) mistake, err i 
speaking, make a slip of the tongue; ^an be fig 
his tongue tripped; (fige, ^Bab man iffe ftulbe) 
babble out el. let out a secret, let the cat out, 
of the bag. -Ife c -r slip of the tongue. 

JJorfno' vt twist too hard. 

^orfnæt)'r|ct a (|)0B) contracted (feet). -ttti 
c med contraction. 

f^orfna're vt lace too tightly. 

Sorfoff'en a F drunken, sottish, vinous 

J^orfolb'et a fe gorfBiret. 

SJorfommer c early (part of) summer. 

^5orfo'n|c vt (forlige) reconcile; (iformilbe) pro- 
pitiate, conciliate, appease; (©^nber) atone (for), 
expiate; — vr fig meb en be reconeiled to one; 
_ fig meb (nt) reconcile one's self to; labe ftg _ 
relent, -nbe jEræl redeeming feature, -er c -e 
atoner, expiator. -ing c -er reconciliation, pro- 
pitiation; atonement, expiation. — fjorfoningål« 
bag day of atonement. -b«b expiatory death. 
■fcft, -^ajtib feast of expiations. -lære doctrine 
of atonement. -mibbel expiation, atonement. 
-offer sacrifice of atonement. -trang need of 
atonement. -»ærl work of atonement. — fjorf on= 
lig a placable, conciliatory. -^eb c placability. 

fjorfo'ren a f rakish, dare-devil, swaggering, 
-^cb c swagger. 

»torforg c (provident) care. 

^orfo'bc fig vr over-sleep one's self. -t 
(Bære) have slept too much; fe _ nb look drowsy,' 
sleepy. 

{Jorlf^janb n, pi =, team; (forrefte fiefte) leaders; 
(til at fttfte meb) relay. -f^anbStieft additional 
horse; (frift -) relay. 

Uorflpil n (ogfaa fig) prelude; {paa Seatret) 
introduetory piece; 4j fore capstan. 

5>orf<)i(b'c vt (for fig felB) forfeit, lose; (for 
anbre) spoil, mar; et -t SiB a life run to waste, 

^orf^ltt'c vt (fine Sort) spoil (one's hånd); 
fig blunder (at cards). 

Sorfvittcr c leader of a band of music. 

torf^ittb'e vt spin, consume in spinning. 
orfpinbe vt rove. -maffine (roving-) bill; 
grorfvinbing c roving. 

forfbi'fe fig vr overeat one's self. 
orfprtng, -'JJorf^jrang n start, lead; ftaoe _ 
for have the start of; faa _ for get the start of, 
steal a march upon; faa et S'BarterS _ for en gel 
the start of one by a quarter of an hour; fee^olbe 
-et keep the lead. 
gorftiring'e fig vr hurt one's self by a leap 
gorf^ræng'e vt overstrain. 
||orfvrængt' a mil routed, scattered. 
gorfvcenb fe gorfpanb. 

gorf|>ættb'e vt overstretch, overstrain. -i«! 
c overstretching, etc. 
gorfpænbling c putting-to. -t a put to; ber 
the horses are put to; en Ineb fire $efte - 
a carriage and four. 
liforfliær'ring c lock-security. 

torfiwrg'e fig vr ask blundering questions. 
orftoa' vt understand; -r ®e bet? do you 
understand? ^on -r ot he knows how to; gioe i or 

] I 1 gor 149 gor at - give to understand; ^oab -r man oeb? what 
is meant by? bog iffe faa at _ at it does not 
on that account follow; efter alt ^Dob man fan 
_ to all seeming; — vr bet -r fig ! of eourse! 
bet -r fig af fig felD that's a matter of eourse, 
that goes wishout (the) saying; _ fig paa. under- 
stand about, be a judge of, have a knowledge 
of, be skilied in; _ fig xiaa. jpefte F be a judge 
of horse-flesh; (abe fig _ meb hint, intimate. 
■cltfl a intelligible; gøre ftg - make one's self 
understood. -elig^eb c intelligibility. -elfe c 
understanding, intelligence; tomme til _ come 
to an understanding; leoe i gob - meb live on 
good terms with; ^an Bat i _ meb gjenben he 
intrigued with the enemy. 

fVoi'ftaa'tIe vt steel. -i«g c steeling. 

IJorftab c suburb — ^orfta^SI suburban. -bc= 
boer c suburban, inhabitant of a suburb. 

tVorftag n ^ fore-stay, head stays, -fejl head 
■staysails. 

Oforftanb' c understanding, intelleot, sense; 
(SDiening) meaning, sense; min _ ftaar ftille I give 
it up; gob, funb _ good sense, common sense; 
en SKanb af - a man of sense; gob til ot faa _ af 
full of meaning; efter min ringe _ in my 
humble opinion, gaa fra -en lose one's senses, 
wits, go out of one's mind, run mad; oære fra 
_ be deranged; i egentlig _ in the proper sense 
of the word; i en Di» _ in one sense; ^an fianblebe 
meb megen _ he acted with great judgment; 
bet gaar o o er min _ it is above my comprehen- 
sion, is beyond me; bet gaor oBer min - ^oorlebeS it 
passes me to understand how; tiaae _ )faa be a 
judge of; tage Sfabe xiaa. fin _ take leave of 
one's senses; bu taler fom bu ^ar _ til you 
speak according to your lights; elever fellow! 
a bright idea! Ijan et iffe Beb fin fulbe _ he is 
not in his right senses, not of sound mind. 

I^orftanber c -e manager, director, super- 
intendent, -^c c -t directress, superior. -flab 
n direction, management; directors. 

{^orftan'big o sensible, intelligent, -^eb c 
sensibleness, good sense. — {JorftanbSllicgreb 
intellectual notion, idea. -conc intellectual 
faculty, intellects. -menncfle matter-offact per- 
son, unimaginative p., hard-headed man, 
Avoman. -tnæåftg a rational. -f<>il intellectual 
game. -flOelfe mental exereise. 

J^orftnng c ^ fore-topmast. 

t^orftjanorbning ordinance relative to woods 
and forests. -aSft^ent, fe -betjenf.' 

I^orftatielfe c prefix. 

gorftatin c bow, fore end, prow. 

t5orft|6ctjent forester, forest-offlcer, ranger. 
■Buffc zo prionidæ. 

tjorfte gc vt over-roast. 

^orft|eleu <; student of an academy for 
forestry. -etnbebe ofHce of a ranger (of a royal 
foresl). 

JJorlftem'me vt mistune, (ogf. fio) put out of 
tune; benne efterretning -te ^ele ©elffaéet this in- 
telligence cast a gloom over the whole Com- 
pany, -ftemning, fe -ftemt^eb. -ftemt a, mus out 
of tune; fig Bære - be low, out of tune, out of 
spirits, in low spirits. -ftemtljeb c low spirits; 
dejection of spirits. 

?Jorfte'n|c vt (+ vi) petrify, turn to stone, fossi- 
lize; fig -t (af Stræf) petrifled, (om 3tnffuelfer o. 1.) 
fossilized. -h-clfc c fig fossilizatiou. -ing c -et 
petrifaction, fossilizatiou. -ing§førenbc « fossili- 
ferous. 

gorftit'te vt sting all over; — vr fig hide 
(away). 

t^orftit'le (-^ vt disguise) vr fig dissemble, 
feign, simulate, sham. -Ife c dissimulation, 
sham. -Ife^tunft dissimulation. 3for|fKaing art limbers. -ftiaittflØfoSfe limber 

-box. 

Qrorfttlt' n feigued, sham. +-6eb c fe (?or= 
ftiUelfe. 

fforfting n running stitch. 

ijorft|fonbtbot graduate in forestry. -toittorct 
the Office of Woods, •manb forester, one versed 
in forest-matters, forest-engineer, -meftec ver- 
derer, inspector of woods and forests. -ffole 
school of forestry. 

I^ocftot'ltet a hardeued, obdurate, callous. 
-elfe c obduracy. 

??orftolpe c front post. 

Sorftoti'|)e vt choke up, obstruct, stuff; _ 
UnberliBet bind the bowels; Bære -t be costive, 
bound, coufined in one's body. -Ife c obstruc- 
tion, constipation, costiveness. -i « fe oBfr.; 
darned all over. 

^ocftraab commissioner in the offlce of 
woods. 

totrftram'me vt overstretch. 
orlflranb c foreshore, sea-shore, beach. 
-ftranbéejer lord el. proprietor of the shore. 
-ftcanbSret right to stranded goods. 

^orftræl'lfe vt (ftræffe fot meget) overstretch; 
(en Slrm ofB.) strain, sprain; (isenge) disburse, 
(en meb) advauce (to one), help one out in. 
-felfe, -ning c strain, sprain, elongation; ad- 
vance. 

I^orftubier pi preliminary studles. 

Sorftubtrij! term in woodcraft. 

j?orftu'e vt strain, sprain. 

Sorftu'e c -r entry, (entrance-) hall, lobby. -b«t 
hall door. -fttale house el. chimney swallow, 
Hirundo rustica. 

tJojrftum'me vi (om $erfon) be mute, be struck 
dumb; (om S^b) die out; Bringe til at _ silence 

{^ot-ftumti c close-reefed fore-topsail. 

i$orftu'0{e vt strain, sprain; J, stow away, 
cover up. -ning c sprain. 

tJorftUjtbenffoD science of forest matters, 
forestry, forest science. -Oisfen woods and 
forests, forest matters, woodcraft, forestry. 

•JJorft^g'ge vt render ugly. 

JJorft^ffc n frout-pioce; {j^aa Sanon) chase; 
(j)aa Waft) front-fish, paunch, (paa ©lagtef.) fore 
-quarters; theat first piece. 

{Jorfttjt'lre vt (afbrijbe, ^inbre) disturb, inter- 
rupt, interfere with; (bringe i Uorben, forBitre) 
disorder, derange, discompose, ruftie, distract; 
_ et 9lnf(ag frustate a plan; t (øbelægge) demol- 
ish; jeg ^aabet, jeg iffe -t I hope I don't in- 
trude; -nbe ©ftetretninget cross-associations. -relfe 
c -r dlsturbance, interruption; disorder, derange- 
ment, distraction; bringe _ i derange, throw 
into disorder. -rer c -e disturber, interrupter; 
deranger, -ret a confused; (i ^oBebet) distracted, 
deranged, light-headed. 

{Jorftærf'le vt strengthen, fortify; (gøre tal= 
rigere) reinforce; (Ubtrt)t) give force to. -ning c 
-er reinforcement; (bet at f.) strengthening; mil 
militia; gaa oBer til -en joc (bø) join the major- 
ity. -ntngSbue binding-arch. -ningSta^ J, band. 
-ningSmanb militia man. 

t^orftæon c ^ stem. — 0ror^«tin3|fob stem 
foot. -trær stem pieces (o. ff.). 

j^orft«b n (Stræb.) edging. 

|jorft«'be vt (forflaa) bruise, batter; (forft^be) 
cast olf, disown; - fin §uftru *epudlate one's 
wife. -Ife c bruising etc; repudiation. 

3forfter're vt enlarge; (ogfaa: forøge) magnify; 
-t mus augmented. -Ife c enlargement; unber 
ftært _ under high magnifying powers. -Ife8= 
g(a§ maguilying-glass, magnifier, microscope. 

Srorftøt'Ite vt steady, secure; (meb Støtter) gor 150 gor shore (up), -ning c steadying etc. •ningd^om 
J, outrigger. -nittflSftræbcr J, pointer. 

55orftø't)et a dusty, oovered with dust. 

^orful'ten a starved, famished, hungered, 
ravenous, sharp-set. 

+gri)rfu'te vt embitter. 

t^orfbar n defence; tage en i _ undertake 
one's defeuce, stand up for one; labe fig til _ 
prepare for defence; fige til ~ for say in defence 
of; til fit _ in et. for his defence; inbftrænie fig 
til _ stand on the defensive. 

{Jorfuo'rlc vt defend; (retfærbiggere) justify, 
(en røening) advocate; jeg fan ifle ~ at I cannot 
in conscience, I am not justifled in -ing; fon 
itfe -§ is unjustiflable; Di })aatoge o§ iffe at _ 
(ogf.) we hold no brief for; - fin $labé stand 
one's ground, hold one's own. -er c -e, -eritt'tie 
-r defender; (SalSmanb) advocate. -Hg a defen- 
sible, warrantable, justiflable; (orbentlig) credit- 
able, unexceptiouable, p (antagelig) goodly; -t 
Slrbejbe warrantable el. creditable work; i _ 
©tanb in proper condition; — adv properly, 
warrantably, unexceptionably. 

tJorftiarå|ottftattcr mcasures of defence. -ettne 
defensibility, defensive power, -forbunb defen- 
sive alliance, -grunb defensive argument. -J)ær 
defending army. -tamti defence. -froft fe -etrne. 
-f rig defensive war. -linie line of defence. -laS 
a defenceless. -r«8l)cJ> cdefencelessness. -tnitibel 
means of defence. -pian plan of defence. -ret 
right ofself-preser vation. -ftrift apology. -ftattb 
State of defence; fætte i - put into a s. of d. 
•ftitting posture of defence. -tolc apologetical 
discourse. -tiaabett defensive weapon, weapon 
of defence. -tiiå adv in defence; gao - til SJærfS 
aet on the defen.sive. -ttærfcr ik defences. 

^orftieb'bc vt ,1. shore olf. 

jforfbcbt' a perspiring all over. 

torflicn ffc vt Swedishize. 
orfbtnb'lc vi disappear, be lost to sight, 
(plubfelig) vanish; forfoinb ! make yourself scarce ! 
-en, +-elfc c disappearance. -enbe a vanishing; 
fig infinitesimal, evanescent, minimal. -ingl= 
^unlt vanishing-point. 

tjorfui'ret a knocked up by revelry, dissipated, 
debauched. 

5JorftȾr'gc vt forswear; jeg bilbe ^abe forfooret, 
at bet »ar ^ant I could have swom it was not 
he; man ffal ingenting - let us svvear no oaths 
about it; vr fig perjure el. forswear one's self, 
(til S)iæt3eten, fe gorffribe). -Ife c (bet at forfo.) 
forsweariug; (falff (£b) perjury. 

jjorftiærm c first swarm. 

jforf»)n H providence; -et Providence. 

*iJorft)n c bottom, foot-length, snood. 

iforf^nb'e fig vr sin, offend. -Ife c -r sin, 
offence. 

55orf^'n|e vt supply, furnish, provide, (raeb 
£eonet§mibler) victual, provision, (toeb SSorbet) help 
(meb to); forfin ®em ! help yourself; Del -t (meb 
a^arer) well assorted; -t meb (Silbe^ør) fitted with; 
gobt -t meb ^ well found in; gobt -t meb Slæber 
well set up for el. with clothes; Del -t meb ©tolt^eb 
well equipped in pride. -cife, -ing c supply, 
provision, -tig a provident, prudent, cautious, 
careful. -Ug^eti c (Dmforg) providential care; 
(iJorfigtigljeb) circumspection. 

{forfJjnStro belief in Povidence. 

Sorfl/'rc vt sour, make too acid. 

jjorfæ'bntng c sapouification. 

^orfæbc n -r front seat; presidency, chair- 
mauship; IjaDe ~ preside, take the chair; unber 
~ af en StbDofat a barrister presiding, with a b. 
in the chair. 

torfæt'ge fig vr sell with loss. 
orfænt'lc vt sink, (unber SSanb) submerge; tech counter-sink. -er e, t, -erbor counter-sink 
(drill). -ning c sinking, submersion; counter 
-sinking; (^ul) counter-siuk el. sunk. -ning^bor 
fe er. 

t^orlfæt n -ter {vpl-o=) purpose; meb ~ on pur^ 
pose, purposely, of set purpose. -fætitg a inten- 
tional, wilful, studied; jur prepense; meb 
Dnbftob with malice prepense. -fæt'Iig^eb 
premeditation; deliberateness. 

I^orfcetning c -er gram <fe log antecedent. 

^orfæt'ning c ^ drift, deflection; (aHafetS) 
heading. 

I^orfætning^tegn pi, mun marks of transposl 
tion. 

gorfætéblab n fly-leaf. 

gorfæt'tc vt (fætte fejl) misplace; (forfltjtte) 
remove; (om ©trøm) drift, (om 5Btnb) blow off 
(her course); _ fiobber (meb 2;in) alloy copper 
with tin; _ en gob 3?tn meb en ringere dilute good 
wine with an inferior sort; -é i fin SBcefft be 
stunted in growth. -Ife c misplacing etc. 

forfatter c -e (Srejn.) rest; foft _ slide- rest 

5orf«'be »« make sweet, edulcorate, (ogfaa.^flr) 
sweeten. -Ife c sweetening. 

fjorfa'g n, pi •=, trial, experiment (meb on, of), 
attempt (paa at), essay; bet er et - bærb the 
attempt is worth making. f^orfege vt try, essay, 
attempt; _ i^aa, b. f.; ~ fig i try one's hånd at. 
— 5orf«g§|- trial-. .onftitter, -Icber c experi- 
menter, experimentalist. -b^r experimental 
animal. -marf experimental plot el. fleld. 
■rætte series of experiments. -ftation experi- 
ment station. -tii§ adv experimentally, by way 
of experiment. ^orføgt a experienced. 

iJorfalB'le vt plate, silver (over), -er c -e 
silverer. -niug c piating. 

jjorfam'imc vt neglect, (unblabe) omit; _ fig, 
_ ben belejlige Sib let the opportunity pass el. 
slip; - en Jime miss a lesson; benne 8ærer -r ofte 
fine Simer this teacher is very remiss in his 
attendance; ber er ingen £ib at _ there is no 
time to be lost; — vr fig miss the opportunity. 
•metig a negligent, neglectful, remiss, -melig^eb 
c neglectfulness, remissness. -mclfe c neglect, 
negligence, omission -t a neglected; inb^ente 
bet -te make up for the lost time. 

^orfar'gc vt provide for, take care of, main- 
tain, support; faa en ®attet -t get a daughter 
off one's bands, setiled (in life), well married. 
-Ife c provision, support, maintenance. — %ot= 
førgelfe@|anftalt charitable institution, asylum. 
-bercttigclfe fe -ret -berettiget a entitled to 
parish relief, settled. -forening provident so- 
ciety. -forftanber overseer. -l)icm, -fommune, 
-fteb place of settlement, -ret settlement. — 
tjorførger c -e, -inbe, -fle -r provider, supporter, 
maintainer, breadwinner. 

iJorfar'get a worn out el. bowed down with 
grief. 

gort n -er fo'rt. 

gort [*6] adv off, on, forward; (^urtig) fast, 
quickly; fare _ continue; læ§ Dibere _ go on; og 
fao Dibere _ and so on, and so forth. 

t^ortaa '■ fore-toe, toe anteally directed. 

^otta'\ie vt (tabe) lose; -eS bibl perish; — vr 
_ fig i l)e lost in. -belig a losable. -belig^eb 
c amissibility. -belfe c loss; ebig _ perdition, 
damnation; jur unber 2iD§ og 96re§ _ on pain 
of forfeiting life and reputation; bet er £ib§ 
_ it is as much as your (my, his) life is 
worth. -bf (part fe obfr.) a (^enfunfen) lost (in); 
(mobløS) disheartened, dejected; ^an er - he is 
lost; jeg giber - ! I give it up ! be -e gfaar af 
3fgrael8 Jpu8 the lost sheep of the house of 
Israel. 

I^orta'ge vt remove, relieve; — vr fig over I 

I 

I 

II I I 5or 151 5or strain one's self; (om Sorg o. 1.) pass away, 
vanish, wear oft'. 

fVortal n first number of an „9lm6e". 

JV-ortale c r preface. 

3-ortaIc vt {e Sagtote; — vr fig fe gorfiiatte 
fig; man fan Jnarere _ enb fortie pg least said 
safest, 1. s. soonest mended. -Ife c -r slip of 
the tongue. 

+S5or'taler c advocate. 

!\rortanb c front tootli, fore tooth. 

J^ortnnb'ing c dove-tailing, scarflng. 

^ortang c (^øol.) large screw. 

5-ortc ré] vi bet -r iffe for tfam he makes slow 
proeress; — *vr fig (om Ur) gain. 

*5ortc [6] fe gurte. 

^ottt ailv mus fo'rte. 

fortegn n, pi =, mus sharp or flat, signature; 
math sign. 

^fortegne vt fe Cptegne. -Ife c -r catalogue; 
inventory, list; o))tage ~ otter make an inven- 
tory of 

^ortcg'nle vt draw incorrectly. -et a incor- 
rectly drawn, out of drawing. -ing c -er in- 
correct drawing. 

ifortrgning c -er drawing copy. 

{JorteHjebat damper pedal, -{li'ano fe piano- 
forte. 

i$ortgang [*6] c progress, dispatch. 

tJorHb c time of yore, olden time(s), times 
past, the past; leoe i -en live in the past; ftanS 
_ his past life. — grortib^llctininger pi an- 
tiquities. -minbe monument of antiquity. 

JJorti'e vt conceal (for from), keep secret, 
suppress, he silent on; — tr fe f^ortole fig. -Ife 
c concealment, suppression. 

3fortiftta|tto'tt c fortiflca'tion. -tiønéarbeibev 
fortification.s. 

I^ortii udv before, in front. 

■rjyorttlfælbe n precedent. 

J^orttrt'ltie vt tin, (meb Sinamalgam) platinate. 
-ner c -e tinner. -ning c linning. 

5ortic'Jt|e vt (f. ®t§. ^enge) earn, gain, make; 
(gore fig oærbig til) deserve, merit; - mange 
$enge make a good deal of money; nt)ber -t 
2tgtelfe is deservedly esteemed; (fe -t). -efte c -r 
eamings, gain, profit; merit, desert; ^abe gob _ 
af make a good deal V)y; ^ar ftore -r af has 
rendered great services to; bette »ar fteie min _ 
that was all I made by it; bet er iffe bin - it 
is not your merit; regne fig nt til ~ make a 
merit of; be^anble en efter _ (tron) give one his 
deserts; bcrfom bet gil oi efter _ if we had our 
just deserts; ooer _ beyond his desert. — gor- 
t|enft|fu(b, -tig a deserving, meritorious. -me= 
balje medal of merit, -orben order of merit. 
fortjent a, en meget _ Wonb a man of great 
mfrit: gore fig _ af deserve well of. 

{yortiobenbe [*6] a progressive, continuous. 

Sortne [*6] vt accelerate; fe gorte vi. 

^ortoft c grass-plot iu front of a house. 

^ortofte c fore thwart. 

{^ortoib'le vt pay duty (for), pay the customs 
el. duties on. -er c -e the party paying the 
duty. -et a duty paid. -ning c payment of 
duty; angitie til _ enter at the custom-house; 
Slngioelfe til _ duty entry. 

gortolt'lc ^' interpret, expound, (ubttjbej 
coustrue. -er c -e interpreter, expounder. -ning 
c -er interpretation, exposition; coiistruction; 
- af S3i6elen exegesis. -ningSfunft science of 
interpretation, theol hermeueutics. 

t^orto'lne + vt slur; — vr ftg loom, appear, 
stand out; + die away. -ning c -et looming, 
appearance. 

^or|to<i c .^ fore-masthead; forerigging. 
•to<)§gaftec pi fore-top men. j^ortong. (Jrertoti n i« fe gortroåfe. 

If ortou n, pi =, footway, footpath, (flifebetagt) 
(foot-)pavement, running pavement, am